O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Forex Rating Formula v4.0 by TradingCenter.org

881 visualizações

Publicada em

FOREX RATING FORMULA
Rating Forex Brokers Formula v4.0

“Introducing a Rating Revolution in the Financial Industry”

-TABLE OF CONTENTS-

(1) Introduction to the Series of Rating
Formulas
(2) Designing the Rating Formula v4.0
(3) Factor-1 Safety of Funds (Weight 26%)
(4) Factor-2 Trading Cost (Weight 28%)
(5) Factor-3 Trading Options (Weight 26%)
(6) Factor-1 Technology (Weight 20%)
(7) Rating Popular Brokers -Rating Results
(8) The Rating Formula v3.5 for Binary Option Brokers

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

Forex Rating Formula v4.0 by TradingCenter.org

 1. 1. ..QQeexxppeerrtt..ccoomm FFOORREEXX RRAATTIINNGG FFOORRMMUULLAA RRaattiinngg FFoorreexx BBrrookkeerrss FFoorrmmuullaa vv44..00 FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa ““IInnttrroodduucciinngg aa RRaattiinngg RReevvoolluuttiioonn iinn tthhee FFiinnaanncciiaall IInndduussttrryy”” FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 --CCooppyyrriigghhtt ©© MMaarrcchh 22001144 GGeeoorrggee PPrroottoonnoottaarriiooss ©©--AAllll rriigghhttss rreesseerrvveedd wwoorrllddwwiiddee DDiissttrriibbuuttiioonn bbyy QQeexxppeerrtt..ccoomm wwwwww..QQeexxppeerrtt..ccoomm
 2. 2. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 2 FFOORREEXX RRAATTIINNGG FFOORRMMUULLAA vv44..00 ““AA RReevvoolluuttiioonnaarryy WWaayy ooff RRaattiinngg FFiinnaanncciiaall SSeerrvviicceess”” --TTAABBLLEE OOFF CCOONNTTEENNTTSS-- ((11)) IInnttrroodduuccttiioonn ttoo tthhee SSeerriieess ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaass -- TThhee NNeeeedd ffoorr aann OObbjjeeccttiivvee RRaattiinngg FFrraammeewwoorrkk -- TThhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaass HHiissttoorryy ((22)) DDeessiiggnniinngg tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 -- TThhee CCoorree RRaattiinngg MMeecchhaanniissmm ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 ((33)) FFaaccttoorr--11 SSaaffeettyy ooff FFuunnddss ((WWeeiigghhtt 2266%%)) ((44)) FFaaccttoorr--22 TTrraaddiinngg CCoosstt ((WWeeiigghhtt 2288%%)) ((55)) FFaaccttoorr--33 TTrraaddiinngg OOppttiioonnss ((WWeeiigghhtt 2266%%)) ((66)) FFaaccttoorr--11 TTeecchhnnoollooggyy ((WWeeiigghhtt 2200%%)) ((77)) RRaattiinngg PPooppuullaarr BBrrookkeerrss --RRaattiinngg RReessuullttss ((88)) TThhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv33..55 ffoorr BBiinnaarryy OOppttiioonn BBrrookkeerrss
 3. 3. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 3 ((11)) IInnttrroodduuccttiioonn ttoo tthhee SSeerriieess ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaass bbyy TTrraaddiinnggCCeenntteerr..oorrgg MMiissssiioonn:: ““SSeeeekkiinngg ffoorr aann OObbjjeeccttiivvee FFrraammeewwoorrkk ttoo RRaattee tthhee WWoorrlldd''ss FFiinnaanncciiaall SSeerrvviicceess”” TThhee CCuurrrreenntt PPrroobblleemm wwiitthh OOnnlliinnee RRaattiinnggss UUnnttiill ttooddaayy,, aallll ffiinnaanncciiaall rraattiinnggss wweerree mmaaddee bbyy uusseerrss ((uusseerr rraattiinnggss)).. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, aanndd aaccccoorrddiinngg ttoo rreesseeaarrcchh,, mmoorree tthhaann hhaallff ((5500%%)) ooff tthheessee uusseerr rraattiinnggss pprroovveedd ffaakkee.. AAnndd tthhaatt iiss bbeeccaauussee tthheerree iiss aa hhuuggee ccoommmmeerrcciiaall iinncceennttiivvee ffoorr aannyy ffiinnaanncciiaall ccoommppaannyy ttoo hhiirree oouuttssiiddeerrss iinn oorrddeerr ttoo rraattee tthheemm ffaavvoorraabbllyy aanndd // oorr rraattee ootthheerr ccoommppeettiittoorrss uunnffaavvoorraabbllyy.. EEvviiddeennccee ccoommeess ffrroomm tthhee ffaacctt tthhaatt mmoosstt ooff tthheessee uusseerr rraattiinnggss aarree ggiivveenn eexxcceessssiivvee vvaalluueess ((ii..ee.. 55//55 oorr 00//55)).. OOff ccoouurrssee,, iiff yyoouu aarree vveerryy eexxppeerriieenncceedd wwiitthh FFoorreexx rreevviieewwss,, yyoouu mmaayy uunnddeerrssttaanndd wwhhiicchh ooff tthheessee uusseerr rraattiinnggss aarree rreeaall aanndd wwhhiicchh nnoott.. TThhee pprroobblleemm iiss tthhaatt tthhee TToottaall UUsseerr RRaattiinngg ffoouunndd iinn tthhee iinntteerrnneett ttooddaayy iiss tthhee AAvveerraaggee RRaattiinngg VVaalluuee ooff uussuuaallllyy mmaannyy tthhoouussaannddss ooff iinnddiivviidduuaall rraattiinnggss,, aanndd eevvaalluuaattee tthheemm oonnee bbyy oonnee iiss nneeaarrllyy iimmppoossssiibbllee aanndd nnoott aaccccuurraattee.. AAddddiittiioonnaallllyy,, tthhee nneeww eerraa ooff WWeebb RRoobboottss wwiillll mmaakkee rreeaall uusseerr rraattiinnggss // rreevviieewwss eevveenn mmoorree rraarree aanndd ddiiffffiiccuulltt ttoo ffiinndd.. TThhee MMoottiivvee ooff FFiinnaanncciiaall CCoommppaanniieess ffoorr MMaanniippuullaattiinngg tthheeiirr RRaattiinnggss FFaavvoorraabbllee rraattiinnggss aattttrraacctt mmoorree aaccccoouunnttss oonn bbeehhaallff ooff aa ffiinnaanncciiaall ccoommppaannyy ssoo tthheerree iiss aann iimmppoorrttaanntt mmoottiivvee ffoorr tthheemm ttoo hhiirree ssoommeebbooddyy ttoo ddoo tthhaatt jjoobb.. OOff ccoouurrssee mmaannyy ccoommppaanniieess wwoouullddnn’’tt ggeett iinnvvoollvveedd wwiitthh ffaakkee rraattiinnggss,, bbuutt tthhee pprroobblleemm iiss tthhaatt wwee ddoonn’’tt kknnooww tthheessee ‘‘ggoooodd’’ ccoommppaanniieess.. EEvveenn iiff wwee kknneeww tthheessee ‘‘ggoooodd’’ ccoommppaanniieess --tthheeiirr ccoommppeettiittoorrss ccoouulldd ssttiillll mmaanniippuullaattee tthheeiirr oovveerraallll rraattiinnggss.. IIff wwee ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt aallll tthheessee ffaaccttoorrss wwee mmaayy ccoonncclluuddee tthhaatt tthhee ccuurrrreenntt ssttaattuuss ooff tthhee uusseerr rraattiinnggss iinn tthhee FFiinnaanncciiaall IInndduussttrryy iiss nnoott aacccceeppttaabbllee aatt aallll,, aanndd sshhoowwss tthhee ppootteennttiiaall ttoo bbeeccoommee eevveenn wwoorrssee iinn tthhee ffuuttuurree.. TThhee NNeeeedd ffoorr aann OObbjjeeccttiivvee RRaattiinngg FFrraammeewwoorrkk TThhee sseerriieess ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaass iinnttrroodduucceedd bbyy TTrraaddiinnggCCeenntteerr..oorrgg aaiimmss ttoo ssoollvvee tthhaatt pprroobblleemm oonnccee aanndd ffoorr aallll bbyy pprroovviiddiinngg aann oobbjjeeccttiivvee ffrraammeewwoorrkk ooff rraattiinngg ffiinnaanncciiaall sseerrvviicceess.. TThhiiss bbrraanndd nneeww wwaayy ooff rraattiinngg aalllloowwss aaddjjuussttmmeennttss iinn oorrddeerr ttoo aaddaapptt tthhee ssppeecciiaall nneeeeddss ooff eeaacchh ttrraaddeerr,, wwhhiillee iitt iiss ffooccuussiinngg oonn aallll bbeeggiinnnneerrss,, aaddvvaanncceedd aanndd pprrooffeessssiioonnaall ttrraaddeerrss.. TThhee iiddeeaa bbeehhiinndd tthhee rraattiinngg ffoorrmmuullaa iiss ssiimmppllee wwhhiillee iittss iimmpplleemmeennttaattiioonn iiss bbaasseedd oonn aa 44--ffaaccttoorr mmaatthheemmaattiiccaall mmooddeell.. EEaacchh ffaaccttoorr rreepprreesseennttss aann iimmppoorrttaanntt nneeeedd ffoorr aallmmoosstt aallll ttrraaddeerrss::
