Decentralisaties en informatievoorziening

Een doorkijkje naar de mogelijkheden van informatievoorziening binnen gemeenten om de kansen van de decentralisaties optimaal te benutten. Deel 1 van een serie van meerdere artikelen over dit onderwerp.

 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
“Decentralisaties	
  in	
  het	
  sociale	
  domein	
  en	
  de	
  gevolgen	
  voor	
  informatievoorziening”	
  

Salvéos	
  Management	
  &	
  Consultancy	
  
Lebretweg	
  1,	
  6861	
  ZV	
  Oosterbeek	
  
T:	
  026	
  7620	
  520	
  
E:	
  info@salveos.nl	
  
www.salveos.nl	
  
	
  

Datum	
  
Versie	
  
Status	
  
Auteur	
  

10	
  februari	
  2014	
  
1.0	
  
Definitief	
  
Dhr.	
  H.J.	
  (Henk)	
  Blindenbach	
  MSc	
  
“Decentralisaties	
  in	
  het	
  sociale	
  domein	
  en	
  de	
  gevolgen	
  voor	
  informatievoorziening”	
  
Hoe	
  zorgen	
  we	
  dat	
  de	
  goed	
  lopende	
  informatievoorziening	
  binnen	
  de	
  AWBZ	
  na	
  de	
  decentralisaties	
  
goed	
  blijft	
  lopen	
  en	
  een	
  positieve	
  bijdrage	
  kan	
  leveren	
  aan	
  de	
  dienstverlening	
  aan	
  de	
  burger?	
  
	
  
Taakverschuiving	
  in	
  het	
  sociale	
  domein	
  
Gemeenten	
  worden	
  in	
  2015	
  verantwoordelijk	
  voor	
  jeugdzorg,	
  werk	
  en	
  inkomen	
  en	
  zorg	
  aan	
  
langdurig	
  zieken	
  en	
  ouderen.	
  Een	
  deel	
  van	
  deze	
  taken	
  hebben	
  zij	
  nu	
  ook	
  al,	
  een	
  deel	
  nemen	
  zij	
  over	
  
van	
  de	
  rijksoverheid.	
  Het	
  idee	
  hierachter	
  is	
  dat	
  een	
  inwoner	
  van	
  de	
  gemeente	
  slechts	
  één	
  
aanspreekpunt	
  binnen	
  de	
  gemeente	
  heeft	
  waar	
  hij	
  terecht	
  kan	
  voor	
  al	
  deze	
  voorzieningen.	
  Basis	
  
hiervan	
  is	
  één	
  plan	
  voor	
  het	
  hele	
  huishouden.	
  	
  
	
  
In	
  de	
  praktijk	
  betekent	
  dit	
  dat	
  onderdelen	
  van	
  de	
  AWBZ	
  en	
  jeugdzorg	
  naar	
  gemeenten	
  gaan,	
  een	
  deel	
  
naar	
  de	
  Zorgverzekeraar	
  en	
  deel	
  naar	
  de	
  nieuwe	
  wet	
  Langdurige	
  Intensieve	
  Zorg	
  (LIZ).	
  	
  
	
  
Binnen	
  de	
  AWBZ	
  is	
  de	
  informatievoorziening	
  inmiddels	
  goed	
  doorontwikkeld	
  en	
  levert	
  de	
  AWBZ-­‐
brede	
  Zorg	
  Registratie	
  (AZR)	
  een	
  schat	
  aan	
  informatie	
  op.	
  Dit	
  zorgt	
  deze	
  voor	
  een	
  goed	
  lopend	
  
geautomatiseerde	
  gegevensstroom	
  tussen	
  zorgaanbieders,	
  Centrum	
  Indicatiestelling	
  Zorg	
  (CIZ),	
  
zorgkantoren	
  en	
  het	
  CAK.	
  Met	
  de	
  aankomende	
  decentralisaties	
  verschuift	
  een	
  groot	
  deel	
  van	
  de	
  
verantwoordelijkheden	
  naar	
  gemeenten.	
  Het	
  in	
  stand	
  houden	
  van	
  deze	
  informatiestromen	
  is	
  echter	
  
niet	
  automatisch	
  gewaarborgd.	
  
