Genètica (teoria)

CC NN
CC NNTeacher
Genètica (teoria)
El nombre de cromosomes d'una
espècie roman constant de
generació en generació.
La reprodució sexual consisteix en
la fusió dels gàmetes procedents de
dos individus diferents d'una
mateixa espècie. El resultat
d'aquesta fecundació és un zigot
que presenta el doble de
cromosomes que els gàmetes.
És necessari que en el cicle vital
de les espècies amb reproducció
sexual hi hagi un moment en què
el nombre de cromosomes quede
reduït a la meitat. Aquesta
reducció cromosòmica té lloc en
un procés de divisió nuclear
anomenat meiosi.
CONCEPTES PREVIS: LA MEIOSI
Les espermatogònies (cèl·lules del testicle) es divideixen per MEIOSI
per donar lloc a espermatozoides. De cada cèl·lula diploïde (2n)
s’obtindran 4 haploïdes (n).
En el ovari, les ovogònies es divideixen per MEIOSI per donar lloc a
òvuls. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n). Tres
d’elles degeneran i formaran els cossos polars, i una es convertirà en
òvul.
CÈL·LULES EN DIVISÓ MEIÒTICA
La informació genètica està guardada en unes molècules anomenades
àcid desoxiribonucleic (ADN) que es troba en el nucli de totes les
cèl·lules de l’organisme (també hi ha ADN mitocondrial).
L’ADN: PORTADOR DE LA
INFORMACIÓ GENÈTICA
L’ESTRUCTURA DE L’ADN
Cada nucleòtid conté:
- una desoxiribosa (sucre de cinc
carbonis)
- un grup fosfat i
- una de les quatre bases nitrogenades
possibles en l'ADN:
Adenina (A) Timina (T)
Citosina (C) Guanina (G)
L'ADN és un polímer format per una doble cadena de polinucleòtids.
Les dues cadenes es disposen enrotllades
helicoïdalment sobre un mateix eix formant
una doble hèlix .
Els esquelets pentosa-fosfat de les dues
cadenes es troben a la part exterior
mentre que les bases nitrogenades es
disposen cap a l’interior enllaçades per
ponts d’hidrogen, de tal manera que sempre
s’aparellen A amb T i C amb G.
Així les dues cadenes són complemèntaries.
ESTRUCTURA DE L’ADN
Esquelet pentosa
(sucre)-fosfat
Bases nitogenades
aparellades:
A-T C-G
Si la cèl·lula no està dividint-se (interfase), l'ADN es
troba desespiralitzat, formant una estructura
dispersa associada a proteïnes, que ocupa la major
part del nucli i que rep el nom de cromatina.
L’ADN ES COMPACTA
Quan l’ADN s’associa a les proteïnes es
compacta enormement.
L’ADN s'enrotlla amb les proteïnes histones
per a poder empaquetar-se, formant el que
es diu un nucleosoma. Cada nucleosoma té
unos 200 nucleótidos.
Quan s’observa amb un microscopi òptic, la
seqüència repetida de nucleosomes pareix
un collaret de perles.
LA CROMATINA
Cada espècie té un número constant i característic d'aquestes
molècules d'ADN en l'interior del nucli de les cèl·lules.
En el transcurs del cicle cel·lular canvia l'aspecte i l'estructura
d'aquestes molècules d'ADN.
Quan la cèl·lula està en divisió la cromatina se condensa i forma
unes estructures en forma de bastonets anomenades cromosomes.
Els cromosomes es tenyeixen
amb colorants bàsics (orceïna
o l'hematoxilina), raó per la
qual són observables al
microscopi òptic i reben
aquesta denominació (cromo-
soma= cos de color).
Bàsicament estan constituïts
per ADN i histones fortament
empaquetat.
ELS CROMOSOMES
Quan s’inicia la divisió cel·lular es produeix una duplicació de l’ADN, i
apareixen dues fibres d’ADN idèntiques anomenades cromàtides, que queden
unides per un punt anomenat centròmer. El centròmer divideix el cromosoma
en dos parts, els braços, que poden ser iguals o no, segons la posició que hi
ocupe.
FORMA DELS CROMOSOMES
A: cromosoma
d’una cromàtida
B: cromosoma amb
dos cromàtides
germanes
Cada cromàtida presenta a nivell del centròmer una estructura
discoïdal anomenada cinetòcor, a partir dels qual es formen
filaments tubulars que dirigiran els moviments cromosòmics
durant la mitosi i la meiosi.
Les cèl·lules diploides (2n) presenten dos jocs
de  cromosomes:  un joc cromosòmic és d'origen
patern  i l'altre d'origen matern.
Aquests cromosomes, idèntics des del punt de
vista morfològic, i genèticament anàlegs
(contenen informació per als mateixos
caràcters  tot i que no sempre aquesta és
idèntica), s'anomenen cromosomes homòlegs.
Els humans tenim 46
cromosomes (2n=46), és a
dir, 23 parelles:
- 22 parelles són homòlegs i
s'anomenen autosomes.
- els altres dos són els
cromosomes sexuals o
heterocromosomes, XX
per a les dones i XY per als
homes.
Cromàtides
homòlogues
Cromàtides
germanes
EL CARIOTIP El cariotip és una composició fotogràfica on apareixen tots
els cromosomes ordenats segons la seva mida i la seva
morfologia. El cariotip és característic de cada espècie.
L’estudi del cariotip permet detectar anomalies genètiques.
Quan es tenyeixen els
cromosomes amb Giemsa
apareixen una sèrie de
bandes fosques i clares,
identificatives de cada
cromosoma.
ELS CROMOSOMES
EN IMATGES
En cada cromosoma hi ha un nombre determinat de gens. Un gen és l’unitat
hereditària elemental, és un fragment d’ADN, que porta la informació codificada
d’un determinat caràcter.
El lloc que ocupa un gen dins el cromosoma s’anomena locus (el plural és loci ).
Els cromosomes homòlegs presenten els mateixos loci i en el mateix ordre.
ELS GENS
De vegades l’expressió d’un gen
té més d’un efecte sobre el
fenotip; en conseqüència un gen
pot controlar més d’un caràcter.
També es pot donar el cas que un
caràcter vingue determinat per
l’acció conjunta de dos o més
gens (com la sordesa congènita
en humans, que ve determinada
per dos gens). Són els caràcters
poligènics.
Les diferents “alternatives” (originades per
mutació) que pot codificar un gen per a un
mateix caràcter s’anomenen al·lels.
Quan els dos cromosomes homòlegs
porten el mateix al·lel (per exemple el
patern porta “ulls blaus” i el matern
també) diem que aquell individu és
homozigòtic per aquell caràcter.
Quan els dos cromosomes homòlegs porten al·lels
diferents (el patern porta “ulls blaus” i el matern “ulls
marrons”) diem que aquell individu és heterozigòtic per
aquell caràcter.
AL·LELS: HOMOZIGOSI I HETEROZIGOSI
Al·lels en
heterozigosi
Al·lels en
homozigosi
Anomenem genòtip al conjunt de gens que ha heretat un individu. És el
conjunt de gens que té un ésser viu a cada cèl·lula.
GENOTIP I FENOTIP
Fenotip. És el conjunt de característiques que s’expressen o que es
manifesten en un ésser viu. El fenotip de cada individu és el resultat
de l'acció combinada dels seus gens (el seu genotip) i l'ambient, que
pot influir més en alguns caràcters que en d'altres.
FENOTIP= GENOTIP + AMBIENT
GENOTIP: NN o Nn
FENOTIP: ulls marrons
GENOTIP: nn
FENOTIP: ulls blaus
MENDEL i LA GENÈTICA
LES LLEIS DE MENDEL
MÉS ENLLÀ DE MENDEL
Durant uns vuit anys, Gregor Johann Mendel va estudiar
l’herència en la planta del pèsol en el jardí del seu convent agustí
a Brünn. Fent experiments amb trenta-quatre classes de pèsols,
va realitzar 355 fecundacions artificials i va obtenir 12.980
descendents.
Així, mitjançant un acurat estudi estadístic, va poder demostrar
