O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Izbor iz realiziranih projekata Mjesto pod suncem d.o.o.
Odjel za prostor i baštinu
Poslovna jedinica Šapjane
Šapjane 23, ...
I. Studije i elaborati
Konzervatorska podloga naselja Lovranska Draga
godina: 2010
naručitelj: Općina Lovran
Naselje Lovranska Draga nalazi se u ...
Prostor Općine Malinska -
Dubašnica:
Konzervatorska Podloga
godina: 2012
naručitelj: Općina Malinska -Dubašnica
Konzervato...
Kulturno povijesna topografija
Općine Dobrinj
godina: 2015
naručitelj: Općina Dobrinj
Elaborat kulturno povijesne topograf...
Niz studija utjecaja na okoliš
godina: 2012 - 2014
naručitelj: Oikon d.o.o.
Kao pod-izvođač Instituta za primijenjenu ekol...
Primorsko-goranska županija:
Izrada Krajobrazne osnove
godina: 2013 - 2014
naručitelj: Javna ustanova Priroda
Po narudžbi ...
Detaljna studija krajobrazne
cjeline Skrad – Tihovo
godina: 2015
naručitelj: Javna ustanova Priroda
Rad na Krajobraznoj os...
II. Geoinformatička rješenja
Cres Heritage Survey
godina: 2012 - 2014
naručitelj: Vijeće Europe
Za potrebe popisa graditeljske baštine otoka Cresa, izv...
Geoinformacijska infrastruktura Instituta za arheologiju
godina: 2013 - 2015
naručitelj: Institut za arheologiju, Zagreb
U...
Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko Polje
godina: 2015
naručitelj: Grad Stari Grad
Kao podizvođač zaje...
III. Muzeološki i Kulturno-turistički
projekti
Dubašnica
godina: 2013 - 2014
naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica
Angažman na kulturno turističkom projektu Dubašnica ...
Interpretativni centar - Kuća dubašljanske baštine
godina: 2013 - 2014
naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica
Izrađeno je...
Arheološki park Fulfinum - Mirine
godina: 2014
naručitelj: Općina Omišalj
U uvali Sepen kraj Omišlja nalazi se zaštićeno a...
V. Arhitektonski, konzervatorski
i krajobrazni projekti
Omišaljske štalice
godina: 2013
naručitelj: Općina Omišalj
Skup od 6 idejnih rješenja adaptacije objekata u
zaštićenom lok...
Rekonstrukcija kapele sv. Ivana Matahara
godina: 2013
naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica
Kulturna vrijednost kapele s...
Interpretacijski centar - Kuća dubašljanske baštine
godina: 2013 - 2015
naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica
Kompletna ...
Arheološki park Fulfinum - Mirine
godina: 2014
naručitelj: Općina Omišalj
Idejno rješenje arhitektonskog oblikovanja Arheo...
Arhitektonska snimka naselja Trebišća
godina: 2015
naručitelj: Općina Mošćenička Draga
Arhitektonska snimka zabačenog mlin...
Ornitološka postaja Rovozna
godina: 2015
naručitelj: Javna ustanova Park prirode Učka
Kompletna tehnička dokumentacija za ...
Građevina u svrsi posjećivanja - Sklonište Podmaji
godina: 2015
naručitelj: Javna ustanova Park prirode Učka
Kompletna teh...
Kompleks osmatračnice i hranilišta za supove
godina: 2015
naručitelj: Program Ujedinjenih naroda za razvoj
U sklopu projek...
Mjesto pod suncem d.o.o.
Odjel za prostor i baštinu
Poslovna jedinica Šapjane
Šapjane 23, 51214 Šapjane
Hrvatska
+385 (0)9...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Mjesto pod suncem, prostor i baština - Portfolio

600 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mjesto pod suncem, prostor i baština - Portfolio

 1. 1. Izbor iz realiziranih projekata Mjesto pod suncem d.o.o. Odjel za prostor i baštinu Poslovna jedinica Šapjane Šapjane 23, 51214 Šapjane Hrvatska +385 (0)95 9133955 ured@mjestopodsuncem.com www.mjestopodsuncem.com veljača, 2016.
