Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a پاور فیزیولوژی.pptx(20)

Último(20)

Anúncio

پاور فیزیولوژی.pptx

 1. ‫ورزش‬ ‫فیزیولوژی‬ ‫اتومبیلرانی‬ ‫و‬ ‫موتورسواری‬ ‫فدراسیون‬ ‫بهار‬ 99
 2. ‫فیزیولوژی‬ ،‫ها‬‫اندام‬ ،‫زنده‬ ‫موجود‬ ‫حیاتی‬ ‫اعمال‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫های‬‫شاخه‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پردازد‬‫می‬ ‫عناصرآن‬ ‫و‬ ‫سلول‬ ،‫ها‬‫بافت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دانشی‬ ‫فیزیولوژی‬ ‫واقع‬ ‫پردازد‬‫می‬ ‫بدن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫اندام‬ ‫کارکرد‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬
 3. ‫یاخته‬ ( ‫سلول‬ )
 4. ‫از‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زنده‬ ‫موجودات‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫زنده‬ ‫ساختار‬ ‫هر‬ ‫یاخته‬ ( ‫سلول‬ ) ‫غشای‬ ،‫هسته‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫سیتوپالسم‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫را‬ ‫سلول‬ ‫عمده‬ ‫قسمت‬ ‫که‬ ‫سیتوپالسم‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬ ‫اندامک‬ ‫ی‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ . ‫غشا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ، ‫یاخته‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫ضمن‬ . ‫ورود‬ ‫اجازه‬ ‫یاخته‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫یعنی‬ ‫دارد؛‬ ‫انتخابی‬ ‫نفوذپذیری‬ ‫غشا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫سلول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ترشحی‬ ‫و‬ ‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ . ‫لیپید‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫یاخته‬ ‫غشای‬ ( ‫چربی‬ ) ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ . ‫کربوهیدرات‬ ‫و‬ ‫پروتئین‬ ‫های‬ ‫مولکول‬ ‫از‬ ‫انواعی‬ ‫همچنین‬ ( ‫قند‬ ) ‫غشا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هسته‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫یاخته‬ ‫های‬ ‫الیت‬ّ‫ع‬‫ف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یاخته‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نیزکنترل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ٔ‫اندازه‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫هسته‬ ‫کنترل‬ ‫با‬ ‫یاخته‬ ‫تقسیم‬ ً‫ال‬‫مث‬
 5. ‫بافت‬ ‫بدن‬ ‫اصلی‬ ‫بافتهای‬
 6. ‫بافت‬ : ( ‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫بافت‬ ،‫مشابه‬ ‫و‬ ‫همکار‬ ‫های‬ ‫سلول‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫اجتماع‬ ‫از‬ ‫جانداران‬ ‫در‬ ). ‫هر‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫معینی‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫یافته‬ ‫تخصص‬ ‫سلولهای‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫بافت‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫و‬ ‫عضالنی‬ ، ‫پیوندی‬ ‫یا‬ ‫همبند‬ ،‫پوششی‬ ‫نامهای‬ ‫به‬ ‫اصلی‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫بافتهای‬ ‫بافت‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫عصبی‬ .
 7. ‫پیوندی‬ ‫بافت‬ ‫پیوندد‬‫می‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫ارگانهای‬ ‫و‬ ‫بافتها‬ ، ‫همبند‬ ‫بافت‬ . ‫تخصص‬ ‫پیوندی‬ ‫بافت‬ ‫نوعی‬ ‫خود‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫استخوان‬ ‫و‬ ‫غضروف‬ ، ‫خون‬ ‫هستند‬ ‫یافته‬ . ‫پوششی‬ ‫بافت‬ : ‫پوشاند‬‫می‬ ‫را‬ ‫اندام‬ ‫هر‬ ‫سطح‬ ‫ترین‬‫درونی‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫بیرونی‬ . ‫آندوتلیوم‬ ‫مانند‬ ( ‫خونی‬ ‫رگهای‬ ‫درونی‬ ‫پوشش‬ ) ‫مزوتلیوم‬ ‫یا‬ ( ‫بیرون‬ ‫سطح‬ ‫پوشش‬ ‫ی‬ ‫گوارش‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫شش‬ ،‫قلب‬ .) ‫که‬ ‫ای‬‫وظیفه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫ارگانهای‬ ‫در‬ ‫پوششی‬ ‫بافت‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬‫الیه‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫سلولها‬ ‫شکل‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫انجام‬ . ‫تقسیم‬ ‫مطبق‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫سلولی‬ ‫های‬‫الیه‬ ‫تعداد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پوششی‬ ‫بافتهای‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫عصبی‬ ‫بافت‬ ‫نورون‬ ‫یا‬ ‫عصبی‬ ‫سلولهای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫عصبی‬ ‫امواج‬ ‫انتقال‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫عصبی‬ ‫بافت‬ ( ‫پذیر‬ ‫تحریک‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫سلول‬ ) ‫نوروگلی‬ ‫سلولهای‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پشتیبان‬ ‫سلولهای‬ ‫و‬ ( ‫عه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫نرون‬ ‫حفاظت‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫ناپذیر‬ ‫تحریک‬ ‫سلول‬ ‫ده‬ ‫دارد‬ ) ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ . ‫عضالنی‬ ‫یا‬ ‫ای‬‫ماهیچه‬ ‫بافت‬ ،‫دم‬ ‫عمل‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫بدن‬ ‫پیکر‬ ‫یا‬ ‫اندامها‬ ‫شدن‬ ‫جابجا‬ ‫فقط‬ ‫عضالنی‬ ‫کار‬ ‫یا‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫هستد‬ ‫حرکت‬ ‫اصلی‬ ‫اعضای‬ ‫عضالت‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫ضربان‬، ‫گوارش‬ ‫دستگاه‬ ‫حرکات‬ ... ‫عضله‬ ‫و‬ ‫قلبی‬ ‫و‬ ‫مخطط‬ ‫عضله‬ ‫اصلی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫عضالنی‬ ‫بافت‬ ‫است‬ ‫عضالنی‬ ‫کار‬ ‫نیز‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫صاف‬ .
 8. ‫مکانیسم‬ ‫عمومی‬ ‫عضالنی‬ ‫انقباض‬
 9. ‫عضالنی‬ ‫انقباض‬ ‫عمومی‬ ‫مکانیسم‬ • ‫کند‬‫می‬ ‫سیر‬ ‫عضله‬ ‫فیبرهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫انتهاهای‬ ‫به‬ ‫حرکتی‬ ‫عصب‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫پتانسیل‬ ‫یک‬ . • ‫کند‬‫می‬ ‫ترشح‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬ ‫عصبی‬ ‫میانجی‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫مقدار‬ ‫خود‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫عصب‬ . • ‫در‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬ ‫حساس‬ ‫دار‬‫دریچه‬ ‫متعدد‬ ‫کانالهای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫غشای‬ ‫از‬ ‫موضعی‬ ‫ناحیه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کولین‬ ‫استیل‬ ‫کند‬‫می‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫غشای‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫پروتئینی‬ ‫مولکولهای‬ . • ‫جریان‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫غشای‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫عصبی‬ ‫ترمینال‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سدیم‬ ‫یون‬ ‫زیاد‬ ‫مقادیر‬ ‫به‬ ‫کولینی‬ ‫استیل‬ ‫کانالهای‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫یابد‬ . ‫شود‬‫می‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫پتانسیل‬ ‫یک‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ . • ‫کند‬‫می‬ ‫سیر‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫غشای‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫پتانسیل‬ • ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫موجب‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫سیر‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫عمقی‬ ‫بطور‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دپوالریزه‬ ‫را‬ ‫عضالنی‬ ‫فیبر‬ ‫عمل‬ ‫پتانسیل‬ ‫کند‬ ‫آزاد‬ ‫میوفیبریلها‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫انبار‬ ‫رتیکولوم‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کلسیم‬ ‫های‬ ‫یون‬ ‫زیادی‬ ‫مقادیر‬ ‫آندوپالسمیک‬ ‫رتیکولوم‬ . • ‫روند‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫آنهابر‬ ‫لغزیدن‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫میوزین‬ ‫و‬ ‫اکتین‬ ‫فیالمانهای‬ ‫بین‬ ‫ای‬‫جاذبه‬ ‫نیروهای‬ ‫کلسیم‬ ‫یونهای‬ ‫است‬ ‫انقباض‬ . • ‫مان‬‫می‬ ‫باقی‬ ‫شده‬ ‫انبار‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تلمبه‬ ‫سارکوپالسمیک‬ ‫رتیکولوم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫کلسیم‬ ‫یونهای‬ ، ‫ثانیه‬ ‫جزئی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫برسد‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫عمل‬ ‫پتانسیل‬ ‫یک‬ ‫تا‬ . ‫شود‬‫می‬ ‫عضالنی‬ ‫انقباض‬ ‫قطع‬ ‫موجب‬ ‫میوفیبریلها‬ ‫از‬ ‫کلسیم‬ ‫یونهای‬ ‫حذف‬ ‫این‬ .
 10. ‫عضله‬ ‫انقباض‬ ‫انواع‬ ‫ایستا‬ ‫یا‬ ‫ایزومتریک‬ ‫انقباض‬ ‫ایزوکینتیک‬ ‫انقباض‬ ‫ایزوتونیک‬ ‫انقباض‬ ‫درونگرا‬ ‫برونگرا‬
 11. ‫عضله‬ ‫انقباض‬ ‫انواع‬ ‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫عضله‬ ‫انقباض‬ ‫انواع‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ : ‫ایستا‬ ‫یا‬ ‫ایزومتریک‬ ‫انقباض‬ ‫کنند‬ ‫عمل‬ ،‫کردن‬ ‫حرکت‬ ‫بدون‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫عضالت‬ . ‫که‬ ‫این‬ ‫بدون‬ ‫عضله‬ ، ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫نیرو‬ ،‫آید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫طولش‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ . ‫رخ‬ ‫زمانی‬ ‫ایزومتریک‬ ‫انقباض‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سنگین‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫بلند‬ ‫جسمی‬ ‫شود‬ ‫سعی‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫در‬ ‫ثابت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫وزنه‬ ‫است‬ ‫خم‬ ‫آرنج‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫یا‬ ،‫باشد‬ ‫عضله‬ ‫توسط‬ ‫شود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫دست‬ ‫ایزوکینتیک‬ ‫انقباض‬ ‫شود‬‫می‬ ‫برونگرا‬ ‫و‬ ‫درونگرا‬ ‫انقباض‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دینامیک‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نوع‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ثابت‬ ‫حرکت‬ ‫دامنه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫انقباض‬ ‫سرعت‬ . ‫عضله‬ ‫تنش‬ ‫حرکت‬ ‫دامنه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫حداکثر‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عضله‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫انقباض‬ ‫نوع‬ ‫بهترین‬ . ‫میزان‬ ‫است‬ ‫حداقل‬ ‫عضله‬ ‫آسیب‬ . ‫است‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ . ،‫لیدو‬ ،‫آورتورون‬ ،‫سایبکس‬ ،‫بیودکس‬ ،‫جیم‬ ‫مینی‬ ،‫آلایر‬ ‫تمرینی‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫سیستم‬ ‫باشند‬‫می‬ ‫ایزوکنتیک‬ ‫های‬‫دستگاه‬ ‫ترین‬‫متداول‬ ‫از‬ ‫کینکام‬ ‫و‬ ‫میراک‬ ‫ایزوتونیک‬ ‫انقباض‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫رخ‬ ‫مفصل‬ ‫زاویه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫عضله‬ ‫در‬ ‫تنش‬ ‫تغییرات‬ . ‫انقباض‬ ‫درونگرا‬ ‫انقباض‬ ‫شامل‬ ‫ایزوتونیک‬ ( ‫کانسنتریک‬ ) ‫برونگرا‬ ‫و‬ ( ‫اکسنتریک‬ ) ‫باشد‬ ‫می‬ ‫چیست؟‬ ‫گرا‬ ‫درون‬ ‫و‬ ‫گرا‬ ‫برون‬ ‫انقباض‬ ‫یعنی‬ ‫گرا‬ ‫برون‬ ‫انقباض‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫عضله‬ ‫که‬ ‫موقعی‬ ‫یعنی‬ ‫گرا‬ ‫درون‬ ‫انقباض‬
 12. ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫فسفات‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬
