O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
{CWP: Lidija Udovički nije zaposlena kod
nas

Američka kompanija CWP je saopštila da nema saznanja o razgovoru koji se
po...
.r
. f

ompanija CWPje pomenuta u transkriptu razgovora Pajtića i Udovički kojije objavljen na

, fportalu Teleprompter. 
...
.. ._. _.. ... _.~. ..„. ..„. ... „_. -.-. ... .._-, ..„ . . . . . H

v'
si? ??
. Javno preduzeće . .lilcktromrcžæi Srbi...
/'
3.
a. 
J`. 
__ . .w

 

. lan no [ireilu/ eet- „l-Ëlcktrotnrežu Srbije" _
Kneza lvlilosa ll / y ~r
l !000 Beograd "

...
prttvitint ; iropisinta l1l_jkf(l()tl_j| lt) lil se JP lz. 'l. l 'pravu / u jav ne itabavke i investitor tnetlusolwittw
s...
Srlviji . su potrehiie imestieijc* a ne odlix inxtrsiitora ugled pravne nesigiirnoxii l-ttjll 0'. lli
xünltlšlállnl poduhv...
f. _

MIR'. samo». enu; noepnuuc 7?

&Mu

Antić: EMS nije uticao na izgradnju
vetroelektrana

liletromreža Srbije (EMS...
' JL/ "r/ `›×`›`: Jli
, i 

m h. . ç-__. ..j__„_

Knac.6p„VI~34-07/ , á 'x'
Beograd, 08011014. god. 

 

Penyónun cpón...
“iraHW-ie 400/x kV BEYDOPHFDľETCKOľ nema "Huöi/ k" y tvlpaMopky FlpHBpeAHOM npyiuray
Ef-isoenexrpane iša/ mana'. 

C rioun...
i: 2._ I

_mxä Z
u.  tamaíieeáwts'. ~
E 5%**
. *.x. ë`š'„í. ~'- . í

VESTI  ç
13000201 s, 'Rt-u 'ąľfæ, an_ al; 

Nikola Petrović: Tu...
(Illhlll l i i -IIA Ij I , mi l/ l. l. .|li]` lokacijske doxxole za dale illlpxj n. ilgiiiigleciiiii mail u l ? ili ; tk...
(mi „l l li -. l l`l l| ~ Ij. l , '.I l/ li: l„lll| ~` liikacipçc dozvole / a liiliC, .. hiliis mailgoiiglt com mail i' l...
(; „„j| | x l~i n. n. ' z. : inląivunjc l içucíjske dozxolc za dale. .. httpsu'. maiilgoogltäcoiii. 'nail/ u/'l ”mi Ëz...
(mi. iil l A l u lliiąciii I| .| / .I i/ iliivai-ic lokacijske dozvole za dal» . . https: //mail. g0ogle. c m `maillu | f'...
(ijllJl l iii! l'i›il- JIIH jii, iiiii lll wtiiora upuæeno ilPHWSLi lillp> mailxgiio; l: ;irm maiil u l ? ui '2&il× "„Z...
(ijniiii - i'm! l'i'i. -i zlllll jiisiiio investitora uputeno JPEMSu hrtpst/ /mailgooglet-om'mai' u l ? ili Im; 112i Hdl...
,s
. a

Č
×~
f`

. J

 

. lavnii preduzeće „Eiektromreže Srbije"
Kneza Miloša l l
l IOUU Beograd

Na ru ke: gospođa Alek...
.c. ._. ... . N _. . , „m . .` . ... ... ... .._r-. ... .,. .. . ... -.. .„. _.. .._. _._. _._. ... ... __„. „r_ „. ,„...
Srbiji su potrebne investicije a ne odliv investitora usled pravne Itcsigurnosti koju ovakvi
samostalni poduhvati ljudi za...
?Sati t. 1 lítjšíštäií; Že- . šííi 

. .

 

I-Il z . ,m *m* r
moon 'tllw h {iljsigääľhľš

Nikola Petrović: Tužiću ili...
n. JJ. :
A, 

›: I",1ŠËHL1E. I. 1161133
twmt-sl/ ICZTAF-W; I BO
FP/ IBEBVIHAPCTBA V1
VPEAHVLËŠMA
Epoi. 350-01-00202/201...
masne Enexrpompexa Cpömje. 

C nowrosaæem

 

Oôpafymsau: 
Aunenmh Cnoóoganxá, amnn. npaa% s
_, .-" , A--n 

[Ueą: oAce...
P1íl1,'1j_71Iv11</ CTHSIUA
X11411111(. `„1`. ľ1“(_. "1`13O c1›1«111.›114„`š. 115x
Hpoj: 404_<)1-94/21›14-11s
17. . 1ap'...
From: lidija. udovícki@continentaIwind. com <lidija. udovicki@continentalwind. com>
Date: 2014-03-04 17:46 GMT+01:00

Su...
_ is„, ... i I W: Molba sastanak su pratccim pismt 'i, http: : 'mailxgooglc cniii mail/ ull 'ui ľitik ttľl l4dl39&viti....
595m5' I W: M( lmi / n sastanak sa pratecim wrsmom mtpsz/ /maíl. gouglecom/ mun'li l '7uir Ztäik icľl HdlS-ľtx ; c"p[„. 
...
From: lidija. udovicki@continentalwind. com [mallto: lidija. ud0vicki@c0ntinentalwind. com]
Sent: 04 March 2014 17:46

T...
šofó

l V1 Mola; I: : saxstiiiiuk sa pratecim p smom *mpsz/ /niail. g0og| c.c0in"mai"u l/ ?ui>2&ik1i`c2l l4dl39.žview= pt...
l li' »iolba 7:1 sastanak sa pratct i. n pismom https: /ľmailgooglectän niailii li`7ul Ztkik- l`c2l l~lil}9&x'icii pi. ..
...
-v

u
i

(1 . _ L V, 
, - . 
. X ž

 

Kabinet Predsednik-u Vlade AP Vojvodine
Ihilex ar ľx-iihztilai Pupina lo
31000 Novi...
Fe' lialk r'
. al; tigra Bąjítąuyláläálzj

*ima Jakšæa b' (v, 11o(
Arw: : = za {}'IjL"7'. itošte fInsauwi-. i H, ľbl...
_æ

. , I: › : Balkgnndog

Dureiakštća brzo. 1100G- Beograd

Adresa za prijem pošte Resavska 73, kanrslavija .18
telpton...
Dan* Jakšsm ! m6, 11000 Beograd

. Adresa 7a pľljPľll pošte Resavska 93, kanrelarija AE! 
it. |(`i()(l i 39:2'. li 18501 ...
li ( `

Dum ; akš ca km6, 11000 Beograd

Adresa za putem pošte: Resavska 23, kancclarua da
*ttlclon :38111785 0100

mail ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju

1.701 visualizações

Publicada em

dokumenti kojima se dokazuje o čemu se sve laže kad je u pitanju transkript prisluškivanog telefonskog razgovora između Lidije Udovički i Bojana Pajtića, a bez odgovora na jedino važno pitanje: "Ko je od njih dvoje prisluškivan?"

