Anúncio

Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske

Hrvatska liječnička komora
15 de Dec de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatske

 1. Mjere za sprječavanje odlaskaMjere za sprječavanje odlaska liječnika iz Republike Hrvatskeliječnika iz Republike Hrvatske dr.sc. Krešimir Luetić, dr.meddr.sc. Krešimir Luetić, dr.med dopredsjednik HLKdopredsjednik HLK kresimir.luetic@hlk.hrkresimir.luetic@hlk.hr
 2. DOMOLJUBLJEDOMOLJUBLJE  Siniša VargaSiniša Varga ((3.9.2015.3.9.2015. N1 tv)N1 tv)  ““To je meni uvijek zabrinjavajuće. Odlazak svakogTo je meni uvijek zabrinjavajuće. Odlazak svakog liječnika je loš. Radimo maksimalno na tome da ihliječnika je loš. Radimo maksimalno na tome da ih zadržimo u Hrvatskoj. U zadnjih 20 godina jezadržimo u Hrvatskoj. U zadnjih 20 godina je mnogo liječnika otišlo u inozemstvo.mnogo liječnika otišlo u inozemstvo. U primarnojU primarnoj zaštitizaštiti nam nedostaje najviše liječnikanam nedostaje najviše liječnika.. Vrlo jeVrlo je oskudan broj liječnika danas na burzi. Nemaoskudan broj liječnika danas na burzi. Nema potrebe za odlazak u inozemstvo.potrebe za odlazak u inozemstvo. Apeliramo i donekle na domoljublje.””
 3. Postoji li uopće manjak doktora u RH?Postoji li uopće manjak doktora u RH?
 4. Imamo li možda previše liječnika?Imamo li možda previše liječnika? Rade li premalo?Rade li premalo?
 5. Previše liječnika? Premalo rade?Previše liječnika? Premalo rade?
 6. Službeno: nema manjka liječnika!!!Službeno: nema manjka liječnika!!!
 7. ČINJENICEČINJENICE  gotovogotovo 15 posto bolničkih specijalista15 posto bolničkih specijalista prikupiloprikupilo je svu potrebnu dokumentaciju za odlazak na radje svu potrebnu dokumentaciju za odlazak na rad u inozemstvo, a trećina njih je već i realizirala tuu inozemstvo, a trećina njih je već i realizirala tu svoju namjeru.svoju namjeru.  dobna struktura onih koji odlaze ukazuje da jedobna struktura onih koji odlaze ukazuje da je uglavnom riječ ouglavnom riječ o mlađim kolegamamlađim kolegama što dodatnošto dodatno ugrožava perspektivu sustava već u bližojugrožava perspektivu sustava već u bližoj budućnosti.budućnosti.  Problem odlazaka nosi sa sobom uz golemProblem odlazaka nosi sa sobom uz golem financijski gubitakfinancijski gubitak za državu i nemogućnost brzeza državu i nemogućnost brze i adekvatnei adekvatne kadrovske obnovekadrovske obnove sustavasustava..
 8. Nezadovoljstvo...Nezadovoljstvo...  uvjetiuvjeti radarada  nemogućnostnemogućnost stručnog napredovanja i ostvarivanjastručnog napredovanja i ostvarivanja profesionalnih ambicija.profesionalnih ambicija.  čekanje na specijalizacijučekanje na specijalizaciju; uvjeti odabira specijalizanata; uvjeti odabira specijalizanata nisu u potpunosti transparentni.nisu u potpunosti transparentni.  tzv.tzv. robovlasnički ugovorirobovlasnički ugovori koje specijalizanti potpisuju sakoje specijalizanti potpisuju sa poslodavcima i koji ih na duži period vežu uz poslodavca.poslodavcima i koji ih na duži period vežu uz poslodavca.  profesionalni razvoj i napredovanjeprofesionalni razvoj i napredovanje u znanstveno-u znanstveno- nastavna zvanja za mnoge su liječnike izvor frustracije.nastavna zvanja za mnoge su liječnike izvor frustracije.  onemogućen ili otežan jeonemogućen ili otežan je rad kod drugog poslodavcarad kod drugog poslodavca  Zakon o reprezentativnostiZakon o reprezentativnosti eliminirao je liječnikeeliminirao je liječnike iziz socijalnog dijaloga.socijalnog dijaloga.  Nametnuta je iznimnoNametnuta je iznimno visoka satnica prekovremenogvisoka satnica prekovremenog rada.rada.  Strukovni kolektivni ugovorStrukovni kolektivni ugovor još uvijek nije donešenjoš uvijek nije donešen  plaćaplaća
 9. Nezadovoljstvo...Nezadovoljstvo...  nedovoljno usvajanje vještina na fakultetunedovoljno usvajanje vještina na fakultetu  čekanje staža...duljina staža, kompetencije, vještine...čekanje staža...duljina staža, kompetencije, vještine...  specijalizacije...planiranje potreba na nacionalnoj razini,specijalizacije...planiranje potreba na nacionalnoj razini, nedovoljno dobar mentorski sustavnedovoljno dobar mentorski sustav  (ne)primjena propisa (npr. liječnici koji su odradili dio(ne)primjena propisa (npr. liječnici koji su odradili dio specijalizacije u nekoj ustanovi tek naknadno saznaju da u njojspecijalizacije u nekoj ustanovi tek naknadno saznaju da u njoj to nisu mogli odraditi !?!)to nisu mogli odraditi !?!)  nnemogućnost edukacije (ovisnost o sponzorimaemogućnost edukacije (ovisnost o sponzorima))  javno omalovažavanje (cirkusanti, zabušanti,…)javno omalovažavanje (cirkusanti, zabušanti,…)  medijsko prozivanje, ponekad i linčmedijsko prozivanje, ponekad i linč  nemedicinski posao (npr.nemedicinski posao (npr. fakturiranje!)fakturiranje!)  statusstatus uu društvudruštvu  ministar Boris Lalovacministar Boris Lalovac:: ““Jedan bankar u RH vrijedi kao 50Jedan bankar u RH vrijedi kao 50 doktora, zašto?doktora, zašto?””
