Электрогазосварщик презентация каз вар 2023.pptx

G
Элэктродәнекерлеуші
Толық сабақ
Электр тоғы - бұл электр тізбегіне қосылған өткізгіш бойымен бос электрондардың
бағытталған қозғалысы.
Электр тізбегі - тоқ және кернеу ұғымдарын қолдана отырып сипаттауға болатын
электромагниттік процестерді электр тоғының өтуіне арналған құрылғылар жиынтығы
Электр тізбегі үзілген кезде токтың әрекеті тоқтайды.
Тұйықталған электр тізбегі арқылы өтетін кезде бағыты мен шамасын өзгертпейтін электр
тоғы тұрақты электр тоғы деп аталады.
Электр тоғының негіздері
Айнымалы тоқ, айнымалы тоқ (alternating current — АС) — шамасы мен бағыты бойынша
мезгіл-мезгіл өзгеретін электр тоғы
Айнымалы тоқ
Максималды оң және минималды теріс шамалар арасындағы синусоидалы
амплитудасының аралығы айнымалы тоқ (АС) деп аталады.
Электр тогының шамасы кернеумен (вольтпен) және кедергімен (ом) анықталады.
Дәнекерлеу кабелінің көлденең қимасы дәнекерлеу тогының шамасымен және
кабельдің ұзындығымен анықталады.
Дәнекерлеу тоғы (ампермен) өлшенеді.
Газдар инертті деп аталады, олар металмен химиялық
әрекеттеспесе және онда ерімесе.
Газды белсенді деп аталады, өйткені ол ваннаның балқытылған
металымен химиялық реакцияларға (өзара әрекеттесулерге) еніп,
онда ериді.
Әр түрлі қорғаныс газдары мен олардың қоспалары дәнекерлеу
жылдамдығына, тігістің сапасы мен сыртқы түріне байланысты
дәнекерлеу процесіне әртүрлі әсер етеді.
Қатты заттар өткізгіштерге бөлінеді - металдар ( күміс, мыс, алюминий, темір).
Өткізбегіштер (оқшаулағыштар) - фарфор, шыны, резеңке.
Жартылай өткізгіштер - кремний, германий, селен.
Газдар иондалған жағдайда өткізгіштерге айналады.
Газдар жоғары температура, потенциалдар айырмасы, рентген сәулелері және т.б. әсерінен иондалады.
Электр доғасының табиғи
Электр доғасы - бұл жоғары тоқ тығыздығы кезінде жүзеге асырылатын және көп
мөлшерде жылу шығарумен бірге жүретін қатты немесе сұйық электродтар арасындағы газ
ортасында тұрақты, ұзаққа созылатын электр разряды.
Тұрақты токтың электр доғасы электродтың ұшы мен дәнекерленген бөліктің шеттері
жанасқанда қозғалады.
Жоғары ток тығыздығы осы доғалардың тез еруіне және учаскедегі дәнекерлеу тізбегін
жабатын сұйық металл пленкасының пайда болуына ықпал етеді (электрод -
дәнекерленген бөлік).
Қысқа
тұйықталу
Қысқа тұйықталу
Сұйық металл
қабатының пайда болуы
Мойын қалыптастыру Доғаның пайда болуы
Негізгі металл
Қапталған
электрод
Доға
Доғаның жану схемасы
Жану схемасы
Қапталған
электрод
Катодтық дақ
Газ бұлты
Дәнекерлеу
ваннасы
Доға
бағанасы
Кратер
Дәнекерленетін металл Анодтық дақ
Қалыптасқан иондалған ортада электр дәнекерлеу доғасы пайда болады.
Бастапқы сәтте доғаны қоздыру үшін оның кейінгі жануына қарағанда біршама үлкен
кернеу қажет.
Доғаның кернеуінің дәнекерлеу тізбегіндегі тоққа тәуелділігі доғаның статикалық вольт -
амперлік сипаттамасы деп аталады.
Доғаны қоздыру үшін қажетті кернеу: ток түріне (тұрақты немесе ауыспалы), доғалық
аралыққа, электрод материалына және дәнекерленген жиектерге, электрод жабынына
және т.б. байланысты.
Доғалық дәнекерлеу кезінде жылу беру (жылу беру) байланысты дәнекерлеу тогының
шамасынан, доғаның кернеуі мен жылдамдығынын орын ауыстыру.
Электр доғасының табиғи
Полная тепловая мощность дуги Q (Дж/с) зависит от силы сварочного тока Iсв (А) и напряжения дуги Uд
(В): Q = Iсв Uд. Однако не вся теплота дуги затрагивается на расплавление металла, т.е. на собственно
сварку. Значительная часть ее расходуется на теплоотдачу в окружающую среду, расплавление электродного
покрытия или флюса, разбрызгивание и т.п. Характер распределения полной тепловой мощности по
отдельным статьям расхода определяют термином «тепловой баланс дуги». На рис. 2 показаны схемы теп-
ловых балансов дуги при ручной сварке покрытыми электродами и сварке под флюсом. Часть общей
тепловой мощности дуги, расходуемой непосредственно на нагрев и расплавление основного и присадочного
металлов, называют эффективной тепловой мощностью дуги q (Дж/с). Она всегда меньше полной тепловой
мощности дуга. Эффективная тепловая мощность сварочной дуги представляет собой количество теплоты,
введенное дугой в свариваемую деталь в единицу времени. Она определяется уравнением q = Iсв Uд h, h -
где коэффициент полезного действия дуги, представляющий собой отношение эффективной тепловой
мощности к полной тепловой мощности дуги. Эффективная тепловая мощность зависит от способа сварки,
материала электрода, состава покрытия или флюса и ряда других факторов.
Рис. 2. Тепловой баланс при сварке: а - покрытыми электродами, б - подслоем флюса
Данные значений для различных способов сварки приведены на табл. 1. Данные рис. 2 и табл. 1 показывают,
что теплота дуги наиболее рационально используется при автоматической сварке под флюсом.
1. Значения h для различных способов сварки
Способ сварки Значение h
В защитном газе вольфрамовым электродом 0,6
Покрытым электродом 0,75
Под флюсом 0,8 - 0,9
Доғаның толық жылу қуаты
Ток күші мен кернеуге байланысты.
Айтарлықтай бөлігі қоршаған ортаға жылу беруге, электрод жабынын немесе ағынды ерітуге,
шашыратуға және т.б. жұмсалады.
Қуатты бөлу сипаты доғаның жылу балансы деп аталады. Негізгі және толтырғыш металды ерітуге
жұмсалатын доғаның қуаты доғаның тиімді қуаты деп аталады.
Дәнекерлеу кезіндегі жылу балансы: А – жабылған электродпен, В - ағын қабатының астында.
А Б
Әр түрлі дәнекерлеу әдістерімен доғаның тиімді қуатының коэфициентері:
Вольфрам электродымен қорғаныс газында 0,6
Жабылған электродпен 0,75
Ағын қабаты астында 0,8
Доғаның вольт - амперлік сипаттамасы
Доғаның қуат көздерінің сыртқы вольт - амперлік сипаттамасы
Жұмыс нүктелері
(доғаның тұрақты жану нүктелері)
Доғаның ұзындығын өзгерту кезінде дәнекерлеу
режимін реттеу диапазоны
Дәнекерлеу доғасындағы процестер
Эмиссия - өткізгіштік
электрондарының пайда
болуы
Ионизация - оң зарядталған
бөлшектердің түзілуі
Рекомбинация - теріс электрондар мен оң
иондардың бейтарап атомдарға бірігуі
Доғаның құрылымы мен сипаттамалары
катод аймағы
анод аймағы
доға бағанасы
доғаның ұзындығы
Дәнекерлеу доғасының жіктелуі
тұрақты токтың полярлығы бойынша
Тузу Кері
Кері полярлықпен металдың бетіндегі температура төмен болады.
Жұқа немесе жоғары легирленген болаты дәнекерлеу кезінде қолданылады.
Бірнеше секунд ішінде қысқа
мерзімді әрекет етсе де, көз
ауруы-электрофтальмияны
тудырады.
Бұл өткір ауырсынумен, көздің
ауырсынуымен, лакримациямен
және қабақтың спазмымен бірге
жүреді.
Ұзақ уақыт бойы сәулелендіру,
ультракүлгін сәулесімен күйіктерді
тудырады.
Инфрақызыл сәулелердің жылу
серпіні бет пен қолдың терісін
күйдіруі мүмкін, сонымен қатар
көру қабілетіне зиянды әсер етеді.
Көру органдарына зиянды әсер
Инфрақызыл сәуле ұзақ уақыт әсер еткенде көз линзаларының бұлдырауын (катаракта) тудырады, бұл
уақытша және тіпті көру қабілетінің толық жоғалуына әкелуі мүмкін.