que l'aparició de determinats caràcters en l'herència segueix
unes pautes concretes.
GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884)
Va postular aquestes lleis i en 1866 va publicar
els seus resultats, que van passar
desapercebuts en el món científic durant més de
30 anys.
L'any 1900 les seues publicacions van ser
redescobertes per tres investigadors que
treballaven en el tema de l'herència: Vries,
Correns i Tschermack i en reconeixement al seu
treball les van anomenar Lleis de Mendel.
Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la
teoria cromosòmica de l'herència de Morgan en
l'any 1915 es pot dir que van passar a ser la base
de la genètica clàssica.
Mendel va dedicar molts anys a desenvolupar línies genèticament pures
(homozigòtiques) per a diversos trets o caràcters heretats.
Mendel va acabar per triar set caràcters de la planta del pèsol que presentaven
dues varietats ben diferenciades:
ELS CARÀCTERS ESCOLLITS PER MENDEL
Mendel va encreuar una planta de
llavors grogues pura amb una altra
també homozigòtica però amb
llavors verdes, les plantes
resultants, generació anomenada
filial primera (F1), només produïen
llavors grogues.
LA PRIMERA LLEI DE MENDEL (O DE LA UNIFORMITAT)
Pèsol groc Pèsol verd
gamets gamets
Tota la descendència
amb pèsols grocs
Mendel es va adonar que, si
s’encreuaven dos individus diferents
però homozigòtics (purs), tenien una
descendència uniforme (tots iguals).
Acabava de descobrir la 1ª Llei de
Mendel.
Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1): tots
els descendents de l’encreuament entre dues races pures per a un
caràcter són iguals entre ells.
Posteriorment Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la
primera generació (F1) de l'experiment anterior i les pol.linizà entre sí. De
l'encreuament va obtenir la generació anomenada filial segona (F2) que
presentava tres individus de llavors grogues per cada individu de llavors
verdes.( en la proporció 3:1 (és a dir ¾ a ¼).
SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT)
Mendel va interpretar que els caràcters
que havien desaparegut a la F1 i
reapareixien a la segona generació (F2),
havien de ser presents a la F1, encara que
no es veiessin.
La nova hipòtesi de Mendel va ser que els
caràcters biològics depenen de parelles
de factors hereditaris (un heretat del
pare i l'altre de la mare), que se separen
quan els individus produeixen les cèl·lules
sexuals i que es poden redistribuir a cada
generació.
3/4 1/4
SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT)
Llei de la segregació dels caràcters. Els dos factors hereditaris que
informen sobre un mateix caràcter són independents i se separen i se
redistribueixen entre els descendents, tot aparellant-se a l’atzar.
GG gg
gG
Gg
G
G
g
g
gG
Gg
GgGg
gg
GG
Mendel va deduir que hi havia dues categories de factors: els dominants
i els recessius, que es manifestaven només quan no anaven acompanyats
d'un factor dominant.
FACTORS DOMINANTS i RECESSIUS
La prova del retroencreuament o encreuament prova serveix per a diferenciar
l'individu homozigòtic del heterozigòtic. Consisteix a creuar el fenotip dominant
amb la varietat homozigota recessiva (gg).
Si és homozigòtic, tota la descendència serà igual (primera Llei de Mendel).
Si és heterozigòtic, en la descendència tornarà a aparèixer el caràcter recessiu
en una proporció del 50%.
RETROENCREUAMENT o ENCREUAMENT PROVA
Si és homozigot.... Si és heterozigot....
Mendel va estudiar l'herència de dos caràcters diferents al mateix temps:
dihibridisme. Va encreuar línies homozigòtiques de pèsols verds i rugosos amb
plantes de pèsols grocs i llisos.
Mendel es preguntava com seria la descendència. Podien passar dues coses:
TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)
Llei de l'herència independent de caràcters: “Els diversos caràcters s’hereten
independentment els uns dels altres i es combinen a l’atzar en la descendència”.
Cadascun d'ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la
presència de l'altre caràcter.
TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)
P
F1
F2
A (groc) > a (verd)
B (llis) > b (rugós)
GENOTIPS FENOTIPS
AA i Aa groc
aa verd
BB i Bb llis
Bb rugós
Es parla d’herència intermèdia quan el
fenotip de l’híbrid o heterozigot és
intermedi entre els fenotips dels
homozigots.
Cap dels dos caràcters domina sobre
l’altre, presenten dominància
intermèdia.
HERÈNCIA INTERMÈDIA
CODOMINÀNCIA
Els híbrids no presenten un caràcter intermedi dels dos parentals,
sinó que presenten tots dos caràcters alhora i per separat.
S'anomena herència codominant.
QUAN LES LLEIS DE MENDEL NO ES COMPLEIXEN
A part de la seva rigurosa metodologia cièntifica, l’èxit dels resultats
de Mendel són deguts, a la “sort” que va tenir el botànic alhora
d’escollir els caràcters.
Amb l’aplicació de les lleis de Mendel no es resolen tots els problemes
que es poden plantejar en l’estudi de l’herència dels caràcters.
Existeixen molts casos en que no es pot aplicar les lleis de Mendel o
aquestes no es compleixen. És el cas de :
- HERÈNCIA POLIGÈNICA: molts caràcters venen determinats per
l’expressió de dos o més gens.
- GENS LLIGATS: gens situats sobre el mateix cromosoma.
- AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE: molts gens presenten més de dos
al·lels.
- HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE: caràcters regulats per gens que es
troben en els cromosomes sexuals X i Y.
Molts caràcters són determinats per l’efecte acumulatiu de molts
gens. Són caràcters que presenten un ampli ventall de varietat.
En humans s’observa en caràcters com:
• el pes
• la forma
• l’alçada
• el color d’ulls
• la intel·ligència
• color de la pell
• alguns trets de la conducta i el comportament.
HERÈNCIA POLIGÈNICA
El fenotip d’aquest caràcters està
molt influenciat per l’ambient
GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA
El 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs amb la mosca de la fruita o del
vinagre (Drosophila melanogaster). Aquest insecte tan sols té quatre parells de
cromosomes, un dels quals és molt petit.
En 1911, T.H. Morgan, després de
realitzar nombrosos experiments va
trobar que hi havia quatre grups de
caràcters que tendien a heretar-se
junts.
Per això va suposar que els gens es
trobaven als cromosomes i que, per
tant, els gens que hi ha al mateix
cromosoma tendeixen a heretar-
se junts. Per a aquests va
proposar el terme gens lligats.
Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven
junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una
disposició lineal, l'un rere l'altre, i, gràcies a l'entrecreuament de
les cromàtides dels cromosomes homòlegs que té lloc en la meiosi,
es produeix la recombinació genètica.
La freqüència de recombinació depèn de la distància a la què es trobin els dos
gens en el cromosoma.
Quan més distància separa dos gens, més recombinació. Aleshores, si dos
