O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค

2.488 visualizações

Publicada em

โดย ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารบรรยาย nano MBA4 by TPA
1 ก.ย.2556

Publicada em: Diversão e humor
 • Login to see the comments

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมผู้บริโภค

 1. 1. แนวโน้มธุรกิจค้าปลีก และพฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Theeranuch_pus@utcc.ac.th
 2. 2. Consumer Trends Commercial Impact 1. ลูกค้าเน้นความสําคัญของการ ได้รับคุณค่าจากสินค้าหรือบริการ Consumers shopping more online. Group buying websites offering limited-time deals have become popular. Rise of fixed price stores and discounting concepts. Hard discounters gain share at the expense of other channels. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 3. 3. Search for VALUE
 4. 4. Consumer Trends Commercial Impact 2. ลูกค้าระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและ การเป็นหนี้มากขึ้น Education loans have soared due to the rising tuition fee. Debit and pre-paid cards are enjoying strong growth. The credit card market was hard hit. Businesses offering “payday loans” and P2P lending booms. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 5. 5. Consumer Trends Commercial Impact 3. อํานาจของผู้บริโภคมีมากขึ้น Websites that give consumers a voice have gone up. Monitoring conversations about brands and engaging in dialogue with customers. Celebrity endorsement on Twitter has become a major source of new business. Ads via social media are effective for creating BUZZ. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 6. 6. Consumer Trends Commercial Impact 4. การบริโภคสินค้าและบริการต่าง วัฒนธรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น Cultural diversity offers companies to create a more diverse range of products. Growing demand for more sophisticated beauty products that meet the needs of diverse skin tones and hair types. The rising number of Muslim consumers creates growing demand for Muslim products. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 7. 7. Consumer Trends Commercial Impact 5. ผู้บริโภคห่วงใยสุขภาพ และต่อสู้กับ เรื่องของโรคอ้วนมากขึ้น Strong demand for weight management products. Restaurants developing low- calorie and reduced fat options, printing it on menus. Development of plant-based sweeteners will lead to a new gen of low-sugar foods. Growing demand for plus-size clothing. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 8. 8. Consumer Trends Commercial Impact 6. ทัศนคติของการชะลอความชรา Hair colorants and hair loss treatments benefit from desire for a younger appearance. Demand for anti-agers holds up. There is growing demand for health prevention products – supplements, functional foods. The market for non-surgical cosmetic procedures is booming. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 9. 9. Consumer Trends Commercial Impact 7. การบริโภคเชิงประสบการณ์เป็นที่ ต้องการมากขึ้น Consumers favor experience to material possession. Tourism demand remains strong, with seeking exotic and adventurous destinations. Retailers offering enhanced personalized experiences. Group buying websites benefit from the demand for escapism. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 10. 10. Consumer Trends Commercial Impact 8. ทัศนคติของการห่วงใยสังคมและ สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น Items, Fairtrade, Free-range meats, vegetarian, organic, local-, eco-friendly products becoming more mainstream. Cause marketing are incorporated into strategy by partnering with charities. Eco-tourism benefit from a desire by consumers who concern for environment. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 11. 