Дәнекерлеу доғасының жарық сәулелерінің жарықтығы адам көзіне рұқсат етілген нормадан едәуір асады.
Дәнекерлеу доғасының жарық ағынымен көзге айтарлықтай зақым келген кезде, сіз тіпті соқыр болып
қаласыз.
Сонымен қатар, дәнекерлеу кезінде шашыраған ұшқындар көздің күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
Күйіктер мен өрттер
Дәнекерлеу кезінде күйік алуға болады:
Ыстық металмен жанасудан.
Дәнекерлеу доғасының жылу сәулеленуінен.
Терінің бетіне ыстық металл мен қождың тамшыларынан.
Төбелік, көлденең және тік тігістерді дәнекерлеу кезінде бұл ықтималдығы жоғары.
Қолды қорғау үшін жеңдер үстіне краги (арнайы қолғап) кию керек.
Егер өрттен қорғаудың қарапайым талаптары орындалмаса, дәнекерлеу өрттің себебі болуы мүмкін.
Өрттің себебі балқытылған металдың ұшқындары мен тамшылары, дәнекерлеу жанарғысының отына
ұқыпсыз қарау, жұмыс орнында жанғыш сұйықтықтар мен газдардың болуы, от жұмыстарын жүргізу
орнында қоқыстардың болуы.
Өрттің болу себептері
Өрттің қауіп-қатері
Дәнекерлеу орындарында жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыра отырып, өрттен қорғау шараларын қатаң
сақтау керек. Егер дәнекерлеу жұмыстары биіктікте жүргізілсе, онда жұмыс орнының қоршауын және
10 метр радиуста жанғыш материалдардан тазартуды ескеру қажет.
Өртпен күрес
Жануды тоқтату үшін:
Тотықтырғыштың жану аймағына енуіне
жол бермеңіз (ауаның оттегін)
Сондай-ақ жанғыш затты тұтану
температурасын төмендету (өздігінен
тұтану)
Жалынды механикалық түрде үзу (жырту).
Суды қолдану
Ең көп таралған және қол жетімді сөндіру құралы – су.
Жану аймағына түсіп, ол қызады және буланып, көп мөлшерде жылуды сіңіреді,
бұл жанғыш заттардың салқындауына ықпал етеді.
Булану кезінде бу пайда болады, ол жану ошағына ауаның кіруін шектейді.
Су қолданылады:
қатты жанғыш заттар мен материалдарды, ауыр мұнай өнімдерін сөндіруге
су перделерін жасау және өрт ошағына жақын орналасқан объектілерді салқындату
үшін.
Химиялық және ауа - механикалық көбік
Көбік екі түрлі:
химиялық және ауа-механикалық
Химиялық көбік сілтілік және қышқыл ерітінділердің өзара әрекеттесуі кезінде көбік
түзгіштердің қатысуымен түзіледі.
Ауа-механикалық көбік-бұл ауа, су және көбік түзгіш қоспасы.
Жанып жатқан сұйықтықтың бетіне жайыла отырып, ол ауа оттегісін енуіне жол бермей,
жануды тоқтатады.
Көбікпен қатты жанғыш материалдарды сөндіруге болады.
Өрт сөндіру құрал-саймандары
Сүймен, балта, багор, асбест көрпе, конус шелек, күрек, суы
бар бөшке, құмы бар жәшік
Өрт сөндіргіштер
Өрт сөндіргіштер – өрттің дамуының бастапқы кезеңінде сөндіруге
арналған.
Олар ауа көбігі, химиялық көбік, сұйық, көмірқышқыл газы, аэрозоль және
ұнтақ болып бөлінеді.
ОХП-10 өрт сөндіргіші-мойыны бар және жапқыш құрылғымен
жабдықталған қақпағы жабық, сыйымдылығы шамамен 10 л болат ыдыс.
Соңғысы өрт сөндіргіштің зарядының қышқыл бөлігі үшін өрт сөндіргіштің
ішіне салынған пластикалық әйнекті жабуға арналған штангадан,
серіппеден және резеңке клапаннан тұрады.
ОХП - 10 химиялық көбікті өрт сөндіргішінің схемасы
1-корпус;
2 - қышқыл стақан;
3 - бүйірлік тұтқа;
4 - мойын;
5 - тұтқа;
6 - өзек;
7 - қақпақ;
8 - бүрку;
9 - клапан;
10 - сақтандырғыш;
11-төменгі тұтқа.
Өрт сөндіру құралдарын орналастыру орындары
Өрт техникасын орналастыру орындары көрсеткіш белгілермен белгіленуі тиіс.
Өрт сөндіргіштерге және басқа өрт сөндіру жабдығына келетін жолдар ыңғайлы
және кедергі болмауы тиіс.
Өндірісте стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғылары қолданылады,
онда барлық элементтер орнатылады және үнемі әрекетке дайын болады.
Дәнекерлеу булануынан қорғану
Дәнекерлеу шаңы (дәнекерлеу аэрозолы) - бұл металл оксидтері мен минералдардың ең
кішкентай бөлшектерінің қоспасы.
Негізгі компоненттер - темір оксидтері (70% ), марганец, кремний, хром, сондай-ақ фторлы
және басқа қосылыстар.
Аэрозольдерден қорғау үшін арнайы маскалар мен респираторлар қолданылады.
Тыныс алу жүйесіне зиянды әсер
Шаң - қатты заттардың ыдырауы нәтижесінде
түзілетін және тартылыс күшімен орныққанға
дейін ауада қалқып тұратын ұсақ бөлшектер.
Шаң тегістеу, бұрғылау, бұзу, қайрау және
ұнтақтау сияқты жұмыстардың нәтижесінде
пайда болады.
Түтін - қатты заттар жоғары температура
әсерінен буланып, содан кейін
конденсацияланған кезде пайда болады.
Металл түтіндері дәнекерлеу, балқыту,
балқымаларды құю сияқты жұмыстар
нәтижесінде пайда болады.
Газдар - берілген көлемге еркін таралу немесе таралу
қабілетінде ауаға ұқсас заттар. Мысалы - оттегі, көміртегі
оксиді, азот және гелий.
Бу
Бу - бөлме температурасында сұйық немесе қатты болатын газ тәрізді
күйдегі заттар. Олар сұйық немесе қатты заттар буланған кезде пайда
болады. Оңай жанатын сұйықтықтың мысалы - бензин. Басқа мысалдар:
бояу еріткіші және майсыздандыратын еріткіш.
Оттегінің жетіспеушілігі
Оттегінің жетіспеушілігі - ауадағы оттегінің пайызы 19.5% дейін төмендеген кезде
пайда болады (ЗМ анықтамасы бойынша).
Бұл химиялық реакциялар, жану немесе оттегін ауадан басқа заттармен шығару
нәтижесінде пайда болады.
Жеке қорғану құралдары
Қорғаныс киімі
Жоғары шу
Шу - бұл өнеркәсіптік өндірістегі ең көп таралған құбылыс.
Шу деңгейінің төмендеуі айтарлықтай шығындарды талап етуі мүмкін.
Есту органдарын қорғаудың жеке құралдарын пайдалану, егер мұндай құралдар дұрыс
пайдаланылса және оларға қызмет көрсетілсе, мәселенің қанағаттанарлық шешімі болып
табылады.
Жұмысшылар есту қабілетінің жоғалуын дамытатын әсерлер қайтымсыз физикалық
жетіспеушілік сипатына ие болғанға дейін бұл туралы білмеуі мүмкін.
Шу деңгейінің жоғарылауы әсіресе металл өңдеу жүргізілетін салаларға тән.
Қауіпсіздік ережелері мен шаралары
Электр дәнекерлеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру:
Электрмен дәнекерлеушінің жұмыс орны белгілі бір жабдықпен, құрал-сайманмен,
құрылғылармен және т. б. жүзеге асырылатын технологиялық процестің талаптарына сәйкес
жабдықталған өндірістік алаңның жұмыс немесе бригадаға бекітілген учаскесі болып табылады.
Жұмыс орнына қызмет көрсету кезінде: ауысымдық тапсырмаларды, нарядтар мен сызбаларды
уақтында алу; жабдықты жұмыс күйінде ұстаңыз; материалдарды, дайындамаларды,
электродтарды және т. б. жұмыс орнына уақтында жеткізу; өндірілетін өнімнің сапасын
бақылау; жұмыс орнында тиісті тәртіпті сақтау.
Дәнекерлеу кабиналары
Дәнекерлеу кабиналары дәнекерлеушілерді доғаның сәулеленуінен тұрақты
дәнекерлеу орындарында қорғауға қызмет етеді.
Әрбір жұмысшы үшін өлшемі 2 х 2,5 м жеке кабина орнатылады.
Қабырғалар жұқа темірден немесе фанерден жасалуы мүмкін.