gens d'un mateix cromosoma estan molt propers gairebé no es recombinen.
GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA
El pas del temps propicia que qualsevol dels al·lels existents experimenti més
mutacions puntuals que comporten l’aparició de nous al·lels.
Per això és habitual que en una població d’individus existeixin diversos
al·lels per a un mateix gen. El fenomen rep el nom d’al·lelomorfisme
múltiple i el conjunt d’al·lels que ocupen el mateix locus constitueix una
sèrie al·lèlica.
AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE
Un cas d’al·lelomorfisme múltiple ben conegut és el del gen que determina els
grups sanguinis en l’espècie humana (sistema ABO). Tres al·lels diferents (IA
, IB
, I0
o i ) es combinen en homozigosi o en heterozigosi per a determinar un grup
sanguini (A, B, AB o O)
IA
= IB
codominància
IA
> i IB
< i dominància
Antigen: molècula que l'organisme reconeix com a estranya, capaç de provocar la formació d’anticossos
específics.
Anticós: Els anticossos són proteïnes (gammaglobulines) produïdes per els limfòcits B que tenen com a
funció unir-se específicament als antígens. Formen part de la resposta inmunitària.
ELS GRUPS SANGUINIS
IA
IA
IA
I0
IB
I0
IB
IB
IA
IB
I0
I0
Antigen present
en la superfície
dels eritròcitsGenotip
Anticossos
presents en el
plasma sanguini
Reacció als anticossos
Anticos A Anticos BFenotip
Per tant, tal com es pot
observar a la taula:
• una persona del grup AB és un
receptor universal perquè pot
rebre sang de qualsevol altra
persona, mentre que
• una persona del grup O és un
donant universal perquè pot
donar sang a qualsevol altra
persona.
DONANT RECEPTOR
GRUPS SANGUINIS i TRANSFUSIONS DE SANG
DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE
En l’espècie humana, la resta de mamífers i,
en general, molts animals, la determinació
del sexe de l’individu depèn dels anomenats
cromosomes sexuals.
Amb algunes excepcions notables, les
femelles tenen una combinació cromosòmica
XX i els mascles, XY.
L’herència lligada al sexe és la que segueixen els
caràcters no sexuals que depenen de l’expressió de
gens que tenen el seu locus en cromosomes sexuals.
Es parla d’herència ginàndrica si el cromosoma
sexual en qüestió és l’X. La majoria de gens estan
localitzats en el cromosoma X .
Si el locus del gen està al cromosoma Y, es fa servir
l’expressió herència holàndrica, si bé és molt poc
freqüent, per què el cromosoma Y acostuma a ser
molt petit i conté pocs gens.
Hi ha una zona molt petita que és comuna dels dos
cromosomes; l’anomenada zona homòloga.
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
Hemofília
Daltonisme
Distròfia muscular
Sordesa congènita
Albinisme ocular
Miopàtia de
Duchenne
Insensibilitat a
les hormones
masculines
Un tipus
de gota
X
Y X
• Les femelles poden ser homozigotes o heterozigotes per a els caràcters
determinats pels gens lligats al sexe.
•Amb excepció dels gens compartits per X i Y(zona homòloga), els mascles no
poden ser ni homo ni heterozigots pels caràcters lligats al sexe, ja que només
disposen d’una còpia del gen; el terme que es fa servir és hemizigosi.
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
Dos casos ben coneguts d’herència
lligada al sexe en humans són el
daltonisme i l’hemofília.
Daltonisme. És un tipus de ceguesa
de colors per algunes tonalitats de
verds, blaus i vermells que ve
regulada per al·lel recessiu (d) situat
al cromosoma X
Hemofília. Consisteix en la
incapacitat de coagular la sang per
manca d’algun dels factors de
coagulació (VIII o IX segons el tipus
d’hemofília).
Les dones solen presentar fenotips normals , tot i que poden ser
portadores de la malaltia. És difícil trobar dones afectades per la
malaltia (necessiten ser homozigotes per a l’al·lel recessiu).
Els homes en canvi, si el cromosoma X que porten codifica l’al·lel
recessiu presenten la malaltia.
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
GENÈTICA HUMANA
DONA XX
HOME XY
APARELLAMENT
LINIA DE LA VIDA
AFECTAT
Els arbres genealògics o pedigree. Són
esquemes en què es representen les persones de
diverses generacions que estan emparentades
entre si. S’hi fan servir símbols senzills per
distingir els diversos components de la família, i
també s’hi indiquen les relacions que els uneixen.
S’utilitzen per estudiar les malalties
hereditàries, el seu comportament i la
probabilitat que apareguin en futurs individus.
LES MUTACIONS
Les mutacions són alteracions a l'atzar del material genètic, canvis
permanents en l'ADN, que poden aparèixer espontàniament (mutacions
naturals) o poden ser provocades artificialment (mutacions induïdes)
per mitjà de radiacions i determinades substàncies químiques, que
s'anomenen agents mutàgens.
Les mutacions es poden donar en
• cèl·lules somàtiques (mutacions somàtiques), tret que les converteixin
en cèl·lules cancerígenes, no tenen gaire importància, 
• en cèl·lules reproductores (mutacions germinals) són transcendentals,
ja que totes les cèl·lules del nou organisme tindran la mateixa informació
que la cèl·lula zigot.
Algunes mutuacions són favorables, altres neutres i n’hi han de
perjudicials o fins i tot letals.
Les mutacions són, conjuntament amb les recombinacions meiòtiques, les
principals causes de variabilitat genètica, i conseqüentment de
l'evolució de les espècies .
Segons l'extensió del material
genètic afectat, es distingeixen
tres tipus de mutacions:
1. Mutacions gèniques:
alteracions de la seqüència de
nucleòtids d’un gen (puntuals).
Afecten a un gen.
2.Mutacions cromosòmiques:
alteracions de la seqüència de
gens d'un cromosoma, afectant a
l'ordre o al nombre dels gens
dintre d'un cromosoma. Afecten a
un cromosoma.
3.Mutacions genòmiques:
alteracions del nombre de
cromosomes. Afecten al genoma o
la dotació cromosòmica.
TIPUS DE MUTACIONS
Mutacions gèniques
Mutació cromosòmica
Cariotips humans on
s’observen mutacions
cromosòmiques (deleccions)
en els cromosomes 7 i 16.
Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana triplode (3n)
Mutació genòmica:
cariotip d’una cèl·lula
humana masculina amb
trisomia al cromosoma
21: Síndrome de Down
Mutació genòmica:
cariotip d’una cèl·lula
humana femenina amb
trisomia al cromosoma
21: Síndrome de Down
Mutació genòmica:
Síndrome de Turner:
44 autosomes + X
Mutació genòmica:
Síndrome de Klinefelter
44 autosomes+XXY
FIFI
Fonts:
• http://images.google.es/imghp?hl=ca&tab=wi
•http://www.xtec.es/aulanet/seglexx/cat/C1U4
/index.htm
•http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/b
ioygeo/genetica/index.htm
•http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recur
sos_informaticos/concurso1998/accesit6/genem
end.html
•http://lagenetica.cat/
•http://www.kalipedia.com/ciencias-
vida/tema/teoria-cromosomica
•herencia.html?x=20070417klpcnavid_283.Kes
•http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/
4ESO/genetica1/index.htm
1 de 51