 10. MiZ izašao sa 7 mjera za olakšavanjeMiZ izašao sa 7 mjera za olakšavanje položaja zdravstvenih radnikapoložaja zdravstvenih radnika (zadržavanje liječnika) u RH(zadržavanje liječnika) u RH  1.1. Pravilnik za rad kod drugog poslodavca, tzv “dualPravilnik za rad kod drugog poslodavca, tzv “dual practice” – (practice” – (protuzakonit? protuustavanprotuzakonit? protuustavan?)?)  2.2. Subvencioniranje kredita (Subvencioniranje kredita (futur, on najave u 7/2014futur, on najave u 7/2014 bez pomakabez pomaka))  3.3. Uredba vlade o stimulaciju najboljih (kako? kojimUredba vlade o stimulaciju najboljih (kako? kojim alatom? najbolji po fakturi? -alatom? najbolji po fakturi? - futurfutur))  4.4. Dodijeljivanje specijalizacija (PZZ - lom, gin, ped iDodijeljivanje specijalizacija (PZZ - lom, gin, ped i hitna), placanje njih + 11.000 kn za životne potrebehitna), placanje njih + 11.000 kn za životne potrebe ((futurfutur))  5.5. 15 milijuna eura EU novaca za edukaciju (15 milijuna eura EU novaca za edukaciju (futurfutur))  6.6. Klinička ispitivanja (Klinička ispitivanja (nije novinanije novina))  7.7. Zdravstveni turizam (tvrtkaZdravstveni turizam (tvrtka Healthcare CroatiaHealthcare Croatia))
 11. EU dokument 2015.EU dokument 2015.  tiče se svakoga; svatko može biti pacijent utiče se svakoga; svatko može biti pacijent u određenom trenutku svojeg života.određenom trenutku svojeg života.  pacijenti zaslužuju pristup visokokvalitetnojpacijenti zaslužuju pristup visokokvalitetnoj skrbi koju pruža dobro osposobljen djelatnik.skrbi koju pruža dobro osposobljen djelatnik.  zdravstveno osoblje zaslužuje raditizdravstveno osoblje zaslužuje raditi uu okruženjima s dobrom podrškomokruženjima s dobrom podrškom, na, na kadrovskoj razini koja promiče sigurnu ikadrovskoj razini koja promiče sigurnu i visokokvalitetnu skrb.visokokvalitetnu skrb.
 12. EU dokument 2015. (8 glavnih temaEU dokument 2015. (8 glavnih tema))  Privlačenje mladih ljudiPrivlačenje mladih ljudi u područje zdravstvene skrbiu područje zdravstvene skrbi  Privlačenje i zadržavanjePrivlačenje i zadržavanje liječnika opće prakseliječnika opće prakse kako bi sekako bi se ojačala primarna zdravstvena skrbojačala primarna zdravstvena skrb  Pružanje mogućnosti za osposobljavanje, obrazovanje iPružanje mogućnosti za osposobljavanje, obrazovanje i istraživanje zaistraživanje za cjeloživotnu karijerucjeloživotnu karijeru  Stvaranje dobrog radnog okruženja omogućavanjemStvaranje dobrog radnog okruženja omogućavanjem profesionalne autonomijeprofesionalne autonomije i sudjelovanja radnikai sudjelovanja radnika  JačanjeJačanje privlačnosti radnog mjesta u bolniciprivlačnosti radnog mjesta u bolnici na način dana način da se unaprijede prakse prilagođene obiteljimase unaprijede prakse prilagođene obiteljima  Povratak u djelatnostPovratak u djelatnost za stručnjake u području zdravstveneza stručnjake u području zdravstvene skrbiskrbi  Stvaranje podržavajućeg radnog okruženjaStvaranje podržavajućeg radnog okruženja za stariju radnuza stariju radnu snagusnagu  PrivlačenjePrivlačenje medicinskih sestaramedicinskih sestara proširenjem opsegaproširenjem opsega djelatnosti i razvojem naprednih ulogadjelatnosti i razvojem naprednih uloga
 13. EU dokument 2015. - ZAKLJUČAKEU dokument 2015. - ZAKLJUČAK  Zapošljavanje i zadržavanje zdravstvenih radnikaZapošljavanje i zadržavanje zdravstvenih radnika nijenije apstraktan problem:apstraktan problem: to je neodloživ i hitan problemto je neodloživ i hitan problem za čijeza čije je rješavanje potrebno uključiti stvaratelje politike,je rješavanje potrebno uključiti stvaratelje politike, rukovoditelje iz područja zdravstvene skrbi te zdravstvenerukovoditelje iz područja zdravstvene skrbi te zdravstvene radnike kako bi se održala visokokvalitetna zdravstvena skrb.radnike kako bi se održala visokokvalitetna zdravstvena skrb.  potreba za fleksibilnim političkim okvirom praćenimpotreba za fleksibilnim političkim okvirom praćenim političkom potporom.političkom potporom.  Dugoročna vizija; potrebno jeDugoročna vizija; potrebno je kratkoročno djelovanje kao ikratkoročno djelovanje kao i dugoročnije planiranje.dugoročnije planiranje.  Uključiti sveUključiti sve relevantne sudionikerelevantne sudionike na političkoj ina političkoj i organizacijskoj raziniorganizacijskoj razini  Za mnoga rješenja potrebno je brižno planirano i odlučujućeZa mnoga rješenja potrebno je brižno planirano i odlučujuće djelovanje u sustavudjelovanje u sustavu kao dio širih reformi.kao dio širih reformi.
