O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Marungko Booklet 1.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
MARUNGKO
BOOKLET
Gabay sa Pagbasa
Inihanda ni:
Teacher Kim Dela Cruz
1
Unang Bahagi
M m A a S s
m a ma
a m am
s a sa
a s as
ma am ma
am am ma
sa sa as
sa as as
Isulat ang unang tunog ng mga sumusunod na larawan.
1.
a
2. 3.
4. 5. 6.
Isulat ang huling tunog ng mga sumusunod na larawa...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
English unit 1 (draft) tg
English unit 1 (draft) tg
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Marungko Booklet 1.pdf

 1. 1. MARUNGKO BOOKLET Gabay sa Pagbasa Inihanda ni: Teacher Kim Dela Cruz 1 Unang Bahagi
 2. 2. M m A a S s m a ma a m am s a sa a s as ma am ma am am ma sa sa as sa as as
 3. 3. Isulat ang unang tunog ng mga sumusunod na larawan. 1. a 2. 3. 4. 5. 6. Isulat ang huling tunog ng mga sumusunod na larawan. 1. m 2. 3. 4. 5. 6. a m s Pagsasanay!
 4. 4. a - ma ama ma - ma mama am am sa – ma sa – sa – ma sa–ma – sa-ma sama sasama sama-sama a – sa a – a - sa asa aasa ma - sa masa ma – sa - ma masama
 5. 5. ma m mam sa m sam ma s mas sa s sas mam sam mam sam sam mam sas sas mas sas mas mas
 6. 6. mam mam Sam Sam a – sam a – sam – a - sam asam asam - asam ang ang mama ang ama ang am sasama ang
 7. 7. sa Sa ama ang . Sa sasama ang . Sa ang am. Masama sa ang . masa ang masama ang asam-asam ang
 8. 8. Mamasa-masa ang . Masama ang . Mas aasa ang . Sasama ang sa . Sasama sa mama. Ang ama ang sasama. Sama-sama ang masa. Kulayan ang isang bituin tuwing makakatapos basahin mula sa titik na inaaral.
 9. 9. Pagsasanay! Bilugan ang tamang larawan ayon sa salita na nasa kaliwa. 1. ama 2. mam 3. masama 4. sama-sama 5. masa 6. am 7. asa
 10. 10. Pagsasanay! Isulat ang nawawalang pantig upang mabuo ang mga salita. 1. ma ____ 2. a ____ 3. sa ____ 4. ma ___ 5. masa ___ 6. a _____ ma sa ma mas sam sa ma as sa am ma sa ma
 11. 11. I i O o i m im o m om i s is o s os s i si s o so m i mi m o mo mi is im si im mi is si im mi im si so mo om os so mo mo os so om om os
 12. 12. i – sa i – i - sa isa iisa mi – sa misa ma - mi mami si – si ma – si - si sisi masisi ma - is mais a – mo ma – a - mo amo maamo a – so aso o - so oso ma - so maso
 13. 13. m i m mim s i m sim m i s mis s i s sis m o m mom s o m som m o s mos s o s sos mim sis sim mis sim mis sim sis mim mim mis sis mom sos som sos mos sos som mom mos mos som mom
 14. 14. a – sim ma – a – sim asim maasim mi - sis misis mis - mo mismo Pagsasanay! Bilugan ang angkop na salita ayon sa larawan na nasa kaliwa. 1. masa maso 2. aso oso 3. masi mais 4. amo ama 5. aso asa 6. misi misa
 15. 15. mga ang aso mga aso ang mais mga mais maasim ang miso maasim ang mga miso Ang Mga Aso Si Ami ang aso. Si Mimi ang aso. Maamo ang mga aso. Sasama-sama ang mga aso sa amo. Isama mo ang mga aso. Si Simo ang amo.
 16. 16. Pag-usapan natin ang tula! 1. Sino ang amo ng mga aso? a. Sisa b. Simo c. Mimo 2. Ilang aso ang nabanggit sa tula? a. isa b. dalawa c. Tatlo 3. Ano ang mga pangalan ng mga aso? a. Sami at Ami b. Mimosa at Sisa c. Ami at Mimi 4. Ano ang gagawin sa mga aso? a. isasama b. makikipaglaro c. pakakainin 5. Iguhit ang lugar na sa tingin mo ay pupuntahan nila.