 2. 2. I. Studije i elaborati
 3. 3. Konzervatorska podloga naselja Lovranska Draga godina: 2010 naručitelj: Općina Lovran Naselje Lovranska Draga nalazi se u obuhvatu Parka prirode Učka. Prostornim planom višeg reda predviđena je izrada detaljnog plana uređenja i pripadajuće konzervatorske podloge. U konceptu zaštite i zoniranja naselja, posebna pažnja je posvećena specifično rasutoj strukturi naselja koju ispresijecaju nasadi Lovranskog maruna i terase nekadašnjih vinograda i povrtnjaka.
 4. 4. Prostor Općine Malinska - Dubašnica: Konzervatorska Podloga godina: 2012 naručitelj: Općina Malinska -Dubašnica Konzervatorska podloga izrađena je za potrebe novog Prostornog plana uređenja općine. Detaljnim pregledom terena inventarizirano je 117 objekata lokaliteta i građevina sa kulturnom vrijednošću od kojih je većina dokumentirana po prvi puta. Glavna problematika bilo je utvrđivanje točnog obuhvata 18 zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i arheoloških zona koje se nalaze na prostoru općine, a čije granice dosada nisu bile unesene u prostorno - plansku dokumentaciju. Zbog promjena okolnosti u prostoru uzrokovanih dosadašnjom neplanskom izgradnjom, za većinu je cjelina dan prijedlog revizije obuhvata te je predložen drugačiji koncept zaštite koji se zasniva na participativnom pristupu, uključivanju lokalnog stanovništva i razvojnom iskorištavanju kulturne baštine.
 5. 5. Kulturno povijesna topografija Općine Dobrinj godina: 2015 naručitelj: Općina Dobrinj Elaborat kulturno povijesne topografije Općine Dobrinj izrađen je kao Konzervatorska podloga za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine. Detaljnim pregledom terena inventarizirano je i obrađeno 90 pojedinačnih objekata i lokaliteta te 26 prostornih cjelina sa baštinskim svojstvima. Za potrebe izrade prostornog plana, na georeferenciranoj katastarskoj podlozi utvrđen je točan prostorni obuhvat zaštite 9 kulturno-povijesnih cjelina koje se nalaze na prostoru Općine. Za iste je dana procjena današnjeg stanja te, gdje je bilo potrebno, prijedlozi revizije obuhvata ili ukidanja statusa zaštite. Predložen je drugačiji koncept zaštite koji se zasniva na participativnom pristupu, uključivanju lokalnog stanovništva i razvojnom iskorištavanju kulturne baštine.
 6. 6. Niz studija utjecaja na okoliš godina: 2012 - 2014 naručitelj: Oikon d.o.o. Kao pod-izvođač Instituta za primijenjenu ekologiju Oikon, utjecaja na okoliš više složenih infrastrukturnih projekata (plinovodi, vjetro- elektrane, željezničke pruge...), izvršili smo procjenu utjecaja zahvata na okolnu kulturnu baštinu. Naš pristup kod ovakvih poslova zasnivamo na sistematski pripremljenom pregledu terena koji jamči pronalazak svih značajnih baštinskih objekata i lokaliteta u obuhvatu zahvata. Cilj nam je investitoru isporučiti upotrebljive i realne smjernice za minimalizaciju negativnih utjecaja zahvata te ponuditi prijedloge za razrješavanje potencijalno problematičnih situacija. u sklopu studija
 7. 7. Primorsko-goranska županija: Izrada Krajobrazne osnove godina: 2013 - 2014 naručitelj: Javna ustanova Priroda Po narudžbi javne ustanove za upravljanje županijskim krajobrazima, osmišljena je i testirana metodologija polu- automatske analize, klasifikacije i valorizacije krajobraza na osnovu postojećih podloga prostornih podataka. Metodologija koristi podatke o biofizičkim karakteristikama krajobraza (reljef, pedologija i pokrov) ali kroz inovativne pristupe determinira i kulturne utjecaje na njegovo formiranje. Ista je potom iskorištena za izradu elaborata Krajobrazne osnove Primorsko-goranske županije.