Recomendados

GENÈTICA por
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.6K visualizações51 slides
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOJordi Pipó
2.3K visualizações31 slides
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
1.6K visualizações24 slides
MENDEL I LA GENÈTICA por
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICADepartament d'Educació
3.9K visualizações26 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticamontsejaen
1.7K visualizações59 slides
Herència genètica por
Herència genèticaHerència genètica
Herència genèticaSofía García
10.2K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIADepartament d'Educació
24.8K visualizações36 slides
Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby? por
Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby?Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby?
Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby?Fátima Miró
62.9K visualizações30 slides
69. Les mutacions genòmiques por
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiquesDani Ribo
4.1K visualizações7 slides
Els cromosomes i els cariotips por
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotipsAnna Giro
4.2K visualizações32 slides
1 herència caràcters biològics por
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC por
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMCREVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMCDepartament d'Educació
16.7K visualizações40 slides

Mais procurados(20)

UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA por Departament d'Educació
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIAUD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
UD4. MENDEL I LES LLEIS DE L'HERÈNCIA
Departament d'Educació24.8K visualizações
Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby? por Fátima Miró
Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby?Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby?
Actividad Genética Mendeliana: ¿Cómo será tu baby?
Fátima Miró62.9K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC por Departament d'Educació
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMCREVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
REVOLUCIÓ GENÈTICA (CONCEPTES BÀSICS PREVIS) CMC
Departament d'Educació16.7K visualizações
Genetica por Roberta Coianiz
GeneticaGenetica
Genetica
Roberta Coianiz21.8K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
ADN i biotecnologia 4ESO por Mireia Llobet
ADN i biotecnologia 4ESOADN i biotecnologia 4ESO
ADN i biotecnologia 4ESO
Mireia Llobet715 visualizações
Dna: come è fatto por Roberta Coianiz
Dna: come è fattoDna: come è fatto
Dna: come è fatto
Roberta Coianiz7.2K visualizações
11. Els disacàrids por Dani Ribo
11. Els disacàrids11. Els disacàrids
11. Els disacàrids
Dani Ribo3.6K visualizações
03. La composició química de la matèria viva por Dani Ribo
03. La composició química de la matèria viva03. La composició química de la matèria viva
03. La composició química de la matèria viva
Dani Ribo2K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
Problemes de genètica diversos 4 eso por CC NN
Problemes de genètica diversos 4 esoProblemes de genètica diversos 4 eso
Problemes de genètica diversos 4 eso
CC NN2.8K visualizações
La derivació por Dolors Taulats
La derivacióLa derivació
La derivació
Dolors Taulats9.8K visualizações
Proves de l'evolució. Especiació. por Manel miguela
Proves de l'evolució. Especiació.Proves de l'evolució. Especiació.
Proves de l'evolució. Especiació.
Manel miguela27.1K visualizações
Genètica molecular 4t eso por JuliaRomero38
Genètica molecular 4t esoGenètica molecular 4t eso
Genètica molecular 4t eso
JuliaRomero3821 visualizações

Similar a Genètica (teoria)

2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
La revolució genètica por
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genèticaMaria del Mar lago
300 visualizações8 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
Apunts unitat por
Apunts unitatApunts unitat
Apunts unitatmeritxelltdl
541 visualizações8 slides
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
Genètica Mendeliana (2) por
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)tiotavio
1.6K visualizações50 slides

Similar a Genètica (teoria)(20)

