O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Chuyªn §ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                     Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2       ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                      Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2      ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                     Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2       ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                     Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2       ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                      Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2      ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp            Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2                            B   ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2                  BGi¸oViªn H DÉn     íng    TS.NguyÔnViÕtT...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                      Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2      ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2

642 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2

 1. 1. Chuyªn §ÒTètNghiÖp Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2 Lêi nãi ®Çu Lao ®énglµ ho ¹t®éng quan träng nh tcñacon ngêi ®Ó t¹o ra cñac ¶i vËtch tvµ c ¸c gi¸ trÞ tinh thÇnx ·h éi . Lao®éngcãn ¨ng su tch t îng vµ hiÖuqu ¶ cao lµ nh©ntè quyÕ t®Þnhsùph ¸ttriÓ n cña® tníc. Lao®énglµ , lm éttrong ba yÕ u tè c ¬ b ¶n cñaqu ¸ tr×nh s ¶n xu tvµ lµ yÕ u tè quyÕ t®Þnh nh t Chi phÝvÒl ®éng lµ m ét . aotrong c ¸c yÕ u tè chi phÝc ¬ b ¶n c uth µnh n ªn gi¸ trÞ s ¶n phÈm do doanhnghiÖps ¶n xu tra. S öd ôngh îp lý l ao®éng trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu tkinh doanhlµ tiÕ tkiÖm chi phÝvÒl ®éng sènggãp phÇnh ¹ th pgi¸ th µnh s ¶n aophÈm ,t¨ng doanhli cho doanhnghiÖpvµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c ¶i thiÖnn©ngcao ®êi s èngvËtch t thÇncho CNV, î tinhngêi lao ®éngtrongdoanhnghiÖp. TiÒnl¬ng (haytiÒn c«ng)lµ m étphÇns ¶n phÈm x · héi ®îc Nhµníc ph©nphèi cho ngêi l ®éngm étc ¸ch aocãkÕ ho ¹ch,c ¨n cøvµo kÕ tqu ¶ l ®éngm µm çi ngêi cènghiÕ ncho x · héi biÓ u hiÖnb »ng tiÒn nãlµ phÇnth ï l ao aolao ®éng ®Ó t¸i s ¶n xu tsøcl ®éng b ï ®¾p hao phÝl ®éng cñac«ng nh©n viªn ®· b á ra trong qu ¸ tr×nh ao aos ¶n xu tkinh doanh.TiÒnl¬ng g¾n liÒn víi th êi gian vµ kÕ tqu ¶ l ®éngm µc«ng nh©n viªn ®· th ùc hiÖn,tiÒn aol¬ng lµ phÇnthu nhËpchÝnhcñac«ng nh©n viªn. Tr c ¸c doanhnghiÖphiÖn nayviÖctr¶ l¬ng cho c«ng nh©n ongviªn cãnhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau,nhng chÕ ®étiÒn l¬ng tÝnh theo s ¶n phÈm ®ang®îc th ùc hiÖnë m étsèdoanhnghiÖp lµ ®îc quan t©m h ¬n c ¶. Tr néi dung lµm chñcñangêi l ®éng vÒm Ætkinh t , v n®Òc ¬ b ¶n lµ ong ao Õlµm chñtrong viÖcph©nphèi s ¶n phÈm x · héi nh»m th ùc hiÖn®óngnguyªn t¾c “ph ©n phèi theo l ®éngÓ. Thùc aohiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s ¶n phÈm s Ï kÕ th îp ®îc nghÜavô vµ quyÒnli, n ªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cñac ¬ s ë îs ¶n xu tnhãm l ®éngvµ ngêi l ®éng®èi víi s ¶n phÈm m ×nh lµm ra ®ångth êi ph ¸thuyn ¨ng lùc s ¸ng t¹o cña , ao aongêi lao ®éng,kh ¾cphôckhãkh ¨n trongs ¶n xu t µ®êi sèng®Ó hoµnth µnh kÕ ho ¹ch.Tr c ¬ chÕ qu ¶n lý m íi v onghiÖnnayth ùchiÖnréng r·i h ×nh thøctiÒn l¬ng s ¶n phÈm trong c ¬ sës ¶n xu tkinh doanhcãý nghÜaquanträngcho c ¸c doanhnghiÖp®i vµo lµm ¨n cãl·i, kÝch th Ých s ¶n xu t ¸ttriÓ n. ph Ngoµi tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng)®Ó ®¶m b ¶o t¸i t¹o søcl ®éng vµ cuécsèngl u d µi cñangêi l ®éng, ao © aotheo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn h µnh doanh nghiÖp cßn ph ¶i vµo chi phÝ s ¶n xu tkinh doanh m étb é phËnchi phÝgåm c ¸c kho ¶n trÝch b ¶o hiÓ m x · h éi, b ¶o hiÓ m y t vµ kinh phÝc«ng®oµn. ÕGi¸o Viªn Híng DÉn 1 TS. NguyÔn ViÕt TiÕn
 2. 2. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tr ®ã, BHXH®îc trÝch l p ®Ó tµi trî cho trêng h îp c«ng nh©n viªn t¹m th êi hayvÜnh viÔ n m tsøcl ong Ë ao®éng nh: èm ®au,thai s ¶n, tai n ¹n l ®éng,m tsøc,nghØhu... B ¶o hiÓ m y t ®Ó tµi trî cho viÖc phßng,ch ÷a ao ÕbÖnhvµ ch ¨m s ãcsøckhoÎ cñangêi l ®éng.Kinh phÝc«ng ®oµn chñyÕ u ®Ó cho ho ¹t®éng cñat chøccñagiíi ao ælao ®éngch ¨m s ãc,b ¶o vÖquyÒnli cñangêi l ®éng.C ïngvíi tiÒn l¬ng (tiÒnc«ng)c ¸c kho ¶n trÝch l p c ¸c quü î ao Ënãi trªn h îp th µnh kho ¶n chi phÝ vÒ l ®éng s èng trong gi¸ th µnh s ¶n phÈm cña doanh nghiÖp s ¶n xu tkinh aodoanh. Tõvai trß, ý nghÜatrªn cñac«ng t¸c tiÒn l¬ng, BHXH®èi víi ngêi l ®éng. Víi kiÕ n thøc h ¹n hÑ p cña aom ×nh,em m ¹nh d ¹n nghiªn cøu vµ tr×nh b µy chuyªn ®Ò: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸ckho¶n trÝ ch theo l¬ng t¹ i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long”. Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Òt¹i C«ng ty cÇu I Th¨ng Long, em ®îc sù gióp ®ì nhiÖtt×nhcña c¸c c« c¸c chó trong c«ng ty ®ÆcbiÖt lµ c¸c c« c¸c chó phßng tæchøc lao ®éng cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªnc¹nh ®ã,lµsù híng dÉn,tËnt×nh cã tr¸ch nhiÖm cñathÇygi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn vµ sù cè g¾ng nç lùccñab ¶n th©n®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ònµy.Gi¸oViªn H DÉn íng 2 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 3. 3. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ch¬ng ILý luËn chung vÒ kÕ to¸ tiÒn l¬ng vµ c¸ kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸ n c c doanh nghiÖpI. LýluËnvÒtiÒnl¬ng vµ c¸c kho¶n trÝchtheol¬ng1. TiÒn l¬ng1.1. Kh¸i niÖm Tr kinh t thÞ trêng søcl ®éng trë th µnh h µng ho ¸, ngêi cã søcl ®éng cã thÓ tù do cho thu ª (b ¸n ong Õ ao aosøclao ®éngcñam ×nh cho ngêi söd ôngl ®éng:Nhµníc, chñdoanhnghiÖp...)th «ng quac ¸c h îp ®ångl ®éng. ao aoSauqu ¸ tr×nh lµm viÖc,chñdoanhnghiÖps Ï tr¶ m étkho ¶n tiÒn cãli ªn quanchÆt Ï®Õ nkÕ tqu ¶ l ®éngcña ch aongêi ®ã. VÒtæng thÓ tiÒn l¬ng ®îc xem nh lµ m étphÇncñaqu ¸ tr×nh trao ®æi gi ÷a doanh nghiÖp vµ ngêi l ao®éng. - Ngêi l ®éng cung c p cho hä vÒm Ætth êi gian, søcl ®éng,tr×nh ®é nghÒnghiÖp còng nh kü n ¨ng ao aolao ®éngcñam ×nh. - §æi l¹i, ngêi l ®éngnhËnl¹i doanhnghiÖptiÒn l¬ng, tiÒn thëng,trî c px · h éi, nh ÷ng kh ¶ n ¨ng ®µo aot¹o vµ ph ¸ttriÓ n nghÒnghiÖpcñam ×nh. §èi víi th µnh phÇnkinh t t nh©n,søcl ®éngrâ rµng trë th µnh h µngho ¸ v× ngêi s öd ôngt liÖu s ¶n xu t Õ aokh «ng ®ång th êi s ëh ÷u t liÖu s ¶n xu t H älµ ngêi lµm thu ª b ¸n søcl ®éng cho ngêi cã t liÖu s ¶n xu t Gi¸ trÞ . ao .cñasøclao ®éngth «ngquasùtho ¶ thuËncñahai b ªn c ¨n cøvµo ph ¸p l ËthiÖnh µnh. u §èi víi th µnh phÇnkinh t thuécs ën h ÷u Nhµníc, t p thÓ ngêi l ®éngtõ gi¸m ®èc ®Õ nc«ng nh©n ®Òu Õ Ë aolµ ngêi cungc psøcl ®éngvµ®îc Nhµníc tr¶ c«ng.Nhµníc giao quyÒnsöd ôngqu ¶n lý t liÖu s ¶n xu t t p ao cho ËthÓ ngêi lao ®éng.Gi¸m ®èc vµ c«ng nh©n viªn chøclµ ngêi lµm chñ®îc u ûquyÒnkh «ng®Çy®ñ, vµ kh «ngph ¶itù quyÒnvÒt liÖu ®ã. Tuynhiªn, nh ÷ng ®Æcth ï ri ªng trong viÖc sö d ông l ®éng cñakhu vùc kinh t cã h ×nh ao Õthøc sëh ÷u kh ¸c nhau n ªn c ¸c quan hÖthu ª m ín, m uab ¸n, h îp ®ång l ®éng còng kh ¸c nhau,c ¸c tho ¶ thuËnvÒ aotiÒn l¬ng vµ c ¬ chÕ qu ¶n lý tiÒn l¬ng còng®îc thÓ hiÖntheo nhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau.Gi¸oViªn H DÉn íng 3 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 4. 4. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B TiÒnl¬ng lµ b é phËnc ¬ b ¶n (hayduynh t trong thu nhËpcñangêi l ®éng,®ångth êi lµ m éttrong c ¸c ) aochi phÝ®Çuvµo cñas ¶n xu t doanhcñaxÝnghiÖp. kinh VËycã thÓ hiÓ u:TiÒnl¬ng lµ biÓ u hiÖn b »ng tiÒn cñagi¸ trÞ søcl ®éng,lµ gi¸ c ¶ yÕ u tè cñasøcl ao ao®éng m µ ngêi s ö d ông (Nhµníc, chñdoanh nghiÖp)ph ¶i tr¶ cho ngêi cung øng søc l ®éng, tu ©n theo nguyªn aot¾c cung- cÇu,gi¸ c ¶ thÞtrêngvµ ph ¸p l ËthiÖnh µnh cñaNhµníc. u C ïngvíi kh ¶ n ¨ng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lµ m étbiÓ u hiÖn,m éttªn gäi kh ¸c cñatiÒn l¬ng. TiÒnc«ng g¾nvíi c ¸c quan hÖtho ¶ thuËnm uab ¸n søc l ®éng vµ thêng sö d ông trong l nh vùc s ¶n xu tkinh doanh,c ¸c h îp ao Ü®ång thu ª l ®éng cã th êi h ¹n. TiÒnc«ng cßn ®îc hiÓ u lµ tiÒn tr¶ cho m ét®¬n vÞth êi gian l ®éng cung øng, ao aotiÒn tr¶ theo khèi lîng c«ng viÖc®îc th ùc hiÖnphæbiÕ ntrung nh ÷ng tho ¶ thuËnthu ª nh©nc«ngtrªn thÞtrêng tùdo. Tr nÒnkinh t thÞtrêng ph ¸ttriÓ n kh ¸i niÖm tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng ®îc xem lµ ®ångnh tc ¶ vÒb ¶n ch t ong Õkinh tÕ ph ¹m vi vµ®èi tîng ¸p d ông.1.2. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng, chøc n¨ng cña tiÒn l¬nga. C¸c quan ®i Ó m c¬ b¶n vÒ tiÒn l ¬ng* Quan ®iÓm chung vÒtiÒnl¬ng LÞch sö x· héi loµi ngêi tr¶i qua nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x · héi kh¸c nhau, ph ¶n ¸nh tr×nh ®éph¸t triÓncñalùclîng s ¶n xu t vµ quan hÖs ¶n xu t. Méttrong nh÷ng ®Æc®iÓm cñaquan hÖs ¶n xu t x · héi lµ h×nh thøcph©n phèi. Ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña t¸i s ¶n xu t vµ trao ®æi. Nh vËytrong c¸c ho¹t®éng kinh tÕ th× s ¶n xu t ®ãng vai trßquyÕt ®Þnh, ph©n phèi vµ c¸c kh©u kh¸c phô thuéc vµo s ¶n xu t vµ dos ¶n xu t quyÕt ®Þnhnhng c㶠nh hëng trùctiÕp, tÝchcùc trël¹i s ¶n xu t. Tængs ¶n phÈm x · héi lµ do ngêi lao ®éng t¹o ra ph ¶ i ®îc ®em ph©n phèi cho tiªu dïng c¸ nh©n, tÝchluüt¸i s ¶n xu t më réngvµ tiªu dïng c«ng céng. H×nh thøcph©n phèi vËtphÈm cho tiªu dïng c¸ nh©n d íi chñ nghÜax · héi (CNXH)®îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c: “Lµm theo n¨ng lùc, hëng theo lao ®éngÓ. Bëi vËy,“ph©n phèi theolao®éng lµmét quy luËtkinh tÕ “. Ph©n phèi theo lao®éng d íi chÕ ®éCNXH chñ yÕu lµtiÒnl¬ng, tiÒnthëng. TiÒnl¬ng d íi CNXH kh¸c h¼n tiÒnl¬ng d íi chÕ ®ét b ¶ n chñ nghÜa. TiÒnl¬ng d íi chÕ ®é XHCN ®îc hiÓu theo c¸ch ®¬n gi ¶ n nh t ®ã lµ: sè tiÒnmµ ngêi lao ®éng nhËn®îcsau mét thêi gian lao®éng nh t ®ÞnhhoÆcsau khi ®· hoµn thµnh mét c«ng viÖcnµo ®ã. Cßn theo nghÜaréng: tiÒnGi¸oViªn H DÉn íng 4 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 5. 5. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bl¬ng lµ m étphÇnthu nhËpcñanÒn kinh t quèc d ©n biÓ u hiÖn d íi h ×nh thøc tiÒn tÖ®îc Nhµníc ph©n phèi kÕ Õho ¹ch cho c«ngnh©nviªn chøcph ï h îp víi sèlîng vµ ch tîng l ®éngcñam çi ngêi ®· cènghiÕ n. l ao Nh vËynÕ uxÐ ttheo quan®iÓ m s ¶n xu ttiÒn l¬ng lµ kho ¶n ®·i ngécñasøcl ®éng®· ®îc ti ªu d ïng ao®Ó lµm ra s ¶n phÈm .Tr¶ l¬ng tho ¶ ®¸ng cho ngêi l ®éng lµ m étnguyªn t¾c b ¾tbuéc nÕ u m uèn ®¹t hiÖu aoqu ¶ kinh doanhcao. NÕ u xÐ ttrªn quan ®iÓ m ph©n phèi th × tiÒn l¬ng lµ phÇn t liÖu ti ªu d ïng c ¸ nh©n d µnh cho ngêi l ao®éng,®îc ph©n phèi d ùatrªn c ¬ sëc©n ®èi gi ÷a quüh µngho ¸ x · h éi víi c«ngsøc®ãnggãp cñatõng ngêi. Nhµn-íc ®iÒu tiÕ ttoµn b é hÖth èng c ¸c quan hÖkinh t : s ¶n xu t cung c p vËtt, ti ªu hao s ¶n phÈm ,x©y d ùng gi¸ vµ Õ ,ban h µnh chÕ ®é, tr¶ c«ng l ®éng.Tr l nh vùc tr¶ c«ng l ®éngNhµníc qu ¶n lý t p trung b »ng c ¸ch quy ao ong Ü ao Ë®Þnh m øcl¬ng tèi thiÓ u ban h µnh hÖth èng thang l¬ng vµ phô c p. Tr hÖth èng chÝnh s ¸ch cñaNhµníc quy ong®Þnhtheo khu vùc kinh t quècdoanhvµ®îc ¸p ®Ættõ trªn xuèng.S ëd Ünh vËylµ xu tph ¸ttõ nhËnthøctuyÖt®èi Õho ¸ quyluËtph©nphèi theo l ®éngvµ ph©nphèi quüti ªu d ïng c ¸ nh©ntrªn ph ¹m vi to µn x · h éi. ao Nh ÷ng quanniÖm trªn ®©yvÒtiÒn l¬ng ®· bÞcoi lµ kh «ngph ï h îp víi nh ÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc®iÓ m cñam étnÒns ¶n xu th µngho ¸.b. B¶n chÊt ph¹m trï tiÒn l ¬ng theo c¬ chÕthÞ tr êng Trong nhiÒu n¨m qua, c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Song t×nhh×nh thùctÕ cho th y r»ng sù®æi míi mét sè lÜnhvùcx · héi cßn cha kÞp víi c«ng cuéc ®æi míi chung nh t cña® tníc. V n ®ÒtiÒnl¬ng còng cha t¹o ®îc ®éng lùcph¸t triÓn kinh tÕ x · héi. HiÖnnaycã nhiÒu ý thøckh¸c nhau vÒtiÒnl¬ng, song quan niÖm thèngnh t ®Òucoi søclao®éng lµhµngho¸. MÆcdï trc ®©ykh«ng ®îc c«ng nhËnchÝnh thøc,thÞtr ng søclao®éng ®· ®îc h×nh thµnh tõl©u ë níc tavµ í êhiÖn nay vÉn®ang tån t¹i kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu vïng ® t níc. Søc lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnhtrong c¸c yÕu tèc¬ b ¶ n, cñaqu¸ tr×nh s ¶n xu t, nªn tiÒnl¬ng, tiÒnc«ng lµ vèn ®Çut øng trc quan trängnh t, ílµ gi¸ c ¶ søc lao ®éng. V× vËyviÖctr¶ c«ng lao®éng ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt trong h¹ch to¸n kinh doanhcña c¸c ®¬n vÞ c¬ së thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng hîp lÝ cÇn t×m ra c¬ së ®Ó tÝnh®óng ,tÝnh ®ñ gi¸ trÞcñasøc lao ®éng .Ngêi lao ®éng sau khi bá rasøc lao®éng,t¹o ras ¶n phÈm th× ®îc mét sèGi¸oViªn H DÉn íng 5 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 6. 6. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BtiÒn c«ng nh t®Þnh.VËycã thÓ coi søcl ®énglµ m étl ¹i h µngho ¸,m étl ¹i h µngho ¸ ®ÆcbiÖt.TiÒnl¬ng chÝnh ao o olµ gi¸ c ¶ h µngho ¸®ÆcbiÖt®ã- h µngho ¸ søcl ®éng. ao H µngho ¸ søcl ®éngcòngcãm Æt èngnh m äi h µngho ¸ kh ¸c lµ cãgi¸ trÞ. Ngêi ta ®Þnhgi¸ trÞ ylµ ao gis èlîng t liÖu sinh ho ¹tcÇnthiÕ t®Ó s ¶n xu tra nã. S øcl ®éngg¾n liÒn víi con ngêi n ªn gi¸ trÞ søcl ®éng®îc ao ao®o b »ng gi¸ trÞ c ¸c t liÖu sinh ho ¹t®¶m b ¶o nhu cÇutèi thiÓ u cho cuécs èng(¨n, ë, häc h µnh,®i l¹i ...) vµ nh ÷ngnhu cÇucao h ¬n n ÷a.Songnãcòngph ¶i chÞut¸c ®éngcñac ¸c quyl Ëtkinh t thÞtrêng. u Õ V× vËy,vÒb ¶n ch t Òn c«ng,tiÒn l¬ng lµ gi¸ c ¶ cñah µngho ¸ søcl ®éng,lµ ®éngl c quyÕ t®Þnh ti ao ùh µnh vi cungøngsøcl ®éng.TiÒnl¬ng lµ m étph ¹m trï cñakinh t h µng ho ¸ vµ chÞus ùchi phèi cñac ¸c quyl Ët ao Õ ukinh tÕ kh ¸ch quan.TiÒnl¬ng còngt¸c ®éng®Õ nquyÕ t®Þnhcñac ¸c chñdoanhnghiÖp®Ó h ×nh th µnh c ¸c tho ¶thuËnh îp ®ångthu ª l ®éng. ao1.2.2 Chøc n¨ng cña tiÒn l ¬ng TiÒnl¬ng lµmét ph¹m trïkinh tÕ tænghîp vµ bao gåm c¸c chøcn¨ngsau: -TiÒnl¬ng lµ c«ng cô®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi thu nhËp quèc d©n, c¸c chøc n¨ng thanh to¸ngi÷a ngêi sö dông søclao®éng vµ ngêi lao®éng. -TiÒnl¬ng nh»m t¸i s ¶n xu t søclao®éng th«ng qua viÖctrao®æi tiÒntÖdo thu nhËpmang l¹i víi c¸c vËtdông sinh ho¹t cÇnthiÕt cho ngêi lao®éng vµ gia ®×nh hä. -KÝch thÝch con ngêi tham gia lao ®éng, bëi lÏ tiÒnl¬ng lµ mét bé phËnquan trängcñathu nhËp, chi phèivµ quyÕt ®Þnh møc sèng cñangêi lao®éng. Do ®ã lµ c«ng cô quan träng trong qu ¶n lÝ. Ngêi ta sö dông nã ®Óthóc®Èyngêi lao®éng h¨ng h¸i lao®éng vµ s¸ng t¹o, coi nh lµmét c«ng cô t¹o ®éng lùctrongs ¶n xu t kinh doanh(SXKD).1.3 Nguyªn t¾c tÝnh l¬ng1.3.1 Nh÷ng c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc qu¶n lÝ tiÒn l ¬ng trong doanh nghiÖp -Quy ®Þnhcñanhµ níc vÒchÕ ®étr¶ l¬ng N¨m 1960 lÇn ®Çu tiªn nhµ níc ta ban hµnh chÕ ®é tiÒn l¬ng ¸p dông cho c«ng chøc, viªn chøc, c«ngnh©n ... thuéc c¸c lÜnh vùc cñadoanh nghiÖp ho¹t ®éng kh¸c nhau. NÐt næi bËttrong chÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ nãmang tÝnh hiÖn vËts©u s¾c, æn®Þnh vµ quy ®Þnh r t chi tiÕt, cô thÓ:Gi¸oViªn H DÉn íng 6 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 7. 7. