Adoção de crianças por casais homossexuais

838 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Adoção de crianças por casais homossexuais

  1. 1. AXGÍÍOIQÉÍÊKO* imoimmoipraiweimitail? a: aioélioxgçéãio» die eriaimiç-rai proir lñioimmoxsssxexiuiariis» e b1ÍTST$S1®X1UJiâiÍ$ (iLGñB-À» 13k_ ! Sítio proxdie ma» from-mina» @lie minima» ÊKÉIÍOIQ-ÊIQ* eoimiiiuiimitat proir mim» cc-aeaili die pIêisísíOrêliâ~ dio IÍÍÍIIQ+SÍIÍIÍÍIIO= S1®X_(OQ; @GÉIGÍÍGJIQÊKGJ proir uiirimi dios pairreeiiiroxs» die uiimni (Êñksfãiii @lie pieisxszoais dio rimieisimmcn sexos dio~ ÍÍÍÍHÍÍIIQ ÊIÍIOIÍÍÔLQIÍJIG-IC) @lui aidioitiiivlo» dio: c-iãmjjilugie e ai aidioigàica preir uilrimraii líjlmiiiwi piexstsoa: LLÊBTL A aidioxçãíio» ÍÍIIOIIÍÍÍIIOIPÉIIFÊIIRÍÍÉEIIÍ e ÍIQLQEIIÍÍ eimn: 1:3 prEITÍSXQLS. , bem eoinmio mia eisifreira» jiuiiriidiiea» die viáiriios oiuiitirvois. , A aidioxçeãio» hilOlrifmOipfêliWelmitfaiii à, (iíOlmiÍiluidiOi, pir-ozübiiidiai pzeliia* mmaiiioiriia dios paulistas. , eimmbzoira~ mmuiiiitios dÍelbfaitie$ mais¡ diiivreirsrais jiiuiriisxdiitçxõzeisi ozcaoirraimn paira o pzeirmmítíiir. . Cíoiimiio o âESsSRHIIITiÍKO mniuiiiítáais vrexzzets mrãzo etsiprezeiíñizcraidio pzoir Iieii (xotui Jíuiilgraidio iimieioimsattiítiuiieiiioimzazlÍy, a lzegtaifizaç-tãto. , mtuiíiítrtais vezes é. ñeziítáa âÍiEâW/ ¡éês dze prair-ezeteirexs jiuizdfictitaizs. .
  2. 2. Uma das pzrezozczuzpraigõzes maimiiíiersataxdiazst por azqiuzeilzest qiuiie Iihxe OÍPÍÕÍÊÍÍÍÍÍÍ» saiibrezr se c-assaiis de presasoasi dio miesmxo sexo tem» a eaipaieidiaidie die ser pais aidieqiuaidtos_ Oluiitirai píOSiílçfãiO* eoxnitirai, dzeieimidie qiuiie miesrnmxo» qiuiie o “direito IN dios âICÍÍUIIÍÍÍÍOS~ a aidioitiair existai, eilie mrãio se pxordie âíOlbiliêlploiii axo diiireiiitio Glast eriiaimxç-ias-t a tieir uiimi pai e iuima mais_ lDreseimivloiivlleiuiL-se iiiimi eoimiseimso eimitire c-roimiuiimiidaidies» die bieimeesitãair miediiieio. , psiierozliôgriic-io» e soxoziail die qiuize as cariraimiçaazs Cirrifâidiâiâ emo IAIIÚXGIÍÍQKOFSi hioirimioipaireinitzaiis pirow/ Paivrealimzeinitie StêirãiO tiãio brem aiiciisztazdiais eoimio axqiuzeilias C-lfíiaidiêliâ» pzoir pair-s ÊIIQÉÍÃQIKDÉÇIASÉIXÀIÉI@ÉS-g A pzesxqiuiiisra die aiprozizo a esta: C<r0inüiíulsfãiOi é azeeiiitla a: |:é: mi dio forte_ debate nzo c+aimzpro~ dta'p'szi: c:o: l:ogfiia. dio díesxeimvroivimzeznto. .