	
  
Kans	
  of	
  bedreiging?	
  
Zonder	
  passende	
  maatregelen	
  vormt	
  dit	
  een	
  bedreiging	
  voor	
  de	
  informatievoorziening	
  in	
  de	
  
(langdurige)zorg.	
  Een	
  grote	
  groep	
  cliënten	
  dreigt	
  uit	
  de	
  goed	
  werkende	
  AZR-­‐keten	
  te	
  verdwijnen	
  
zonder	
  dat	
  hier	
  een	
  goed	
  alternatief	
  voor	
  is.	
  Voor	
  gemeenten	
  is	
  dit	
  ook	
  een	
  kans	
  om	
  de	
  
informatiestromen	
  binnen	
  het	
  sociale	
  domein	
  eens	
  goed	
  onder	
  de	
  loep	
  te	
  nemen	
  en	
  te	
  bouwen	
  aan	
  
een	
  integrale	
  informatievoorziening.	
  Hiermee	
  kan	
  echt	
  de	
  stap	
  gemaakt	
  worden	
  naar	
  het	
  volwaardig	
  
laten	
  participeren	
  van	
  burgers	
  in	
  de	
  samenleving.	
  	
  
	
  
Is	
  dit	
  moment	
  niet	
  de	
  uitgelezen	
  kans	
  om	
  verbinding	
  te	
  leggen	
  tussen	
  de	
  diverse	
  prestatievelden	
  en	
  
doelgroepen	
  binnen	
  de	
  Wmo	
  en	
  de	
  aanpalende	
  beleidsterreinen	
  zoals	
  welzijn,	
  sport,	
  onderwijs,	
  
huisvesting	
  en	
  werk	
  en	
  bijstand?	
  Ik	
  ben	
  overtuigd	
  van	
  wel,	
  maar	
  dit	
  kan	
  alleen	
  als	
  er	
  op	
  een	
  
transparante	
  manier	
  gekeken	
  wordt	
  naar	
  de	
  diverse	
  informatieverzamelingen	
  binnen	
  de	
  gemeente.	
  
En	
  vanuit	
  de	
  gedachte	
  “1	
  huishouden,	
  1	
  plan”	
  de	
  volledige	
  informatievoorziening	
  rondom	
  de	
  burger	
  
in	
  kaart	
  wordt	
  gebracht.	
  
	
  
Maak	
  gebruik	
  van	
  de	
  mogelijkheden!	
  
De	
  eerste	
  stap	
  die	
  nu	
  gezet	
  moet	
  worden	
  is	
  zorgen	
  dat	
  de	
  bestaande	
  informatiestromen	
  vanaf	
  1	
  
januari	
  2015	
  blijven	
  bestaan.	
  Hieraan	
  wordt	
  door	
  het	
  project	
  iWmo	
  al	
  hard	
  gewerkt.	
  Door	
  het	
  
hergebruiken	
  van	
  bestaande	
  standaarden	
  kan	
  de	
  zorgaanbieder	
  de	
  zorg	
  blijven	
  leveren	
  en	
  blijven	
  de	
  
administratieve	
  lasten	
  voor	
  gemeente	
  en	
  zorgaanbieder	
  beperkt.	
  Voor	
  gemeenten	
  betekent	
  dit	
  de	
  
introductie	
  van	
  een	
  nieuwe	
  standaard	
  maar	
  wel	
  een	
  standaard	
  die	
  zijn	
  nut	
  al	
  ruimschoots	
  bewezen	
  
heeft.	
  	
  
	
  
De	
  vervolgstap	
  is	
  natuurlijk	
  om	
  ook	
  echt	
  gebruik	
  te	
  gaan	
  maken	
  van	
  de	
  grote	
  hoeveelheid	
  gegevens	
  
die	
  de	
  gemeente	
  tot	
  haar	
  beschikking	
  heeft.	
  Vanuit	
  de	
  WWB	
  is	
  er	
  inmiddels	
  ervaring	
  met	
  het	
  
combineren	
  van	
  gegevensstromen	
  om	
  fraude	
  gevallen	
  op	
  te	
  sporen.	
  Waarom	
  gebruiken	
  we	
  deze	
  