Publicada em: Notícias e política
 • Login to see the comments

Dokazi o 4 laži iznete u javnosti o prisluškivanju

 1. 1. {CWP: Lidija Udovički nije zaposlena kod nas Američka kompanija CWP je saopštila da nema saznanja o razgovoru koji se pominje između Lidije Udovički i predsednika DS Bojana Pajtića. w ; '<. w', :y'-, " r " a. . ' - " *V ***W- -. " 'Targa 'f r „ąoľąfąaz figura st. na kb-”gäu-tätä, z. : kšämsävsæľü`í°g : crv a »v r: «gave U saopštenju se navodi da u vreme kada je taj privatni razgovor vođen, prejedne i po godine, Udovički nije bila zaposlena u CWP niti u bilo kojoj povezanoj kompaniji. "Gospođa Udovički se trenutno ne nalazi u stalnom radnom odnosu ili na savetničkoj funkciji u ijednoj od CWP kompanija. CWP nije nikada, direktno ili indirektno, primio zahtev gospodina Nikole Petrovića (JP Eiektromreže Srbije) za bilo kakvo plaćanje u vezi sa priključenjem vetroparka na prenosni sistem, izvan onih koji su precizno i transparentno definisani ugovorima i pratećom zakonskom regulativom koji regulišu ovu oblast. Naša projektna kompanija nastavlja saradnju sajP EMS u cilju rešavanja tekućih tehničkih pitanja", zaključuje se u saopštenju.
 2. 2. .r . f ompanija CWPje pomenuta u transkriptu razgovora Pajtića i Udovički kojije objavljen na , fportalu Teleprompter. U transkriptu je, između ostalog, navedeno i daje Bojan Pajtić prepričao razgovor koji je vodio sa američkim ambasadorom Majklom Kirbijem, koji ga je "obavestio da Vučićev kum i direktor Eiektromreže Srbije Nikola Petrović za Aleksandra Vučića svakoga meseca iznosi dva miliona evra".
 3. 3. .. ._. _.. ... _.~. ..„. ..„. ... „_. -.-. ... .._-, ..„ . . . . . H v' si? ?? . Javno preduzeće . .lilcktromrcžæi Srbije“ “to Ëäçeí** " x« Kneza Miloša l l äègjtľäíg' "wow" l 1000 Beograd cVËm“ Ž 5509"“ k _ 'm Na ruke: gospođa Aleksandra Nauparac, zamenik generalnog direktora 3 ` '65 Predmet: Pismo u ime investitora „Vetroelektrane Balkana d. o.o. “ povodom izgradnje priključnog dalekovoda 400 kV od dalekovoda broj 453 Drmno ~ TS Pančevo 2 do uvođenja u trafostanicu 400 kV vetroelektrane Čibuk l u Mramorku Poštovana Aleksandra. Zahvaljujemo Vam se na održanom sastanku i izdvojenom vremenu. Veoma je važno da u javnom preduzeću kojem je zakonom poverena uloga TSO-a, imamo sagovornike koji mogu da razumeju suštinu problema sa kojima se privatni investitori i banke susreću u zajedničkom naporu da u Republici Srbiji učinimo mogućim velike investicije u obnovljive energije i to već do kraja 2014. godine. Takođe nam je drago da smo na sastanku razjasnili koje su brige JP EMS- a i spremni smo da podržimo JP EMS u svom naporu da ih reši. Kao što znamo postojeći zakonski okvir u Srbiji ne omogućava JP EMS-u da bude vlasnik prenosnog sistema u Srbiji, ali se sasvim slažemo da se to promeni u zakonu. i podržaćemo Vas u Vašim naporima. odnosno u nastojanju da se u okviru principa Energetske zajednice i logike transparentnog i konkurentnog tržišta izmeni i dopuni zakonodavstvo u cilju stvaranja efektivnog zakonskog okvira za kvalitetan razvoj visokonaponske prenosnc mreže u Srbiji i za privlačenje što više velikih i transparentnih privatnih investicija u energetski sektor. U svakom slučaju važno je da razumete da će se takve investicije realizovati samo ako investitor može da pribavi dozvole i gradi u svoje ime. Nakon izgradnje energetskih objekata, investitori se ne protive tome da zakonom određeni objekat prenesu u vlasništvo Republike Srbije (ili JP EMS-a ako zakon tako bude odredio u budućnosti). Svaki zahtev za stavljanje imovine, dozvola i procesa gradnje pod kontrolu JP EMS-a bez adekvatnih novčanih multimilionskih garantija od strane JP EMS-a ili Republike Srbije u JP EMS-ovo ime, rezultiraće blokiranjem svih investicija ove vrste u Srbiji. Budući da nam je poznato da ni JP EMS ni Republika Srbija nisu u prilici da daju ovakve garantije, jedini način da se nastavi sa investicijama jeste da se omogući investitorima da nesmetano i u svoje ime pribave dozvole i sagrade objekte a po završenoj izgradnji iste prenesu u svojinu onoga koga zakon odredi i na način na koji zakon to eksplicitno uredi a ne privatnim ugovorima koji nemaju dovoljno pokrića u važećem zakonodavstvu. Svaki takav ugovor morao bi biti pregledan i odobren od nadležnih ministarstava, zakonodavnih organa i javnog pravobranioca, a prenos imovine u javnu svojinu Republike Srbije vrši se putem zaključka Vlade Republike Srbije na inicijativu Republička direkcije za imovinu Republike Srbije. Dakle, prema MB: 20565136 Račun 170-30008702001-53 RSD PlB:106259225 30008702002 EUR UniCredit banka ad Beograd
 4. 4. /' 3. a. J`. __ . .w . lan no [ireilu/ eet- „l-Ëlcktrotnrežu Srbije" _ Kneza lvlilosa ll / y ~r l !000 Beograd " a ruke: gospoda Aleksandra Nattpitrætc, zxtntettilt generalnog (liľClšiüľtl Predmet: Pismo u ime investitora „Vctroelektratte Balkana don. “ povodom izgradnje [lľlkljltčnüg tlalekovtttla 400 kV od tlalekovotla broj 453 Drmno ~ TS Pattčex-t) 2 (lo uvođenja u trafosttntictt 400 kV ietroelektrætne (Čibuk l u Mramorku Poštovana Aleksandra. Zahvaljujemo Vam se na održanom sastanku i izdvojenom vremenu. Veoma je važno da u javnom preduzcćtt kojem je zakonom povcrentt uloga 'lSO-a. lltlílltlo sagovornike koji mogu da ra/ _umcju suštinu problema sa kojima se privatni investitori i banke susreću u zajedničkom llapoľu da u Republici Srbiji učinimo mogućim velike investicije u obnovljive energije i to već do kraja 2014. godine. 'ľakode : tam je drago da smo na sastanku razjasnili koje su brige JP EMS- a i spremni smo da podržimo JP EMS u svom naporu da ih reši. Kao što znamo postojeći zakonski okvir u Srbiji ne omogućava _lP EMS« da bude vlasnik [urenosnog sistema u Srbiji. ali se sasvim slažemo da se to promeni u zakonu. i p()(il`ŽtlĆ<. 'lTlt) Vas u Vašim naporima. odnosno u nastojanju du se u okviru principa Energetske zajednice i logike transparentnog i konkurentnog tržišta izmeni i dopuni zakonodaxistxo u cilju stvaranja eľektivnog 'zakonskog okvira za kvalitetan razvoj visokonaponske prenosnc mreže u Srbiji i 7a privlačenje što više velikih i transparentnilt pl`lvèllnlii investicija u energetski sektor. U svakom slučaju važno je da rar/ omote da će se takve investicije rcalizovati samo ako investitor tnože da pribavi dozvole i gradi u svoje ime. Nakon izgradnje energetskih objekata, investitori se ne protive tome da zakonom određeni ttbjekat prenesu u vlasništvo Republike Srbije (ili JP líMS-a ako zakon tako bude odredio u budućnosti). Svaki Zahtev za stavljanje imovine. dozvola i procesa gradnje pod kontrolu JP lËMS~a bez ; vtdekvalnili ttovčanih multimilionskih garantija od strane JP [LMS-a ili Republike Srbije u JP l7MS~ovo ime. rezultiraće blokiranjem svih investicija ove vrste u Srbiji. Budući da nam je poznato da ni JP líMS ni Reputulika Srbija nisu u prilici da daju ovakve garautije, jedini mtčin tla se nastavi sa investicijama jeste da se omogući investitorima da ncstnctano i u svoje ime pribave dozvole i sagrade objekte a po završenoj izgradnji iste prenesu u svojinu onoga koga zakon (idredi i na način na koji zakon to eksplicitno uredi a ne privatnim ugovorima koji nClntljtI dovoljno pokrića u važećem zakonodavstvu. Svaki takav ugovor morao bi biti pregledan i odobren od nadležnih ttiinistztrstavet. zakonodavnih organa i _javnog pravobranioca, a prenos imovine u javnu svojinu Republike Srbije vrši se putem zaključka Vlade Republike Srbije na inicijativu Rcpubličke direkcije za imovinu Republike Srbije. Dakle. prema vi; zozcrnąa? m~-_-. íš<"t! " im Šši}()llil“7UL?0Žll~F`›1`iR5! x 1.42.? šilli-"ćšËitl7liil2 Vili( . › . ' »I „yigarl
 5. 5. prttvitint ; iropisinta l1l_jkf(l()tl_j| lt) lil se JP lz. 'l. l 'pravu / u jav ne itabavke i investitor tnetlusolwittw slože o tome kakva će biti sudbina vlasništva na pľlkljllČtltinl inliaslrttktttroitt visokog ttttpontt Ukoliko hi . lP l-'MS u lvttdttćrtosti trebalo da inta takve nadležnosti_ mi ćemo Vas u tome svakako potlržati ledutint. u ovom trenutku JP PMS ih nema. /läog Čega se pak ne ntogtt tläjöttľítvtlll i / austttvljztti privatni investitori u energetskom sektoru u Srbiji. Problem koji se javio i na koji želimo ovint [iisntont da Vani skrenentt) pažnju je (lopis koji je JP l-„MS ttputio Pokrajiiiskom sekretarijatu / u ttrbttnizæmt. ;graditeljstvo i ? ttštitu životne sredine i koje je u prilogu ovog pisma; investitoru nije pomalo tla li ste Vi l/ lll Vuši itadležni upućeni u SíKlľŽklAj predmetnog tlopisa. ali bih Vas zamolila da ga pročitate. jer . svakako sadržaj nije u skladu sa važećim Iakortodavsttoitt Republike Srbije_ i itije tlobru praksa da se ov-'xtkviitt piseminia vrši pritisak nu nadležne organe. LlľŽtlHtC uprave i usporavaju ili trajno / ztttstetvljttin investicije koje su dobre i potrebne ovoj zemlji. Slanje ovakvih i sličnih tlopisçt ne vodi rešenjtt koje svi zajedničkim snagama tražimo. već rtesporazuminta i produbljivanju postojeće stigme da su velika javna preduzeća najveći protivnici i stvarna prepreka razvoju slobodnog i transparentnog tržišta na kome vladaju / akon konkurentnosti i principi pravne države i to za sve učesnike u pravnom i privrednom promeni. bili oni predtr/ eeąt u vlasništvu države ili privrcditzi društva sa ttćcšćeitt privatnog tlomitćeg i/ ili stranog kapitala. Nesumnjivo, sadašnji / akoitodav ni okvir daje pravo investitoru da dobije lokacijsku dozvolu ako je ispunio sve ttslove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Potpuno je rteverovatito, van svake zakonoirt odredene nadležnosti JP líMS-a. da na svoju ruku. bez. izjašnjavanju nadležnih ministarstava i Vlade interpretira zakon i vršeći pritisak. i to sa pozicije jednog utiettjttog jetvttog prcdtt/ .cćet sa moćnom političkom pontdinom koje su svi svesni, uputi dopis Pokrajiitskom sekretarijata u kojem '/ .ABRANJtJJl; , da