O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Data Management System- Haseb System Co

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
FoIT-94-0-introduction
FoIT-94-0-introduction
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 71 Anúncio

Data Management System- Haseb System Co

Baixar para ler offline

ابزار حاسب‌سيستم در طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي: DMS

شركت حاسب‌سيستم با بهره‌گيري از ابزار DMS به طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان‌ها مي‌پردازد. DMS ابزاري است جهت توسعه سيستم‌هاي مبتني بر داده كه با دارا بودن اكثر امكانات لازم براي طراحي و ساخت يك نرم افزار، به تولید نرم افزار در كمترين زمان ممكن مي‌پردازد.

ابزار حاسب‌سيستم در طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي: DMS

شركت حاسب‌سيستم با بهره‌گيري از ابزار DMS به طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان‌ها مي‌پردازد. DMS ابزاري است جهت توسعه سيستم‌هاي مبتني بر داده كه با دارا بودن اكثر امكانات لازم براي طراحي و ساخت يك نرم افزار، به تولید نرم افزار در كمترين زمان ممكن مي‌پردازد.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Data Management System- Haseb System Co (20)

Anúncio

Data Management System- Haseb System Co

 1. 1. LOGO ‫داده‬ ‫مديريت‬ ‫سيستم‬ Data Management System ‫سيستم‬‫حاسب‬ ‫مشاور‬ ‫مهندسي‬ ‫شركت‬
 2. 2. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫فرآیند‬ ‫نیازسنجی‬ ‫تحلیل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫نیازها‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫و‬ ‫تست‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ 2
 3. 3. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توليد‬ ‫مشکالت‬ ‫اولیه‬ ‫نسخه‬ ‫تولید‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫واقعي‬ ‫نیازهاي‬ ‫با‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬ ‫ریسك‬ ‫بودن‬ ‫باال‬‫كاربران‬ ‫كارفرما‬ ‫تائید‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫تغییرات‬ ‫بودن‬ ‫هزینه‬ ‫پر‬ ‫زمان‬ ،‫پیچیدگي‬‫تغییرات‬ ‫باالي‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫كوچك‬ ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫حتي‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫باال‬ ‫وابستگي‬ 3
 4. 4. ‫جديد‬ ‫ابزارهای‬ ‫ايجاد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫مشکالت‬ ‫نمودن‬ ‫برطرف‬ ‫کدنویسی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫دور‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫زمان‬ ‫کمترین‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫نسخه‬ ‫شدن‬ ‫آماده‬ ‫ایرادات‬ ‫سریع‬ ‫یافتن‬‫به‬ ‫مربوط‬‫طراحي‬ ،‫تحلیل‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫و‬‫نیاز‬ ‫با‬ ‫واقعي‬‫از‬ ‫جلوگیري‬ ‫و‬‫هاي‬ ‫هزینه‬‫بعدي‬ 4
 5. 5. ‫داده‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫هاي‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫ابزاري‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یك‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫امكانات‬ ‫اكثر‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫ممكن‬ ‫زمان‬ ‫كمترین‬ ‫افزاردر‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ Data Management System 5