 17. 17. Punan ng nawawalang titik upang mabuo ang mga sumusunod na salita. 1 . _ m a 7. i s _ 2. m _ m a 8. _ s o 3. m a s _ 9. m a _ a 4. m a _ s 10. m a s a _ a 5. m _ m i 11. a s _ 6. a s _ m 12. s _ s i a Pagsasanay!
 18. 18. Isulat ang “ang” o “mga” ayon sa larawan sa kanan. 1. _____ maso 2. _____ oso 3. _____ misis 4. _____ amo 5. _____ mami 6. _____ aso 7. _____ misa Pagsasanay! mga
 19. 19. B b b a ba b i bi b o bo a b ab i b ib o b ob bo bi ba ba bo bi bi ba bo ab ob ib ob ib ab ib ab ob
 20. 20. ba – ba ba – ba – ba ma – ba - ba baba bababa mababa ba -so baso ba – sa ba – ba – sa ma - ba – sa basa babasa mabasa i – ba i – ba – i - ba iba iba - iba ba – o bao sa - ba saba sa – bi sa – bi - sa – bi ma – sa - bi sabi sabi-sabi masabi bi – sa ma – bi -sa bisa mabisa a - bo abo
 21. 21. si – ba ma – si - ba siba masiba bi – bo bibo sim – ba simba sam - ba samba b a i o m s b ba bam bas bab bi bim bis bib bo bom bos bob m s ab mab sab ib mib sib ob mob sob
 22. 22. si Basa si Bambi. Masiba si Bimbo. Si Sab ang Bibo. Si Ambo ang bababa. Iba si Bimbi. Maamo si Mabo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa patlang. 1. Sino ang bibo? _________________________________ 2. Sino ang maamo?________________________________ 3. Sino ang bababa?________________________________ 4. Sino ang nabasa?________________________________ 5. Sino ang naiiba?_________________________________ 6. Sino ang masiba?________________________________ Sab
 23. 23. Maasim ang Miso! Maasim. Mami ba? Am ba? Mais ba? Saba ba? Miso! Iba ang miso! Maasim ang miso! Masiba ang oso sa maasim. Si Bimbo ang oso. Sa oso ang miso. Pag-usapan natin ang tula! 1. Anong pagkain ang maasim? a. mami b. soba c. miso 2. Kanino ang maasim na miso? a. kay Bambi b. kay oso c. kay Bimbo 3. Paano nalaman na kay Bimbo ang miso? a. dahil mahilig siya sa maasim b. dahil mahilig siya sa miso c. dahil masiba ang oso
 24. 24. Piliin ang pantig na kukumpleto sa salita. Isulat ang sagot sa patlang. 1. ____ bo 2. sam ____ 3. a ____ 4. ___ sa 5. ba ___ 6. ba _____ 7. ba _____ 8. a _____ bi Pagsasanay! ba bi bo bo bi ba sam sim som a i o i a o si so sa ba sa ma ma ba sa
 25. 25. Kulayan ang lobo na may angkop na salita para sa larawan Pagsasanay! saba basa bao abo maso baso sabi bisa aba abo basa masa masiba mabisa
 26. 26. Pagsasanay! Piliin ang mga salitang angkop sa bawat larawan. Isulat ang sagot sa patlang. 1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. 5. 11. 6. 12. amo saba bibo asam mami mais iba mabisa baso simba sisi isa sisi
 27. 27. Pagsasanay! Bumuo ng mga salita gamit ang mga titik sa ibaba. Maaaring umulit ang mga titik. Isulat ang sagot sa mga hakbang ng hagdanan. isama m a s i o b
 28. 28. Kulayan ang larawan ayon sa mga sumusunod: m m m m m = itim a = kayumanggi s =luntian i = dilaw o = asul b = lila m m m m m a a a a a a a a a a a a a a s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s i i i i i i i i i i i i i i i i i i o o o o o o o o o o o o o o o b b b b b b b b b b b b b s i

×