Anúncio

Generation AI, Joensuun kick-off

3 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Generation AI, Joensuun kick-off (20)

Anúncio

Mais de Henriikka Vartiainen(20)

Anúncio

Generation AI, Joensuun kick-off

 1. AI GENERATION AI AI EDUCATION FOR THE SECURITY MINDSET AI
 2. - 9.00 Omatoiminen aamiainen Sirkkala-salissa 9.00 - 10.30 Alustus/ Matti Tedre Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tutkimus/ Juho Kahila Esimerkki koneoppimisen kouluprojektista/ Henriikka Vartiainen 10.30 - 11.30 Teknologioihin tutustuminen 11.30 - 12.30 Lounas Sirkkala-salissa 12.30 - 13.30 Kouluprojektin alustavaa ideointia ja yhteissuunnittelua koulukohtaisissa pienryhmissä 13.30 - 14.00 Päivän koonti, tapaamisista ja viestinnästä sopiminen PÄIVÄN OHJELMA Kimmeli, Marjala sali
 3. Alustus Matti Tedre AI
 4. TIETEELLINEN VALLANKUMOUS JA TEOLLINEN VALLANKUMOUS LUKU I
 5. Tieteellinen vallankumous: Luku I AI
 6. Jako teoreettiseen ja kokeelliseen tieteeseen AI
 7. Teollinen vallankumous (manuaalisen työn automatisointi) AI
 8. Yhteiskuntarakenteet murtuvat, yhteiskuntasopimus muuttuu AI
 9. Tieteellinen ja teollinen vallankumous, Luku II (sähkö) AI
 10. Tieteellinen ja teollinen vallankumous, Luku II (suhteellisuusteoria) AI
 11. Tieteellinen ja teollinen vallankumous, Luku II (kvanttimekaniikka) AI
 12. TIETEELLINEN VALLANKUMOUS LUKU III ca. 1950
 13. Uusi tieteellinen vallankumous (laskennallinen tiede) AI
 14. 1. Uudet työvälineet AI
 15. 2. Uudet tieteelliset menetelmät AI
 16. 3. Uusi tietoteoria AI
 17. 4. Uusi, laskennallinen tapa hahmottaa maailma AI
 18. 5. Uudet yhteistyön muodot AI
 19. AI Tieteellisen työn muutos
 20. TEOLLINEN VALLANKUMOUS LUKU III: TIETOTYÖN AUTOMATISOINTI ca. 1950
 21. I: Työn mekanisaatio AI
 22. II: Työn robotisaatio AI
 23. III: Työn digitalisaatio AI 1. Yksinkertainen automaatio 2. Sääntöpohjainen automaatio 3. Opetetut koneet 4. Itse oppivat koneet 5. Luova tekoäly 6. Ihmisen ja koneen työn fuusio 7. Yleistekoäly
 24. TEOLLINEN VALLANKUMOUS LUKU III: LUOVAN TYÖN AUTOMATISOINTI ca. 2020
 25. Generatiivinen tekoäly luo kuvia, tekstiä, videota AI
 26. ChatGPT Dall-E 2 Midjourney CoPilot MuseNet Lensa … AI
 27. Digitaalinen murros? Tässä ja nyt. Tietokoneet ovat vuosikymmeniä tehneet enenevästi tietotyölle sitä mitä ● höyrykone teki raskaalle työlle ● robotit tekivät manuaaliselle työlle Vaaditaan koko ajan uusia taitoja ja tietoja Iso osa muutoksista kuitenkin “vanhaa” teknologiaa “Kognitiivisen työn” automatisointi 2010-luvulta eteenpäin
 28. 2020-LUVUN TEKNOLOGIA: KONEOPPIMINEN
 29. Siirtymä sääntöpohjaisuudesta datapohjaisuuteen AI
 30. Järjestelmiä jotka oppivat suuresta määrästä dataa AI
 31. Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on?
