Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

پروژه کاروفناوری(پرهام)).pptx

  1. ‫گروه‬ ‫سر‬ ‫نام‬ : ‫پرهام‬ ‫سلمانی‬ • ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫نام‬ : ‫سلطانی‬ ‫سپهر‬ ‫توکالیی‬ ‫علی‬ ‫زاده‬ ‫تقی‬ ‫پارسا‬ ‫ایمنی‬ ‫حسینی‬ ‫حسین‬ ‫محمد‬
  2. ‫مانند‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫میدانیم‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ( ‫ها‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ & ‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ & ‫ها‬ ‫موبایل‬ & ‫ها‬ ‫کنسول‬ ) ‫ب‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫چیز‬ ‫اکثر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫دارند‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫ها‬ . ‫قب‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫نمیشود‬ ‫اغاز‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬ ‫با‬ ‫عموما‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫اما‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ل‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬ ‫میرود‬ ‫انتظار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کار‬ ‫قدم‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫باید‬ ‫کنیم‬ ... ‫عملیات‬ ‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫الگوریتم‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ . ‫نویسان‬ ‫کد‬ ‫تمامی‬ ‫کامپیوتره‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الگوریتم‬ ‫تبدیل‬ ‫ا‬ ‫کنند‬‫می‬ .
  3. • ‫ک‬ ‫تصور‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫صبحانه‬ ‫میز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫اشنایی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫نفر‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫نید‬ ‫بدهید‬ ‫یاد‬ ‫انها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خوردن‬ ‫صبحانه‬ ‫اداب‬ ‫میخواهید‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫نشسته‬ ‫ان‬ ‫دور‬ ‫صبحانه‬ ‫برای‬ ... ‫داشت‬ ‫ای‬ ‫جداگانه‬ ‫برداشت‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ولی‬ ‫بریزید‬ ‫نان‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫میگویید‬ ‫شما‬ ‫باشد‬ ‫ه‬ ‫نمیاید‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫مربایی‬ ‫اما‬ ‫نان‬ ‫روی‬ ‫میکند‬ ‫کج‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫شیشه‬ ‫اول‬ ‫نفر‬ ‫اندازد‬ ‫می‬ ‫ان‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫میشکند‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫شیشه‬ ‫دوم‬ ‫نفر‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫میکند‬ ‫خالی‬ ‫ان‬ ‫روی‬ ‫سره‬ ‫یک‬ ‫مربا‬ ‫شیشه‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫در‬ ‫سوم‬ ‫نفر‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫ان‬ ‫زیر‬ ‫نان‬ ‫مشخص‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫راهنمایی‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫برن‬ ‫که‬ ‫مشکالتیست‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫نبود‬ ‫با‬ ‫نویسان‬ ‫امه‬ ‫میزنند‬ ‫کله‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫آن‬ . ‫مثل‬ ‫باشد‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫توضیح‬ ‫باید‬ : ‫میداریم‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫کوچک‬ ‫ای‬ ‫تکه‬ ‫اغشت‬ ‫مربا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫میداریم‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫قاشق‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫در‬ ‫میکنیم‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫مربا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میگذاریم‬ ‫جایش‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫قاشق‬ ‫و‬ ‫میبندیم‬ .
