Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

halk şiiri

 1. YUNUS EMRE’NİN HAYATI
 2. TASAVVUF İslamiyet'in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp, ahlâkı güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla Allah'a ulaşma düşüncesine tasavvuf denir.
 3. DİNİ SAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ • Dinî tasavvufi halk şiiri geleneği, toplumsal bir görev üstlenmiş, halkı aynı düşünce etrafında kenetlemiş, onların hoşgörü içinde bir arada yaşamalarında kilit rol oynamıştır. • Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerin sürdüğü ve Moğol istilasının birçok yeri kasıp kavurduğu dönemlerde, toplumda birlik, beraberlik ve düzenin oluşmasını yeniden sağlayarak Anadolu'nun vatan olmasında katkıda bulunmuştur.
 4. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan’da yetişen Hoca Ahmet Yesevi’dir. Tekke Edebiyatı Anadolu’da 13. y.y.’dan itibaren gelişmiştir Bu edebiyat şairleri tarikat merkezi olan tekkelerde yetişmiştir. .
 5. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır. Şiirlerin çoğu ezgilidir. Allah, insan, felsefe, doğruluk, ibadet gibi konular işlenmiştir. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye, deme gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. Dili Aşık Edebiyatı’na göre ağır, Divan Edb.’na göre sadedir. Aşık, maşuk, şarap, saki gibi mazmunlara yer verilmiştir.
 6. HOCA AHMED YESEVİ KÜLLİYESİ
 7. HOCA AHMED YESEVİ  Ahmed Yesevi, yarattığı eserleri ile Sunni – Nakşibendi, Alevi – Bektaşi gibi tarikatlara yön vermiş ve etkilemiş bir şahsiyet olarak bilinir. İyi bir eğitim görmüş olan Yesevi, dini konular dışında tasavvuf konularında da önemli eğitimler almıştır. Ayrıca bildiği ya da öğrendiği her şeyi kendine saklamak yerine halka aktarmayı bir görev edinmiştir.
 8. YUNUS EMRE  Allah inancını ve insan sevgisini işler. Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Tekke edebiyatının en lirik şairidir. Şiirlerinde hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır. İşlediği konular yönüyle evrenseldir.
 9. YUNUS EMRE  Eserleri: Türkçe divan sahibi ilk şairdir. Ayrıca Risaletü’n-Nushiyye adlı öğretici bir mesnevisi vardır.
 10.  Yunus Emre hakkında bilgiler sınırlı düzeydedir. Nerde doğduğu bilinmiyor. 13. yüzyılın ortalarında Moğal istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemlerde yaşadığı tahmin ediliyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus‘un eserlerinde derin izler bırakmıştır. Medrese eğitimi görmüştür. Şiirlerini hece ölçüyle yazar. Ama aruz denemelerine de yer verir. Hece ölçüseyle yazdığı dörtlüklerin yanı sıra yine hece ile beyitler ve gazeller de yazdı. Dili arı Türkçe değil. Yer yer Arapça ve Farsça tamlamalar kullandı. Sağlığında düzenlediği divanı bulunamadı. Günümüzdeki divanları derlemedir. 1904′te birinci, 1924′te ikinci basımları yapılan Divan-ı Aşık Yunus Emre‘nin yanısıra Burhan Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı’nın derleyip yayınladığı Yunus Emre divanları var.
 11. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi Hasta iken halımızı soranlara selam olsun Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile Bizi bir arı veçhile yuyanlara selam olsun Azrail alır canımız kurur damarda kanımız Yayıcağız kefenimiz saranlara selam olsun
 12. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK  Sözdür söylenir araya kimse döymez bu yaraya İltip bizi makbereye koyanlara selam olsun Bunda hep gelenler gider hergiz gelmez yola gider Bizim halimizden haber soranlara selam olsun Aşık oldur Hakk'ı seve Hakk derdine kıla deva Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Miskin Yunus söyler sözü kan yaş ile doldu gözü Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun
 13. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN TEMSİLCİLERİ  14.yy : Kaygusuz Abdal  15.yy : Hacı Bayram Veli  16.yy :Pir Sultan Abdal  17.yy: Niyaz-ı Mısri  18.yy: Sezai  19.yy: Kuddusi- Turabi
 14. DİNİ TASAVVUFİ TÜRK ŞİİRİNİN NAZIM ŞEKİLLERİ İLAHİ NUTUK ŞATHİYE NEFES DEVRİYE DEME
 15. İLAHİ İLAHİ: Din ve tasavvuf konularının işlendiği şiirlere “ilahi” denir. Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir. Özel bir ezgiyle okunur. Koşma gibi uyaklanan ilahilerde 8’li ölçü kullanılır. Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver sen anı Bana seni gerek seni
 16. NEFES  NEFES: Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlere denir. Nefeslerde genellikle Hz. Muhammet ve Hz. Ali için de övgüler bulunur. Pir Sultan Abdal şahımız Hakka ulaşır yolumuz On iki imam katarımız Uyamazsın demedim mi
 17. NUTUK  Pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren dervişlere tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek için söyledikleri şiirlerdir. Daha çok Bektaşi tarikatında söylenir. Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal'dır. Şekil yönüyle koşmaya benzer. Nutuk Örneği: Evvel tevhid sürer mürşid dilinden Erişir canına fazlı Huda'nın Kurtulursun emarenin elinden Erişir canına fazl-ı Huda'nın
 18. DEVRİYE  -DEVRİYE: *Devir felsefesini ve insanın varoluşunu anlatan şiirlere denir. *“Evrendeki canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir, yine Allah'a dönecektir.” Felsefesi vurgulanır. *İlahiyle benzerlik gösterir. Devriye Örneği: Ak süt iken kızıl kana karışıp Emr-i Hak'la coşup cevlana geldim Mâ-i carî ile akıp yarışıp Katre-i na-çizden ummana geldim (Hüsni)
 19. ŞATHİYE  İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır. Bu tür şiirlere genellikle Bektaşi şairlerinde rastlanır. Medrese hocalarına göre bu şathiyeler küfür sayılır.  Yücelerden yüce gördüm Erbapsın sen koca Tanrı Alem okur kelâm ile Sen okursun hece Tanrı
Anúncio