 32. SYITÄ KONEOPPIMISEN MENESTYKSEEN
 33. Kyky sovittaa funktioita dataan AI
 34. Käytännön ymmärrys siitä mitä data/funktiopohjaisesti voi tehdä AI
 35. Uuden onnistumisen kriteerit AI
 36. Kaupallinen potentiaali
 37. Avoimet teknologiaratkaisut, datasetit, mallit
 38. OPETUSDATAN LÄHTEET ● Kaikki netissä saatavilla oleva data kelpaa koneoppivien järjestelmien raaka-aineeksi ● Kuvat ○ Taide ○ Valokuvat ○ Grafiikka ○ Uutiset ● Teksti ○ Wikipedia ○ Uutiset ○ Some ○ Jne. ● Ääni ○ Spotify ○ Youtube ● Video AI
 39. AI Uusia työelämätaitoja
 40. AI Tekoäly muuttaa arkea
 41. EETTISIÄ ONGELMIA PUUTTUVIA YHTEISIÄ PELISÄÄNTÖJÄ AVOIMIA KYSYMYKSIÄ
 42. Datapohjainen seuranta AI
 43. Profilointi ja klusterointi AI
 44. Mallinnus ja ennustaminen AI
 45. Tunnereaktioiden hyödyntäminen (emotion farming) AI
 46. Huomionhallintatekniikka (attention engineering) AI
 47. Käyttäytymisenohjaustekniikka (behavior engineering) AI
 48. Anonymiteettiharha AI
 49. 13-vuotiaista on tallessa keskimäärin 70 miljoonaa datapistettä AI
 50. GENERATION AI AI EDUCATION FOR THE SECURITY MINDSET
 51. Hankkeen tavoitteet, toiminta ja tutkimus Dr. Juho Kahila AI
 52. ● Generation AI on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama hanke. Hanke on yksi Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella (Shield) -ohjelman hankkeista ● Hankkeen johtajana toimii professori Matti Tedre, UEF ● Hankkeen kesto on 6 vuotta ja kokonaisbudjetti 5.4 M€ ● Verkkosivut: https://www.generation-ai-stn.fi GENERATION AI AI
 53. ● kouluja eri kaupungeista ● yhteistyökumppaneita esimerkiksi Heurekasta, Joensuun SciFestistä ja Suomen koodikoulusta ● tietojenkäsittelytieteen, kasvatustieteen ja oikeustieteen tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, ja Oulun yliopistosta
 54. ● Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kykyä ymmärtää tekoälyyn sekä koneoppimiseen perustuvia teknologioita ja niiden vaikutuksia ● Hankkeessa kehitetään pedagogiikkaa, opetusmateriaaleja ja opetusteknologioita tukemaan tekoälyyn, digitalisaatioon ja datafikaatioon liittyvien tietojen ja taitojen oppimista ○ Erityisenä teemana kyberturvallisuuden perusteet ja sen yhtymäkohdat tekoälyyn HANKKEENTAVOITTEET AI
 55. Vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja valmiuksia keksiä ja kehittää erilaisia tekoälyyn perustuvia sovelluksia Tuetaan lapsia ja nuoria vastuulliseen sekä turvalliseen toimintaan digitaalisissa palveluissa Lisätään ymmärrystä sosiaalisen median ansaintalogiikasta ja potentiaalisista riskeistä muun muassa yksityisyydensuojan sekä algoritmisen vaikuttamisen näkökulmista Tavoitteena lasten ja nuorten DATATOIMIJUUDEN TUKEMINEN
 56. ● Hankkeen kohderyhmä on 4. luokan ja 7. luokan oppilaat opettajineen ● Hankkeessa toteutetaan toistensa päälle rakentuvia kouluprojekteja, joissa käsitellään mm. ○ kyberturvallisuuden perusteita ○ tekoälyn peruskäsitteitä ja -taitoja ○ tekoälyn eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ● Kouluprojekteja toteutetaan kerran vuodessa ja niiden tyypillinen kesto on 6-10 oppituntia ● Projektien aikana oppilaat määrittelevät kyberturvallisuuteen ja tekoälyyn liittyviä haasteita sekä keksivät niihin ratkaisuja tutkijoiden ja opettajien avustuksella HANKKEENTOIMINTA AI