  3. 3. Países que pezrmitezm a advoçzãot por casais; gafyís A ltexgiilsilaiggsêíio» aipirroxvzaidai vrainial sui¡bsitiaimioarailimieimittce @lie pais paira pais, e em» ãllligllulmlã* Cããistoiã* pieirnmiiiliiollo qiuiie caasaiiis- gays ãldbltileimíl Cilílfêilmlgiãâksl sieim qiuiailoimieir Qllífalu @lie phâlllílelmltieisís-IO Europa, Llniaimntairíorao Elma 1i9i9i9i, o gioxvreirnmio» pieirnmliltke a lhioimioisssie>i<iulaliisl lligaidtois. pior uiimriãio) oiivilll a aidloitiairl o fiilllhiom die semi Güãlflíñlptãlmlhlelilítã* @mil o-ioimipaimiliiierilwai, @real aimios GÍIÍQIQIGÍÍÊSI, o pais aipirovíai o @ilÍllífeíÍÍÍ(©› de mim» oaiisaill gay aolioitair em o-ioimjliuimitko» mima oiriiaimiçgai. _l [Gllanggjaj Emi 240104., o piaiíis sie. ÍÍÍQIIÍ-: mfêli o piriimieiiirro paiíts eiiuir-roipzeiiu a aiuiitioiruirzéair a» âldi®çíãl®~ pzoir eaistaiiist gay/ Ls- @lie @ilfliêllmlçfalã sieim rreilaç§ãio~ die piairneimikesieo. . Ars r-'eigiwais saio Íidlélmitiliéiéais à aidlozgg-fãiio pzoir eabsraiiis hiieitieirossssicaxiuiaiis. . Alemainjljgi; *Iíaimibzéimi em E0104., al Ailzeimaimilnra ãlUJIQÍFÍZIÍa LIiim mzeimibzr-o dio o-tazseail hí®ÍmíOTSiSíe)X(Lllb'á1l| a aidioitvíair o ñillllmo blÍI®l| IÓ; glÍIG<í® do ôíulitiliõ) dzexsxdre qiuiita inaijra uimzião civill. .
  4. 4. Smegia: : Nzo -aimio siegimiiimiie, a Simiéio-iiia Iieigailiizéa» a aidioxgç-*fãíio pzoir eassaiis IÊIIOIHIHIGSÊ®XQFJÉIIÍES~ diesidie qimie liiaija mimiilãio» dim/ ill. . nlmglifêüfíêlrfíg _e_ Fails _da (tãailtexsçzlçOxs. GÍIQIÍTS¡ pfêllliãêis* pxeirmiiltkeimi, a pairtiiir die 240105, qimie (casais gay/ LS âlCíllQitllêlmili oiriiaimiçaais. , âsjpzainiihia: : E-lmi 200p. , a Eisipiaimiha» aidtoitiiai a mieismai mieidlitdai dai llmigilaitkeirraii_ “- E-lmi 240016, o pralíis: aipiroxvtai lieii qimie pieirimriltie a aidloxçfãicm por _lñl©1líÍI1l@PS+$í@)X(l'JElIÍÍS~ som renas-atom eisiÍiéXVleli die mais die simao» âlmioisíz. , Bzéiliginiea: : O paris aidioitiai mieidlilda» sieimieillhiaimitke à» da Isilaimidliia @Em 201016.. Njslrmaoia: Elm 2401038., o paiíis Iieigaillizta» Íialmltim a LlllmilÍãzo oiivill emitir-e hiioimiosssxe›x: maiiis CDI-IOIIÍIÍIIQ* a» pxosssiilbiillliidiaidze die adoção dre oiriiaimçais. .