se (imogtići investitoru ostvarenje potpuno jasnog zakonskog prava koje su drugi investitori u istoj situaciji već realizovali (printer l`lAil` i Vetropark Kladovo), Ukoliko pitk JP [ËMS sittatra da privatni investitori nemaju odredeno pravo. način da se takvu situaciju ru/ .rcši _ie direktna komunikaeiizt JP líMS-a sa nadležnim (irganiittzt a ne slanje pomeoutih pisama i (lopisa. Ja se nadam da Vi kao osoba na jako visokom i odgovornom mestu u srpskoj privredi možete da sagledate koliko su ovakvi postupci ľstetni za ttgled JP ljlvlS-u i irieitog osnivača Republike Srbije. i koliko loše i/ .gleda u (ičima tlomaćib i stranih investitora i medunttrtttlite javnosti koja sada pazljivo sttgledavzt zrelost Srbije da pristupi evropskim integrzteijanta i kro/ ;uostupunje _javnih ; aredttzeća oeenjuje dokle se stiglo sa demonopolizaeijom. ttnt-tpretlettjem transparentnosti i otvaranjem energetskog tržišta u Srbiji_ Sigurna sam da ni Vanna, Vašem timu. niti ikome ti ovoj Lemlji ttije u interesu da direktno prouzrokuje odlazak investitora iz. Srbije, ali ovo pismo koje je JP l-; MS bez ikakvog zakonskog osnova uputio Pokrąiiitskoitt sekretarijatu zaustavilo je naš projekat te smo prinudeni da reagujentt) u tvdbrani itaših zakonskih prava. a svim zainteresovanim stranama koje su sada u prOCCSLI ttpozitavanja sa novonastalotit situacijom (ambasade NCľllZlČkC i Sjedinjenih Američkih Država. lilšRl). Svetska banka. lčnergetska zztjedttiezt. (ieneral lžleetrie. Porr i dr. ) daje neosnovuno loš tttisak o tome da Srbija nije tlostiglzt nivo iteophoditc dentoittvpoli/ zteíje i vladavine prava da bi tncdttttttrotlne banke i investitori iz ? zipadne hentislere koji Iaistu drže do i I ovoj zemlji, kao i da se još uvek litnkeioitiše. 'tivno za međunarodni ugled i ekonomiju Srbije.
 6. 6. Srlviji . su potrehiie imestieijc* a ne odlix inxtrsiitora ugled pravne nesigiirnoxii l-ttjll 0'. lli xünltlšlállnl poduhvati ljudi Iziposlisiiili u _javnom preda/ een iza/ ix-ajti, lakode se može rcei da nije pravedno prema svim legitimnini snagama i ljudima koji se u ovoj zemlji i sadašnjoj Vladi bore da uvedu Srbiju u l`xropu i da pomognu da se ili-ide iz strašne ekonomske i linancijxkc krize i nezaposlenosti koje trenutni» pogadaju remiju. da 'zbog ovakvih [äoälllilillxil grupe ljudi koji sigurno sa najboljim namcratna (ill rlo loše ohaxešleiii o tome kakvoje aZeće nikonodavątxo u Srbiji. tlovode ti iwiianje repiiiaeijit jednog od nitjhiliiijili jaxnili preduzeća u Srbiji a time í krcdiliilitet UhHiHlČál i lílallllxil tog piedu/ „eea Republiku Srbiju. Ovim pismom Vas molimo da stanete na put iakvoiii ponašanju kako lwi se I(ltISl2t'ilt› (usporen-unije mkonom garanioviinili prava ovog i (lrugili investiiiirii u 7cinljí. Stojimo otvoreni za dalju suradnju sa Vama u svakom pogledu. uvek u okviru principa ravnopravnosti. konkurentnosti i transparenliiiwsti svih učesnika i lllVCSllIOľil u energetskom sektora. i principa prsnne države. llnapretl Víilll se / aln uljujemo, li Beogradu. dana 3l. (l3.20l4. godine Doslaviti: ~ (iospodin Nikola Petrović, generalni direktor VlŠ ; '09 : ›l **G ”ili liloWlľž-'ć-
 7. 7. f. _ MIR'. samo». enu; noepnuuc 7? &Mu Antić: EMS nije uticao na izgradnju vetroelektrana liletromreža Srbije (EMS) i direktor tog preduzeća Nikola Petrović ni na koji način nisu mogli da tttiču na realizaciju projekta vetroparka američke kompanije "Kontinenlal vind partners LLC" (Continental Wind Partners LLC) i ta priča je isfabrikovana. izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. BEOGRAD - Eletromreža Srbije (EMS) i direktor tog preduzeća Nikola Petrović ni na koji način nisu mogli da utiču na realizaciju projekta vetroparka američke kompanije "Kontinental vind partners LLC" (Continental Wind Partners LLC) i ta priča je isfabrikovana, izjavio je danas ministar rudarstva I energetike Aleksandar Antić. "Ta priča koja se pojavila u medijima je bez ozbiljnog elementa | isfabrikovana je", rekao je Antić novinarima, odgovarajući na pitanje da li će se realízovati ta i ostale investicije u vetroparkove. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je juče da je portal Teleprompter objavio transkript njegovog telefonskog razgovora u kome je navedeno da se Lidija Udovlcki žalila Pajtiću da joj je direktor EMS-a Nikola Petrović tražio dva miliona evra kako bi se vetro-park američke firme CWP, u kojoj vlasnički udeo ima suprug Lidije Udovički. priključio na mrežu EMS-a. "Svi pomenuti akteri su tu priču demantovali", podsetio je AntićPrema njegovim rečima, realizacija investicija u vetroparkove u Srbiji strogo je definisana zakonom i različitim direktivama i Srbija je u obavezi da priključi svaki energetski objekat l vertro-elektranu na elektro mrežu l one imaju prioritet. Antić je ocenio da EMS nije mogao niti da pomogne, niti da odmogne realizaciju investicije u vetroparkove američke komanije i da ta priča, kako je rekao. od početka nema smisla. Ministar energetike je najavio da je resorno ministarstvo u javnu raspravu uputilo model ugovora 0 otkupu struje iz obnovljivih izvora energije i da će svi zaintereovanl u naredne tri nedelje moći da daju svoje komentare i primedbe na taj dokument. Cllj je da se na kraju dobije bankabilan model tog ugovora, koji će biti koristan investitorima u obnovljive izvore energije i da se donesu jasna pravila i prava tih investitora. rekao je Antić.
 8. 8. ' JL/ "r/ `›×`›`: Jli , i m h. . ç-__. ..j__„_ Knac.6p„VI~34-07/ , á 'x' Beograd, 08011014. god. Penyónun cpónja Ayrouomia ľlonpajnna BojIoAnna FIOKPAJMHCKM CEKPETAPMJAT 3A YPEAHMBAM, FPALLMTEIbCTBO M BAUJTMTV ` HMBOTHE CPEAMHE I '~~ . Ä ' ji* 3 Sy/ ieaap Mnxajna Flynuna 16, q _gl 'l 21000 How (fazi . via ~ t r ngegmer: nokaunjcna , cioasona 3a narpagisy 400 kV Aanexoeona 3a npnkmyueme rpancoopmaropcke crammue 400/x kV BETDOEHSWBTCKOV nema "Huóyk" y Mpamopxy Homroaaum, y cknany ca Baiuvw nonncom öp. 130-353-19/2013-01 y Bean nokaunjcne Aoasone 3a nsrpanmy 400W nanexosoga 3a npVIK/ bYHElbe rpancoopmaropcke craimue 400/x kV aerpoenepretcnor no/ ba "Hviöyx" y MpaMopKy, menmvio ga Bac wiioopwuiemo o cneAeheM: V cxnagy ca Saxonom o ei-iepremun in Enexrpompema Cpônje kao onepavop npeHocHor cwcreMa jecre jepjnno npasno Imue y Penyô/ wiijn Cpôviju koje noceAYie HMUJBHHY 33 OČBD/ bal-be eneprercxe nenarnocw npeuoca eneicrpvwue enepruje, M y cknaqy ca TMM oąrosopan je 3a ynpaa/ baibe vi passoj npenocnor cMcreMa kojer umre nopen octa/ lol' H BMCOKOHGHOHCKM , ctanekoaonn Hanona 110 kV w aviuie. V TOM KOHTGKCTV MHsecTHrop npvik/ bytmor 400 kV aanekoaona 3a npmmyueiue rpaiiccbopmatopcke Crammue 400/x kV setpoeuepretckor noma "äviöyk" y MpaMopxy MOMG Guru caMo Jľl EnekrpoMpema Cpöviie, re ce nokaunjcka ; romana Mo›i<e MJAHTM ca/ vio na viMe Jl'l EneKrpoMpeme Cpônje. Y *roxy je jasna pacnpaea Haupra HOBOl' 3ai<ona o eueprerwuvi koju hi. - nopeA ocranor npeunsnuje ypegwru usrpamsy npnmbyuaxa oöjekara KVľIaLla u nponaaobaua na npeHocHM cucTeM Jl`l EnektpoMpeme Cpônje w Hamm peannsaunje oavix uusecmuvija. v osam vpenyrxy, y cxnaAy ca umakom saxoucxom pay/ tamnom, :amo Jn Enenrpompema Cpônje mome öum sakoncxn nnseciwrop uucokouanoucxux AanenoaoAa HĐIEOHR 110 kV u sume, 're ce &Jug naąam nouauinjcxa , qoslona 3a uarpąni-by 400 kV [La/ TEKOBOAB 3a npmcrbyueibe TDEHCQODMBTODCKE
 9. 9. “iraHW-ie 400/x kV BEYDOPHFDľETCKOľ nema "Huöi/ k" y tvlpaMopky FlpHBpeAHOM npyiuray Ef-isoenexrpane iša/ mana'. C riounouai-ueiv, MSBDLUHM , cinpektop 3a crparerujy w l/ IHBECTVluMjE JeneHa MaT8jl1h, [1l1fl/ l.EK0ll. hemija Heöojuia rlerposviri, ili EMC - Maspwun unpemop 3a nnerioc TaMapa Lipueiinua, in EMC ~~ MSBpLIJHM nupektop 3a npaerie nocnoae Jlejaii Tpiiztaynonmh, Iviiiiivictapcrao eiieprernke, pasaoja l133uJTVlT6N<MBOTHe cpepmie, Homoľwwk lvliiriiicwpa Apxnua
 10. 10. i: 2._ I _mxä Z
 11. 11. u. tamaíieeáwts'. ~ E 5%** . *.x. ë`š'„í. ~'- . í VESTI ç 13000201 s, 'Rt-u 'ąľfæ, an_ al; Nikola Petrović: Tužiću ili sebe ili Lidiju Udovički 4h i I m z? ' W„ Ë **A v» d? f Generalni direktor "Elektromreža" Srbije Nikola Petrović najavio je da će podneti krivičnu prijavu protiv Lidije Udovički ukoliko ne saopšti o čemu je tačno razgovarala s njim kad joj je navodno tražio mito. Petrović u saopštenju povodom transkri ta razoovora Bo'ana Pa'tića i Lidi`e Udovički ko`i se pojavio u na . sajtu Teleprompter, a za koje Pajtić tvrdi da su autentični, navodi da ukoliko je istina da su oni takav razgovor vodili i "ako je gospođa Lidija Udovički zaista izjavila ono što stoji u pomenutom transkriptu", zahteva da kažu vreme, mesto i ime i prezime osobe od koje je on navodno to tražio. Pzľtić: Autentični transkri Jti razvovora ko me risluškue? Ovo stoga, dodaje, kako bi mogao da podnesem krivičnu prijavu protiv samog sebe, u suprotnom će, kaže, podneti prijavu protiv gospođe Udovički za "krivično delo neprijavljivanja izvršenja krivičnog dela". "Bedni ljudi u svom bednom navodnom razgovoru mogli su da kažu i da sam nekog svojeručno ubio", navodi Petrović koji predlaže da akteri izađu s kompletnim razgovorom u javnost i poručuje: "Spreman sam da sa njima ide na poligraf". Portal Teleprompter objavio je ranije transkript telefonskog razgovora izmedu Pajtića i Lidije Udovički o, kako se kaže, reketu koji je Vučićev kum i direktor EMS-a, Nikola Petrović, poku ao da naplati od američke firme "Continental Wind Partners". Lider DS Bojan Pajtić danas je na pres konferenciji u Novom Sadu potvrdio da je transkript njegovog telefonskog razgovora sa Lidijom Udovički koji je objavio Teleprompter autentičan i zapitao ko ga prísluškuje, ocenivši da država u kojoj se to događa "nije ni pravna. ni demokratska". TAGOVI: lškľljľa š“ 'x ` l ? Ć , !llšíísl i/ Š_l"i`w `. `- Č` . IV' `-. `~ľ×š“ľš'žš*