11. Consumer Trends Commercial Impact 9. การต่อต้านสินค้าที่มีสารเคมี และ สนับสนุนสินค้าที่ใช้วัสดุธรรมชาติ There is growing demand for products that are all-natural or free of artificial additives. Ingredients suppliers are affected as manufacturers seek natural substances. Natural pet foods emerges as a growth segment. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 12. 12. Consumer Trends Commercial Impact 9. การต่อต้านสินค้าที่มีสารเคมี และ สนับสนุนสินค้าที่ใช้วัสดุธรรมชาติ Foodservice chains are incorporating more natural ingredients into their menus. Demand for organic packaged foods holds strong. Natural and organic beauty and personal care brands are penetrating the mass market. Mainstream players eliminate harmful chemicals. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 13. 13. Consumer Trends Commercial Impact 10. การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับโทรศัพท์มือถือ Rapid growth in demand for smartphones and tablets. Development of m-commerce, location-based services and QR code. Booming market for a vast range of mobile phone apps. The Burgeoning apps market opens up opportunities for digital and mobile ads. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก
 14. 14. ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม ภาค : กลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก อีสาน ฯลฯ ขนาดของเมือง : <1,000,000 คน 100,000-300,000 คน ความหนาแน่น : -ในเมือง -นอกเมือง -ชนบท อายุ : > 6 ปี 6-11; 12-19; 20-34; 35-49; 50-64; 65 ขึ้นไป เพศ : ชาย/หญิง รายได้ : 50,000-200,000 บาท/ เดือน 200,000-500,000 บาท/ เดือน รูปแบบชีวิต : ยับปี้ ดอทคอม ชนชั้นทางสังคม : -สูง -กลาง -ล่าง โอกาสในการซื้อ : ซื้อ บ่อย, ซื้อประจํา, นานๆ ครั้ง ความภักดีต่อสินค้า : -สูง -กลาง -ล่าง กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 15. 15. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Distribution) ∗แหล่งที่ตั้ง: ต่างประเทศ/ ในประเทศ ∗ภาค: เหนือ/ กลาง/ ใต้/ อีสาน/ ตะวันออก/ ตะวันตก ∗พื้นที่ในจังหวัด: เมืองหลวง/ ตัวเมือง/ ชานเมือง/ ชนบท ∗ความสะดวกในการเดินทาง: สูง/ ปานกลาง/ ตํ่า ∗อากาศ: ร้อน/ ฝน/ หนาว
 16. 16. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ∗อายุ: วัยเด็ก/ วัยรุ่น/ วัยทํางาน/ วัยกลางคน/ วัยเกษียณ/ วัยชรา ∗เพศ: ชาย/ หญิง/ เพศที่สาม ∗สถานสมรส: โสด/ คู่รัก/ แต่งงาน/ หย่า/ ม่าย ∗ขนาดของครอบครัว: มีบุตร/ ไม่มีบุตร/ อยู่กับญาติพี่น้อง ∗การศึกษา: ประถม/ มัธยม/ ปริญญาตรี/ สูงกว่าปริญญาตรี ∗ชนชั้นทางสังคม: ล่าง/ กลางล่าง/ กลางบน/ สูง
 17. 17. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ∗รายได้: ตํ่า/ ปานกลาง/ สูง ∗อาชีพ: พนักงานบริษัท/ นักเรียนนักศึกษา/ ค้าขาย/ ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ/ อาชีพอิสระ/ แม่บ้าน/ ว่างงาน/ รัฐวิสาหกิจ/ รับราชการ/ เกษียณ ∗เชื้อชาติ: ไทย/ ต่างชาติ ∗ศาสนา: พุทธ/ คริสต์/ อิสลาม/ ซิกข์/ ฮินดู
 18. 18. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychographics) ∗กิจกรรม: shopping/ ท่องเที่ยว/ ร้องเพลง ∗การพักผ่อนหย่อนใจ: ดูทีวี/ อ่านหนังสือ/ internet ∗ความสนใจพิเศษ:computer/ ดาราศาสตร์ ∗ความคิดเห็น: สิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ/ เทคโนโลยี ∗อุปนิสัย: เปิ ดเผย/ เก็บตัว/ สบายๆ/ เจ้าระเบียบ ∗ทัศนคติ: ประเทศผู้ผลิต/ ตรายี่ห้อ
 19. 19. ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม (Behavior) ∗ประโยชน์ที่ได้รับจากสินค้า: ทางกายภาพ/ จิตใจ ∗โอกาสในการใช้งาน: ∗ ใช้ในชีวิตประจําวัน/ ใช้ในโอกาสพิเศษ ∗ ซื้อบ่อย/ ซื้อประจํา/ นานๆ ครั้ง ∗ความภักดีต่อสินค้า : สูง/ กลาง/ ตํ่า ∗อัตราการใช้งานสินค้าของผู้บริโภค ∗ผู้ที่ใช้สินค้า/ ผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้า ∗ผู้ใช้ปริมาณมาก/ ปานกลาง/ น้อย
