O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
 
Polaze i od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007,
14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godi...
- 2 -
4. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi proglašenje nezavisnosti
Kosova, kao i priznanje nezavisnosti p...
- 3 -
d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima
bi se mirnim putem našlo rešenje sta...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE

2007

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

REZOLUCIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE

  1. 1.   Polaze i od rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije od 24. jula 2007, 14. februara 2007. i 21. novembra 2005. godine, u kojima su utvr ena na ela i smernice sprovo enja državne politike Republike Srbije u odnosu na Kosovo i Metohiju,   Imaju i u vidu realnu opasnost po suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, koja proisti e iz pretnji jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova od strane privremenih institucija samouprave u pokrajini, kao i iz izjava nekih država da e priznati jednostranu nezavisnost Kosova,   Stavljaju i do znanja svim me unarodnim iniocima da Republika Srbija, poštuju i Povelju UN i svoj Ustav, ima pravo i obavezu da se legalnim sredstvima suprotstavi ovakvom mogu em razvoju doga aja,   Izražavaju i svoju spremnost da i u postoje oj situaciji, u kojoj se ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet države, Republika Srbija doprinese mirnom i sporazumnom rešavanju ovog pitanja na osnovu na ela i normi me unarodnog prava i svog Ustava,   Rukovo eni neophodnoš u kontinuiteta jedinstvene državne politike i brane i ast i dostojanstvo svog naroda koji legitimno i demokratski predstavlja, Na osnovu lana 99. ta ka 7. Ustava Republike Srbije i lana 134. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – pre iš eni tekst i 81/06), Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2007. godini, održanoj 26. decembra 2007. godine, donela je REZOLUCIJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O ZAŠTITI SUVERENITETA, TERITORIJALNOG INTEGRITETA I USTAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE 1. Na osnovu usvojenog Izveštaja Državnog pregovara kog tima o pregovorima vo enim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budu em statusu Kosova i Metohije (10. avgust – 19. decembar 2007.) Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da je albanska strana izbegavala da stvarno pregovara na isti na in kao što je to inila u prvoj fazi koju je vodio M. Ahtisari. Glavni razlog njene opstrukcije nalazi se u stavu nekih zapadnih država da Kosovo treba da dobije nezavisnost. Usled takvog stava zapadnih država, nije bilo pravog podsticaja da albanska delegacija u pregovara kom procesu traga za kompromisnim rešenjem pitanja o budu em statusu Kosova i Metohije. 2. Narodna skupština Republike Srbije konstatuje da se neke zapadne države oštro protive nastavku pregovora o budu em statusu Kosova i Metohije, što je onemogu ilo Savet bezbednosti da prona e kompromisno rešenje ovog pitanja. Ove države ohrabruju albanske predstavnike na Kosovu i Metohiji da proglase nezavisnost pokrajine i prete Republici Srbiji priznanjem ovog protivpravnog ina. 3. Narodna skupština Republike Srbije sa posebnom zabrinutoš u konstatuje da je, zaklju cima svog Predsedništva od 14. decembra 2007. godine (zaklju ci br. 65-70), Savet Evropske unije nagovestio aktivnosti u vezi sa Kosovom i Metohijom, i u samoj pokrajini, koje bi neposredno ugrozile suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.