kennis	
  en	
  dit	
  momentum	
  niet	
  om	
  op	
  dezelfde	
  wijze	
  informatie	
  te	
  verzamelen	
  om	
  bijvoorbeeld	
  multi-­‐
problem	
  gezinnen	
  vroegtijdig	
  op	
  te	
  sporen,	
  toekomstige	
  aanspraken	
  beter	
  te	
  voorspellen	
  en	
  
mogelijkheden	
  in	
  plaats	
  van	
  onmogelijkheden	
  van	
  burgers	
  boven	
  water	
  te	
  krijgen	
  en	
  beter	
  te	
  
benutten.	
  Is	
  dit	
  niet	
  de	
  kans	
  om	
  tot	
  een	
  echte	
  participatiesamenleving	
  te	
  komen?	
  	
  
	
  

	
  
2
 
	
  

Over	
  de	
  auteur	
  
	
  

Henk	
  Blindenbach	
  is	
  werkzaam	
  als	
  Business	
  Consultant	
  bij	
  Salvéos	
  
Management	
  &	
  Consultancy.	
  Zijn	
  jarenlange	
  kennis	
  van	
  AWBZ	
  en	
  
WMO	
  gecombineerd	
  met	
  zijn	
  achtergrond	
  in	
  ICT	
  en	
  
informatievoorziening	
  zet	
  hij	
  graag	
  in	
  bij	
  klanten.	
  Dit	
  kan	
  in	
  de	
  vorm	
  
van	
  projectmanagement,	
  advies	
  of	
  interim	
  management	
  
	
  
“Jarenlange	
  ervaring	
  binnen	
  zorg	
  en	
  dienstverlening	
  hebben	
  mij	
  
geleerd	
  dat	
  samenwerking	
  de	
  sleutel	
  is	
  tot	
  succes.	
  Ik	
  breng	
  een	
  creatief	
  proces	
  op	
  gang	
  dat	
  zorgt	
  
voor	
  mooie	
  oplossingen	
  voor	
  ingewikkelde	
  problemen.	
  Ik	
  bekijk	
  dit	
  graag	
  zo	
  breed	
  mogelijk:	
  Mens,	
  
Organisatie	
  en	
  Middelen.”	
  
	
  
“Oprechtheid	
  is	
  de	
  sleutel	
  tot	
  een	
  goede	
  vertrouwensrelatie!”	
  
	
  
h.blindenbach@salveos.nl	
  	
  
	
  
	
  

Over	
  Salvéos	
  
	
  

Salvéos	
  Management	
  &	
  Consultancy	
  is	
  gericht	
  op	
  het	
  vergroten	
  van	
  bedrijfsresultaten,	
  door	
  het	
  
verhogen	
  van	
  de	
  kwaliteit	
  van	
  dienstverlening	
  en	
  professionaliteit.	
  
	
  
Salveo:	
  Latijn	
  voor	
  ‘To	
  be	
  well;	
  be	
  in	
  good	
  health’.	
  
	
  
Salvéos	
  helpt	
  bij	
  het	
  vereenvoudigen	
  van	
  het	
  werk,	
  van	
  organisatieonderdelen,	
  van	
  hele	
  organisaties	
  
en	
  van	
  ketens.	
  Door	
  strategische	
  heroriëntatie,	
  het	
  formuleren	
  en	
  afbakenen	
  van	
  doelen,	
  het	
  in	
  kaart	
  
brengen	
  en	
  wegnemen	
  van	
  overbodige	
  routines	
  en	
  het	
  aanjagen,	
  ontwikkelen	
  en	
  realiseren	
  van	
  
slimme	
  werkwijzen.	
  Niet	
  in	
  de	
  laatste	
  plaats	
  door	
  het	
  logisch	
  ordenen	
  van	
  werkstromen,	
  
bijbehorende	
  taakverdelingen,	
  ondersteunende	
  ICT	
  en	
  afspraken	
  met	
  andere	
  partijen.	
  
