Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH(20)

Mais de Hrvatska liječnička komora(17)

Anúncio

Izazovi javnozdravstvene djelatnosti u RH

 1. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA IZAZOVI JAVNOZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost Hrvatske liječničke komore
 2. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Povjerenstvo za JZ djelatnost HLK-a 1. Dr. sc. Iva Pejnović Franelić, dr. med., spec. školske medicine 2. Izv. prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med., spec. medicine rada i sporta 3. Izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., spec. javnog zdravstva 4. Nataša Dragaš-Zubalj, univ. spec., dr. med., spec. školske medicine 5. Doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med., spec. školske medicine 6. Melita Jelavić, dr. med., spec. epidemiologije 7. Mr. Ivana Bočina, dr. med., spec. javnog zdravstva 8. Alba-Maria Dalbello Tir, dr. med., univ. mag. med., spec. epidemiologije 9. Ksenija Kretonić, dr. med., spec. epidemiologije
 3. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Uvod • javno zdravstvo (JZ) – dio medicinske znanosti i umijeće sprječavanja bolesti, produženja života i promicanja zdravlja kroz organizirane napore društva (Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.) • društveni i politički koncept s ciljem unaprjeđenja zdravlja, produženja i unaprjeđenja kvalitete života naroda kroz zdravstveno opismenjavanje, sprječavanje bolesti, te zdravstvene i druge intervencije
 4. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Funkcije i glavni instrumenti JZ • praćenje i ocjena zdravstvenog stanja i kvalitete života stanovništva • prepoznavanje prioritetnih zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva • planiranje i pripravnost za hitna stanja u JZ • intervencije zaštite zdravlja od štetnih čimbenika u okolišu i na radnom mjestu • sprječavanje bolesti
 5. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Funkcije i glavni instrumenti JZ • promicanje zdravlja • upravljanje, financiranje i osiguravanje kvalitete u JZ • osiguravanje kompetentnog JZ osoblja • planiranje ljudskih resursa u zdravstvu • komunikacija JZ • istraživanja i znanost u JZ
 6. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Odgovornost za zdravlje • multidisciplinarni pristup i inter-sektorska suradnja (okoliš, obrazovanje, socijalna skrb, rad, poljoprivreda, promet, ...) pridonosi većoj jednakosti u postizanju zdravlja • “sve-vladin” (engl. whole of government) i “sve-društveni” (engl. whole of society) pristup → prije donošenja svi zakoni, pod-zakonski akti, strategije, planovi i programi trebali bi biti ocijenjeni sa stajališta utjecaja na zdravlje ljudi • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i mreža zavoda za javno zdravstvo surađuju sa svim resorima u cilju osiguranja i očuvanja zdravlja
 7. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Odrednice zdravlja i zdravstvena politika • odrednice zdravlja grupiramo prema utjecaju društveno-gospodarskog okruženja, fizičkog okoliša, te individualnih značajki i ponašanja • cilj je zdravstvene politike osmisliti najkorisnije i najučinkovitije djelovanje na prioritetne odrednice zdravlja u zadanom kontekstu • uređenje društva i svi njegovi sustavi određuju kvalitetu života, te utječu na zdravlje i bolest pojedinaca i zajednice
 8. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Javnozdravstvene djelatnosti • djelatnost zdravstvenih zavoda obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite (NN 150/08, zadnja izmjena i dopuna NN 70/16) • djelatnost zdravstvenih zavoda obuhvaća slijedeće djelatnosti: - javnozdravstvenu, - transfuzijske medicine, - medicine rada, - zaštite mentalnog zdravlja, - toksikologije i antidopinga, - hitne medicine, - telemedicine
 9. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Djelatnosti mreže zavoda za javno zdravstvo • djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite • djelatnost javnog zdravstva • djelatnost promicanja zdravlja • djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata (školske medicine/školske i adolescentne medicine) • djelatnost zdravstvene ekologije • djelatnost mikrobiologije • djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti
 10. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Mreža na području JZ djelatnosti • Nositelji JZ djelatnosti u RH su: - Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) - zavodi za javno zdravstvo (ZJZ) jedinica područne (regionalne) samouprave – ukupno 21 Zavod (županijski zavodi) • HZJZ kao državni zavod stručno nadzire i koordinira rad mreže ZJZ, te obavlja stručnu i znanstvenu djelatnost iz okvira prava i dužnosti RH na području JZ djelatnosti • ZJZ kao zdravstvene ustanove rade isto na razini jedinica područne (regionalne) samouprave
