Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf
Próximos SlideShares
Luận văn: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại tỉnh...Luận văn: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại tỉnh...
Carregando em ... 3
1 de 29

Mais conteúdo relacionado

Similar a Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf(20)

Mais de HanaTiti(20)

Último(20)

Giải Pháp Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, Giải Tỏa Nợ Đóng Băng Tại Sở Giao Dịch 2 ngân hàng công thương Việt Nam.pdf

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỖ HOÀNG LINH LUẬNVĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2000
 2. CHÖÔNG I : NGAÂN HAØNG VAØ HOAÏT ÑOÄNG NGAÂN HAØNG TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG I/ TOÅNG QUAN VEÀ NGAÂN HAØNG 1.Khaùi nieäm : Ngaân haøng laø moät ngaønh kinh teá quan troïng , coù lieân quan ñeán nhieàu ngaønh kinh teá khaùc . Baát kyø thôøi ñieåm naøo , goùc ñoä naøo , Ngaân haøng cuõng laø coâng cuï saéc beùn cuûa Nhaø nöôùc trong coâng cuoäc phaùt trieån kinh teá. Ngaøy nay ai cuõng thöøa nhaän hoaït ñoäng Ngaân haøng thoâng qua caùc coâng cuï nhö cheá ñoä tieàn teä tín duïng , chính saùch laõi suaát , thanh toaùn … ñang ngaøy caøng trôû neân gaén boù vôùi thöïc teá saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc ñôn vò , caùc ngaønh , caùc thaønh phaàn kinh teá , aûnh höôûng raát lôùn ñeán keát quaû cuûa caùc hoaït ñoäng naøy , qua ñoù thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån . Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa Ngaân haøng ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa neàn kinh teá . Ngaân haøng laø nôi taäp trung caùc nguoàn tieát kieäm nhoû khoâng taäp trung thaønh nhöõng nguoàn voán lôùn ñaùp öùng nhu caàu voán cho ñaàu tö phaùt trieån , Ngaân haøng laøm chöùc naêng trung gian thanh toaùn , taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp ñaåy nhanh quaù trình saûn xuaát – löu thoâng – thanh toaùn , Ngaân haøng coøn laøm chöùc naêng toå chöùc , ñieàu haønh vaø kieåm soaùt thò tröôøng tieàn teä , thò tröôøng voán ñoàng thôøi goùp phaàn thu huùt , môû roäng ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc vaø cung caáp caùc dòch vuï taøi chính khaùc . 2. Chöùc naêng , nhieäm vuï : Theo chöùc naêng nhieäm vuï coù theå chia heä thoáng Ngaân haøng laøm hai loaïi hình : - Ngaân haøng Trung Öông ( laø cô quan thuoäc Chính phuû ) thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï sau : + Ngaân haøng Trung Öông laø Ngaân haøng phaùt haønh , thöïc hieän chöùc naêng phaùt haønh tieàn giaáy , tieàn kim loaïi vaøo löu thoâng , ñieàu hoaø vieäc phaùt haønh tieàn theo yeâu caàu cuûa neàn kinh teá. + Ngaân haøng Trung Öông thöïc hieän nghieäp vuï ngaân haøng cho Chính phuû nhö môû taøi khoaûn , thu – chi tieàn , cho Chính phuû vay , öùng tieàn cho Chính phuû …….. Trang 1
 3. + Ngaân haøng Trung Öông löu giöõ vaø quaûn lyù quyù kim , ngoaïi teä cuûa Quoác gia , taäp trung vaø taïo laäp döï tröõ vaøng ngoaïi teä. Kieåm soaùt , ñieàu hoøa vaø caân baèng tyû giaù ngoaïi hoái . + Ngaân haøng Trung Öông laø ” Ngaân haøng cuûa caùc ngaân haøng “ , quaûn lùyù caùc ñònh cheá taøi chính trung gian nhö ngaân haøng thöông maïi , caùc coâng ty taøi chính …. veà caùc quy ñònh nhö : Tyû leä döï tröõ baét buoäc , laõi suaát chieát khaáu - taùi chieát khaáu , caáp tín duïng cho caùc ngaân haøng thöông maïi , laøm chöùc naêng trung gian thanh toaùn giöõa caùc ngaân haøng . Ñoàng thôøi ngaân haøng Trung Öông coøn thöïc hieän chöùc naêng kieåm soaùt vaø thanh tra hoaït ñoäng cuûa caùc ñònh cheá taøi chính trung gian . - Heä thoáng caùc Ngaân haøng thöông maïi : Laø moät ñònh cheá taøi chính trung gian , thöïc hieän chöùc naêng kinh doanh tieàn teä maø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi töø khaùch haøng vôùi nghóa vuï hoaøn traû vaø söû duïng soá tieàn ñoù ñeå cho vay , thöïc hieän nghieäp vuï chieát khaáu vaø laøm trung gian thanh toaùn . Nhöõng chöùc naêng chuû yeáu cuûa Ngaân haøng thöông maïi : + Ngaân haøng thöông maïi laø 1 ñònh cheá taøi chính trung gian , ñoùng vai troø caàu noái giöõa ngöôøi coù tieàn nhaøn roãi vaø nhöõng nôi caàn tieàn cho nhu caàu phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh . Chöùc naêng trung gian dòch chuyeån caùc quyõ tieàn teä dö thöøa ñeå taøi trôï cho caùc döï aùn ñaàu tö phaùt trieån laø moät trong nhöõng chöùc naêng quan troïng nhaát cuûa Ngaân haøng thöông maïi , chöùc naêng naøy theå hieän ôû 2 phöông dieän : - Ngaân haøng thöông maïi laø trung gian giöõa Ngaân haøng Trung Öông vaø coâng chuùng . - Ngaân haøng thöông maïi laø trung gian giöõa ngöôøi göûi tieàn vaø ngöôøi vay tieàn . + Ngaân haøng laø ngöôøi taïo ra tieàn ( Tieàn ghi soå ) . Trong hoaït ñoäng cuûa mình nhôø chöùc naêng nhaän tieàn göûi maø ngaân haøng coù nguoàn voán ñeå cho vay . Khi cho vay ngaân haøng laïi taïo ra tieàn göûi khoâng kyø haïn ( hay coøn goïi laø buùt teä – moät boä phaän quan troïng trong khoái tieàn teä ) . Khaû naêng taïo tieàn cuûa ngaân haøng thöông maïi chòu söï kieåm soaùt cuûa Ngaân haøng Trung öông thoâng qua tyû leä döï tröõ baét buoäc töø ñoù aûnh höôûng ñeán vieäc taêng , giaûm cuûa khoái tieàn teä . Trang 2
 4. Phaân loaïi Ngaân haøng thöông maïi : + Caên cöù vaøo hình thöùc sôû höõu : - Ngaân haøng TM Quoác doanh - Ngaân haøng TM Coå phaàn - Ngaân haøng Lieân doanh - Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi + Caên cöù vaøo ñoái töôïng , ngaønh kinh doanh : - Ngaân haøng Coâng thöông - Ngaân haøng Ngoaïi thöông - Ngaân haøng Noâng nghieäp - Ngaân haøng Ñaàu tö – phaùt trieån + Caên cöù vaøo loaïi hình kinh doanh : - Ngaân haøng baùn buoân - Ngaân haøng baùn leû - Ngaân haøng vöøa baùn buoân vöøa baùn leû 3. Heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi Vieät nam Ngaân haøng laø lónh vöïc kinh teá nhaïy caûm , phaûn aùnh vaø phuï thuoäc raát lôùn vaøo naêng suaát , hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng kinh teá . Ñoàng thôøi laïi laø yeáu toá taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo taêng tröôûng vaø oån ñònh kinh teá . Vôùi vai troø ñoù hoaït ñoäng ngaân haøng phaûi luoân coi troïng 2 muïc tieâu cô baûn laø kieåm soaùt laïm phaùt, oån ñònh giaù trò ñoàng tieàn vaø phuïc vuï coù hieäu quaû neàn kinh teá gaén lieàn vôùi an toaøn heä thoáng . Trong nhöõng naêm qua ngaønh Ngaân haøng ñaõ coù nhöõng tieán boä trong vieäc kieåm soaùt laïm phaùt , giöõ vöõng söùc mua ñoàng tieàn , taêng möùc huy ñoäng voán vaø cho vay , phuïc vuï kòp thôøi nhu caàu voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuõng nhö caùc chöông trình xoùa ñoùi giaûm ngheøo , khaéc phuïc thieân tai … Baèng vieäc thöïc hieän caùc giaûi phaùp veà cheá ñoä tieàn teä tín duïng , chính saùch laõi suaát , tyû giaù ñöôïc ñieàu haønh moät caùch linh hoaït , thaän troïng , vieäc cung öùng tieàn ñöôïc ñieàu chænh kòp thôøi , böôùc ñaàu ñaõ kieåm soaùt ñöôïc laïm phaùt , oån ñònh tieàn teä , taïo oån ñònh vó moâ cho taêng tröôûng beàn vöõng . Trang 3