	
  

www.salveos.nl	
  	
  

3

Recomendados

Rib tussenrapportage 3 d definitief por
Rib   tussenrapportage 3 d definitiefRib   tussenrapportage 3 d definitief
Rib tussenrapportage 3 d definitiefRamon Testroote
745 visualizações20 slides
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011 por
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011
Totaalpresentatie kennisuitwisseling 17 mei 2011Barbarapronk
513 visualizações34 slides
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def por
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 defPresentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 def
Presentatie DementieprojectenDG 8 april 2011 defsimpactnl
379 visualizações32 slides
Samenwerking van zorgverzekeraar Agis en de gemeente Amsterdam por
Samenwerking van zorgverzekeraar Agis en de gemeente AmsterdamSamenwerking van zorgverzekeraar Agis en de gemeente Amsterdam
Samenwerking van zorgverzekeraar Agis en de gemeente AmsterdamPRIMOnh
355 visualizações2 slides
Digitaal zorgnet por
Digitaal zorgnetDigitaal zorgnet
Digitaal zorgnetAgnes Jonkman
560 visualizações17 slides
Samenvatting PEEP por
Samenvatting PEEPSamenvatting PEEP
Samenvatting PEEPTon Schilderman
206 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Online zorgvernieuwing deel 3 por
Online zorgvernieuwing deel 3Online zorgvernieuwing deel 3
Online zorgvernieuwing deel 3Present Media
392 visualizações6 slides
Digitale sociale innovatie por
Digitale sociale innovatieDigitale sociale innovatie
Digitale sociale innovatiePresent Media
444 visualizações4 slides
Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe... por
Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe...Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe...
Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe...Bianca den Outer
497 visualizações22 slides
Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014 por
Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014
Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014MEE Gelderse Poort
514 visualizações20 slides
Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ... por
Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ...Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ...
Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ...Stipter
402 visualizações20 slides
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013 por
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013Bouwen is communiceren
372 visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Online zorgvernieuwing deel 3 por Present Media
Online zorgvernieuwing deel 3Online zorgvernieuwing deel 3
Online zorgvernieuwing deel 3
Present Media392 visualizações
Digitale sociale innovatie por Present Media
Digitale sociale innovatieDigitale sociale innovatie
Digitale sociale innovatie
Present Media444 visualizações
Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe... por Bianca den Outer
Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe...Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe...
Van merkbaar naar meetbaar - een beknopte uitleg van onze Monitor Maatschappe...
Bianca den Outer497 visualizações
Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014 por MEE Gelderse Poort
Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014
Jaarbericht MEE Gelderse Poort 2014
MEE Gelderse Poort514 visualizações
Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ... por Stipter
Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ...Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ...
Inspiratiesessie Stipter & gemeente Almere actualiteitencongres SBO 28 maart ...
Stipter402 visualizações
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013 por Bouwen is communiceren
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Voortgangsbericht hatert 2.0 april 2013
Bouwen is communiceren 372 visualizações
CAIRE - Care is in the Air por Coen van de Steeg
CAIRE - Care is in the AirCAIRE - Care is in the Air
CAIRE - Care is in the Air
Coen van de Steeg242 visualizações
Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20) por Thijn Jacobs
Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20)Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20)
Hoe een nieuw ECD tot een goed huwelijk leidde (ICT Zorg nr.44 p.20)
Thijn Jacobs158 visualizações
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening... por Erik Schensema RQIM
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Kunnen ouderen zich ongeremd uiten over de kwaliteit van zorg dienstverlening...
Erik Schensema RQIM268 visualizações
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang por Marieke Sanders
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke OpvangRaadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Raadskamerbrief doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
Marieke Sanders130 visualizações
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties por Rob de Munck
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisatiesInzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Rob de Munck132 visualizações
Toekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen por Vilans
Toekomstige zorg in West Zeeuws-VlaanderenToekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen
Toekomstige zorg in West Zeeuws-Vlaanderen
Vilans893 visualizações
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie por Marita Meulmeester
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught  Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught  Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
Marita Meulmeester185 visualizações
Ouders waar het kan, hulp als het moet por Douwe Van Den Berg
Ouders waar het kan, hulp als het moetOuders waar het kan, hulp als het moet
Ouders waar het kan, hulp als het moet
Douwe Van Den Berg212 visualizações
Vitaal-Thuis-visie por Conchita Hofstede
Vitaal-Thuis-visieVitaal-Thuis-visie
Vitaal-Thuis-visie
Conchita Hofstede119 visualizações
Presentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraad por Bianca den Outer
Presentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraadPresentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraad
Presentatie over sturing in sociaal domein door gemeenteraad
Bianca den Outer316 visualizações
Integrale wijkaanpak Blauwe Zorg por Vilans
Integrale wijkaanpak Blauwe ZorgIntegrale wijkaanpak Blauwe Zorg
Integrale wijkaanpak Blauwe Zorg
Vilans657 visualizações
Inzetbaar verslag tweede kamer por Rob de Munck
Inzetbaar verslag tweede kamerInzetbaar verslag tweede kamer
Inzetbaar verslag tweede kamer
Rob de Munck183 visualizações
Presentatie elo huisartsen por Bianca den Outer
Presentatie elo huisartsenPresentatie elo huisartsen
Presentatie elo huisartsen
Bianca den Outer474 visualizações