 12. 12. (Illhlll l i i -IIA Ij I , mi l/ l. l. .|li]` lokacijske doxxole za dale illlpxj n. ilgiiiigleciiiii mail u l ? ili ; tkik itll l›ltll_`~^)&icv~j i. . l w_ l w: Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod lil' . iijw. -' ' V ' Thu, Oct 1, 2015 at 5:59 PM l v, _ . l i *_DW . i_. „ „„_. . Si-ntt Thursday, October 01,-2015 11:48 AM TO: i' ' Subject: Fwd: Fw: Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod (í Forwarded message -------- From: lidija. udovlckl@continentalwind. com <| idija. udovicki@continentalwind. com> Datn: 2014-03-07 13:14 GMT+01:00 Subjuct: F w: Urgençljaąza izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod To ul! - Jg : Il <ai_--_. -~› f)r. ij'„. i Alck, los dva investitora imaju problem sa pokrajnskim sekretarijata. : Fintel l Vind Vision. Prosledjujem ti jiismo koji- ji- Fintel uputio Sekretarijatu pred tuzbu za nepostupanje (identicna situacija kao I mi). Sad sam cula du ji: i Vind Vision imao juce los sastanak sa i""""""' ` "" " „istim povodom, I da su van sebe jer i'm ji~r ” ` navodno preporucila da pristanu na pritisak EMSa, ali neznam jos detalje. Niji- 'BU Bugarcic jos oglasio, onaj poziv je bio OTP iz Novog Sadaz( i-ivala Pozdrav Lidija From: Zeljko Djuric sent: Tuesday, March 04, 2014 05:05 PM To: lidija iidovicki@continentalwind. com Subject: FW: Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod Lidija, U prilogu su pisma koja je MK Fintel poslao Pokrajinskom Sekretarijatu i Predsedniku Vlade Vojvodine a Z-l koje Vas je MK Fintel zamolio da ih prosledite Pajticu na mail. Kind Regards, j 0f4 02.0ct. l5 lozlii
 13. 13. (mi „l l li -. l l`l l| ~ Ij. l , '.I l/ li: l„lll| ~` liikacipçc dozvole / a liiliC, .. hiliis mailgoiiglt com mail i' l "ili 'Z&ik l`c2l l~ldl3*l& '. cv~p1„_ . Aíüukh l luľlć i i Continental Wind Serbia_ doo Djure Jakšića 6/5; Belgrade 11000; Serbia Mail delivery address: Resavska 23 Office: +381 (0)11 7850-100; +381 (O) 11 785 OO 98 fax: +44 (20) 8609 0334 Mobile: +381 (O) 60 644 OO 76 Email: zelko. d'uric@continentalwind. com Emails and files transmitted are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete it from your system. Discloslng, copying, dlstributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohlbited. The sender does not accept Iiabllity for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmisslon. 2 attachments Ë 2014-03-04 Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod-AlibunanPDF 650K æ 2014-03-04 Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod-VrsacPDF 587K *O Fri, Oct 2, 2015 at 8:52 AM T°5 -------- ~~ Fonrvarded message ---------- From: Iidija. udovicki@continentalwindcom <Iidlja. udovlcki@continentalwind. com> Date: 2014-03-07 13:52 GMT+01:00 Subject: Re: Fw: Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod T°ľ <_ Hvala Alek, stvarno si srce! Baneta sam ja malopre nazvala jer imam sastanak sa ostalim pogodjenim investitorima danas popodne. Rekao mi je da mu je iskreno da od guzve nije uspeo da pogleda slucaj ali mu je stigao na sto. Malo smo popricali, mislim da je shvatio susünu (ems pokusava da sprovede reketa Sekretarijat se plasi da ih otkacii l da primeni zakon) I obecao je da ce prouciti i sto pre se javiti. Btw bili smo u Fiatu u Kragujevcu, pokupili njihovi dokumentaciju l dozvole (oni imali isti problem sa EMSom, ali 2of4 02.0ct. l5 10:14
 14. 14. (; „„j| | x l~i n. n. ' z. : inląivunjc l içucíjske dozxolc za dale. .. httpsu'. maiilgoogltäcoiii. 'nail/ u/'l ”mi Ëzhkefcľ | Hd l 39&viev: pt. „ u. : u-. jn-~. iii› mlupreli l sgradili l pustili u rad svoj dalekovod). N. umu l hvala josjednom! Vwlil-i jm/ dmv! | |(l| ].l Fmmľ Sent: Friday, March 07, 2014 12:41 PM To: lidija udovicki@continentalwind. com Subject: Re: Fw: Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod Draga Lidija, moj objektivni problem je što je završnica kampanje paralelno sa našim redovnim poslom i što osim kratkog informisanja s nogu, ne mogu da uglavim termin - ali ne odustajem! !! na vezi smo, a javiće se i Banel! ! 2014-03-07 13:14 GMT+O1 : OO lidija. udovicki@continentalwind. com <lidija. udovicki@continentalwind, com>: Draga Alek, Jos dva investitora imaju problem sa pokrajnskim sekretarijata. : Fintel l Vind Vision. Prosledjujem ti pismo koje je Fintel uputio Sekretarijatu pred tuzbu za nepostupanje (identícna situacija kao I mi). Sad sam cula da je i Vind Vision imao juce los sastanak sa istim povodom, I da su van sebe jer I'm je navodno preporucila da pristanu na pritisak EMSa, ali neznam jos detalje. Nije se Bugarcic jos oglasio, onaj pozivje bio OTP iz Novog Sadar( Hvala Pozdrav Lidija From: Zeljko Djuric“ l sent: Tuesday, March 04, 2014 05:05 PM To: lidija udovicki@continentaIwind. com Subject: FW: Urgencija za izdavanje lokacijske dozvole za dalekovod Lidija. U prilogu su pisma koja je MK Fintel poslao Pokrajinskom Sekretarijatu I Predsedniku Vlade Vojvodine a _za koje Vas je MK Fintel zamolio da ih prosledite Pajticu na mail, Klnd Regards, Zeljko Đurić -. ._1_, C( V» i i" l í V. lVlNlŠľ Sl-Rll! Continental Wind Serbia doo Djure Jaléića 6/5; Belgrade 11000; Serbia Mail delivery address: Resavska 23 30f4 02.0ct. l5 10:14
 15. 15. (mi. iil l A l u lliiąciii I| .| / .I i/ iliivai-ic lokacijske dozvole za dal» . . https: //mail. g0ogle. c m `maillu | f'? ui ~2&ik= fc2l l ldl39&viev= jwi. .. (Jlllcc: 438i (0)11 7850-100; +381 i0)11785 CC' 98 lax: 044 (20) 8609 0334 Mobile: +381 (0)60 644 00 76 Email: ;el ko d`uric@c0ntinentalwind com Emails and files transmitted are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notlfy the sender immediately ifyou have received this e›mail by mistake and delete it from your system. Disclosing, copylng, distributing or taking any action In reliance on the contents of this information is strictly prohlbited. The sender does not accept Ilability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmlssion. 1of4 02.0ct. l5 10:14
 16. 16. (ijllJl l iii! l'i›il- JIIH jii, iiiii lll wtiiora upuæeno ilPHWSLi lillp> mailxgiio; l: ;irm maiil u l ? ui '2&il× "„Zll4<l|39&ic -pt . . A i › j Aleksandra Jerkov <aleksjerkov@gmail. com> Fwd: Protestno pismo investitora upuæeno JPEMSu 1 message ` Znaš ko <pajticb@gmail. com> Thu, Oct 1, 2015 at 11:55 PM To: Aleksandra Jerkov <aleksjerkov@gmail. com> -------- -- Forwarded message --------- From: lidija. udovicki@continentaIwind. com <lidija. udovicki@continentalwind. com> Date: Wednesday, April 2, 2014 Subject: Protestno pismo investitora upuæeno JPEMSu To: "kabinetpredsednika@vojv0dina. gov. rs" <kabinetpredsednika@vojvodina, gov. rs>, Sanja Ciplic <Sanja„CipIic@vojvodina. gov. rs>, Slobodan Puzović <SlobodanPuzovic@vojv0dina. gov. rs>, "branislav. bugarski@v0jvodina, gov. rs" <branislav. bugarski@vojvodina. gov. rs>, "emilija stefanovic@vip. org. rs" <emilija, stefanovic@vip. org. rs>, Slobodan Ruzic <siobodan ruzic@esg. co, rs>, Zeljko Djuric <ze| jko. djuric@continenta| wind. c0m> Cc: "aleksandra. koiar@vojvodina. gov. rs" <aleksandra. kolar@vojvodina. gov. rs> Poštovani, Želimo da Vas upoznamo sa sadržajem protestnog pisma (u prilogu) koje je investitor službeno uputio JPEMSu. Ovo pismo nema direktne zakonske posledice za JP EMS, svrha je samo da ih se upozori o nelegalnosti njihovog postupka i ne legitimnosti njihovih pretenzija i možda če Vam biti zanimljimo da ga pročitate. Međutim. u postupku pribavljanja Lokacijska dozvole, nadležan je Pokrajinski sekretarijat, i samo Sekretarijat ima zakonsku legitimaciju da podnese prijavu za ne izdavanje tehničkih uslova protiv JPEMS u postupku izdavanja Lokacijske Dozvole. Hv: il. i SľdiIĆíln pozdrav Lidiju Udovicki CwS_Logo. png Continental Wind Serbia doo Resavska 23; Belgrade 11000; Serbia Office: +381 (O) 11 7850 100 Fax: +44 208 609 0334 Mobile Serbia: +381 (0)60 644 00 90; Mobile Croatia: +385 (0) 998760323; Emals and fles transmtted are oonFdential and 'ritended soiety for the use of the hdlvidual or entty to whom they are addressed. Please notfy the sender 'mmedätely f you have received the e-mal by metaka and delete t from your system. Dlscbshg, copyhg, dstrbuthg or takhg any action 'n rebnce on the contents of the 'nformation is shicti/ prohbted. The sender does not accept iabity for any errors or omlssbns h l of2 02.0ct. l5 l0:25
 17. 17. (ijniiii - i'm! l'i'i. -i zlllll jiisiiio investitora uputeno JPEMSu hrtpst/ /mailgooglet-om'mai' u l ? ili Im; 112i Hdlši; `lc"ľpl. " the. (`l›nll'l| l'› of this message, which arse as a resut of e~mai transmssion. ~ Pismo CWS u ime Vetroelektrana Balkana JP EMS-u. pdf 2053K
 18. 18. ,s . a Č ×~ f` . J . lavnii preduzeće „Eiektromreže Srbije" Kneza Miloša l l l IOUU Beograd Na ru ke: gospođa Aleksandra Nauparac, zamcnik generalnog direktora 3 Predmet: Pismo u ime investitora „Vetroelektrane Balkana d. o.0." povodom izgradnje priključnog dalekovoda 400 kV od dalekovoda broj 453 Drmm _ TS Pančevo 2 do uvođenja u trafostanicu 400 kV vetroelektrane Čibuk j j, Mramorku Poštovumi Aleksandra, Zahvaljujemo Vam se na održanom sastanku i izdvojenom vremenu. Veoma je važno da u javnom preduzeću kojem je zakonom povcrena ulogu 'ISO-a, imamo sagovornike kojinogu da razumeju sušlinu problema sa kqjiiiizi se privatni investitori i banke susreću u zajunjčkom napora dn u ltcpublici Srbiji učinimo mogućim veliki: investicije u obnovljive energijei jo već do krrijzi 2014. godine. Takođe ! Um je ; irzigo da . smo nii sastanku razjasnili koje su brige)? EMs- a i spremni smo da podržimo _iP iíľxlS ll . xvrim niipiirii da ih reši. Kao što znamo psjojeć; mkoiwki ll''ll` li srbiji ne tuninga-ć; (9 il* Ë-isľii (lil lwiitle vlasnik prenosnog sistema u srbiji, aj] ' l| .`'! ll! ;Li/ “ntiu da se ! o o 'i . ; i i : mtiržiićoiiio Vas u Vašim naporima, objasne u l(l_j; il'jil : .i : t- nkvlli " ąijt-. .lni-t: l logike transparentnog i konllentnou . aki wiçj-_š jtjpu“ . _ {iii -: :- ir. ~:i_`jii clbktivnog zakonskog @jj-a . ~ v; ii : iL-. iji i za privlačenje što više »jjkjh j uclçior, li . svaltozn slučaju važno je da ązujncje . .ililciini ! '.". "'-`_j 'iSOlKPI' : infipnit-i . ini. _. . in ći: „i- : ~ . ri iwaíiw' ' -aže da pribavi dozvole i grud“ svoje | |]]c_ j. 'lj-`l< V Ši _Llľl ' ', „*: '.~= .,`l'l "ti il@ pfOllVĆ tome da laköllülľldrgdenj mlijeku _ ii ç- al! × i; ! VS-a ako zakon tako bude @div u liiiiliiiiz_ „in I. . . ' ~ u = - : 3 ~ . 11:. ji. ."ld 3 procesa gradnje pod kttoju _jp l i`l. i: Živ , : ui . , i . _ ç od strane JP LiVlS-: i ili llqľulilikc Srliijw il' š '. "× w n. : " = ~ t. . 'r ›. ~'Ž. í"= :: ove vrste u Srbiji. . l. v' i . v ' ~ ` 'i ? Silvija nisu u. j„›: i'ici il; i il. i'jąov„jwj. i_. r i i i , .' 'I '<3 ? Wifi „ti l] i, „zum“ _ja i/ -ľxiľšçi i ' " › g. ” . li . › l i ~l - ' L- '› ~- Jii. .. 1 . '. ! '.C- . j i i