Кабинаның қаңқасы құбырдан немесе бұрыштық болаттан, еден отқа төзімді
материалдан (кірпіш, бетон немесе цемент) жасалған.
Қабырғалар ультракүлгін сәулелерді жақсы сіңіретін бояулармен ашық сұр түске
боялған (мырыш немесе титан ақтығы, сары тәж).
Дәнекерлеу кабиналары
Электрмен дәнекерлеу жұмыстарының қауіпсіздігі
Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындауға 18 жасқа толған, арнайы
өндірістік оқудан өткен, жұмыс жүргізу құқығына куәлігі бар адамдар
жіберіледі.
Электрмен дәнекерлеу аппараттарын орнату, жөндеу және бақылау бойынша
барлық жұмыстарды электр монтері орындауы тиіс.
Электрмен дәнекерлеу аппаратын қоректендіру көзіне қосуға,
сақтандырғыштарды ауыстыруға және электрмен дәнекерлеу қондырғысына
қандай да бір жөндеу жүргізуге дәнекерлеушіге тыйым салынады.
Дәнекерлеу процестері EN ISO- 4063 ASME IX
Жабық электродтармен қолмен доғалық
дәнекерлеу - РД
111 / MMA SMAW
Өздігінен қорғайтын ұнтақты сыммен доғалық
дәнекерлеу - МПС
114 FCAW
Флюспен дәнекерлеу - АФ 12 SAW
Инертті газбен тұтас сыммен дәнекерлеу -
МАПС
131 / MIG GMAW
Белсенді газдағы тұтас сыммен дәнекерлеу
- МП
135 / MAG GMAW
Белсенді газдағы ұнтақ сыммен дәнекерлеу -
МПС
136 G-FCAW
Вольфрам электродымен инертті газбен
қолмен доғалық дәнекерлеу (аргон доғалық
дәнекерлеу) - РАД
141 / TIG GTAW
Плазмалық дәнекерлеу - П 15 PAW
Дәнекерлеудің негізгі түрлері. Халықаралық
стандарттарға сәйкес дәнекерлеу әдістерін белгілеу.
Балқымамен дәнекерлеуді жіктеу.
Жабық электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеу – 111, ММА,SMAW.
Бұл әдіс металды жабылған металл электрод пен жалғанған металдар арасында жанатын
электр доғасымен жылытуға негізделген. Электрод түйіршікті ағынның қабатымен
жабылған металл сымнан тұрады, ол өзекшеде байланыстырушы құраммен ұсталады.
Қуат көзі
Электр тұтқыш
Массалық қысқыш
ББ
Бөлшек
Доға
Электродтың қаптамасы
Электрод өзегі
Қорғаныс газы электрод
жабынынан түзіледі
Қорғаныс газдарының ортасында дәнекерлеу
131/135 MIG/MAG, GMAW
Қорғаныс газы
Беру құрылғысы
Тапанша
Қуат көзі
Масалық қысқыш
Газ диффузоры және
оқшаулағыш
Байланыс ұшы
Сым
Бөлшек
Доға
Қорғаныс газы
Аргон доғалы дәнекерлеу 141, TIG, GTAW
Қуат көзі
Инертті газ
Ұстаушы
Массалық
қысқыш
Электрод
Толтырғыш сым
Доға
Бөлшек Инертті газ
Дәнекерлеуге қатысты негізгі терминдер
Өту - бұл доғаның тұтануынан бастап, оның толық бөлінуіне дейінгі
уақыт.
Қабат - бұл тігістің бүкіл ұзындығы бойымен бір деңгейде құйылған
ролик.
Алдыңғы жағы - тігістің сыртқы көрінетін бөлігі (қаптау).
Түбір - дәнекерлеудің бірінші қабаты.
Балқыту - бұл балқытылған металдың тереңдігі.
Дәнекерлеудің ені мен биіктігі.
Тігістің түрі - стандартты, дөңес, ішке қайрлған.
Дәнекерлеу жіктемесі
Орындау бойынша
біржақты
екі жақты
қабаттар мен өтулер саны бойынша
бір қабатты
көп қабатты
бір өтпелі
көп өтпелі
Әрекет етуші күш бойынша (Р)
Бойлық
(қапталдық)
Көлденең (маңдай)
Аралас
Қиғаш
I-IV - қабаттар саны
1- 8 - өту саны
Дәнекерлеудің негізгі геометриялық параметрлері
дәнекерленген
металдың қалыңдығы
тігістің ені
тігістің дөңестігі
балқу тереңдігі
тігістің қалыңдығы (t = q+h)
саңылау
бұрыштық тігіс катеті
бұрыштық тігістің
есептік биіктігі
бұрыштық тігістің қалыңдығы
тігістің дөңестігі
түйіспелі тігіс
бұрыштық тігіс
двусторонние непрерывные
двусторонние цепные
односторонние прерывистые
двусторонние шахматные
Дәнекерлеу жіктемесі
Сыртқы түрі бойынша
дөңес қалыпты толмаған
екі жақты тұтас
екі жақты тізбекті
бір жақты үзік
екі жақты шахмат
Дәнекерлеу материалдары
Дәнекерлеуге балқытылған электродтар, дәнекерлеу электродтары, балқымайтын электродтар,
толтырғыш шыбықтар, ұнтақ материалдары, ағындар мен қорғаныс газдары (инертті, белсенді және газ
қоспалары) жатады.
Дәнекерлеу материалдары:
Дәнекерлеу процесін жүргізу мүмкіндігі.
Оның тұрақтылығы.
Дәнекерлеудің қажетті өлшемдері.
Дәнекерлеу процесінде металды атмосфераның зиянды әсерінен қорғау.
Металды зиянды қоспалар мен газдардан тазарту.
Оксидтер мен шлактардың қосындыларын алып тастау.
Тігіс металының бастапқы құрылымын ұнтақтау.
Электрод металын тасымалдау
Электродта үлкен тамшы біртіндеп пайда болады және оны ұзақ уақыт ұстайды. Үлкен тамшылардың берілуін тудыратын
негізгі күштер - ауырлық күші және беттік керілу күші. Ауырлық күші тігістің кеңістіктік жағдайына байланысты тамшының
электродтан бөлінуіне ықпал етеді (төменгі жағында), бөлінуге кедергі келтіреді (төбеде) немесе тамшыны электрод осінен
ауытқуға тырысады (тік күйде).
Металды ірі тамшылы тасымалдау
Ірі тамшылы Орташа тамышлы Ұсақ тамшылы
негізгі жабыны
бар электродтар
рутил және
қышқыл жабыны
бар электродтар
целлюлозамен
қапталған
электродтар
Электрод металын тасымалдау
Беттік керілу күші, әдетте, электродтан ваннаға тамшылардың түсуіне жол бермейді.
Доғаның кернеуінің жоғарылауымен, электродтың диаметрімен және тікелей полярлыққа ауысуымен
тамшылардың диаметрі артады, ток күшінің жоғарылауымен ол азаяды.
Үлкен тасымалдау тұрақтылығын тек реактивті тасымалдау арқылы алуға болады.
Кішкентай тамшылар қысқа тұйықталусыз дәнекерлеу ваннасына өтетін сұйық металдың қатты ағынын
құрайды, бұл барлық кеңістіктік позицияларда дәнекерлеу кезінде осы процесті тиімді пайдалануға
мүмкіндік береді
Кристаллизационные слои сварном шве
1 - қатайтылған кристалдар
2 - металл емес қосындылар
1 - негізгі металл 2 - металл тігіс
3 - балқыту аймағы
Металл тігісі
Электродты немесе толтырғыш металл балқып, дәнекерлеу ваннасында негізгі металмен
араластырылады және дәнекерлеуді күшейтеді.
Тігіс металы мен негізгі металл арасында шекара пайда болады, оны балқу аймағы немесе балқу
сызығы деп атайды.
Тігістің өлшемдері мен параметрлері жылу көзінің қуатына, дәнекерлеу жылдамдығына және
дәнекерленген электродты материалдардың термофизикалық қасиеттеріне байланысты.
Тігіс металының кристалдануы Дәнекерлеу тігісінің кристалдану қабаттары
Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру
.
Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру процесі балқытылған металдың ауырлық күші, дәнекерлеу
доғасының қысымы және беттік керілу күштерінің әсерінен жүреді.
Бұл күштердің таралуы көбінесе дәнекерлеу тігісінің кеңістіктегі орналасуына байланысты.
Тігістің төменгі орналасуымен және балқыту арқылы сұйық металл ваннада жылу көзі арқылы
ваннаға түсетін ауырлық күші мен қысымды теңестіретін беттік керілу күштерімен ұсталады.
Егер бұл тепе - теңдік бұзылса, онда беткі қабаттың жарылуы мүмкін және металл ваннадан ағып,
ойлып қалуы мүмкін.
