O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

(u brojkama) 1анализа предлога буџета републике србије за 2015

u brojkama - budžet 2015

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

(u brojkama) 1анализа предлога буџета републике србије за 2015

  1. 1. Анализа предлога буџета Републике Србије за 2015. годину I Структура прихода (у динарима) Укупни приходии примања: 924.382.608.000 1. Порески приходи: 764.200.000.000 1.1. Порез на доходакграђана: 43.900.000.000 1.2. Порезна добитправних лица: 66.500.000.000 1.3. ПДВ: 399.400.000.000 - ПДВ у земљи: 104.700.000.000 - ПДВ из увоза: 292.100.000.000 - Порезна прометпроизводаиз претходних година: 2.600.000.000 1.4. Акцизе: 215.700.000.000 - Акцизе на деривате нафте: 122.400.000.000 - Акцизе на дуванске прерађевине: 79.500.000.000 - Остале акцизе: 13.800.000.000 1.5. Царине : 29.200.000.000 1.6. Осталипорескиприходи: 9.500.000.000 2. Непорески приходи: 154.260.200.000 Редовнинепорескиприходи: 74.600.000.000 - Приходиод имовине: 15.500.000.000 - Таксе: 14.300.000.000 - Новчане казне: 5.300.000.000 - Приходиод продаје добараи услуга: 22.400.000.000 - Примањаод продаје нефинансијске имовине: 3.600.000.000 - Oсталиредовнинепорескиприходи: 13.500.000.000
  2. 2. Ванреднинепорескиприходи: 48.900.000.000 - Добитјавних агенција: 1.600.000.000 - Деодобитијавних предузећаи дивиденде буџета: 15.300.000.000 - Осталиванредни приходи: 6.300.000.000 - Приходод смањењазарада ујавном сектору: 25.700.000.000 Непорескиприходииндиректних корисника: 30.760.200.000 - Трансфериизмеђу буџетских корисниканаразличитомнивоувласти: 16.949.531.000 - Приходиод продаје добараи услуга: 13.810.669.000 3. Донације: 5.922.408.000 II Структура расхода (у динарима) Укупни расходии издаци: 1.115.731.682.000 1. Текући расходи: 1.034.971.660.000 1.1. Расходиза запослене: 241.254.701.000 Плате запослених: 179.542.353.000 Доприносина теретпослодавца: 36.132.717.000 Остали расходиза запослене: 25.579.631.000 1.2. Расходиза коришћење услугаироба: 91.275.484.000 1.3. Расходипо основу отплате камата: 132.606.456.000 Расходи пооснову отплате камата на домаће кредите: 67.872.198.000 Расходи пооснову отплате каматана стране кредите: 54.810.071.000 Отплатакамата пооснову активираних гаранција: 8.922.827.000 Пратећитрошковизадуживања: 1.001.360.000 1.4. Субвенције: 80.997.555.000
  3. 3. Субвенције упривреди: 13.672.000.000 Субвенције упољопривреди: 28.063.951.451 Субвенције зажелезницу: 11.795.000.000 Субвенције запутеве: 6.945.000.000 Субвенције уоблаституризма: 998.000.000 Субвенције закултуру: 9.193.750.000 Остале субвенције: 10.329.853.549 1.5. Дотације странимвладама: 0 1.6. Дотације међународниморганизацијама: 2.567.181.000 1.7. Трансфериосталим нивоимавласти: 67.382.948.000 Трансфери општинамаи градовима: 33.307.366.000 Трансфери за запослене у образовањуна територијиАПВ: 24.875.848.000 Остали трансфери: 9.199.734.000 1.8. Трансфериорганизацијама обавезногсоцијалногосигурања: 274.639.865.000 Републичкифондза пензијскои инвалидско осигурање: 220.300.000.000 Национална службаза запошљавање: 16.200.000.000 Републичкифондза здравствено осигурање: 32.953.081.000 Фонд за социјалноосигурање војних осигураника: 468.252.000 Остали трансфери: 4.718.532.000 1.9. Остале дотације и трансфери: 2.850.497.000 1.10. Социјалназаштита из буџета: 126.192.365.000 Дечјазаштита: 50.224.000.000 Борачко- инвалидска заштита: 15.150.000.000 Социјалназаштита: 31.507.036.000 Транзициони фонд: 16.000.000.000 Ученичкистандард: 2.542.733.000 Студентскистандард: 4.031.980.000 Фонд за младе таленте: 766.641.000
