O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Predlog odluke, anketni odbor, 13.03.2015

1.650 visualizações

Publicada em

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ ДОВЕЛЕ ДО ХЕЛИКОПТЕРСКЕ НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ ЖИВОТ ИЗГУБИЛО
СЕДАМ ОСОБА

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

Predlog odluke, anketni odbor, 13.03.2015

  1. 1. ПРЕДЛОГ На основу члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини (,,Службени гласник РС“, брoj 9/10) и члана 68. Пословника Народне скупштине(,,Службени гласник РС“, број 20/12 - пречишћени текст) Народна скупштина Републике Србијe, на _____ седници ______ заседања у 2015. години, одржаној _____ 2015. године, донела је ОДЛУКУ O ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА И ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ ДОВЕЛЕ ДО ХЕЛИКОПТЕРСКЕ НЕСРЕЋЕ У КОЈОЈ ЈЕ ЖИВОТ ИЗГУБИЛО СЕДАМ ОСОБА 1. Образује се Анкетни одбор ради утврђивања чињеница и околности које су довеле до хеликоптерске несреће у којој је живот изгубило седам особа (у даљем тексту: Анкетни одбор). 2. Анкетни одбор чине по један народни посланик из сваке посланичке групе у Народној скупштини, на предлог посланичке групе. Посланичка група одређује народног посланика за члана Анкетног одбора у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 3. Прву седницу Анкетног одбора сазива председник Народне скупштине. До избора председника Анкетног одбора првој седници председава најстарији присутни члан Анкетног одбора. Анкетни одбор на првој седници бира, из реда својих чланова, председника и заменика председника Анкетног одбора. 4. Задатак Анкетног одбора је да сагледа и утврди чињенице и околности које су довеле хеликоптерске несреће у којој је живот изгубило седам особа и с тим у вези утврди следеће: - Да ли је одлука (министра) о акцији спасавања животно угрожене бебе из подручја блокираног одроном у петак 13. марта 2015. године. који је онемогућио друмски саобраћај, одлука о употреби хеликоптера и учешћу припадника Војске Србије донета усмено или писано? Ако је одлука која је субординацији дата писано, молим да ми се достави на увид. - Да ли је наредба коју је на основу одлуке министра одбране и на основу својих овлашћења издало надлежно лице садржала основ издавања наредбе припадницима јединице и врсте средстава које ће се у акцији користити? Молим да ми се препис наредбе у складу са Пословником Народне скупштине Републике Србије достави на увид.
  2. 2. - Да ли је и ако јесте током акције, за време лета и обављања задатка мењан план лета у односу на првобитни текст наредбе? Ако јесте, ко је доносио одлуке о промени и зашто? - Ко је надлежно лице, припадник Војске Србије или лице из министарства одбране и по ком основу и коме на аеродрому Никола Тесла дао информације о слетању хеликоптера Војске Србије на аеродром у петак 13. марта 2015. године. око 22.30 часова? - Ко је надлежно лице, припадник Војске Србије или припадник министарства одбране које је новинским агенцијама (Бета) проследило лажну вест о слетању хеликоптера на аеродром Никола Тесла и успешном окончању спасилачке акције? Ако припадници Војске Србије или припадници министарства одбране немају сазнања о томе ко је послао ту лажну вест, ако је то учинио неко ван својих надлежности и злоупотребом овлашћења из Владе Србије или било ког другог министарства, зашто по Закону о војсци Србије и Закону о одбрани није реаговало министарство одбране које је тим законима обавезно на тачно давање свих информација јавности о својим активностима? 5. Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и организација податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне за извршење задатка. 6. Анкетни одбор је дужан да задатак изврши у року од 120 дана од конституисања Анкетног одбора. Анкетни одбор је дужан да поднесе Народној скупштини извештај са предлогом мера, у року из става 1. ове тачке. Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Народне скупштине. 7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. РС Број----- У Београду _________ 2015. године НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕДСЕДНИК, Маја Гојковић, с.р.
  3. 3. О б р а з л о ж е њ е I Правни основ за доношење одлуке Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије којим је прописано да Народна скупштина доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије, у члану 8. став 1. Закона о Народној скупштини којим је прописано да Народна скупштина између осталог доноси и одлуку и у члану 68. Пословника Народне скупштине, којим је прописано да Народна скупштина образује анкетни одбор ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима и да се одлуком о образовању анкетног одбора утврђује састав и задатак одбора, као и рок за његово извршење са обавезом да се Народној скупштини поднесе извештај са предлогом мера. II Разлози за доношење одлуке Овом одлуком предлаже се образовање Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности које су довеле до људских жртава, материјалне и нематеријалне штете током целог процеса доношења одлука од стране министра одбране и субординације, постојања чињеница о поштовању и кршењу процедура обавезних за припаднике Војске Србије и припаднике министарства одбране током извођења задатака спасилачких мисија и утврђивање линија комуникације и одговорности лица која су била у поседу информација о сређном завршетку спасилачке мисије и одговорности медија који су такве информације објавили и тиме обманули јавност у тренуцима док је мисија још трајала или када се трагично завршила губитком седам живота. Анкетни одбор ће током трајања свог рада стриктно и пажљиво примењивати одредбе свих прописа везаних за његову надлежност и надлежност свох других институција које ће позвати ради сведочења и утврђивања чињеница које ће бити садржај извештаја, закључака и препорука којима ће се одлучивати на седници Народне скупштине након завршетка рада Анкетног одбора. Додатни разлог за потребе образовања Акнетног одбора је чињеница да је и након објављивања извештаја комисија образованих за истраживање и утврђивање узрока пада хеликоптера 13. марта 2015. године дошло до произвољних интерпретација неких чињеница из
  4. 4. извештаја и до непотребних, а отклоњивих нејасноћа и сумњи о одговорности и законитом понашању и цивилних и војних лица. Анкетни одбор ће свакако у свом раду користити извештаје који су већ доступни јавности. III Објашњење основних правних института и појединачних решења Предлогом одлуке прописује се образовање Анкетног одбора и његов састав (тач 1.-3.). Одређује се задатак Анкетног одбора (тачка 4.). Прописује се начин рада Анкетног одбора (тачка 5.). Одређује се рок за извршење задатка Анкетног одбора , прописује се обавеза подношења Народној скупштини извештаја са предлогом мера и одређује се дан престанка рада Анкетног одбора (тачка 6.). Одређује се ступање на снагу ове одлуке (тачка 7.). IV Процена финансијских средстава потребних за спровођење ове одлуке За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије. V Разлози за доношење одлуке по хитном поступку Ову одлуку је потребно донети по хитном поступку како би се што пре утврдиле и разјасниле све чињенице и околности које су довеле до људских жртава, нематеријалне и материјалне штете насталих током спасилачке акције Војске Србије и трагичног пада хеликоптера 13. марта 2015. године.

×