Тік тігіс
Тік бетіндегі
көлденең тігіс
Тік тігіс төменнен жоғары
Төбенің
тігісі
Дәнекерлеу ваннасының бойлық қимасы
Доғадағы газдардың қысымы
Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру
Нақты жағдайларда, дәнекерлеу ваннасы тігіс бойымен қозғалса, балқытылған металды ваннаның құйрығына
жылжытатын гидродинамикалық күштер пайда болады.
Доғалық дәнекерлеу кезінде тігістің пайда болу схемасы:
1-балқыту желісі (аймағы);
2-негізгі металдың ішінара балқыған дәндері;
3-бағаналы кристаллиттер;
4-кристалдану қабаттары;
5-автономды бағытталған кристаллиттер;
S-дәнекерленген жиектің қалыңдығы;
h-еріту тереңдігі;
е-тігістің ені;
q-тігісті күшейту биіктігі
1-негізгі металл
2-қож
3-сұйық металл тігіс
4-қатайған металл тігіс
АБВ - негізгі металды балқыту
АВГ - кристалданған тігіс металы
Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру
Мұндай шаралардың маңыздылығы тігістің тік және төбелік орналасуында өте маңызды.
Тік тігістің пайда болуы екі бағытта жүруі мүмкін – төменнен жоғары және жоғарыдан төмен.
Тігіс төменнен жоғары қарай пайда болған кезде, сұйық металл ваннада тек беттік керілу күштерімен ұсталады, ал
жоғарыдан төмен дәнекерлеу кезінде доғаның қысымы осы күштерге қосылады.
Төбені дәнекерлеу кезінде металдың сұйық фазасына әсер ететін күштер оны ағып кетуден сақтап қана қоймай, электродты
металды ауырлық күшіне қарама-қарсы бағытта жылжытуы керек.
Барлық көрсетілген жағдайларда дәнекерлеу ваннасының өлшемдері мен доғаның жылу қуатын шектеу керек.
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары
Дәнекерлеу кәбілдері мен сымдары берік оқшауланған болуы тиіс, жалғаулар
жалғағыш муфталармен жүргізілуі тиіс.
Сымдар ілулі, олар жерде болмауы керек және бір-бірімен бұралуы керек.
Жабдық жаңбыр мен қардан қорғау үшін шатыр астында болуы керек.
Дәнекерлеу жабдықтарын жөндеуді электр техникалық персонал жүргізуі тиіс.
Резервуарларды, қазандықтарды және басқа жабық құрылымдарды дәнекерлеу
кезінде резеңке төсеніштерді қолданыңыз.
Жарықтандыру үшін 12 В кернеуі бар шамдар қолданылады
Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуі және дәнекерлеу жұмыстарын дұрыс орындау
кезінде электр тогының соғу мүмкіндігі шектеледі.
Электр дәнекерлеу жабдығын желіге қосуға және ажыратуға, сондай-ақ олардың жарамды
жай-күйіне электр техникалық персонал міндетті.
Дәнекерлеушілерге бұл жұмыстарды орындауға тыйым салынады.
Электр тоғының соғуы
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде:
Электр доғаларын шығаратын электрлік құрылғылар, металды қарқынды балқыту, буландыру және
шашырату қаупты.
Бұл қауіпсіздік шараларын және дәнекерлеушіні өндірістік жарақаттанудан қорғауды қажет етеді.
Электр тоғы соғуы мұмкін дәнекерлеу аппаратурасыңың тоқ өткізгіш бөліктерге жақындағанда.
0,05 А-дан асатын электр тогының соғуы ауыр зардаптарға және тіпті өлімге әкелуі мүмкін.
Қауіпсіздік шаралары және электр тогының соғуы
кезінде алғашқы көмек көрсету
Жылжымалы қоректендіру көздерін жерге тұйықтау жүргізіледі оларды желіге қосқанға
дейін, ал жерден айыру тек электр желісінен ажыратқанан кейн.
Электр тоғымен зақымданған жағдайда зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек
қорсету керек:
электр сымдарынан босату,
таза ауаға жеткізуді қамтамасыз ету,
егер зардап шегуші ес-түссіз болса жедел жәрдем шақыру,
дәрігер келгенше көмек көрсету,
жасанды тыныс алуды жүргізу.
Дәнекерлеу
жабдықтарыңың
ақаулары
Желідегі
үзіліс
Жерге
қате
қосу
Электр сымдар
ақаулары
Қолданбау :
1 - резеңке
кілемшелер
2 - резеңке калош
3 - жылжымалы
шамдар кернеуі
12 вольт
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары
Электр тогымен соғуды болдырмау
үшін сақтау қажет келесі шарттарды:
қоректендіру көздерінің корпустары,
доғалар,
қосалқы дәнекерлеу жабдықтары,
дәнекерленетін бұйымдар
сенімді жерге тұйықталуы тиіс.
Дұрыс жұмыс жасамағаның салдарынан электр тогынан зақымдануы
ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ:
1. Резервуарларда
2. Құдықтарда
3. Қазаншұңқырларда
4. Ыдыстарда
Сыртқы жұмыстар кезінде:
дәнекерлеу жабдығын және
жұмыс орнын ылғалдың
әсерінен қорғауға арналған
қалқаларды, шатырларды,
будкаларды қолданбау.
Егер мұндай жұмыс
жағдайларын сақтау мүмкін
болмаса, оны жүргізуге
болмайды.
Қауіпсіздік шаралары және электр тогының соғуы кезінде алғашқы көмек көрсету
Жылжымалы қоректендіру көздерін жерге тұйықтау жүргізіледі оларды желіге қосқанға
дейін, ал жерден айыру тек электр желісінен ажыратқанан кейн.
Электр тоғымен зақымданған жағдайда зардап шеккен адамға алғашқы медициналық
көмек қорсету керек:
электр сымдарынан босату,
таза ауаға жеткізуді қамтамасыз ету,
егер зардап шегуші ес-түссіз болса жедел жәрдем шақыру,
дәрігер келгенше көмек көрсету,
жасанды тыныс алуды жүргізу.
1 de 60

Recomendados

Безопасное вождение.pptx por
Безопасное вождение.pptxБезопасное вождение.pptx
Безопасное вождение.pptxGrimlock10
3 visualizações89 slides
Оказание первой помощи (1).pptx por
Оказание первой помощи (1).pptxОказание первой помощи (1).pptx
Оказание первой помощи (1).pptxGrimlock10
3 visualizações92 slides
техника безопасности при работе с гидравлическим станком.pptx por
техника безопасности при работе с гидравлическим станком.pptxтехника безопасности при работе с гидравлическим станком.pptx
техника безопасности при работе с гидравлическим станком.pptxGrimlock10
6 visualizações60 slides
KAZ.pptx por
KAZ.pptxKAZ.pptx
KAZ.pptxGrimlock10
11 visualizações60 slides
прекурсоры.pptx por
прекурсоры.pptxпрекурсоры.pptx
прекурсоры.pptxGrimlock10
22 visualizações41 slides
Отв.лицо за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.pptx por
Отв.лицо за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.pptxОтв.лицо за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.pptx
Отв.лицо за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.pptxGrimlock10
27 visualizações67 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Grimlock10

Жол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptx por
Жол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptxЖол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptx
Жол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptxGrimlock10
7 visualizações66 slides
4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx por
4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx
4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptxGrimlock10
93 visualizações68 slides
5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx por
5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx
5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptxGrimlock10
17 visualizações31 slides
Оператор ДНГ презентация КАЗ.pptx por
Оператор ДНГ презентация КАЗ.pptxОператор ДНГ презентация КАЗ.pptx
Оператор ДНГ презентация КАЗ.pptxGrimlock10
6 visualizações177 slides
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptx por
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptxЭлектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptx
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptxGrimlock10
68 visualizações279 slides
ДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptx por
ДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptxДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptx
ДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptxGrimlock10
4 visualizações69 slides

Mais de Grimlock10(20)

Жол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptx por Grimlock10
Жол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptxЖол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptx
Жол-құрылыс машиналары мен тракторларды жөндеу жөніндегі Слесарь 5 разряд.pptx
Grimlock107 visualizações
4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx por Grimlock10
4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx
4 разрядты Автокөлік жөндеу слесары.pptx
Grimlock1093 visualizações
5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx por Grimlock10
5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx
5-разрядты сусыздандыру қондырғысының операторы.pptx
Grimlock1017 visualizações
Оператор ДНГ презентация КАЗ.pptx por Grimlock10
Оператор ДНГ презентация КАЗ.pptxОператор ДНГ презентация КАЗ.pptx
Оператор ДНГ презентация КАЗ.pptx
Grimlock106 visualizações
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptx por Grimlock10
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptxЭлектромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptx
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования қазақша.pptx
Grimlock1068 visualizações
ДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptx por Grimlock10
ДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptxДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptx
ДОЗИМЕТРИСТ 4 разряда каз.pptx
Grimlock104 visualizações
Кабельдік желілерді жөндеу және монтаждау жөніндегі электромонтер.pptx por Grimlock10
Кабельдік желілерді жөндеу және монтаждау жөніндегі электромонтер.pptxКабельдік желілерді жөндеу және монтаждау жөніндегі электромонтер.pptx
Кабельдік желілерді жөндеу және монтаждау жөніндегі электромонтер.pptx
Grimlock10108 visualizações
Оператор по исследованию скважин казакша.pptx por Grimlock10