 4. 4. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 4 --11-- SSaaffeettyy ooff FFuunnddss --22-- LLooww CCoosstt ooff TTrraannssaaccttiioonnss --33-- WWiiddee VVaarriieettyy ooff TTrraaddiinngg OOppttiioonnss --44-- TTeecchhnnoollooggiiccaall EEffffiicciieennccyy OObbjjeeccttiivvee:: ““BBee SSaaffee,, PPaayy LLooww TTrraannssaaccttiioonn CCoosstt aanndd uussee SSttaattee--ooff-- tthhee--AArrtt--TTrraaddiinngg TTeecchhnnoollooggyy”” TThhee RRaattiinngg BBrrookkeerrss FFoorrmmuullaass HHiissttoorryy TThhee ffiirrsstt,, tthhee sseeccoonndd aanndd tthhee ffoouurrtthh vveerrssiioonn ooff tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa aarree aapppplliieedd oonn FFoorreexx BBrrookkeerrss.. TThhee vveerrssiioonnss 33..00 aanndd 33..55 aarree aapppplliieedd oonn BBiinnaarryy OOppttiioonn BBrrookkeerrss.. TThhiiss iiss tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaass hhiissttoorryy aanndd lliinnkkss wwiitthh ddeettaaiilleedd aannaallyyssiiss:: ►► FFoorreexx BBrrookkeerrss RRaattiinngg FFoorrmmuullaa ––VV..44..00 aatt TTrraaddiinnggCCeenntteerr..oorrgg ((iinn tthhiiss eeBBooookk ttoooo)) ►► BBiinnaarryy OOppttiioonn BBrrookkeerrss FFoorrmmuullaa --VV..33..55,, aatt BBiinnaarryyVVaalluuee..ccoomm ►► BBiinnaarryy OOppttiioonn BBrrookkeerrss FFoorrmmuullaa --VV..33..00,, aatt BBiinnaarryyVVaalluuee..ccoomm ►► FFoorreexx BBrrookkeerr RRaattiinngg FFoorrmmuullaa ––VV..22..00,, aatt TTrraaddiinnggCCeenntteerr..oorrgg ►► FFoorreexx BBrrookkeerr RRaattiinngg FFoorrmmuullaa ––VV..11..00,, aatt OOnnlliinneeFFoorreexx..BBiizz
 5. 5. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 5 ((22)) DDeessiiggnniinngg tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 ““SSeeeekkiinngg ffoorr tthhee PPeerrffeecctt FFoorreexx BBrrookkeerr”” TThhee CCoorree RRaattiinngg MMeecchhaanniissmm ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 TThhee TTrraaddiinngg CCeenntteerr’’ss RRaattiinngg FFoorrmmuullaa iiss bbaasseedd oonn wwhhaatt mmaakkeess aa BBrrookkeerr tthhee bbeesstt cchhooiiccee ffoorr tthhee aavveerraaggee ttrraaddeerr.. AA cceerrttaaiinn wweeiigghhtt iiss ggiivveenn iinn eeaacchh ffaaccttoorr wwhhiillee tthhee ssuumm iiss kkeepptt aatt 110000%% ((mmaaxxiimmuumm rraattiinngg)):: ((11)) SSaaffeettyy ooff FFuunnddss ((2266%%)) ((LLeevveell ooff RReegguullaattiioonn,, YYeeaarrss iinn tthhee MMaarrkkeett,, HHeeaaddqquuaarrtteerrss BBaassee eettcc)) ((22)) TTrraannssaaccttiioonn CCoosstt ((2288%%)) ((TTrraaddiinngg CCoommmmiissssiioonnss,, SSpprreeaaddss oonn MMaajjoorrss,, MMaaiinntteennaannccee FFeeeess eettcc)) ((33)) VVaarriieettyy ooff TTrraaddiinngg OOppttiioonnss ((2266%%)) ((FFoorreexx AAsssseett IInnddeexx,, FFuunndd MMeetthhooddss,, RReebbaattee,, LLeevveerraaggee eettcc)) ((44)) TTeecchhnnoollooggiiccaall EEffffiicciieennccyy ((2200%%)) ((PPllaattffoorrmmss,, MMoobbiillee TTrraaddiinngg,, MMTT44,, AAuuttoommaatteedd TTrraaddiinngg,, SSlliippppaaggee eettcc)) HHeerree iiss tthhee CCoommpplleettee AAnnaallyyssiiss ooff aallll tthhee 44 ffaaccttoorrss --ffoorrmmiinngg aallttooggeetthheerr aa RRaattiinngg ooff 110000%%.. TTrraaddiinngg SSiitteess bbyy QQeexxppeerrtt..ccoomm:: ►► FFoorreexx--RReebbaatteess..ccoomm || ►►WWhhaatt--iiss--FFoorreexx..ccoomm || ►► FFoorreexxAAuuttoommaattiicc..ccoomm
 6. 6. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 6 ((33)) SSaaffeettyy ooff FFuunnddss,, ((WWeeiigghhtt 2266%%)) TThhee IImmppoorrttaannccee ooff RReegguullaatteedd CCoommppaanniieess AAllll FFiinnaanncciiaall ccoommppaanniieess ((iinnvveessttmmeenntt ffiirrmmss,, vveennttuurree ccaappiittaallss,, bbrrookkeerrss,, ddeeaalleerrss)) tteenndd ttoo aacccceepptt mmoorree rriisskk tthhaann tthheeyy ccaann rreeaallllyy aaffffoorrdd.. TThhiiss iiss hhaappppeenniinngg wwhheenn tthhee PPootteennttiiaall PPrrooffiitt ooff aa ccoorrppoorraattee ddeecciissiioonn iiss llaarrggeerr tthhaann tthhee iinnccoorrppoorraatteedd rriisskk.. SSoo hhiissttoorriiccaallllyy,, ffiinnaanncciiaall ccoommppaanniieess tteenndd ttoo aacccceepptt hhiigghh lleevveellss ooff rriisskk aanndd tthhaatt eexxppoosseess tthheemm ttoo aa hhiigghh ppoossssiibbiilliittyy ooff ccoollllaappssee.. TThhiiss iiss eexxaaccttllyy wwhhaatt hhaappppeenneedd dduurriinngg tthhee ffiinnaanncciiaall ccrriissiiss ooff 22000077--22000088 iinn tthhee UUSS aanndd aafftteerr iinn tthhee rreesstt ooff tthhee wwoorrlldd.. BBuutt iiff yyoouu aarree aann iinnvveessttoorr yyoouu ddoonn’’tt ccaarree aabboouutt yyoouurr bbrrookkeerr’’ss ppootteennttiiaall pprrooffiitt,, yyoouu oonnllyy ccaarree aabboouutt tthhee lleevveell ooff tthhee rriisskk tthhaatt hhee tteennddss ttoo aacccceeppttss.. RRiisskk aaffffeeccttss ddiirreeccttllyy tthhee ssaaffeettyy ooff iinnvveessttiinngg ffuunnddss.. FFiinnaanncciiaall ccoommppaanniieess mmaaiinnttaaiinniinngg tthheeiirr ccoorrppoorraattee rriisskk llooww aanndd eennssuurriinngg tthhee ssaaffeettyy ooff tthheeiirr cclliieenntt ffuunnddss aarree rraatteedd ffaavvoorraabbllyy.. TThhee vveerrssiioonn vv..44..00 aalloonngg wwiitthh rreegguullaattiioonn,, hheeaaddqquuaarrtteerrss bbaassee aanndd tthhee yyeeaarrss iinn tthhee mmaarrkkeett ccoonnssiisstt nneeww ppaarraammeetteerrss ssuucchh iiss tthhee eexxiisstteennccee ooff SSeeggrreeggaatteedd // CClliieenntt BBaannkk AAccccoouunnttss.. TTaabbllee:: SSaaffeettyy ooff FFuunnddss AAnnaallyyssiiss 11.. SSAAFFEETTYY OOFF FFUUNNDDSS WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 11..11 RReegguullaattoorryy BBooddiieess FFSSCC ((BBVVII)) == 11..00%%,, || CCYYSSEECC == 33..00%%,, || FFFFMMSS == 33..00%%,, || RRAAFFMMMM == 33..00%%,, || CCBBII == 44..00%%,, || AASSIICC == 44..00%%,, || FFSSCC ((NNZZ)) == 44..00%%,, || FFSSAA ((UUKK)) == 66..00%%,, || BBAAFFIINN == 66..00%%,, || NNFFAA == 66..00%%,, || CCFFTTCC == 66..00%%,, || FFIINNMMAA == 88..00%% || aanndd MMiiFFIIDD == ++44..00%% 1122..00%% 11..22 HHeeaaddqquuaarrtteerrss BBaassee GGeenneerraall OOffffsshhoorree == 00%%,, CCyypprruuss,, IIssrraaeell,, LLaattvviiaa == 22..00%%,, IIrreellaanndd,, SSppaaiinn,, IIttaallyy,, BBeellggiiuumm == 33%%,, CCaannaaddaa,, AAuussttrraalliiaa,, NNeeww ZZeeeellaanndd == 44..00%%,, UUSSAA,, UUKK,, GGeerrmmaannyy,, SSccaannddiinnaavviiaann CCoouunnttiieess,, FFrraannccee,, SSwwiittzzeerrllaanndd == 55..00%% 55..00%% 11..33 FFoouunnddaattiioonn ((YYeeaarrss iinn tthhee mmaarrkkeett)) 00--11 YYeeaarrss == 00 %%,, 22--55 YYeeaarrss == 22..00 %%,, 55--1100 YYeeaarrss == 44..00 %%,, 1100++ YYeeaarrss == 55..00 %% 55..00%%