Destaque

008 pengantar lingkungan hidup por
008 pengantar lingkungan hidup008 pengantar lingkungan hidup
008 pengantar lingkungan hidupYuana Tri Utomo
2K visualizações23 slides
001 pengantar por
001 pengantar001 pengantar
001 pengantarYuana Tri Utomo
262 visualizações12 slides
007 iptek dan agama por
007 iptek dan agama007 iptek dan agama
007 iptek dan agamaYuana Tri Utomo
993 visualizações31 slides
010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan por
010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan
010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkunganYuana Tri Utomo
732 visualizações24 slides
005 memposisikan metode ilmiah por
005 memposisikan metode ilmiah005 memposisikan metode ilmiah
005 memposisikan metode ilmiahYuana Tri Utomo
566 visualizações32 slides
004 metode mendapatkan pengetahuan por
004 metode mendapatkan pengetahuan004 metode mendapatkan pengetahuan
004 metode mendapatkan pengetahuanYuana Tri Utomo
316 visualizações21 slides

Destaque(13)

008 pengantar lingkungan hidup por Yuana Tri Utomo
008 pengantar lingkungan hidup008 pengantar lingkungan hidup
008 pengantar lingkungan hidup
Yuana Tri Utomo2K visualizações
001 pengantar por Yuana Tri Utomo
001 pengantar001 pengantar
001 pengantar
Yuana Tri Utomo262 visualizações
007 iptek dan agama por Yuana Tri Utomo
007 iptek dan agama007 iptek dan agama
007 iptek dan agama
Yuana Tri Utomo993 visualizações
010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan por Yuana Tri Utomo
010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan
010 solusi kapitalisme terhadap masalah lingkungan
Yuana Tri Utomo732 visualizações
005 memposisikan metode ilmiah por Yuana Tri Utomo
005 memposisikan metode ilmiah005 memposisikan metode ilmiah
005 memposisikan metode ilmiah
Yuana Tri Utomo566 visualizações
004 metode mendapatkan pengetahuan por Yuana Tri Utomo
004 metode mendapatkan pengetahuan004 metode mendapatkan pengetahuan
004 metode mendapatkan pengetahuan
Yuana Tri Utomo316 visualizações
001 pengantar por Yuana Tri Utomo
001 pengantar001 pengantar
001 pengantar
Yuana Tri Utomo335 visualizações
006 posisi ilmu alam por Yuana Tri Utomo
006 posisi ilmu alam006 posisi ilmu alam
006 posisi ilmu alam
Yuana Tri Utomo644 visualizações
Environment ppt-template por Sourav Naskar
Environment ppt-templateEnvironment ppt-template
Environment ppt-template
Sourav Naskar789 visualizações
Park Hyatt Goa Resort and Spa - Hyatt Thrive Leadership Awards 2014 por parkhyattgoa
Park Hyatt Goa Resort and Spa - Hyatt Thrive Leadership Awards 2014Park Hyatt Goa Resort and Spa - Hyatt Thrive Leadership Awards 2014
Park Hyatt Goa Resort and Spa - Hyatt Thrive Leadership Awards 2014
parkhyattgoa1.5K visualizações
Overview: Rig inspection training por Lloyd's Register Energy
Overview: Rig inspection training Overview: Rig inspection training
Overview: Rig inspection training
Lloyd's Register Energy4.1K visualizações