 57. Vaiheet Keskeiset käsitteet Kysymyksiä Kontekstin luominen: kuka käyttää dataasi ja kuinka? ● Arjessa tapahtuva datan kerääminen ja siihen liittyvät käsitteet ja menetelmät ● Koneoppimiseen perustuvat palvelut ja sovellukset ● Turvallisuusajattelu, lasten oikeudet ja henkilökohtaiset data-strategiat ● Miten ja miksi koneoppivia järjestelmiä käytetään jokapäiväisessä elämässä? ● Millaisia tietoja minusta kerätään ja miten niitä käytetään? ● Mitä voit tehdä koneoppimisella ja suurella määrällä dataa? ● Mitä turvallisuutta ja luottamusta koskevia uhkia syntyy datan käytöstä? ● Millaiset ongelmat ovat helppoja tai vaikeita tekoälylle? Peruskäsitteisiin, toimintaperiaatteisiin ja uhkiin tutustuminen ● Luokittelu, klusterointi, etäisyysmetriikat, neuroverkot ja mukautuva sisältö ● Haitalliset toiminnot, algoritminen harha, tietoturva ja tekoälyn etiikka ● Kuinka voin luoda luokittelijan tai suosittelu- tai profilointi-järjestelmän? ● Millaisia ongelmia voin ratkaista neuroverkkojen avulla? ● Kuinka algoritminen vinouma voi päästä tekemiini tekoälysovelluksiin? ● Kuinka voin ”rikkoa” koneoppimisen-malleja? ● Kuinka dataa voidaan käyttää väärin? Sovellukset, luovuus ja väärinkäytökset ● Tekoälyn luoma taide, datalähtöinen suunnittelu, dynaaminen sisällöntuotanto ● Väärinkäytökset ja uhat turvallisuudelle ja luottamukselle ● Syväväärennykset (deepfakes), kaikukammiot, tunteiden vahvistaminen ja polarisaatio, ● Tekoäly ja tekijänoikeudet ● Voivatko tietokoneet olla luovia? ● Kuinka tekoäly voi luoda uusia kuvia, tekstejä tai taidetta? ● Mitä ovat syväväärennökset (deepfake)? ● Kenellä on tekijänoikeudet tekoälyllä tehtyyn taiteeseen? ● Miten robotit voivat vaikuttaa ihmisten mielialaan ja pahentaa polarisaatiota? Ymmärrys luottamuksesta ja turvallisuudesta yhteiskunnan koneoppimisjärjestelmissä ● Oikeus yksityisyyteen ja turvallisuuteen ● Tekoäly ja kyberturvallisuus ● Tekoälyn ja koneoppimisen etiikka ● Hybridivaikuttaminen ● Kuinka Al-järjestelmät voivat vahingoittaa tai hyödyttää ihmisiä? ● Kenen pitäisi päästä päättää tekoälyn käytöstä ja rajoituksista? ● Miten meihin vaikutetaan ja miksi? Kouluprojektien keskeiset vaiheet ja käsitteet
 58. KOULUPROJEKTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS OPETTAJIEN JATUTKIJOIDEN YHTEISTYÖSSÄ
 59. TOIMINNAN ETENEMINEN KEVÄÄLLÄ 2023
 60. ● Tutkimuksessa kartoitetaan miten lapset toimivat sosiaalisessa mediassa ja miten he kokevat oman kyberturvallisuutensa ● Kuinka kokemus muuttuu kun ymmärrys teknologiasta syventyy ● Millaisia suunnittelu- ja oppimisprosesseja muodostuu kun lapset kehittävät omia koneoppimisen sovelluksia tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden tuella TUTKIMUS AI
 61. ● Hankkeessa tehdään seurantatutkimusta, joten osallistuminen edellyttää kouluilta sitoutumista projektien suunnitteluun sekä toteuttamiseen vuosina 2023-2025 ○ Tutkimusaineistoa kerätään videoimalla kouluprojektin aikaisia oppimis- ja opetustilanteita, nauhoittamalla opetuskeskusteluja sekä haastattelemalla oppilaita ○ Lisäksi oppilaita pyydetään vastaamaan mobiilisovelluksen kautta avautuvaan lyhyeen kyselyyn enintään 30 päivän ajan (kehitteillä) AI