2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
La revolució genètica por Maria del Mar lago
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
Maria del Mar lago300 visualizações
Biología por emma_cq
BiologíaBiología
Biología
emma_cq138 visualizações
Apunts unitat por meritxelltdl
Apunts unitatApunts unitat
Apunts unitat
meritxelltdl541 visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad22.8K visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i... por Màrius Martínez i Martí
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
Màrius Martínez i Martí1.9K visualizações
La revolucio genetica por montsejaen
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen2.1K visualizações
La divisió cel·lular por txellrocaprevera
La divisió cel·lularLa divisió cel·lular
La divisió cel·lular
txellrocaprevera6.9K visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
La revolució genètica por dexperimentals.an
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
dexperimentals.an613 visualizações
Les bases de la genètica 1 CMC por jusescola
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMC
jusescola3.9K visualizações
L’adn i els cromosomes por Txema Professor
L’adn i els cromosomesL’adn i els cromosomes
L’adn i els cromosomes
Txema Professor1.5K visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
Tema Salut 3ª Part por bendinatcomenius
Tema Salut 3ª PartTema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª Part
bendinatcomenius1.3K visualizações

Mais de CC NN

La composició dels éssers vius por
La composició dels éssers viusLa composició dels éssers vius
La composició dels éssers viusCC NN
1.6K visualizações52 slides
Bio 1r definitiu por
Bio 1r definitiuBio 1r definitiu
Bio 1r definitiuCC NN
414 visualizações63 slides
Unitat 6 por
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6CC NN
2.3K visualizações133 slides
Unitat 5 por
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5CC NN
2.5K visualizações78 slides
080319 unitat 4-14352 por
080319 unitat 4-14352080319 unitat 4-14352
080319 unitat 4-14352CC NN
371 visualizações13 slides
Què és un “visual thinking” por
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”CC NN
273 visualizações14 slides

Mais de CC NN(20)

La composició dels éssers vius por CC NN
La composició dels éssers viusLa composició dels éssers vius
La composició dels éssers vius
CC NN1.6K visualizações
Bio 1r definitiu por CC NN
Bio 1r definitiuBio 1r definitiu
Bio 1r definitiu
CC NN414 visualizações
Unitat 6 por CC NN
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
CC NN2.3K visualizações
Unitat 5 por CC NN
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
CC NN2.5K visualizações
080319 unitat 4-14352 por CC NN
080319 unitat 4-14352080319 unitat 4-14352
080319 unitat 4-14352
CC NN371 visualizações
Què és un “visual thinking” por CC NN
Què és un “visual thinking”Què és un “visual thinking”
Què és un “visual thinking”
CC NN273 visualizações
Qué es el sexo por CC NN
Qué es el sexoQué es el sexo
Qué es el sexo
CC NN325 visualizações
Fecundació in vitro por CC NN
Fecundació in vitroFecundació in vitro
Fecundació in vitro
CC NN161 visualizações
Plague inc por CC NN
Plague incPlague inc
Plague inc
CC NN92 visualizações
Activitat colesterol por CC NN
Activitat colesterolActivitat colesterol
Activitat colesterol
CC NN242 visualizações
Unitat 3 por CC NN
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
CC NN687 visualizações
Genètica i evolució II por CC NN
Genètica i evolució IIGenètica i evolució II
Genètica i evolució II
CC NN1.1K visualizações
Genètica i evolució por CC NN
Genètica i evolució Genètica i evolució
Genètica i evolució
CC NN446 visualizações
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars por CC NN
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lularsLa reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars
CC NN1.4K visualizações
9.La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariota por CC NN
9.La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariota9.La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariota
9.La reproducció i la relació de la cèl·lula eucariota
CC NN3K visualizações
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes por CC NN
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranesOrgànuls cel·lulars delimitats per membranes
Orgànuls cel·lulars delimitats per membranes
CC NN4.9K visualizações
Membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes por CC NN
Membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranesMembranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
Membranes cel·lulars i orgànuls no delimitats per membranes
CC NN2K visualizações
Tema 12 els arxius de la història de la terra por CC NN
Tema 12  els arxius de la història de la terraTema 12  els arxius de la història de la terra
Tema 12 els arxius de la història de la terra
CC NN1.1K visualizações
Tema 11 els recursos relacionats amb la geosfera por CC NN
Tema 11  els recursos relacionats amb la geosferaTema 11  els recursos relacionats amb la geosfera
Tema 11 els recursos relacionats amb la geosfera
CC NN619 visualizações
Tema 10 processos externs ii - eòlics por CC NN
Tema 10  processos externs ii - eòlicsTema 10  processos externs ii - eòlics
Tema 10 processos externs ii - eòlics
CC NN374 visualizações

Genètica (teoria)