Similar a Decentralisaties en informatievoorziening

Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF por
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEFBeleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEFLinda Meijer
408 visualizações30 slides
Ehealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang Brabant por
Ehealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang BrabantEhealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang Brabant
Ehealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang BrabantLiesbeth Meijnckens
405 visualizações24 slides
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT por
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ
2.8K visualizações20 slides
Participatie zoals het ook kan por
Participatie zoals het ook kanParticipatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kanlenny verzantvoort
139 visualizações9 slides
Ink! bijeenkomst_zorgzaam_purmerend por
Ink! bijeenkomst_zorgzaam_purmerendInk! bijeenkomst_zorgzaam_purmerend
Ink! bijeenkomst_zorgzaam_purmerendJeroen888
236 visualizações8 slides
20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet por
20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet
20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwetLizzy van der Kooij - Stut
426 visualizações22 slides

Similar a Decentralisaties en informatievoorziening(20)

Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF por Linda Meijer
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEFBeleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Beleidsplan Wmo 2015-2018 DEFINITIEF
Linda Meijer408 visualizações
Ehealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang Brabant por Liesbeth Meijnckens
Ehealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang BrabantEhealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang Brabant
Ehealth Meetlat Brabant 2016 - editie 1 | Zorgbelang Brabant
Liesbeth Meijnckens405 visualizações
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT por ActiZ
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ visie op zorg: 'Zorgen van morgen'- Ouderenzorg VVT
ActiZ 2.8K visualizações
Participatie zoals het ook kan por lenny verzantvoort
Participatie zoals het ook kanParticipatie zoals het ook kan
Participatie zoals het ook kan
lenny verzantvoort139 visualizações
Ink! bijeenkomst_zorgzaam_purmerend por Jeroen888
Ink! bijeenkomst_zorgzaam_purmerendInk! bijeenkomst_zorgzaam_purmerend
Ink! bijeenkomst_zorgzaam_purmerend
Jeroen888236 visualizações
20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet por Lizzy van der Kooij - Stut
20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet
20160414-handreiking-fraudepreventie-en-naleving-wmo-jeugdwet
Lizzy van der Kooij - Stut426 visualizações
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel por ROS_ZONH
Zuid 1. Proeftuin, Mart StelZuid 1. Proeftuin, Mart Stel
Zuid 1. Proeftuin, Mart Stel
ROS_ZONH703 visualizações
Visie op de decentralisatie in het Sociaal Domein zo kin t ook por Linda Meijer
Visie op de decentralisatie in het Sociaal Domein zo kin t ookVisie op de decentralisatie in het Sociaal Domein zo kin t ook
Visie op de decentralisatie in het Sociaal Domein zo kin t ook
Linda Meijer246 visualizações
Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg por KING
Leveranciersbijeenkomst jeugdzorgLeveranciersbijeenkomst jeugdzorg
Leveranciersbijeenkomst jeugdzorg
KING1.2K visualizações
Werkconferentie 3D: Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) door mi... por KING
Werkconferentie 3D: Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) door mi...Werkconferentie 3D: Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) door mi...
Werkconferentie 3D: Informatievoorziening zorg en ondersteuning (IZO) door mi...
KING813 visualizações
2013_Samen_participeren por Mark Ruitenbeek
2013_Samen_participeren2013_Samen_participeren
2013_Samen_participeren
Mark Ruitenbeek436 visualizações
Goed voor Elkaar nieuwsbrief Mantelzorg, juni 2010 por svwo/Arcon
Goed voor Elkaar nieuwsbrief Mantelzorg, juni 2010Goed voor Elkaar nieuwsbrief Mantelzorg, juni 2010
Goed voor Elkaar nieuwsbrief Mantelzorg, juni 2010
svwo/Arcon405 visualizações
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties por Inzetbaar
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisatiesInzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar vijf transitietips-ggz-organisaties
Inzetbaar103 visualizações
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg por Marita Meulmeester
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorgPlan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
Plan van Aanpak SlimSamenBeter WZW VUGHT InVoorZorg
Marita Meulmeester502 visualizações
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF por Astrid de Groot
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDFDEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
DEL-nr5_Lindenholt_LR.PDF
Astrid de Groot184 visualizações
New leden por Aloys Tan, M.D.
New  ledenNew  leden
New leden
Aloys Tan, M.D.662 visualizações
Stedelijk Kompas - Focus op .. febr 2007 por Edo Paardekooper Overman
Stedelijk Kompas - Focus op .. febr 2007Stedelijk Kompas - Focus op .. febr 2007
Stedelijk Kompas - Focus op .. febr 2007
Edo Paardekooper Overman408 visualizações
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu... por Willem Adriaanssen
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Hevo 360-def juni 2014 artikel noorderbrug project gezondheidszorg laan corpu...
Willem Adriaanssen461 visualizações
Procesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland por Mara Frank
Procesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio RivierenlandProcesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland
Procesplan proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland
Mara Frank668 visualizações