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B N ¨m 1 985 víi nghÞ®Þnh 235 H §BTngµy1 8/ 1 985 ®· ban h µnh m étchÕ ®é tiÒn l¬ng m íi thay thÕ cho 4/chÕ ®é tiÒn l¬ng n ¨m 1 960. ¦u ®iÓ m cñachÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ ®i tõ nhu cÇu tèi thiÓ u ®Ó tÝnh m øcl¬ng tèithiÓ usongnãvÉ cha hÕ tyÕ utè bao c pm angtÝnh cøngnh¾cvµ th ô®éng. n Ngµy23/ 1 993chÝnhphñban h µnh c ¸c nghÞ®ÞnhN §25/ N §26/ quy ®Þnht¹m th êi chÕ ®étiÒn l- 5/ CP, CP¬ng m íi ®èi víi c ¸c doanhnghiÖpvíi m øctiÒn l¬ng tèi thiÓ ulµ 1 44.000®/ êi/ ¸ng. ng th Nh ÷ng v¨n b ¶n ph ¸p l trªn ®©y®Òux©yd ùngm étchÕ ®é tr¶ l¬ng cho ngêi l ®éng,®ã lµ chÕ ®é Ý aotr¶ l¬ng c pbËc. TiÒnl¬ng c pbËclµ tiÒn l¬ng ¸p d ông cho c«ng nh©n c ¨n cøvµo sèlîng vµ ch tlîng l ®éng cñac«ng aonh©n. H ÖsètiÒn l¬ng c pbËclµ toµn b é nh ÷ng quy®Þnh cñaNhµníc m µdoanhnghiÖpd ùavµo ®ã®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ngnh©ntheo ch tîng vµ®iÒu kiÖnl ®éngkhi h ähoµnth µnh m étc«ngviÖcnh t nh. l ao ®Þ ChÕ ®é tiÒn l¬ng c p bËct¹o kh ¶ n ¨ng ®iÒu chØnhtiÒn l¬ng gi ÷a c ¸c nghµnh,c ¸c nghÒm étc ¸ch h îpl , h ¹n chÕ ®îc tÝnh ch t ×nh qu©ntrong viÖctr¶ l¬ng, ®ångth êi cßn cãt¸c d ôngb è trÝ c«ng viÖcth Ých h îp víiÝ btr×nh ®élµnh nghÒcñac«ngnh©n. TheochÕ ®énµyc ¸c doanhnghiÖpph ¶i ¸p d ônghoÆcvËnd ôngc ¸c thangl¬ng, m øcl¬ng, hiÖnh µnh cñaNhµníc. - Møcl¬ng: lµ lîng tiÒn tr¶ cho ngêi l ®éngcho m ét®¬n vÞth êi gian (giê,ngµy,th ¸ng...)ph ï h îp víi c ¸c aoc pbËctrong thang l¬ng. Th«ngthêng Nhµníc chØquy ®Þnh m øcl¬ng bËcI hoÆcm øcl¬ng tèi thiÓ u víi hÖsèl-¬ng cñac pbËct¬ng øng. - Thangl¬ng: lµ biÓ u hiÖn x ¸c ®Þnh quan hÖtû l vÒ tiÒn l¬ng gi ÷a c ¸c c«ng nh©n cïng nghÒhoÆc ÖnhiÒunghÒgièng nhau theo tr×nh tù vµ theo c pbËccñahä. Mçi thang l¬ng ®Òu cã hÖsèc pbËcvµ tû l tiÒn l- Ö¬ng ë c ¸c c pbËckh ¸c nhauso víi tiÒn l¬ng tèi thiÓ u.* Tiªu chuÈnc pbËckü thuËtµ v¨n b ¶n quy®ÞnhvÒm øc®éphøct¹p cñac«ngviÖcvµ yªu cÇuvÒtr×nh ®élµnh lnghÒcñac«ngnh©në m étbËcnµo ®ãph ¶i biÕ tg × vÒm Æt ü thuËt µ ph ¶i lµm ®îc g × vÒm Æt ùch µnh. k v th Gi÷a c pbËcc«ng nh©n vµ c pbËcc«ng viÖccãm èi quan hÖchÆt Ï. C «ngnh©n hoµn th µnh tètë c«ng chviÖcnµo th × s Ï®îc xÕ p vµo c pbËc®ã.Gi¸oViªn H DÉn íng 7 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 8. 8. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C òngtheo c ¸c v¨n b ¶n nµý nghÜac ¸n b é qu ¶n lý trong doanh nghiÖp ®îc th ùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ngtheo chøc vô. ChÕ ®é tiÒn l¬ng chøc vô ®îc thÓ hiÖn th «ng qua c ¸c b ¶ng l¬ng chøc vô do Nhµníc quy ®Þnh.B ¶ng l¬ng chøcvôgåm cãnhãm chøcvôkh ¸c nhau,bËcl¬ng, hÖs èlongvµ m øcl¬ng c ¬ b ¶n.1.3.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh l ¬ng Bé luËtlao®éng cñaníc céng hoµ x· héi chñ nghÜaViÖtNam ch¬ng 2 ®Òu56 cã ghi: “Khi chØsè gi¸ c ¶ isinh ho¹t t¨ng lªn lµm cho tiÒnl¬ng thùc tÕ cñangêi lao ®éng bÞ gi ¶ m sótth× chÝnh phñ ®Òu chØnh møc l¬ng itèi thiÓu ®Ó ®¶ m b ¶ o tiÒnl¬ng thùctÕÓ. Theo quy ®Þnh t¹i nghÞ®Þnh 06/CPngµy 21/1/97 ¸p dông tõ ngµy 1/1/97 møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ144.000®/th¸ng/ngêi. Theo nghÞ®Þnh sè 175/1999 ND-CP cñaChÝnh phñ ngµy 15-12/1999 ®îc tÝnh b¾t ®Çutõngµy 1/1/2000møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ 180.000 ®/th¸ng/ngêi ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, ngµy 27/3/2000banhµnh nghÞ®Þnh sè 10/2000,ND-CP quy ®ÞnhtiÒnl¬ng tèi thiÓu cho c¸c doanh nghiÖp. Tuútheo vïng ngµnh mçi doanh nghiÖp cã thÓ ®ÒuchØnhmøc l¬ng cñam ×nh sao cho phï hîp. Nhµ níc cho iphÐp tÝnh hÖsè®ÒuchØnht¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5n lÇnmøc l¬ng tèi thiÓu chung. i HÖsè®ÒuchØnh®îc tÝnh theo c«ng thøc: i K®c = K1 + K2Trong®ã: K®c : HÖsè®ÒuchØnht¨ng thªm i K1 : HÖsè®ÒuchØnhtheo vïng (cã3 møc 0,3; 0,2; 0,1) i K2 : HÖsè®ÒuchØnhtheo ngµnh (cã3 nhãm 1,2; 1,0; 0,8) i Sau khi cã hÖsè®Òu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K®c = K1 + K2), doanh nghiÖp ®îc phÐp lùachän c¸c hÖsè i®ÒuchØnh t¨ng thªm trong khung cñam ×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu ¶ s ¶n xu t, kinh doanh, mµ giíi ih¹n d íi lµmøc l¬ng tèi thiÓu chung do chÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùchiÖn tõngµy 01/01/1997 lµ 144.000®/th¸ng) vµ giíi h¹n trªn ®îc tÝnh nh sau: TLmin®c = TL x (1 + K®c) minTrong®ã: TL ®c : tiÒnl¬ng tèi thiÓu ®ÒuchØnhtèi ®adoanh nghiÖp ®îc phÐp ¸p dông; min iGi¸oViªn H DÉn íng 8 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 9. 9. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B TL in : lµ m øcl¬ng tèi thiÓ u chungdo chÝnhphñquy®Þnh , cònglµ giíi h ¹n d íi cñakhungl¬ng tèi m thiÓ u; K®c : lµ hÖsè®iÒuchØnht¨ng th ªm cñadoanhnghiÖp Nh vËy,khungl¬ng tèi thiÓ u cñadoanhnghiÖplµ TL in ®Õ nTL in ®c doanhnghiÖpcã thÓ chänb tcøm øcl- m m¬ng tèi thiÓ unµo n »m trongkhungnµy,nÕ u®¶m b ¶o ®ñc ¸c ®iÒukiÖntheo quy®Þnhsau: + Ph ¶i lµ doanhnghiÖpcã li nhuËn.Tr ng h îp doanhnghiÖpth ùc hiÖnchÝnhs ¸ch kinh t x · h éi cñaNhµ î ê Õníc m µkh «ngcãli nhuËnhoÆclç th × ph ¶i ph n® ucãli nhuËnhoÆcgi ¶m lç; î î + Kh«ng lµm gi ¶m c ¸c kho ¶n nép ng©n s ¸ch Nhµníc so víi n ¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng h îp Nhµníc cãchÝnhs ¸ch ®iÒuchØnhgi¸ ë®Çuvµo,gi ¶m thuÕ hoÆcgi ¶m c ¸c kho ¶n nép ng©ns ¸ch theo quy®Þnh; + Kh«ng lµm gi ¶m li nhuËnth ùc hiÖn so víi n ¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng h îp Nhµníc cã chÝnh s ¸ch ®iÒu îchØnht¨ng gi¸, t¨ng thuÕ ,t¨ng c ¸c kho ¶n nép ng©n s ¸ch ë®Çu vµo. Tr ng h îp doanhnghiÖpth ùc hiÖn chÝnhs ¸ch êkinh tÕ - · héi th × ph ¶i gi ¶m lç. x1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng:1.4.1. Tr¶ l ¬ng theo thêi gian §Òu 58 Bé luËtlao ®éng quy ®Þnh c¸c h×nh thøctr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm iviÖcthùctÕ vµ bËcl¬ng cñamçi ngêi. + TiÒnl¬ng th¸ng lµtiÒnl¬ng tr¶ cè®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao®éng. + TiÒnl¬ng tuÇn: lµ tiÒnl¬ng tr¶ cho mét tuÇnlµm viÖcx¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒnl¬ng th¸ng nh©n (x)víi 12 th¸ng vµ chia (:) cho 52 tuÇn. + TiÒnl¬ng ngµy: lµ tiÒnl¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖcx¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒnl¬ng th¸ng chia cho26 + TiÒn l¬ng giê: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc vµ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch l y tiÒn l¬ng ngµychia cho sè giê tiªu chuÈntheo quy ®Þnh cñaluËtlao®éng (kh«ng qu¸ 8 giê/ngµy) Do nh÷ng h¹n chÕ nh t ®Þnh cñah×nh thøctr¶ l¬ng theo thêi gian (mang tÝnh b×nh qu©n, cha thùc sùg¾n víi kÕt qu ¶ s ¶n xu t) nªn ®Ó kh¾c phôc phÇn nµo h¹n chÕ ®ã, tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thÓ kÕt hîp chÕ®étiÒnthëng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao®éngh¨ng h¸i lµm viÖc.Gi¸oViªn H DÉn íng 9 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 10. 10. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B1.4.2. TiÒn l ¬ng theo s¶n phÈm TiÒn l¬ng theo s ¶n phÈm lµ h ×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi l ®éng c ¨n cø vµo s è lîng, ch tlîng s ¶n aophÈm h älµm ra. ViÖctr¶ l¬ng theo s ¶n phÈm cã thÓ tiÕ n h µnh theo nhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau nh tr¶ theo s ¶nphÈm trùc tiÕ p kh «ngh ¹n chÕ ,tr¶ theo s ¶n phÈm gi¸n tiÕ p,tr¶ theo s ¶n phÈm cãthëng,theo s ¶n phÈm l ü tiÕ n. u1.4.3. TiÒn l ¬ng kho¸n TiÒn l¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ ch t lîng c«ng viÖc mµ hähoµn thµnh. Ngoµi chÕ ®étiÒnl¬ng, c¸c doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®étiÒnthëng cho c¸c c¸ nh©n, tËpthÓ cã thµnh tÝchtrongho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh. TiÒnthëng bao gåm thëng thi ®ua(l y tõquü khen thëng)vµthëng trong s ¶n xu t kinh doanh (thëng n©ng cao ch t lîng s ¶n phÈm, thëng tiÕt kiÖm vËtt, thëng ph¸t minh s¸ngkiÕn...) Bªn c¹nh c¸c chÕ ®é tiÒnl¬ng, tiÒnthëng ®îc hëng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ngêi lao®éng cßn ®îc h-ëng c¸c kho ¶n trî c p thuéc quü b ¶ o hiÓm x· héi, b ¶ o hiÓm y tÕ trong c¸c tr ng hîp èm ®au, thai s ¶n... C¸c quü ênµy ®îc h×nh thµnh mét phÇn do ngêi lao®éng ®ãng gãp, phÇn cßn l¹i ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cñadoanhnghiÖp.1.5. Quü tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp Quü tiÒnl¬ng trong doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒnl¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho t t c ¶ lao ®éng thuécdoanh nghiÖp qu ¶n lý. Thµnh phÇnquü l¬ng bao gåm nhiÒu kho ¶n nh l¬ng thêi gian (th¸ng, ngµy, giê), l¬ng s ¶nphÈm, phô c p (c p bËc,khu vùc, chøc vô, ®¾t®á...), tiÒnthëng trong s ¶n xu t. Quü tiÒnl¬ng bao gåm nhiÒu lo¹ituy nhiªn vÒmÆth¹ch to¸n cã thÓ chia thµnh tiÒn l¬ng lao ®éng trùctiÕp vµ tiÒn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp trong®ãchi tiÕt theo tiÒnl¬ng chÝnh vµ tiÒnl¬ng phô.2. C¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng Ngoµi tiÒnl¬ng, c«ng nh©n viªn chøccßn ®îc hëng c¸c kho ¶n trîc p thuécphóc lîi x · héi, trong ®ãcã trîc p b ¶ o hiÓm x · héi, b ¶ o hiÓm y tÕ.Gi¸oViªn H DÉn íng 10 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 11. 11. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Quüb ¶o hiÓ m x · h éi (BHXH) îc h ×nh th µnh b »ngc ¸ch trÝch theo tû l quy®Þnhtrªn tængs èquütiÒn l- ® Ö¬ng c p bËcvµ c ¸c kho ¶n phôc p (chøcvô, khu vùc, ®¾t®á, th ©m niªn) cñac«ng nh©n viªn chøcth ùc t ph ¸t Õsinh trong th ¸ng. TheochÕ ®é hiÖnh µnh tû l trÝch b ¶o hiÓ m x · héi lµ 20% ,trong ®ã 1 5% do ®¬n vÞhoÆcchñ Ös öd ônglao ®éngnép ®îc tÝnh vµo chi phÝkinh doanh;5% cßn l¹i do ngêi l ®éng®ãnggãp vµ®îc trõ vµo l¬ng aoth ¸ng. Quüb ¶o hiÓ m x · héi ®îc chi ti ªu cho c ¸c trêng h îp ngêi l ®éngèm ®au,thai s ¶n, tai n ¹n l ®éng,bÖnh ao aonghÒnghiÖp,hu trÝ tö tu t Quünµydo c ¬ quanBHXHqu ¶n lý. . Quüb ¶o hiÓ m y t (BHYT)®îc s öd ông ®Ó thanh to ¸n c ¸c kho ¶n tiÒn kh ¸m ch ÷a bÖnh,viÖn phÝ,thuèc Õthang... cho ngêi l ®éngtrong th êi gian èm ®au sinh ®Î. Quünµy ®îc h ×nh th µnh b »ng c ¸ch trÝch theo tû l quy ao Ö®Þnhtrªn tængs ètiÒn l¬ng cñac«ng nh©n viªn chøcth ùc t ph ¸tsinh trong th ¸ng. Tûl trÝch BHYThiÖnh µnh lµ Õ Ö3% ,trong ®ã2% trÝch vµo chi phÝkinh doanhvµ 1 % trõ vµo thu nhËpcñangêi l ®éng. ao §Ó cã nguån chi phÝ cho ho ¹t ®éng c«ng ®oµn h µng th ¸ng doanh nghiÖp cßn ph ¶i trÝch theo tû l quy Ö®Þnh víi tængs èquütiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ phôc p(phôc pchøcvô, phôc ptr¸ch nhiÖm ,phôc pkhu vùc,phôc pthu hót; phôc p®¾t®á; phôc p®ÆcbiÖt phôc p®éc h ¹i, nguyhiÓ m ,phôc plu ®éng,phôc pth ©m niªn, ;phôc p phôc vô quèc phßngan ninh)th ùc t ph ¶i tr¶ cho ngêi l ®éng kÓ c ¶ l ®éng tÝnh vµo chi phÝkinh Õ ao aodoanh®Ó h ×nh th µnh kinh phÝc«ng®oµn.TûÖkinh phÝc«ng®oµn theo chÕ ®éhiÖnh µnh lµ 2% . l3. Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô kÕ to¸n3.1. Yªu cÇu qu¶n lý TiÒnl¬ng lµ gi¸ trÞcñasøc lao ®éng lµ mét yÕu tè cñachi phÝ s ¶n xu t. Do ®ã muèn tiÕt kiÖm ®îc chiphÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s ¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i sö dông tiÒn l¬ng cña m ×nh cã kÕ ho¹ch th«ngqua c¸c ph¬ng ph¸p qu ¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu ¶ quü tiÒnl¬ng. ViÖctr¶ l¬ng cho c«ng nh©n trong c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i theo tõng th¸ng. Muèn lµm tètt t c ¶ c¸c v n®Òtrªn c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i lËpkÕ ho¹ch qu ¶ n lý nguån vènt¹m thêi nµy. NÕu thùchiÖn tètsÏ t¹o rakh ¶ n¨ngsö dông cã hiÖu qu ¶ ®ång vèn,n©ng cao h¬n n÷a kÕt qu ¶ s ¶n xu t kinh doanh cña®¬n vÞm ×nh. Trong ®Òu kiÖn kinh tÕ thÞtr ng qu¸ tr×nh s ¶n xu t kinh doanh cñac¸c doanh nghiÖp lu«n chÞu sù t¸c i ê®éng cñac¸c quy luËtc¹nh tranh,quy luËtgi¸ trÞ.C¬ chÕ thÞtrêng kh¾c nghiÖts½n sµng ®µo th ¶ i nh÷ng doanhGi¸oViªn H DÉn íng 11 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 12. 12. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BnghiÖp lµm ¨n thual kh «ng cã hiÖu qu ¶. Tr ®iÒu kiÖn ®ã ch tlîng s ¶n phÈm vµ gi¸ c ¶ lµ nh ÷ng nh©n tè ç ongquanträng gióp cho s ù®øngv÷ng vµ ph ¸ttriÓ n cñam çi doanhnghiÖp. §Ó c«ng nh©ng¾n b ã víi doanhnghiÖp,ph ¸thuyhÕ tkh ¶ n ¨ng s ¸ng t¹o tinh thÇn,tr¸ch nhiÖm trong s ¶nxu t l «n t×m ra c ¸ch c ¶i tiÕ n m É m ·, ch tlîng s ¶n phÈm ,tiÕ tkiÖm nguyªn vËtliÖu vµ h ¹ gi¸ th µnh.C ¸c doanh ,u unghiÖpph ¶i cãph¬ng ph ¸p qu ¶n lý hiÖuqu ¶ tiÒn l¬ng nãi ri ªng vµ quütiÒn l¬ng nãi chung.3.2. NhiÖm vô kÕ to¸n TiÒn l¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng kh«ng chØ lµ v n ®Òquan t©m riªng cña c«ng nh©n viªn mµcßn lµ v n ®Ò doanh nghiÖp ®ÆcbiÖt chó ý. V× vËy, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng cÇn ph ¶ i thùc hiÖn nh÷ngnhiÖm vôchñ yÕu sau: - Ph ¶n ¸nh ®Çy®ñ chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu ¶ lao®éng cñac«ng nh©n viªn. TÝnh to¸n ®óng, thanhto¸n ®Çy®ñkÞp thêi tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng cho c«ng nh©n viªn. Qu ¶n lý chÆtchÏ viÖcsö dông,chi tiªu quü l¬ng. - TÝnh to¸n ph©n bæhîp lý chÝnh x¸c chi phÝ vÒtiÒnl¬ng (tiÒnc«ng)vµ trÝchBHXH, BHYT,KPC§ cho c¸c®èi tîng sö dông liªn quan. - §Þnh kú ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ qu ¶n lý sö dông quü tiÒn l¬ng. Cung c p nh÷ngth«ng tin kinh tÕ cÇnthiÕt cho c¸c bé phËnliªn quan.II. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸ c kho¶n trÝ ch theo l¬ng theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh1. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng Chu kú tiÒn l¬ng vµ lao ®éng ®îc b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm tiÕp nhËnnh©n sù, ® Õn viÖc theo dâi thêi gianlµm viÖc hoÆcs ¶n phÈm hoµn thµnh; tÝnh l¬ng ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng,cuèi cïng lµthanh to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n kh¸c cho c«ng nh©n viªn.Gi¸oViªn H DÉn íng 12 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 13. 13. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B1.1. H¹ch to¸n lao ®éng TiÕ p nhËnl ®éng lµ th êi ®iÓ m b ¾t®Çu cñachu kú tiÒn l¬ng vµ l ®éng. §ã lµ viÖc xem xÐ tvµ ra ao aoquyÕ t®Þnh tiÕ p nhËn,ph©n phèi c«ng viÖc cho ngêi l ®éng,quyÕ t®Þnh ph ª chuÈnm øcl¬ng, phôc p;l p hå ao Ës ¬ c ¸n b énh©nviªn. §Ó qu ¶n lý l ®éngvÒm Æt èlîng, c ¸c doanhnghiÖpsöd ôngsædanh s ¸ch l ®éng.S æn µydo phßng ao s aolao ®éng tiÒn l¬ng l p (l p chung cho toµn doanh nghiÖp vµ l p ri ªng cho tõng b é phËn)nh »m n¾m ch¾c t×nh Ë Ë Ëh ×nh ph©n bæ,s öd ông l ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp.B ªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn c ¨n cøvµo sæl ao ao®éng(m ëri ªng cho tõng ngêi l ®éng)®Ó qu ¶n lý nh©ns ùc ¶ vÒs èlîng vµ ch tîng l ®éng,vÒbiÕ n®éngvµ ao l aoch ph µnh chÕ ®é®èi víi l ®éng. ao Muèn qu ¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu ¶ s ö d ông l ®éng, cÇn ph ¶i t chøch ¹ch to ¸n viÖc s ö d ông thêi ao ægian lao ®éngvµ kÕ tqu ¶ l ®éng.Chøngtõ s öd ông®Ó h ¹ch to ¸n th êi gian l ®énglµ b ¶ng ch m c«ng. B ¶ng ao aoch mc«ng®îc l p ri ªng cho tõng b éphËn,tæ,®éi l ®éngs ¶n xu ttrong ®ãghi râ ngµylµm viÖc,nghØviÖccña Ë ao ,m çi ngêi lao ®éng. B ¶ng ch m c«ng do tæ trëng (hoÆctrëng c ¸c phßngban)trùc tiÕ p ghi râ vµ®Ó n ¬i c«ng khai®Ó c«ng nh©n viªn chøcgi¸m s ¸tth êi gian l ®éngcñatõng ngêi. Cuèi th ¸ng b ¶ng ch m c«ng ®îc d ïng ®Ó tæng aoh îp th êi gian l ®éngvµ tÝnh l¬ng cho tõng b éphËn,tæ,®éi s ¶n xu t ao . Theod âi th êi gian lµm viÖc hoÆckhèi lîng c«ng viÖc hoµn th µnh vµ tÝnh l¬ng vµ c ¸c kho ¶n ph ¶i tr¶cho c«ng nh©n viªn lµ giai ®o ¹n t chøcch m c«ng,l p b ¶ng k ª vµ x ¸c nhËnkhèi lîng hoµn th µnh,tÝnh l¬ng vµ æ Ëc ¸c kho ¶n kh ¸c ph ¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n viªn, tõng t , ®éi, b é phËn li ªn quan, tÝnh trÝch BHXH,BHYT, æKPC §. §Ó h ¹ch to ¸n kÕ tqu ¶ l ®éng,kÕ to ¸n s öd ông c ¸c l ¹i chøngtõ ban ®Çu kh ¸c nhau,tu ú theo l ¹i h ×nh ao o ovµ®Æc®iÓ m s ¶n xu të tõng doanhnghiÖp.MÆcd Çu s öd ông c ¸c m É chøngtõ kh ¸c nhau nhng c ¸c chøngtõ nµy u®Òum angc ¸c néi dungcÇnthiÕ tnh tªn c«ng nh©n,tªn c«ngviÖchoÆcs ¶n phÈm ,th êi gian l ®éng,s èlîng s ¶n aophÈm hoµn th µnh nghiÖm thu, kú h ¹n vµ ch tlîng c«ng viÖc hoµn th µnh... §ã chÝnh lµ c ¸c b ¸o c ¸o vÒkÕ tqu ¶ nh“phiÕ u giao,nhËns ¶n phÈm Ó,“PhiÕ u kho ¸nÓ, “H îp ®ånggiao kho ¸nÓ, “PhiÕ u b ¸o lµm th ªm giêÓ, “PhiÕ ux ¸c nhËns ¶n phÈm hoÆcc«ngviÖchoµnth µnhÓ, “b ¶ng k ª s ¶n lîng tõng ngêiÓ.Gi¸oViªn H DÉn íng 13 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 14. 14. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Chøngtõ h ¹ch to ¸n l ®éng ph ¶i do ngêi l p (t trëng)kÝ, c ¸n b é kiÓ m tra kü thuËtx ¸c nhËn,®îc l·nh ao Ë æ®¹o duyÖty (qu ¶n ®èc ph©n xëng,trëng b é phËn).Sau ®ã c ¸c chøngtõ nµy ®îc chuyÓ ncho nh©n viªn h ¹ch to ¸nph©n xëng ®Ó tæng h îp kÕ tqu ¶ l ®éng to µn ®¬n vÞ, råi chuyÓ nvÒphßngl ®éng tiÒn l¬ng x ¸c nhËn.Cuèi ao aocïng chuyÓ nvÒphßngkÕ to ¸n doanhnghiÖp®Ó lµm c ¨n cøtÝnh l¬ng, tÝnh thëng. §Ó tængh îp kÕ tqu ¶ l ®éng aot¹i m çi ph©n xëng, b é phËns ¶n xu t nh©n viªn h ¹ch to ¸n ph©n xëng ph ¶i m ësætæng h îp do c ¸c t göi ®Õ n, , æh µng ngµy(hoÆc®Þnh kú), nh©n viªn h ¹ch to ¸n ph©n xëng ghi kÕ tqu ¶ l ®éng cñatõng ngêi, tõng b é phËnvµo aosævµ céngsæ,l p b ¸o c ¸o kÕ tqu ¶ l ®énggöi cho c ¸c b é phËnqu ¶n lý li ªn quan.PhßngkÕ to ¸n doanhnghiÖp Ë aocòngph ¶i m ësætængh îp kÕ tqu ¶ l ®éng®Ó tængh îp kÕ tqu ¶ chungto µn doanhnghiÖp. ao1.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng a. Chøng tõlao ® é ng Muèn tæchøctètkÕ to¸n tiÒnl¬ng, BHXH chÝnh x¸c th× ph ¶ i h¹ch to¸n lao®éng chÝnh x¸c lµ®ÒukiÖn i®Ó h¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ b ¶ o hiÓm chÝnh x¸c theo quy ®Þnh hiÖn nay,chøngtõlao®éng tiÒnl¬ng bao gåm: - B ¶ng ch m c«ng - B ¶ng thanh to¸n l¬ng - PhiÕu nghØBHXH - B ¶ng thanh to¸n BHXH - PhiÕu x¸c nhËns ¶n phÈm vµ c«ng viÖc®· hoµn thµnh - PhiÕu b¸o lµm thªm giê b. Chøng tõkÕto¸n Dùa vµo chøng tõlao®éng nªu trªn nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n xëng tænghîp lµ lµm b¸o c¸o göi lªn phßnglao ®éng tiÒn l¬ng vµ phßng kÕ to¸n ®Ó tæng hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh chung toµn doanh nghiÖp, phßng kÕto¸n dùa vµo c¸c tµi liÖu trªn vµ ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng ®Ó lµm b ¶ ng thanh to¸n l¬ng vµ tÝnh BHXH,BHYT,KPC§. C¨n cø vµo b ¶ ng thanh to¸n l¬ng kÕ to¸n viÕt phiÕu chi, chøng tõ tµi liÖu vÒc¸c kho ¶ n kh u trõtrÝchnép. c. Thñ tôc h¹nh to¸nGi¸oViªn H DÉn íng 14 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 15. 15. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tõb ¶ng ch m c«ng kÕ to ¸n céng sæc«ng lµm viÖc trong th ¸ng, phiÕ u b ¸o lµm th ªm giê, phiÕ u x ¸c nhËns ¶n phÈm ,kÕ to ¸n tiÕ n h µnh trÝch l¬ng cho c ¸c b é phËntrong doanh nghiÖp.Tr b ¶ng thanh to ¸n l¬ng ph ¶i ongph ¶n ¸nh ®îc néi dung c ¸c kho ¶n thu nhËpcñangêi l ®éng ®îc hëng,c ¸c kho ¶n kh utrõ BHXH,BHYT,vµ sau ao®ã m íi lµ sè tiÒn cßn l¹i cñangêi l ®éng ®îc l nh. B ¶ng thanh to ¸n l¬ng lµ c ¬ s ë®Ó kÕ to ¸n lµm th ñ tôc rót ao ÜtiÒn thanhto ¸n l¬ng cho c«ngnh©nviªn. Ngêi nhËntiÒn l¬ng ph ¶i ký tªn vµo b ¶ng thanhto ¸n l¬ng. Theoquy®Þnh hiÖn nay, ngêi l ®éng ®îc l nh l¬ng m çi th ¸ng 2 l n,l n ®Çu t¹m øng l¬ng kú I, l n II ao Ü Ç Ç ÇnhËnphÇnl¬ng cßn l¹i sau khi ®· trõ®i c ¸c kho ¶n kh utrõ vµo l¬ng theo quy®Þnh.* Tr ng h îp ë m étsè doanh nghiÖp cã sè c«ng nh©n nghØphÐ p n ¨m kh «ng ®Òu ®Æn trong n ¨m hoÆclµ doanh ênghiÖp s ¶n xu ttheo tÝnh ch tth êi vô th × kÕ to ¸n ph ¶i d ïng ph¬ng ph ¸p trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØphÐ p cñac«ng nh©n trùc tiÕ p s ¶n xu t ViÖc trÝch tríc s Ï tiÕ n h µnh ®Òu ®Æn vµo gi¸ th µnh s ¶n phÈm vµ coi nh lµ m ét .kho ¶n chi phÝph ¶i tr¶. C ¸ch tÝnh nh sau: Tængs ètiÒn l¬ng nghØphÐ pcñaMøctrÝch tríc CNSXtheo kÕ ho ¹ch n ¨m TiÒnl¬ng th ùc tÕtiÒn l¬ng nghØ= x ph ¶i tr¶ cho CNSXphÐ pcñaCNSX Tængs ètiÒn l¬ng chÝnhph ¶i tr¶ theo kÕ ho ¹ch cñaCNSXn ¨mTûÖ trÝch tríc tiÒn l Tængs ètiÒn l¬ng nghØphÐ pKH n ¨m CNSXL¬ng nghØphÐ p(% )= x 1 00 Tængs ètiÒn l¬ng theo KH n ¨m CNSXMøctiÒn l¬ng = TiÒnl¬ng th ùc tÕ x TûÖ % trÝch tiÒn lnghØphÐ p ph ¶i tr¶ l¬ng nghØphÐ p* H ¹ch to ¸n.Khi trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØphÐ pCNSXs ¶n phÈm N îTK622 (chi phÝCNtrùc tiÕ p)Gi¸oViªn H DÉn íng 15 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 16. 16. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C ãTK335 (chi phÝph ¶i tr¶). Khi tÝnh l¬ng th ùct ph ¶i tr¶ cho CNSXnghØphÐ p Õ N îTK335 chi phÝph ¶i tr¶ C ãTK334 ph ¶i tr¶ c«ngnh©nviªn §Ó phôcvôyªu cÇuh ¹ch to ¸n th × tiÒn l¬ng ®îc chiara lµm 2 l ¹i: o* TiÒnl¬ng chÝnh:LµtiÒn l¬ng tr¶ cho CNVtrong th êi gian CNVth ùc hiÖnnhiÖm vô chÝnhcñah äbao gåm tiÒn l-¬ng tr¶ theo c pbËcvµ c ¸c kho ¶n phôc pk Ìm theo (phôc ptr¸ch nhiÖm ,phôc pkhu vùc)* TiÒnl¬ng phô:LµtiÒn l¬ng tr¶ cho CNVtrong th êi gian CNVth ùc hiÖnnhiÖm vô kh ¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnhcñah ävµ th êi gian CNVnghØ®îc hëng l¬ng theo quy®ÞnhcñachÕ ®é(nghØphÐ p,nghØdo ngõngs ¶n xu t...) ViÖcph©n chiatiÒn l¬ng th µnh l¬ng chÝnhl¬ng phôcãý nghÜaquan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to ¸n vµph©n tÝch tiÒn l¬ng trong gi¸ th µnh s ¶n phÈm .TiÒnl¬ng chÝnhcñac«ng nh©n s ¶n xu tg¾n liÒn víi qu ¸ tr×nhs ¶n xu ts ¶n phÈm vµ®îc h ¹ch to ¸n trùc tiÕ p vµo chi phÝs ¶n xu ttõng l ¹i s ¶n phÈm ,tiÒn l¬ng phôcñac«ng onh©n viªn s ¶n xu tkh «ng g¾n liÒn víi c ¸c l ¹i s ¶n phÈm n ªn ®îc h ¹ch to ¸n gi¸n tiÕ p vµo chi phÝs ¶n xu ts ¶n ophÈm . d. Tµi kho¶n kÕto¸n södông h¹ch to¸n tiÒn l ¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§* H¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng kÕ to¸n sö dông 2 tµi kho ¶n chñ yÕu. - TK334-Ph ¶ i tr¶ c«ng nh©n viªn: lµ tµi kho ¶n ®îc dïng ®Ó ph ¶ n ¸nh c¸c kho ¶n ph ¶ i tr¶ vµ t×nhh×nh thanh to¸n c¸c kho ¶n ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cñadoanh nghiÖp vÒtiÒnl¬ng (tiÒnc«ng), tiÒnthëng,BHXH vµ c¸c kho ¶n kh¸c thuécvÒthu nhËpcñac«ng nh©n viªn.KÕt c u vµ néi dung ph ¶ n ¸nh cñatµi kho ¶n 334 TK 334- C¸c kho ¶n kh u trõvµo tiÒnc«ng, TiÒnl¬ng, tiÒnc«ng vµ c¸c l¬ng cñatiÒnl¬ng cñaCNV kho ¶n kh¸c cßn ph ¶ i tr¶ cho CNVchøc- TiÒnl¬ng, tiÒnc«ng vµ c¸c kho ¶nGi¸oViªn H DÉn íng 16 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 17. 17. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bkh ¸c ®· tr¶ cho CNV- KÕ tchuyÓ ntiÒn l¬ng c«ngnh©nviªn chøccha l nh ÜD n î (nÕ ucã): s ètr¶ th õacho CNV D cã: TiÒnl¬ng, tiÒn c«ngvµ c ¸cchøc kho ¶n kh ¸c cßn ph ¶i tr¶ CNVchøc- TK 338: “Ph ¶i tr¶ vµ ph ¶i nép kh ¸cÓ: D ïng®Ó ph ¶n ¸nh c ¸c kho ¶n ph ¶i tr¶ vµ ph ¶i nép cho c ¬ quanph ¸pluËt cho c ¸c t chøc,®oµn thÓ x · h éi, cho c ptrªn vÒkinh phÝc«ng ®oµn,b ¶o hiÓ m x · héi, b ¶o hiÓ m y t ,c ¸c , æ Õkho ¶n kh utrõ vµo l¬ng theo quyÕ t®Þnhcñatoµ¸n (tiÒn nu «i con khi li d Þ,nu «i con ngoµi gi¸ th ó, ¸n phÝ,...)gi¸trÞ tµi s ¶n th õachêxölý, c ¸c kho ¶n vaym în t¹m th êi, nhËnký quü,ký cîc ng¾nh ¹n, c ¸c kho ¶n thu h é,gi ÷ h é...KÕ tc uvµ néi dungph ¶n ¸nh TK338 TK338- C ¸c kho ¶n ®· nép cho c ¬ quan - Tr chKPC §,BHXH,BHYT Ýqu ¶n lý theo tû l quy®Þnh Ö- C ¸c kho ¶n ®· chi vÒkinh phÝc«ng - Tængs èdoanhthu nhËntríc ph ¸t®oµn sinh trong k×- X ölý gi¸ trÞ tµi s ¶n th õa - C ¸c kho ¶n ph ¶i nép,ph ¶i tr¶ haythu hé- KÕ tchuyÓ ndoanhthu nhËntríc - Gi¸ trÞ tµi s ¶n th õachêxölývµo doanhthu b ¸n h µngt¬ng øngtõng kú- C ¸c kho ¶n ®· tr¶ ®· nép kh ¸c - S è®· nép,®· tr¶ ln h ¬n s èph ¶i nép, í ph ¶i tr¶ ®îc hoµnl¹i.D n î (NÕ ucã): S ètr¶ th õa,nép th õa D cã: S ètiÒn cßn ph ¶i tr¶, ph ¶i nép vµVît chi cha ®îc thanhto ¸n gi¸ trÞ tµi s ¶n th õachêxölýTµi kho ¶n 338chi tiÕ tlµm 6 kho ¶n:3381 Tµi s ¶n th õachêgi ¶ i quyÕ tGi¸oViªn H DÉn íng 17 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 18. 18. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B3382 Kinh phÝc«ng®oµn3383B ¶o hiÓ m x · héi3384B ¶o hiÓ m y tÕ3387 D oanhthu nhËntríc3388Ph ¶i nép kh ¸c Ngoµira kÕ to ¸n cßn s öd ôngm éts èTKkh ¸c cãli ªn quantrongqu ¸ tr×nh h ¹ch to ¸n nh 1 1 1 ,1 1 2,1 38...Gi¸oViªn H DÉn íng 18 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 19. 19. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B e. S¬ ® å h¹ch to¸n tæng h î p tiÒn l ¬ng, BHXH, KPC§ S¬ ® å tãm t¾t tæng h î p KÕ TO¸n tiÒn l¬ ng, BHXH, KPC§ TK333 TK334 TK241 ThuÕ thu nhËp TiÒnl¬ng ph ¶i tr¶ C «ngnh©nph ¶i chÞu TK1 38 TK622 Kh utrõ c ¸c kho ¶n 335 Ph ¶i thu Tr chtríc tiÒn Ý l¬ng nghØphÐ p TK1 1 1 ,1 1 2 TK627, 641 ,642 Thùct ®· tr¶ Õ Thanhto ¸n l¬ng ChoCNV TK431 TÝnhtiÒn thëng cho CNV TK338 TÝnhBHXHtr¶ trùc tiÕ p cho CNV TrÝch BHXH BHYT, KPC§Gi¸oViªn H DÉn íng 19 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 20. 20. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BIII. Sù cÇn thiÕt ph ¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ ng1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theol¬ng TiÒnl¬ng lµ m étph ¹m trï kinh t r tquan träng vµ phøct¹p ,nã cã m èi quan hÖt¸c ®éng qual¹i víi c ¸c ÕyÕ utè: kinh t ,chÝnhtrÞ-x · héi cñatõng níc trong tõng th êi kú. Õ Qu ¸ tr×nh chuyÓ n®æi tõ c ¬ chÕ bao c p sangchÕ ®é tù chñkinh doanh,c ¸c doanh nghiÖp th ùc hiÖn tùh ¹ch to ¸n, l ythu b ï chi vµ ph ¶i ®¶m b ¶o cãl·i vµ Nhµníc kh «ngb ï lç. Môc®Ých cñakÕ to ¸n tiÒn l¬ng lµ ®¶m b ¶o tiÒn l¬ng cho ngêi l ®éng,t¹o n ªn sùquant©m vËtch t ao ,tinh thÇn®Õ nkÕ tqu ¶ l ®éngcñahä. ao MuènvËyc ¸c doanhnghiÖpph ¶i l «n hoµn thiÖnc ¸c h ×nh th øctiÒn l¬ng, b ëi b tkú m éth ×nh thøctiÒn ul¬ng nµo còng cã nh ÷ng h ¹n chÕ nh t®Þnh vµ nh ÷ng h ¹n chÕ nµy chØ®îc b éc l sau nh ÷ng th êi gian th ùc hiÖn: év× vËytu ú thuécvµo tõng l ¹i h ×nh kinh doanh,®Æc®iÓ m kinh doanhm µcãkÕ tqu ¶ ¸p d ôngc ¸c h ×nh thøctiÒn ol¬ng cho ph ï h îp. Môcti ªu cuèi cïng cñatiÒn l¬ng lµ ph ¶n ¸nh ®óng kÕ tqu ¶ l ®éng,kÕ tqu ¶ kinh doanh,®¶m b ¶o aotÝnh c«ng b »ng,®¶m b ¶o tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b ×nh qu©n cñadoanhnghiÖpph ï h îp h ¬n tèc ®é t¨ng cñan ¨ngsu t ®éng... §Ó ®¶m b ¶o c ¸c yªu cÇunµy,th × ngayb íc ®Çuti ªn viÖcx ¸c ®ÞnhquütiÒn l¬ng ph ¶i ®¶m laob ¶o tÝnh khoahäc. Ph©nphèi quül¬ng h îp lý lµ c«ng viÖckhãkh ¨n, gi ÷a l ®éngqu ¶n lý vµ l ®éngtrùc tiÕ p,gi ÷a c ¸c ao aolao ®éngtrong cïng m étb é phËn,tõng c ¸ nh©ns Ï®¶m b ¶o tÝnh c«ng b »ng vµ cãt¸c d ôngkhuyÕ nkhÝchngêi l ao®éng. ViÖcs öd ôngtiÒn l¬ng ®ßi hái ph ¶i cãtÝnh linh ho ¹t, lµm saokh «ngvi ph ¹m ph ¸p l ËtcãhiÖuqu ¶ cao. uMÆtkh ¸c m étph¬ng ph ¸p, m éth ×nh thøc tr¶ l¬ng chØph ï h îp víi m ét®èi tîng nh t®Þnh ...V× vËyc ¸c ph¬ngph ¸p cÇn¸p d ôngm étc ¸ch khoahäc,chÝnhx ¸c nhng còngcÇnm Òm d Îo, cãsù®iÒu chØnhh îp lý tu útheo tõng ®iÒukiÖnth × m íi t¨ng hiÖuqu ¶ trong kinh doanhgãp phÇntiÕ tkiÖm chi phÝtiÒn l¬ng, h ¹ gi¸ th µnh s ¶n phÈm .Gi¸oViªn H DÉn íng 20 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 21. 21. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B2. ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng. TiÒnl¬ng vµ c ¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng lµ m éttrong nh ÷ng kho ¶n chi chñyÕ u vµ kh ¸ ln ë nhiÒudoanh ínghiÖpnãli ªn quan®Õ nchi phÝkinh doanhvµ tÝnh gi¸ th µnh s ¶n phÈm .V× thÕ viÖchoµn thiÖnnãm angl¹i hiÖuqu ¶ cho s ¶n xu t doanh. kinh2.1. TiÒn l¬ng víi t c¸ch lµ yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nhs¶n xuÊt Søc lao ®éng lµ mét yÕu tè quan trängnh t trong qu¸ tr×nh s ¶n xu t kinh doanh cïng víi c¸c yÕu tè kh¸c®Ó t¹o ras ¶n phÈm dÞch vôcho thÞtr ng. ê HiÖn nay môc tiªu chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm lîi nhuËn, mµ v n ®Òcô thÓ ®îc c¸c doanhnghiÖp quan t©m ®Òulµ lµm thÕ nµo ®Ó h¹ gi¸ thµnh s ¶n phÈm, gi ¶ m chi phÝ tiÒnl¬ng lµ mét trong ba yÕu tè®Ó h¹ gi¸ thµnh s ¶n phÈm. TiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng lµ tu©n theo quy luËtcung- Çu, gi¸ c ¶ cña thÞ tr ng c êsøc lao®éng vµ ph¸p luËthiÖn hµnh cñaNhµ níc. VËydoanh nghiÖp kh«ng thÓ cø tr¶ l¬ng th p cho ngêi lao ®énglµ®îc. ThÞtr ng søc lao ®éng lµ thÞtr ng søc lao ®éng phøc t¹p, ®ßi hái ngêi qu ¶ n lý ph ¶ i biÕt lùachän møc l- ê ê¬ng tr¶ cho ngêi lao®éng mét c¸ch hîp lý®Ó ®¶ m b ¶ o cho qu¸ tr×nh s ¶n xu t diÔn ra®îc tèt. b. TiÒn l ¬ng víi t c¸ch lµ nguån thu nhËp chñ yÕu ® Ó ® ¶ m b¶o æn ® Þ nh vµ n ©ngcao ® êi sèng cña ngêi lao ® é ng. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒnl¬ng lµ®éng c¬ chñ yÕu ®Ó hä quyÕt ®Þnh lµm viÖccho doanh nghiÖp. TiÒnl¬ng chÝnh lµnguån lîi kinh tÕ chñ yÕu cñangêi lao®éng. Nhu cÇucñacuéc sèng ngµy cµng cao th× lîi Ých kinh tÕcña tiÒn l¬ng cµng lín, ngêi lao ®éng khi quyÕt ®Þnh lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng lµ lóc hä x¸c ®Þnh lîi Ýchthu ®îc tõtiÒnl¬ng. Song kh«ng ph ¶ i lµtiÒnl¬ng danh nghÜamµ lµtiÒnl¬ng thùctÕ. Nh ta ®· biÕt trong b t kú mét hîp ®ång lao ®éng nµo dï ban ®Çu møc l¬ng ®a ra tho ¶ thuËnlµ l¬ngdanh nghÜath× ngêi lao ®éng còng nhÈm tÝnh ®îc møc l¬ng thùc tÕ cña m ×nh. NÕu cã sù trt gi¸ th× ngêi lao î®éng vµ ngêi sö dông lao®éng ph ¶ i th¬ng lîng l¹i ®Ó cã møc l¬ng thùctÕ hîp lý h¬n. Bëi v× tiÒnl¬ng mµ ngêilao®éng nhËn®îc dïng ®Ó mua t liÖusinh ho¹t, c¸c dÞch vôcÇnthiÕt cho cuéc sèng hµng ngµy cñahä vµ gia ®×nhGi¸oViªn H DÉn íng 21 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 22. 22. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bh ä. TiÒnl¬ng lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ngêi l ®éng®¶m b ¶o nh ÷ng nhu cÇuvËtch t ÇnthiÕ th µngngµyvµ cao h ¬n ao cn ÷a lµ nhu cÇu tinh thÇn.Vµ b tcøngêi nµo còngm ongm uèntr¶ l¬ng cao haychÝÝtcònglµ tho ¶ ®¸ng víi søclao ®éng m µh ä b á ra. Víi ngêi l ®éng tiÒn l¬ng nhËnlµ tho ¶ ®¸ng s Ï lµ ®éng lùc kÝch th Ých n ¨ng lùc s ¸ng t¹o aora sù g¾n kÕ tcéng ®ång nh ÷ng ngêi l ®éng víi m ôc ti ªu vµ li nhuËncña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i nÕ u doanh ao înghiÖp tr¶ l¬ng kh «ng h îp lý hoÆcv× m ôcti ªu li nhuËnthuÇntu ý kh «ng chóý ®Õ n li Ých cu ¶ ngêi l ®éng î î aoth × nguånnh©nlùc ®ãs Ï c ¹n kiÖt gi ¶m s ótch tîng,lµm h ¹n chÕ ®éngc ¬ cungøngsøcl ®éng. , l aoGi¸oViªn H DÉn íng 22 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 23. 23. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ch¬ ng IIThùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ ng ë C«ng ty cÇu I th¨ng longI.§Æc ®iÓm tæ chøc s ¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n c ñac«ng ty cÇu I th¨ng long.1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty HiÖnt¹i c«ngty cã8 ®¬n vÞs ¶n xu t :-Khèi ®¬n vÞs ¶n xu t åm :§éi cÇu2,C «ngtrêng 285,C «ngtrêng 4,Xëng c ¬ khÝ,®éiX ©yd ùng,®éi C ¬ Giíi,C «ng gtrêng 292. C ¸c ®¬n vÞs ¶n xu tnµy®îc b è trÝ kh ¾p c ¸c tØnh.TõQuyNh ¬n,Qu ¶ng Ng ·I trë ra ®Õ nLai Ch©u,S ¬nLa,côthÓ lµ: -C ¸c ®¬n vÞ :C Çu2 ,c«ng trêng 292 ,c«ng trêng 290 th ùc hiÖn thi c«ng c ¸c c«ng trêng phÝaNam tõ C ÇuC ÈmNghÖAn ®Õ nQu ¶ng Tr Þ -xëngc ¬ khÝphôcvôgia c«ngchÕ s öavµ söach ÷a ®¹i tu c ¸c l ¹i m ¸y m ãcthiÕ tbÞ o -C ¸c ®¬n vÞcÇu4,c«ngtrêng285th ùchiÖnc ¸c c«ngtr×nh ë phÝaB¾cnh Lµo Cai ,Lai Ch©u,HµGiang. - §éi x©yd ùng:chuyÓ ns ¶n xu tvËtliÖu x©yd ùng®¶m nhËnm étphÇnkiÕ nthiÕ tb Þx©yd ùngnéi b évµthi c«ngc ¸c c«ngtr×nh gÇnquanhH µN éi1.1.HÖ thèng vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cñaC«ng ty 1. 