 • 2. El nombre de cromosomes d'una espècie roman constant de generació en generació. La reprodució sexual consisteix en la fusió dels gàmetes procedents de dos individus diferents d'una mateixa espècie. El resultat d'aquesta fecundació és un zigot que presenta el doble de cromosomes que els gàmetes. És necessari que en el cicle vital de les espècies amb reproducció sexual hi hagi un moment en què el nombre de cromosomes quede reduït a la meitat. Aquesta reducció cromosòmica té lloc en un procés de divisió nuclear anomenat meiosi. CONCEPTES PREVIS: LA MEIOSI
 • 3. Les espermatogònies (cèl·lules del testicle) es divideixen per MEIOSI per donar lloc a espermatozoides. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n).
 • 4. En el ovari, les ovogònies es divideixen per MEIOSI per donar lloc a òvuls. De cada cèl·lula diploïde (2n) s’obtindran 4 haploïdes (n). Tres d’elles degeneran i formaran els cossos polars, i una es convertirà en òvul.
 • 6. La informació genètica està guardada en unes molècules anomenades àcid desoxiribonucleic (ADN) que es troba en el nucli de totes les cèl·lules de l’organisme (també hi ha ADN mitocondrial). L’ADN: PORTADOR DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA
 • 7. L’ESTRUCTURA DE L’ADN Cada nucleòtid conté: - una desoxiribosa (sucre de cinc carbonis) - un grup fosfat i - una de les quatre bases nitrogenades possibles en l'ADN: Adenina (A) Timina (T) Citosina (C) Guanina (G) L'ADN és un polímer format per una doble cadena de polinucleòtids.
 • 8. Les dues cadenes es disposen enrotllades helicoïdalment sobre un mateix eix formant una doble hèlix . Els esquelets pentosa-fosfat de les dues cadenes es troben a la part exterior mentre que les bases nitrogenades es disposen cap a l’interior enllaçades per ponts d’hidrogen, de tal manera que sempre s’aparellen A amb T i C amb G. Així les dues cadenes són complemèntaries. ESTRUCTURA DE L’ADN Esquelet pentosa (sucre)-fosfat Bases nitogenades aparellades: A-T C-G
 • 9. Si la cèl·lula no està dividint-se (interfase), l'ADN es troba desespiralitzat, formant una estructura dispersa associada a proteïnes, que ocupa la major part del nucli i que rep el nom de cromatina. L’ADN ES COMPACTA Quan l’ADN s’associa a les proteïnes es compacta enormement. L’ADN s'enrotlla amb les proteïnes histones per a poder empaquetar-se, formant el que es diu un nucleosoma. Cada nucleosoma té unos 200 nucleótidos. Quan s’observa amb un microscopi òptic, la seqüència repetida de nucleosomes pareix un collaret de perles. LA CROMATINA
 • 10. Cada espècie té un número constant i característic d'aquestes molècules d'ADN en l'interior del nucli de les cèl·lules. En el transcurs del cicle cel·lular canvia l'aspecte i l'estructura d'aquestes molècules d'ADN. Quan la cèl·lula està en divisió la cromatina se condensa i forma unes estructures en forma de bastonets anomenades cromosomes.
 • 11. Els cromosomes es tenyeixen amb colorants bàsics (orceïna o l'hematoxilina), raó per la qual són observables al microscopi òptic i reben aquesta denominació (cromo- soma= cos de color). Bàsicament estan constituïts per ADN i histones fortament empaquetat. ELS CROMOSOMES
 • 12. Quan s’inicia la divisió cel·lular es produeix una duplicació de l’ADN, i apareixen dues fibres d’ADN idèntiques anomenades cromàtides, que queden unides per un punt anomenat centròmer. El centròmer divideix el cromosoma en dos parts, els braços, que poden ser iguals o no, segons la posició que hi ocupe. FORMA DELS CROMOSOMES A: cromosoma d’una cromàtida B: cromosoma amb dos cromàtides germanes
 • 13. Cada cromàtida presenta a nivell del centròmer una estructura discoïdal anomenada cinetòcor, a partir dels qual es formen filaments tubulars que dirigiran els moviments cromosòmics durant la mitosi i la meiosi.
 • 14. Les cèl·lules diploides (2n) presenten dos jocs de  cromosomes:  un joc cromosòmic és d'origen patern  i l'altre d'origen matern. Aquests cromosomes, idèntics des del punt de vista morfològic, i genèticament anàlegs (contenen informació per als mateixos caràcters  tot i que no sempre aquesta és idèntica), s'anomenen cromosomes homòlegs. Els humans tenim 46 cromosomes (2n=46), és a dir, 23 parelles: - 22 parelles són homòlegs i s'anomenen autosomes. - els altres dos són els cromosomes sexuals o heterocromosomes, XX per a les dones i XY per als homes. Cromàtides homòlogues Cromàtides germanes
 • 15. EL CARIOTIP El cariotip és una composició fotogràfica on apareixen tots els cromosomes ordenats segons la seva mida i la seva morfologia. El cariotip és característic de cada espècie. L’estudi del cariotip permet detectar anomalies genètiques. Quan es tenyeixen els cromosomes amb Giemsa apareixen una sèrie de bandes fosques i clares, identificatives de cada cromosoma.
 • 17. En cada cromosoma hi ha un nombre determinat de gens. Un gen és l’unitat hereditària elemental, és un fragment d’ADN, que porta la informació codificada d’un determinat caràcter. El lloc que ocupa un gen dins el cromosoma s’anomena locus (el plural és loci ). Els cromosomes homòlegs presenten els mateixos loci i en el mateix ordre. ELS GENS De vegades l’expressió d’un gen té més d’un efecte sobre el fenotip; en conseqüència un gen pot controlar més d’un caràcter. També es pot donar el cas que un caràcter vingue determinat per l’acció conjunta de dos o més gens (com la sordesa congènita en humans, que ve determinada per dos gens). Són els caràcters poligènics.
 • 18. Les diferents “alternatives” (originades per mutació) que pot codificar un gen per a un mateix caràcter s’anomenen al·lels. Quan els dos cromosomes homòlegs porten el mateix al·lel (per exemple el patern porta “ulls blaus” i el matern també) diem que aquell individu és homozigòtic per aquell caràcter. Quan els dos cromosomes homòlegs porten al·lels diferents (el patern porta “ulls blaus” i el matern “ulls marrons”) diem que aquell individu és heterozigòtic per aquell caràcter. AL·LELS: HOMOZIGOSI I HETEROZIGOSI Al·lels en heterozigosi Al·lels en homozigosi
 • 19. Anomenem genòtip al conjunt de gens que ha heretat un individu. És el conjunt de gens que té un ésser viu a cada cèl·lula. GENOTIP I FENOTIP Fenotip. És el conjunt de característiques que s’expressen o que es manifesten en un ésser viu. El fenotip de cada individu és el resultat de l'acció combinada dels seus gens (el seu genotip) i l'ambient, que pot influir més en alguns caràcters que en d'altres. FENOTIP= GENOTIP + AMBIENT GENOTIP: NN o Nn FENOTIP: ulls marrons GENOTIP: nn FENOTIP: ulls blaus
 • 20. MENDEL i LA GENÈTICA LES LLEIS DE MENDEL MÉS ENLLÀ DE MENDEL