  4. 4. Спортске стипендије: 1.130.000.000 Избеглаи расељеналица: 806.396.000 Остала социјалназаштитаиз буџета: 4.033.579.000 1.11. Остали текућирасходи: 15.204.608.000 Средстварезерви: 1.500.000.000 Остали текућирасходи: 13.704.608.000 2. Капитални издаци: 48.023.376.000 Издаци за нефинансијскуимовину: 45.729.991.000 Националногинвестиционогплана: 2.293.385.000 3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика): 30.685.076.000 Отплатаглавнице погаранцијама: 27.436.876.000 Отплатагаранцијапо комерцијалнимтрансакцијама: 3.248.200.000 4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика): 2.018.422.000 III Дуговања према банкама Предлогом буџета за 2015. предвиђене су обавезе према 23 банака и то: - директне обавезе премабанкама- унутрашњи дуг: 1. AlphaBankSrbijaa.d. Beograd 2. PiraeusBanka.d.Beograd 3. Eurobanka.d. 4. Војвођанскабанка 5. Banca IntesaAD Beograd 6. RaiffeisenankaAdBeograd 7. UnicreditBankSrbijaAD Beograd 8. Societe Generale BankaSrbija ADBeograd 9. Hypo Alpe-Adria-Banka.d.Beograd 10. NLB bankaa.d. Beograd 11. Комерцијалнабанкаа.д. Београд
  5. 5. - директне обавезе - спољнидуг: 1. IBRD: InternationalBankforReconstruction and Development 2. IDA: International DevelopmentAssociation 3. EIB: EuropeanInvestmentBank 4. EBRD: European BankforReconstruction and Development 5. СЕВ: Council of Europe DevelopmentBank 6. Export– ImportBank of China Осталистрани кредитори: 1. KfW 2. Erste GCIB B.V Amsterdam 3. VTB Capital plc 4. Нова кредитнабанка Марибор 5. Societe Generale BankParis 6. ММФ IV Удео у буџету (планираном расходу) Министарства: 1. Министарство финансија: 59,6% 2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 9,9% 3. Министарство рударства и енергетике: 0,9% 4. Министарство државне управе и локалне самоуправе: 0,4% 5. Министарство правде: 0,9% 6. Министарство пољопривреде и заштите животне средине: 2,5% 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација: 0,3% 8. Министарство здравља: 0,7% 9. Министарство културе и информисања: 1,0%
  6. 6. 10. Министарство омладине и спорта: 0,3% 11. Министарство спољних послова: 0,4% 12. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: 1,5% 13. Министарство одбране: 3,4% 14. Министарство привреде: 1,2% 15. Министарство унутрашњих послова: 3,9% 16. Министарство просвете, науке и технолошког развоја: 9,6% Народна Скупштина Републике Србије: 0,1% Влада Републике Србије: 0,4% Службе Владе: КАНЦЕЛАРИЈЕ 1. Канцеларија за сарадњу са медијима: 0,0036% 2. Канцеларија за европске интеграције: 0,05% 3. Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података: 0,03% 4. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом: 0,005% 5. Канцеларија за ревизију ситема управљања средствима ЕУ: 0,002% 6. Канцеларија за људска и мањинска права: 0,04% 7. Канцеларија за Косову и Метохију: 0,42% Укупно све канцеларије: 0,53% Јавна тужилаштва: 0,37%

×