Оператор по исследованию скважин казакша.pptxОператор по исследованию скважин казакша.pptx
Оператор по исследованию скважин казакша.pptx
Grimlock1068 visualizações
Подземный ремонт cкважин қаз 2023ж.pptx por Grimlock10
Подземный ремонт cкважин қаз 2023ж.pptxПодземный ремонт cкважин қаз 2023ж.pptx
Подземный ремонт cкважин қаз 2023ж.pptx
Grimlock1051 visualizações
Сверловщик презентация қаз 2023 ж.pptx por Grimlock10
Сверловщик презентация қаз 2023 ж.pptxСверловщик презентация қаз 2023 ж.pptx
Сверловщик презентация қаз 2023 ж.pptx
Grimlock104 visualizações
Токарь 4 разряда презентация ҚАЗАҚША - копия.pptx por Grimlock10
Токарь 4 разряда презентация ҚАЗАҚША - копия.pptxТокарь 4 разряда презентация ҚАЗАҚША - копия.pptx
Токарь 4 разряда презентация ҚАЗАҚША - копия.pptx
Grimlock104 visualizações
Токарь 5 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx por Grimlock10
Токарь 5 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptxТокарь 5 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx
Токарь 5 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx
Grimlock1069 visualizações
Токарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx por Grimlock10
Токарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptxТокарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx
Токарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx
Grimlock103 visualizações
Токарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx por Grimlock10
Токарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptxТокарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx
Токарь 6 разряда презентация ҚАЗАҚША.pptx
Grimlock102 visualizações
Курс стропальщики основной.pptx por Grimlock10
Курс стропальщики основной.pptxКурс стропальщики основной.pptx
Курс стропальщики основной.pptx
Grimlock1011 visualizações
Лаборант по анализу газа и пыли 4 - разряда.ppt por Grimlock10
Лаборант по анализу газа и пыли 4 - разряда.pptЛаборант по анализу газа и пыли 4 - разряда.ppt
Лаборант по анализу газа и пыли 4 - разряда.ppt
Grimlock105 visualizações
Помощник бурильщика КРС презентация 2022.pptx por Grimlock10
Помощник бурильщика КРС презентация 2022.pptxПомощник бурильщика КРС презентация 2022.pptx
Помощник бурильщика КРС презентация 2022.pptx
Grimlock1015 visualizações
Оператор АЗС презентация.pptx por Grimlock10
Оператор АЗС презентация.pptxОператор АЗС презентация.pptx
Оператор АЗС презентация.pptx
Grimlock1013 visualizações
Оператор ППД.pptx por Grimlock10
Оператор ППД.pptxОператор ППД.pptx
Оператор ППД.pptx
Grimlock104 visualizações
Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда презентация.pptx por Grimlock10
Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда презентация.pptxОбмотчик элементов электрических машин 4 разряда презентация.pptx
Обмотчик элементов электрических машин 4 разряда презентация.pptx
Grimlock1016 visualizações

Электрогазосварщик презентация каз вар 2023.pptx

 • 2. Электр тоғы - бұл электр тізбегіне қосылған өткізгіш бойымен бос электрондардың бағытталған қозғалысы. Электр тізбегі - тоқ және кернеу ұғымдарын қолдана отырып сипаттауға болатын электромагниттік процестерді электр тоғының өтуіне арналған құрылғылар жиынтығы Электр тізбегі үзілген кезде токтың әрекеті тоқтайды. Тұйықталған электр тізбегі арқылы өтетін кезде бағыты мен шамасын өзгертпейтін электр тоғы тұрақты электр тоғы деп аталады. Электр тоғының негіздері
 • 3. Айнымалы тоқ, айнымалы тоқ (alternating current — АС) — шамасы мен бағыты бойынша мезгіл-мезгіл өзгеретін электр тоғы Айнымалы тоқ Максималды оң және минималды теріс шамалар арасындағы синусоидалы амплитудасының аралығы айнымалы тоқ (АС) деп аталады. Электр тогының шамасы кернеумен (вольтпен) және кедергімен (ом) анықталады. Дәнекерлеу кабелінің көлденең қимасы дәнекерлеу тогының шамасымен және кабельдің ұзындығымен анықталады. Дәнекерлеу тоғы (ампермен) өлшенеді.
 • 4. Газдар инертті деп аталады, олар металмен химиялық әрекеттеспесе және онда ерімесе. Газды белсенді деп аталады, өйткені ол ваннаның балқытылған металымен химиялық реакцияларға (өзара әрекеттесулерге) еніп, онда ериді. Әр түрлі қорғаныс газдары мен олардың қоспалары дәнекерлеу жылдамдығына, тігістің сапасы мен сыртқы түріне байланысты дәнекерлеу процесіне әртүрлі әсер етеді. Қатты заттар өткізгіштерге бөлінеді - металдар ( күміс, мыс, алюминий, темір). Өткізбегіштер (оқшаулағыштар) - фарфор, шыны, резеңке. Жартылай өткізгіштер - кремний, германий, селен. Газдар иондалған жағдайда өткізгіштерге айналады. Газдар жоғары температура, потенциалдар айырмасы, рентген сәулелері және т.б. әсерінен иондалады.
 • 5. Электр доғасының табиғи Электр доғасы - бұл жоғары тоқ тығыздығы кезінде жүзеге асырылатын және көп мөлшерде жылу шығарумен бірге жүретін қатты немесе сұйық электродтар арасындағы газ ортасында тұрақты, ұзаққа созылатын электр разряды. Тұрақты токтың электр доғасы электродтың ұшы мен дәнекерленген бөліктің шеттері жанасқанда қозғалады. Жоғары ток тығыздығы осы доғалардың тез еруіне және учаскедегі дәнекерлеу тізбегін жабатын сұйық металл пленкасының пайда болуына ықпал етеді (электрод - дәнекерленген бөлік). Қысқа тұйықталу Қысқа тұйықталу Сұйық металл қабатының пайда болуы Мойын қалыптастыру Доғаның пайда болуы Негізгі металл Қапталған электрод Доға
 • 6. Доғаның жану схемасы Жану схемасы Қапталған электрод Катодтық дақ Газ бұлты Дәнекерлеу ваннасы Доға бағанасы Кратер Дәнекерленетін металл Анодтық дақ
 • 7. Қалыптасқан иондалған ортада электр дәнекерлеу доғасы пайда болады. Бастапқы сәтте доғаны қоздыру үшін оның кейінгі жануына қарағанда біршама үлкен кернеу қажет. Доғаның кернеуінің дәнекерлеу тізбегіндегі тоққа тәуелділігі доғаның статикалық вольт - амперлік сипаттамасы деп аталады. Доғаны қоздыру үшін қажетті кернеу: ток түріне (тұрақты немесе ауыспалы), доғалық аралыққа, электрод материалына және дәнекерленген жиектерге, электрод жабынына және т.б. байланысты. Доғалық дәнекерлеу кезінде жылу беру (жылу беру) байланысты дәнекерлеу тогының шамасынан, доғаның кернеуі мен жылдамдығынын орын ауыстыру. Электр доғасының табиғи
 • 8. Полная тепловая мощность дуги Q (Дж/с) зависит от силы сварочного тока Iсв (А) и напряжения дуги Uд (В): Q = Iсв Uд. Однако не вся теплота дуги затрагивается на расплавление металла, т.е. на собственно сварку. Значительная часть ее расходуется на теплоотдачу в окружающую среду, расплавление электродного покрытия или флюса, разбрызгивание и т.п. Характер распределения полной тепловой мощности по отдельным статьям расхода определяют термином «тепловой баланс дуги». На рис. 2 показаны схемы теп- ловых балансов дуги при ручной сварке покрытыми электродами и сварке под флюсом. Часть общей тепловой мощности дуги, расходуемой непосредственно на нагрев и расплавление основного и присадочного металлов, называют эффективной тепловой мощностью дуги q (Дж/с). Она всегда меньше полной тепловой мощности дуга. Эффективная тепловая мощность сварочной дуги представляет собой количество теплоты, введенное дугой в свариваемую деталь в единицу времени. Она определяется уравнением q = Iсв Uд h, h - где коэффициент полезного действия дуги, представляющий собой отношение эффективной тепловой мощности к полной тепловой мощности дуги. Эффективная тепловая мощность зависит от способа сварки, материала электрода, состава покрытия или флюса и ряда других факторов. Рис. 2. Тепловой баланс при сварке: а - покрытыми электродами, б - подслоем флюса Данные значений для различных способов сварки приведены на табл. 1. Данные рис. 2 и табл. 1 показывают, что теплота дуги наиболее рационально используется при автоматической сварке под флюсом. 1. Значения h для различных способов сварки Способ сварки Значение h В защитном газе вольфрамовым электродом 0,6 Покрытым электродом 0,75 Под флюсом 0,8 - 0,9 Доғаның толық жылу қуаты Ток күші мен кернеуге байланысты. Айтарлықтай бөлігі қоршаған ортаға жылу беруге, электрод жабынын немесе ағынды ерітуге, шашыратуға және т.б. жұмсалады. Қуатты бөлу сипаты доғаның жылу балансы деп аталады. Негізгі және толтырғыш металды ерітуге жұмсалатын доғаның қуаты доғаның тиімді қуаты деп аталады. Дәнекерлеу кезіндегі жылу балансы: А – жабылған электродпен, В - ағын қабатының астында. А Б Әр түрлі дәнекерлеу әдістерімен доғаның тиімді қуатының коэфициентері: Вольфрам электродымен қорғаныс газында 0,6 Жабылған электродпен 0,75 Ағын қабаты астында 0,8
 • 9. Доғаның вольт - амперлік сипаттамасы Доғаның қуат көздерінің сыртқы вольт - амперлік сипаттамасы Жұмыс нүктелері (доғаның тұрақты жану нүктелері) Доғаның ұзындығын өзгерту кезінде дәнекерлеу режимін реттеу диапазоны
 • 10. Дәнекерлеу доғасындағы процестер Эмиссия - өткізгіштік электрондарының пайда болуы Ионизация - оң зарядталған бөлшектердің түзілуі Рекомбинация - теріс электрондар мен оң иондардың бейтарап атомдарға бірігуі
 • 11. Доғаның құрылымы мен сипаттамалары катод аймағы анод аймағы доға бағанасы доғаның ұзындығы
 • 12. Дәнекерлеу доғасының жіктелуі тұрақты токтың полярлығы бойынша Тузу Кері Кері полярлықпен металдың бетіндегі температура төмен болады. Жұқа немесе жоғары легирленген болаты дәнекерлеу кезінде қолданылады.