 19. 19. .c. ._. ... . N _. . , „m . .` . ... ... ... .._r-. ... .,. .. . ... -.. .„. _.. .._. _._. _._. ... ... __„. „r_ „. ,„. .. .tu. .. pun Illlll iuopisima nije (ltwol_in<›tl;1<c. ll' l-íľvlb. llprax ; r za jznnt' nabavke i investitor' nredusobntr slože o ltnne kakva će biti strdbitra vlasništva na prikljućtiotn infrastrukturom visokog napona. Ukoliko hi il' liMS u budućnosti trebalo da ima takve nadležnosti. mi ćemo Vas u tome svakako podržati blrädllllnl. u ovom trenutku . IP lËMS ih nema. 'zbog čega se pak ne mogu ttsporavati i /2ltI'»ltl'l| ;l| l privatni investitori u energetskom sektoru u Srbiji. Problem koji se javio i na koji želimo ovim pismom da Vam skrenemo pažnju je dopis koji je JP EMS uputio Pokrajinskom Sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i koje je u prilogu ovog pisma: ínvestltoru nije poznato da li ste Vi i/ ili Vaši nadležni upućeni u sadržaj predmetnog dopisa, ali bih Vas zamolila da ga pročitate, jer svakako sadržaj nije u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije, i nije dobra praksa da se ovakvim pianina: vrši pritisak na ttadležne organe državne uprave i usporavaju ili trajno zaustavljaju investicije koje 'su dobre i potrebne ovoj zemlji. Slanje ovakvih i sličnih dopisa ne vodi rešenju koje Mi zajedničkim snagama tražimo. već nesporazumima i produbljivanju postojeće stigme da su veliku javna preduzeća najveći protivnici i stvarna prepreka razvoju slobodnog i trzrnsiraretrtnog tržišta na kome vladaju zakon konkurentnosti i principi pravne države i to za sve ttčesnikc u pravnom i privrednom prometu, bili oni preduzeća u vlasništvu države ili privredna društvu srt učešćem privatnog domaćeg i/ ili stranog kapitala. Nesumnjivo, sadašnji zakonodavni okvir (laje pravo investitoru da dobije lokacijsku dozvolu ako je ispunio sve uslove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. @me je neverovatno, van svake zakonom određene nldldmltl . IP EMS-a. da na svoju ruku, bez izjašnjavanja nadležnih ministarstava i Vlade ` lntlrpmtlra animal vršeći pritisak, i to sa pozicije jednog uticajnogjavrtog preduzeća sa moćnom pqljtlđlcom am koje su svi svesni, uputi dopis Pokrajinskom Sekretarijatu u kojem ° ^ ' l se omogući investitora ostvarenje potpuno jasnog zakonskog prava koje su drugi investitori u istoj situaciji već realizovali (primer FIAT i Vetropark Kladovo). Ukoliko pak li" EMS unutra da privatni investitori nemaju određeno pravo, način da se takva situacija razreši je direktna komunikacija JP EMS-a sa nadležnim organima a ne slanje pomenutih pisama i doplatu. .In se nadam da Vi kao osoba na jako visokom i odgovornom mestu u srpskoj privredi tnozcte tlu suglcdate koliko su ovakvi postupci štetni za ugled JP EMS-a i njenog osnivača Republike Srbije, i koliko loše izgleda u očima domaćih i stranih investitora i međunarodne V_ javnosti koja sada pažljivo sagledava zrelost Srbije da pristupi evropskim integracijama i kroz i postupanje javnih preduzeća ocenjuje dokle se stiglo sa demonopolizacijom, unapređenjem ' “Š lľnttspnrenlnosti i otvaranjem energetskog tržišta u Srbiji. Sigurna sam da ni Vama, Vašem timu, niti ikome u ovoj zemlji nije u interesu da direktno prtmnoktric (Kllëllak investitora iz Srbije, ali gçopismo koje je . lP EMS bez ikakvog zakonskog txsnova trputio Pokrajinskom Sekretarijatu zaustavilo je naš projekat te smo prinudcní da rugujemo u odbrani naših zakonskih prava, a svim zainteresovanim stranama koje su sada u procesu ttpoznavanja sa novonastaiom situacijom (ambasade Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Iililšl), Svetska banka, [Energetska zajednica, General Electric, Porr i dr. ) ' _ , nemos/ une loš utisak o tome da Srbija nije dostigla nivo neophodne demonopolizacije-š" ~ vladavine prava da bi međunurodrte banke i investitori iz zapadne hemisfere koji zaista držeäë prineifraeu-ætnsparentnosti i pravne *države ulagáli u ovoj zemlji, kao i da se još uvek funkcionise i po principu . .ko je jači“. To je stvamo destruktivno za međunarodni ugled i ekonomiju Srbije. Mit 'znwrrívçiíšô Račun 170 3000ti7tr200l ušli RSD i'll( rtrt-J vox/ xi íiotrormrąotrz l-; llit l' 'tCrw-i ' i; `- . › l ; Ë l-'. ;f1 , jj
 20. 20. Srbiji su potrebne investicije a ne odliv investitora usled pravne Itcsigurnosti koju ovakvi samostalni poduhvati ljudi zaposlenih u _javnom preduzeću izazivaju. Alakode se može reći da nije pravedno prema svim Iegitimnim snagama i ljudima koji se u ovoj zemlji i sadašnjoj Vladi bore da Livedu Srbiju u Evropu i da pomognu da se izade iz strašne ekonomske i tinansijske krize i nezaposlenosti koje trenutno pogadaju zetnlju, da zbog ovakvih postupaka grupe ljudi koji sigurno sa najboljim namerama ali vrlo loše obavešteni o tome kakvo je važeće zakonodavstvo u Srbiji, dovode u pitanje reputaciju jednog od najbitnijih javnih preduzeća u Srbiji a time i kredibilitet osnivača i vlasnika tog preduzeća ~ Republiku Srbiju. Ovim pismom Vas molimo da stanete na put takvom ponašanju kako bi se zaustavilo osporavanje zakonom garantovanih prava ovog i drugih investitora u zemlji. Stojimo otvoreni za dalju saradnju sa Vama u svakom pogledu, uvek u okviru principa ravnopravnosti, konkurentnosti i transparentnosti svih učesnika i investitora u energetskom sektoru, i principa pravne države. Unapred Vam se zahvaljujemo. U Beogradu, dana 31.03.2014. godine / áaą/ Sa poštovanjem, C0 try Manager Dostavíti: - Gospodin Nikola Petrović, generalni direktor MB. 20565136 Račun 170-30008702001-53 RSD Pllš: 106259225 ÄŠl)()t. l8'/02l)O2 EUR tin-i' . »;t›t bank. : a d. Reograd
 21. 21. ?Sati t. 1 lítjšíštäií; Že- . šííi . . I-Il z . ,m *m* r moon 'tllw h {iljsigääľhľš Nikola Petrović: Tužiću ili sebe ili Lidiju Udovički Generalni direktor "Elektromreža" Srbije Nikola Petrović najavio je da će podneti krivičnu prijavu protiv Lidije Udovički ukoliko ne saopšti o čemu je tačno razgovarala s njim kad joj je navodno tražio mito. Petrović u saopštenju povodom transkri ta razoovora Bo'ana Pa`tića i Lidi`e Udovički ko`i se o'avio u na satu Tele rom ter, a za koje Pajtić tvrdi da su autentični, navodi da ukoliko je istina da su oni takav razgovor vodili i "ako je gospođa Lidija Udovički zaista izjavila ono što stoji u pomenutom transkriptu", zahteva da kažu vreme, mesto i ime i prezime osobe od koje je on navodno to tražio. . z-vovora kome risluškde? Pa`tić: Autentični transkri ti ra Ovo stoga, dodaje, kako bi mogao da podnesem krivičnu prijavu protiv samog sebe, u suprotnom će, kaže, podneti prijavu protiv gospođe Udovički za "krivično delo neprijavlj ivanja izvršenja krivičnog dela". "Bedni ljudi u svom bednom navodnom razgovoru mogli su da kažu i da sam nekog svojeručno ubio", navodi Petrović koji predlaže da akteri izađu s kompletnim razgovorom u javnost i poručuje: "Spreman sam da sa njima ide na poligraf“. Portal Teleprompter objavio je ranije transkript telefonskog razgovora izmedu Pajtića i Lidije Udovički o, kako se kaže, reketu koji je Vučićev kum i direktor EMS-a, Nikola Petrović, poku ao da naplati od američke firme "Continental Wind Partners". Lider DS Bojan Pajtić danas je na pres konferenciji u Novom Sadu potvrdio da je transkript njegovog telefonskog razgovora sa Lidijom Udovički koji je objavio Teleprompter autentičan i zapitao ko ga prisluškuje, ocenivši da država u kojoj se to događa "nije ni pravna, ni demokratska". TAGOVI: ššt_`>_. š.~. `: mogu' . rmísi i3`×i<>~ a . i:í= `~ËŠŽ“Ši×'l5'll
 22. 22. n. JJ. : A, ›: I",1ŠËHL1E. I. 1161133 twmt-sl/ ICZTAF-W; I BO FP/ IBEBVIHAPCTBA V1 VPEAHVLËŠMA Epoi. 350-01-00202/2014-12 112313111121 03.2014. Bempan. HeMarbwHa 22~ 26 BETPOEHEKTPAHE SAHKAHA 1100 1' OOO Eeorpaą Pecaacka öp 23, 45 Msrpa/ Jrbm, noxaumjcxa „aoasona 3a aucoxouanoncxm , aanekosoa mome usnama Ha me npwaamor MHBeCTMTOpa . y Penyönuum Cpöwjn, ako cy Mcnyrbenu cem aaxouom nponwcaHm ypöanwcrwuxvs, rexumuxu w wMoaMHcKo-npaaum ycnoaw", Kao pecopuo 3a›<oHa o nnaHwpa/ by m msrpambm („ Cn. .rnacnvm PC" 6p.72/O9, 81/09-mçnpaaKa, 24/11. 121/12, 42/13-oAnyKa VC, 50/13-onnyKa YC, m 98l13-ognyxa VC), oöasewraeamo sec peweæeM. 3a oöjekwe sa Koje ce Manage rpaheanucxa masama, muaecmropy Koju nocraem cay noxymenraunjy nponmcauy onpegöama Haaenenmx wnanoaa. noxaumcxy qossony 3a oöjewe m »mawa 133 craa 2. Saxona Msgaje MMHMCTGDCTBO Hagnemuo 3a nocnoae ypôannsm . OLLHOCHO ayTOHOMHa noxpajnna, Koje; cy oqpenôama una/ aa 134. cras 1. saxoua, nosepenm nocnosvl mąqaaarba rpaheamncxvxx noaaona 3a uarpaaæy oöjexara m3 qnaHa 133. oeor saxona I<OjM ce y uenMHM rpaae Ha TeDl/ !Topujw ayTOHOMHG noxpajwue. EHeprercxm oöjemm, kOjI/ I cy npenme? Bawer saxreaa 3a Mvxwrbeæe, rpane ce y czcnaqy ca oapenöama Saxona o nnanmpanay m marpagmu . a no npe/ ąxopno npmôasmeaoj eHepreTc/ (oj aoseonm, K018 ce Msgaje y cmapy ca 38KOHOM o euepreTwum ( Cn, macu/ n( PC 57/11. 80/11-McnpaaKa. 93/12 w 124.112 1, Kojy mąqage Mmumcrapcrao EHBDFSTMKE, pasaoja w samrme M-(MBOTHG cpenmne. MoryhHocT npmmyueæa eHeprefcxor oöjexva Ha CMCTeM 3a npeHoc enenpnuue eHeprmje canpxana je y NHAUJIbĐLby' o *ycgzost-vrxla a-r : =.1:: r=, ×F; n<; -CWMA voç~. ›:yn, gxueą„a