 7. 7. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 7 11.. SSAAFFEETTYY OOFF FFUUNNDDSS WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 11..44 SSeeggrreeggaatteedd // BBaannkk AAccccoouunnttss YYeess == 22..00 %%,, NNoo == 00..00 %% 22..00%% 11..55 WWeebb RRaattiinnggss ((UUsseedd ffoorr ddiiffffeerreennttiiaattiinngg rreessuullttss)) FFoorreexxPPeeaacceeAArrmmyy RRaattiinngg == 11..00 %%,, || EEaarrnnFFoorreexx RRaattiinngg == 11..00 %% 22..00%% TTOOTTAALL== 2266..00%% 11..66 AADDJJUUSSTTMMEENNTTSS AAddjjuussttmmeenntt ooff FFaaccttoorr--11 bbyy kkeeeeppiinngg tthhee OOvveerraallll RRaattiinngg aatt mmaaxxiimmuumm 2266 %% 11..66..11 SSiizzee FFaaccttoorr MMoorree tthhaann 11 MMiilllliioonn AAccttiivvee TTrraaddeerrss == ++11..00 %%,, NNoo == oo%% ++11..00%% FFAACCTTOORR--11 EEXXPPLLAANNAATTIIOONN:: 11..11 RReegguullaattiioonn,, ((1122%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn HHiigghh rreegguullaattiioonn bbyy aa ttrruussttyy aauutthhoorriittyy ccaann rreedduuccee tthhee rriisskk ooff yyoouurr bbrrookkeerraaggee ppaarrttnneerr ttoo mmiissbbeehhaavvee.. FFuurrtthheerrmmoorree iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess mmaarrkkeett ssuuppeerrvviissoorrss ccoonnttrrooll FFoorreexx BBrrookkeerraaggee CCoommppaanniieess aanndd iimmppoossee tthheemm wwiitthh hhiigghh ppeennaallttiieess iiff tthheeyy aarree pprroovveenn ttoo ooppeerraattee iinn aa rriisskkyy oorr uunnffaavvoorraabbllee wwaayy.. RReegguullaattiioonn bbyy aauutthhoorriittiieess iinn ooffffsshhoorree ccoouunnttrriieess oonn tthhee ootthheerr hhaanndd ccaann nnoott bbee ffuullllyy ttrruusstteedd.. RReegguullaattiioonn iiss aann iimmppoorrttaanntt iissssuuee ffoorr aallll ttrraaddiinngg ssttyylleess aanndd tthhaatt iiss hhooww iitt iiss ttrreeaatteedd bbyy tthhee rraattiinngg ffoorrmmuullaa ((1122%%)).. 11..22 HHeeaaddqquuaarrtteerrss BBaassee,, ((55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee ccoouunnttrryy wwhheerree aa bbrrookkeerraaggee ccoommppaannyy iiss bbaasseedd ddeetteerrmmiinneess iinn aa hhiigghh eexxtteenndd tthhee rreelliiaabbiilliittyy ooff iittss bbaallaannccee sshheeeett.. FFeeeess aanndd ppeennaallttiieess iimmppoosseedd bbyy ssuuppeerrvviissiinngg aauutthhoorriittiieess pprroovviiddee aa ssttrroonngg iinncceennttiivvee ffoorr FFoorreexx BBrrookkeerrss ttoo ooppeerraattee lleeggiittiimmaatteellyy wwiitthhoouutt rriisskkiinngg tthheeiirr cclliieenntt ffuunnddss.. IInn aaddddiittiioonn,, wwhheenn wwee rraattee ccoouunnttrriieess aass aa hheeaaddqquuaarrtteerrss bbaassee wwee ttaakkee iinnttoo ccoonnssiiddeerraattiioonn aallssoo tthheeiirr oovveerraallll mmaaccrrooeeccoonnoommiicc pprrooffiillee.. 11..33 YYeeaarrss iinn tthhee MMaarrkkeett,, ((55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee lloonngg eexxiisstteennccee ooff aa FFoorreexx ccoommppaannyy iinn tthhee mmaarrkkeett mmeeaannss tthhaatt tthhiiss ccoommppaannyy ooppeerraatteess uunnddeerr aa ssuucccceessssffuull bbuussiinneessss mmooddeell aanndd tthhaatt iitt iiss pprroovveenn ccaappaabbllee ooff mmaannaaggiinngg eenntteerrpprriissiinngg rriisskk oovveerr ttiimmee.. TTiimmee iiss iimmppoorrttaanntt aass ccoonncceerrnnss tthhee ffiinnaanncciiaall iinndduussttrryy..
 8. 8. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 8 11..44 SSeeggrreeggaatteedd BBaannkk AAccccoouunnttss,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn BBrrookkeerrss kkeeeeppiinngg cclliieenntt ffuunnddss iinn sseeggrreeggaatteedd bbaannkk aaccccoouunnttss aarree wweellccoommeedd aanndd aarree rraatteedd ffaavvoorraabbllyy bbyy tthhee rraattiinngg ffoorrmmuullaa.. TTrraannssppaarreennccyy iiss aann iimmppoorrttaanntt iissssuuee wwhheenn mmaannyy ttrraannssaaccttiioonnss ttaakkee ppllaaccee.. 11..55 WWeebb RRaattiinnggss,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn TThhiiss rraattiinngg ppaarraammeetteerr iiss uusseedd iinn oorrddeerr ttoo ddiiffffeerreennttiiaattee tthhee oovveerraallll rreessuullttss.. TTwwoo ppooppuullaarr rraattiinnggss aarree uusseedd:: FFoorreexxPPeeaacceeAArrmmyy rraattiinnggss aanndd EEaarrnnFFoorreexx rraattiinnggss.. TThheessee kkiinnddss ooff rraattiinnggss aarree mmaaddee bbyy uusseerrss.. SSoommeettiimmeess uusseerr--rraattiinnggss aarree ffaakkee aanndd tthhaatt iiss wwhhyy tthhiiss ppaarrttiiccuullaarr ffaaccttoorr rreecceeiivveess wweeiigghhtt ooff jjuusstt 22%% aanndd nnoott mmoorree.. TTiipp:: ““DDiiffffeerreennttiiaattiioonn iiss PPoowweerr wwhheenn yyoouurr IInndduussttrryy iiss tthhee FFiinnaanncciiaallss”” 11..66 ++AAddjjuussttmmeennttss AAddjjuussttmmeennttss aarree mmaaddee iinn tthhee ccoommppuuttaattiioonn ooff aallll tthhee 44 ffaaccttoorrss iinnccoorrppoorraatteedd iinn tthhee nneeww RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv..44..00.. NNoottee tthhaatt eevveenn aanndd aafftteerr tthhee aaddjjuussttmmeenntt mmaaddee,, tthhee FFaaccttoorr--11 rraattiinngg rreemmaaiinnss aatt aa mmaaxxiimmuumm wweeiigghhtt ooff 2266%%.. 11..66..11 CCoommppaannyy SSiizzee,, ((++11%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt IInn tthhee ccoommppuuttaattiioonn ooff tthhee FFaaccttoorr--11,, tthhee aaddjjuussttmmeenntt mmaaddee ccoonncceerrnnss tthhee ssiizzee ooff tthhee bbrrookkeerr.. LLaarrggee bbrrookkeerrss tteenndd ttoo ffaallll hhaarrddeerr tthhaann ootthheerrss,, aanndd tthhuuss tthhoossee bbrrookkeerrss wwiitthh aa cclliieenntt bbaassee llaarrggeerr tthhaann 11 mmiilllliioonn aaccttiivvee ttrraaddeerrss,, aarree rraatteedd ffaavvoorraabbllyy.. NNoottee:: IInn ffuuttuurree vveerrssiioonnss iitt iiss ppoossssiibbllee tthhaatt ddiirreecctt ddaattaa ffrroomm tthhee bbaallaannccee sshheeeett ooff FFoorreexx bbrrookkeerrss wwiillll bbee eexxttrraacctteedd aanndd rraatteedd.. AAnndd tthhaatt mmeeaannss iinnffoorrmmaattiioonn ssuucchh iiss tthhee aannnnuuaall pprrooffiittaabbiilliittyy aanndd // oorr tthhee eexxppoossuurree iinn ccoorrppoorraattee ddeebbtt aass aa pprrooppoorrttiioonn ooff aannnnuuaall rreevveennuueess.. FFoorr nnooww,, wwee pprreeffeerr ttoo rraattee oonnllyy aassppeeccttss ooff FFuunnddss SSaaffeettyy tthhaatt ooffffeerr uuss tthhee cchhaannccee ttoo ccoolllleecctt aallll tthhee nneecceessssaarryy ddaattaa rreelliiaabbllyy.. RRAATTIINNGG FFAACCTTOORR--11-- EEXXAAMMPPLLEESS ii)) AA FFoorreexx BBrrookkeerr bbaasseedd iinn tthhee UUKK tthhaatt wwaass ffoouunnddeedd iinn tthhee yyeeaarr 22000000 aanndd tthhaatt iiss rreegguullaatteedd bbyy FFSSAA aanndd BBaaFFIINN,, rreecceeiivveess 2222..00%%.. NNooww,, iiff tthhiiss bbrrookkeerr ooffffeerrss sseeggrreeggaatteedd bbaannkk aaccccoouunnttss aanndd rreecceeiivveess wweebb rraattiinnggss ooff 11%%,, ggeettss aann aaddddiittiioonnaall 33..00%%,, GGrraanndd TToottaall ooff 2255..00%%%%..
 9. 9. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 9 iiii)) AA FFoorreexx BBrrookkeerr bbaasseedd iinn BBrriittiisshh VViirrggiinniiaa IIssllaannddss tthhaatt wwaass ffoouunndd iinn 22001100 aanndd tthhaatt iitt iiss rreegguullaatteedd bbyy FFSSCC ((BBVVII)) rreecceeiivveess 66..00%%.. NNooww,, iiff tthhiiss bbrrookkeerr ddooeessnn’’tt ooffffeerr sseeggrreeggaatteedd bbaannkk aaccccoouunnttss aanndd rreecceeiivveess wweebb rraattiinnggss ooff 11%%,, iitt ggeettss aa GGrraanndd TToottaall ooff 77..00%%.. TThhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn tthheessee ttwwoo bbrrookkeerraaggee rraattiinnggss iiss hhuuggee ((1188..00%%)),, aass hhuuggee iiss tthhee rriisskk tthhaatt yyoouu wwiillll aacccceepptt iiff yyoouu cchhoooossee bbrrookkeerr ((iiii))..