 • 13. Бірнеше секунд ішінде қысқа мерзімді әрекет етсе де, көз ауруы-электрофтальмияны тудырады. Бұл өткір ауырсынумен, көздің ауырсынуымен, лакримациямен және қабақтың спазмымен бірге жүреді. Ұзақ уақыт бойы сәулелендіру, ультракүлгін сәулесімен күйіктерді тудырады. Инфрақызыл сәулелердің жылу серпіні бет пен қолдың терісін күйдіруі мүмкін, сонымен қатар көру қабілетіне зиянды әсер етеді.
 • 14. Көру органдарына зиянды әсер Инфрақызыл сәуле ұзақ уақыт әсер еткенде көз линзаларының бұлдырауын (катаракта) тудырады, бұл уақытша және тіпті көру қабілетінің толық жоғалуына әкелуі мүмкін. Дәнекерлеу доғасының жарық сәулелерінің жарықтығы адам көзіне рұқсат етілген нормадан едәуір асады. Дәнекерлеу доғасының жарық ағынымен көзге айтарлықтай зақым келген кезде, сіз тіпті соқыр болып қаласыз. Сонымен қатар, дәнекерлеу кезінде шашыраған ұшқындар көздің күйіп қалуына әкелуі мүмкін.
 • 15. Күйіктер мен өрттер Дәнекерлеу кезінде күйік алуға болады: Ыстық металмен жанасудан. Дәнекерлеу доғасының жылу сәулеленуінен. Терінің бетіне ыстық металл мен қождың тамшыларынан. Төбелік, көлденең және тік тігістерді дәнекерлеу кезінде бұл ықтималдығы жоғары. Қолды қорғау үшін жеңдер үстіне краги (арнайы қолғап) кию керек. Егер өрттен қорғаудың қарапайым талаптары орындалмаса, дәнекерлеу өрттің себебі болуы мүмкін. Өрттің себебі балқытылған металдың ұшқындары мен тамшылары, дәнекерлеу жанарғысының отына ұқыпсыз қарау, жұмыс орнында жанғыш сұйықтықтар мен газдардың болуы, от жұмыстарын жүргізу орнында қоқыстардың болуы.
 • 17. Өрттің қауіп-қатері Дәнекерлеу орындарында жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыра отырып, өрттен қорғау шараларын қатаң сақтау керек. Егер дәнекерлеу жұмыстары биіктікте жүргізілсе, онда жұмыс орнының қоршауын және 10 метр радиуста жанғыш материалдардан тазартуды ескеру қажет.
 • 18. Өртпен күрес Жануды тоқтату үшін: Тотықтырғыштың жану аймағына енуіне жол бермеңіз (ауаның оттегін) Сондай-ақ жанғыш затты тұтану температурасын төмендету (өздігінен тұтану) Жалынды механикалық түрде үзу (жырту).
 • 19. Суды қолдану Ең көп таралған және қол жетімді сөндіру құралы – су. Жану аймағына түсіп, ол қызады және буланып, көп мөлшерде жылуды сіңіреді, бұл жанғыш заттардың салқындауына ықпал етеді. Булану кезінде бу пайда болады, ол жану ошағына ауаның кіруін шектейді. Су қолданылады: қатты жанғыш заттар мен материалдарды, ауыр мұнай өнімдерін сөндіруге су перделерін жасау және өрт ошағына жақын орналасқан объектілерді салқындату үшін.
 • 20. Химиялық және ауа - механикалық көбік Көбік екі түрлі: химиялық және ауа-механикалық Химиялық көбік сілтілік және қышқыл ерітінділердің өзара әрекеттесуі кезінде көбік түзгіштердің қатысуымен түзіледі. Ауа-механикалық көбік-бұл ауа, су және көбік түзгіш қоспасы. Жанып жатқан сұйықтықтың бетіне жайыла отырып, ол ауа оттегісін енуіне жол бермей, жануды тоқтатады. Көбікпен қатты жанғыш материалдарды сөндіруге болады.
 • 21. Өрт сөндіру құрал-саймандары Сүймен, балта, багор, асбест көрпе, конус шелек, күрек, суы бар бөшке, құмы бар жәшік
 • 22. Өрт сөндіргіштер Өрт сөндіргіштер – өрттің дамуының бастапқы кезеңінде сөндіруге арналған. Олар ауа көбігі, химиялық көбік, сұйық, көмірқышқыл газы, аэрозоль және ұнтақ болып бөлінеді. ОХП-10 өрт сөндіргіші-мойыны бар және жапқыш құрылғымен жабдықталған қақпағы жабық, сыйымдылығы шамамен 10 л болат ыдыс. Соңғысы өрт сөндіргіштің зарядының қышқыл бөлігі үшін өрт сөндіргіштің ішіне салынған пластикалық әйнекті жабуға арналған штангадан, серіппеден және резеңке клапаннан тұрады.
 • 23. ОХП - 10 химиялық көбікті өрт сөндіргішінің схемасы 1-корпус; 2 - қышқыл стақан; 3 - бүйірлік тұтқа; 4 - мойын; 5 - тұтқа; 6 - өзек; 7 - қақпақ; 8 - бүрку; 9 - клапан; 10 - сақтандырғыш; 11-төменгі тұтқа.
 • 24. Өрт сөндіру құралдарын орналастыру орындары Өрт техникасын орналастыру орындары көрсеткіш белгілермен белгіленуі тиіс. Өрт сөндіргіштерге және басқа өрт сөндіру жабдығына келетін жолдар ыңғайлы және кедергі болмауы тиіс. Өндірісте стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғылары қолданылады, онда барлық элементтер орнатылады және үнемі әрекетке дайын болады.
 • 25. Дәнекерлеу булануынан қорғану Дәнекерлеу шаңы (дәнекерлеу аэрозолы) - бұл металл оксидтері мен минералдардың ең кішкентай бөлшектерінің қоспасы. Негізгі компоненттер - темір оксидтері (70% ), марганец, кремний, хром, сондай-ақ фторлы және басқа қосылыстар. Аэрозольдерден қорғау үшін арнайы маскалар мен респираторлар қолданылады.
 • 26. Тыныс алу жүйесіне зиянды әсер Шаң - қатты заттардың ыдырауы нәтижесінде түзілетін және тартылыс күшімен орныққанға дейін ауада қалқып тұратын ұсақ бөлшектер. Шаң тегістеу, бұрғылау, бұзу, қайрау және ұнтақтау сияқты жұмыстардың нәтижесінде пайда болады. Түтін - қатты заттар жоғары температура әсерінен буланып, содан кейін конденсацияланған кезде пайда болады. Металл түтіндері дәнекерлеу, балқыту, балқымаларды құю сияқты жұмыстар нәтижесінде пайда болады.