 5. Sau hôn 10 naêm ñoåi môùi , heä thoáng Ngaân haøng Vieät nam ñaõ coù nhöõng böôùc chuyeån bieán maïnh meõ , töøng böôùc hoäi nhaäp vôùi thò tröôøng quoác teá , ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu chuyeån ñoåi neàn kinh teá töø cô cheá Keá hoaïch hoùa taäp trung sang cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc theo ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa . Töø khi chuyeån ñoåi sang cô cheá thò tröôøng , hoaït ñoäng Ngaân haøng coù nhieàu thay ñoåi cô baûn . Vieäc taùch bieät chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ( cuûa Ngaân haøng Trung Öông ) vaø chöùc naêng kinh doanh ( cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi ) thoâng qua 2 Phaùp leänh Ngaân haøng : – Phaùp leänh Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät nam ban haønh theo quyeát ñònh soá 37/HÑNN 8 ngaøy 24.5.1990 cuûa Chuû tòch Hoäi Ñoàng Nhaø Nöôùc quy ñònh cô cheá hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc laø Ngaân haøng Trung Öông coù chöùc naêng quaûn lyù , giaùm saùt vaø ñieàu tieát heä thoáng taøi chính cuõng nhö vieäc thöïc hieän caùc chính saùch tieàn teä. – Phaùp leänh veà Ngaân haøng thöông maïi , caùc toå chöùc tín duïng vaø coâng ty taøi chính ban haønh theo quyeát ñònh soá 38/ HÑNN 8 ngaøy 24.5.1990 quy ñònh veà hoaït ñoäng cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi , toå chöùc tín duïng , coâng ty taøi chính . Hai phaùp leänh Ngaân haøng ñaõ taïo ra böôùc khôûi ñaàu mang tính quyeát ñònh cho vieäc hình thaønh heä thoáng Ngaân haøng 2 caáp taïi Vieät nam sau naøy . Trong giai ñoaïn 1990 – 1998 Heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi Vieät nam ñaõ coù böôùc phaùt trieån nhanh choùng veà soá löôïng , môû roäng caùc maët nghieäp vuï , naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng , ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa thôøi kyø môùi . Ñeán nay Heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi Vieät nam ñaõ coù : - 5 Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ( Ngaân haøng Ngoaïi thöông , NH Coâng thöông , NH Ñaàu tö phaùt trieån , NH Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân vaø NH Phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu long ) . - 1 Ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi ngheøo - 51 Ngaân haøng TMCP ( 31 Ngaân haøng TMCP ñoâ thò , 20 Ngaân haøng TMCP Noâng thoân ). - 2 Coâng ty taøi chính - 28 Chi nhaùnh Ngaân haøng nöôùc ngoaøi - 4 Ngaân haøng lieân doanh Trang 4
 6. - 300 Quyõ Tín duïng Nhaân daân - 76 Vaên phoøng ñaïi dieän Ngaân haøng nöôùc ngoaøi - 1 Coâng ty cho thueâ taøi chính Ñoàng thôøi caùc toå chöùc Taøi chính ngaân haøng quoác teá nhö WB , IMF, ADB ….. cuõng coù maët taïi Vieät Nam. Khoâng chæ taêng nhanh veà soá löôïng , caùc maët nghieäp vuï nhö Huy ñoäng voán ; Ñaàu tö cho vay , coâng taùc thanh toaùn , taøi trôï XNK , Kinh doanh ngoaïi hoái … cuõng ñaõ coù böôùc phaùt trieån veà quy moâ vaø chaát löôïng phuïc vuï . Beân caïnh ñoù caùc nghieäp vuï môùi ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng nhö dòch vuï theû thanh toaùn , maùy ruùt tieàn töï ñoäng , caùc dòch vuï veà baát ñoäng saûn , dòch vuï cho thueâ tuû saét , keùt saét ….. II/ HOAÏT ÑOÄNG NGAÂN HAØNG TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG Trong thôøi kyø bao caáp , hoaït ñoäng ngaân haøng chæ ñôn thuaàn thöïc hieän keá hoaïch cuûa Nhaø nöôùc , chuû yeáu laø hoaït ñoäng caáp phaùt , phaân phoái voán tín duïng cho caùc ñôn vò theo keá hoaïch töø tröôùc vaø thanh toaùn theo chæ ñònh . Chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng , hoaït ñoäng Ngaân haøng ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán cô baûn , ñaùng keå nhaát laø vieäc taùch bieät chöùc naêng quaûn lyù (cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc ) vaø chöùc naêng kinh doanh (cuûa Ngaân haøng thöông maïi) . Hoaït ñoäng ngaân haøng trong thôøi kyø naøy trôû neân ña daïng vaø phong phuù hôn , gaén boù vôùi thöïc teá saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc ñôn vò . Ngoaøi caùc nghieäp vuï truyeàn thoáng nhö : - Nghieäp vuï huy ñoäng voán - Nghieäp vuï tín duïng - Nghieäp vuï thanh toaùn - ………. Caùc nghieäp vuï , dòch vuï môùi ñaõ ñöôïc ngaân haøng ñöa vaøo söû duïng : - Theû thanh toaùn - Maùy ruùt tieàn töï ñoäng - Nghieäp vuï tín duïng thueâ mua - Huøn voán , lieân doanh lieân keát Trang 5
 7. - Caùc dòch vuï veà ñòa oác - Gaàn ñaây laø vieäc hình thaønh caùc coâng ty ñaàu tö – kinh doanh chöùng khoaùn …. Coù theå noùi hoaït ñoäng ngaân haøng ñöôïc ña daïng hoùa , ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa caùc Doanh nghieäp , nhöõng nhaø ñaàu tö vaø phaàn ñoâng daân chuùng . Nhöõng nghieäp vuï chuû yeáu cuûa NH thöông maïi : Vôùi chöùc naêng laø trung taâm thanh toaùn , Ngaân haøng taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp thöïc hieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët qua ngaân haøng , töø ñoù tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí . Beân caïnh vieäc thöïc hieän nghieäp vuï truyeàn thoáng nhö huy ñoäng voán , trong ñoù chuû yeáu laø nguoàn voán tieát kieäm cuûa caùc taàng lôùp daân cö , thu huùt nhöõng nguoàn voán nhoû , phaân taùn khoâng taäp trung thaønh nhöõng nguoàn voán lôùn , taäp trung töø ñoù ngaân haøng coù ñieàu kieän môû roäng phaïm vi vaø quy moâ hoaït ñoäng , gia taêng khoái löôïng ñaàu tö , taøi trôï cho caùc döï aùn , ñaùp öùng nhu caàu voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá, Ngaân haøng coøn môû roäng hoaït ñoäng thoâng qua vieäc thöïc hieän caùc nghieäp vuï khaùc nhö : Nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä , thanh toaùn quoác teá , dòch vuï theû tín duïng ….. Cuï theå laø : 1. Nghieäp vuï huy ñoäng voán – Nghieäp vuï ngaân quyõ Huy ñoäng voán laø moät trong nhöõng nghieäp vuï chuû yeáu cuûa Ngaân haøng thöông maïi , taïo ñieàu kieän ñeå Ngaân haøng coù nguoàn voán hoaït ñoäng . Vieäc môû roäng huy ñoäng voán döôùi nhieàu hình thöùc goùp phaàn taäp trung nhöõng nguoàn voán nhoû , phaân taùn thaønh nhöõng nguoàn voán lôùn taäp trung ñaùp öùng cho nhu caàu phaùt trieån . Nghieäp vuï huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng thöïc hieän döôùi nhieàu hình thöùc : - Tieàn göûi thanh toaùn : Thoâng qua vieäc môû taøi khoaûn cho caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá , Ngaân haøng vöøa giuùp caùc doanh nghieäp baûo quaûn voán vaø cung caáp caùc dòch vuï thanh toaùn nhanh choùng , thuaän tieän cho khaùch haøng . Ngoaøi ra Ngaân haøng coøn taän duïng ñöôïc nguoàn voán taïm thôøi nhaøn roãi trong thanh toaùn cuûa khaùch haøng ñeå gia taêng nguoàn voán söû duïng vaøo caùc nghieäp vuï sinh lôïi cho ngaân haøng . Trang 6
 8. - Tieàn göûi tieát kieäm : Laø hình thöùc huy ñoäng voán nhaøn roãi trong daân chuùng döôùi caùc hình thöùc Tieàn göûi tieát kieäm khoâng kyø haïn , tieát kieäm coù kyø haïn. - Ngoaøi ra ngaân haøng coøn thöïc hieän huy ñoäng voán döôùi caùc hình thöùc nhö phaùt haønh kyø phieáu , traùi phieáu coù kyø haïn….. ñeå huy ñoäng voán nhaøn roãi trong daân chuùng. 2. Nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä : Ngaøy nay khi hoaït ñoäng ngoaïi thöông ngaøy caøng phaùt trieån , vieäc giao löu buoân baùn giöõa caùc quoác gia trôû neân phong phuù , ña daïng khieán vieäc söû duïng ngoaïi teä cho nhu caàu thanh toaùn xuaát nhaäp khaåu cuûa caùc doanh nghieäp taêng cao ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ngaân haøng thöông maïi môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi hoái bao goàm vieäc Mua – Baùn ngoaïi teä , ñaûm baûo soá dö treân taøi khoaûn ngoaïi teä taïi nöôùc ngoaøi . Vieäc kinh doanh naøy taïo ra lôïi nhuaän cho ngaân haøng thoâng qua cheânh leäch tyû giaù vaø laõi suaát giöõa ñoàng tieàn cuûa caùc quoác gia khaùc nhau . Ngoaøi ra nghieäp vuï naøy coøn taïo khaû naêng cho caùc doanh nghieäp traùnh ñöôïc nhöõng ruûi ro do thay ñoåi tyû giaù trong thanh toaùn quoác teá vaø ñaûm baûo vieäc thanh toaùn cho khaùch haøng giöõa caùc quoác gia an toaøn vaø nhanh choùng , troâi chaûy . Moät soá nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä chuû yeáu : - Nghieäp vuï Spot : Laø nghieäp vuï Mua – baùn 1 ngoaïi teä naøy laáy moät loaïi ngoaïi teä khaùc ngay trong ngaøy giao dòch ( Hoaëc sau 2 ngaøy neáu coù söï thoaû thuaän cuûa caùc beân ). - Nghieäp vuï Forward : Thöïc hieän vieäc Mua – baùn ngoaïi teä , trong ñoù giaù caû ñöôïc xaùc ñònh vaøo ngaøy giao dòch nhöng thanh toaùn vaøo 1 ngaøy xaùc ñònh cuï theå trong töông lai . - Nghieäp vuï Swap : Laø giao dòch trong ñoù 1 ñoàng tieàn döôïc Mua - baùn ñoàng thôøi vaø ñöôïc tieán haønh vôùi 2 ngaøy thanh toaùn khaùc nhau . - Ngoaøi ra caùc nghieäp vuï khaùc nhö Quyeàn Mua – baùn ngoaïi teä löïa choïn , nghieäp vuï Arbittrage cuõng ñöôïc caùc ngaân haøng söû duïng 3. Nghieäp vuï Ñaàu tö – Lieân Doanh – Lieân Keát Trang 7