 10. 10. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 10 ((44)) TTrraaddiinngg CCoosstt && SSiimmiillaarr,, ((WWeeiigghhtt 2288%%)) CCoosstt ooff ttrraaddiinngg rreedduucceess tthhee aavvaaiillaabbllee ffuunnddss aanndd sshhoouulldd bbee ccoonnssiiddeerreedd aass aa ttoopp pprriioorriittyy iissssuuee wwhheenn ttrraaddiinngg oonnlliinnee.. TThhee CCoosstt ooff TTrraaddiinngg FFaaccttoorr iinn RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 iiss wweeiigghhtteedd 2288..00%%.. HHeerree iiss tthhee ttaabbllee wwiitthh tthhee rraattiinngg aannaallyyssiiss ooff FFaaccttoorr--22.. TTaabbllee:: FFaaccttoorr AAnnaallyyssiiss 22.. TTRRAADDIINNGG CCOOSSTT && SSIIMMIILLAARR WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 22..11 TTyyppiiccaall // MMiinniimmuumm SSpprreeaadd oonn EEUURRUUSSDD EEUURR//UUSSDD SSpprreeaadd ((SSmmaalllleerr oorr EEqquuaall)):: << 00..33 ppiipp == 88..00%%,, || << 00..44 ppiipp == 77..55%%,, || << 00..55 ppiipp == 77..00%%,, || << 00..66 ppiipp == 66..55%% || << 00..77 ppiipp == 66..00%%,, || << 00..88 ppiipp == 55..55%%,, || << 11..00 ppiipp == 55..00%%,, || << 11..2255 ppiipp == 44..55,, || << 11..55 ppiipp == 44..00%%,, || << 11..7755 ppiipp == 33..55%%,, || >> 22..00 ppiipp == 33..00%%,, || << 22..55 ppiipp == 22..00%%,, || << 33..00 ppiipp == 11..00%%,, FFiilltteerr:: IIff ttrraaddiinngg sspprreeaadd iiss mmoorree tthhaann 55 ppiippss tthheenn 22..11 && 22..44 rraattiinnggss aarree ffoorrcceedd ttoo zzeerroo {{00}} vvaalluuee 88..00%% 22..22 TTyyppiiccaall // MMiinniimmuumm SSpprreeaadd oonn GGBBPPUUSSDD GGBBPP//UUSSDD SSpprreeaadd ((SSmmaalllleerr oorr EEqquuaall)):: << 11..00 ppiipp == 55..00%%,, || <<11..2255 ppiipp == 44..00%%,, || << 11..55 ppiipp == 33..00%%,, || << 11..7755 ppiipp == 22..55%%,, || << 22 ppiipp == 22..00%%,, || << 22..2255 ppiipp == 11..55%%,, || << 22..55 ppiipp == 11..00%% 55..00%% 22..33 TTyyppiiccaall // MMiinniimmuumm SSpprreeaadd oonn UUSSDDJJPPYY UUSSDD//JJPPYY SSpprreeaadd ((SSmmaalllleerr oorr EEqquuaall)):: << 11..00 ppiipp == 44..00%%,, || <<11..2255 ppiipp == 33..55%%,, || << 11..55 ppiipp == 33..00%%,, || <<11..7755 ppiipp == 22..55%%,, || << 22 ppiipp == 22..00%%,, || << 22..55 ppiipp == 11..00%% 44..00%% 22..44 TTrraaddiinngg CCoommmmiissssiioonnss CChhaarrggeedd CCoommmmiissssiioonnss ((SSmmaalllleerr oorr EEqquuaall)) NNoo CCoommmmiissssiioonnss == 77%% || CCoommmmiissssiioonnss << $$55 // lloott == 33%% || CCoommmmiissssiioonnss << $$88 // lloott == 11%% || HHiigghheerr CCoommmmiissssiioonnss == 00%% FFiilltteerr:: HHiigghheerr ccoommmmiissssiioonnss tthhaann $$2200 // lloott wwiillll ffoorrccee 22..11,, 22..22,, 22..33 && 22..44 rraattiinnggss ttoo zzeerroo ((00)) vvaalluuee 77..00%% 22..55 DDeeppoossiitt // WWiitthhddrraawwaall CCoommmmiissssiioonnss NNoo == 22..00 %%,, || YYeess == 00 %%,, || 11--FFrreeee // MMoonntthh == 00..55 %% 22..00%%
 11. 11. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 11 22.. TTRRAADDIINNGG CCOOSSTT && SSIIMMIILLAARR WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 22..66 MMaaiinntteennaannccee // IInnaaccttiivvee AAccccoouunntt FFeeeess NNoo == 22..00 %%,, || YYeess == 00 %% 22..00%% TTOOTTAALL== 2288..00%% 22..77 AADDJJUUSSTTMMEENNTTSS AAddjjuussttmmeenntt ooff FFaaccttoorr--22 bbyy kkeeeeppiinngg tthhee OOvveerraallll RRaattiinngg aatt mmaaxxiimmuumm 2288..00%% 22..77..11 EExxeeccuuttiioonn EECCNN == ++22..00 %% // SSTTPP == ++11..55 %% || MMaarrkkeett MMaakkeerrss == ++00..00%% ++22..00%% 22..77..22 SSWWAAPP CChhaarrggeess FFuuttuurree VVeerrssiioonnss ++ FFAACCTTOORR--22 EEXXPPLLAANNAATTIIOONN:: 22..11 –– 22..22 -- 22..33 TTyyppiiccaall // MMiinniimmuumm SSpprreeaadd oonn EEUURR//UUSSDD,, GGPPBB//UUSSDD aanndd UUSSDD//JJPPYY ((1177%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TTrraaddiinngg CCoosstt iiss vveerryy ccrruucciiaall ffoorr eevveerryy ttrraaddiinngg ssttyyllee.. FFoorr rraattiinngg tthhee ssiizzee ooff tthhee sspprreeaadd,, tthhee mmoosstt ppooppuullaarr FFoorreexx ccuurrrreenncciieess aarree uusseedd:: EEUURR//UUSSDD,, GGPPBB//UUSSDD aanndd UUSSDD//JJPPYY.. TThheessee 33 ppaaiirrss eennjjooyy tthhee hhiigghheesstt lliiqquuiiddiittyy iinn tthhee mmaarrkkeett aanndd ooffffeerr bbyy ffaarr tthhee bbeesstt tteerrmmss ooff ttrraaddiinngg.. IIff aa bbrrookkeerr iiss eexxppeennssiivvee oonn tthhoossee 33 ppaaiirrss hhee wwiillll bbee pprroobbaabbllyy eexxppeennssiivvee iinn hhiiss wwhhoollee aasssseett iinnddeexx.. TToo mmaakkee rraattiinnggss mmoorree rreelliiaabbllee aanndd mmoorree ccoommppaarraabbllee wwee pprreeffeerr ttoo uussee aass iinnppuuttss FFiixxeedd SSpprreeaaddss wwiitthhoouutt CCoommmmiissssiioonnss ((wwhheenn aanndd iiff tthheeyy aarree aavvaaiillaabbllee bbyy FFoorreexx bbrrookkeerrss)).. FFiilltteerr:: AA ffiilltteerr wwaass aaddddeedd oonn 22..11 IIff tthhee ttrraaddiinngg sspprreeaadd eexxcceeeeddss 55..00 ppiippss tthheenn aauuttoommaattiiccaallllyy tthhee 22..22 rraattiinngg hhaass aallssoo aa zzeerroo ((00)) vvaalluuee.. TThhiiss iiss hhaappppeenniinngg bbeeccaauussee aa vveerryy hhiigghh sspprreeaadd eelliimmiinnaatteess tthhee aaddvvaannttaaggee ooff nnoott cchhaarrggeedd ttrraaddiinngg ccoommmmiissssiioonnss.. 22..44 CCoommmmiissssiioonnss CChhaarrggeedd,, ((77%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn SSoommee BBrrookkeerrss cchhaarrggee ttrraaddiinngg ccoommmmiissssiioonnss,, ssoommee ddoonn’’tt.. BBrrookkeerrss tthhaatt aarree cchhaarrggiinngg llooww ccoommmmiissssiioonnss aarree rraatteedd bbeenneeffiicciiaallllyy.. IInn aaddddiittiioonn,, wwhheenn mmeeaassuurriinngg ccoommmmiissssiioonnss cchhaarrggeedd wwee cchhoooossee tthhee eexxaacctt ssaammee aaccccoouunntt ttyyppee aass wwhheenn mmeeaassuurriinngg tthhee sspprreeaadd cchhaarrggeedd iinn 22..11,, 22..22 aanndd 22..33 rraattiinnggss.. FFiilltteerr:: AA ffiilltteerr wwaass aaddddeedd oonn 22..44
 12. 12. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 12 IIff ttrraaddiinngg ccoommmmiissssiioonnss oonn 22..44 rraattiinngg aarree vveerryy hhiigghh {{mmoorree tthhaann $$2200//lloott ttrraaddeedd}} tthheenn tthhee 22..11,, 22..22 aanndd 22..33 rraattiinnggss aarree ffoorrcceedd ttoo zzeerroo ((00)) vvaalluueess.. TThhiiss iiss hhaappppeenniinngg bbeeccaauussee vveerryy hhiigghh ccoommmmiissssiioonnss aarree eelliimmiinnaattiinngg tthhee aaddvvaannttaaggee ooff llooww oorr eevveenn zzeerroo sspprreeaaddss tthhaatt aa FFoorreexx bbrrookkeerr mmaayy ooffffeerr.. 22..55 DDeeppoossiitt // WWiitthhddrraawwaall FFeeeess aanndd CCoommmmiissssiioonnss,, ((22%%)) -- RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn WWiitthhddrraawwaall aanndd DDeeppoossiitt ccoommmmiissssiioonnss aarree rreedduucciinngg ttrraaddiinngg ffuunnddss aanndd tthhaatt iiss wwhhyy tthheeyy aarree ccoonnssiiddeerreedd aass aann iimmppoorrttaanntt iissssuuee.. WWee ddoonn’’tt lliikkee ddeeppoossiitt // wwiitthhddrraawwaall ccoommmmiissssiioonnss ssoo wwee rraattee tthheemm uunnffaavvoorraabbllyy.. 22..66 MMaaiinntteennaannccee // IInnaaccttiivvee AAccccoouunntt FFeeeess,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn SSoommee bbrrookkeerrss aarree cchhaarrggiinngg ffeeeess ffoorr mmaaiinntteennaannccee aanndd ccoommmmiissssiioonnss ffoorr iinnaaccttiivvee aaccccoouunnttss.. TThhiiss mmeeaannss eexxttrraa ccoosstt ffoorr ttrraaddeerrss.. 22..77 ++AAddjjuussttmmeennttss 22..77..11 EExxeeccuuttiioonn,, ((++22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt TThhee ttyyppee ooff eexxeeccuuttiioonn iiss vveerryy ccrruucciiaall aass iitt aaffffeeccttss sslliippppaaggee aanndd tthhee ssiizzee ooff tthhee sspprreeaadd.. EECCNN bbrrookkeerrss aarree uussuuaallllyy ooffffeerr tthhee bbeesstt ttrraaddiinngg tteerrmmss bbuutt SSTTPP bbrrookkeerrss aarree nnoott bbaadd aallssoo.. 22..77..22 SSWWAAPP VVaalluueess TThhee lleevveell ooff SSWWAAPP cchhaarrggeedd bbyy aa bbrrookkeerr aaffffeeccttss mmaaiinnllyy SSWWIINNGG aanndd PPoossiittiioonn TTrraaddeerrss.. TThhiiss ffaaccttoorr iiss ddiiffffiiccuulltt ttoo bbee mmeeaassuurreedd aanndd iitt wwiillll bbee uusseedd oonnllyy iinn ffuuttuurree vveerrssiioonnss ooff tthhee rraattiinngg ffoorrmmuullaa.. RRAATTIINNGG FFAACCTTOORR--22-- EEXXAAMMPPLLEESS ii)) AAnn EECCNN FFoorreexx BBrrookkeerr wwhhoo pprroovviiddeess 22 ppiippss sspprreeaadd oonn EEUURR//UUSSDD,, 33 ppiippss sspprreeaadd oonn GGBBPP//UUSSDD aanndd 33 ppiippss sspprreeaadd oonn UUSSDD//JJPPYY bbyy nnoott cchhaarrggiinngg ccoommmmiissssiioonnss oorr aannyy kkiinndd ooff ffeeeess rreecceeiivveess 1166..00%% rraattiinngg.. iiii)) AA MMaarrkkeett MMaakkeerr FFoorreexx CCoommppaannyy wwhhiicchh pprroovviiddeess 22 ppiippss sspprreeaadd oonn EEUURR//UUSSDD,, 33 ppiippss sspprreeaadd oonn GGBBPP//UUSSDD aanndd 33 ppiippss sspprreeaadd oonn UUSSDD//JJPPYY bbyy cchhaarrggiinngg hhiigghh ttrraaddiinngg ccoommmmiissssiioonnss pplluuss rreecceeiivveess 33..00%%.. IIff tthhiiss bbrrookkeerrss cchhaarrggeess wwiitthhddrraawwaall ffeeeess bbuutt nnoott mmaaiinntteennaannccee ccoommmmiissssiioonnss,, rreecceeiivveess aann eexxttrraa 22..00%% rraattiinngg.. GGrraanndd TToottaall == 55%%..