 • 27. Газдар - берілген көлемге еркін таралу немесе таралу қабілетінде ауаға ұқсас заттар. Мысалы - оттегі, көміртегі оксиді, азот және гелий.
 • 28. Бу Бу - бөлме температурасында сұйық немесе қатты болатын газ тәрізді күйдегі заттар. Олар сұйық немесе қатты заттар буланған кезде пайда болады. Оңай жанатын сұйықтықтың мысалы - бензин. Басқа мысалдар: бояу еріткіші және майсыздандыратын еріткіш.
 • 29. Оттегінің жетіспеушілігі Оттегінің жетіспеушілігі - ауадағы оттегінің пайызы 19.5% дейін төмендеген кезде пайда болады (ЗМ анықтамасы бойынша). Бұл химиялық реакциялар, жану немесе оттегін ауадан басқа заттармен шығару нәтижесінде пайда болады.
 • 32. Жоғары шу Шу - бұл өнеркәсіптік өндірістегі ең көп таралған құбылыс. Шу деңгейінің төмендеуі айтарлықтай шығындарды талап етуі мүмкін. Есту органдарын қорғаудың жеке құралдарын пайдалану, егер мұндай құралдар дұрыс пайдаланылса және оларға қызмет көрсетілсе, мәселенің қанағаттанарлық шешімі болып табылады. Жұмысшылар есту қабілетінің жоғалуын дамытатын әсерлер қайтымсыз физикалық жетіспеушілік сипатына ие болғанға дейін бұл туралы білмеуі мүмкін. Шу деңгейінің жоғарылауы әсіресе металл өңдеу жүргізілетін салаларға тән.
 • 33. Қауіпсіздік ережелері мен шаралары Электр дәнекерлеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру: Электрмен дәнекерлеушінің жұмыс орны белгілі бір жабдықпен, құрал-сайманмен, құрылғылармен және т. б. жүзеге асырылатын технологиялық процестің талаптарына сәйкес жабдықталған өндірістік алаңның жұмыс немесе бригадаға бекітілген учаскесі болып табылады. Жұмыс орнына қызмет көрсету кезінде: ауысымдық тапсырмаларды, нарядтар мен сызбаларды уақтында алу; жабдықты жұмыс күйінде ұстаңыз; материалдарды, дайындамаларды, электродтарды және т. б. жұмыс орнына уақтында жеткізу; өндірілетін өнімнің сапасын бақылау; жұмыс орнында тиісті тәртіпті сақтау.
 • 34. Дәнекерлеу кабиналары Дәнекерлеу кабиналары дәнекерлеушілерді доғаның сәулеленуінен тұрақты дәнекерлеу орындарында қорғауға қызмет етеді. Әрбір жұмысшы үшін өлшемі 2 х 2,5 м жеке кабина орнатылады. Қабырғалар жұқа темірден немесе фанерден жасалуы мүмкін. Кабинаның қаңқасы құбырдан немесе бұрыштық болаттан, еден отқа төзімді материалдан (кірпіш, бетон немесе цемент) жасалған. Қабырғалар ультракүлгін сәулелерді жақсы сіңіретін бояулармен ашық сұр түске боялған (мырыш немесе титан ақтығы, сары тәж).
 • 36. Электрмен дәнекерлеу жұмыстарының қауіпсіздігі Электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындауға 18 жасқа толған, арнайы өндірістік оқудан өткен, жұмыс жүргізу құқығына куәлігі бар адамдар жіберіледі. Электрмен дәнекерлеу аппараттарын орнату, жөндеу және бақылау бойынша барлық жұмыстарды электр монтері орындауы тиіс. Электрмен дәнекерлеу аппаратын қоректендіру көзіне қосуға, сақтандырғыштарды ауыстыруға және электрмен дәнекерлеу қондырғысына қандай да бір жөндеу жүргізуге дәнекерлеушіге тыйым салынады.
 • 37. Дәнекерлеу процестері EN ISO- 4063 ASME IX Жабық электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеу - РД 111 / MMA SMAW Өздігінен қорғайтын ұнтақты сыммен доғалық дәнекерлеу - МПС 114 FCAW Флюспен дәнекерлеу - АФ 12 SAW Инертті газбен тұтас сыммен дәнекерлеу - МАПС 131 / MIG GMAW Белсенді газдағы тұтас сыммен дәнекерлеу - МП 135 / MAG GMAW Белсенді газдағы ұнтақ сыммен дәнекерлеу - МПС 136 G-FCAW Вольфрам электродымен инертті газбен қолмен доғалық дәнекерлеу (аргон доғалық дәнекерлеу) - РАД 141 / TIG GTAW Плазмалық дәнекерлеу - П 15 PAW Дәнекерлеудің негізгі түрлері. Халықаралық стандарттарға сәйкес дәнекерлеу әдістерін белгілеу. Балқымамен дәнекерлеуді жіктеу.
 • 38. Жабық электродтармен қолмен доғалық дәнекерлеу – 111, ММА,SMAW. Бұл әдіс металды жабылған металл электрод пен жалғанған металдар арасында жанатын электр доғасымен жылытуға негізделген. Электрод түйіршікті ағынның қабатымен жабылған металл сымнан тұрады, ол өзекшеде байланыстырушы құраммен ұсталады. Қуат көзі Электр тұтқыш Массалық қысқыш ББ Бөлшек Доға Электродтың қаптамасы Электрод өзегі Қорғаныс газы электрод жабынынан түзіледі
 • 39. Қорғаныс газдарының ортасында дәнекерлеу 131/135 MIG/MAG, GMAW Қорғаныс газы Беру құрылғысы Тапанша Қуат көзі Масалық қысқыш Газ диффузоры және оқшаулағыш Байланыс ұшы Сым Бөлшек Доға Қорғаныс газы
 • 40. Аргон доғалы дәнекерлеу 141, TIG, GTAW Қуат көзі Инертті газ Ұстаушы Массалық қысқыш Электрод Толтырғыш сым Доға Бөлшек Инертті газ
 • 41. Дәнекерлеуге қатысты негізгі терминдер Өту - бұл доғаның тұтануынан бастап, оның толық бөлінуіне дейінгі уақыт. Қабат - бұл тігістің бүкіл ұзындығы бойымен бір деңгейде құйылған ролик. Алдыңғы жағы - тігістің сыртқы көрінетін бөлігі (қаптау). Түбір - дәнекерлеудің бірінші қабаты. Балқыту - бұл балқытылған металдың тереңдігі. Дәнекерлеудің ені мен биіктігі. Тігістің түрі - стандартты, дөңес, ішке қайрлған.
 • 42. Дәнекерлеу жіктемесі Орындау бойынша біржақты екі жақты қабаттар мен өтулер саны бойынша бір қабатты көп қабатты бір өтпелі көп өтпелі Әрекет етуші күш бойынша (Р) Бойлық (қапталдық) Көлденең (маңдай) Аралас Қиғаш I-IV - қабаттар саны 1- 8 - өту саны
 • 43. Дәнекерлеудің негізгі геометриялық параметрлері дәнекерленген металдың қалыңдығы тігістің ені тігістің дөңестігі балқу тереңдігі тігістің қалыңдығы (t = q+h) саңылау бұрыштық тігіс катеті бұрыштық тігістің есептік биіктігі бұрыштық тігістің қалыңдығы тігістің дөңестігі түйіспелі тігіс бұрыштық тігіс
 • 44. двусторонние непрерывные двусторонние цепные односторонние прерывистые двусторонние шахматные Дәнекерлеу жіктемесі Сыртқы түрі бойынша дөңес қалыпты толмаған екі жақты тұтас екі жақты тізбекті бір жақты үзік екі жақты шахмат
 • 45. Дәнекерлеу материалдары Дәнекерлеуге балқытылған электродтар, дәнекерлеу электродтары, балқымайтын электродтар, толтырғыш шыбықтар, ұнтақ материалдары, ағындар мен қорғаныс газдары (инертті, белсенді және газ қоспалары) жатады. Дәнекерлеу материалдары: Дәнекерлеу процесін жүргізу мүмкіндігі. Оның тұрақтылығы. Дәнекерлеудің қажетті өлшемдері. Дәнекерлеу процесінде металды атмосфераның зиянды әсерінен қорғау. Металды зиянды қоспалар мен газдардан тазарту. Оксидтер мен шлактардың қосындыларын алып тастау. Тігіс металының бастапқы құрылымын ұнтақтау.