1. 1.HÖ thèng bé m¸y qu¶n lýGi¸oViªn H DÉn íng 23 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 24. 24. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc KüThuËt Néi ChÝnhPhßng y TÕ PhßngTæChøc PhßngKÕ To¸n Phßng VËt T Phßng KüThuËt ThiÕt BÞ - Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng®ÇuhÖth èngqu ¶n lý vµ chØhuyto µn b é b é m ¸y qu ¶n lý gåm 2 phãgi¸m ®èc vµ 5 trëng phßng.Chócn ¨ng cñagi¸m ®èc lµ l·nh ®¹o toµn c«ng ty th ùc hiÖns ¶n xu tkinh doanhæn ®Þnh,hoµn th µnh tètnhiÖm vôc ptrªn giao xuèng. - Phãgi¸m ®èc phôtr¸ch néi chÝnhvµ phãgi¸m ®èckü thuËt ãnhiÖm vôgióp gi¸m ®èclªn kÕ ho ¹ch s ¶n c xu t ©yd ùngc ¸c m øcti ªu hao h îp lý vµ qu ¶n lý t×nh h ×nh cungc pvËtt còngnh c«ngt¸c ®¶m b ¶o s ¶n xu t ,x . - C ¸c phßng ban chøc n ¨ng chÞu sù chØ®¹o trùc tiÕ p cña ban gi¸m ®èc nh »m ®¶m b ¶o s ¶n xu t doanh kinh + PhßngkÕ to ¸n : H ¹ch to ¸n s ¶n xu tkinh doanh,viÕ tho ¸ ®¬n cho kh ¸ch h µng ,thanh quyÕ tto ¸n víi nhµ níc cungc pth «ngtin kÞp th êi cho viÖc®iÒuh µnh s ¶n xu t doanh kinh + Phßngtæchøch µnh chÝnh; qu ¶n lý nh©ns ùto µn c«ngty b ètrÝ s ¾p xÕ p tæchøcs ¶n xu t + Phßngkü thuËt:qu ¶n lý kiÓ m tra s èlîng ch tîng nguyªn vËtliÖu nhËpvµo,nghiªn cøu ®Òxu tc ¸c ph- l ¬ng ¸n thiÕ tkÕ thi c«ngc ¸c c«ngtr×nh , x©yd ùngc ¸c ®Þnhm øcti ªu hao æn®Þnhh îp lý + PhßngvËtt :Muas ¾m vËtt ,m ¸y m ãcthiÕ tbÞphôcvôthi c«ngc ¸c c«ngtr×nh Gi¸oViªn H DÉn íng 24 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 25. 25. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + Phßngy TÕ :Phôcvô kh ¸m søckhoÎ cung c p thuècm en cho nh ÷ng c ¸n b é c«ng nh©n viªn bÞ®©u èm ,kh ¸m søckhoήÞnhkú cho c«ngnh©nviªn 1. 1.2.Bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty ® î c tæchøc nh sau: C«ng Ty §éi §éi C«ng C«ng §éi Xëng §éi C«ng x©y CÇu Trêng Trêng C¬ C¬ CÇu Trêng dùng 4 290 292 Giíi KhÝ 2 2852 .§Æ c ®iÓm tæ c høc c« ng t¸ c kÕ to¸ n.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n. Chøcn¨ng cñabé m¸y kÕ to¸n lµ tæchøckiÓm tratoµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi toµn bé c«ng ty ,gióp toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn bé c«ng ty , gióp gi¸m ®èc tæchøc c¸c th«ng tin kinh tÕ ph¸t triÓn ho¹t®éng s ¶n xu t kinh doanh , thùchiªn ®Çy®ñc¸c ho¹t ®éng ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®éh¹ch to¸n vµ chÕ ®équ ¶ nlý tµi chÝnh2.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë b t kú doanh nghiÖp nµo hÖ thèng kÕ to¸n còng ph ¶ I phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cñadoanh nghiÖp®ã ®Ó ho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu khi thµnh lËp ®ã lµ môc tiªu lîinhuËnvµ c«ng ty cÇu I Th¨ng Long còng kh«ng tr¸nh ®îc quy luËtchung ®ã , v× vËybé m¸y kÕ to¸n cña c«ng tyx©y dùng cÇuI Th¨ng Long ®îc tæchøctheo s¬ ®åsau:Gi¸oViªn H DÉn íng 25 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 26. 26. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B -KÕ to ¸n trëng kiªm trëng phßngkÕ to ¸n lµ ngêi phôtr¸ch chungc«ng t¸c kÕ to ¸n ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi , quy®Þnhl ¹i chøngtõ sæs ¸ch ph ¶I söd ônglu tr÷ tr×nh tù th ùc hiÖnkÕ to ¸n o -KÕ to ¸n t ng h îp :C ã nhiÖm vô theo d âi c«ng viÖc kÕ to ¸n cña phßng vµ l p b ¸o c ¸o kÕ to ¸n theo quy æ Ë ®Þnh -KÕ to ¸n thanhto ¸n : ThùchiÖnc ¸c giao d Þchvíi ng©nh µng theo d âi l·i vayvµ c ¸c nghiÖpvôli ªn quan®Õ nng©nh µng -KÕ to ¸n t p h îp chi phÝvµ tÝnh gi¸ th µnh : Ë C ãnhiÖm vô t p h îp toµn b é chi phÝvÒvËtt tiÒn l¬ng vµ b ¶o hiÓ m y t kinh phÝc«ng ®oµn vµ c ¸c chi phÝkh ¸c Ë Õ cãli ªn quan®Õ nchi phÝvµ tÝnh gi¸ th µnh cñat tc ¶ c ¸c c«ngtr×nh do c ¸c tæ®éi c«ngtr×nh thi c«ng -Thñquüki ªm kÕ to ¸n TSC§:ThùchiÖn thu chi quütiÒn m Æ®ång th êi theo d âi c ¸c nghiÖp vô vÒtµi s ¶n t cè®Þnhcñac«ngty S ¬®åtæchøcb ém ¸y kÕ to ¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n KÕ to¸n tËp KÕ to¸n tæng Thñ quükiªmthanh to¸n hî p CFSX hî p KT TSC§ Ii.Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ ng t¹i c«ng ty cÇu I 1.X©y dùng quül¬ng. Gi¸oViªn H DÉn íng 26 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 27. 27. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Khi giao c«ng viÖccho c ¸c ®éi thi c«ng m étc«ng tr×nh hoÆcm éth ¹ng m ôc,ph ¶i x©y d ùng quül¬ng cho tõng c«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh ®îc tÝnh theo c«ngthøc. Quül¬ng kÕ ho ¹ch cñac«ng Chi phÝs ¶n su t îp lý kh «ngbao h = Gi¸ trÞ s ¶n lîng c«ngtr×nh - tr×nh gåm tiÒn l¬ng Quül¬ng kÕ ho ¹ch tr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh ®¬n vÞ®- = Quül¬ng kÕ ho ¹ch c«ngtr×nh - Quül¬ng kÕ ho ¹ch thu ª ngoµi îc hëng Quül¬ng n kÕ ho ¹ch= ∑ i =1 quül¬ng kÕ ho ¹ch c«ngtr×nh i cña®éi n: s èc«ngtr×nh cña®éi TûÖ tiÒn l¬ng theo kÕ ho ¹ch l QuütiÒn l¬ng kÕ ho ¹ch cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôc = Gi¸ trÞ s ¶n lîng cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh c«ngtr×nh TûÖ tiÒn l¬ng trªn khi ®îc gi¸m ®èc ph ª duyÖts Ï lµ c ¨n cø ®Ó x ¸c ®Þnhquül¬ng th ùc hiÖncñac ¸c ®éi l s ¶n xu tthi c«ng. , 2. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. - Saukhi x ¸c ®Þnh ®Çy®ñ c ¸c th «ng tin trªn, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cñaC «ngty ®îc x©y d ùng theo ph¬ng ph ¸p ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s ¶n phÈm .Ph¬ng ph ¸p nµy t¬ng øng víi chØti ªu kÕ ho ¹ch s ¶n xu t kinh doanh lµ tængs ¶n phÈm ®¬n gi¸. C «ngthøc®Ó x ¸c ®Þnh®¬n gi¸. V®g = Vgiê x TSP Tr ®ã: ong - V®g: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®ång/ n vÞhiÖnvËt ®¬ ) Gi¸oViªn H DÉn íng 27 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 28. 28. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - Vgiê: TiÒnl¬ng giê trªn c ¬ s ëc pbËcc«ngviÖcb ×nh qu ©n,phôc pl¬ng b ×nh qu©nvµ m øcl¬ngtèi thiÓ ucñadoanhnghiÖp. - TSp: Møcl ®éngcña®¬n vÞs ¶n phÈm hoÆcs ¶n phÈm quy®æi (tÝnh b »ng sègiê - ngêi). ao3. Ph¬ng ph¸ p tr¶ l¬ng c ña c« ng ty c Ç u I Th¨ ng Long3.1. Nguyªn t¾c tr¶ l ¬ng cña c«ng ty cÇu I Th¨ng Long * Thùc hiÖn NghÞ®Þnh 28/CPngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 13/L§TBXH- thÞ tr ng ngµy ê10/4/1997cñaBé Lao ®éng th¬ng binh vµ X· héi vÒ®æi míi qu ¶n lý tiÒnl¬ng, thu nhËptrong doang nghiÖp nhµníc, ®ång thêi c¨n cø vµo quy chÕ kho¸n s ¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng, thu nhËp cñaTængC«ng ty ban hµnh quyÕt ®Þnhsè 338/TCCB- L§ ngµy 4/5/1998, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c chi, tr¶ l¬ng t¹i doanh nghiÖp, nh»m khuyÕnkhÝch ngêi lai ®éng t¨ng n¨ng xu t, n©ng cao ch t lîng s ¶n phÈm, t¨ng thu nhËpchÝnh ®¸ng, ®¶ m b ¶ o thùchiÖnc«ng b»ng trong ph©n phèi tiÒnl¬ng, gãp phÇn t¨ng cêng c«ng t¸c qu ¶n lý lao®éng - tiÒnl¬ng vµ qu ¶n lý kinhdoanh cñadoanh nghiÖp, c«ng ty cÇu I Th¨ng Long quy ®Þnh c«ng t¸c chi, tr¶ l¬ng ph ¶ i ®¶ m b ¶ o nh÷ng yªucÇusau: -§Ó ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng trong viÖctr¶ l¬ng, ph©n phèi thu nhËp ph ¶ i c¨n cø vµo sè lîng, ch t lîng lao ®éngcñamçi bé phËnc«ng t¸c vµ mçi thµnh viªn trong ®¬n vÞ. Kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n, tiÒnl¬ng ph ¶ i t¬ng øngvíi gi¸ trÞsã lîng lµm ra®¹t tiªu chuÈn,ch t lîng bªn AnghiÖm thu, thanh to¸n. - §èi víi nh©n viªn gi¸n tiÕp, bè trÝlao ®éng ph ¶ i phï hîp víi n¨ng lùc,tr×nh ®é vµ yªu cÇu tr¸ch nhiÖm cñamçichøcdanh. ViÖc tr¶ l¬ng ph ¶ i dùa trªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ c«ng t¸c. - KhuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n cao, c«ng nh©n tay nghÒ giái, kiª mnhiÖm viÖcnhng hoµn thµnh tètc¸c nhiÖm vô®îc giao. -Tr¶ l¬ng vµ ph©n phèi thu nhËpph ¶ i ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng, c«ng khai. Ngêi lao®éng trùctiÕp ký vµo b ¶ ngnhËnl¬ng.3.2. Ph ¬ng ph¸p tr¶ l¬ng:Gi¸oViªn H DÉn íng 28 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 29. 29. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B ThùchiÖnNghÞ®Þnhsè1 97/ ngµy31 / 2/ 994cñaChÝnhphñvµ c ¨n cøvµo th ùc tiÔ n t×nh h ×nh s ¶n CP 1 1xu tkinh doanh,c«ng ty cÇu I Th ¨ng Long hiÖn ®ang s ö d ông chÕ ®é tiÒn l¬ng theo th êi gian vµ chÕ ®é l¬ngkho ¸n s ¶n phÈm ®Ó tr¶ c ¸n b éc«ngnh©n. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo th êi gian ¸p d ông cho b é phËngi¸n tiÕ p gåm t tc ¶ nh©n viªn qu ¶n lý, nh©n viªn c ¸cphßngban,nh©nviªn qu ¶n lýc«ngtrêng,qu ¶n lý c ¸c tæ,®éi x©yd ùng. ChÕ ®étr¶ l¬ng kho ¸n s ¶n phÈm ¸p d ôngcho b éphËntrùc tiÕ p s ¶n xu t .3.2.1. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp: - TiÒn l¬ng hµng th¸ng cña bé phËn nµy ®îc tr¶ theo hÖ sè c¨n cø vµo t×nh h×nh s ¶n xu t kinh doanh cñac«ng ty. MøctiÒnl¬ng ®îc hëng cñamçi ngêi phô thuéc vµo tiÒnl¬ng c¬ b ¶ n vµ sè ngµy lµm viÖcthùc tÕ trongth¸ng. TiÒnl¬ng c ¬ b ¶n = 21 0.000 x H Ösèl¬ng c pbËcchøcvôHÖsè møc l¬ng c p bËc,chøcvô®îc Nhµ níc quy ®Þnh (Xem biÓu 7 vµ 8). Nh vËytiÒnl¬ng thùctÕ cñac¸n bé c«ng nh©n viªn qu ¶ n lý®îc x¸c ®Þnh nh sau:Trong®ã: (210.000x HS CB, CV) TL ¸ng = KCD th x (NCC§ - NCBH(nÕ ucã)) + LBH ( nÕ ucã) NCCD + TL : CB TiÒnl¬ng c ¬ b ¶n. + NCC§: Ngµyc«ngchÕ ®é ( 26 ngµy) + NCTT:Ngµyc«ngnghØhëng quüBHXHtrong th ¸ng ( nÕ ucã)Gi¸oViªn H DÉn íng 29 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 30. 30. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + KCD ; chøcdanh Theoquy®Þnhri ªng cñac«ngty, m øcl¬ng trªn s Ï®îc nhËnth ªm víi m éts èhÖs è,hÖs ènµytu úthuécvµo t×nh h ×nh s ¶n xu t doanhcñac«ngty, tu úthuécvµo tr¸ch nhiÖm vµ m øc®é®ãnggãp cñatõng ®èi tîng nhËn kinh l¬ng: + Tuúthuécvµo chøctr¸ch cñam çi ngêi trong c«ng ty m µc«ng ty cßn quy®Þnh th ªm hÖs ètr¸ch nhiÖm , côthÓ .Kc®nh sau Gi¸m ®èc: 3,5 PG§: 3,0 Tr ngphßng: ë 2,7 Phãphßng: 2,4 Nh©nviªn: 2,0 Ngµylµm viÖcth ùct cñac ¸c ®èi tîng nhËnl¬ng ®îc theo d âi quab ¶ng ch m Õ c«ng.B ¶ng ch mc«ng®îc phßngTCHCvµ phßngtµi vôx ¸c nhËn.Sau®ãs Ï®îc Gi¸m ®èc duyÖtl y®ãlµm c ¨n cø®Ó tÝnh l¬ng. B ¶ng c hÊ m c« ng MÉ s è01 u Th ¸ng5n ¨m 2002 Ngµy trong th¸ ng Q . c« ngTT Hä vµ t ªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24 25 .. 31 TG « c«ng1 NguyÔnM¹ nhC¬ng x x x x x x x x X « « x 20 2 222 NguyÔn ThÕ Hinh 0 x x x x x x 0 X x 8 x 22 - 223 NguyÔn Ngäc BÝ ch x p p p x x x x X x x x 22 - 224 B¹ ch Huy Bång 22 - 225 §ç Kh¾ c Y 22 - 226 NguyÔn V¨n B»ng 22 - 22 Ký hiÖu: Thêi gian ngõng nghØviÖc®Ó vÖsinh: 8 L¬ng s ¶n phÈm: K Gi¸oViªn H DÉn íng 30 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 31. 31. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B èm ,®iÒud ìng: ¤ Conèm : C¤ Thais ¶n: TS Tai n ¹n T L¬ng th êi gian: t NghØphÐ p: P H éi nghÞ,h äct p Ë H NghØb ï: NB NghØkh «ngl¬ng RO NgõngviÖc: N Lao®éng:Gi¸oViªn H DÉn íng 31 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 32. 32. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 33. 33. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BVD : l¬ng anh NguyÔ nM ¹nh Cêng cã bËcl¬ng 3,54 , th ¸ng 1 / 2001 cã 22 ngµy c«ng s ¶n xu t2 c«ng èm ®îcduyÖt L¬ng th ¸ng cñaanh Cêng trongth ¸ng ®îc x ¸c ®Þnhnh sau: .TL ¸ng = TL + TL th tg BHTL ¸ng = Th 2,7 x x (26- + (0,78x 2) 2) = 1.923.360 NhËnxÐt: ViÖcchia tiÒnl¬ng khèi gi¸n tiÕp cha g¾n víi viÖchoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cñaC«ng ty,cha ®¸nh gi¸ ®îc ch t lîng vµ sè lîng c«ng t¸c cñatõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s ¶nxu t. Nãi c¸ch kh¸c, phÇn tiÒnl¬ng mµ ngêi c«ng nh©n ®îc hëng kh«ng g¾n liÒnvíi kÕt qu ¶ lao ®éng mµ hät¹o ra. ChÝnh v× lÏ®ã, nªn h×nh thøctiÒnl¬ng theo thêi gian ®· kh«ng mang l¹i cho ngêi c«ng nh©n sù quant©m ®Çy®ñ®èi víi thµnh qu ¶ lao®éng cñam ×nh, kh«ng t¹o ®ÒukiÖn thuËnlîi ®Ó uèn n¾n thêi nh÷ng th¸i i®é sai lÖchvµ kh«ng khuyÕn khÝch hä nghiªm chØnh thùc hiÖn chÕ ®é tiÕt kiÖm thêi gian. §Ó viÖctr¶ l¬ngcho khèi gi¸n tiÕp cñaC«ng ty ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng hîp lý C«ng ty ph ¶ i g¾n viÖctr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕpvíi tûlÖhoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cñaC«ng ty vµ x¸c ®Þnh ch t lîng c«ng t¸c cñatõngCBCNVtrongth¸ng.3.2.2. §èi víi c«ng nh ©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: TiÒnl¬ng cñac«ng nh©n trùctiÕp s ¶n xu t phô thuécvµo khèi lîng c«ng viÖchoµn thµnh cñatõng tæ,nhãm. Hµng th¸ng ®¬n vÞtiÕn hµnh nghiÖm thu, tÝnh to¸n gi¸ trÞthùc hiÖn vµ møc tiÒnl¬ng t¬ng øng (tr ng êhîp c«ng viÖc lµm trong nhiÒu th¸ng th× hµng th¸ng C«ng ty sÏ t¹m øng l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc ®· lµmtrongth¸ng). Khi ¸p dông chÕ ®él¬ng kho¸n theo nhãm nµy, C«ng ty ph ¶ i lµm c«ng t¸c thèng kª vµ®Þnh møc lao®éng cho tõngphÇnviÖcråi tænghîp l¹i thµnh c«ng viÖc, thµnh ®¬n gÝacho toµn bé c«ng viÖc. TiÒnl¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ®îc ghi trong hîp ®ång giao nhËnkho¸n theo yªu cÇu hoµn thµnh c«ngviÖc(vÒthêi gian, sè lîng, ch t lîngÉ.). TiÒnl¬ng cñangêi lao ®éng ph ¶ i ®îc thÓ hiÖn ®Çy®ñ trong sæl¬ngtheo mÉuthèng nh t cñaBé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. ViÖcthanh to¸n l¬ng hµng th¸ng ph ¶ i cã: + B ¶ng ch m c«ng.Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 34. 34. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + S ægiao viÖc,phiÕ u®iÒu®éng. + NhËt ×nh xe,m ¸y ho ¹t®éng. tr + Kho¸n gän h ¹ng m ôcc ¸c c«ngtr×nh. B ¶ng ch mc«ng,tÝnh l¬ng cñatæ,®éi ph ¶i cãsùx ¸c nhËncña®éi trëng,cñath èngk ª vµ kÕ to ¸n®éi ngòvÒPhßngTæchøch µnh chÝnh,phßng tµi vôkiÓ m tra, Gi¸m ®ècduyÖttríc khi c p,ph ¸tl¬ng cho c«ng nh©n.3.2.3 §èi víi qu¶n lý ® éi §Ó viÖctr¶ l¬ng cho c¸n bé qu ¶ n lyphï häp vãi c«ng søchä bá rath× c«ng ty nªn ¸p c«ng thøcsau : QLTHGT= QL x QL ®éi KHGT TH QL ®éi KH Lgti = QL Ð QL x XFF x XFF + LBH (nÕ ucã) TH TG n ∑ i =1 XFF i XFF= ngµyc«ngSXx Hlg CB,CV QL : Quü l¬ng th ùchiÖn TH Lgt: l¬ng gi¸n tiÕ p XFF:xu t ©nphèi ph QL : quül¬ng th êi gian tg3.2.4 §èi víi c«ng nh ©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Ph¬ng ph¸p 1 : Kho¸n s¶n ph»m ®Õn ngêi c«ng nh©n nh ®éi x©y dùng LKSP cñamétngêi = Sèlîng s ¶n phÈm hoµn thµnhx ®¬n gi¸ TL/1SP NhËnxÐt: Ngêi c«ng nh©n ®· quan t©m ®Õn khèi lîng, ch t lîng s ¶n phÈmcã®énglùcthóc®Çyhoµnthµnh®Þnhmøc lao®éng. C¸ch tr¶ l¬ng trªn C«ng tycha khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm t¨ng khèi lîng s ¶n phÈmdo ®¬n gi¸ s ¶nphÈmcha xÐt luütiÕn, chat¨ng theo khèi lîng s ¶n phÈmvît møc. Ph ¬ng ph¸p 2: ¸p dông cho c¸c c«ng viÖccã yªu cÇukü thuËt:Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 35. 35. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tængl¬ng kho ¸n L¬ng kho ¸n cñam étngêi = cñatæ X S èxu t ©nphèi cñam èi ngêi ph Tængsèxu tph©nphèi cñatæL¬ng kho ¸n cñatæ = §¬n gi¸ TL/ x khèi lîng SPhoµnth µnh SP HÖs èch ªnh l ch l¬ng cñam çi Ö S èxu t ©nphèi cñam èi ngêi ph = S èc«nglµm kho ¸n cñam çi ngêi X ngêi H Ösèl¬ng c pbËccñatõng ngêi H Ösèch ªnh l ch l¬ng Ö = HÖs èc pbËcl¬ng cñangêi th pnh t trong tæ VÝ dô: Tæng sè l¬ng kho¸n cña c¸c tætrong th¸ng theo møc ®é hoµn thµnh mét c«ng viÖc ®îc x¸c ®Þnh = 3.500.000®ång. Trong tæcã 5 c«ng nh©n: 2 c«ng nh©n V, 2 c«ng nh©n bËcIV vµ mét c«ng nh©n bËc III ( c¨n cøvµo b ¶ ng hÖsè l¬ng tatÝnh ®îc b ¶ ng l¬ng cñatænh sau) B ¶ng tÝnh vµ thanh to¸n l¬ng cho tõngngêi ®îc thÓ hiÖn ë biÓu Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn

×