Decentralisaties en informatievoorziening

  • 1.                                             “Decentralisaties  in  het  sociale  domein  en  de  gevolgen  voor  informatievoorziening”   Salvéos  Management  &  Consultancy   Lebretweg  1,  6861  ZV  Oosterbeek   T:  026  7620  520   E:  info@salveos.nl   www.salveos.nl     Datum   Versie   Status   Auteur   10  februari  2014   1.0   Definitief   Dhr.  H.J.  (Henk)  Blindenbach  MSc  
  • 2. “Decentralisaties  in  het  sociale  domein  en  de  gevolgen  voor  informatievoorziening”   Hoe  zorgen  we  dat  de  goed  lopende  informatievoorziening  binnen  de  AWBZ  na  de  decentralisaties   goed  blijft  lopen  en  een  positieve  bijdrage  kan  leveren  aan  de  dienstverlening  aan  de  burger?     Taakverschuiving  in  het  sociale  domein   Gemeenten  worden  in  2015  verantwoordelijk  voor  jeugdzorg,  werk  en  inkomen  en  zorg  aan   langdurig  zieken  en  ouderen.  Een  deel  van  deze  taken  hebben  zij  nu  ook  al,  een  deel  nemen  zij  over   van  de  rijksoverheid.  Het  idee  hierachter  is  dat  een  inwoner  van  de  gemeente  slechts  één   aanspreekpunt  binnen  de  gemeente  heeft  waar  hij  terecht  kan  voor  al  deze  voorzieningen.  Basis   hiervan  is  één  plan  voor  het  hele  huishouden.       In  de  praktijk  betekent  dit  dat  onderdelen  van  de  AWBZ  en  jeugdzorg  naar  gemeenten  gaan,  een  deel   naar  de  Zorgverzekeraar  en  deel  naar  de  nieuwe  wet  Langdurige  Intensieve  Zorg  (LIZ).       Binnen  de  AWBZ  is  de  informatievoorziening  inmiddels  goed  doorontwikkeld  en  levert  de  AWBZ-­‐ brede  Zorg  Registratie  (AZR)  een  schat  aan  informatie  op.  Dit  zorgt  deze  voor  een  goed  lopend   geautomatiseerde  gegevensstroom  tussen  zorgaanbieders,  Centrum  Indicatiestelling  Zorg  (CIZ),   zorgkantoren  en  het  CAK.  Met  de  aankomende  decentralisaties  verschuift  een  groot  deel  van  de   verantwoordelijkheden  naar  gemeenten.  Het  in  stand  houden  van  deze  informatiestromen  is  echter   niet  automatisch  gewaarborgd.     Kans  of  bedreiging?   Zonder  passende  maatregelen  vormt  dit  een  bedreiging  voor  de  informatievoorziening  in  de   (langdurige)zorg.  Een  grote  groep  cliënten  dreigt  uit  de  goed  werkende  AZR-­‐keten  te  verdwijnen   zonder  dat  hier  een  goed  alternatief  voor  is.  Voor  gemeenten  is  dit  ook  een  kans  om  de   informatiestromen  binnen  het  sociale  domein  eens  goed  onder  de  loep  te  nemen  en  te  bouwen  aan   een  integrale  informatievoorziening.  Hiermee  kan  echt  de  stap  gemaakt  worden  naar  het  volwaardig   laten  participeren  van  burgers  in  de  samenleving.       Is  dit  moment  niet  de  uitgelezen  kans  om  verbinding  te  leggen  tussen  de  diverse  prestatievelden  en   doelgroepen  binnen  de  Wmo  en  de  aanpalende  beleidsterreinen  zoals  welzijn,  sport,  onderwijs,   huisvesting  en  werk  en  bijstand?  Ik  ben  overtuigd  van  wel,  maar  dit  kan  alleen  als  er  op  een   transparante  manier  gekeken  wordt  naar  de  diverse  informatieverzamelingen  binnen  de  gemeente.   