 13. ‫مواد‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫انرژی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫گیرند‬‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سلولی‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫پیوندهای‬ ‫می‬ ‫آزاد‬ ‫سلول‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫شیمیایی‬ ‫انرژی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫مولکولی‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫آدنوزین‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫فسفات‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ‫ترکیب‬ ‫یک‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫گروه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آزاد‬ ‫انرژی‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫جدا‬ ‫مولکول‬ ‫از‬ ‫فسفات‬ ‫گروه‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫آلی‬ ‫فسفات‬ .
 14. ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫انرژی‬ ‫هوازی‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫هوازی‬ ‫سیستم‬ ‫سیستم‬ ‫اسید‬ ‫الکتیک‬ ( ‫گلیکولیز‬ ‫بی‬ ‫هوازی‬ ) ‫بی‬ ‫سیستم‬ ‫فسفاژن‬ ‫هوازی‬
 15. ‫انرژی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تمرین‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫میتوانید‬ ‫آن‬ ‫دانستن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ، ‫میباشد‬ ‫تمرین‬ ‫علم‬ ‫پایه‬ ‫انرژی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫دانستن‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫مناسب‬ ‫ریکاوری‬ ‫زمانهای‬ ‫فعالیت‬ ‫خود‬ ‫انرژیکی‬ ‫نیازهای‬ ،‫سازی‬ ‫و‬ ‫سوخت‬ ‫مسیر‬ ‫سه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ورزشی‬ ‫های‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫هوازی‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫انرژی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .
 16. ‫فسفاژن‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫سیستم‬ ‫منبع‬ ‫ترین‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫سریع‬ ‫نماینده‬ ‫فسفاژن‬ ‫دستگاه‬ ‫است‬ ‫عضالنی‬ ‫فسفات‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫فقط‬ ‫کرده‬ ‫تمرین‬ ‫ورزشکار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عضله‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫فسفات‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫مقدار‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫عضله‬ ‫قدرت‬ ‫حداکثر‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ۵ ‫تا‬ ۶ ‫سریع‬ ‫دوی‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ً ‫مثال‬ ‫یعنی‬ ‫ثانیه‬ ۵۰ ‫تا‬ ۶۰ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫متر‬ . ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫انرژی‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫فوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فقط‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فسفات‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫تجزیه‬ ‫طریق‬ ‫بسیار‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫شدت‬ ‫حداکثر‬ ‫با‬ ‫سریع‬ ‫های‬ ‫تمرین‬ ‫مصرف‬ ‫مورد‬ ‫انرژی‬ ‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫باشد‬ ‫کم‬ . ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫انرژی‬ ‫شدید‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫بنابراین‬ ‫جایگزین‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫فسفات‬ ATP ‫باشد‬ ‫می‬ ‫عضالت‬ ‫فوری‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫مصرفی‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تخلیه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ . ‫از‬ ‫سلولها‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫لذا‬ ‫استفاده‬ ‫فسفوکراتین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دارند‬ ‫ذخیره‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ‫فسفات‬ ‫ملکولهای‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫به‬ ‫سهولت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فسفات‬ ‫کراتین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫سلول‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫انرژی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫فسفات‬ .
 17. ‫هوازی‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫گلیکولیز‬ ‫سیستم‬
 18. ‫فرآیند‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫فسفات‬ ‫تری‬ ‫آدنوزین‬ ‫انبوه‬ ‫نامند‬ ‫گلیکولیز‬ ‫را‬ ‫گلوکوز‬ ‫به‬ ‫گلیکوژن‬ ‫تجزیه‬ ‫طریق‬ . ‫انجام‬ ‫اکسیژن‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫چنانچه‬ ‫شود‬ ‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫نام‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫گلیکولیز‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫اکسیژن‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫گلیکولیز‬ . ‫تولید‬ ‫توانایی‬ ‫هوازی‬ ‫گلیکولیز‬ ‫مقادی‬ ‫ر‬ ‫انرژی‬ ‫بیشتری‬ ‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫تولید‬ ‫الکتیک‬ ‫اسید‬ ، ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫گلیکولیز‬ ِ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ . ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫گلیکولیز‬ ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ” ‫س‬ ‫یستم‬ ‫الکتیکی‬ ‫اسید‬ ” ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫نیز‬ ‫شود‬ ‫سبب‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫عضالت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫زیاد‬ ‫انباشتگی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫الکتیک‬ ‫اسید‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫اکسیژن‬ ‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫نهایی‬ ‫فرآورده‬ ‫خستگی‬ ‫می‬ ‫عضالنی‬ ‫شود‬ ‫است‬ ‫هوازی‬ ‫سیستم‬ ‫خروجی‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫انرژی‬ ‫اکسیژن‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫و‬
 19. ‫چربی‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫سوخت‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫دستگاه‬ ‫آزاد‬ ‫چرب‬ ‫اسیدهای‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫بتا‬ ‫کربس‬ ‫چرخه‬ ‫الکترونی‬ ‫انتقال‬ ‫زنجیره‬
 20. ‫ساز‬ ‫و‬ ‫سوخت‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫دستگاه‬ ‫چربی‬ ‫تنها‬ ‫سازی‬ ‫فراهم‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫کبد‬ ‫و‬ ‫عضله‬ ‫گلیکوژن‬ ‫ذخایر‬ ‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫انرژی‬ ‫به‬ ‫عضله‬ ‫نیازهای‬ ‫تامین‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫چربی‬ 1200 ‫تا‬ 2000 ‫تولید‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫چربی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫انرژی‬ ‫کالری‬ ‫کیلو‬ 70000 ‫تا‬ 75000 ‫کیلو‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫انرژی‬ ‫الری‬ ‫باشد‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫مسیری‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫آزاد‬ ‫چرب‬ ‫اسیدهای‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫بتا‬ ‫فرایند‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫چربی‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫الکترونی‬ ‫انتقال‬ ‫زنجیره‬ ‫و‬ ‫کربس‬ ‫چرخه‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫ن‬ ‫چربی‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫ولی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫گرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫انرژی‬ ‫چربی‬ ‫گرم‬ ‫یک‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫یاز‬ ‫ان‬ ‫دستگاه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫اکسیژن‬ ‫تحویل‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫اکسیداسیون‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫اکسیژن‬ ‫به‬ ‫تقال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سوخت‬ ‫مناسبترین‬ ‫کربوهیدرات‬ ‫شدید‬ ‫های‬ ‫ورزش‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫است‬ ‫محدود‬ ‫اکسیژن‬
 21. ‫عروقی‬ ‫قلبی‬ ‫دستگاه‬ ‫عمده‬ ‫اعمال‬ ‫دستگاه‬ ‫قلبی‬ ‫عروقی‬ : ‫تحویل‬ ‫دفع‬ ‫انتقال‬ ‫نگهداری‬ ‫پیشگیری‬