 20. 20. ∗ Beauty Conscious Market ∗ Health Conscious Market ∗ New Silver Market ∗ Working Group Market ∗ Power Kid Market กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 21. 21. ∗กลุ่มผู้รักความสวยความงาม (Beauty Conscious Market) ∗กลุ่มที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะความสวย มีทั้งผู้หญิง และผู้ชาย และเป็นคนที่อยู่ในเมือง ∗อาชีพทํางานออฟฟิศ เป็นคนรุ่นใหม่ อาจจะเป็น First Jobber, Middle Management, และ Top Executive กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 22. 22. ∗กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ (Health Conscious Market) ∗เป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ∗ปัจจุบันมีรายการทีวี หนังสือ หรือคอลัมน์ต่าง ๆ ในสื่อ สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 23. 23. ∗ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ (New Silver Market) ∗กลุ่มเพื่อนและครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ รับข่าวสารข้อมูล ∗เครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืน ยาวขึ้น ∗ผู้คนวัยนี้จะยังเป็นคู่สามีภรรยา แต่แยกกันอยู่คนละ บ้านเพิ่มมากขึ้น (“live apart together” – LATs) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 24. 24. ∗ผู้สูงอายุรุ่นใหม่ (New Silver Market) ∗นิยมสินค้าที่มีคุณภาพดี ∗มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ∗ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ ∗มีกําลังซื้อสูง นิยมใช้จ่ายในสินค้าประเภทอาหาร ท่องเที่ยว และแฟชั่น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 25. 25. ∗กลุ่มวัยทํางาน (Working Group Market) ∗Truth : การแสวงหาความจริง ถึงที่มาที่ไป ∗Wanderlust : ผ่อนคลายความเครียด ออกนอกกรอบสู่ ความแปลกใหม่ ทั้งเรื่องอารมณ์ และแนวแฟนตาซี ∗Pioneer : มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตใน แง่มุมต่างๆ ∗Illumination : การตกผลึกความคิด เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
 26. 26. ∗ลูกค้าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการ ที่แตกต่างกัน ∗ลูกค้าสามารถเปลี่ยนใจจากร้านได้อย่างง่ายดาย ∗การโฆษณาโดยอาศัยคนกลางให้ผลักดันสินค้าให้กับ ลูกค้าไม่เพียงพอที่จะดึงดูดลูกค้า ∗พฤติกรรมการซื้อข้ามช่องทางจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นการตลาดที่ท้าทาย
 27. 27. ∗กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้ามีรูปแบบที่ เปลี่ยนแปลงไป ∗ลูกค้าในปัจจุบันเน้นการติดต่อแบบสองทิศทาง ∗ลูกค้าจะค้นหาข้อมูลในทุกประเภทของสินค้า ไม่ว่า สินค้าจะใหญ่หรือเล็ก ∗บริษัทจําเป็นจะต้องอยู่ถูกที่ ถูกเวลา และให้ข้อมูลที่ ตรงใจกับลูกค้า ประเด็นการตลาดที่ท้าทาย
 28. 28. ปัจจัยภายนอก วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ สถานภาพทางสังคม กลุ่มอ้างอิง/ครอบครัว กิจกรรมทางการตลาด ปัจจัยภายใน การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความคิด เกี่ยวกับ ตนเอง และ รูปแบบการ ดําเนินชีวิต กระบวนการตัดสินใจ สถานการณ์ ตระหนักถึงปัญหา ค้นหาข้อมูล ประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือก การซื้อ กระบวนการหลังซื้อ ผลตอบรับและประสบการณ์ ผลตอบรับและประสบการณ์ รูปแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ
 29. 29. The Traditional Mental Model of Marketing (B2C) 40 First Moment of Truth Second Moment of Truth Stimulus At shelf In-store Experience
 30. 30. The New Mental Model of Marketing (B2C) 41 First Moment of Truth Second Moment of Truth Stimulus Pre- shopping | In-store | In-home At shelf In-store Experience
 31. 31. ∗เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าสามารถที่จะออนไลน์ได้ ไม่มี ข้อจํากัดในเรื่องของเวลา สถานที่ และ เกิดขึ้นได้ทุกขณะ ∗ผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุมการรับรู้ข้อมูล ∗การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกมีมากขึ้น ∗การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและหลาย ช่องทาง ปัจจัยในการเกิด Zero Moment of Truth
 32. 32. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า The shopper’s multi-channel journey
 33. 33. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
 34. 34. ∗คําถาม 3 ข้อที่ผู้บริโภคปัจจุบันถามหาเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท • สินค้านั้นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไหม • สินค้านั้นจะช่วยประหยัดเวลาได้ไหม • สินค้านั้นจะชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของลูกค้าได้ไหม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
