O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

विवाह मेळावा आणि राशीचक्र

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Mahanews.com
Mahanews.com
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a विवाह मेळावा आणि राशीचक्र (20)

Anúncio

विवाह मेळावा आणि राशीचक्र

  1. 1. �ववाह मेळावा आ�ण राशीचक गणेश जयंती २६ जानेवार� २०१२ ला आलयाामुे आआण आआले राशीचक आ�ण �ववाह ाेुावा , हे कायरका , फबमवार� ा�हनयात; र�ववार �दनांक ५/२/२०१२ या तारखेला, वनााुी सभागह दादर येथे दआार� ३ वाजता घेत े ृ म आहोत. याची सवर था न�द घयावी राशीचक २०१२ १. सवततःया राशीशील संआणर ाा�हती , २. आआलया राशीला योोय राशीचा ाा� /ार�ीण तकं वा योोय जोोीदार कसा ानवोावा याची ाा�हती ३. आ��का /कोल� �हणजे काय? आ��का / कोल� जाण का ाहतवाच ंम ंम सत? याशीलची स�वसतर ाा�हती आ�ण शरच काह� .... ४. राशीचक हा कायरका १८ वषारवर�ल सवर यवक आ�ण यवतींसासा आहे म म ५. तयाच ााणे यंदा कतर्य सेल तर त�ह� न�कनच या ; आ�ण आालकांनी आआलया ाला ाल�ना आवजन सांगा. म म म र ६. नभवी जोातष शास�ी आआलयाकोे येणार आहे त तयांःयाशी त�ह� थेम संवाद साध शकता . म म �ववाह मेळावा २०१२ आआलया जातीतील �ववाह तसक यवक आ�ण यवतींसासा खास �ववाह ाेुावा आयोयजत करणार आहोत म म म ाेुा्यात नसत फफार आ�ण फफार वरचे फोमो न शघता , यवक आ�ण यवती एकाेकांसाोर येऊन ,एकाेकांशील हवी म म म ती ाा�हती जाणन घेऊ शकतात . �ववाह ाेुा्याःया ानाातताने आआण नसते फफार न जुवता ान जुवायचा म म म यतन करणार आहोत . या �ववाह ाेुा्याचे ाुय आकषरण �हणजे राशीचक हा कायरका. म �वशष सचना : े ू राशीचक आ�ण �ववाह ाेुावा हे दोनह� कायरका आणतत वेगवेगुे आहेत .तयाामुे ेयांना फ�त राशीचक कायरका शसायचा र सेल ती ामले/ामल� राशीचक कायरकाानंतर ानघ शकतात .ाा� �ववाह ाेुा्यात येणारयांसासा राशीचक हा कायरका ाहतवाचा आहे . फ�त १०० जागा था येणारयास ाधानय . न�दणीची शेवमची तार�ख १ जानेवार� २०१२ तयाच ााणे ेयांना आआलया ालांची आ�ण ाल�ंची नाव नोदवायची म म सतील तया आालकांनी सधा म सधक ाा�हतीसासा ह�षरत �हा�े यांःयाशी संआक साधावा. र ाोशाईल काांक :९६१९४०२९९९ Somvanshiya Kshatriya Pathare-SKP official (Page /Group)

×