 22. ‫عمده‬ ‫اعمال‬ ‫عروقی‬ ‫قلبی‬ ‫دستگاه‬ : ‫از‬ ‫عروقی‬ ‫قلبی‬ ‫دستگاه‬ ‫قلب‬ ، ‫عروق‬ ( ‫ها‬ ‫مویرگ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاهرگ‬ ،‫ها‬ ‫سرخرگ‬ ) ‫و‬ ‫خون‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تحویل‬ ‫ها‬ ‫سلول‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫عروقی‬ ‫قلبی‬ ‫دستگاه‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫سلول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زاید‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هدف‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫هورمون‬ ‫انتقال‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫طبیعی‬ ‫حد‬ ‫رادر‬ ‫بدن‬ ‫مایعات‬ ‫مقدار‬ ‫کمک‬ ‫مهاجم‬ ‫های‬ ‫ارگانیسم‬ ‫توسط‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫عفونت‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬
 23. ‫جریان‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫قلب‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫جریان‬ ‫کوچک‬ ( ‫ریوی‬ ) ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫جریان‬ ‫بزرگ‬ ( ‫آئورتی‬ )
 24. ‫جریان‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫بزرگ‬ ( ‫آئورتی‬ ) ‫از‬ ‫را‬ ‫دار‬ ‫اکسیژن‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫خون‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تنفس‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫رساند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫اندام‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫چپ‬ ‫بطن‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫حیات‬ ‫و‬ ‫تغذیه‬ . ‫کوچک‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫جریان‬ ( ‫ریوی‬ ) ‫می‬ ‫شش‬ ‫به‬ ‫راست‬ ‫بطن‬ ‫از‬ ‫تیره‬ ‫خون‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اکسیژن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫باز‬ ‫قلب‬ ‫به‬ ‫گردد‬
 25. ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫دستگاه‬
 26. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫مویرگ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫بین‬ ‫تبادالت‬ ‫تمام‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫رگ‬ ‫ترین‬ ‫باریک‬ ‫ها‬ ‫مویرگ‬ ‫اکسیژن‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫طی‬ ‫سلولها‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مسیر‬ ‫مویرگها‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫خون‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫رسانده‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫اکسید‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫کربن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زاید‬ ‫راست‬ ‫دهلیز‬ ‫خون‬ ‫گرداند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫راست‬ ‫دهلیز‬ ‫به‬ ‫زبرین‬ ‫و‬ ‫زیرین‬ ‫بزرگ‬ ‫سیاهرگ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫وارد‬ ‫لتی‬ ‫سه‬ ‫دریچه‬ ‫طریق‬ ‫راست‬ ‫بطن‬ ‫خون‬ ‫زدن‬ ‫تلمبه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حفره‬ ‫این‬ ‫میشود‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ریوی‬ ‫هاللی‬ ‫نیمه‬ ‫ی‬ ‫دریچه‬ ‫کرده‬ ‫می‬ ‫ریوی‬ ‫شریان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫رساند‬ ‫به‬ ‫خون‬ ‫راست‬ ‫ریه‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫اکسیژن‬ ‫جذب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خون‬ ‫شود‬ ‫حمل‬ ‫چپ‬ ‫و‬ ‫سیاهرگ‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫باز‬ ‫قلب‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫ششی‬ ‫وارد‬ ‫خون‬ ‫دهلیز‬ ‫شده‬ ‫چپ‬ ‫بطن‬ ‫وارد‬ ‫میترال‬ ‫یا‬ ‫دولتی‬ ‫دریچه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫دریچه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫بطن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫هاللی‬ ‫نیمه‬ ‫آئورت‬ ‫می‬ ‫آئورت‬ ‫شریان‬ ‫وارد‬ ‫سرانجام‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫از‬ ‫آئورت‬ ‫طریق‬ ‫به‬ ‫برسد‬ ‫بدن‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫دستگاه‬
 27. 1 . ‫دستگاه‬ ‫هادی‬ ‫بخش‬ ‫تنفس‬ 2 . ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫ای‬ ‫مبادله‬ ‫بخش‬ ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬
 28. ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ : 1 . ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫هادی‬ ‫بخش‬ 2 . ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫ای‬ ‫مبادله‬ ‫بخش‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تنفسی‬ ‫مجاری‬ ‫شامل‬ ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫هادی‬ ‫بخش‬ : 1 . ‫بینی‬ 2 . ‫حلق‬ 3 . ‫حنجره‬ 4 . ‫نای‬ 5 . ‫نایژه‬ 6 . ‫نایژک‬ ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫ای‬ ‫مبادله‬ ‫بخش‬ : ‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫هوایی‬ ‫های‬ ‫کیسه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫مبادله‬ ‫های‬ ‫نایژک‬ ‫از‬ ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫این‬ . ‫عروق‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هوایی‬ ‫کیسه‬ ‫تعدادی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫انگور‬ ‫خوشه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مبادله‬ ‫های‬ ‫نایژک‬ ‫انتهای‬ ‫دارند‬ ‫گازی‬ ‫تبادالت‬ ‫برای‬ ‫خونی‬ . ‫انسان‬ ‫تنفسی‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫تنفسی‬ ‫گازهای‬ ‫تبادل‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫آلوئول‬ ‫هوایی‬ ‫های‬ ‫کیسه‬ ‫این‬ ‫هستند‬ . ‫است‬ ‫االستیک‬ ‫فیبرهای‬ ‫و‬ ‫کالژن‬ ‫ریه‬ ‫هوایی‬ ‫های‬ ‫کیسه‬ ‫جنس‬ . ‫دار‬ ‫اکسیژن‬ ‫هوای‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫دم‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫رانند‬ ‫می‬ ‫بیرون‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دار‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫جمع‬ ‫بازدم‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پر‬
 29. ‫وتنفس‬ ‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫دستگاه‬ 1 . ‫ریوی‬ ‫تهویه‬ ( ‫تنفسی‬ ) 2 . ‫ریوی‬ ‫انتشار‬ ‫خارجی‬ ‫تنفس‬ 3 . ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫حمل‬ ‫کربن‬ ‫داخلی‬ ‫تنفس‬ 4 . ‫تبادل‬ ‫مویرگی‬ ‫گاز‬
 30. ‫های‬ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اکسیژن‬ ‫که‬ ‫بسازند‬ ‫را‬ ‫کارآمد‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫تنفسی‬ ‫و‬ ‫عروقی‬ ‫قلبی‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫بدن‬ ‫کند‬ ‫دور‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫برساند‬ ‫این‬ ‫جداگانه‬ ‫فرآیند‬ ‫چهار‬ ‫شامل‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫است‬ . 1 . ‫ریوی‬ ‫تهویه‬ ( ‫تنفسی‬ :) ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫گازها‬ ‫حرکت‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫ریه‬ 2 . ‫انتشار‬ ‫ریوی‬ : ‫شامل‬ ‫هاست‬ ‫ریه‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫بین‬ ‫گازها‬ ‫تبادل‬ 3 . ‫حمل‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫کربن‬ : ‫خون‬ ‫طریق‬ ‫از‬ 4 - ‫تبادل‬ ‫مویرگی‬ ‫گاز‬ : ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫متابولیکی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫مویرگ‬ ‫بین‬ ‫گازها‬ ‫تبادل‬ ‫یعنی‬ ‫فرایند‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫اولی‬ ‫داخلی‬ ‫تنفس‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫بین‬ ‫گازی‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫تنفس‬ ‫گویند‬ ‫های‬ ‫وفعالیت‬ ‫حیات‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫انرژی‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫نظم‬ ‫با‬ ‫بدن‬ ‫ارگانهای‬ ‫تمام‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫تامین‬ ‫بدن‬
Anúncio