 9. Ngoaøi nhöõng nghieäp vuï truyeàn thoáng , trong nhöõng naêm gaàn ñaây hoaït ñoäng ngaân haøng coøn môû roäng ra nhieàu lónh vöïc nhö : - Ñaàu tö voán vaøo caùc doanh nghieäp döôùi hình thöùc mua coå phieáu traùi phieáu do caùc doanh nghieäp naøy phaùt haønh . - Ñaàu tö voán thaønh laäp doanh nghieäp môùi - Lieân doanh , lieân keát vôùi caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc hình thaønh caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc taøi chính – ngaân haøng nhö caùc ngaân haøng lieân doanh , coâng ty thueâ mua ……. 4. Caùc nghieäp vuï , dòch vuï ngaân haøng khaùc nhö : - Maùy ruùt tieàn töï ñoäng - Dòch vuï phaùt haønh , ñaïi lyù thanh toaùn theû tín duïng - Dòch vuï cho thueâ tuû saét – keùt saét - Dòch vuï taøi trôï mua haøng traû goùp - Caùc dòch vuï lieân quan ñeán baát ñoäng saûn 5. Nghieäp vuï tín duïng : Trong caùc nghieäp vuï cuûa moät Ngaân haøng thöông maïi , nghieäp vuï tín duïng laø moät trong nhöõng nghieäp vuï quan troïng vaø ñem laïi nhieàu lôïi nhuaän nhaát cho ngaân haøng . Theo khaùi nieäm , Tín duïng laø söï chuyeån nhöôïng taïm thôøi quyeàn söû duïng moät löôïng tieàn teä töø ngöôøi sôû höõu sang ngöôøi söû duïng sau moät thôøi gian phaûi hoaøn traû vôùi moät löôïng lôùn hôn . Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá , khaùi nieäm caáp tín duïng cuõng ñöôïc môû roäng theâm . Ngoaøi yù nghóa thoâng thöôøng laø cho vay , noù coøn xuaát hieän theâm caùc nghieäp vuï môùi nhö chieát khaáu chöùng töø coù giaù , Baûo laõnh ( bao goàm baûo laõnh thöïc hieän hôïp ñoàng , baûo laõnh döï thaàu ….. ) Caùc hình thöùc cuï theå 5.1Nghieäp vuï cho vay ngaén haïn : Trang 8
 10. Caùc ngaân haøng thöông maïi cho vay voán ngaén haïn nhaèm boå sung voán löu ñoäng coøn thieáu cho caùc doanh nghieäp ñaùp öùng nhu caàu voán cho saûn xuaát kinh doanh . Nguyeân taéc tín duïng : - Voán vay phaûi ñöôïc hoaøn traû ñaày ñuû caû goác vaø laõi theo ñuùng thôøi haïn ñaõ cam keát - Voán vay phaûi ñöôïc söû duïng ñuùng muïc ñích , coù hieäu quaû kinh teá - Voán vay phaûi ñöôïc ñaûm baûo baèng giaù trò vaät tö , haøng hoùa töông ñöông Ñieàu kieän vay voán : - Phaûi coù ñuû tö caùch phaùp nhaân , hoaït ñoäng SXKD theo ñuùng phaùp luaät Vieät Nam - Hoaït ñoäng SXKD coù laõi - Coù voán töï coù tham gia vaøo phöông aùn xin vay - Phaûi theá chaáp taøi saûn hoaëc ñöôïc söï baûo laõnh baèng taøi saûn cuûa ngöôøi thöù ba coù thaåm quyeàn ( Tröø nhöõng tröôøng hôïp cho vay tín chaáp theo quy ñònh cuûa Ngaân haøng ) - Chaáp haønh ñuùng theå leä tín duïng cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø caùc quy ñònh cuï theå do ngaân haøng thöông maïi quy ñònh . Phöông phaùp cho vay - Phöông phaùp cho vay theo haïn möùc ( Hay cho vay theo soá dö , cho vay luaân chuyeån ) ñöôïc aùp duïng cho caùc doanh nghieäp coù nhu caàu vay voán thöôøng xuyeân , coù tình hình saûn xuaát kinh doanh oån ñònh , Voøng quay voán löu ñoäng , voøng quay voán tín duïng cao theo ñuùng quy ñònh cuûa ngaân haøng . Phöông phaùp cho vay naøy chæ ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc khaùch haøng coù quan heä laâu naêm , uy tín vaø coù tình hình saûn xuaát kinh doanh oån ñònh , coù hieäu quaû vaø coù quaù trình vay traû soøng phaúng ñuùng haïn . - Phöông phaùp cho vay thoâng thöôøng : Vieäc cho vay , giaûi ngaân theo töøng phöông aùn vay cuï theå . Töøng laàn vay khaùch haøng phaûi göûi hoaù ñôn , chöùng töø coù lieân quan phöông aùn kinh doanh vaø hoaøn traû nôï vay cuøng hoà sô theá chaáp ñeå ñaûm baûo nôï vay ñeán ngaân haøng. Sau khi ñoàng yù cho vay , ngaân haøng vaø khaùch haøng seõ kyù hôïp ñoàng tín duïng vôùi caùc ñieàu khoaûn cuï theå veà soá tieàn cho vay , laõi suaát , thôøi haïn traû nôï , theá chaáp ….Phöông phaùp naøy aùp duïng cho Trang 9
 11. caùc khaùch haøng coù nhu caàu vay khoâng thöôøng xuyeân hoaëc chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñeå vay luaân chuyeån . Hoà sô vay voán ( Ñoái vôùi phaùp nhaân ) : Quyeát ñònh thaønh laäp , phöông aùn vay voán – hoaøn traû nôï , ñôn ñeà nghò vay voán , caùc hôïp kinh teá lieân quan , baùo caùo taøi chính vaø hoà sô theá chaáp . 5.2Nghieäp vuï chieát khaáu : Ngaân haøng thöông maïi nhaän chieát khaáu caùc chöùng töø coù giaù nhö traùi phieáu kho baïc , kyø phieáu , traùi phieáu , soå tieát kieäm do caùc ngaân haøng thöông maïi phaùt haønh , boä chöùng töø thanh toaùn baèng thö tín duïng L/C khoâng huyû ngang . Hieän nay nghieäp vuï chieát khaáu chöùng töø coù giaù , ñaëc bieät laø ñoái vôùi boä chöùng töø thanh toaùn haøng xuaát khaåu laø moät trong nhöõng nghieäp vuï sinh lôïi cao cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi . Nghieäp vuï naøy vöøa taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp quay nhanh voøng voán , coù nguoàn voán kòp thôøi nhu caàu voán cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh , ñoàng thôøi cuõng giuùp ngaân haøng cuõng môû roäng tín duïng an toaøn , naâng cao khaû naêng sinh lôïi cho Ngaân haøng. 5.3Nghieäp vuï cho vay trung – daøi haïn : Laø nghieäp vuï cho vay ñeå caùc doanh nghieäp caûi taïo , môû roäng saûn xuaát , ñoåi môùi thieát bò coâng ngheä , caûi tieán kyõ thuaät hoaëc xaây döïng cô baûn môùi nhaèm naâng cao naêng löïc saûn xuaát kinh doanh vaø hieäu quaû kinh teá . Caùc nguyeân taéc , ñieàu kieän , hoà sô tín duïng töông töï nhö cho vay ngaén haïn . III/TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TREÂN ÑÒA BAØN TP.HOÀ CHÍ MINH TRONG THÔØI GIAN QUA – NHÖÕNG KEÁT QUAÛ VAØ KHOÙ KHAÊN , TOÀN TAÏI 1. Hoaït ñoäng Ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng Sau ñaïi hoäi 6 cuûa Ñaûng , neàn kinh teá nöôùc ta baét ñaàu chuyeån sang thôøi kyø môùi , ñoù laø xaây döïng neàn kinh teá nhieàu thaønh phaàn , ña daïng hoùa caùc hình thöùc sôû höõu nhaèm phaùt huy moïi tieàm naêng vaät chaát vaø lao ñoäng saùng taïo cuûa toaøn xaõ hoäi thöïc hieän muïc tieâu Daân giaøu – Nöôùc maïnh – Xaõ hoäi coâng baèng vaên minh . Trang 10
 12. Neàn kinh teá nöôùc nhaø ñaõ coù nhöõng tín hieäu ñaùng möøng , ñoù laø :Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá taêng nhanh qua caùc thôøi kyø , Giai ñoaïn 1986 – 1990 toác ñoä taêng tröôûng bình quaân 4,4% / naêm , Giai ñoaïn 1990 – 1995 laø 7,5% /naêm. Chuùng ta ñaõ ngaên chaën ñöôïc ñaø giaûm suùt kinh teá . Cuøng vôùi söï thay ñoåi cuûa neàn kinh teá , Heä thoáng ngaân haøng Vieät nam cuõng ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc , ñaõ coù söï phaân ñònh roõ chöùc naêng quaûn lyù cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø chöùc naêng kinh doanh cuûa Ngaân haøng thöông maïi ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå hoaït ñoäng ngaân haøng tieáp caän ñöôïc vôùi hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá thò tröôøng . Coù theå chia hoaït ñoäng Ngaân haøng trong thôøi kyø naøy laøm 3 giai ñoaïn chuû yeáu : - Giai ñoaïn 1986 – 1992 laø giai ñoaïn neàn kinh teá baét ñaàu chuyeån ñoåi , Caùc doanh nghieäp ñang trong thôøi kyø saép xeáp , cuûng coá laïi neân toác ñoä taêng tröôûng kinh teá khoâng cao . Hoaït ñoäng ngaân haøng trong thôøi kyø naøy baét ñaàu ñoåi môùi theo yeâu caàu cuûa kinh teá thò tröôøng . Ñaây cuõng laø thôøi kyø 2 phaùp leänh ngaân haøng ra ñôøi , taùch bieät chöùc naêng quaûn lyù vaø chöùc naêng kinh doanh cuaû ngaân haøng thöông maïi . Caùc cô cheá , chính saùch , cheá ñoä tieàn teä – tín duïng , chính saùch laõi suaát , tyû giaù töøng böôùc ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp quy luaät phaùt trieån cuûa neàn kinh teá . - Giai ñoaïn 1993 – 1996 : Tình hình kinh teá xaõ hoäi phaùt trieån oån ñònh , toác ñoä taêng tröôûng cao bình quaân 7,5% /naêm . Hoaït ñoäng ngaân haøng trong giai ñoaïn naøy phaùt trieån nhanh choùng caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng phuïc vuï vôùi vieäc ña daïng hoùa caùc saûn phaåm , dòch vuï ngaân haøng . - Giai ñoaïn 1997 – 2000 : Trong giai ñoaïn naøy neàn kinh teá chòu aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính tieàn teä Chaâu AÙ , toác ñoä taêng tröôûng chaäm laïi , nhöõng yeáu keùm cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi baét ñaàu loä roõ , tyû leä nôï quaù haïn taêng nhanh ñaõ vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp .Beân caïnh ñoù nhöõng vuï vieäc coù lieân quan ñeán ngaân haøng ñöôïc caùc cô quan chöùc naêng xöû lyù ñaõ laøm cho nieàm tin cuûa ngöôøi daân vaøo heä thoáng ngaân haøng phaàn naøo giaûm suùt . Thaùng 12/1997 Luaät Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø Luaät caùc Toå chöùc tín duïng ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua . Luaät Ngaân haøng nhaø nöôùc ñaõ taïo vò theá quaûn lyù Nhaø nöôùc coù söï chæ ñaïo thoáng nhaát töø Trung Öông xuoáng ñòa phöông , Vai troø Trang 11