 13. 13. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 13 ((55)) TTrraaddiinngg OOppttiioonnss,, ((WWeeiigghhtt 2266%%)) TThhee eexxiisstteennccee ooff ssuuffffiicciieenntt ttrraaddiinngg ooppttiioonnss iiss aallssoo aann iimmppoorrttaanntt iissssuuee ffoorr eevveerryyoonnee wwhhoo iiss ttrraaddiinngg oonnlliinnee.. MMoorree TTrraaddiinngg OOppttiioonnss mmeeaannss mmoorree ooppppoorrttuunniittiieess,, aanndd ooppppoorrttuunniittiieess wwhheenn iinnvveessttiinngg oonnlliinnee rreeaallllyy mmaatttteerr.. TTaabbllee:: TTrraaddiinngg OOppttiioonnss 33.. TTRRAADDIINNGG OOPPTTIIOONNSS WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 33..11 AAvvaaiillaabbllee NNuummbbeerr ooff FFoorreexx AAsssseettss 4455++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 88..00%%,, || 4400++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 77..00%%,, || 3355++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 66..00%%,, || 3300++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 55..00%%,, || 2255++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 44..00%%,, || 2200++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 33..00%%,, || 1155++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 22..00%%,, || 1100++ CCuurrrreennccyy PPaaiirrss == 11..00%%,, || LLeessss tthhaann 1100 ppaaiirrss == 00%% 88..00%% 33..22 CCFFDD TTrraaddiinngg // SSppoott MMeettaallss CCFFDD TTrraaddiinngg == 22..00 %% || OOnnllyy SSppoott == 11..00 %% || NNootthhiinngg == 00%% 22..00%% 33..33 DDeemmoo // PPrraaccttiiccee AAccccoouunntt YYeess == 22..00 %%,, NNoo == 00..00 %% 22..00%% 33..44 LLeevveerraaggee LLeevveerraaggee RRaattee ((HHiigghheerr oorr EEqquuaall)):: >>110000::11 == 22..00%%,, || >> 7755::11 ==11..55%%,, >>5500::11 == 11..00%% 22..00%% 33..55 BBoonnuuss // RReebbaattee ■■ BBoonnuuss ((HHiigghheerr oorr EEqquuaall)):: >>5500%% == 66%%,, || >>4400%% == 55%%,, || >>3300%% == 44%%,, || >>2200%% == 33%%,, || >>1155%% == 22%%,, || >>1100%% == 11%% ■■ RReebbaattee ((HHiigghheerr oorr EEqquuaall)):: >>3300%% == 66%%,, || >>2255%% == 55%%,, || >>2200%% == 44%%,, || >>1155%% == 33%%,, || >>1100%% == 22%%,, || >>55%% == 11..00%% 66..00%% 33..66 MMiinniimmuumm DDeeppoossiitt ((SSmmaalllleerr oorr EEqquuaall)):: MMiinn DDeeppoossiitt << $$550000 == ++11%%,, || MMiinn DDeeppoossiitt << $$11,,000000 == ++00..55%% 11..00%% 33..77 DDeeppoossiitt MMeetthhooddss FFoorr eeaacchh ddeeppoossiitt mmeetthhoodd aavvaaiillaabbllee == 00,,55%%,, mmaaxx == 55 mmeetthhooddss 22..55%%
 14. 14. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 14 33.. TTRRAADDIINNGG OOPPTTIIOONNSS WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 33..88 WWiitthhddrraawwaall MMeetthhooddss FFoorr eeaacchh wwiitthhddrraawwaall mmeetthhoodd aavvaaiillaabbllee == 00,,55%%,, mmaaxx == 55 mmeetthhooddss 22..55%% TTOOTTAALL== 2266..00%% 33..99 AADDJJUUSSTTMMEENNTTSS AAddjjuussttiinngg FFaaccttoorr--33 bbyy kkeeeeppiinngg tthhee OOvveerraallll RRaattiinngg 2266..00 %% 33..99..11 MMoorree tthhaann 110000 CCuurrrreennccyy ppaaiirrss YYeess == 11..00 %% // NNoo == 00 %% ++11..00%% 33..99..22 IInntteerreesstt oonn DDeeppoossiitteedd FFuunnddss YYeess == 00..5500 %%,, NNoo == 00..00 %% ++00..5500%% 33..99..33 TTrraaddiinngg CCoommppeettiittiioonnss // CChhaammppiioonnsshhiippss YYeess == 00..2255 %% // NNoo == 00 %% ++00..2255%% FFAACCTTOORR--33 EEXXPPLLAANNAATTIIOONN:: 33..11 AAvvaaiillaabbllee NNuummbbeerr ooff CCuurrrreennccyy PPaaiirrss,, ((88%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee hhiigghheerr tthhee nnuummbbeerr ooff ccuurrrreennccyy ppaaiirrss aavvaaiillaabbllee,, tthhee hhiigghheerr tthhee ppootteennttiiaall ffoorr ttrraaddeerrss ttoo eexxppllooiitt ttrraaddiinngg ooppppoorrttuunniittiieess iinn tthhee FFoorreexx MMaarrkkeett.. TThhiiss iiss vvaalliidd ffoorr aallll ttrraaddiinngg ssttyylleess.. 33..22 CCFFDD aanndd SSppoott MMeettaallss TTrraaddiinngg,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn FFuurrtthheerrmmoorree,, tthhee wwiiddeerr tthhee vvaarriieettyy ooff ttrraaddiinngg aasssseettss aanndd ttoooollss ((CCFFDD ttrraaddiinngg eettcc)) iinnddiiccaatteess aa FFoorreexx BBrrookkeerr ccoommppaannyy tthhaatt ttrriieess ttooddaayy ttoo eexxppaanndd iittss sseerrvviicceess aanndd aaddaapptt oonn mmoorree ccuussttoommeerr nneeeeddss.. 33..33 DDeemmoo // PPrraaccttiiccee AAccccoouunntt,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee eexxiisstteennccee ooff DDeemmoo AAccccoouunnttss hheellppss ttrraaddeerrss ttoo mmaakkee tthhee rriigghhtt cchhooiicceess wwiitthhoouutt lloooossiinngg pprreecciioouuss ttiimmee.. EEvveerryy FFoorreexx BBrrookkeerr tthhaatt rreessppeeccttss hhiimmsseellff mmuusstt ooffffeerr aa ddeemmoo aaccccoouunntt.. 33..44 LLeevveerraaggee,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee mmaaggnniittuuddee ooff tthhee ccaappiittaall lleevveerraaggee aaddddss eexxttrraa ccaappaabbiilliittiieess ttoo FFoorreexx ttrraaddeerrss aanndd tthhaatt iiss wwhhyy iitt iiss ccoonnssiiddeerreedd aass aann iimmppoorrttaanntt ppaarraammeetteerr ooff qquuaalliittyy FFoorreexx
 15. 15. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 15 bbrrookkeerraaggee.. OOff ccoouurrssee hhiigghh lleevveerraaggee mmeeaannss hhiigghh rriisskk tthhaatt iiss wwhhyy wwee rraattee mmaaxxiimmuumm bbrrookkeerrss ooffffeerriinngg lleevveerraaggee ooff 110000::11.. HHiigghheerr lleevveerraaggee tthhaann tthhaatt,, sshhoouulldd bbee bbeetttteerr aavvooiiddeedd.. 33..55 BBoonnuuss // RReebbaattee,, ((66%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee hhiigghheerr tthhee bboonnuuss oorr rreebbaattee ooffffeerreedd,, tthhee llaarrggeerr tthhee aavvaaiillaabbllee ffuunnddss.. WWee rraattee tthheemm tthhee ssaammee bbuutt rreebbaatteess iiss tthhee cchhooiiccee ooff pprroo FFoorreexx ttrraaddeerrss.. 33..66 MMiinniimmuumm DDeeppoossiitt,, ((11%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee ssmmaalllleerr tthhee mmiinniimmuumm ddeeppoossiitt tthhee eeaassiieerr aa ttrraaddeerr ccaann ‘‘tteesstt’’ aa FFoorreexx bbrrookkeerr oonn rreeaall ccoonnddiittiioonnss.. 33..77 NNuummbbeerr ooff DDeeppoossiitt MMeetthhooddss,, ((22..55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn TThhee wwiiddeerr tthhee vvaarriieettyy ooff DDeeppoossiitt MMeetthhooddss tthhee mmoorree ssuuiittaabbllee aa bbrrookkeerr bbeeccoommeess ttoo hhiiss ccuussttoommeerr nneeeeddss.. TTrraaddeerrss wwhhoo aarree aabbllee ttoo ffuunndd tthheeiirr aaccccoouunnttss wwiitthh tthheeiirr ccuussttoomm mmeetthhoodd ssaavvee pprreecciioouuss ttiimmee.. 33..88 NNuummbbeerr ooff WWiitthhddrraawwaall MMeetthhooddss,, ((22..55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn VVaarriieettyy ooff wwiitthhddrraawwiinngg mmeetthhooddss iiss ooff eeqquuaall iimmppoorrttaannccee.. 33..99 ++AAddjjuussttmmeennttss 33..99..11 MMoorree tthhaann 110000 CCuurrrreennccyy ppaaiirrss ((++11%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt BBrrookkeerrss wwhhoo aarree aabbllee ttoo ooffffeerr ssuucchh aann eexxtteennssiivvee ccuurrrreennccyy iinnddeexx aarree rraatteedd ffaavvoorraabbllyy,, bbuutt iinn rreeaalliittyy oonnllyy aa ffeeww bbrrookkeerrss aarree aabbllee ttoo ooffffeerr mmoorree tthhaann 110000 FFoorreexx ppaaiirrss.. 33..99..22 IInntteerreesstt oonn DDeeppoossiitteedd FFuunnddss,, ((++00..5500%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt TThhiiss iiss aa vveerryy iinntteerreessttiinngg aaccccoouunntt ooppttiioonn tthhaatt uunnffoorrttuunnaatteellyy iiss ooffffeerreedd bbyy oonnllyy aa ffeeww FFoorreexx BBrrookkeerrss..