 6. 6. ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توليد‬ ‫فرآيند‬DMS ‫کلی‬ ‫نيازهای‬ ‫بررسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫نصب‬ ‫هفته‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬(‫کارفرما‬ ‫توسط‬ ‫طراحی‬) ‫در‬ ‫موجود‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫نيازها‬ ‫تطابق‬ DMS ‫در‬ ‫جديد‬ ‫نيازهای‬ ‫طراحی‬ DMS ‫پشتيبانی‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫تکميل‬ 6
 7. 7. ‫ايده‬DMS ‫از‬ ‫حاصل‬web browser web browser ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سرور‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬‫بر‬‫استاندارد‬ ‫اساس‬html ‫استاندار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬‫د‬ ‫طراحی‬browser‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫برای‬ •‫بیشتر‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫بهره‬ •‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫کنترل‬ DMS Client Browser ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫به‬ 7
 8. 8. ‫معماری‬DMS ‫معماری‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬Service Oriented Architecture (SOA) 8
 9. 9. ‫سيستم‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ ‫سيستم‬ ‫ای‬ ‫پايه‬ ‫های‬ ‫ويژگی‬ C#(4.0) ‫نويسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ MS SQL Server 2008‫هر‬ ‫به‬ ‫انتقال‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬database‫مانند‬ ‫دیگر‬ Oracle،My SQL‫و‬... ‫داده‬ ‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫طراحی‬ ‫ساختارهای‬ ‫تمام‬ ‫ذخیره‬database ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ‫طراحی‬ Windows Server 2008 With .Net Framework 4.0 IIS 7 .Net Framework 4.0‫های‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬Client ‫نيازها‬ ‫پيش‬ 1.‫نصب‬DMS Service‫و‬DMS Web‫سرور‬ ‫روی‬ 2.‫نصب‬DMS Design Studio‫سیس‬ ‫مدیر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫روی‬‫تم‬ ‫باشد‬ ‫می‬. 3.‫نصب‬DMS Browser‫به‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫صورت‬Web URL‫های‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬Client(‫مجوز‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ Admin) ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬2‫ساعت‬ 9
 10. 10. ‫بخش‬ ‫های‬ DMS ‫بخش‬ ‫مدیریتی‬ ‫بخش‬ Client ‫بخش‬ Web Application ‫های‬ ‫بخش‬DMS 10
 11. 11. ‫مديريتی‬ ‫بخش‬ ‫تولید‬‫نرم‬‫افزار‬‫با‬‫این‬‫بخش‬‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬. ‫این‬‫بخش‬‫بایستي‬‫در‬‫اختیار‬‫كاربري‬‫باشد‬‫كه‬‫به‬Domain‫مسلط‬‫بوده‬‫و‬‫دانش‬ ‫فني‬‫وي‬‫در‬‫حد‬Access‫باشد‬. ‫این‬‫بخش‬‫قلب‬DMS‫است‬‫و‬‫تمام‬‫طراحي‬‫و‬‫تغییرات‬‫سیستم‬‫در‬‫این‬‫بخش‬‫ان‬‫جام‬ ‫مي‬‫شود‬. ‫تمام‬‫طراحي‬‫سیستم‬‫در‬Database‫ذخیره‬‫مي‬‫گردد‬‫و‬‫براي‬‫نگهداري‬‫سیستم‬ ‫كافي‬‫است‬‫از‬Database‫نسخه‬‫پشتیبان‬‫تهیه‬‫نمود‬. 11