 • 21. Durant uns vuit anys, Gregor Johann Mendel va estudiar l’herència en la planta del pèsol en el jardí del seu convent agustí a Brünn. Fent experiments amb trenta-quatre classes de pèsols, va realitzar 355 fecundacions artificials i va obtenir 12.980 descendents. Així, mitjançant un acurat estudi estadístic, va poder demostrar que l'aparició de determinats caràcters en l'herència segueix unes pautes concretes. GREGOR JOHANN MENDEL (1822-1884) Va postular aquestes lleis i en 1866 va publicar els seus resultats, que van passar desapercebuts en el món científic durant més de 30 anys. L'any 1900 les seues publicacions van ser redescobertes per tres investigadors que treballaven en el tema de l'herència: Vries, Correns i Tschermack i en reconeixement al seu treball les van anomenar Lleis de Mendel. Quan les lleis de Mendel van ser integrades en la teoria cromosòmica de l'herència de Morgan en l'any 1915 es pot dir que van passar a ser la base de la genètica clàssica.
 • 22. Mendel va dedicar molts anys a desenvolupar línies genèticament pures (homozigòtiques) per a diversos trets o caràcters heretats. Mendel va acabar per triar set caràcters de la planta del pèsol que presentaven dues varietats ben diferenciades: ELS CARÀCTERS ESCOLLITS PER MENDEL
 • 23. Mendel va encreuar una planta de llavors grogues pura amb una altra també homozigòtica però amb llavors verdes, les plantes resultants, generació anomenada filial primera (F1), només produïen llavors grogues. LA PRIMERA LLEI DE MENDEL (O DE LA UNIFORMITAT) Pèsol groc Pèsol verd gamets gamets Tota la descendència amb pèsols grocs Mendel es va adonar que, si s’encreuaven dos individus diferents però homozigòtics (purs), tenien una descendència uniforme (tots iguals). Acabava de descobrir la 1ª Llei de Mendel. Llei de la uniformitat dels híbrids de la primera generació (F1): tots els descendents de l’encreuament entre dues races pures per a un caràcter són iguals entre ells.
 • 24. Posteriorment Mendel va agafar plantes procedents de les llavors de la primera generació (F1) de l'experiment anterior i les pol.linizà entre sí. De l'encreuament va obtenir la generació anomenada filial segona (F2) que presentava tres individus de llavors grogues per cada individu de llavors verdes.( en la proporció 3:1 (és a dir ¾ a ¼). SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) Mendel va interpretar que els caràcters que havien desaparegut a la F1 i reapareixien a la segona generació (F2), havien de ser presents a la F1, encara que no es veiessin. La nova hipòtesi de Mendel va ser que els caràcters biològics depenen de parelles de factors hereditaris (un heretat del pare i l'altre de la mare), que se separen quan els individus produeixen les cèl·lules sexuals i que es poden redistribuir a cada generació. 3/4 1/4
 • 25. SEGONA LLEI DE MENDEL (O DE LA SEGREGACIÓ INDEPENDENT) Llei de la segregació dels caràcters. Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter són independents i se separen i se redistribueixen entre els descendents, tot aparellant-se a l’atzar. GG gg gG Gg G G g g gG Gg GgGg gg GG
 • 26. Mendel va deduir que hi havia dues categories de factors: els dominants i els recessius, que es manifestaven només quan no anaven acompanyats d'un factor dominant. FACTORS DOMINANTS i RECESSIUS
 • 27. La prova del retroencreuament o encreuament prova serveix per a diferenciar l'individu homozigòtic del heterozigòtic. Consisteix a creuar el fenotip dominant amb la varietat homozigota recessiva (gg). Si és homozigòtic, tota la descendència serà igual (primera Llei de Mendel). Si és heterozigòtic, en la descendència tornarà a aparèixer el caràcter recessiu en una proporció del 50%. RETROENCREUAMENT o ENCREUAMENT PROVA Si és homozigot.... Si és heterozigot....
 • 28. Mendel va estudiar l'herència de dos caràcters diferents al mateix temps: dihibridisme. Va encreuar línies homozigòtiques de pèsols verds i rugosos amb plantes de pèsols grocs i llisos. Mendel es preguntava com seria la descendència. Podien passar dues coses: TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT)
 • 29. Llei de l'herència independent de caràcters: “Els diversos caràcters s’hereten independentment els uns dels altres i es combinen a l’atzar en la descendència”. Cadascun d'ells es transmet seguint les lleis anteriors amb independència de la presència de l'altre caràcter. TERCERA LLEI DE MENDEL (O DE LA COMBINACIÓ INDEPENDENT) P F1 F2 A (groc) > a (verd) B (llis) > b (rugós) GENOTIPS FENOTIPS AA i Aa groc aa verd BB i Bb llis Bb rugós
 • 30. Es parla d’herència intermèdia quan el fenotip de l’híbrid o heterozigot és intermedi entre els fenotips dels homozigots. Cap dels dos caràcters domina sobre l’altre, presenten dominància intermèdia. HERÈNCIA INTERMÈDIA
 • 31. CODOMINÀNCIA Els híbrids no presenten un caràcter intermedi dels dos parentals, sinó que presenten tots dos caràcters alhora i per separat. S'anomena herència codominant.
 • 32. QUAN LES LLEIS DE MENDEL NO ES COMPLEIXEN A part de la seva rigurosa metodologia cièntifica, l’èxit dels resultats de Mendel són deguts, a la “sort” que va tenir el botànic alhora d’escollir els caràcters. Amb l’aplicació de les lleis de Mendel no es resolen tots els problemes que es poden plantejar en l’estudi de l’herència dels caràcters. Existeixen molts casos en que no es pot aplicar les lleis de Mendel o aquestes no es compleixen. És el cas de : - HERÈNCIA POLIGÈNICA: molts caràcters venen determinats per l’expressió de dos o més gens. - GENS LLIGATS: gens situats sobre el mateix cromosoma. - AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE: molts gens presenten més de dos al·lels. - HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE: caràcters regulats per gens que es troben en els cromosomes sexuals X i Y.
 • 33. Molts caràcters són determinats per l’efecte acumulatiu de molts gens. Són caràcters que presenten un ampli ventall de varietat. En humans s’observa en caràcters com: • el pes • la forma • l’alçada • el color d’ulls • la intel·ligència • color de la pell • alguns trets de la conducta i el comportament. HERÈNCIA POLIGÈNICA El fenotip d’aquest caràcters està molt influenciat per l’ambient
 • 34. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA El 1910, T.H.Morgan va iniciar els treballs amb la mosca de la fruita o del vinagre (Drosophila melanogaster). Aquest insecte tan sols té quatre parells de cromosomes, un dels quals és molt petit. En 1911, T.H. Morgan, després de realitzar nombrosos experiments va trobar que hi havia quatre grups de caràcters que tendien a heretar-se junts. Per això va suposar que els gens es trobaven als cromosomes i que, per tant, els gens que hi ha al mateix cromosoma tendeixen a heretar- se junts. Per a aquests va proposar el terme gens lligats.