 16. 16. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 16 33..99..33 EExxiisstteennccee ooff TTrraaddiinngg CCoommppeettiittiioonnss // CChhaammppiioonnsshhiippss,, ((++00..2255%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt AA ttrraaddiinngg ccoommppeettiittiioonn ((RReeaall // DDeemmoo)) ccaann pprroovviiddee eeaassyy mmoonneeyy ffoorr ttrraaddeerrss,, bbuutt oonnllyy aa ffeeww ttrraaddeerrss aaccttuuaallllyy ppaarrttiicciippaattee ssoo tthhee rraattiinngg wweeiigghhtt ooff tthhiiss ffaaccttoorr rreemmaaiinnss vveerryy llooww ((++00..2255%%)) RRAATTIINNGG FFAACCTTOORR--33-- EEXXAAMMPPLLEESS ii)) AA FFoorreexx BBrrookkeerr pprroovviiddiinngg 5500 FFoorreexx ppaaiirrss,, pplluuss CCFFDD ttrraaddiinngg aanndd aa ddeemmoo aaccccoouunntt,, rreecceeiivveess 1122%%.. NNooww,, iiff tthhaatt bbrrookkeerr pprroovviiddeess lleevveerraaggee aatt 5500::11 aanndd aa ddeeppoossiitt bboonnuuss ooff 3300%% rreecceeiivveess aann eexxttrraa 55%%.. IIff tthhaatt bbrrookkeerr pprroovviiddeess 44 ddeeppoossiitt aanndd 44 wwiitthhddrraawwaall mmeetthhooddss aanndd mmiinniimmuumm ddeeppoossiitt ooff $$11,,550000,, rreecceeiivveess aann aaddddiittiioonnaall 44%%.. AAnndd aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee aaddjjuussttmmeennttss mmaaddee,, iiff tthhaatt bbrrookkeerr ooffffeerrss aa ttrraaddiinngg cchhaammppiioonnsshhiipp bbuutt nnoo iinntteerreesstt aatt ffuunnddss,, rreecceeiivveess aann aaddddiittiioonnaall 00..2255%% rraattiinngg.. GGrraanndd TToottaall rraattiinngg ooff 2211..2255%%.. iiii)) AA FFoorreexx BBrrookkeerr pprroovviiddiinngg 1122 FFoorreexx ppaaiirrss,, wwiitthhoouutt CCFFDD ttrraaddiinngg bbuutt wwiitthh aa ddeemmoo aaccccoouunntt,, rreecceeiivveess 33%%.. IIff iitt pprroovviiddeess lleevveerraaggee aatt 110000::11 aanndd aa ddeeppoossiitt bboonnuuss ooff 4400%% rreecceeiivveess 77%%.. IIff 22 ddeeppoossiitt aanndd 22 wwiitthhddrraawwaall mmeetthhooddss aarree aavvaaiillaabbllee aanndd tthhee mmiinniimmuumm ddeeppoossiitt iiss $$110000,, rreecceeiivveess aann aaddddiittiioonnaall 33%%.. AAnndd aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee aaddjjuussttmmeennttss mmaaddee,, iiff tthhaatt bbrrookkeerr ooffffeerrss nnoo ccoonntteessttss aanndd nnoo iinntteerreesstt oonn ffuunnddss,, rreecceeiivveess nnoo eexxttrraa rraattiinngg.. GGrraanndd TToottaall rraattiinngg ooff 1133..0000%%..
 17. 17. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 17 ((66)) TTeecchhnnoollooggyy && IInnnnoovvaattiioonn,, ((WWeeiigghhtt 2200%%)) TThhee eexxiisstteennccee ooff aa tteecchhnnoollooggiiccaall eeffffiicciieenntt ttrraaddiinngg eennvviirroonnmmeenntt iiss cceerrttaaiinnllyy aa ccrruucciiaall iissssuuee wwhheenn ttrraaddiinngg FFoorreexx oonnlliinnee.. EEffffiicciieenntt tteecchhnnoollooggyy mmaakkeess ttrraaddiinngg mmoorree eennjjooyyaabbllee aanndd mmoorree pprrooffiittaabbllee,, eessppeecciiaallllyy aass ccoonncceerrnnss iinnttrraaddaayy ttrraaddeess.. FFuurrtthheerrmmoorree,, aa bbrrookkeerr tthhaatt iinnvveessttss ttooddaayy ttoo mmaakkee hhiiss sseerrvviicceess mmoorree tteecchhnnoollooggiiccaall aaddvvaanncceedd mmeeaannss aa bbrrookkeerr wwiitthh aa lloonngg--tteerrmm ppeerrssppeeccttiivvee aanndd aa ccuussttoommeerr--oorriieenntteedd bbuussiinneessss pphhiilloossoopphhyy.. TTaabbllee:: TTeecchhnnoollooggiiccaall EEffffiicciieennccyy && IInnnnoovvaattiioonn 44.. TTEECCHHNNOOLLOOGGYY WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT 44..11 NNuummbbeerr ooff AAvvaaiillaabbllee PPllaattffoorrmmss EEaacchh SSuuppppoorrtteedd PPllaattffoorrmm == 11..00%%,, mmaaxx == 55 ppllaattffoorrmmss 55..00%% 44..22 SSlliippppaaggee SSlliippppaaggee oonn EExxeeccuuttiioonn ((SSmmaalllleerr oorr EEqquuaall)):: SSlliippppaaggee << 00..55 ppiipp == 44..00%% || SSlliippppaaggee << 00..7755 ppiipp == 33..55%% || SSlliippppaaggee << 11 ppiipp == 33..00%% || SSlliippppaaggee << 11..2255 ppiipp == 22..55%% || SSlliippppaaggee << 11..55 ppiipp == 22..00%% || SSlliippppaaggee << 11..7755 ppiipp == 11..55%% || SSlliippppaaggee << 22..00 ppiipp == 11..00%% 44..00%% 44..33 AAuuttoommaatteedd TTrraaddiinngg ((EExxppeerrtt AAddvviissoorrss)) YYeess == 22..00 %% // NNoo == 00 %% 22..00%% 44..44 MMTT44 // MMTT55 AAvvaaiillaabbiilliittyy YYeess == 22..00 %% // NNoo == 00 %% 22..00%% 44..55 MMoobbiillee TTrraaddiinngg EEaacchh SSuuppppoorrtteedd DDeevviiccee == 00..5500 %% ((iiPPhhoonnee,, iiPPaadd,, AAnnddrrooiidd,, WWiinnddoowwss MMoobbiillee,, BBllaacckkbbeerrrryy)),, mmaaxx == 44 ddeevviicceess ** SSppeecciiaall HHTTMMLL55 AAppppss tthhaatt aarree ccoovveerriinngg aallll ddeevviicceess == 22..00 %% 22..00%% 44..66 SSccaallppiinngg // HHeeddggiinngg YYeess bbootthh == 11..00 %% || YYeess oonnllyy HHeeddggiinngg oorr SSccaallppiinngg == 00..55%% || NNoo == 00 %% 11..00%% 44..77 CCuussttoommeerr SSeerrvviiccee 2244//77 == 11..00 %%,, || 2244//66 == 00..55 %%,, || 2244//55 == 00 %%,, || eemmaaiill == 11..00%%,, || 44..00%%
 18. 18. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 18 44.. TTEECCHHNNOOLLOOGGYY WWEEIIGGHHIINNGG AANNAALLYYSSIISS WWEEIIGGHHTT PPhhoonnee == 11..00 %%.. || LLiivvee CChhaatt == 11..00 %%,, || SSkkyyppee == 00..55 %%,, || CCaallll-- BBaacckk == 00..55 %% TTOOTTAALL== 2200..00%% 44..88 AADDJJUUSSTTMMEENNTTSS AAddjjuussttmmeenntt ooff FFaaccttoorr--44 bbyy kkeeeeppiinngg tthhee OOvveerraallll RRaattiinngg aatt mmaaxxiimmuumm 2200..00 %% 44..88..11 PPAAMMMM MMaannaaggeedd AAccccoouunnttss PPAAMMMM == 00..55 %% // SSiimmppllee MMaannaaggeedd == 00..2255%%,, NNoo == 00 %% ++00..55%% 44..88..22 AAPPII TTrraaddiinngg YYeess == 00..55 %% // NNoo == 00 %% ++00..55%% FFAACCTTOORR--44 EEXXPPLLAANNAATTIIOONN:: 44..11 NNuummbbeerr ooff AAvvaaiillaabbllee PPllaattffoorrmmss,, ((55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn AA wwiiddee vvaarriieettyy ooff ttrraaddiinngg ppllaattffoorrmmss pprroovviiddeess ttrraaddeerrss wwiitthh mmoorree ooppttiioonnss.. 44..22 SSlliippppaaggee,, ((44%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn EExxeeccuuttiioonn ddeellaayyss aanndd rree--qquuootteess aarree cceerrttaaiinnllyy ssoommee ooff tthhee wwoorrsstt eenneemmiieess ooff SShhoorrtt--TTrraaddeerrss.. FFuurrtthheerrmmoorree,, PPoossiittiioonn aanndd SSwwiinngg TTrraaddeerrss ccaann aallssoo bbee hhaarrmmeedd bbyy eexxeeccuuttiioonn ddeellaayyss.. SSoommeeoonnee wwhhoo ttrraaddeess iinn tthhee lloonngg--rruunn hhaass ttoo eenntteerr iinn tthhee sshhoorrtt--rruunn.. TThhee ttiimmiinngg ooff tthhaatt eennttrraannccee uussuuaallllyy ooccccuurrss aafftteerr ssoommee iimmppoorrttaanntt nneewwss hhaavvee ‘‘ttrriiggggeerreedd’’ aa ttrraaddee.. EExxaaccttllyy aatt tthhaatt ttiimmee,, hhiigghh sslliippppaaggee aanndd ddeellaayyss ccaann lleeaadd sswwiinngg--ttrraaddeerrss ttoo ppaayy vveerryy hhiigghh eennttrraannccee pprreemmiiuummss.. 44..33 AAuuttoommaatteedd TTrraaddiinngg ((EExxppeerrtt AAddvviissoorrss)),, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee aabbiilliittyy ttoo rreecceeiivvee ssiiggnnaallss ffrroomm EExxppeerrtt AAddvviissoorrss ((ii..ee.. ZZuulluu TTrraaddee aanndd TTrraaddeennccyy''ss MMiirrrroorr TTrraaddeerr)) iiss aann iimmppoorrttaanntt ttrraaddiinngg ffeeaattuurree.. 44..44 MMoobbiillee TTrraaddiinngg,, ((22%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn MMoobbiillee ttrraaddiinngg iiss nnoott jjuusstt aa ttrreenndd,, iitt iiss tthhee ffuuttuurree ooff ttrraaddiinngg..