 8. 8. Detaljna studija krajobrazne cjeline Skrad – Tihovo godina: 2015 naručitelj: Javna ustanova Priroda Rad na Krajobraznoj osnovi Primorsko-goranske županije nastavljen je u seriji detaljnih studija identificiranih krajobraznih cjelina. Kao prva na redu odabrana je krajobrazna cjelina Skrad - Tihovo u obuhvatu koje se nalazi značajni krajobraz Zeleni vir - Vražji prolaz. Obavljena je valorizacija i procjena ranjivosti krajobraznih tipova sadržanih unutar ove krajobrazne cjeline te identificiranje posebno vrijednih elemenata u krajobrazu. Dane su smjernice za zaštitu, upravljanje i prezentaciju krajobraznih vrijednosti. Studija je služila i kao terenska provjera metodologije identifikacije iznimnih krajobraza korištene u Krajobraznoj osnovi PGŽ.
 9. 9. II. Geoinformatička rješenja
 10. 10. Cres Heritage Survey godina: 2012 - 2014 naručitelj: Vijeće Europe Za potrebe popisa graditeljske baštine otoka Cresa, izvedenog u sklopu Pilot projekta lokalnog razvoja “Otok Cres” kojeg provodi Vijeće Europe u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i lokalnim samoupravama, osmišljena je metodologija terenskog rada te platforma za kolaborativni mrežni unos i obradu podataka zasnovana na GIS tehnologiji otvorenog koda. Zahvaljujući ovom sistematskom pristupu inventariziran je i valoriziran cjelokupni fond graditeljske baštine otoka koji sadrži više od 820 građevina sa važnim kulturnim obilježjima. Zahvaljujući WebGIS platformi za kolaborativni rad, stručni tim angažiran na projektu mogao je na osnovu više faktora izdvojiti niz građevina koje imaju investicijske potencijale ili zahtijevaju prioritetnu obnovu.
 11. 11. Geoinformacijska infrastruktura Instituta za arheologiju godina: 2013 - 2015 naručitelj: Institut za arheologiju, Zagreb U sklopu znanstvenog projekta Arheološka topografija otoka Raba koncipirana je i testirana geoinformacijska infrastruktura Instituta za arheologiju. Ista je zasnivana na poslužitelju koji pogoni niz geoinformacijskih servisa (prostorna baza podataka, WMS, WFS...) koji omogućuju kolaborativni unos i obradu terenskih podataka prikupljenih na projektima instituta, te centralnu pohranu i pristup kolekcijama prostornih podloga. Sva rješenja zasnovana su na otvorenom kodu a posebna briga vođena je o minimalizaciji troškova potrebnih za održavanje sustava.
 12. 12. Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko Polje godina: 2015 naručitelj: Grad Stari Grad Kao podizvođač zajednice izraditelja 4 GRADA DRAGODID - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Mjesto pod suncem d.o.o. realiziralo je geoinformatičku platformu ove kompleksne studije kulturnog krajolika na UNESCO listi svjetske baštine. Postavljena je mrežna GIS platforma koja je omogućila kolaborativni rad 20 suradnika, podijeljenih u radne skupine koje su obrađivale teme arheologije, etnologije, recentne izgradnje i krajobraznih vrijednosti. Inventarizirano je preko 900 objekata, lokaliteta i prometnih i ogradnih struktura a u geofototeku je pohranjeno preko 4000 geokodiranih i ključnim riječima određenih fotografija. Ovaj fond podataka okupljen na jednom mjestu omogućio je donošenje informiranih odluka pri definiranju odredbi i zonacije sustava mjera zaštite Starogradskog polja. Mjesto pod suncem d.o.o. realiziralo je i kartografske priloge ove studije.
 13. 13. III. Muzeološki i Kulturno-turistički projekti
 14. 14. Dubašnica godina: 2013 - 2014 naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica Angažman na kulturno turističkom projektu Dubašnica proizašao je iz rada na Konzervatorskoj podlozi prostora općine Malinska-Dubašnica, sa idejom da se popisana kulturna baština prezentira i upregne u funkciju održivog razvoja. Ishodište projekta je budući interpretacijski centar u Bogoviću, koji, osim što sadrži sam po sebi vrijedan postav o lokalnoj kulturi i načinu života, posjetitelje upućuje na niz eksternih atrakcija. Ciljevi projekta su ekonomska aktivacija prostora u zaleđu obale, promicanje općine kao destinacije kulturnog i ruralnog turizma, produženje sezone, poticanje lokalne proizvodnje i stvaranje kulturnih sadržaja za ovdašnje žitelje.