 12. 12. ‫بخش‬Client ‫این‬‫بخش‬‫روی‬‫سیستم‬‫های‬Client‫از‬‫طریق‬Web URL(Install on Web) ‫نصب‬‫می‬‫گردد‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫تغییر‬‫نسخه‬‫به‬‫صورت‬‫اتوماتیك‬‫به‬‫روز‬‫مي‬‫ش‬‫ود‬. Client Browser‫ارتباطی‬‫با‬Domain‫نرم‬‫افزار‬‫ندارد‬‫و‬‫هسته‬‫نرم‬‫افزار‬‫در‬‫آن‬ ‫قرار‬‫دارد‬. ‫فرم‬‫های‬‫طراحی‬‫شده‬‫توسط‬Client Browser‫بازیابی‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫اتوماتیک‬ ‫ساخته‬‫مي‬‫شوند‬.‫در‬‫صورت‬‫تغییر‬‫در‬‫فرم‬‫هاي‬‫طراحي‬،‫شده‬‫تغییرات‬‫در‬‫همان‬ ‫لحظه‬‫اعمال‬‫مي‬‫گردد‬. 12
 13. 13. ‫بخش‬Client ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫دو‬Client Browser‫دارد‬ ‫وجود‬: ‫هاي‬ ‫كنترل‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫نسخه‬.Net ‫هاي‬ ‫كنترل‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫نسخه‬Telerik ... 13
 14. 14. ‫بخش‬ ‫کار‬ ‫روند‬Client Login‫كاربر‬ ‫كاربر‬ ‫مجاز‬ ‫هاي‬ ‫موجودیت‬ ‫بازیابي‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫كارتابل‬ ‫ساخت‬ ‫منو‬ ‫از‬ ‫موجودیت‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫كاربر‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ‫ساخت‬ ... 14
 15. 15. ‫بخش‬Web Application ‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫نسخه‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هاي‬ ‫طراحي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫دهد‬. 15
 16. 16. ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬. DMS‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مابین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫جداول‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫طراحی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ Database‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬DB‫ندارد‬. 16
 17. 17. ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫تعريف‬ ‫ساختار‬‫داده‬‫اي‬‫موجودیت‬‫هاي‬‫ساده‬‫و‬‫داراي‬‫گردش‬‫كار‬‫در‬‫این‬‫بخش‬‫تعریف‬‫مي‬‫شود‬. ‫ساختار‬‫داده‬‫اي‬‫مي‬‫تواند‬‫در‬n‫سطح‬‫به‬‫صورت‬‫نامتناهي‬‫تعریف‬‫شود‬. ‫فیلد‬‫هاي‬‫قابل‬‫تعریف‬‫در‬‫هر‬‫سطح‬‫مي‬‫تواند‬: .i‫فیلد‬‫ساده‬‫با‬‫انواع‬‫داده‬‫ای‬(String,integer,Float,Boolean,Byte) .ii‫فیلد‬Lookup‫كه‬‫داده‬‫اي‬‫را‬‫از‬‫موجودیت‬‫دیگر‬‫انتخاب‬‫مي‬‫كند‬(‫با‬‫امكان‬‫تعریف‬‫فیلتر‬) .iii‫فیلد‬Child‫که‬‫داده‬‫های‬Child‫موجودیت‬‫را‬‫نگهداری‬‫می‬‫کند‬. .iv‫فیلد‬Child Object‫كه‬‫یك‬‫موجودیت‬‫دیگر‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬Child‫نگهداری‬‫می‬‫کند‬. .v‫فیلد‬‫هاي‬‫مجازي‬‫كه‬‫از‬‫طریق‬‫محاسبه‬‫مقداردهي‬‫مي‬،‫شوند‬‫فرمول‬‫محاسبه‬‫از‬‫طریق‬‫ابزار‬ ‫فرمول‬‫نویسي‬‫قابل‬‫تعریف‬‫است‬. .vi‫فیلد‬‫هاي‬‫سیستمي‬‫كه‬‫از‬‫آنها‬‫براي‬‫مكانیزم‬‫هاي‬‫مختلف‬‫استفاده‬‫مي‬‫شود‬. 17
 18. 18. ‫فرم‬ ‫تنظيمات‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫طراحي‬ ‫موجودیت‬ ‫اصلي‬ ‫فرم‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬. .i‫فرم‬ ‫نوع‬ ‫تنظیم‬(Grid,TabGrid,Tree,List) .ii‫سازي‬ ‫مرتب‬ ‫تنظیم‬ .iii‫نهایي‬ ‫كاربر‬ ‫توسط‬ ‫موجودیت‬ ‫انتخاب‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫ستون‬ ‫تنظیم‬ .iv‫موجودیت‬ ‫اصلي‬ ‫فرم‬ ‫طراحي‬ ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ 18