 19. 19. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 19 44..55 MMTT44 // MMTT55 AAvvaaiillaabbiilliittyy,, ((11%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn MMeettaaTTrraaddeerr ppllaattffoorrmm iiss aa cclleeaarr ssttaannddaarrdd iinn tthhee FFoorreexx iinndduussttrryy.. 44..66 SSccaallppiinngg aanndd HHeeddggiinngg,, ((11%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: SSeelleeccttiioonn TThhee aabbiilliittyy ttoo ssccaallpp FFoorreexx ccuurrrreenncciieess iiss aann iissssuuee iimmppoorrttaanntt ffoorr oonnllyy aa ffeeww ttrraaddeerrss,, aanndd tthhaatt iiss wwhhyy tthhee ttoottaall wweeiigghhtt ooff tthhiiss ssuubb--ffaaccttoorr iiss jjuusstt 11%%.. 44..77 CCuussttoommeerr SSeerrvviiccee,, ((44%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAccccuummuullaattiioonn OOnnlliinnee sseerrvviicceess rreeqquuiirree tthhee eexxiisstteennccee ooff aa hhiigghh--qquuaalliittyy ccuussttoommeerr sseerrvviiccee.. WWee rraattee 2244//66 aanndd 2244//77 ccuussttoommeerr sseerrvviiccee,, aanndd aadddd rraattiinngg ppooiinnttss ttoo tthhee eexxiisstteennccee ooff eemmaaiill,, PPhhoonnee,, CCaallll--BBaacckk,, SSkkyyppee aanndd LLiivvee CChhaatt.. 44..88 ++AAddjjuussttmmeennttss 44..88..11 PPAAMMMM // MMaannaaggeedd AAccccoouunnttss,, ((00..55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt MMaannaaggeedd aaccccoouunnttss hhaavvee bbeeccoommee vveerryy ppooppuullaarr nnoowwaaddaayyss ssoo wwee rraattee tthheeiirr eexxiisstteennccee ffaavvoorraabbllyy.. WWee rraattee PPAAMMMM wwiitthh mmaaxxiimmuumm ++00..55%% aanndd ssiimmppllee MMaannaaggeedd AAccccoouunnttss wwiitthh ++00..2255%%.. 44..88..22 AAPPII TTrraaddiinngg,, ((00..55%%)) --RRaattiinngg MMeetthhoodd:: AAddjjuussttmmeenntt TThhee aavvaaiillaabbiilliittyy ooff AAPPII ttrraaddiinngg iinnddiiccaatteess ffuurrtthheerrmmoorree tthhaatt aa FFoorreexx BBrrookkeerr ffooccuuss oonn ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt ttrraaddiinngg tteecchhnnoollooggyy.. RRAATTIINNGG FFAACCTTOORR--44-- EEXXAAMMPPLLEESS ii)) AA FFoorreexx BBrrookkeerr pprroovviiddiinngg 55 ttrraaddiinngg ppllaattffoorrmmss,, iinncclluuddiinngg MMTT44,, wwiitthh sslliippppaaggee 11..55 ppiipp,, ffuullll mmoobbiillee ttrraaddiinngg aanndd bbyy eennaabblliinngg aauuttoommaatteedd ttrraaddiinngg aanndd ssccaallppiinngg // hheeddggiinngg rreecceeiivveess 1144..00%%.. IInn aaddddiittiioonn iiff tthhaatt bbrrookkeerr ooffffeerrss pphhoonnee,, eemmaaiill,, 2244//66 aanndd lliivvee cchhaatt rreecceeiivveess aann eexxttrraa 33..55%%.. FFiinnaallllyy iiff iitt pprroovviiddeess PPAAMMMM AAccccoouunnttss bbuutt nnoo AAPPII ttrraaddiinngg rreecceeiivveess ++11%%.. GGrraanndd TToottaall RRaattiinngg iiss 1188..55%%..
 20. 20. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 20 iiii)) AA FFoorreexx BBrrookkeerr pprroovviiddiinngg 22 ttrraaddiinngg ppllaattffoorrmmss,, iinncclluuddiinngg MMTT44,, wwiitthh sslliippppaaggee 22..00 ppiipp,, ssuuppppoorrttiinngg 22 mmoobbiillee ddeevviicceess aanndd bbyy rreejjeeccttiinngg aauuttoommaatteedd ttrraaddiinngg,, ssccaallppiinngg aanndd hheeddggiinngg rreecceeiivveess 66..00%%.. IInn aaddddiittiioonn iiff tthhaatt bbrrookkeerr ooffffeerrss eemmaaiill,, 2244//55,, pphhoonnee aanndd lliivvee cchhaatt iitt rreecceeiivveess aann eexxttrraa 33..00%%.. IIff tthhaatt bbrrookkeerr pprroovviiddeess ssiimmppllee MMaannaaggeedd AAccccoouunnttss bbuutt nnoott AAPPII ttrraaddiinngg rreecceeiivveess aann eexxttrraa ++11%%,, ffrroomm aaddjjuussttmmeennttss mmaaddee.. GGrraanndd TToottaall RRaattiinngg iiss 1100..00%%..