  4. • ‫تاریخچه‬ ‫الگوریتم‬ • • ‫واژه‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫نام‬ ‫ریاضیدان‬ ‫و‬ ‫ستاره‬ ‫شناس‬ ‫و‬ ‫جغرافیدان‬ ‫نامی‬ ،‫ایران‬ ‫ابوجعفر‬ ‫محمدبن‬ ‫موسی‬ ‫خوارزمی‬ ، ‫گرفته‬ ‫شده‬ ‫است‬ . ‫که‬ ‫در‬ ‫خوارزم‬ ‫متولد‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫دانشگاه‬ " ‫بیت‬ ‫الحکم‬ ‫ه‬ " ‫بغداد‬ ‫به‬ ‫اوج‬ ‫شهرت‬ ‫رسید‬ . ‫خوارزم‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫شهر‬ ‫های‬ ‫ایران‬ ‫بزرگ‬ ‫بود‬ ، ‫که‬ ‫امروزه‬ ‫در‬ ‫ازبکستان‬ ‫واقع‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫خیو‬ ‫نام‬ ‫دارد‬ . ‫رساله‬ ‫ای‬ ‫که‬ ‫خوارزمی‬ ‫در‬ ‫سده‬ ۹ ‫میالدی‬ ‫به‬ ‫عربی‬ ‫نگاشته‬ ‫بود‬ ، ‫درصد‬ ۱۲ ‫به‬ ‫التین‬ ‫نام‬ ‫وی‬ ‫را‬ ‫جلوی‬ ‫نام‬ ‫اصلی‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫اعداد‬ ‫هندی‬ ‫آورده‬ ‫بود‬ . ‫در‬ ‫سده‬ ۱۳ ‫میالدی‬ ‫واژه‬ ‫الگوریسموس‬ ‫به‬ ‫معنای‬ ‫سیستم‬ ‫شمارش‬ ‫عربی‬ ‫دهدهی‬ ‫یعنی‬ ‫اعداد‬ ۱ ‫تا‬ ۹ ‫به‬ ‫عالوه‬ ‫صفر‬ ، ‫ونیز‬ ‫مفهوم‬ ‫اعشار‬ ‫بود‬ ‫؛‬ ‫که‬ ‫هنوز‬ ‫هم‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫معانی‬ ‫واژه‬ ‫الگوریسم‬ ‫است‬ . • • ‫معنای‬ ‫دیگر‬ ‫الگوریسم‬ ‫حساب‬ ‫کردن‬ ‫با‬ ‫کمک‬ ‫اعداد‬ ‫عربی‬ ‫است‬ ‫؛‬ ‫یعنی‬ ‫فن‬ ‫انجام‬ ‫اعمال‬ ‫حسابی‬ ‫پایه‬ ، ‫مانند‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫ضرب‬ ، ‫با‬ ‫قرار‬ ‫دادن‬ ‫اعداد‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫عمال‬ِ‫ا‬ ‫قواعدی‬ ‫خاص‬ ، ‫که‬ ‫جایگزین‬ ‫به‬ ‫کارگیری‬ ‫اعداد‬ ‫رومی‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫چرتکه‬ ‫شد‬ ‫حتی‬ ‫روش‬ ‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫جذر‬ . • • ‫در‬ ‫سده‬ ‫نوزده‬ ‫این‬ ‫کلمه‬ ‫در‬ ‫فرانسوی‬ ‫تغییر‬ ‫شکل‬ ‫پیدا‬ ‫کرد‬ ‫برخی‬ ‫منابع‬ ‫هم‬ ‫کلمه‬ ‫لگاریتم‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫ت‬ ‫بدیل‬ ‫الگوریسم‬ ‫و‬ ‫الگوریتم‬ ‫تاثیر‬‫بی‬ ‫ندانستند‬
  5. • ‫الگوریتم‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫اما‬ ‫و‬ • ‫ن‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫میرود‬ ‫پیش‬ ‫خاص‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫اکثر‬ ‫اخوداگاه‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫خبر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خودمان‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫میکنیم‬ ‫استفاده‬ ‫الگوریتم‬ ‫روند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یم‬ • ‫قهوه‬ ‫لیوان‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫صبحانه‬ ‫میشویید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صورت‬ ‫دست‬ ‫روز‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫شیر‬ ‫میرسید‬ ‫خود‬ ‫روزمره‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میکنید‬ ‫شروع‬ ‫داغ‬ ‫چای‬ ‫یا‬ • ‫بی‬ ‫هم‬ ‫الگوریتم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫میشود‬ ‫بزرگتر‬ ‫ها‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ ‫شتر‬ ‫میشود‬ • " ‫میگویند‬ sorting ‫صف‬ ‫چینش‬ ‫مانند‬ 100 ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫قد‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫نفره‬ " ‫برا‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫فلوچارت‬ ‫از‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫برای‬ ‫نمایش‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫الگوریم‬ ‫ساختار‬ . ‫ای‬ ‫بدون‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫ما‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫دنیای‬ ‫که‬‫ن‬ ‫استفاده‬ ‫شان‬‫نتایج‬ ‫از‬ ،‫کنیم‬ ‫توجه‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫به‬ ‫کنیم‬‫می‬ .
  6. • ‫به‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مراحل‬ ‫ها‬ ‫فلوچارت‬ ‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ • ‫داش‬ ‫نمادهای‬ ‫باید‬ ‫ریختگی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫بنابراین‬ ‫کشند‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫ته‬ • ‫بدهند‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫معنی‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ • ‫بیضی‬ : ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فلوچارت‬ ‫انتهای‬ ‫و‬ ‫ابتدا‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬ • ‫شود‬ • ‫ها‬ ‫فلش‬ : ‫هستند‬ ‫دیگر‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫منطق‬ ‫بودن‬ ‫برقرار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ • ‫متوازی‬ ‫االضالع‬ : ‫عملیات‬ ‫نماینده‬ input ( ‫ورودی‬ ) ‫و‬ output ( ‫خروجی‬ ) ‫است‬ . • ‫پایان‬
Anúncio