 35. 35. ∗กิจกรรมทางสังคมออนไลน์ที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ∗เป็น “เพื่อน” หรือ “ผู้ติดตาม” ของแบรนด์สินค้า ∗อ่านบล็อกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจ ∗ได้รับการบอกต่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากเพื่อนๆ ∗ได้รับรู้ข้อมูลเมื่อสินค้าที่ตนเองสนใจถูกกล่าวถึงใน social networks การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
 36. 36. ∗จําลองรูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ∗คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการทําแคมเปญ ส่งเสริมการขาย ∗ทําการตัดสินใจว่าคุณสมบัติใดจะเป็นคุณสมบัติเด่นที่ จะทําให้ทําการตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย ∗ทําการเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่เคยทํามา กับกลยุทธ์ของ คู่แข่ง และดําเนินการประเมินผล กลยุทธ์เพื่อความสําเร็จ
 37. 37. 1. เน้นการเข้าไปอยู่ในหลากหลายสื่อ There are two types of multi-screen behavior: ∗ Sequential ∗ Simultaneous กลยุทธ์ การเข้าถึงให้ถูกที่ ถูกเวลา
 38. 38. 49
 39. 39. 2. ชนะใจลูกค้าด้วยการมีข้อมูลที่ค้นหาได้จากสมาร์ทโฟน ∗ 95% of smartphone users have searched for local information. 3. เป็นผู้นําทางด้าน T-Commerce ∗ 72% of tablet owners make purchases from their tablets on a weekly basis. กลยุทธ์ การเข้าถึงให้ถูกที่ ถูกเวลา
 40. 40. กลยุทธ์ การให้ข้อมูลที่ตรงใจ 1. ชนะใจลูกค้าด้วย LCS: ∗ Loyalty, Convenience, Speed, Specialize. 2. ส่งมอบคุณค่าในระยะยาว ∗ “There’s evidence that customers acquired by word of mouth actually have higher lifetime value than others.”
 41. 41. กลยุทธ์ การให้ข้อมูลที่ตรงใจ 3. ภาพหนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคําบรรยายเป็นพันคํา ∗ 68% of consumers report using YouTube to browse and research retail companies. ∗ Are you helping customers focus on the product features most important to them? ∗ There are two great ways to do that: ∗ Adding videos ∗ Adding images
 42. 42. กลยุทธ์ การให้ข้อมูลที่ตรงใจ 4. สร้างความมั่นใจดัวยการตอบคําถามลูกค้าและการ สร้างสัญญาณบ่งชี้ให้ลูกค้าเข้าใจง่าย ∗ One in five consumers say they actually prefer online customer service to phone calls or in- person consultations. ∗ Social signals: Rating, Reviews, Stars
 43. 43. ∗Most reviews are good: 80-20 Rule. ∗Bad reviews aren’t all bad. ∗The conversation is already going on. Online Ratings and Reviews
 44. 44. กลยุทธ์ การประเมินผลสําเร็จ 1. ศึกษาวิธีการคํานวณอัตราการครอบครองลูกค้า การ ขยายตัวของกลุ่มลูกค้า และการเลิกเป็นลูกค้า ∗ Conversation rate: # of audience comments (or replies) per post ∗ Amplification rate: # of retweets per tweet, # of shares per post or # of share clicks per video ∗ Applause rate: # of favorite clicks per post, likes per post or video per post
 45. 45. อนาคตของธุรกิจค้าปลีก 1. การตลาดผ่านสมาร์ทโฟนจะขยายตัวอย่างมาก 2. รูปแบบการใช้คูปองจะทําได้สะดวกขึ้น 3. เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการจัดการซื้อขายสินค้าได้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 4. Near-field communication technology จะเข้า มามีบทบาทในการทําการตลาดมากขึ้น
 46. 46. ∗กะทัดรัด ใช้ง่าย และสะดวก Compact, comfort and convenience) ผลิตภัณฑ์สําหรับอนาคต
 47. 47. ∗การจัดวางรูปแบบ และความยืดหยุ่น (Ergonomic and flexible) ผลิตภัณฑ์สําหรับอนาคต
 48. 48. ∗สุขภาพ และวัฒนธรรม (Heritage and health) ผลิตภัณฑ์สําหรับอนาคต
 49. 49. ∗นวัตกรรมใหม่ (Innovation) ผลิตภัณฑ์สําหรับอนาคต
 50. 50. ∗บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ผลิตภัณฑ์สําหรับอนาคต
 51. 51. ZMOT “Way to Win Shoppers” Handbook 2012 ZMOT eBook 2011 http://www.youtube.com/watch?v=mEl1fiqLCVM Euromonitor International November 2012 “10 Global consumer trends for the next five years” References

×