 19. 19. ‫فيلترها‬ ‫تنظيمات‬ ‫اطالعات‬ ‫صدور‬ .i‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫فیلترهای‬ ‫تنظیم‬ .ii‫ثابت‬ ‫فیلترهای‬ ‫تعریف‬ ‫موجودیت‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫خروجي‬ ‫گرفتن‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫ساختار‬ ‫تعریف‬ ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ 19
 20. 20. ‫آرشيو‬ ‫مکانيزم‬ ‫مکانيزم‬Lock‫رکورد‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نمودن‬ ‫آرشیو‬ ‫جهت‬ ‫تاریخي‬ ‫هاي‬ ‫فیلد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پویا‬ ‫فیلتر‬ ‫تنظیم‬. ‫شود‬ ‫مي‬ ‫آورده‬ ‫اخیر‬ ‫ماه‬ ‫یك‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫تنها‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬. ‫موجودی‬ ‫اطالعاتي‬ ‫فرم‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫تر‬ ‫قدیمي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫كاربر‬‫ت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫برگرداند‬ ‫قبل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موجودیت‬ ‫آن‬ ‫آرشیو‬ ‫تاریخ‬(‫مجوز‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫البته‬) ‫جلوگی‬ ‫متفاوت‬ ‫كاربر‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫ركود‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫ویرایش‬ ‫از‬ ،‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫ري‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ 20
 21. 21. Import Data ‫موجوديت‬ ‫يک‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫عمليات‬ ‫تعريف‬ ‫تعريف‬WorkFlow (Excel,Access,Other DB ‫دیگري‬ ‫منبع‬ ‫از‬ ‫موجودیت‬ ‫یك‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫ورود‬(‫مانند‬ ‫ارسال‬ ،‫دیگر‬ ‫فرم‬ ‫كردن‬ ‫باز‬ ‫مانند‬Email‫اجرای‬ ‫و‬Store Procedure ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫تعریف‬Flow‫اطالعاتي‬ ‫مجزاي‬ ‫فرم‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ 21
 22. 22. ‫متفاوت‬ ‫چاپي‬ ‫گزارشات‬ ‫تعريف‬ ‫سرويس‬ ‫وب‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫امكان‬ ‫ساز‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موجودیت‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مختلف‬ ‫عملیات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫سنجي‬ ‫اعتبار‬ ‫امكان‬ ‫با‬‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مانند‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫هنگام‬Flow‫غیره‬ ‫و‬ ‫پیامك‬ ،‫ایمیل‬ ‫ارسال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ركورد‬ ‫یك‬ ‫موجوديت‬ ‫طراحی‬ ‫بخش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ 22
 23. 23. ‫فرم‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬(Form Designer) ‫این‬‫ابزار‬‫براي‬‫طراحي‬‫فرم‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬(‫فرم‬‫اصلي‬‫موجودیت‬‫و‬‫فرم‬‫ها‬‫ي‬ Flow)‫به‬‫کار‬‫می‬‫رود‬. ‫این‬Designer‫تمام‬‫امکانات‬‫الزم‬‫براي‬‫طراحي‬‫یك‬‫فرم‬‫را‬‫دارد‬‫و‬‫محیطي‬ ‫شبیه‬‫محیط‬‫هاي‬‫توسعه‬‫برنامه‬‫نویسي‬(‫بخش‬‫طراحي‬‫فرم‬)‫ایجاد‬‫مي‬‫كن‬‫د‬. 23