 23. 23. masne Enexrpompexa Cpömje. C nowrosaæem Oôpafymsau: Aunenmh Cnoóoganxá, amnn. npaa% s _, .-" , A--n [Ueą: oAceKa: V , EIyuJaHKa nem/ uh Togoposwh, ,ana | '| _ m( MMHMCTpaI 3 onosmh Cyôormh. Ana. ç-s 13A. -1~. - ; v5.1 F"
 24. 24. P1íl1,'1j_71Iv11</ CTHSIUA X11411111(. `„1`. ľ1“(_. "1`13O c1›1«111.›114„`š. 115x Hpoj: 404_<)1-94/21›14-11s 17. . 1ap'1'2014. 10111110 Kncisu . /11~1;10u1a 20 Bcorpan IIPVIBPEJJI-IO LIPYLUTBO„BETPOEËIEKTPAHEISAJ1K. »'11/", ľ1.(). (`). 15 l: 1.) l` I” . -' / Ël Pccancka 23 Kauucruäpąja 4B 136321: sam 6p. 63/2014 1101101101« : zamena ôpoj 63/2014 y KOjCM cro sarpamunn 1114111130150 o Tome 11a 5111 npmxamu unsecmropu Mory 11a crexuy npano c1s0j1×111e 11a 1111c01<011a11o11c1<1111 npuumywnnnx nancxosonuma 1«je cy' uarpanunu conc1aeHu11 cpegc1auMa 11 ca zxoasonaMa Ha caojc MMC y CMHCJIy lutam 11. cm1; 5. 3a1<o11a o _iaanoj csojmm („Cny›1<6e111›1 r. r1ac1-1111< PC" 6p. 72/11, 88/13) u 11a 1111 11cm MHBCCTHTOpH uMąjy 3a1<o11c1<y oôaaesy 11a 11a HEIBCIICIIHM , uanexoeonmta nanpme npenoc npaBa csojuue 11a Peny611111<y Cpôujy 111111 Jasno npenyaehe „Enempompema Cpöuje“ 111111 aanpmanajy npano caqhane Ha naneKoaonuMa, c THM na npenecy HaB6HCHOM jannom npeny3ehy npaao ynpasmama 11a uanexononuma, oôaaemraaamo nac 0 cnenehea-u: 1. 1111213011 11. 3axo11a o jaaaoj cBojnHu, r10pe11 001211101", 11po111×1ca110 je 11:1 Mpeme rxpeucrasJbajy 1106p0 011 onuner nmcpeca, na Mpcma 1<0_j0.1 cc 0621113111 npuapenna nenaruocr npymaum ycnyra on cTpaHe npanuux Juna ocuonauux on 3001111211121 jasne cnojune je y jaBHoj cnojuun. CTaBOM 5. ucror 1111211121 11po111×1ca11oje ;121 Mpema, onH0cH0 aco Mpexæ Kqh1cnymu Hcmmyquaosa norpeöcjcanor unu auuw 11111121 M0›1<e 61m1 y caojmm Tor, 0111100110 mx 11mm. I/ IMajyhu y amy Haseneao, ntummema CMO 11a cy aucoxoua11o11c1c11 npukanyqnu nanexoaonn, Kao neo Mpexæ Koja any-Am onmroj capcu, y _jaBHoj cnojunu Pe11y6n111<c Cpôuje, 563 o6311pa 11a TO Koje Hnaecrupao usrpanæy ncmx. 2. ľlopen 'rora, Mnwmeæa CMO 11a nakon usrpeuube 1;11co1<o11a11011c1<or npmcmyquor nanexonona, nocroju oôasesa npenoca npaaa csojuuc u ycnocTaamama jasne csojuue Penyönuxe Cpônje, a OnepaTop npenocnor cncTcMa, 1<a0 1<0pv1c11111< npenocne Mpexæ, npum ynpaaxbame 11 onpxcaname Here. 3a 1121302101111 npcuoc npana 11a nanexononuzua 110Tpc611a je carnacuocr Bnane. c 0631113011 11a ce c:1e1<'1p01111c'1^p116y^r1115112: Mpcma 11p116a1s:1›21 y ja1311y cnojuuy' Pc11_v6;1111<c ( Ž 11611 je. / IPMC/ BH H C' EKP1`^L'1`. › P 1133131111111 . -111;1oc;1:1.; ›s; -,;11^. .„ / y . _ „. __ _
 25. 25. From: lidija. udovícki@continentaIwind. com <lidija. udovicki@continentalwind. com> Date: 2014-03-04 17:46 GMT+01:00 Subject: Molba za sastanak sa pratecim pismom To: "kabinetpredsednika@vojvodina. gov. rs" <kabinetpredsednika@vojvodina. gov. rs>, „í_, „ _ _ „. _„„ ----~›--~-- _. ._. „., „-.4r uzągáçæ-„nąągæríąąwwc“ r' Cc: "a" "Qvojvodinagov. rs" <r __, <ana. brnabic@continenta| wind. com> . . ,„. -.__. _ ____. k" <ä____„__, _._„. _,„_ _„; __„g„m_„: _ g- iI, I„1>, VAna Bmabíc Postovana Aleksandra, Hvala na danasnjem razgovoru. U skladu sa stanjem stvari koje sam opisala, ubedjena sam da bi Predsednik trebao da bude sto pre i licno upoznat sa problemom sa kojim smo se nasli usled nesposobnosti ili straha tehnickih lica da protumace i primene vazece zakone i izdaju nam lokacijsku dozvolu Za PľikUUCni dalekovod koji u sklopu vetroparka Cibuk treba da pocnemo da gradimo krajem 2014g. Qodneli zahtev gre godinu dana. Jako mi je zao da u sred izborne kampanje jos i mi slecemo iZ Padobľaľla i sa problemom, molim Vas da u tom smislu prenesete moje izvinjenje g Predsedniku. Ali problema le Velik l vazan i molimo da nas g Pajtic primi i saslusa. Nastala je paraliza i mi nismo jedini pogodjení investitori, plus opstíne placaju ogroman ceh ako se investitorima kao sto smo mi iz nekakvog straha "adlelnih pokrajinskih organa i tehnickih lica da primene zakon usled privatnih pisama jednog javnog preduzeca kao sto je EMS. Nama se sada osporava mogucnost da ostvarimo nasa zakonska pľaVa i da realizujemo investicije, Bili smo sa Sanjom Ciplic pre 10 dana svi zajedno na sastanku kod nadleznog za ovu temu Drnzut-iioii sekretara gospodina Milana Miljevica u Ministarstvu Planiranje i izgradnje u Beogradu. Pregleda@ Jff lMľiJW“ dokumentaciji i 9 Miljevic nam je otvoreno dao svu podrsku i rekao findľhá" 'Wrwhíąr 'M z« . da ”e razume zasto nam ne izdaju dozvolu jer smo ocigledno sve pravne i tehnicke uslove ispunili. Na kraju je ispalo da nece da nam je izdaju jer ih je STRAH i one bi tako rado da se i Ministarstvo Energetike i Ministarstvo Gradjevine pisanim miljenjem izjasne i medjusobno iskoordiniraju. Prvo nema nikakvog zakonskog razloga da se takva misljenja traze a takva izjuasnjavanja i "koordinacija" od strane ta dva ministarstva moze da potraje jos 6 meseci ili duze. Drugo takva misljenja su neobavezujuca za pOkľajlnskl sekretarijat sta god da kazu pa prema tome ne stlle ih niodcega i niodkoga. U tom smislu smo l dosľaVl" 9 ofó 02.0ct. l5 10:27
 26. 26. _ is„, ... i I W: Molba sastanak su pratccim pismt 'i, http: : 'mailxgooglc cniii mail/ ull 'ui ľitik ttľl l4dl39&viti. pt. Ciplic kopiju presude Upiavnog suda iz 20139. gde upravo i ceju za pravo investitoru na: oreiixgi za naknadu za stetu jer su nadlezni oigani, osla-ijajuci se na Misljenje minstarstva pogresno primer ilig ; zakon i osietili investitora Trece gMiljevic ini je potvrdio da su investitorima u istoj situaciji kao | mi, izdali do ; oče l da j@ necuveno sta EMS pokusava da sprovede (reket na investitore) i da su takve ; ncnopclist stvari neki sektori EMSapokusavali l ii nove nacrte Zakona o energetici i Zakona o planiranju i izgradnji (la ubace ai; da NISU naisli na razumeixanje U svakom slucaju, u skladu sa vazecim zakonima (Zakon o drzavnoj u pravi i Zakon o Ministarstvirna i Zakon o utvrdjivanju nadleznosti AP Vojvodine) EMS nema nikakve pravne nadleznosti za tumacenje i primenu zakona, odnosno EMSov dopis Pokrajinskom sekretarijatu u kojem im zabranjuju (? ?) da nam izdaju Lokacijsku dozvolu, ima potpuno privatnu prirodu i nikakvu pravnu tezini iznacaj. Dakle radi se o cisto psiholoskom momento zbog kojeg nasa investicija stoji . imao je sekretarijat godinu dana da nauci i prouci sve zakone, sad je stvarno vreme da postupi. i nadamo se, zakljuci da nema prepreka za izdavanje lokacijske dozvole za nas prikljucni dalekovod. lzdao je taj isti Pokrajinski sekretarijat lokacijsku i gradjevnisku Sirmium Stilu i to u vreme kad clan 11 Zakona o Javnoj svojiní i clan 133 Zakona o Energetici nisu postojali, i s toga nije investitor imao toliko eksplicitno zaknima propisano pravo da vadi dozvole i gradi dalekovod na svoje ime. Ovo je destruktivna situacija za investitora, Vojvodinu i pravnu drzavu i sa mogucim dalekoseznijim negativnim posledicama. Sustina nasih inace srdacnih i konstruktivnih odnosa sa pokrajinskom administracijom bila je uvek zastita pravne drzave, borba protiv straha i neznanja i medjusobna podrska. Najlepse hvala na vremenu, paznji i razumevanju za ogromnu brigu koju imamo usled nastalog zaustavljanja projekta. Srdacan pozdrav Lidija Udovicki Lidija Udovicki C«. i i ifui wix. i_i siitirirą Continental Wind Serbia doo Resavska 23; Belgrade 11000; Serbia Office: +381 (0) 11 7850 100 Fax: +44 208 609 0334 Mobile Serbia: +381 (0) 60 644 00 90; Mobile Croatia: +385 (O) 998760323; Emals and fks transmtted are confidenüal and htended solek/ for the use of the 'ndivdual or entty to whom they are addresserl. Hlhihl* liiillíy the sender knmedatet/ i you have received th: e-mal by mistake and delete t from your system. Discbsrig, copyhg, distrlmtixi 0| tulum any actbn 'n rehnce on the contents of this hforrnatbn s strrtt/ prohbted. The sender does not accept hbľcy for any enors or omksion« n the contents of this message, Miich arise as a resut of e-maltransmissbn. From: Zeljko Djuric Sent: Tuesday, March 04, 2014 4:17 PM zofó ii_'i›. il›lii77
 27. 27. 595m5' I W: M( lmi / n sastanak sa pratecim wrsmom mtpsz/ /maíl. gouglecom/ mun'li l '7uir Ztäik icľl HdlS-ľtx ; c"p[„. To: 'ldlja. ULlOvWCFJLËCCmľlneh? ëlwlľld com Cc: Ana Brnabic Subject: Molba za sastanak sa pratecim pismom U prilogu. Pozdrav. Kind Regards, Željko Đurić __ . ..y C: ~' . 2 in: ą Wlk. : lu: Continental Wind Serbia doo Djure Jakšića 6/5; Belgrade 11000; Serbia Mail delivery address: Resavska 23 Office: +381 (o) 11 7850-i 00; +381 (O) 11 785 00 98 fax: +44 (20) 8609 0334 Mobile: +381 (O) 60 644 00 76 Email: zelko. djuric@continentalwind. com Emails and files transmitted are conndential and intended solely for the use of the individual or entlty to whom they are addressed. Please notify the sender immediately if you have received this e-mall by mlstake and delete it from your system. Disclosing, copying, distributing or taking any action ln reliance on the contents of this information is strictly prohibited. The sender does not accept liability for any errors or omlssions ln the contents of this message, which arise as a result of e-mall transmssion. 2 attachments . E Molba za sastanak. pdf 410K . .- Pismo Vetroelektrana Balkana Pokrajinskom sekretarijatu. pdf J 2361K JOKOViC <J0VaniaS@$bb~ľS> Thu, O: : l_ : im: nl u im PM To: aleksjerkov@gmail. com 30f6 rroirrru"