 15. 15. Interpretativni centar - Kuća dubašljanske baštine godina: 2013 - 2014 naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica Izrađeno je muzeološko rješenje Interpretacijskog centra koji se nalazi u središtu Kulturno turističkog projekta Dubašnica. Prilikom osmišljavanja postava u prostoru tradicijske kuće u Bogoviću, trebalo je pomiriti dvije suprotstavljene koncepcije koje su se pojavile tijekom radionica s dionicima: onu interpretativnog centra koji posjetitelja upućuje na širi prostor Općine i etnografske zbirke koja dokumentira negdašnji način života. Ova dvojaka funkcija riješena je koristeći dvojnost građevine: njezin lijevi dio iskorišten je za dio postava koji uz slobodniju upotrebu multimedijalnih sredstava daje kontekstualne i prostorne informacije , dok je desni dio predviđen za obnovu uz korištenje strogo tradicijskih materijala i inventara, među kojima su postavljena diskretna sredstva interpretacije.
 16. 16. Arheološki park Fulfinum - Mirine godina: 2014 naručitelj: Općina Omišalj U uvali Sepen kraj Omišlja nalazi se zaštićeno arheološko područje antičkog grada Fulfinuma i kasnoantičkog sakralnog objekta Mirine. Preliminarni muzeološki programArheološkog parka Fulfinum - Mirine izrađen je kao temeljni dokument u planiranju prezentacije ovog izrazito vrijednog lokaliteta. U sklopu ovog elaborata osmišljen je sinopsis, tijek i prostorna dispozicija arheološkog parka, postavljeni su temeljni principi i sredstva prezentacije i interpretacije te je razrađen vizualni identitet projekta. Za okolni prostor sugerirane su kompatibilne funkcije koje nadopunjuju posjetiteljsko iskustvo parka.
 17. 17. V. Arhitektonski, konzervatorski i krajobrazni projekti
 18. 18. Omišaljske štalice godina: 2013 naručitelj: Općina Omišalj Skup od 6 idejnih rješenja adaptacije objekata u zaštićenom lokalitetu Štalice kraj Omišlja ( RRI- 0189-1968). Cilj je bio pružiti vlasnicima objekata u zaštićenom području primjere kako se ovi gospodarski objekti uz razmjerno malu investiciju mogu privesti novoj svrsi stanovanja i smještaja, uz poštivanje svih konzervatorskih uvjeta i očuvanje baštinskih svojstava građevina.
 19. 19. Rekonstrukcija kapele sv. Ivana Matahara godina: 2013 naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica Kulturna vrijednost kapele sv. Ivana Matahara narušena je dobronamjernom ali nestručnom rekonstrukcijom izvedenom 80-ih godina prošlog stoljeća. Na inicijativu lokalne skupine iseljenika prikupljena su skromna sredstva za korektivni zahvat koji je kapeli trebao vratiti izgled primjeren podneblju i lokalitetu. Predložen je zahvat koji uz minimalnu investiciju objektu vraća obilježja poljske crkvice tipične za kvarnersko područje. Rekonstrukcija je realizirana 2014. godine bez projektantskog nadzora.
 20. 20. Interpretacijski centar - Kuća dubašljanske baštine godina: 2013 - 2015 naručitelj: Općina Malinska - Dubašnica Kompletna tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ruševne dvojne kuće u naselju Bogović i njezinu adaptaciju svrsi Interpretacijskog centra u sklopu ranije opisanog kulturno- turističkog projekta Dubašnica. Rekonstrukcija je izvedena 2015 godine od strane zajednice izvođača OZG Citadela - Kapitel d.o.o. uz građevinski nadzor Mjesto pod suncem d.o.o. Pri rekonstrukciji korišteni su izvorni tradicijski materijali i tehnička rješenja. tradicijske
 21. 21. Arheološki park Fulfinum - Mirine godina: 2014 naručitelj: Općina Omišalj Idejno rješenje arhitektonskog oblikovanja Arheološkog parka, temeljeno na prethodno izvedenom Preliminarnom muzeološkom programu. Rješenje se temelji na nizu suptilnih krajobraznih i arhitektonskih intervencija kojima je cilj posjetitelju predočiti nekadašnje gabarite i funkcije arheoloških prostora bez da pretjerano vizualno konkuriraju izvornim strukturama. Dužna pažnja posvećena je i potrebi za adekvatnim konzerviranjem posebno osjetljivih dijelova ovog zaštićenog lokaliteta (Z-5016).