 24. 24. ‫فرم‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬ ‫های‬ ‫قابليت‬ Drag & Drop‫و‬Resize‫کنترل‬‫ها‬ ‫پشتیباني‬‫از‬16‫كنترل‬‫و‬‫قابلیت‬‫توسعه‬‫آن‬ ‫تعریف‬‫قواعد‬‫اعتبارسنجي‬‫داده‬‫هاي‬‫فرم‬(‫فرمول‬‫هاي‬‫داده‬‫اي‬‫پیچیده‬‫را‬‫مي‬‫تو‬‫ان‬ ‫از‬‫طریق‬‫ابزار‬‫فرمول‬‫نویسي‬‫تعریف‬‫نمود‬) ‫تنظیم‬،‫ترتیب‬،‫فونت‬،‫رنگ‬Dock‫و‬...‫برای‬‫هر‬‫کنترل‬ Generate‫فرم‬‫از‬‫روي‬‫فیلد‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬‫موجودیت‬ ‫تعیین‬‫وضعیت‬‫ورود‬‫اطالعاتي‬‫براي‬‫هر‬‫كنترل‬(Readonly, EditOnly, InsertOnly) ‫تعیین‬‫مقدار‬‫پیش‬‫فرض‬‫براي‬‫هر‬،‫كنترل‬‫فرمول‬Visible(‫نمایش‬‫كنترل‬‫در‬ ‫صورت‬‫معتبر‬‫بودن‬‫فرمول‬)‫و‬‫فرمول‬Enable(‫فعال‬‫شدن‬‫كنترل‬‫در‬‫صورت‬ ‫معتبر‬‫بودن‬‫فرمول‬) 24
 25. 25.  Textbox  Text Editor ‫كوچك‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫متني‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬(،‫عددي‬ ،‫متني‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫مانند‬ ‫الگویي‬ ،‫زمان‬ ،‫تاریخ‬)... ‫دار‬ ‫فرمت‬ ‫متني‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬(‫باال‬ ‫حجم‬ ‫با‬)‫مانند‬ ‫مستندات‬ (RTF Editor) word ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ 25
 26. 26.  DataCheckBox  ChildListBox ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬Yes/No‫هر‬ ‫براي‬ ‫خاص‬ ‫متن‬ ‫نمایش‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫وضعیت‬ ‫براي‬‫ذخیره‬‫نمودن‬‫چند‬‫مقدار‬‫داده‬‫اي‬‫در‬‫یك‬‫فیلد‬(‫مانند‬‫چند‬‫بازه‬‫زمان‬،‫ي‬ ‫چند‬‫مقدار‬‫متني‬‫با‬‫امكان‬‫كم‬‫و‬‫زیاد‬‫كردن‬‫آیتم‬‫ها‬‫و‬‫باال‬‫و‬‫پایین‬‫نمود‬‫ن‬‫آنها‬ ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ 26
 27. 27.  ChildGrid ‫وروداطالعات‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬Child‫امکان‬ ‫با‬: 1-‫صورت‬ ‫به‬ ‫مقادیر‬ ‫انتخاب‬Lookup 2-‫اطالعات‬ ‫براي‬ ‫مجزا‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫فرم‬ ‫طراحي‬ child 3-‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬Inline 4-‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫ستون‬ ‫تعریف‬ 5-‫گرید‬ ‫یا‬ ‫لیست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نمایش‬ ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ 27
 28. 28. ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫دیگر‬ ‫هاي‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫انتخابي‬ ‫داده‬(‫سازي‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫فیلتر‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬ ‫با‬)‫م‬ ‫مقادیر‬ ‫یا‬‫شخص‬ ‫فیلد‬ ‫چند‬ ‫انتقال‬ ‫امكان‬ ‫با‬(‫تركیبي‬ ‫یا‬ ‫ساده‬ ‫صورت‬ ‫به‬)‫موجودیت‬ ‫هاي‬ ‫فیلد‬ ‫به‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫جستجوي‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫موجودیت‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتخاب‬ ‫مجزاي‬ ‫فرم‬Lookup ‫زماني‬ ‫بازه‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬  DataComboBox  External Lookup  TimeBox 28