 • 46. Электрод металын тасымалдау Электродта үлкен тамшы біртіндеп пайда болады және оны ұзақ уақыт ұстайды. Үлкен тамшылардың берілуін тудыратын негізгі күштер - ауырлық күші және беттік керілу күші. Ауырлық күші тігістің кеңістіктік жағдайына байланысты тамшының электродтан бөлінуіне ықпал етеді (төменгі жағында), бөлінуге кедергі келтіреді (төбеде) немесе тамшыны электрод осінен ауытқуға тырысады (тік күйде). Металды ірі тамшылы тасымалдау Ірі тамшылы Орташа тамышлы Ұсақ тамшылы негізгі жабыны бар электродтар рутил және қышқыл жабыны бар электродтар целлюлозамен қапталған электродтар
 • 47. Электрод металын тасымалдау Беттік керілу күші, әдетте, электродтан ваннаға тамшылардың түсуіне жол бермейді. Доғаның кернеуінің жоғарылауымен, электродтың диаметрімен және тікелей полярлыққа ауысуымен тамшылардың диаметрі артады, ток күшінің жоғарылауымен ол азаяды. Үлкен тасымалдау тұрақтылығын тек реактивті тасымалдау арқылы алуға болады. Кішкентай тамшылар қысқа тұйықталусыз дәнекерлеу ваннасына өтетін сұйық металдың қатты ағынын құрайды, бұл барлық кеңістіктік позицияларда дәнекерлеу кезінде осы процесті тиімді пайдалануға мүмкіндік береді
 • 48. Кристаллизационные слои сварном шве 1 - қатайтылған кристалдар 2 - металл емес қосындылар 1 - негізгі металл 2 - металл тігіс 3 - балқыту аймағы Металл тігісі Электродты немесе толтырғыш металл балқып, дәнекерлеу ваннасында негізгі металмен араластырылады және дәнекерлеуді күшейтеді. Тігіс металы мен негізгі металл арасында шекара пайда болады, оны балқу аймағы немесе балқу сызығы деп атайды. Тігістің өлшемдері мен параметрлері жылу көзінің қуатына, дәнекерлеу жылдамдығына және дәнекерленген электродты материалдардың термофизикалық қасиеттеріне байланысты. Тігіс металының кристалдануы Дәнекерлеу тігісінің кристалдану қабаттары
 • 49. Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру . Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру процесі балқытылған металдың ауырлық күші, дәнекерлеу доғасының қысымы және беттік керілу күштерінің әсерінен жүреді. Бұл күштердің таралуы көбінесе дәнекерлеу тігісінің кеңістіктегі орналасуына байланысты. Тігістің төменгі орналасуымен және балқыту арқылы сұйық металл ваннада жылу көзі арқылы ваннаға түсетін ауырлық күші мен қысымды теңестіретін беттік керілу күштерімен ұсталады. Егер бұл тепе - теңдік бұзылса, онда беткі қабаттың жарылуы мүмкін және металл ваннадан ағып, ойлып қалуы мүмкін. Тік тігіс Тік бетіндегі көлденең тігіс Тік тігіс төменнен жоғары Төбенің тігісі
 • 50. Дәнекерлеу ваннасының бойлық қимасы Доғадағы газдардың қысымы Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру Нақты жағдайларда, дәнекерлеу ваннасы тігіс бойымен қозғалса, балқытылған металды ваннаның құйрығына жылжытатын гидродинамикалық күштер пайда болады. Доғалық дәнекерлеу кезінде тігістің пайда болу схемасы: 1-балқыту желісі (аймағы); 2-негізгі металдың ішінара балқыған дәндері; 3-бағаналы кристаллиттер; 4-кристалдану қабаттары; 5-автономды бағытталған кристаллиттер; S-дәнекерленген жиектің қалыңдығы; h-еріту тереңдігі; е-тігістің ені; q-тігісті күшейту биіктігі 1-негізгі металл 2-қож 3-сұйық металл тігіс 4-қатайған металл тігіс АБВ - негізгі металды балқыту АВГ - кристалданған тігіс металы
 • 51. Дәнекерлеу ваннасын қалыптастыру Мұндай шаралардың маңыздылығы тігістің тік және төбелік орналасуында өте маңызды. Тік тігістің пайда болуы екі бағытта жүруі мүмкін – төменнен жоғары және жоғарыдан төмен. Тігіс төменнен жоғары қарай пайда болған кезде, сұйық металл ваннада тек беттік керілу күштерімен ұсталады, ал жоғарыдан төмен дәнекерлеу кезінде доғаның қысымы осы күштерге қосылады. Төбені дәнекерлеу кезінде металдың сұйық фазасына әсер ететін күштер оны ағып кетуден сақтап қана қоймай, электродты металды ауырлық күшіне қарама-қарсы бағытта жылжытуы керек. Барлық көрсетілген жағдайларда дәнекерлеу ваннасының өлшемдері мен доғаның жылу қуатын шектеу керек.
 • 52. Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары Дәнекерлеу кәбілдері мен сымдары берік оқшауланған болуы тиіс, жалғаулар жалғағыш муфталармен жүргізілуі тиіс. Сымдар ілулі, олар жерде болмауы керек және бір-бірімен бұралуы керек. Жабдық жаңбыр мен қардан қорғау үшін шатыр астында болуы керек. Дәнекерлеу жабдықтарын жөндеуді электр техникалық персонал жүргізуі тиіс. Резервуарларды, қазандықтарды және басқа жабық құрылымдарды дәнекерлеу кезінде резеңке төсеніштерді қолданыңыз. Жарықтандыру үшін 12 В кернеуі бар шамдар қолданылады
 • 53. Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуі және дәнекерлеу жұмыстарын дұрыс орындау кезінде электр тогының соғу мүмкіндігі шектеледі. Электр дәнекерлеу жабдығын желіге қосуға және ажыратуға, сондай-ақ олардың жарамды жай-күйіне электр техникалық персонал міндетті. Дәнекерлеушілерге бұл жұмыстарды орындауға тыйым салынады.
 • 54. Электр тоғының соғуы Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде: Электр доғаларын шығаратын электрлік құрылғылар, металды қарқынды балқыту, буландыру және шашырату қаупты. Бұл қауіпсіздік шараларын және дәнекерлеушіні өндірістік жарақаттанудан қорғауды қажет етеді. Электр тоғы соғуы мұмкін дәнекерлеу аппаратурасыңың тоқ өткізгіш бөліктерге жақындағанда. 0,05 А-дан асатын электр тогының соғуы ауыр зардаптарға және тіпті өлімге әкелуі мүмкін.
 • 55. Қауіпсіздік шаралары және электр тогының соғуы кезінде алғашқы көмек көрсету Жылжымалы қоректендіру көздерін жерге тұйықтау жүргізіледі оларды желіге қосқанға дейін, ал жерден айыру тек электр желісінен ажыратқанан кейн. Электр тоғымен зақымданған жағдайда зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек қорсету керек: электр сымдарынан босату, таза ауаға жеткізуді қамтамасыз ету, егер зардап шегуші ес-түссіз болса жедел жәрдем шақыру, дәрігер келгенше көмек көрсету, жасанды тыныс алуды жүргізу.
 • 56. Дәнекерлеу жабдықтарыңың ақаулары Желідегі үзіліс Жерге қате қосу Электр сымдар ақаулары Қолданбау : 1 - резеңке кілемшелер 2 - резеңке калош 3 - жылжымалы шамдар кернеуі 12 вольт
 • 57. Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары Электр тогымен соғуды болдырмау үшін сақтау қажет келесі шарттарды: қоректендіру көздерінің корпустары, доғалар, қосалқы дәнекерлеу жабдықтары, дәнекерленетін бұйымдар сенімді жерге тұйықталуы тиіс.
 • 58. Дұрыс жұмыс жасамағаның салдарынан электр тогынан зақымдануы ДӘНЕКЕРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ: 1. Резервуарларда 2. Құдықтарда 3. Қазаншұңқырларда 4. Ыдыстарда
 • 59. Сыртқы жұмыстар кезінде: дәнекерлеу жабдығын және жұмыс орнын ылғалдың әсерінен қорғауға арналған қалқаларды, шатырларды, будкаларды қолданбау. Егер мұндай жұмыс жағдайларын сақтау мүмкін болмаса, оны жүргізуге болмайды.
 • 60. Қауіпсіздік шаралары және электр тогының соғуы кезінде алғашқы көмек көрсету Жылжымалы қоректендіру көздерін жерге тұйықтау жүргізіледі оларды желіге қосқанға дейін, ал жерден айыру тек электр желісінен ажыратқанан кейн. Электр тоғымен зақымданған жағдайда зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек қорсету керек: электр сымдарынан босату, таза ауаға жеткізуді қамтамасыз ету, егер зардап шегуші ес-түссіз болса жедел жәрдем шақыру, дәрігер келгенше көмек көрсету, жасанды тыныс алуды жүргізу.