 14. EU 2015: budućnost je sada!EU 2015: budućnost je sada!  Utjecaj upravljanja:Utjecaj upravljanja: tehnička i upravljačka sposobnost jetehnička i upravljačka sposobnost je ključni element uspjeha ili neuspjeha provedbe.ključni element uspjeha ili neuspjeha provedbe. KvalitetaKvaliteta upravljanja i vodstvaupravljanja i vodstva s kojom se osoblje susrećes kojom se osoblje susreće najvažnije je za zadržavanje osoblja.najvažnije je za zadržavanje osoblja.  Budućnost je sada!Budućnost je sada! Ključno je okrenuti se premaKljučno je okrenuti se prema budućnosti kao i razmatrati trenutne probleme.budućnosti kao i razmatrati trenutne probleme. ŠtoŠto želimoželimo da naši zdravstveni sustavi učine ida naši zdravstveni sustavi učine i za kogaza koga tete koju vrstukoju vrstu zdravstvenih stručnjaka želimo?zdravstvenih stručnjaka želimo?  Što EU može učiniti?Što EU može učiniti?  Poticati razmjenu dobre prakse budući da stvarateljiPoticati razmjenu dobre prakse budući da stvaratelji politike, zdravstveni stručnjaci te rukovoditelji trebajupolitike, zdravstveni stručnjaci te rukovoditelji trebaju razgovarati sa svojim kolegama u drugim zemljama terazgovarati sa svojim kolegama u drugim zemljama te intervencije promatrati u praksi.intervencije promatrati u praksi.
 15. Mjere za poboljšanjeMjere za poboljšanje ......  liječnike se u sustavu može zadržati samoliječnike se u sustavu može zadržati samo stimulacijom, a ne represijomstimulacijom, a ne represijom!!  bolja organizacija rada,bolja organizacija rada,  sustavno omogućavanje stručnog usavršavanja,sustavno omogućavanje stručnog usavršavanja,  pravednije napredovanje u struci,pravednije napredovanje u struci,  poboljšanje radnih uvjeta,poboljšanje radnih uvjeta,  povećanje broja izvršitelja u sustavu,povećanje broja izvršitelja u sustavu,  uvažavanje europskih kriterija vremensko-kadrovskihuvažavanje europskih kriterija vremensko-kadrovskih normativa u pružanju zdravstvenih usluga,normativa u pružanju zdravstvenih usluga,  porezne olakšice za rad i život u manje atraktivnimporezne olakšice za rad i život u manje atraktivnim sredinama,sredinama,  stambeno zbrinjavanje (lokalna zajednica),stambeno zbrinjavanje (lokalna zajednica),  liberalizirana mogućnost dopunskog rada kod poslodavcaliberalizirana mogućnost dopunskog rada kod poslodavca iz iste djelatnosti...iz iste djelatnosti...  primjerena plaćaprimjerena plaća
 16. Odlazak u inozemstvo (2013-15.)  > 300 liječnika je otišlo iz RH…..  dob < 38 g  najviše iz bolničkog sustava
 17. Gdje smo sada glede mjera zaGdje smo sada glede mjera za sprječavanje odlaska liječnika?sprječavanje odlaska liječnika? DJELOVATI ODMAH, BEZ ODGODE!!DJELOVATI ODMAH, BEZ ODGODE!! iliili
 18. Hvala na pozornosti!Hvala na pozornosti! www.hlk.hrwww.hlk.hr www.facebook.com/HrvatskaLijecnickaKomorawww.facebook.com/HrvatskaLijecnickaKomora twitter.com/HLKomoratwitter.com/HLKomora
Anúncio