 29. 29.  DateBox  FileBox ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫تاریخي‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫براي‬(‫س‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫كاربر‬ ‫انتخابي‬ ‫زبان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫كه‬‫یستم‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قمري‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شمسي‬ ،‫میالدي‬ ‫صورت‬ ‫به‬) ‫و‬ ‫حجمي‬ ‫محدودیت‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫اي‬ ‫شبكه‬ ‫آدرس‬ ‫نگهداي‬ ‫و‬ ‫بارگذاري‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫انتخابی‬ ‫آدرس‬Drag & Drop‫ها‬ ‫فایل‬ 29
 30. 30. ‫داده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫نمودن‬ ‫رسم‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫پنل‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫كنترل‬ ‫بندي‬ ‫دسته‬ ‫براي‬ ‫كنترل‬Tab  ChartBox  GroupBox  TabControl ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ 30
 31. 31.  ActionBox  Image Box  Import Button ‫خاص‬ ‫عملیات‬ ‫یك‬ ‫انجام‬ ‫براي‬(‫اجراي‬ ،‫فرم‬ ‫كردن‬ ‫باز‬SP‫و‬)... ‫عكس‬ ‫نمایش‬ ‫براي‬ ‫مانند‬ ‫فایل‬ ‫یك‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫دكمه‬Excel‫جدول‬ ‫یک‬ ‫وارد‬Child‫دیگر‬ ‫جدول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نمود‬. ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ 31
 32. 32. (‫قواعد‬ ‫موتور‬-‫ساز‬ ‫فرمول‬) Rule Engine ‫که‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫هاي‬ ‫فرمول‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫شامل‬: Editor‫امكان‬ ‫با‬ ‫نویسي‬ ‫فرمول‬ ‫مخصوص‬highlight Parser‫فرمولي‬ ‫عبارت‬ ‫سنجي‬ ‫اعتبار‬ ‫جهت‬ ‫مانند‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫عملیاتي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫توابع‬ lookup,RemoveData,Percentile,Sum,ChangeFlow,Average,Compute ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫پشتیباني‬+‐/*=< > Not And OR contains,If ,… ‫و‬ ‫جاري‬ ‫جاري،كاربر‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫مانند‬ ‫سیستمي‬ ‫هاي‬ ‫متغیر‬.... ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اولویت‬ ‫ایجاد‬)( ‫توابع‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬ ... 32
 33. 33. Work Flow Engine ‫اي‬ ‫داده‬ ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬Data Flow ‫ردیفي‬ ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬Sequential Flow ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬Flow chart ‫كار‬ ‫گردش‬ ‫جدید‬ ‫هاي‬ ‫مكانیزم‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫زماني‬ ‫اتوماتیك‬ ‫كارهاي‬ ‫گردش‬ ‫تعریف‬... 33
 34. 34. Report Engine ‫فر‬ ‫و‬ ‫گزارشي‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ،‫جستجویي‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ،‫دینامیك‬ ‫گزارشات‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫هاي‬ ‫م‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬: Search Control: ‫ها‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬ Dynamic Report: ‫هاي‬ ‫گزارش‬ ‫ساخت‬ ‫جهت‬ ‫گزارشي‬ ‫كنترل‬Dynamic‫شرط‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خاص‬ ‫چاپي‬ ‫گزارش‬ ‫طراحي‬ ‫امكان‬ ‫با‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫كاربر‬ ‫كه‬ ‫هایي‬. 34