  5. 5. Aorniéirioa EgiuzlAn: E-imi itââfããiiõ. , dimas lmlllulilhllêllileiâi dia» Caililtiõirniiai tkoirnaimi o piriimieiiro casam gay ai aicslioitair ¡ieigailimieimitke mimai Cilfrlialmlçfãl. Dieisdie eimitaioi, o miúimieiro) die Eisitaidiois mios EiuiA qimie pieirmiiltieimi a aidioiçiãio» pioir @sais dioi miesmio siexxoi simbiim: paira i4., A llisitai imioalimi Niowai Voirílío, Cioimimieetiieimii: Nioxvai Jiersieiy: siiltimaiçaíioi em ailtgimimrs E-tsitaidiois- ei aimibiígimai, o-ioimi a aidioiç-iãio» pioir IÍIIOIIÍÍHI®S+S1®XÃUJFÉIIÍÍSi maio dteiñilmrildai @))Í(§p1IIÍÍC°I-lÍit¡tê1lüñ1Ie1mlÍ(ei_ Uirmgima i: Elm StEÀÍIIQJHTIIIÊIITQ dize 200a, o Ulrmgimai sie o-ioimivleirtie mio pirimieiirio» paris Iaitiilmioeaimieirieaimioi a Iieigailiiziair a aidioiçeãio die eriaimigaisi pioir easaiisi hiioimioisisie›x: maiis. .
  6. 6. Qzçigayniiia Wiesitíemrn . IL A aidioiçggãio» pior easaiits iiioimioisisiextmaiits frei¡ pieirimiiítiiidai mio Estado» ai pairtiir die 20:02.. Logo daipioiis. , a mieidliidai froii aidioitiaida: taimibiéimi mio tkeinritióiriio= dai @aipiiitiailg Cêlllímlbíêllilíâl. , África, _ÃQTÍYHGPÉI do Sjmili: ,A Simipirreimai Croiritte lieigailiizxoimi a aidtoigçfãíioi pioir oaisaisi iiioimioisisiiexitmaiits, em 24002, sieimidkoi o mimiieio pais dai iêiiriieai a aidioitiair a mieidliidai, Qfrieinte _M%é: olÍ= oi, lisirtaieil: : Elm» 72401018., mima dÊICiüSYãlG) dio plWaC-lllllrfaldblr*gíellíall dire lisirtaieill fíaioiilliltioim a aidiozçeãio paira @ãiSYaTÍlS dio mieisimio
  7. 7. »r . . -_, _~"§' _ i. 51(~. Í"ã. ( Q u É O 1,5%] C¡ @D ? IPI P5. -i , A_ Iieii die aidioiç-iãio birasillieira: dieixza: bireieiiiais paira: a aidioiç-iãioi pior gays sem fazer reiieirêimieiaii dliireitai a esse ttipio die faimiíiliiai_ 210109,, qlllliãlmidiO inioimlvle mimidaimiças mai lieigislaiçaioi, casais eioimi mimiãíio estam/ lei oioimipirow/ aidai pimiczlieiraimi eimitirair eoimi pieidicilto die aidtoiç-aio» eoimiimimitai, o casaiimiemitio aiii/ ill, Em maio die 201m1 o Sfimipireimio Trilbimimail Feidieiraii (ããflilêji gairaimitilmi o reic-ioiriiihieieimieinitio» die miriiiãioi eisitiáiveil einitire pzesisioais dio miesimio sieixzoi, faizteinidio» Walker' taimibiéim a eilies os direitos p1l"e3'/ 'Íi$¡Í(OS~ paira casais liiiéitieiros. . Apzesair das eoirziiqiuisitais. , pzesiqluisai; dio Ilbzoipze reivreilzoimi qiuze 575% dios biraisiillieiiiros saio cioinztra a união eistáivreil e a; aidorçião die (Síriülmlçfaiâ pioir casais h: o:m: o:sisie: x:u: ais. .

×