 22. 22. Arhitektonska snimka naselja Trebišća godina: 2015 naručitelj: Općina Mošćenička Draga Arhitektonska snimka zabačenog mlinarskog zaselka Trebišća, zaštićenog unutar kulturno povijesne cjeline Arheološka zona kanjona Draga i Peruna (Z-2733). Snimka je provedena kao priprema za izradu tehničke dokumentacije za adaptaciju objekata u funkciju interpretativnog centra u sklopu projekta Ekomuzej Mošćenička Draga.
 23. 23. Ornitološka postaja Rovozna godina: 2015 naručitelj: Javna ustanova Park prirode Učka Kompletna tehnička dokumentacija za izgradnju Ornitološke postaje na lokalitetu Rovozna u Parku prirode Učka. Uz funkcionalne prohtjeve vezane uz ornitološka istraživanja, projektni zadatak odredio je maksimalno uklapanje u prirodni i kulturni ambijent. Objekt smještajem u odnosu na padinu, rasterom otvora i vanjskom oblogom od grubo priklesanog lokalnog kamena slijedi vizualne obrasce dvora, sezonskih nastambi tipičnih za prostor Učke. Dodatan element mimikrije daje i zeleni krov pokriven tipičnom vegetacijom okolnog kamenjarskog travnjaka. Izgradnja objekta planirana je za 2017 godinu.
 24. 24. Građevina u svrsi posjećivanja - Sklonište Podmaji godina: 2015 naručitelj: Javna ustanova Park prirode Učka Kompletna tehnička dokumentacija za rekonstrukciju ruševine dvora, objekta koji je služio kao štala te sezonska nastamba, smještenog u napuštenom ljetnom selištu Podmaji, unutar Parka prirode Učka. Objekt se adaptira svrsi skloništa za boravak volontera, istraživačkih timova i osoblja Parka. Čuva se izvorna kamena struktura građevine te se u nju interpoliraju suvremena tehnička rješenja koja zahtjeva nova funkcija objekta. Rekonstrukcija objekta planirana je za 2016 godinu.
 25. 25. Kompleks osmatračnice i hranilišta za supove godina: 2015 naručitelj: Program Ujedinjenih naroda za razvoj U sklopu projekta PARCS izrađena je kompletna tehnička dokumentacija za Kompleks osmatračnice i hranilišta za supove na lokalitetu Bodaj. Prethodnom stručnom studijom definirane su funkcije koje objekt mora ispuniti prema supovima i posjetiteljima. Oblikovanjem krajobraza bilo je potrebno stvoriti ambijent u kojemu će se životinje osjećati prirodno a koji će istovremeno predstavljati atraktivan kadar za promatrače i fotografe. Objekt osmatračnice bilo je potrebno maksimalno uklopiti u okoliš te minimalizirati mogućnost da se životinje uznemire zbog prisustva i kretanja ljudi. Izgradnja kompleksa planirana je za 2016 godinu.
 26. 26. Mjesto pod suncem d.o.o. Odjel za prostor i baštinu Poslovna jedinica Šapjane Šapjane 23, 51214 Šapjane Hrvatska +385 (0)95 9133955 ured@mjestopodsuncem.com www.mjestopodsuncem.com Direktor: Grga Frangeš, dipl. etnolog / informatolog Stalni suradnici: Miše Renić, dipl. ing. arhitekture Miran Križanić, mag. ing. arhitekture Vanjski suradnici: Bia Gec, mag. ing. krajobrazne arhitekture Maksimilijan Ružinski, mag. ing. arhitekture Mario Zaccaria, mag. univ. arheologije Lidija Novosel, dipl. dizajner Nenad Ocvirek Mijatović, bacc. univ. dizajna

×