 35. 35. Security ‫نق‬ ‫منوي‬ ‫تعریف‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫هر‬ ‫دسترسي‬ ‫هاي‬ ‫مجوز‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬ ‫نقش‬ ‫تعریف‬‫ش‬ ‫موجودیت‬ ‫به‬ ‫نقش‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫ثابت‬ ‫فیلتر‬ {‫ببیند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫نقش‬ ‫هر‬((Vertical Security} ‫ببیند‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نقش‬ ‫كه‬ ‫موجودیت‬ ‫از‬ ‫هایي‬ ‫ستون‬ ‫لیست‬(Horizontal Security) ‫عملیات‬ ‫لیست‬(Action)‫نقش‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مجاز‬ ‫نقش‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫مجاز‬ ‫گزارشات‬ ‫لیست‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ویرایش‬ ‫مجوز‬ ‫تنظیم‬Rule(‫برقرار‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫داده‬ ‫فرمول‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫ركورد‬ ‫روي‬ ‫فرمول‬ ‫بودن‬)‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ویرایش‬ ‫امكان‬ ‫كاربر‬. (‫ركوردهاي‬ ‫مثال‬1Active =‫باشند‬ ‫ویرایش‬ ‫قابل‬) 35
 36. 36. Security ‫تنظیم‬UI Permission (Visible & Enable & Printable)‫براي‬‫هر‬‫یك‬‫از‬ ‫فیلد‬‫هاي‬‫موجودیت‬(‫تنظیم‬‫فرم‬‫اطالعاتي‬‫براي‬‫كاربران‬‫هر‬‫نقش‬) ‫تعریف‬‫كاربران‬‫و‬‫نقش‬‫هاي‬‫وي‬ ‫فعال‬/‫غیر‬‫فعال‬‫كردن‬‫كاربر‬ ‫تاریخچه‬‫ورود‬‫هاي‬‫كاربر‬‫به‬‫سیستم‬ ‫مدیریت‬‫كاربران‬Online‫و‬‫خروج‬‫آنها‬‫از‬‫سیستم‬ Profile‫كاربر‬‫شامل‬‫تنظیمات‬‫لیست‬‫ستون‬‫هاي‬‫هر‬،‫موجودیت‬‫فیلترهاي‬ ‫تعریف‬‫شده‬‫توسط‬،‫كاربر‬‫ترتیب‬،‫منو‬‫تغییر‬‫رمز‬ 36
 37. 37. ‫سيستم‬ ‫بودن‬ ‫زبانه‬ ‫چند‬(‫مجزا‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫تعريف‬ ‫بدون‬) ‫كارب‬ ‫توسط‬ ‫سیستم‬ ‫ترجمه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫زبان‬ ‫تعریف‬ ‫امكان‬‫ر‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫تقویم‬ ‫از‬ ‫پشتیباتي‬(‫و‬ ‫میالدي،شمسي،قمري‬)... 37
 38. 38. ‫سيستم‬ ‫راهنمای‬ ‫راهنمای‬DMS‫به‬‫صورت‬Embed‫در‬‫خود‬‫سیستم‬‫مي‬‫باشد‬. ‫در‬‫تمامي‬‫فرم‬‫هاي‬‫سیستم‬‫دكمه‬Help‫وجود‬،‫داشته‬‫راهنماي‬‫آن‬‫فرم‬‫را‬‫به‬ ‫كاربر‬‫نمایش‬‫مي‬‫دهد‬. ‫كاربر‬‫امكان‬‫تعریف‬‫راهنما‬‫براي‬‫خود‬‫را‬‫نیز‬‫دارد‬. 38
 39. 39. ‫سيستم‬ ‫توسعه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫كامل‬ ‫طراحي‬ ‫دلیل‬ ‫به‬Object Oriented‫راحتي‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پذیر‬ ‫امكان‬ ‫ممكن‬ ‫زمان‬ ‫كمترین‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫توسعه‬: ‫جدید‬ ‫هاي‬ ‫كنترل‬UI‫فاكتور‬ ‫گذاري‬ ‫شماره‬ ‫كنترل‬ ‫مانند‬ ‫نویسي‬ ‫فرمول‬ ‫ابزار‬ ‫براي‬ ‫جدید‬ ‫توابع‬ ‫نسخه‬Client Browser‫مانند‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫كنترل‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫جدید‬ Janus,DevExpress ,… 39