 13. quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa caùc Chi nhaùnh ngaân haøng nhaø nöôùc taïi ñòa phöông ñöôïc quy ñònh cuï theå , naâng cao hôn tröôùc . Beân caïnh ñoù Luaät caùc Toå chöùc tín duïng ñaõ taïo nhöõng ñieàu kieän tieàn ñeà caàn thieát giuùp caùc ngaân haøng thöông maïi naâng cao quyeàn töï chuû trong kinh doanh . Maëc duø trong 2 naêm gaàn ñaây , neàn kinh teá Vieät nam xuaát hieän nhöõng daáu hieäu baát lôïi , kinh teá coù bieåu hieän suy giaûm , khaû naêng haáp thuï voán keùm , hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa nhieàu doanh nghieäp yeáu , saûn xuaát vaø tieâu thuï haøng hoùa gaëp nhieàu khoù khaên , ñaàu tö nöôùc ngoaøi tieáp tuïc giaûm suùt . Beân caïnh ñoù thieân tai luõ luït lieân tieáp xaûy ra ñaõ ñaët ra nhöõng thöû thaùch voâ cuøng to lôùn . Tuy nhieân veà toång theå Vieät nam vaãn ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng döông ( Naêm 1999 möùc taêng tröôûng laø 4,8% ) , ñaây laø tyû leä taêng tröôûng tích cöïc trong boái caûnh caùc neàn kinh teá trong khu vöïc khuûng hoaûng . Naêm 1999 cuõng laø naêm hoaït ñoäng ngaân haøng tieáp tuïc ñöôïc ñoåi môùi vaø hoaøn thieän . caùc chính saùch tieàn teä nhö : Ñieàu hoøa cung öùng tieàn , cô cheá laõi suaát , tyû giaù vaø quaûn lyù ngoaïi hoái ñeàu ñöôïc ñoåi môùi . Ñoù laø vieäc aùp duïng cô cheá ñieàu haønh tyû giaù môùi qua ñoù baõi boû vieäc coâng boá tyû giaù coá ñònh , thay vaøo ñoù laø vieäc coâng boá tyû giaù bình quaân treân thò tröôøng lieân ngaân haøng cuûa ngaøy hoâm tröôùc vôùi bieân ñoä cho pheùp laø 0,1% . Cô cheá laõi suaát böôùc ñaàu tieán tôùi töï do hoùa baèng vieäc Ngaân haøng nhaø nöôùc ñieàu haønh laõi suaát thoâng qua cô cheá laõi suaát traàn ñöôïc ñieàu chænh linh hoaït theo caùc dieãn bieán kinh teá vaø quan heä cung caàu voán treân thò tröôøng . Trong naêm 1999 , ngaân haøng nhaø nöôùc ñaõ 5 laàn ñieàu chænh laõi suaát traàn cho thaáy laõi suaát ñang ñöôïc töï do hoaù , theo saùt nhöõng dieãn bieán cuûa thò tröôøng . Ngaøy 2/8/2000 vöøa qua , Ngaân haøng nhaø nöôùc thöïc hieän cô cheá ñieàu haønh laõi suaát theo quan heä cung caàu qua vieäc boû laõi suaát traàn vaø coâng boá laõi suaát cô baûn . Tröôùc ñaây caùc ngaân haøng thöông maïi khoâng ñöôïc cho vay quaù möùc laõi suaát traàn do ngaân haøng nhaø nöôùc coâng boá . Ñaây laø cô cheá ñieàu haønh laõi suaát mang tính haønh chính meänh leänh khoâng coøn phuø hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng , gaây nhieàu khoù khaên cho caû ngaân haøng vaø khaùch haøng vay tieàn . Hieän nay ngaân haøng nhaø nöôùc coâng boá laõi suaát cô baûn treân cô sôû tham khaûo laõi suaát cuûa nhoùm 9 ngaân haøng thöông maïi do ngaân haøng nhaø nöôùc löïa choïn vôùi bieân ñoä 0,3% ñoái vôùi cho vay ngaén haïn vaø 0,5% ñoái vôùi cho vay trung daøi haïn . Bieân ñoä naøy theå hieän söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc . Vôùi laõi suaát cô baûn, caùc ngaân haøng coù quyeàn chuû ñoäng cho vay trong bieân ñoä cho pheùp . Ñaây laø böôùc tieán môùi trong cô cheá ñieàu haønh laõi suaát , tieán tôùi cô cheá laõi suaát töï do . Trang 12
 14. Vieäc trieån khai quaù trình cô caáu laïi Heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi cuõng laø moät troïng taâm trong chöông trình caûi toå ngaønh taøi chính Vieät nam . Vôùi muïc tieâu xaây döïng moät heä thoáng ngaân haøng thöông maïi vöõng maïnh , hoaït ñoäng laønh maïnh vaø hieäu quaû , Chính phuû ñaõ cho pheùp thöïc hieän caùc giaûi phaùp nhö : saùt nhaäp caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn , taêng voán cho caùc Ngaân haøng , xem xeùt giaûi phaùp thaønh laäp coâng ty quaûn lyù taøi saûn , laønh maïnh hoùa dö nôï tín duïng …. Ñaõ taïo moâi tröôøng thuaän lôïi hôn cho hoaït ñoäng ngaân haøng trong tình hình môùi . 2 . Hoaït ñoäng ngaân haøng treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm kinh teá , taøi chính lôùn cuûa caû nöôùc , nôi taäp trung raát nhieàu caùc toå chöùc tín duïng vaø laø nôi hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä – tín duïng dieãn ra voâ cuøng soâi ñoäng . Hieän nay treân ñòa baøn Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ coù 97 Toå chöùc tín duïng bao goàm 35 Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh , Ngaân haøng phuïc vuï ngöôøi ngheøo , Ngaân haøng phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu long , 17 Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù hoäi sôû taïi TP Hoà Chí Minh , 6 Chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù hoäi sôû ngoaøi ñiaï baøn thaønh phoá , 4 Ngaân haøng lieân doanh , 17 Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi , 4 Coâng ty taøi chính coå phaàn , 3 Coâng ty cho thueâ taøi chính , 9 Quyõ tín duïng nhaân daân . Hoaït ñoäng ngaân haøng ñaõ goùp phaàn kieàm cheá laïm phaùt , oån ñònh tyû giaù , thuùc ñaåy kinh teá thaønh phoá phaùt trieån vôùi nhòp ñoä cao Moät soá chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi thaønh phoá naêm 1999 : - Giaù trò toång saûn phaåm GDP ( theo giaù thöïc teá ) laø 70.208 tyû ñoàng , taêng 6,16% so vôùi naêm 1998 - Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp treân ñòa baøn naêm 1999 ñaït 48.866 tyû ñoàng - Toång möùc löu chuyeån haøng hoùa naêm 1999 ñaït 135.077 tyû ñoàng , taêng 2,1 % so vôùi naêm 1998 - Chæ soá haøng tieâu duøng taêng 1,56 % - Kim ngaïch xuaát khaåu treân ñòa baøn ñaït möùc 4.599 trieäu USD taêng 23,7 % so vôùi naêm 1998. Hai nhoùm haøng coù möùc taêng cao nhaát laø haøng coâng nghieäp xuaát khaåu vaø haøng thuyû saûn - Toång kim ngaïch nhaäp khaåu giaûm 6,9 % ñaït möùc 3.367 trieäu USD - Ñaàu tö nöôùc ngoaøi naêm 1999 coù 98 döï aùn ñöôïc caáp giaáy pheùp vôùi toång soá voán hoaït ñoäng laø 471 trieäu USD. So vôùi naêm 1998 taêng 20 döï aùn nhöng veà soá tuyeät ñoái giaûm , chæ baèng 97,5 % so vôùi toång voán ñaàu tö naêm 1998. Nhö Trang 13
 15. vaäy töø naêm 1988 ñeán nay , Tp Hoà Chí Minh hieän coù 808 döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi coøn hieäu löïc hoaït ñoäng vôùi toång voán ñaàu tö 10.261 trieäu USD. Hoaït ñoäng ngaân haøng treân ñòa baøn ñaõ ngaøy caøng trôû neân gaén boù vôùi thöïc teá saûn xuaát kinh doanh baèng vieäc ña daïng hoùa caùc saûn phaåm , dòch vuï cung caáp cho khaùch haøng . Trong ñoù hoaït ñoäng tín duïng ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån vôùi möùc taêng tröôûng tín duïng cao , ñaùp öùng nhu caàu voán ngaøy caøng taêng cuûa neàn kinh teá . Neáu nhö naêm 1990 toång möùc dö nôï tín duïng treân ñòa baøn thaønh phoá laø 1.395 tyû ñoàng thì ñeán nay möùc dö nôï ñaõ ñaït 44.428 tyû ñoàng , taêng gaáp 31,8 laàn , möùc taêng tröôûng haøng naêm bình quaân 48% . Haàu heát caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân ñöôïc cung öùng voán ñeàu hoaït ñoäng coù hieäu quaû . Söï taêng tröôûng tín duïng töøng naêm tuy coù khaùc nhau nhöng phuø hôïp vôùi söï taêng tröôûng chung cuûa neàn kinh teá vaø chæ soá laïm phaùt . Dö nôï tín duïng ñaõ goùp phaàn ñaåy nhanh nhòp ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa thaønh phoá , gia taêng khoái löôïng saûn phaåm – haøng hoùa – dòch vuï , phaùt trieån cô sôû vaät chaát kyõ thuaät , cô sôû haï taàng , naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø haï giaù thaønh saûn phaåm . Trong hoaït ñoäng tín duïng , Heä thoáng ngaân haøng thöông maïi quoác doanh luoân chieám öu theá , ñeán cuoái naêm 1999 thò phaàn voán huy ñoäng cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi quoác doanh treân ñòa baøn thaønh phoá laø 52,1% , trong ñoù : - Thò phaàn khoái Ngaân haøng ngoaïi thöông laø 19,6% - Thò phaàn khoái Ngaân haøng coâng thöông laø 17,8% - Thò phaàn khoái Ngaân haøng ñaàu tö phaùt trieån laø 8,2% - Thò phaàn khoái Ngaân haøng noâng nghieäp laø 6,7% - Thò phaàn Ngaân haøng phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu long laø 0,1% Nguoàn voán huy ñoäng taêng tröôûng nhanh ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng thöông maïi môû roäng tín duïng , ñaùp öùng nhu caàu voán cho neàn kinh teá . Ñeán cuoán naêm 1999 , thò phaàn cho vay cuûa caùc ngaân haøng quoác doanh laø 45,9%, trong ñoù : - Thò phaàn khoái Ngaân haøng ngoaïi thöông laø 7,6% - Thò phaàn khoái Ngaân haøng coâng thöông laø 29,6% - Thò phaàn khoái Ngaân haøng ñaàu tö phaùt trieån laø 9,2% - Thò phaàn khoái Ngaân haøng noâng nghieäp laø 4,0% - Thò phaàn Ngaân haøng phaùt trieån nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu long laø 0,5% Trang 14
