Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

urinary tract radiology

 1. ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬ ‫اختالالت‬ ‫امه‬ ‫قادری‬ ‫هژار‬ ‫اکسترن‬
 2. ‫اوروتلیال‬ ‫دستگاه‬ ‫تومورهای‬ ‫اغلب‬Transitional Cell Carcinoma ‫مثانه‬ ‫و‬ ‫حالب‬ ،‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫درگیری‬ ‫فوقانی‬ ‫قسمتهای‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:CT ‫مثانه‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:‫سیستوسکوپی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫شدگی‬ ‫پر‬ ‫نقص‬ ‫صورت‬ ‫به‬. DDx‫پرشدگی‬ ‫نقص‬ ‫های‬: 1-‫سنگها‬2-‫خون‬ ‫لخته‬ ‫مشاهده‬TCC‫باشد‬ ‫دشوار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سونوگرافی‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫کلیوی‬ ‫سینوس‬ ‫چربی‬ ‫با‬ ‫ضایعات‬ ‫این‬ ‫چون‬ ‫آمیزند‬.
 3. ‫فوقانی‬ ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬ ‫حاد‬ ‫های‬ ‫عفونت‬ .1‫حاد‬ ‫پیلونفریت‬ .2‫کلیوی‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کلیوی‬ ‫های‬ ‫آبسه‬ .3‫پیونفروز‬
 4. ‫حاد‬ ‫پیلونفریت‬ ‫ارگانیسمهایی‬ ‫و‬ ‫باکتریایی‬ ‫عفونتهای‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫پیشابراه‬ ‫از‬ ‫که‬. ‫کننده‬ ‫مستعد‬ ‫فاکتورهای‬: ‫سنگها‬-‫یا‬ ‫انسداد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫دوپلکس‬ ‫سیستمهای‬ ‫رفالکس‬–‫انسدادی‬ ‫ضایعات‬–‫شیرین‬ ‫دیابت‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫های‬ ‫اندیکاسیون‬: .1‫عالیمشان‬ ،‫درمان‬ ‫دریافت‬ ‫علیرغم‬ ‫که‬ ‫بیمارانی‬ ‫در‬ ‫یابد‬ ‫نمی‬ ‫بهبود‬. .2‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نواحی‬ ‫شدید‬ ‫درد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بیمارنی‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫ادراری‬ ‫دستگاه‬.
 5. ‫کلیوی‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫کلیوی‬ ‫های‬ ‫آبسه‬ ‫های‬ ‫آبسه‬ ‫به‬ ‫مشکوک‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫مدالیته‬ ‫اولین‬ ‫کلیوی‬:‫سونوگرافی‬ ‫از‬ ‫بدحال‬ ‫بسیار‬ ‫بیماران‬ ‫در‬CT‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫پیونفروز‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫انسداد‬ ‫دچار‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫سیستمهای‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫دهد‬. ‫پیونفروز‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫مدالیته‬ ‫بهترین‬:‫سونوگرافی‬
 6. ‫سل‬ ‫باسیل‬ ‫خونی‬ ‫انتشار‬ ‫بدنبال‬TB(‫کانون‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫ریه‬ ‫در‬ ‫عفونی‬)‫شود‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫کلیه‬ ‫قشر‬ ،. ‫بیماری‬ ‫های‬ ‫نشانه‬: .1‫کلسیفیکاسیون‬ Autonephrectomy .2‫حاجب‬ ‫ماده‬ ‫تزریق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ِ‫تصاویر‬ ‫در‬ ‫ترین‬ ‫زودرس‬: ‫ها‬ ‫کالیس‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ .3‫حالب‬ ‫یا‬ ‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تنگی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تشخیصی‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ها‬ ‫تنگی‬ ‫بودن‬ ‫متعدد‬. .4‫علت‬ ‫به‬ ‫دیواره‬ ‫در‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫مثانه‬ ‫درگیری‬ ‫صورت‬ ‫در‬
 7. ‫مزمن‬ ‫پیلونفریت‬(‫رفالکس‬ ‫نفروپاتی‬) ‫کلیه‬ ‫منتشر‬ ‫یا‬ ‫کانونی‬ ‫اسکار‬ ‫هنگام‬ ‫دیر‬ ‫پیدایش‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫عفونی‬ ‫ادرار‬ ‫رفالکس‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مثانه‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫قرینه‬ ‫و‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫اغلب‬. ‫رفالکس‬ ‫نفروپاتی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬: .1‫کلیه‬ ‫پارانشیم‬ ‫پهنای‬ ‫موضعی‬ ‫کاهش‬(‫اسکار‬ ‫تشکیل‬ ) .2‫اسکار‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫کالیسها‬ ‫اتساع‬ .3‫کلیه‬ ‫اندازه‬ ‫کلی‬ ‫کاهش‬ .4‫که‬ ‫گرفتار‬ ‫کننده‬ ‫جمع‬ ‫سیستمهای‬ ‫اتساع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫است‬ ‫رفالکس‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.