 11. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Izazovi u organizaciji i stručnom djelovanju • osnažiti poziciju HZJZ-a kao Državnog zavoda → osigurati odgovarajuće ingerencije i kompetencije → ostvarivanje sve-vladinog i sve-društvenog pristupa te inter-sektorske suradnje • osnažiti aktivnosti na području operativne organizacije sustava zdravstva → objedinjavanje i funkcionalno povezivanje zdravstvenog sustava u cjelini • redefinirati mrežu, funkcije i ovlasti svih ZJZ-a kroz akreditaciju uz osiguravanje osnovnih standarda za obavljanje svih potrebnih djelatnosti
 12. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Izazovi u organizaciji i stručnom djelovanju • unutar JZ djelatnosti zasebno definirati zadaću svake djelatnosti na području primarne, sekundarne i tercijarne ZZ (u ZJZ i izvan mreže - drugi izvršitelji) • zbog neujednačenosti i preklapanja preventivnih aktivnosti i programa (na nacionalnoj i regionalnoj razini) osigurati sustavnu evaluaciju • planiranje, provedbu i evaluaciju intervencija trebale bi provoditi zdravstvene institucije i zdravstveni stručnjaci u mreži ZJZ, uz provedbu mjera koje se temelje na sveobuhvatnoj epidemiološkoj procjeni
 13. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Izazovi u organizaciji i stručnom djelovanju • povećati uočljivost i jasnoću djelovanja postojeće mreže ZJZ • povećana očekivanja pacijenta i povećani troškovi ZZ → višestruki izazovi za JZ • na temelju zdravstvenih pokazatelja (točni, sveobuhvatni, pravovremeni, reprezentativni i publicirani!) → izdvajanje prioriteta → strateško planiranje • ZJZ – temeljne ustanove za provedbu JZ djelatnosti od nacionalnog interesa → dva izvora financiranja: državni proračun i modeli financiranja iz zdravstvenog osiguranja
 14. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Izazovi u organizaciji i stručnom djelovanju • financiranje JZ djelatnosti na državnoj razini → neovisno o tržištu i financirano iz sredstava državnog proračuna (prijedlog → uvođenje zasebnog zdravstvenog poreza na cigarete, alkohol, hranu čiji sastav nutrijenata povećava rizik od nastanka kroničnih bolesti) • gorući financijski izazovi poslovanja ZJZ – uvođenje fiskalne blagajne, uvrštavanje pojedinih usluga u neporezna davanja (sanitarni pregledi/tečajevi higijenskog minimuma!), neriješeno pitanje financiranja timova zdravstvene ekologije, limiti nametnuti timovima za mikrobiologiju • osigurati dovoljan broj adekvatno educiranih i kompetentnih javnozdravstvenih djelatnika
 15. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA • Dva temelja ekonomske snage jedne države su zdravlje i razina edukacije! • Osnovna uloga ZJZ: 1. kontrola zdravlja populacije 2. nadzor nad čimbenicima rizika i rizičnim ponašanjima 3. promicanje i unaprjeđenje zdravlja 4. ocjena zdravstvenog stanja populacije 5. određivanje zdravstvenih prioriteta 6. predlaganje zdravstvenih i drugih intervencija Zaključak
 16. HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA © 2016, SVA PRAVA PRIDRŽANA Izvori 1. World Health Organization Europe. Ottawa Charter for Health Promotion, 1986. [Pristupljeno 13.4.2017.]. Dostupno na: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf. 2. Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo Zdravlja Republike Hrvatske (Rujan 2012.). Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. str. 140-141. [Pristupljeno 13.4.2017.]. Dostupno na: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Programi,%20projekti%20i%20strategije/Nacionalna%20strategija%20zdravst va%20-%20za%20web.pdf. 3. World Health Organization. Health Impact Assessment (HIA). Evidence base of health determinants. [Pristupljeno 13.4.2017.]. Dostupno na: http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/index1.html. 4. World Health Organization (2006.). Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. [Pristupljeno 13.4.2017.]. Dostupno na: www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf. 5. World Health Organization. Health Impact Assessment (HIA). The determinants of health. [Pristupljeno 13.4.2017.]. Dostupno na: http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/. 6. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16, na snazi od 1.1.2015.). [Pristupljeno 13.4.2017.]. Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/190/Zakon-o- zdravstvenoj-za%C5%A1titi. 7. Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo Zdravlja Republike Hrvatske. Strateški plan razvoja javnog zdravstva 2013.–2015. (Svibanj, 2013).
Anúncio