 28. 28. From: lidija. udovicki@continentalwind. com [mallto: lidija. ud0vicki@c0ntinentalwind. com] Sent: 04 March 2014 17:46 To: Kabinet Predsednika; Aleksandra Kolar Cc: aleksandra. kolar@gmail. com; Ana Brnabic Subject: Molba za sastanak sa pratecim pismom Importance: High Postovana Aleksandra, Hvala na danasnjem razgovoru. U skladu sa stanjem stvari koje sam opisala, ubedjena sam da bi Predsednik trebao da bude sto pre i licno upoznat sa problemom sa kojim smo se nasli usled nesposobnosti ili straha tehnickih lica da protumace i primene vazece zakone i izdaju nam lokacijsku dozvolu za prikljucni dalekovod koji u sklopu vetroparka Cibuk treba da pocnemo da gradimo krajem 2014g. i za koji smo podnelí zahtev gre godinu dana. Jako mi je zao da u sred izborne kampanje jos i mi slecemo iz padobrana i sa problemom, molim Vas da u tom smislu prenesete moje izvinjenje g Predsedniku. Ali problema je velik i vazan i molimo da nas g Pajtic primi i saslusa. Nastala je paraliza i mi nismo jedini pogodjeni investitori, plus opstine placaju ogroman ceh ako se investitorima kao sto smo mi iz nekakvog straha nadleznih pokrajinskih organa i tehnickih lica da primene zakon usled privatnih pisama jednog javnog preduzeca kao sto je EMS. Nama se sada osporava mogucnost da ostvarimo nasa zakonska prava i da realizujemo investicije. Bili smo sa Sanjom Ciplic pre 10 dana svi zajedno na sastanku kod nadleznog za ovu temu Drazavnog sekretara gospodina Milana Miljevica u Ministarstvu Planiranja i izgradnje u Beogradu, Pregiedao je pazljivo dokumentaciji i g Miljevic nam je otvoreno dao svu podrsku i rekao Sanji i saradnicama Jeleni i Ljiljani da ne razume zasto nam ne izdaju dozvolu jer smo ocigledno sve pravne i tehnicke uslove ispunili. Na kraju je ispalo da nece da nam je izdaju jer ih je STRAH i one bi tako rado da se i Ministarstvo Energetike i Ministarstvo Gradjevine pisanim miljenjem izjasne i medjusobno iskoordiniraju. Prvo nema nikakvog zakonskog razloga da se takva misljenja traze a takva izjuasnjavanja i “koordinacija" od strane ta dva ministarstva moze da potraje jos 6 meseci ili duze. Drugo takva misljenja su neobavezujuca za Pokrajinski sekretarijat sta god da kazu pa prema tome ne stite ih niodcega i niodkoga. U tom smislu smo i dostavili g Ciplic kopiju presude Upravnog suda iz 20139, gde upravo i daju za pravo investitoru na pravo za naknadu za stetu jer su nadlezni organi, oslanjajuci se na Misljenje ministarstva, pogresno primenilig zakon, i ostetili investitora. Trece gMiIjevic im je potvrdio da su investitorima u istoj situaciji kao i mi, izdali dozvole, i da je necuveno sta EMS pokusava da sprovede (reket na investitore) i da su takve monopolisticke stvari neki sektori EMSapokusavali i u nove nacrte Zakona o energetici i Zakona o planiranju i izgradnji da ubace ali da NISU naisli na razumevanje. U svakom slucaju, u skladu sa vazecim zakonima (Zakon o drzavnoj u pravi i Zakon o Ministarstvima i Zakon o utvrdjivanju nadleznosti AP Vojvodine) EMS nema nikakve pravne nadleznosti za tumacenje i primenu zakona, odnosno EMSov dopis Pokrajinskom sekretarijatu u kojem im zabranjuju (? ?) da nam izdaju Lokacijsku dozvolu, ima potpuno privatnu prirodu i nikakvu pravnu tezini i znacaj. Dakle radi se o cisto psiholoskom momento zbog kojeg nasa investicija stoji . imao je sekretarijat godinu dana da nauci i prouci sve zakone, sad je stvarno vreme da l ofó 02.0ct. l5 10:27
 29. 29. šofó l V1 Mola; I: : saxstiiiiuk sa pratecim p smom *mpsz/ /niail. g0og| c.c0in"mai"u l/ ?ui>2&ik1i`c2l l4dl39.žview= pt. .. posl-Iiil. I nad-Inin w, mkljuci da nema prepreka za izdavanje lokacijske dozvole za nas prikljucni dnl-iknvi-»ri illLItl j! ? LI] isli Pokrajinski sekretarijat lokacijsku i gradjevnisku Sirmium Stilu l to u vreme kad . .lan ii Zakonu o J. iviioj svojiní i clan 133 Zakona o Energetici nisu postojali, is toga nije investitor imao toliko vkupliizilrio zaknima propisano pravo da vadi dozvole i gradi dalekovod na svoje ime, Ovo jo dugstruklivna situacija za investitora, Vojvodinu i pravnu drzavu i sa mogucim dalekoseznijim negativnim posledicama. Sustina nasih inace srdacnih i konstruktivnih odnosa sa pokrajinskom administracijom bila je uvek zastita pravne drzave, borba protiv straha i neznanja i medjusobna podrska. Najlepse hvala na vremenu. paznji i razumevanju za ogromnu brigu koju imamo usled nastalog zaustavljanja projekta. Srdacan pozdrav Lidija Udovicki Lidija Udovicki Cox lllš. ' i ~l Wl. `l) siziąmą Continental Wind Serbia doo Resavska 23; Belgrade 11000; Serbia Office: +381(0) 11 7850 100 Fax: +44 208 609 0334 Mobile Serbia: +381 (O) 60 644 00 90; Mobile Croatia: +385 (O) 998760323; Emals and fles transmtted are confidenual and hterided solat; for the use of the 'ndlvidual or entty to vinom they are addressed. Please notfy the sender himedhtely f you have receNed this e-mal by mlstake and delete t from your system. Dscbshg, Copyhg, distrbuthg or mkhg any acmn 'n rehnce on the contents of the hformatbn ts strlctiy prohbted. The sender does not accept holy for any errors or OHIIËSËJITS b the contents of the message, mich arse as a resut of e-mai transmssbn. From: Zeljko Djuric Sent: Tuesday, March 04, 2014 4:17 PM l To: lidija. udovicki@continentaIwind. com i Cc: Ana Brnabic Subject: Molba za sastanak sa pratecim pismom U prilogu. Pozdrav. 02.0ct. l 5 10:27
 30. 30. l li' »iolba 7:1 sastanak sa pratct i. n pismom https: /ľmailgooglectän niailii li`7ul Ztkik- l`c2l l~lil}9&x'icii pi. .. Kind Regards, Željko Đurić t m. :s l. Continental Wind Serbia doo Djure Jakšića 6/5; Belgrade 11000; Serbia Mail delivery address: Resavska 23 Ofnce: +381 (o) 11 7850-100; +381(0) 11 785 00 98 fax: +44 (20) 8609 0334 Mobile: +381 (0)60 644 00 76 Email: zeI`ko. d`uric@continentalwind. com Emails and files transmitted are confldentlal and intended solely for the use ofthe individual or entity tO whom theY are addressed. Please notify the sender immediately if you have received thls e-mail by mlstake and delete it fFOľTI YOU" sYsľem- Disclosing, copying, distributing or taking any action ln reliance on the contents of thls information ls strictly Dľ0hibited~ The sender does not accept liability for any errors or omlsslons ln the contents of thls message, which arise as a result of e-maíl transmission. 2 attachments Ë Molba za sastanakpdf 410K Ë Pismo Vetroelektrana Balkana Pokrajinskom sekretaríjatmpdf 2361K ofó 02.0ct. l5 10:27
 31. 31. -v u i (1 . _ L V, , - . . X ž Kabinet Predsednik-u Vlade AP Vojvodine Ihilex ar ľx-iihztilai Pupina lo 31000 Novi Sud Predmet: „Wolha za održavanje hitnog sastanka u vezi sa ncposntpanjem Pokrajinskog sekretarijata zu urhanizmn. graditeljsh 0 i zaštitu životne sredine I VuŽCni gospodine Predsedniče Vlade Vojvodine dr Pajtiću. Ubrnćamo Vam se ispred naše projektne firme Vetroelektrane Išalkaitsi ci.0.o. kuo investitore! vetroparka Čibuk I na teritoriji (upštine Kovin nxolbom za ociržavztnje hitnog szistanka u ve/ i sa lokateíjskoiii dozvolom za priključní visokonnponski dalekovod. čije izdavanje Pokrajinski sekretarijat / žl nrbaitizzim. graditeljstvo i zaštitu životne sredine vcć mesecima odlaže Llprkos našim ponovljcnim zahtevimzt m irjašiąicxąjc. od kojih je poslednji dostavljen ()3.03.2()|4. godine (u prilogu). Kako nam _ie projekat dalekovoda mustavliett a početak realizacije investicije u vetropark u vrednosti od 28().0()(). ()0().0() evra se (xdlaže zbog ncpostupzutia Iiadležntwg organa. pri čemu svakodnevno trpimo velike gubitke. ovim putem Va» molimo / a ociüaxanjc hitnog sastanka. li Beogradu. Li; ll1il0~ľ. O3.Ž()i'-i, godine Sa ËOŠIOVÄIIIjCH]. ` i n. r' m. - “ 24;» Än-zi tiríízítáivè" i 'ljtäija dLšVickt _ Direktor Country ViamlgCI' MU. AU. ' ; Hm `. `„ ' z: I7(`; 3(`, (J(J>„i71)2()íI1-5Hľ išni) ! WH }í{ą,3:d)/2?`› ? í. (0l›š7t"7{)9;č "H f i. r : za „- ri Žithąžç, d!
 32. 32. Fe' lialk r' . al; tigra Bąjítąuyláläálzj *ima Jakšæa b' (v, 11o( Arw: : = za {}'IjL"7'. itošte fInsauwi-. i H, ľblíttnlat ija do trlciow 618i l} / Bži U1 lit mit: tr, serbiniävcontmentaitąwnd ce-n Pokrajinski sekretarijat / .ii urlinniziini, graditeljstvo i zaštitu životne sredine lšiilevzir liliiijlii lkijnnn bi“. lo : mao lovi Sati Predmet: Poziv mi konačno izjnšnjenje Pukrnjinskog selo'et: iri_jat: i u vezi sa ildzivniijeiii lokacijske tlozwole za priključiti tliileltovotl 400 kV za Clľocltlílľálllll Cibuk l ti Mrniiiorkti llílŠltiYtlllll ; vospotlo ("iplití poštoviini _igoxjiotliiie Pn/ ovićti. Ovim plllctli Vtltll dosttivljaiiiio nzikntitliii / tilttex dn nam ti roku od 7 dana i/ tlzite rešenie o lokacijiskoj tio/ voli / a prikljuciti isokoiinpomki dalekovod ti po lälclšll koga ćemo biti jiiinutleni dei llpriivnom sudu ; iodiiesenio tožoti / liog ćtiicinjit ztdiiiiiiistrnciie. ti @kladu szi članom ll) 7nkonii o llpl'tt"nlln sporoviniii. Podseeiinio win lil . smo ; lima llš,02.2(ll3. godine podneli / žiltlCv / xa i/ tliixziiije rešeiija o lokiieijskoj dU/ Villl / Žžl predntetiti (liiiekovotl sa poxletlnjom dojiunom od 25 lililii i. ggodine. Nzikttii toga nziin je uxmeno rečeno du je tlokunientneíjzi konniletirziiiii. da smo ispunili sve ? nkonske uslove i dn će lokacijsku tlo/ .volzi biti i/ daizi najkasnije do polovine iitwvembrn. Viitim je naledilo jionierunje rokova su Vaše strane i to sve do jtoćetkn i'lt. 't`CIl1lJl; l kiidn ste nam usmeno 'Ititrtižili dopunu tloktiniciitiieiie kojii Vzini je Lltlälèlvljcllál IS 132m3. godine l pored cinjenice da smo pttxltlplll L1 . skladu >tl svakim Vašim tiptitstvoin kao i daje l8.l)2.2()l«l. godine u linistzirstvii grzittexiniirxtxii i urbani/ iiiei otlržzin Sčlhlčlllčllx nn kome je držroni sekretar g. Miljević izričito rekao dn . smo ispunili sve zakonske uslove mi i/ .daixanje lokaeijake (io/ vole i prv/ vao Vas d; i niim istu i/ tliittx Vi se do (l. llti'l nixte otliižvzili poživu. 'liikvini stojim propuštiin_ieiii . slC ugrožili investiciju u vrednosti od 280,0(l0.000 (iniliomi) evra m! teritoriji _jedne tleinovriitški i ekonomski rio ugrožene opsiine Kox in kao i n. i teritoriji griidii Pziiieevii. od čega St). t)IJt).0t)() (in ontij evra tlirektaio ii građevinsku indti-strijii u Republici Srbiji budući dn će nu i/ gr: itlii_? i strojiiirkii biti nngiižovini veliki broj lokalnih lirnii i proiyvottućxi opreme i iiiateri_jalai LI gľtltleWllliltülll i elektroenergetskom sektoru. kao i riidna mesta zaposlenih na lJ/ Ojll projekta. Sumo irenuieio / t1lll. l'~l_l;1ll_jC jirojektii u ili/ i priprema / il početak i/ grzidnje. (idnosno svako kašnjenje u njegovoj renli/ iieiji usled sporog ili nekoiitpetentnog rzidn nadležnih i)rí„'„klll: l proir/ iokiije diiektne troškove odnosno štetu ovom inxestiiorn u iznomi od oko 250.000 evra ineseeno. ()vim plxllltilll Va» još jednom jio/ .iv. iiiit› du niun i/ .tliite rušenje o Iokaie" koj do/ ,voli / u i/ grudnju prikljućnog 'lS(7ltlll; !DtnSl×'0g tliilekovotltt budući dii mi Vani e uioiii ll. vzi/ eeeg Zakona o lllVľtllVčllljtt nadležnosti . rtitonomnt~ pokrajine Vojvodine povereiii jlt)›l(| "l i/ oblmti l/ .Clčlhllljít (l0'/ -`L›lèt za izgradnju oląjekiitzi. :i na (isnovu koga . ste dužni dn jioxtiijiite u sklzitlii sa članom 7_ Zakona o tlržitvnoj upravi. i toda n. im omogućite lir/ o i deloivorno ostvariitinje n. i$i| i Pľihd u : kladu sei ČlátnOlll 9. pomenutog žakonii. Plí? :1051719752;MBJPOJS37ZO