 8. ‫پاپیلری‬ ‫نکروز‬ ‫تمام‬ ‫یا‬ ‫کلیوی‬ ‫پاپیالی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫پاپیلری‬ ‫نکروز‬ ‫در‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کنده‬ ‫آن‬ ‫بیافتد‬ ‫کالیسیل‬. ‫ایجاد‬ ‫علل‬: ‫درد‬ ‫ضد‬ ‫داروهای‬ ‫زیاد‬ ‫مقادیر‬ ‫مصرف‬–‫شیرین‬ ‫دیابت‬ ‫شکل‬ ‫داسی‬ ‫آنمی‬–‫با‬ ‫همراه‬ ‫یا‬ ‫شدید‬ ‫بسیار‬ ‫عفونتهای‬ ‫انسداد‬ ‫نکروز‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫مدالیته‬ ‫پاپیلری‬:IVU–CT‫اوروگرافی‬ ‫پاپیال‬ ‫نسبی‬ ‫نکروز‬ ‫در‬:‫در‬ ‫را‬ ‫حاجب‬ ‫ماده‬ ‫توان‬ ‫می‬
 9. ‫کلیه‬ ‫ترومای‬ ‫کلیه‬ ‫ترومای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫نشانه‬:‫پهلو‬ ‫درد‬–‫هماچوری‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫مدالیته‬:CT ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬CT‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫توان‬ ‫می‬: .1‫دیده‬ ‫آسیب‬ ‫کلیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرفیوژن‬ ‫فقدان‬ ‫یا‬ ‫وجود‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬. .2‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫مقابل‬ ‫سمت‬ ‫کلیه‬ ‫وضعیت‬ ‫توان‬ ‫می‬. .3‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کلیه‬ ‫پارانشیم‬ ‫را‬ ‫آسیب‬ ‫وسعت‬. .4‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اعضا‬ ‫سایر‬ ‫دیدگی‬ ‫آسیب‬:‫این‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫خیلی‬ ‫اهمیت‬ ‫نافذ‬ ‫آسیبهای‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬.
 10. ‫کلیوی‬ ‫بیماری‬ ‫در‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫کننده‬ ‫ایجاد‬ ‫کلیوی‬ ‫بیماریهای‬: ‫کلیوی‬ ‫شریان‬ ‫تنگی‬–‫مزمن‬ ‫گلومرولونفریت‬ ‫مزمن‬ ‫پیلونفریت‬–‫کیستیک‬ ‫پلی‬ ‫بیماری‬ ‫ندوزا‬ ‫آرتریت‬ ‫پلی‬–‫دیابتی‬ ‫نفروپاتی‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫مدالیته‬:‫رنوگرافی‬ ‫رادیونوکلید‬-CTA–MRA ‫کلیوی‬ ‫علل‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بررسی‬ ‫اندیکاسیونهای‬ ‫هیپرتانسیون‬: .1‫شدید‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫کودکان‬ .2‫شود‬ ‫نمی‬ ‫کنترل‬ ‫آنها‬ ‫هیپرتانسیون‬ ‫که‬ ‫بیمارانی‬.
 11. ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬ ‫تصویربرداری‬ ‫نقش‬:‫اندازه‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫انسداد‬ ‫تشخیص‬ ‫کلیه‬ ‫و‬ ‫مزمن‬ ‫کلیوی‬ ‫نارسایی‬ ‫بر‬ ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫کلیه‬ ‫دارد‬ ‫داللت‬ ‫ناپذیر‬ ‫برگشت‬ ‫اغلب‬. ‫انسدادی‬ ‫اوروپاتی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬: ‫اصلی‬ ‫نشانه‬:‫کالیسیل‬ ‫پلوی‬ ‫سیستم‬ ‫اتساع‬ ‫بررسی‬ ‫روش‬ ‫اولین‬:‫سونوگرافی‬ ‫کلیه‬ ‫داخلی‬ ‫بیماری‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫نارسایی‬( ESRD): ‫با‬ ‫نازک‬ ‫پارانشیم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کوچک‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کلیه‬ ‫اکثر‬ ‫دارند‬ ‫طبیعی‬ ‫کالیسهای‬ ‫و‬ ‫صاف‬ ‫حدود‬.
Anúncio