 16. Cuï theå , moät soá chæ tieâu veà huy ñoäng voán vaø söû duïng voán cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh nhö sau : ÑVT : Tyû ñoàng VN CHÆ TIEÂU 31/12/1998 31/12/1999 TYÛ LEÄ SO VÔÙI TAÊNG GiAÛM 31/12/1998 Soá Tieàn Tyû leä % I/Nguoàn voán 63.631 71.334 + 7.703 + 12,1 1.Voán töï coù 5.609 5.734 + 125 + 2,2 2.Voán huy ñoäng 36.433 40.836 + 4.403 + 12,1 3.Voán vay TCTD # 2.856 1.037 - 1.819 - 63,7 4.Voán vay NHNN 254 792 + 538 + 211,8 5.Taøi saûn nôï khaùc 18.479 22.935 + 4.456 + 24,1 II/ Söû duïng voán 63.631 71.334 + 7.703 + 12,1 1.Tieàn döï tröõ 2.708 3.828 + 1.120 + 41,6 2.Dö nôï cho vay 38.203 43.445 + 5.242 + 13,7 3. Huøn voán lieân doanh 276 215 - 61 - 22,1 4.Taøi saûn coù khaùc 22.444 23.846 + 1.402 + 6,2 Qua baûng soá lieäu treân ta thaáy : Toång möùc voán huy ñoäng ñeán cuoái naêm 1999 laø 40.836 tyû ñoàng – chieám tyû troïng 28 % trong toång voán huy ñoäng cuûa caû nöôùc , taêng 4.403 tyû ñoàng , tyû leä taêng 12,1 % . Öu theá veà huy ñoäng voán thuoäc veà caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh trong nöôùc vôùi thò phaàn 52,1 % , Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn 26,7 % , Ngaân haøng nöôùc ngoaøi 17,3 % vaø Ngaân haøng lieân doanh laø 3,9 % do bò haïn cheá bôûi quy ñònh voán huy ñoäng khoâng ñöôïc vöôït quaù 25 % voán töï coù ( gaàn ñaây nhaát laø quy ñònh ngaân haøng nöôùc ngoaøi khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi coù kyø haïn baèng ñoàng Vieät nam vaø ngoaïi teä ) . Trong ñieàu kieän neàn kinh teá phaùt trieån chaäm laïi , tình traïng giaûm phaùt keùo daøi , laõi suaát huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng lieân tuïc giaûm thì toång voán huy ñoäng taêng leân ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå caùc ngaân haøng môû roäng tín duïng . Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc Tp Hoà Chí Minh thì tình hình hoaït ñoäng tín duïng treân ñòa baøn cuï theå nhö sau : Trang 15
 17. ÑVT : Tyû ñoàng VN CHÆ TIEÂU 31/12/1998 31/12/1999 TYÛ LEÄ SO VÔÙI TAÊNG GiAÛM 31/12/1998 Soá Tieàn Tyû leä % Toång dö nôï 38.203 43.445 + 5.242 + 13,7 1.Dö nôï cho vay ngaén haïn 28,136 31.836 + 3.700 + 13,2 - Dö nôï luaân chuyeån 22.773 26.322 + 3.549 + 15,6 Trong ñoù Nôï quaù haïn 1.585 5.671 + 4.086 + 257,8 Nôï ñoïng 5.363 5.514 + 151 + 2,8 . Nôï chôø xöû lyù 4.753 4.869 + 116 + 2,4 . Nôï khoanh 610 645 + 35 + 5,7 2. Dö nôï trung daøi haïn 10.067 11.609 + 1542 + 15,5 Nôï luaân chuyeån 10.000 11.543 + 1.1543 + 15,4 Trong ñoù nôï quaù haïn 429 337 - 92 - 21,4 Nôï ñoïng 67 66 - 1 - 1,5 Trang 16
 18. Trong ñoù phaân tích theo heä thoáng ngaân haøng nhö sau : ÑVT : Tyû ñoàng VN 31 / 12 1998 31 / 12 1999 Toång Dö nôï Nôï trong haïn Nôï quaù haïn Nôï chôø xöû lyù Nôï khoanh Toång dö nôï Nôï trong haïn Nôï quaù haïn Nôï chôø xöû lyù Nôï khoanh NHQD 17.646 12.654 415 3.926 651 19.941 11.655 3.839 3.782 665 NHCP 9.308 7.720 1.243 820 25 10.196 7.287 1.993 871 45 NHLD 1.180 955 218 7 1.059 819 24 216 NH NNg 10.069 9.930 138 1 12.249 12.096 152 1 Coäng 38.203 30.759 2.014 677 677 43.445 31.857 6.008 4.896 711 Dö nôï tín duïng cuoái naêm 1999 laø 43.445 tyû ñoàng , taêng 5.242 tyû ñoàng vôùi toác ñoä taêng 13,7 % so vôùi naêm 1998 . Dö nôï tín duïng treân ñòa baøn Thaønh phoá chieám tyû troïng 31,4 % / Toång dö nôï cho vay caû nöôùc. Maëc duø toác ñoä taêng tröôûng tín duïng khoâng ñaït chæ tieâu ñeà ra ñaàu naêm laø phaûi taêng töø 18 ñeán 20 % , nhöng möùc taêng tröôûng tín duïng 13,7% phuø hôïp vôùi thöïc traïng cuûa neàn kinh teá taêng tröôûng chaäm , tình traïng giaûm phaùt keùo daøi söùc mua giaûm suùt , haøng hoùa öù ñoïng chaäm luaân chuyeån . Moät khoù khaên lôùn trong hoaït ñoäng ngaân haøng laø maëc duø Ngaân haøng nhaø nöôùc nhieàu laàn ñieàu chænh laõi suaát theo höôùng giaûm daàn nhöng voán huy ñoäng vaãn lieân tuïc taêng cao , trong khi ñoù höôùng ñaàu tö cho vay cuûa ngaân haøng bò haïn cheá bôûi caùc nguyeân nhaân nhö : - Tình traïng khoù khaên chung cuûa neàn kinh teá , toác ñoä taêng tröôûng chaäm , haøng toàn kho nhieàu , söùc mua giaûm thaáp , thò tröôøng bò thu heïp , saûn xuaát kinh doanh nhieàu khoù khaên laøm nhu caàu voán tín duïng khoâng taêng - Chöa coù döï aùn khaû thi - Taâm lyù e ngaïi cuûa caû khaùch haøng vaø ngaân haøng khi ñaàu tö - Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc coøn luùng tuùng , chöa tìm ñöôïc thò tröôøng chöa maïnh daïn vay voán ñeå ñaàu tö hoaëc chöa choïn ñuùng höôùng ñeå ñaàu tö coù hieäu quaû . Trang 17
 19. - Tình hình thöïc hieän thueá VAT khieán doanh nghieäp chöa thích öùng kòp , böôùc ñaàu gaëp khoù khaên nhaát laø caùc doang nghieäp saûn xuaát töø nguyeân lieäu nhaäp khaåu , töø ñoù aûnh höôûng ñeán nhaäp khaåu => nhu caàu vay voán giaûm thaáp. - Caùc döï aùn kích caàu , Döï aùn ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng chaäm ñöôïc trieån khai . Toác ñoä ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä chaäm , nhu caàu voán trung daøi haïn khoâng taêng . - Maëc duø laõi suaát giaûm lieân tuïc nhaèm kích caàu tín duïng nhöng taùc ñoäng vaãn raát chaäm ñaõ cho thaáy tín duïng taêng tröôûng chaäm khoâng hoaøn toaøn do laõi suaát maø do neàn kinh teá taêng tröôûng chaäm , nhu caàu voán khoâng cao. Soá lieäu thoáng keâ cho thaáy , Thò phaàn cho vay vôùi öu theá thuoäc veà ngaân haøng quoác doanh vôùi 45,9 % ; ngaân haøng nöôùc ngoaøi vôùi thò phaàn laø 28,2 % ; ngaân haøng thöông maïi coå phaàn laø 23,5 % ; ngaân haøng lieân doanh 2,4 % . Trong ñoù ñaùng chuù yù laø trong naêm 1999 trong khi thò phaàn cuûa caùc ngaân haøng khaùc nhö ngaân haøng quoác doanh , ngaân haøng coå phaàn , ngaân haøng lieân doanh ñeàu giaûm thì thò phaàn cho vay cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi laïi taêng 1,8 % so vôùi naêm 1998 maëc duø bò haïn cheá veà voán huy ñoäng ( khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi coù kyø haïn ) vaø cho vay ( khoâng ñöôïc nhaäntheá chaáp baát ñoäng saûn , quyeàn söû duïng ñaát ) . Veà chaát löôïng tín duïng : Maëc duø coù nhöõng coá gaéng naâng cao chaát löôïng tín duïng , taäp trung thu hoài caùc khoaûn nôï quaù haïn cuõ , haïn cheá khoâng ñeå phaùt sinh caùc khoaûn nôï quaù haïn môùi nhöng chaát löôïng tín duïng treân ñòa baøn theå hieän qua chæ tieâu Nôï quaù haïn / Toång dö nôï laø vaán ñeà caàn ñöôïc taäp trung xem xeùt . Toång soá nôï quaù haïn , nôï ñoïng ñeán 31/12/1999 laø 11.588 tyû ñoàng chieám tyû leä 26,6 % treân toång dö nôï cho vay neàn kinh teá , ñaây laø tyû leä raát cao trong hoaït ñoäng tín duïng trong ñoù : - Nôï ñoïng ( Nôï lieân quan ñeán vuï aùn chôø xöû lyù , nôï khoanh ) laø 5.580 tyû ñoàng chieám tyû troïng 12,8 % - khoaûn nôï naøy khoâng thu ñöôïc laõi - Nôï quaù haïn coøn luaân chuyeån : 6.008 tyû ñoàng . Dö nôï quaù haïn , nôï ñoïng cao ñaõ gaây khoù khaên cho caùc ngaân haøng thöông maïi aûnh höôûng raát lôùn ñeán keát quaû kinh doanh vì trong khi vaãn phaûi traû laõi tieån göûi huy ñoäng thì caùc khoaûn nôï ñoïng khoâng thu ñöôïc laõi ñaõ taïo aùp löïc xaáu ñeán keát quaû taøi chính cuûa ngaân haøng . Trang 18