 33. 33. _æ . , I: › : Balkgnndog Dureiakštća brzo. 1100G- Beograd Adresa za prijem pošte Resavska 73, kanrslavija .18 telpton nltšl 11 1850100 'na l to se: btafmcmstinen: alvmidrovn l. ' vezi sa mišljeitjein : vlinistarstva urhttni/ .ma i gradevinztrst 'a a pogotovu u vezi sa mišljenjem . Ministru-stva energetike za koje ste nam irsmeno saopštili da želite da prihavite pre izdavanja lokacijske tlo/ vole. :krećemo Vam pažnju na to da član 80. u ve/ i sa članom l. Zakona o državnoj upravi jaropisuje tla je tnišljenje tvrgeittzt državne uprave neobavezujuee i DOSCbIK) Vam ukazujemtx na presudu llpravntsg suda br. 23 U. 8l. `~I/20l2 od 'll.2.2()l3. godine (u prilogu) kojom je odlučeno da je "organ uprave povredio načelo zakonitosti u upravitom [to-stapka ako je svoju odluku zasnovan na tnisljenju nadležnog resornog ntinistzirstva. a ne na zatkonu ili Llľllgutil propisa. " Razumemo da bi pozitivno mišljenje Ministarstva Vama dalo lični mir ali Vam &krećemo pažnju na toda Vas' ne štiti od od 'OVUFHOSIl za štetu koju nam pričinjavate odlaganjem. neprimenont ili pogrešnom printenom zakona. `lan 5. Zakona o tlržavnoj upravi naročito propisuje tla imaoei javnih trvlašćeitja sami odgovaitriu za štetu koju svojim itezakonitint ili nejaravilnitn ratlont prou/ rokuju lizičkim i juravnim licima u vršenja jaoverenlli poslova drzav ne ttprave. Specijalna vam skrećemo pažnju na to da sadržaj jaisma koje ste dobili od Jl' lilektrotnreža Srbije ima jednaku pravim snagu kao i daje isto sročeno od strane bilo kog lizičkog ili pravnog lica. Naime. JP IŠMS jc vec' izdao tehničke trslovc u obliku potpisanog Projektnog zadatka za izradu idejnog projekta za priključni dalekovod 400 kV od TS 33/400 kV/ kV vetroelektrane Čibuk do postojećeg DV 400 kV broj 453 RP Drmntæ TS Pančevo 2 (koji Vam je već dostavljen). te su svoje zakonske obaveze prema nanta u potpunosti ispirnili. Stoga ih ne mozemo tužiti za Itaknadu štete. kao što ne možemo da tužímo lv1inistitrstvt› ako izdaju mišljenje koje negira naše pravo na izdnvaitje lokacijske tlo/ vole / a koju smo ispunili sve zakonske uslove. l7. svega toga proizlazi da ste Vi _jedino odgovorni za štetu koja se nama nanosi Ćtllilniclll uprave. bez obzira na to šta Jl' l-IMS ili MlHiSKHISIVO napišu. Podvlačitno da su i JP [TMS i Nlinistarstvt) toga svesni i da su nam to i uxntenta potvrdili na saistancinta koje smo prošle HOLlCljC održali sa njima Pored dokaza o ispunjenim zakonskim uslovima za izdavanje lokacijske dozvole za visokonaæponski tlalekovntl koje smo fam prethodno tlostavili. rtavotlintt) i član ll. .stav 5. Zakona o javnoj svojiní koji eksplicitno dozvoljava da ukoliko „deo mreze (u ovom slučaju ttrenosnog sistema) služi isključivo za pt)| l'Cl)CjULll10g ili više lica. taj deo može biti u svojiní tog. odnosno tili lica. " Nesporno je da se naš dalekovod isključivo gradi u svrhu isporuke električne energije proizvedene u vetroeloktrani Č`ibuk l kao deo itjenog priključka. Štaviše. Zakon u energetici irijednom svojom odredbom ne govori 0 svojiní Jl' líMS-a na prenosnoitt sistemu. već samo i isključivo o pravu upravljanja na prenosnoitt sistemu. što su dve odvojene stvari a sve u skladu sa 'lrećim paketom Energetske zajednice koji predviđa pravo upmvljarrixi (ne građenja i svojine) operatora prenosnog sistema na delu visokonaponskog prenosnog sistema od strateškog značaja. a ne po čistom eiulomatizntu na celom vlsokoiraponskont prenosnent sistcrmr. Pogotovo ističemo da su Pokrajinski : sekretarijat za ttrbtrtti/ aitt. graditeljstvo i zaštitu životne sredine kao i lxiinistztrstvt) urbanizma i građevinarstva već izdali lokacijske dozvole za izgradnju visokonaptwitskih dalekovoda [1_íl_HI1_L`_lDľ_C$jlI_()I'a o čemu svedoči sletleći spisak tlozvolu: l. l okaeijsktt dozvola na ime investitora . .Sirmiunt Steel" za izgraditjtt priključnog dalekovoda DV lxl li) kV TS "SIRMIUM Sij-liči. " -'l`S"SRl-I. r1SK/ MITROVICA 2" 2 PH? : ! Cľžľllľžľížľg M8: 20.35.3720
 34. 34. Dan* Jakšsm ! m6, 11000 Beograd . Adresa 7a pľljPľll pošte Resavska 93, kanrelarija AE! it. |(`i()(l i 39:2'. li 18501 (li) ll| JliIC`SGľDla@CClltt1tt`{t(ajv/ |nd„con . a „. Lokacijska tlo/ .voltt na inte investitora . .i-ttrestpettk- l" d. o.ti, za i/ .gradnjtt priključnog dalekovoda DV 2.l lt) kV za ptllľCbC priključenja trttľostititice 201i Il) kV u sklopit . .Vetropztrka Klttdovo" (ti prilogu) lokaeijxkzi tlorvola nzt inte investitora . .liatt tttttotnobili Srbija" / a izgraditjtt priključnog vitliekoľodlt od jiostojećeg DV ll! ) kV hr. llló KršlglljcvítC 2 - Crvena / ztstttva do ttove 'l l lU/ Zi) kV "l`«S" 4_ lokacijska tlozvola na ime investitora . .Koluhttrzľ tloo. za i/ lltCŠlillljL' tktlekovoda ili) kV broj lll7/l li; Kolubarzt - TS 'lainttttxia-Äajxntliici polje” i llO kV broj lZO/ l 'l`l{ Kolttbarzi - ili l . zr/ arevttc. 'u Imajući tt vitlti da su gorenttvetlene lokacijske tiO/ ,VOiC izdale na ime investitora bez podnošenja energetskih dozvola. svako Vaše postupanje koje bi za jiosletliett intaltt da se privatnom inviestitortt. koji je takode ispunio sve zakonske uslove. ttskrati izdavanje lokacijske dozvole 'za dalekovod na ttjegovo itne ili ttaloži ispunjenje ttovih IISIUVH koji nisu propisani Zakonom o planiranju i izgradnji i nisu 'ztthtevatti od prethodnih investitora. u suprotnosti je sa članom 36. Ustava Republike Srbije kojim se jemči jednaka zaštita prava pred državnim organima i članom 8. Zakona o državnoj ttprnvi koji ttalaže organima držttvtte uprave tla svakom omoguće _jednaku pravnu zaštitu n nstvarivanjtt prava. 'lakode DOCiSCĆZIIIlt) da se Zakon o ettergetici ttpsolitttto ne bavi lokacijskittt ieć isključivo energetskim do/ volttm-. i tako što propisuje da se ettergetsktt dozvola DľiiaŽC tr/ rttlttev' m izdavanje građevinske dozvole. a što ttije predmet omg zahteva. MCKilIIiHt, bttdttći da VCĆ pos-trdttjettto ettergetsktt doyvoltt koja obuhvata i vetropark i dalekovod (u skladu . sa ČiiIllOlll l33. Zakona o energetici koji kaže da priključak postaje deo prenosnog sistema tek jarikljttčenjetn objekta 7a [3l'()i'/ ."()(. il`l_jll električne ettergije na prettosni sistem. ;t do tada cini sastavni deo tog objekta). t: prilogu Vani dostavljamo Rušenje o energetskoj dozvoli prihav'l_jen0 za potrebe izgradnje etroelektratte Čibuk l i prikljttčttog dalekovoda 400 kV sa pratećotn dokumentacijom i skreće-mo Vam pttžttjti da sti sledeća dokumenta sastavni deo energetske dozvole. u skladu sa njenim (ilsptlllllvulllí . tj Prethodna studija opravdatnosti o izgradnji Vetroelektrutte . .Ć`il›ttk l" . sa (jeneraltttxit 'pľtäjcklülll Vctroelektratte . .Čibuk l". od oktobra 2m l. godine. izrađena od strane [Energy Savtttg Group d. o.o, Beograd tt kojoj je tlctaljito ohraden prikljucni (talekovoçi 400 kV, l v A li) ľviišljettjt“ operatora pI't. `l'l0Sl1lJg sistema o uslovima i mogućnostima priključenja vcotľoelektrtttte Čibuk l llt! sistem 7A prenos eiekiličltc energije kojim je detititsttito tltt : t: wttttçlektrąttë! priključuje na prenositi sistem IItlZŠHIOg napona 400 kV. po principu ttlaz-izlaz na postoje ` 400 kV TS Paneevo 2 ~ RP Drtntto, broj 453. preko TS 35/400 kV Čibuk I kao i da pretitit llliŠijCnjll operatora prettosttttg sistema postoje ttslovii i tnogućnosri priključenja ettergetskog objekta itd prettostti sistem. c) 'labela sa prikazanim pojedinačnim stav-kama i ttkupttittt investieiottittt troškovima vetroclektrane Ćihttk l koja izričito ttavodi troškove izgradnje prikljttčttog Lialckovodtt 400 kV. d) Poziv 7a pižlĆtlnjc takse. otlttostto predračttnska VFCĆHOSI izgradnje ettergctskih ttbjekata obračunnta i inlatu od strane MlNlSl`ARSl`VA liNlilš(il-`, 'l`lKlí 'za rešcnje kojim se izdaje ettergctska dozvola za iygrttditjtt vetroelektratte Čibuk l ttkljttčttjttći dalekovod 400 kV. Plľl. 105410752; MR: 203631720
 35. 35. li ( ` Dum ; akš ca km6, 11000 Beograd Adresa za putem pošte: Resavska 23, kancclarua da *ttlclon :38111785 0100 mail 2o' strrbia@conltnetttalvelnd com c) Dokaz o i/ vršcttortt plaćálltjtt taksa“. S tvlvirortt nn k`)I'CFII]LI sdľakllljll i podršku kolu mu u prošlosti dobili od ttntllcžttilt pokratjittskih organa. u interiući u rlLlll ruinost ove investiciju 7a privrccltt prc svega (wpštirtc Kovitt ali i Vojvodine. bilo hi nam vconkt žao ; tko / bog daljeg ćulnttjzt. odugtnlačcttju ili / nkottslti HCOSINIVZIHOQ_ ncgirartja : vašeg prava. hutlctuo primormri dn sledeće nedelje pokrcncttto Ltpravrti spor i / ntraüimtw USIHVHU zaštitu. ll lšcugrndtr Llanu U3.U3.20l×l. godinu " 5_ poštovanjcnt; lux inn . lovnnorxrić Direktor Dostnviti: » - Dr lšojun Petitić. Prcdscdrtik Vlndc Atttormrttrtu pokrajine Vojvodine - Dr Slobodan Puzmić. Pokrajinski sekretar 7a trrhnni/ ztrtt. graditeljstvo i / uštitlt 7IVOIHC sredine Pit? : 105410752, (Wii: 20353720

×