  2. 2. - 2 - 4. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi proglašenje nezavisnosti Kosova, kao i priznanje nezavisnosti pokrajine od strane bilo koje države, predstavljali grubo kršenje me unarodnog prava, a pre svega Povelje UN, Završnog akta iz Helsinkija i Rezolucije SB UN 1244. Takvim aktima i aktivnostima bili bi neposredno ugroženi suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Republike Srbije. 5. Narodna skupština Republike Srbije utvr uje da bi uspostavljanje predložene misije EU za sprovo enje odba enog Ahtisarijevog plana predstavljalo akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Savet bezbednosti tokom jula 2007. godine nije prihvatio šest nacrta rezolucije koji su se zasnivali na Ahtisarijevom planu, a pre svega na aneksima 10 i 11 Ahtisarijevog plana. To su bili aneksi o postavljanju misije EU i NATO vojnih snaga na Kosovu i Metohiji. Imaju i ovo u vidu, Narodna skupština Republike Srbije zahteva da se pre dolaska bilo koje misije koja bi zamenila postoje u administraciju UN mora putem pregovora prona i kompromisno rešenje za budu i status pokrajine Kosovo i Metohija, koje e odobriti SB UN. Narodna skupština Republike Srbije traži od Vlade Republike Srbije da sa EU utvrdi da misija EU ne može do i na teritoriju Srbije, na Kosovo i Metohiju, bez adekvatne odluke Saveta bezbednosti. 6. Zbog ukupne uloge NATO pakta, od protivpravnog bombardovanja Srbije 1999. godine bez odluke Saveta bezbednosti do Aneksa 11 odba enog Ahtisarijevog plana, u kome se odre uje da je NATO „kona an organ” vlasti u „nezavisnom Kosovu”, Narodna skupština Republike Srbije donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na postoje e vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela kona na odluka o tom pitanju. 7. Imaju i u vidu navedene injenice, Narodna skupština Republike Srbije utvr uje slede e stavove kao okvir delovanja državnih organa i drugih javnih inilaca u odbrani suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije: a) Odbrana Kosova i Metohije kao integralnog dela Republike Srbije predstavlja prioritet državnih institucija i svih javnih inilaca u državi, sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. b) Svi akti proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i sve aktivnosti u me unarodnom okruženju koje bi proisticale iz ovih akata, ma ko ih donosio i primenjivao, bi e proglašeni ništavnim i protivnim ustavnom poretku Republike Srbije. Shodno tome, Kosovo i Metohija e se i u unutrašnjim i u spoljnim aktivnostima države, njenih organa i javnih inilaca, smatrati sastavnim delom Republike Srbije. Ovaj stav bi e merodavan za svaki pojedina ni akt ili aktivnost državnih organa i javnih inilaca sve do iznalaženja kompromisnog rešenja ovog pitanja na osnovu Rezolucije SB UN 1244. Posebno e se preispitati diplomatski i svi drugi odnosi sa državama koje eventualno priznaju nezavisnost Kosova i Metohije. v) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da donese konkretan i sveobuhvatan plan mera koje e biti preduzete u svim oblastima njenih nadležnosti u slu aju protivpravnog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. g) Obavezuje se Vlada Republike Srbije da što efikasnije primenjuje ustavne nadležnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, kao i da poja a delovanje državnih institucija u ostvarivanju tih nadležnosti. Posebno se obavezuje Vlada Republike Srbije da u svim okolnostima koje bi mogle nastupiti efikasno deluje na zaštiti života i imovine, prava i sloboda gra ana pokrajine, a posebno srpskog i nealbanskog stanovništva.
  3. 3. - 3 - d) I pored nastojanja nekih zapadnih država da blokiraju dalje pregovore kojima bi se mirnim putem našlo rešenje statusa Kosova i Metohije u skladu sa Rezolucijom SB 1244, ovlaš eni predstavnici Republike Srbije treba da nastave napore kako bi se obnovili pregovori i pronašlo rešenje u duhu me unarodnog prava. ) Narodna skupština Republike Srbije nalaže Vladi Republike Srbije da me unarodni sporazumi koje Republika Srbija zaklju uje, uklju uju i i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji o uvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. e) Narodna skupština Republike Srbije traži od državnih organa Republike Srbije da upotrebe sva pravna sredstva pred odgovaraju im me unarodnim i nacionalnim sudovima radi zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Srbije. 8. Narodna skupština zahteva od Vlade Republike Srbije da je redovno izveštava o razvoju doga aja u vezi sa Kosovom i Metohijom i sprovo enju ovde navedenih aktivnosti i mera za zaštitu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. RS broj 47 U Beogradu, 26. decembar 2007. godine NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE PREDSEDNIK dr Oliver Duli

×