 • 35. Morgan va demostrar que els gens lligats no sempre s'heretaven junts. Segons Morgan, els gens són als cromosomes, tenen una disposició lineal, l'un rere l'altre, i, gràcies a l'entrecreuament de les cromàtides dels cromosomes homòlegs que té lloc en la meiosi, es produeix la recombinació genètica. La freqüència de recombinació depèn de la distància a la què es trobin els dos gens en el cromosoma. Quan més distància separa dos gens, més recombinació. Aleshores, si dos gens d'un mateix cromosoma estan molt propers gairebé no es recombinen. GENS LLIGATS i RECOMBINACIÓ MEIÒTICA
 • 36. El pas del temps propicia que qualsevol dels al·lels existents experimenti més mutacions puntuals que comporten l’aparició de nous al·lels. Per això és habitual que en una població d’individus existeixin diversos al·lels per a un mateix gen. El fenomen rep el nom d’al·lelomorfisme múltiple i el conjunt d’al·lels que ocupen el mateix locus constitueix una sèrie al·lèlica. AL·LELOMORFISME MÚLTIPLE Un cas d’al·lelomorfisme múltiple ben conegut és el del gen que determina els grups sanguinis en l’espècie humana (sistema ABO). Tres al·lels diferents (IA , IB , I0 o i ) es combinen en homozigosi o en heterozigosi per a determinar un grup sanguini (A, B, AB o O) IA = IB codominància IA > i IB < i dominància
 • 37. Antigen: molècula que l'organisme reconeix com a estranya, capaç de provocar la formació d’anticossos específics. Anticós: Els anticossos són proteïnes (gammaglobulines) produïdes per els limfòcits B que tenen com a funció unir-se específicament als antígens. Formen part de la resposta inmunitària. ELS GRUPS SANGUINIS IA IA IA I0 IB I0 IB IB IA IB I0 I0 Antigen present en la superfície dels eritròcitsGenotip Anticossos presents en el plasma sanguini Reacció als anticossos Anticos A Anticos BFenotip
 • 38. Per tant, tal com es pot observar a la taula: • una persona del grup AB és un receptor universal perquè pot rebre sang de qualsevol altra persona, mentre que • una persona del grup O és un donant universal perquè pot donar sang a qualsevol altra persona. DONANT RECEPTOR GRUPS SANGUINIS i TRANSFUSIONS DE SANG
 • 39. DETERMINACIÓ CROMOSÒMICA DEL SEXE En l’espècie humana, la resta de mamífers i, en general, molts animals, la determinació del sexe de l’individu depèn dels anomenats cromosomes sexuals. Amb algunes excepcions notables, les femelles tenen una combinació cromosòmica XX i els mascles, XY.
 • 40. L’herència lligada al sexe és la que segueixen els caràcters no sexuals que depenen de l’expressió de gens que tenen el seu locus en cromosomes sexuals. Es parla d’herència ginàndrica si el cromosoma sexual en qüestió és l’X. La majoria de gens estan localitzats en el cromosoma X . Si el locus del gen està al cromosoma Y, es fa servir l’expressió herència holàndrica, si bé és molt poc freqüent, per què el cromosoma Y acostuma a ser molt petit i conté pocs gens. Hi ha una zona molt petita que és comuna dels dos cromosomes; l’anomenada zona homòloga. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Hemofília Daltonisme Distròfia muscular Sordesa congènita Albinisme ocular Miopàtia de Duchenne Insensibilitat a les hormones masculines Un tipus de gota X Y X
 • 41. • Les femelles poden ser homozigotes o heterozigotes per a els caràcters determinats pels gens lligats al sexe. •Amb excepció dels gens compartits per X i Y(zona homòloga), els mascles no poden ser ni homo ni heterozigots pels caràcters lligats al sexe, ja que només disposen d’una còpia del gen; el terme que es fa servir és hemizigosi. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Dos casos ben coneguts d’herència lligada al sexe en humans són el daltonisme i l’hemofília. Daltonisme. És un tipus de ceguesa de colors per algunes tonalitats de verds, blaus i vermells que ve regulada per al·lel recessiu (d) situat al cromosoma X Hemofília. Consisteix en la incapacitat de coagular la sang per manca d’algun dels factors de coagulació (VIII o IX segons el tipus d’hemofília).
 • 42. Les dones solen presentar fenotips normals , tot i que poden ser portadores de la malaltia. És difícil trobar dones afectades per la malaltia (necessiten ser homozigotes per a l’al·lel recessiu). Els homes en canvi, si el cromosoma X que porten codifica l’al·lel recessiu presenten la malaltia. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
 • 43. GENÈTICA HUMANA DONA XX HOME XY APARELLAMENT LINIA DE LA VIDA AFECTAT Els arbres genealògics o pedigree. Són esquemes en què es representen les persones de diverses generacions que estan emparentades entre si. S’hi fan servir símbols senzills per distingir els diversos components de la família, i també s’hi indiquen les relacions que els uneixen. S’utilitzen per estudiar les malalties hereditàries, el seu comportament i la probabilitat que apareguin en futurs individus.
 • 44. LES MUTACIONS Les mutacions són alteracions a l'atzar del material genètic, canvis permanents en l'ADN, que poden aparèixer espontàniament (mutacions naturals) o poden ser provocades artificialment (mutacions induïdes) per mitjà de radiacions i determinades substàncies químiques, que s'anomenen agents mutàgens. Les mutacions es poden donar en • cèl·lules somàtiques (mutacions somàtiques), tret que les converteixin en cèl·lules cancerígenes, no tenen gaire importància,  • en cèl·lules reproductores (mutacions germinals) són transcendentals, ja que totes les cèl·lules del nou organisme tindran la mateixa informació que la cèl·lula zigot. Algunes mutuacions són favorables, altres neutres i n’hi han de perjudicials o fins i tot letals. Les mutacions són, conjuntament amb les recombinacions meiòtiques, les principals causes de variabilitat genètica, i conseqüentment de l'evolució de les espècies .
 • 45. Segons l'extensió del material genètic afectat, es distingeixen tres tipus de mutacions: 1. Mutacions gèniques: alteracions de la seqüència de nucleòtids d’un gen (puntuals). Afecten a un gen. 2.Mutacions cromosòmiques: alteracions de la seqüència de gens d'un cromosoma, afectant a l'ordre o al nombre dels gens dintre d'un cromosoma. Afecten a un cromosoma. 3.Mutacions genòmiques: alteracions del nombre de cromosomes. Afecten al genoma o la dotació cromosòmica. TIPUS DE MUTACIONS Mutacions gèniques
 • 47. Cariotips humans on s’observen mutacions cromosòmiques (deleccions) en els cromosomes 7 i 16.
 • 48. Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana triplode (3n)
 • 49. Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana masculina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down Mutació genòmica: cariotip d’una cèl·lula humana femenina amb trisomia al cromosoma 21: Síndrome de Down
 • 50. Mutació genòmica: Síndrome de Turner: 44 autosomes + X Mutació genòmica: Síndrome de Klinefelter 44 autosomes+XXY