 40. 40. ‫امكانات‬Client Browser ‫نصب‬‫از‬‫طریق‬Web‫و‬‫بروزرسانی‬‫اتوماتیک‬ ‫انتخاب‬‫زبان‬‫در‬‫هنگام‬‫ورود‬‫به‬‫سیستم‬ ‫كارتابل‬‫كلي‬‫كارها‬‫با‬‫امكان‬‫بازیابي‬‫خودكار‬‫در‬‫بازه‬‫هاي‬‫زماني‬‫مشخص‬(‫به‬ ‫صورت‬‫پیش‬‫فرض‬‫هر‬1‫دقیقه‬‫یك‬‫بار‬‫با‬‫قابلیت‬‫تنظیم‬) Messenger‫جهت‬‫دریافت‬‫و‬‫ارسال‬‫پیام‬‫بین‬‫كاربران‬‫سیستم‬‫با‬‫امكانات‬ Compose,Replay,Forward,File Attach,BCC ‫كنترل‬‫فیلتر‬‫پیشرفته‬‫كه‬‫مي‬‫توان‬‫شرط‬‫هاي‬‫تو‬‫در‬‫تو‬‫را‬‫درآن‬‫تعری‬‫ف‬‫نمود‬. ‫مدیریت‬‫ستون‬‫هاي‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫در‬‫هر‬‫فرم‬‫و‬‫ذخیره‬‫آن‬‫براي‬‫كاربر‬ ‫تنظیم‬‫منو‬‫توسط‬‫خود‬‫كاربر‬ 40
 41. 41. ‫امكانات‬Client Browser ‫مشاهده‬‫وضعیت‬‫ردیف‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬‫موجودیت‬‫هاي‬WorkFlow‫بر‬‫اساس‬ ‫رنگ‬‫تنظیم‬‫شده‬‫براي‬‫هر‬‫مرحله‬ ‫تنظیم‬‫اولویت‬‫براي‬‫كارهاي‬‫مختلف‬‫كارتابل‬‫ها‬ ‫مشاهده‬‫تاریخچه‬‫تغییرات‬‫ركورد‬‫هاي‬‫اطالعاتي‬(‫تمام‬‫تغییرات‬‫توسط‬‫ت‬‫مام‬ ‫بخش‬‫ها‬:(،‫کاربران‬Flow‫ها‬‫و‬‫سرویس‬‫ها‬...) ‫مشاهده‬‫اطالعات‬‫پایه‬‫اي‬‫ركورد‬(‫زمان‬‫و‬‫كاربر‬‫ایجاد‬‫كننده‬‫و‬‫زمان‬‫و‬‫كاربر‬ ‫تغییر‬‫دهنده‬) DataNavgator‫در‬‫فرم‬‫جزئیات‬‫براي‬‫حركت‬‫روي‬‫ركورد‬‫ها‬‫بدون‬‫بازگشت‬ ‫به‬‫فرم‬‫لیست‬ ‫تغییر‬‫آرشیو‬‫اطالعاتي‬‫هر‬‫موجودیت‬ 4141
 42. 42. ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاوير‬ Design Studio
 43. 43. 43
 44. 44. ‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬ 44
 45. 45. ‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(‫ساده‬ ‫فيلد‬) 45
 46. 46. ‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(‫فيلد‬Enumeration) 46
 47. 47. ‫اي‬‫داده‬ ‫ساختار‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(‫فيلد‬look up‫و‬Child) 47
 48. 48. ‫اصلي‬ ‫فرم‬ ‫تنظيمات‬ 48
 49. 49. Form Designer 49
 50. 50. Form Designer 50
 51. 51. ‫و‬‫شيو‬‫ر‬‫آ‬ ،‫فيلتر‬‫احي‬‫ر‬‫ط‬... 51
 52. 52. ‫خاص‬ ‫عمليات‬ ‫تعريف‬(Action) 52
 53. 53. ‫احي‬‫ر‬‫ط‬Work Flow 53
 54. 54. ‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫احي‬‫ر‬‫ط‬(Report Builder) 54
 55. 55. ‫ها‬‫سيستم‬ ‫ساير‬ ‫هاي‬ ‫موجوديت‬ ‫تنظيم‬ 55
 56. 56. ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫مديريت‬ 56
 57. 57. ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫كا‬ ‫مديريت‬ 57
 58. 58. ‫احي‬‫ر‬‫ط‬‫محيط‬ ‫اهنماي‬‫ر‬(Embeded Help) 58
 59. 59. ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تصاوير‬ Client Browser
 60. 60. 60
 61. 61. ‫سان‬‫ر‬ ‫پيام‬(Messenger) 61
 62. 62. ‫كلي‬ ‫تابل‬‫ر‬‫كا‬ 62
 63. 63. ‫ليستي‬‫فرم‬ 63
 64. 64. ‫اطالعات‬ ‫ود‬‫ر‬‫و‬‫فرم‬ 64
 65. 65. ‫د‬‫ر‬‫ركو‬ ‫يخجه‬‫ر‬‫تا‬ 65
 66. 66. ‫فيلتر‬‫ل‬‫كنتر‬ 66
 67. 67. ‫بر‬‫ر‬‫كا‬ ‫توسط‬‫ها‬ ‫ن‬‫ستو‬ ‫مديريت‬ 67
 68. 68. ‫تابل‬‫ر‬‫كا‬ ‫يك‬‫در‬ ‫موجود‬‫فرم‬ 68
 69. 69. ‫اي‬‫ه‬‫ر‬‫وا‬ ‫خت‬‫ر‬‫د‬‫فرم‬ 69
 70. 70. ‫چاپي‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ 70
 71. 71. LOGO Thank You! ‫سیستم‬‫حاسب‬ ‫مشاور‬ ‫مهندسي‬ ‫شركت‬ ‫نشاني‬:،‫پنجم‬ ‫توحید‬ ،‫رامشه‬ ‫خیابان‬ ،‫دریا‬ ‫بلوار‬ ،‫غرب‬ ‫شهرک‬ ،‫تهران‬ ‫پالک‬۳۲ ‫تماس‬ ‫تلفن‬( :۰۲۱)۸۸۳۷۳۵۰۱-۵ www.hasebsystem.com

×