 62. ● Tiedote tutkimuksesta sekä tutkimuslupapyynnöt toimitetaan huoltajille ennen kouluprojektin käynnistymistä ● Lasten ja nuorten osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista, mutta mahdollisimman monen osallistuminen on tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää! AI
 63. Esimerkki koneoppimisen kouluprojektista
 64. kehitetään ymmärrystä siitä, miten tekoäly ja sen muovaava maailma toimii tuetaan valmiuksia itse keksiä ja yhdessä kehittää tekoälyyn perustuvia sovelluksia sekä uusia innovaatioita kehitetään kykyä tarkastella kriittisesti tekoälyyn perustuvien teknologioiden taustoja, käyttötarkoituksia sekä vaikutuksia TAVOITE : tukea lapsia ja nuoria kasvamaan tietoisiksi ja luoviksi toimijoiksi, jotka haluavat ja voivat aktiivisesti vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen tekoälyn muovaamassa maailmassa
 65. TAVOITTEET ● Mitä sisällöllistä osaamista tavoitellaan? ● Mitä taitoja harjoitellaan, mitä uutta opitaan? ● Millainen oppimistehtävä ohjaa osaamisen kehittämiseen? REUNAEHDOT ● Mitkä luokat ja opettajat osallistuvat projektiin? ● Millaista ennakko-osaamista ja taitoja oppilailla on? ● Millainen aikataulu projektilla on? ● Millaisia vaiheita projektissa on? ● Mitä teknologioita, (oppi)materiaaleja ja välineitä käytetään? TYÖNJAKO ● Mitkä ovat kunkin opettajan/tutkijan vastuualueet projektin suunnittelussa ja toteutuksen eri vaiheissa? ● Miten viestitään ja koordinoidaan yhteistä toimintaa? (Sormunen ym., 2020) KOULUPROJEKTINYHTEISSUUNNITTELU
 66. KONEOPPIMISEEN PERUSTUVAT PALVELUT JA SOVELLUKSET Ennakkokäsitysten kartoittaminen Ilmiön tunnistaminen ja havainnointi KONEOPPIMISEN PERUSKÄSITTEET JA MEKANISMIT Peruskäsitteiden ja toimintaperiaatteiden tutkiminen DATALÄHTÖINEN SUUNNITTELU Ideoiden tuottaminen Sovelluksen suunnittelu DATALÄHTÖINEN SUUNNITTELU Sovelluksen tekeminen Käyttöliittymän suunnittelu TEKOÄLY JA ETIIKKA Oppimis- ja suunnitteluprosessin reflektointi Vaikutusten pohdinta OPETUSMALLI
 67. Ennakkokäsitysten kartoittaminen: Miten tietokone oppii? Ilmiön tunnistaminen ja havainnointi: Miten ja millä tavoin koneoppiminen on osa jokapäiväistä elämäämme? Miksi (esim.) Spotify osaa suositella minulle kappaletta, josta pidän? Mihin sen ennusteet ja suositukset perustuvat? Millaista tietoa suositusjärjestelmät keräävät ja keneltä? Keskeiset käsitteet Tiedonkeruu, ennustaminen, suosittelu, profilointi, poikkeaman huomaaminen, sensorit KONEOPPIMISEEN PERUSTUVAT PALVELUT JA SOVELLUKSET [Kuva poistettu]
 68. KONEOPPIMISEN PERUSKÄSITTEET JA MEKANISMIT Peruskäsitteiden ja toimintaperiaatteiden tutkiminen: Kuinka koneoppimisen perusjärjestelmät toimivat? Kuinka voin opettaa konetta? Kuinka voimme huijata koneoppimista? Miksi liian pieni opetusdata estää järjestelmää toimimasta oikein? Miten järjestelmään syntyy virheitä ja vinoutumia (algorithmic bias)? Keskeiset käsitteet Piirre, malli, etäisyys, ryhmittely, luokittelu, opetusdata, päätöksenteko [Kuva poistettu]