En  vanuit  de  gedachte  “1  huishouden,  1  plan”  de  volledige  informatievoorziening  rondom  de  burger   in  kaart  wordt  gebracht.     Maak  gebruik  van  de  mogelijkheden!   De  eerste  stap  die  nu  gezet  moet  worden  is  zorgen  dat  de  bestaande  informatiestromen  vanaf  1   januari  2015  blijven  bestaan.  Hieraan  wordt  door  het  project  iWmo  al  hard  gewerkt.  Door  het   hergebruiken  van  bestaande  standaarden  kan  de  zorgaanbieder  de  zorg  blijven  leveren  en  blijven  de   administratieve  lasten  voor  gemeente  en  zorgaanbieder  beperkt.  Voor  gemeenten  betekent  dit  de   introductie  van  een  nieuwe  standaard  maar  wel  een  standaard  die  zijn  nut  al  ruimschoots  bewezen   heeft.       De  vervolgstap  is  natuurlijk  om  ook  echt  gebruik  te  gaan  maken  van  de  grote  hoeveelheid  gegevens   die  de  gemeente  tot  haar  beschikking  heeft.  Vanuit  de  WWB  is  er  inmiddels  ervaring  met  het   combineren  van  gegevensstromen  om  fraude  gevallen  op  te  sporen.  Waarom  gebruiken  we  deze   kennis  en  dit  momentum  niet  om  op  dezelfde  wijze  informatie  te  verzamelen  om  bijvoorbeeld  multi-­‐ problem  gezinnen  vroegtijdig  op  te  sporen,  toekomstige  aanspraken  beter  te  voorspellen  en   mogelijkheden  in  plaats  van  onmogelijkheden  van  burgers  boven  water  te  krijgen  en  beter  te   benutten.  Is  dit  niet  de  kans  om  tot  een  echte  participatiesamenleving  te  komen?         2
  • 3.     Over  de  auteur     Henk  Blindenbach  is  werkzaam  als  Business  Consultant  bij  Salvéos   Management  &  Consultancy.  Zijn  jarenlange  kennis  van  AWBZ  en   WMO  gecombineerd  met  zijn  achtergrond  in  ICT  en   informatievoorziening  zet  hij  graag  in  bij  klanten.  Dit  kan  in  de  vorm   van  projectmanagement,  advies  of  interim  management     “Jarenlange  ervaring  binnen  zorg  en  dienstverlening  hebben  mij   geleerd  dat  samenwerking  de  sleutel  is  tot  succes.  Ik  breng  een  creatief  proces  op  gang  dat  zorgt   voor  mooie  oplossingen  voor  ingewikkelde  problemen.  Ik  bekijk  dit  graag  zo  breed  mogelijk:  Mens,   Organisatie  en  Middelen.”     “Oprechtheid  is  de  sleutel  tot  een  goede  vertrouwensrelatie!”     h.blindenbach@salveos.nl         Over  Salvéos     Salvéos  Management  &  Consultancy  is  gericht  op  het  vergroten  van  bedrijfsresultaten,  door  het   verhogen  van  de  kwaliteit  van  dienstverlening  en  professionaliteit.     Salveo:  Latijn  voor  ‘To  be  well;  be  in  good  health’.     Salvéos  helpt  bij  het  vereenvoudigen  van  het  werk,  van  organisatieonderdelen,  van  hele  organisaties   en  van  ketens.  Door  strategische  heroriëntatie,  het  formuleren  en  afbakenen  van  doelen,  het  in  kaart   brengen  en  wegnemen  van  overbodige  routines  en  het  aanjagen,  ontwikkelen  en  realiseren  van   slimme  werkwijzen.  Niet  in  de  laatste  plaats  door  het  logisch  ordenen  van  werkstromen,   bijbehorende  taakverdelingen,  ondersteunende  ICT  en  afspraken  met  andere  partijen.     www.salveos.nl     3