 20. CHÖÔNG 2 : THÖÏC TRAÏNG VAØ NHÖÕNG TOÀN TAÏI KHI XÖÛ LYÙ TAØI SAÛN THEÁ CHAÁP TAÏI SÔÛ GIAO DÒCH 2 – NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM I . Vaøi neùt veà Ngaân haøng coâng thöông Vieät Nam vaø Sôû Giao Dòch 2 Thôøi gian qua vôùi nhöõng noã löïc cuûa ngaønh Ngaân haøng trong quaù trình ñoåi môùi hoaït ñoäng , thích öùng vôùi cô cheá thò tröôøng nhö caûi tieán cheá ñoä tieàn teä tín duïng , chính saùch laõi suaát , thanh toaùn …. ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû quan troïng . Vieäc ñoåi môùi hoaït ñoäng ngaân haøng , cuï theå nhaát laø vieäc trieån khai thöïc hieän 2 phaùp leänh ngaân haøng ( gaàn ñaây laø 2 boä luaät ngaân haøng ) ñaõ taïo ra nhöõng chuyeån bieán toát veà cô caáu toå chöùc , caùc maët hoaït ñoäng , trình ñoä nghieäp vuï cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Hoaït ñoäng ngaân haøng ñaõ nhanh choùng chuyeån mình theo kòp yeâu caàu phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thò tröôøng , ñoùng goùp vaøo vieäc taêng tröôûng kinh teá , kieàm cheá vaø ñaåy luøi laïm phaùt , oån ñònh giaù trò ñoàng tieàn , goùp phaàn khuyeán khích vaø thu huùt voán ñaáu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Ngoaøi caùc ngaân haøng quoác doanh , caùc ngaân haøng coå phaàn , ngaân haøng lieân doanh , chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc caáp pheùp thaønh laäp vaø môû roäng hoaït ñoäng taïi khaép caùc ñòa phöông trong caû nöôùc vôùi noäi dung daàn daàn ñöôïc ñoåi môùi theo höôùng hieän ñaïi hoùa , töøng böôùc ñoåi môùi coâng ngheä , phong caùch phuïc vuï … theo kòp hoaït ñoäng ngaân haøng taïi caùc nöôùc phaùt trieån . Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam laø moät trong 5 ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ñöôïc thaønh laäp naêm 1988 , ngoaøi hoäi sôû chính taïi Haø noäi , Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam coøn coù maïng löôùi chi nhaùnh taïi taát caû caùc tænh thaønh trong caû nöôùc , caùc khu coâng nghieäp , khu cheá xuaát vôùi maïng löôùi kinh doanh roäng khaép , saûn phaåm vaø dòch vuï ña daïng coù chaát löôïng cao coâng ngheä ngaân haøng tieân tieán . Ñeán nay heä thoáng Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam goàm Hoâò sôû chính taïi Haø noäi , 2 Sôû Giao Dòch ( Sôû Giao Dòch 1 taïi Haø Noäi ; Sôû Giao Dòch 2 taïi TP Hoà Chí Minh , 91 Chi nhaùnh , 153 Phoøng giao dòch , 378 Quyõ tieát kieäm vaø 86 Cöûa haøng vaøng baïc vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân hôn 12.000 ngöôøi . Laø moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi quoác doanh haøng ñaàu taïi Vieät nam , Ngaân haøng coâng thöông thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghieäp vuï cuûa moät ngaân haøng thöông maïi thöïc hieän Trang 19
 21. kinh doanh ngoaïi hoái vaø ñaõ gia nhaäp heä thoáng thanh toaùn SWIFT ñeå thuaän lôïi trong hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá . Coù theå noùi thaønh töïu quan troïng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng coâng thöông trong hôn 10 naêm vöøa qua laø ñaõ kòp thôøi thay ñoåi tö duy kinh teá , taäp quaùn kinh doanh cuõ ñeå tieáp caän vôùi hoaït ñoäng kinh doanh theo cô cheá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc . Töø moät ngaân haøng chieám theá ñoäc quyeàn veà giao dòch noäi teä taïi Vieät nam , sau cuoäc caûi caùch ngaân haøng naêm 1988 Ngaân haøng coâng thöông ñaõ maát daàn theá ñoäc quyeàn trong kinh doanh noäi teä , nhöng caùc nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä ñöôïc môû ra ñeå thích nghi vôùi thôøi kyø môùi. Ngoaøi caùc chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch , Ngaân haøng coâng thöông coøn goùp voán thaønh laäp Ngaân haøng lieân doanh ñaàu tieân taïi Vieät nam ( Indovina Bank ) , laø saùng laäp vieân cuûa Saøi goøn coâng thöông ngaân haøng cuõng nhö tham gia vaøo caùc döï aùn lieân doanh khaùc . Ngaân haøng coâng thöông cuõng ñaõ lieân doanh vôùi Coâng ty taøi chính quoác teá , Coâng ty thueâ mua taøi chính coâng nghieäp Haøn quoác , Ngaân haøng Nippon Credit Nhaät baûn vaø Ngaân haøng ngoaïi thöông Phaùp BFCE ñeå thaønh laäp coâng ty cho thueâ taøi chính ñaàu tieân taïi Vieät nam. Laø moät Ngaân haøng thöông maïi haøng ñaàu taïi Vieät nam , Ngaân haøng coâng thöông coøn laø thaønh vieân chính thöùc cuûa Hieäp hoäi caùc ngaân haøng Chaâu AÙ töø naêm 1994 , coù quan heä ñoái ngoaïi roäng khaép vôùi caùc ngaân haøng treân theá giôùi vôùi hôn 450 ngaân haøng coù quan heä ñaïi lyù taïi hôn 50 nöôùc vaø khu vöïc . Vôùi phöông chaâm taêng cöôøng quan heä hôïp taùc vôùi caùc ngaân haøng treân theá giôùi , môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh ñoái ngoaïi , Ngaân haøng coâng thöông ñaõ thöôøng xuyeân thu thaäp , naém baét dieãn bieán cuûa thò tröôøng taøi chính theá giôùi , theo doõi söï bieán ñoäng cuûa caùc ngaân haøng ñaïi lyù , ñaëc bieät laø nhöõng bieán ñoäng xaáu taïi thò tröôøng Chaâu AÙ sau cuoäc khuûng hoaûng ñeå coù bieän phaùp phoøng traùnh ruûi ro . Phaân tích ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng ñaïi lyù treân cô sôû ñoù phaùt trieån moái quan heä , taän duïng theá maïnh töøng ngaân haøng ñeå phaùt trieån moái quan heä , taän duïng theá maïnh töøng ngaân haøng ñeå phaùt trieån nghieäp vuï ngaân haøng quoác teá . Phaùt trieån nghieäp vuï ngaân haøng quoác teá gaén lieàn vôùi vieäc môû ra caùc nghieäp vuï ngaân haøng môùi . Naêm 1999 Ngaân haøng coâng thöông ñaõ gia nhaäp Hoäi thanh toaùn theû Vieät nam , môû ra nghieäp vuï thanh toaùn theû nhaèm khuyeán khích vieäc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët trong neàn kinh teá , nhaèm töøng böôùc tieáp caän vôùi coâng ngheä ngaân haøng tieân tieán , hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng. Trong suoát quaù trình hoaït ñoäng , Ngaân haøng coâng thöông luoân ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao vaø beàn vöõng , Toång nguoàn voán huy ñoäng luoân ñöùng ñaàu trong heä Trang 20
 22. thoáng Ngaân haøng Vieät nam vôùi thò phaàn khoaûng 25% , Toång dö nôï cho vay vaø ñaàu tö cuûa ngaân haøng taêng maïnh qua caùc naêm vaø chieám gaàn 20 % thò phaàn tín duïng . Naêm 1999 vôùi nhieàu bieän phaùp chuû ñoäng tích cöïc , Ngaân haøng coâng thöông ñaõ duy trì ñöôïc toác ñoä phaùt trieån chung vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu nhaát ñònh goùp phaàn taêng tröôûng kinh teá ñaát nöôùc. Moät soá keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 1999 nhö sau : + Toång nguoàn voán huy ñoäng : 35.848 tyû taêng 7.190 tyû ñoàng – toác ñoä taêng 25% so vôùi ñaàu naêm , chieám tyû troïng 22 % /Toång nguoàn voán huy ñoäng toaøn heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi . Trong ñoù : - Voán huy ñoäng VND : 28.547 tyû taêng 24 % - Voán huy ñoäng ngoaïi teä : 7.301 tyû ( quy ra VND ) taêng 28,7 % + Toång dö nôï cho vay neàn kinh teá ñaït : 27.645 tyû ñoàng taêng 3.447 tyû , toác ñoä taêng 14,2 % so vôùi ñaàu naêm , chieám tyû troïng 20% /Toång dö nôï cuûa toaøn boä heä thoáng Ngaân haøng thöông maïi . Trong ñoù : - Dö nôï cho vay VND : 22.135 tyû , taêng 15,2 % - Dö nôï cho vay ngoai teä ( Quy ra VND ) : 5.510 tyû taêng 10,5 % + Keát quaû kinh doanh : Naêm 1999 toaøn boä heä thoáng ñaït möùc lôïi nhuaän 105,4 tyû ñoàng baèng 102,6% so vôùi chæ tieâu keá hoaïch lieân boä giao . Trong ñoù : - Toång thu nhaäp : 2.666 tyû – taêng 9,5 % so vôùi naêm 1998 - Toång chi phí : 2.578 tyû - taêng 10,7% so vôùi naêm 1998 - Lôïi nhuaän : 105,4 tyû - taêng 0,19% so vôùi naêm 1998 Coù theå noùi naêm 1999 ,Ngaân haøng coâng thöông moät maët vöøa chaán chænh nhöõng yeáu keùm vöøa maïnh daïn thaùo gôõ khoù khaên , duy trì vaø phaùt trieån treân caùc maët nghieäp vuï , keát quaû kinh doanh ñaït möùc lôïi nhuaän 105,4 tyû laø keát quaû ñaùng traân troïng phaûn aùnh quyeát taâm cuûa gaàn 12.000 caùn boä coâng nhaân vieân Ngaân haøng coâng thöông . Sôû giao dòch 2 – Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam laø moät chi nhaùnh cuûa Ngaân haøng Coâng thöông Vieät nam , ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 53/QÑ- NHCT ngaøy 16.9.1997 cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam treân cô sôû saùt nhaäp Chi nhaùnh ngaân haøng coâng thöông Tp hoà Chí Minh vaøo Sôû Giao Dòch 2 ( tröôùc ñaây chæ laøm coâng taùc quaûn lyù caùc ñòa phöông phía nam) . Nhaèm muïc tieâu cuûng coá vaø taêng cöôøng hieäu quaû kinh doanh , Sôû Giao Dòch 2 Trang 21