 69. Ideoiden tuottaminen Sovelluksen suunnittelu: Miten oma sovelluksemme voi vastata käyttäjien tarpeisiin? Millaisia ominaisuuksia ja millaista opetusdataa sovelluksellamme on oltava tavoitteen saavuttamiseksi? Miten voimme testata, korjata ja kehittää omaa sovellustamme? Keskeiset käsitteet Luotettavuus, mallin arviointi, vinoutuma, suunnittelu, datan laatu DATALÄHTÖINEN SUUNNITTELU [Kuva poistettu]
 70. Sovelluksen tekeminen: Miten voimme testata, korjata ja kehittää omaa sovellustamme? Käyttöliittymän suunnittelu Keskeiset käsitteet Luotettavuus, mallin arviointi, vinoutuma, suunnittelu, datan laatu [Kuva poistettu]
 71. Oppimis- ja suunnitteluprosessin reflektointi Vaikutusten pohdinta: Keneen koneoppimisen järjestelmät vaikuttavat ja miten? Kuinka koneoppimisen järjestelmät voivat vahingoittaa tai auttaa ihmisiä? Mitä ei pitäisi automatisoida? Kenen pitäisi saada päättää? Keskeiset käsitteet Koneoppimisen etiikka, vastuu, supertekoäly, kriittinen datalukutaito TEKOÄLY JA ETIIKKA [Kuva poistettu]
 72. TEKOÄLY JA LUOVUUS Keskeiset käsitteet Generatiivinen AI, tekoälyn soveltaminen luovuuden välineenä Arjen integraatio Miten voin luoda taidetta ja toteuttaa omia ideoita tekoälyn avulla? Kuka on taiteilija, kun tekoäly on taiteen tekemisen väline? Kenellä tulisi olla tekijänoikeus? [Kuva poistettu]
 73. Eli mitä siis harjoitellaan (vrt. OPS)? ❖ Ajattelun taidot ➢ Datalähtöinen ajattelu, käsitteet ja niiden merkityksen ymmärtäminen ➢ Luova ajattelu ja innovatiivisuus ➢ Kriittinen ajattelu ja argumentointi ❖ Työskentelytaidot ➢ Yhteistyö (tiimi, asiantuntijat) ➢ Ideointi, tutkiminen, ongelmien ratkaisu ➢ Toiminnan suunnittelu ja arviointi ❖ Arvot ja asenteet ➢ Uteliaisuus, kiinnostus ➢ Rohkeus ja luottamus siihen, että pystyy (minäpystyvyys) ➢ Osallistuminen ja vaikuttaminen AI
 74. Teknologioihin tutustuminen
 75. Lounas Sirkkala-salissa AI
 76. Kouluprojektin alustava ideointi ja yhteissuunnittelu
 77. MUUTA HUOMIOITAVAA, TOIVEITA, IDEOITA: KOULUKOHTAINEN PIENRYHMÄTYÖSKENTELY Ideoikaa alustavasti seuraavien kysymysten tuella omaa kouluprojektia. Vastauksia voi täydentää myöhemmin ja niistä keskustellaan yhdessä tutkijoiden kanssa projektin toteutuksen koulukohtaisessa suunnittelussa. Mitkä luokat ja ketkä opettajat osallistuvat koulussamme projektiin? Millaista ennakko-osaamista ja taitoja oppilailla on? Mitä sisällöllistä osaamista/ taitoja olisi hyvä harjoitella projektissa (vrt.OPS, Uudet lukutaidot, hankkeen vaiheita ja käsitteitä kuvaava taulukko)? Millainen aikataulu projektilla on? Montako oppituntia projektille on käytettävissä? Mitä välineitä koululla on käytössä? Mitä AI-teknologioita voitaisiin testata projektissa? Kuka/ketkä toimivat koulun vastuuhenkilönä projektin toteutuksessa? Mitkä ovat kunkin opettajan/tutkijan vastuualueet? Miten viestitään ja milloin suunnitellaan yhteistä toimintaa tutkijoiden kanssa? Missä tapaamiset toteutetaan?
 78. VIESTINNÄSTÄ JA JOENSUUN SEUDUN YHTEISISTÄ TAPAAMISISTA SOPIMINEN 1. Milloin ja miten usein tavataan? Seuraava tapaaminen? 2. Miten viestitään tapaamisten välillä? AI
 79. Tutkijtohtori Juho Kahila juho.kahila@uef.fi +358 50 327 1475 Yliopistotutkija HenriikkaVartiainen henriikka.vartiainen@uef.fi +358 50 4712352 Professori MattiTedre matti.tedre@uef.fi +358 50 4340376
Anúncio