 23. thöïc hieän kinh doanh tieàn teä tín duïng vaø dòch vuï ngaân haøng baèng ñoàng Vieät nam vaø ngoaïi teä , laøm ñaàu moái cho caùc chi nhaùnh ngaân haøng coâng thöông treân ñòa baøn thaønh phoá quan heä vôùi caùc Cô quan chính quyeàn thaønh phoá , ñoàng thôøi Sôû Giao Dòch 2 coøn thöïc hieän chöùc naêng kieåm tra vieäc chaáp haønh cheá ñoä , theå leä , nghieäp vuï , theo doõi caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc chi nhaùnh ngaân haøng coâng thöông caùc tænh phía nam. Töø khi thaønh laäp ñeán nay , Sôû Giao Dòch 2 ñaõ nhanh choùng oån ñònh toå chöùc , khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng phuïc vuï , giöõ vöõng vaø phaùt trieån thò tröôøng môùi trong hoaït ñoäng kinh doanh . II . Moät soá khoù khaên thuaän lôïi trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Sôû Giao Dòch 2 Vôùi öu theá laø moät Chi nhaùnh lôùn nhaát trong Heä thoáng ngaân haøng coâng thöông Vieät nam xeùt caû veà quy moâ huy ñoäng voán vaø dö nôï cho vay neàn kinh teá cuõng nhö söï ña daïng veà caùc nghieäp vuï ngaân haøng nhö thanh toaùn quoác teá – kinh doanh ngoaïi teä - nghieäp vuï ngaân quyõ - nghieäp vuï thanh toaùn – taøi trôï xuaát nhaäp khaåu – nghieäp vuï theû tín duïng – caùc nghieäp vuï cho thueâ tuû saét , keùt saét cuõng nhö caùc dòch vuï chuyeån tieàn trong vaø ngoaøi nöôùc . - Sôû Giao Dòch 2 coù ñoäi nguõ nhaân vieân coù trình ñoä , kinh nghieäm , taän taâm vôùi khaùch haøng vôùi phöông chaâm “ Hôïp taùc ñeå cuøng phaùt trieån “ - Sôû Giao Dòch 2 coù vò trí thuaän lôïi trong kinh doanh , naèm ngay trung taâm taøi chính tieàn teä cuûa thaønh phoá . - Coù soá löôïng khaùch haøng truyeàn thoáng lôùn Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi neâu treân , Sôû Giao Dòch ñang ñöùng tröôùc nhöõng thöû thaùch ñoù laø : - Hoaït ñoäng kinh doanh trong boái caûnh neàn kinh teá coù nhieàu bieán ñoäng , toác ñoä taêng tröôûng kinh teá coù daáu hieäu chaäm laïi . - Hoaït ñoäng trong moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. Trang 22
 24. - Do nhöõng toàn taïi cuõ cuûa chi nhaùnh ñeå laïi , hoaït ñoäng cuûa Sôû Giao Dòch 2 gaëp raát nhieàu khoù khaên do maát caân ñoái giöõa nguoàn voán vaø söû duïng voán , nôï quaù haïn , nôï baûo laõnh traû thay quaù lôùn vaãn chöa coù bieän phaùp thaùo gôõ . Khoù khaên naøy luoân laø moät aùp löïc naëng neà aûnh höôûng xaáu ñeán keát quaû taøi chính . Tình traïng nôï quaù haïn lôùn neâu treân do moät soá khaùch haøng lôùn cuûa ngaân haøng coâng thöông bò phaù saûn , vi phaïm phaùp luaät daãn ñeán khoâng traû ñöôïc moät löôïng voán vay cho ngaân haøng , nhaát laø moät soá vuï aùn kinh teá gaàn ñaây ñaõ khieán uy tín trong giao dòch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi cuûa Sôû Giao Dòch 2 bò aûnh höôûng . - Taâm lyù e ngaïi khoâng nhöõng cuûa caùc doanh nghieäp maø caû cuûa ngaân haøng khi ñaàu tö voán , khaû naêng môû roäng tín duïng bò haïn cheá . Tröôùc nhöõng khoù khaên treân , vôùi vai troø laø moät ngaân haøng vuøng Sôû Giao Dòch 2 xaùc ñònh muïc tieâu laø giöõ vöõng söï oån ñònh treân caùc maët hoaït ñoäng , naâng cao chaát löôïng phuïc vuï , xaây döïng chieán löôïc tieáp thò thu huùt khaùch haøng môùi … Trong ñoù xaùc ñònh muïc tieâu troïng taâm trong hoaït ñoäng kinh doanh laø : - Ñaåy maïnh coâng taùc xöû lyù caùc khoaûn nôï toàn ñoïng , nôï khoù ñoøi , trong ñoù chuû yeáu laø khai thaùc , xöû lyù taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï . Ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc thaåm ñònh , kieåm soaùt sau ñeå haïn cheá nôï xaáu phaùt sinh . - Taäp trung löïa choïn caùc döï aùn , phöông aùn coù hieäu quaû cuûa caùc doanh nghieäp coù tieàm löïc taøi chính maïnh , caùc doanh nghieäp thuoäc toång coâng ty 90 ,91 vaø caùc ñôn vò thaønh vieân , caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi thuoäc nhöõng ngaønh kinh teá muõi nhoïn. Taän duïng lôïi theá veà nguoàn voán VNÑ , veà haïn möùc cho vay ñoái vôùi moät doanh nghieäp ñeå töø ñoù ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu voán cho caùc doanh nghieäp lôùn treân ñòa baøn treân cô sôû naâng cao chaát löôïng phuïc vuï , aùp duïng nhieàu hình thöùc öu ñaõi ñeå thu huùt khaùch haønh giao dòch , quan heä tín duïng . - Ñaåy maïnh cho vay taøi trôï xuaát khaåu , môû roäng vaø aùp duïng coâng ngheä môùi trong hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá , kinh doanh ngoaïi teä , phaùt trieån dòch vuï kieàu hoái. - Ñoåi môùi maïnh meõ cô caáu tín duïng theo höôùng taêng daàn tyû troïng cho vay trung daøi haïn , phaán ñaáu ñöa möùc dö nôï trung daøi haïn leân möùc 30 %/ Toång dö nôï laønh maïnh . Ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy caàn ñaåy maïnh coâng taùc tieáp Trang 23
 25. caän , tìm hieåu nhu caàu ñoåi môùi trang thieát bò , giôùi thieäu caùc ñieàu kieän cho vay trung daøi haïn, tham gia tö vaán xaây döïng döï aùn cuøng doanh nghieäp ñeå töø ñoù choïn löïa caùc döï aùn coù hieäu quaû ñeå ñaàu tö voán nhaát laø khi UBND TP Hoà Chí Minh coù chuû tröông kích caàu ñaàu tö voán vôùi 119 döï aùn ñaõ ñöôïc duyeät vôùi möùc voán laø 4.042 tyû ñoàng . Beân caïnh ñoù môû roäng vieäc cho vay hôïp voán vôùi caùc ngaân haøng khaùc treân ñòa baøn ñeå ñaàu tö cho caùc coâng trình troïng ñieåm maø thaønh phoá ñaõ duyeät. Cuï theå laø ñaõ kyù hôïp ñoàng cho vay hôïp voán thöïc hieän döï aùn ñöôøng Ñieän Bieân Phuû vaø döï aùn ñöôøng Lieân tænh loä 15 vôùi soá voán Sôû Giao Dòch 2 tham gia laø 50 tyû ñoàng . Moät soá keát quaû trong hoaït ñoäng kinh doanh naêm 1999 1. Nghieäp vuï huy ñoäng voán : Toång nguoàn voán huy ñoäng cuûa Sôû Giao Dòch 2 ñeán 31/12/1999 laø 3.124 tyû ñoàng ñaït 107 % keá hoaïch ñeà ra , taêng 384 tyû ñoàng töông öùng taêng 14% so vôùi ñaàu naêm . Tieàn göûi thanh toaùn cuûa caùc doanh nghieäp laø 1.587 tyû ñoàng – taêng 467 tyû töông öùng taêng 42 % so vôùi ñaàu naêm , tieàn göûi daân cö laø 1.265 tyû ñoàng – giaûm 85 tyû töông öùng giaûm 7% do nhöõng thay ñoåi veà laõi suaát . Beân caïnh ñoù Sôû Giao Dòch 2 böôùc ñaàu ñaõ thu huùt tieàn göûi kho baïc nhaø nöôùc ( 34 tyû ñoàng ) vaø nhaän voán ñieàu hoaø cuûa Ngaân haøng coâng thöông 6.121 tyû ñoàng , voán cho vay ñoàng taøi trôï do Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam chuyeån veà laø 64 tyû ñoàng . 2. Nghieäp vuï tín duïng : Nguoàn voán huy ñoäng taêng ñaõ taïo ñieàu kieän taêng dö nôï tín duïng . Dö nôï tín duïng taêng ñeàu vaø oån ñònh vôùi toác ñoä nhanh hôn toác ñoä taêng chung cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn , naâng cao thò phaàn cuûa Sôû Giao Dòch 2 trong thò tröôøng tín duïng taïi TP Hoà Chí Minh cuï theå : ( Chæ tính dö nôï laønh maïnh , ñôn vò tính tyû ñoàng VN ) Quyù 1/98 Quyù 4/98 Quyù 1/99 Quyù 4/99 Dö nôï : 1.115 1.102 1.200 1.781 Thò Phaàn : 3,27 % 3,54% 3,86 % 4,90 % Trang 24
 26. Trong ñoù : Ñôn vò tính : Tyû VNÑ CHÆ TIEÂU 31/12/1998 31/12/1999 CHEÂNH LEÄCH SOÁ TIEÀN TYÛ LEÄ 1. Toång dö nôï 1.136 1.781 + 645 + 55% - Ngaén haïn 824 1.139 + 315 + 38 % -Trung daøi haïn 312 642 + 330 + 107 % 2.Doanh soá cho vay 3.464 4.165 + 701 + 20 % 3.Doanh soá thu nôï 3.094 3.540 + 446 + 14 % 4.Voøng quay voán Tín Duïng 2,46 voøng 2,5 voøng 0,04 voøng Coù theå noùi coâng taùc tín duïng trong naêm 1999 ñaõ böôùc ñaàu taïo ñöôïc söï oån ñònh treân caùc maët hoaït ñoäng , naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng , giöõ vöõng nhöõng khaùch haøng truyeàn thoáng ñoàng thôøi thu huùt theâm caùc khaùch haøng môùi . Ñeán cuoái naêm 1999 Sôû Giao Dòch 2 ñaõ coù quan heä tín duïng vôùi hôn 160 Doanh nghieäp, trong ñoù coù hôn 100 doanh nghieäp coù quan heä tín duïng thöôøng xuyeân – taêng hôn 25 doanh nghieäp vôùi dö nôï taêng theâm cuûa caùc doanh nghieäp naøy laø 120 tyû ñoàng . Sôû Giao Dòch 2 cuõng ñaõ ñaåy maïnh coâng taùc tieáp thò , tìm kieám khaùch haøng môùi ñaëc bieät laø coâng taùc tieáp caän vôùi vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc Toång coâng ty 90 ,91 . Ñeán cuoái naêm 1999 , Sôû Giao Dòch 2 ñaõ coù quan heä tín duïng vôùi 69/252 ñôn vò thuoäc Toång coâng ty 90,91 treân ñòa baøn vôùi toång dö nôï 886 tyû ñoàng , chieám tyû troïng 52,4 % toång dö nôï . Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng ñeàu vaø oån ñònh , tyû leä nôï quaù haïn môùi phaùt sinh ( khoâng keå soá soá nôï quaù haïn tröôùc ñaây – seõ ñeà caäp ôû phaàn sau ) naèm trong giôùi haïn cho pheùp vaø coù theå kieåm soaùt , hieäu quaû coâng taùc tín duïng töøng böôùc ñöôïc naâng cao . 3. Nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá , kinh doanh ngoaïi teä :. Trang 25
 27. Naêm 1999 Doanh soá Mua – Baùn ngoaïi teä taêng 58% ñaûm baûo nhu caàu ngoaïi teä cho khaùch haøng ñaày ñuû , kòp thôøi . Sôû Giao Dòch 2 ñaõ chuû ñoäng khai thaùc caùc nguoàn ngoaïi teä cuûa caùc doanh nghieäp , caùc Ngaân haøng treân ñòa baøn , mua töø Ngaân haøng coâng thöông Vieät nam , töø khaùch haøng kieàu hoái …. Ñoàng thôøi laøm toát nhieäm vuï laøm ñaàu moái cho caùc Chi nhaùnh ngaân haøng coâng thöông caùc tænh phía Nam. Cuï theå keát quaû kinh doanh ngoaïi teä so vôùi naêm 1998 : Doanh soá Mua vaøo : 185.895.930 USD taêng 67.537.571 USD taêng 57% Doanh soá Baùn ra : 186.325.622 USD taêng 68.986.127 USD taêng 59% Toång thu nhaäp töø Kinh doanh ngoaïi teä : 1.998.562.691 ñoàng Hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá : Naêm 1999 ñaõ phaùt haønh 666 L/C nhaäp toång trò giaù 111 trieäu USD , taêng 22,7 trieäu USD so vôùi naêm 1998 , thanh toaùn 702 L/C vôùi toång trò giaù 100,6 trieäu USD giaûm 12 trieäu USD so vôùi naêm 1998. Coù theå thaáy raèng trong ñieàu kieän toác ñoä taêng tröôûng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh treân ñòa baøn thaønh phoá chaäm laïi , chæ soá giaù caû lieân tuïc giaûm trong nhieàu thaùng , caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng ngaøy caøng gaêy gaét thì hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Sôû Giao Dòch 2 vaãn duy trì oån ñònh vaø phaùt trieån nhaát laø treân caùc maët huy ñoäng voán , dö nôï cho vay neàn kinh teá ( Dö nôï laønh maïnh ) , nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá , kinh doanh ngoaïi teä …. Tuy nhieân moät trong nhöõng nhieäm vuï troïng taâm cuûa coâng taùc tín duïng nhö ñaõ neâu treân laø Taäp trung xöû lyù thu hoài caùc khoaûn nôï quaù haïn , xöû lyù taøi saûn theá chaáp , caàm coá , baûo laõnh chöa ñöôïc thöïc hieän hieäu quaû. III. THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH TAØI SAÛN THEÁ CHAÁP VAØ XÖÛ LYÙ TAØI SAÛN THEÁ CHAÁP TAÏI SÔÛ GIAO DÒCH 2 – NGAÂN HAØNG COÂNG THÖÔNG VIEÄT NAM 1. Khaùi nieäm Theá chaáp , caàm coá taøi saûn Theá chaáp taøi saûn laø moät trong nhöõng bieän phaùp ñaûm baûo thöïc hieän nghóa vuï trong quan heä giao dòch giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng . Theá chaáp taøi saûn laø bieän phaùp phoøng choáng ruûi ro cuûa ngaân haøng cho vay , theo ñoù ngöôøi ñi vay phaûi duøng nhöõng taøi saûn thuoäc sôû höuõ cuûa mình ñeå ñaûm baûo soá nôï vay vaø cam keát trong tröôøng hôïp khoâng traû ñöôïc nôï , ngaân haøng coù quyeàn phaùt maïi taøi saûn theá Trang 26 Tải bản FULL (59 trang): https://bit.ly/3K6H1kw Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 28. chaáp ñeå thu nôï ( Ñieàu 1 , quyeát ñònh 1187/NHCT TD quy ñònh veà theá chaáp , caàm coá ,baûo laõnh vay voán ngaân haøng ). Trong nhöõng naêm gaàn ñaây khi neàn kinh teá nöôùc ta phaùt trieån theo höôùng kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc thì moái quan heä kinh teá giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá phaùt trieån maïnh meõ , caùc giao dòch kinh teá – giao dòch daân söï ngaøy caøng trôû neân ña daïng vaø phöùc taïp . Vieäc caùc toå chöùc kinh teá theá chaáp taøi saûn ñeå vay voán ngaân haøng ñeå môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ngaøy caøng trôû neân phoå bieán , phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc . Trong boái caûnh ñoù vieäc theá chaáp taøi saûn - quaûn lyù taøi saûn theá chaáp – xöû lyù taøi saûn theá chaáp laø moät thöïc teá khaùch quan nhaèm baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa caùc beân trong quan heä giao dòch kinh teá . Caùc taøi saûn duøng ñeå theá chaáp, caàm coá : Theo quy ñònh cuûa Boä luaät daân söï quy ñònh veà giao dòch coù ñaûm baûo , Luaät ñaát ñai vaø caùc vaên baûn döôùi luaät thì caùc taøi saûn sau ñaây ñöôïc duøng laøm taøi saûn theá chaáp , caàm coá ñeå vay voán ngaân haøng : Taøi saûn theá chaáp laø Baát ñoäng saûn : Ñoái vôùi taøi saûn laø baát ñoäng saûn , Nhaø nöôùc xaùc laäp moái quan heä hôïp phaùp giöõa Nhaø nöôùc vôùi ngöôøi söû duïng , chuû sôû höõu baát ñoäng saûn thoâng qua caùc loaïi giaáy chöùng nhaän nhö : - Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu nhaø ôû vaø quyeàn söû duïng ñaát ôû taïi ñoâ thò cho caùc toå chöùc , hoä gia ñình , caù nhaân . - Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát cho caùc toå chöùc ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát , cho thueâ ñaát . - Ñaêng kyù sôû höõu nhaø , coâng trình xaây döïng gaén lieàn vôùi ñaát ñai thuoäc sôû höõu cuûa toå chöùc vaø ñöôïc caáp vaên baûn xaùc nhaän ñaêng kyù sôû höõu nhaø , coâng trình xaây döïng . - Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát taïi khu daân cö noâng thoân - Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát noâng nghieäp , laâm nghieäp cho caùc toå chöùc hoä gia ñình , caùc nhaân ñöôïc Nhaø nöôùc giao ñaát ñeå saûn xuaát noâng nghieäp , laâm nghieäp Ngöôøi coù quyeàn söû duïng ñaát , chuû sôû höõu baát ñoäng saûn ñöôïc quyeàn theá chaáp giaù trò taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình gaén lieàn vôùi quyeàn söû duïng ñaát taïi Trang 27 Tải bản FULL (59 trang): https://bit.ly/3K6H1kw Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 29. caùc toå chöùc tín duïng ñeå vay voán phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh . Cuï theå caùc baát ñoäng saûn sau ñöôïc quyeàn theá chaáp : - Quyeàn söû ñaát hôïp phaùp - Nhaø ôû , keå caû caùc taøi saûn gaén lieàn vôùi nhaø - Coâng trình xaây döïng gaén lieàn treân ñaát - Nhaø xöôûng , cöûa haøng , khaùch saïn , vaät kieán truùc coù giaù trò - …………………. Ngoaøi ra moät soá loaïi ñaát , taøi saûn gaén lieàn treân ñaát khoâng ñöôïc söû duïng ñeå theá chaáp bao goàm : ñaát söû duïng vaøo muïc ñích coâng coâng , lôïi ích quoác gia …. Caàm coá Ñoäng saûn : Theo ñieàu 329 Boä Luaät daân söï thì :” Caàm coá taøi saûn laø beân coù nghóa vuï giao taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa mình cho beân coù quyeàn ñeå ñaûm baûo thöïc hieän nghóa vuï daân söï . Neáu taøi saûn caàm coá coù ñaêng kyù quyeàn sôû höõu thì caùc beân coù theå thoûa thuaän beân caàm coá vaãn giöõ taøi saûn hoaëc giao cho ngöôøi thöù 3 giöõ “ . Caùc taøi saûn sau ñöôïc duøng ñeå caàm coá : - Maùy moùc thieát bò , daây chuyeàn saûn xuaát - Caùc loaïi phöông tieän vaän taûi - Vaøng baïc ñaù quyù - Chöùng töø coù giaù ( Traùi phieáu , theû tieát kieäm , boä chöùng töø thanh toaùn haøng xuaát khaåu baèng L/C hôïp leä ). - Vaät tö haøng hoùa Ñieàu kieän cuûa Taøi saûn Theá Chaáp , caàm coá : - Taøi saûn theá chaáp phaûi thuoäc quyeàn sôû höuõ hôïp phaùp cuûa ngöôøi vay ( hoaëc ngöôøi baûo laõnh ) , ñoái vôùi ñaát ñai phaûi coù Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát hôïp phaùp do cô quan coù thaåm quyeàn caáp . - Neáu taøi saûn theá chaáp laø thuoäc sôû höõu cuûa Coâng ty coå phaàn , coâng ty TNHH , Xí nghieäp lieân doanh khi theá chaáp phaûi coù vaên baûn ñoàng yù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò . Trang 28 6679529