 21. 21. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 21 IIff wwee ssuumm tthhee rreessuullttss ooff RRaattiinngg FFaaccttoorrss 11,, 22,, 33,, aanndd 44 wwee aarree aabbllee ttoo ccaallccuullaattee tthhee OOvveerraallll BBrrookkeerr''ss RRaattiinngg.. 44--FFAACCTTOORRSS RRAATTIINNGG WWEEIIGGHHTT FFaaccttoorr--11:: SSaaffeettyy ooff TTrraaddiinngg FFuunnddss 2266..0000%% FFaaccttoorr--22:: OOvveerraallll TTrraaddiinngg CCoosstt 2288..0000%% FFaaccttoorr--33:: TTrraaddiinngg OOppttiioonnss 2266..0000%% FFaaccttoorr--44:: TTeecchhnnoollooggiiccaall EEffffiicciieennccyy 2200..0000%% == 110000..0000%% FFiinnaall WWoorrddss --TToowwaarrddss tthhee FFuuttuurree TThhee iiddeeaa,, aanndd tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn,, ooff tthhee sseerriieess ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaass iiss uunniiqquuee,, bbuutt iitt hhaass ssttiillll aa lloonngg wwaayy ttoo ggoo bbeeffoorree iitt bbeeccoommeess ccoommpplleetteellyy ooppttiimmiizzeedd.. TThhiinnkkiinngg aatt tthhee ffuuttuurree aanndd ggiivveenn tthhee uuppccoommiinngg pprroobblleemm ooff tthhee wweebb rroobboottss,, tthhiiss wwaayy ooff RRaattiinngg FFiinnaanncciiaallss wwiillll bbeeccoommee aann iinndduussttrryy ssttaannddaarrdd,, ssoooonneerr oorr llaatteerr.. TThhee rreeaassoonn iiss tthhaatt iitt ccaann hheellpp ttrraaddeerrss ttoo cchhoooossee bbeetttteerr bbrrookkeerrss aanndd tthhee iinndduussttrryy ttoo bbeeccoommee aa ‘‘SSAAFFEERR’’ ppllaaccee ffoorr eevveerryyoonnee,, iinncclluuddiinngg tthhee ddeesscceenntt BBrrookkeerraaggee CCoommppaanniieess wwhhiicchh ddiisslliikkee tthhiiss ddiirrttyy ‘‘ggaammee’’ ooff uusseerr rraattiinnggss.. SSccaamm BBrrookkeerrss aarree nnoott jjuutt hhaarrmmiinngg TTrraaddeerrss bbuutt tthheeyy aallssoo aadddd aann eexxttrreemmee lleevveell ooff SSyysstteemmiicc RRiisskk iinn tthhee wwhhoollee FFiinnaanncciiaall IInndduussttrryy.. EEvveerryy pprrooffeessssiioonnaall ppaarrttiicciippaattiinngg iinn tthhee FFiinnaanncciiaall IInndduussttrryy ttooddaayy iiss oobblliiggaatteedd ttoo ppaayy aa ‘‘PPrreemmiiuumm’’ bbeeccaauussee ooff ssoommee uunneetthhiiccaall ccoommppaanniieess wwhhiicchh aarree uussuuaallllyy nnoott rreegguullaatteedd aanndd oofftteenn cchhoooossee OOffffsshhoorree CCoouunnttrriieess aass tthheeiirr HHeeaaddqquuaarrtteerrss BBaassee iinn oorrddeerr ttoo eexxppllooiitt iinneeffffiicciieenncciieess iinn tthhee llooccaall lleeggiissllaattiivvee ffrraammeewwoorrkk rreeggaarrddiinngg ccoorrppoorraattee ssuuppeerrvviissiioonn.. ■■ GGiioorrggooss PPrroottoonnoottaarriiooss FFiinnaanncciiaall AAnnaallyysstt ––WWeebb PPrroojjeeccttss LL CCOOMMPPAARRIISSOONNSS aatt TTrraaddiinnggCCeenntteerr..oorrgg CCOOMMPPAARREE:: ►► FFoorreexx BBrrookkeerrss ►► CCFFDD BBrrookkeerrss ►► BBiinnaarryy BBrrookkeerrss ►► EExxppeerrtt AAddvviissoorrss ►► SSiiggnnaall PPrroovviiddeerrss
 22. 22. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 22 ((77)) FFoorreexx FFoorrmmuullaa 44 RRaattiinngg RReessuullttss TThhee ffiirrsstt rraattiinngg rreessuullttss ooff tthhee FFoorreexx BBrrookkeerr FFoorrmmuullaa vv..44 aarree ppuubblliisshheedd oonn tthhee aaffffiilliiaatteedd FFxxPPrrooss..nneett.. IINNDDIIVVIIDDUUAALL RRAATTIINNGG FFAACCTTOORR 33 TTRRAADDIINNGG LLEEVVEELL FFOORREEXX BBRROOKKEERR TToottaall RRaattiinngg SSaaffeettyy CCoosstt OOppttiioonnss TTeecchhnnoollooggyy BBeeggiinnnneerrss AAddvvaanncceedd FFxxPPrrooss FFUULLLL RRAATTIINNGG LLIINNKK LLiiqquuiidd MMaarrkkeettss ►► VVIISSIITT BBRROOKKEERR 8833..3388%% 8811..33%% 7788..66%% 9911..44%% 8822..55%% 7711..00%% 8822..22%% 8844..77%% ►►LLQQDD MMaarrkkeettss XXEEMM ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 8800..7766%% 8811..88%% 7711..4433 110000..0000%% 6677..55%% 7711..66%% 7722..77%% 6688..9999%% ►►XXeeMMaarrkkeettss HHoott FFoorreexx ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 7777..7788%% 6633..66%% 6666..00%% 9977..11%% 8877..55%% 8800..66%% 8811..88%% 7788..99%% ►►HHoottFFoorreexx AAllppaarrii UUKK ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 7799..4400%% 9966..77%% 6600..77%% 8855..66%% 7755..00%% 7722..55%% 7755..77%% 7755..33%% ►►AAllppaarrii UUKK AAvvaaTTrraaddee ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 7766..4477%% 8844..55%% 5588..99%% 9922..33%% 7700..00%% 7700..11%% 6666..77%% 6600..44%% ►►AAvvaaTTrraaddee DDuukkaassccooppyy EEuurrooppee ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 7766..2255%% 7744..00%% 8833..99%% 6622..55%% 8866..33%% 7744..66%% 7788..11%% 7799..77%% ►►DDuukkaassccooppyy EEuurrooppee IInnssttaa FFoorreexx ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 6655..4466%% 4477..99%% 4444..66%% 110000..0000%% 7722..55%% 5555..00%% 6622..33%% 6633..44%% ►►IInnssttaaFFoorreexx ++550000 ►►VVIISSIITT BROOKKEERR 6633..9922%% 6688..99%% 5588..99%% 8888..55%% 3322..55%% 6622..66%% 5522..44%% 4433..66%% ►►PPlluuss550000 EETToorroo ►►VVIISSIITT BBRROOKKEERR 5599..7711%% 8844..55%% 4411..11%% 5544..88%% 6600..00%% 6600..44%% 5555..44%% 4499..55%% ►►eeTToorroo HHeerree aarree iiss tthhee ddiirreeccttoorryy ffoorr tthhee FFoorreexx BBrrookkeerr RRaattiinnggss aatt FFxxPPrrooss..nneett:: ►► FFoorreexx BBrrookkeerrss DDiirr,, uussiinngg tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 aatt FFxxPPrrooss..nneett BR
 23. 23. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 23 ((88)) BBiinnaarryy OOppttiioonnss RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv33..55 TThhee iinnttrroodduuccttiioonn ooff tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv..33..55 bbyy BBiinnaarryyVVaalluuee..ccoomm iiss sseerrvviinngg aann iimmppoorrttaanntt mmiissssiioonn.. TThhiiss mmiissssiioonn iiss ttoo pprroovviiddee aa 110000%% oobbjjeeccttiivvee ffrraammeewwoorrkk iinn oorrddeerr ttoo rraattee tthhee wwoorrlldd''ss bbiinnaarryy ooppttiioonn bbrrookkeerrss.. BByy rraattiinngg bbrrookkeerrss iinn aann oobbjjeeccttiivvee wwaayy uusseerrss aarree aabbllee ttoo cchhoooossee tthhee bbrrookkeerraaggee sseerrvviiccee tthhaatt ssuuiitt tthheemm bbeesstt.. FFuurrtthheerrmmoorree,, uusseerrss aarree aabbllee ttoo iiddeennttiiffyy ttrraaddiinngg aassppeeccttss tthhaatt tthheeyy wweerreenn''tt aawwaarree ooff aanndd tthhuuss eennhhaannccee tthheeiirr kknnoowwlleeddggee uuppoonn ttrraaddiinngg.. »» BBiinnaarryy OOppttiioonn BBrrookkeerrss FFoorrmmuullaa vv33..55,, aatt BBiinnaarryyVVaalluuee..ccoomm HHeerree iiss aa ccoommppaarriissoonn ttaabbllee bbaasseedd oonn RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv33..55 aatt BBiinnaarryyVVaalluuee..ccoomm:: ►► CCoommppaarree BBrrookkeerrss aanndd tthheeiirr RRaattiinnggss uussiinngg tthhee FFoorrmmuullaa vv33..55
 24. 24. FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 –– QQeexxppeerrtt..ccoomm 24 SSeerriieess ooff RRaattiinngg FFoorrmmuullaass ©© GGeeoorrggee PPrroottoonnoottaarriiooss 22001144 CCOOPPYYRRIIGGHHTT IINNFFOORRMMAATTIIOONN AALLLL RRIIGGHHTTSS RREESSEERRVVEEDD.. NNoo ppaarrtt ooff tthhiiss eeBBooookk ((iinncclluuddiinngg tteexxtt,, iinnffoorrmmaattiioonn,, ttaabblleess,, aannaallyyssiiss,, rreessoouurrcceess aanndd iimmaaggeess)) mmaayy bbee ccooppiieedd,, rreepprroodduucceedd,, mmiirrrroorreedd oorr ssoolldd.. DDIISSCCLLAAIIMMEERR AANNDD LLEEGGAALL NNOOTTIICCEE TThhee iinnffoorrmmaattiioonn pprreesseenntteedd iinn tthhiiss eeBBooookk rreepprreesseennttss tthhee vviieeww ooff tthhee aauutthhoorr.. EEvveerryy aatttteemmpptt hhaass bbeeeenn mmaaddee bbyy tthhee aauutthhoorr ttoo vveerriiffyy aallll iinnffoorrmmaattiioonn iinncclluuddeedd iinn tthhiiss eeBBooookk,, bbuutt tthheerree iiss nnoo gguuaarraanntteeee aabboouutt tthhee aaccccuurraaccyy aanndd tthhee rreelliiaabbiilliittyy ooff aannyy iinnffoorrmmaattiioonn pprreesseenntteedd iinn tthhiiss eeBBooookk.. IInn aaddddiittiioonn,, tthhee RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 eeBBooookk mmaayy iinncclluuddee aaffffiilliiaattee lliinnkkss.. TThhiiss eeBBooookk iiss nnoott iinntteennddeedd ffoorr uussee aass aa ssoouurrccee ooff ffiinnaanncciiaall oorr iinnvveessttmmeenntt aaddvviiccee.. RRIISSKK WWAARRNNIINNGG TThheerree iiss ccoonnssiiddeerraabbllee eexxppoossuurree ttoo rriisskk wwhheenn ttrraaddiinngg FFoorreexx,, FFuuttuurreess aanndd BBiinnaarryy OOppttiioonnss.. TTrraaddiinngg FFoorreexx,, BBiinnaarryy OOppttiioonnss aanndd ootthheerr lleevveerraaggeedd pprroodduuccttss iinnvvoollvveess aa ssiiggnniiffiiccaanntt lleevveell ooff rriisskk aanndd iiss nnoott ssuuiittaabbllee ffoorr aallll iinnvveessttoorrss.. BBeeffoorree uunnddeerrttaakkiinngg aannyy ssuucchh ttrraannssaaccttiioonnss yyoouu sshhoouulldd eennssuurree tthhaatt yyoouu ffuullllyy uunnddeerrssttaanndd tthhee rriisskkss iinnvvoollvveedd aanndd sseeeekk iinnddeeppeennddeenntt aaddvviiccee iiff nneecceessssaarryy.. TThhee ppoossssiibbiilliittyy aallwwaayyss eexxiissttss tthhaatt yyoouu ccoouulldd ssuussttaaiinn aa ssuubbssttaannttiiaall lloossss.. NNeevveerr ttrraaddee wwiitthh ffuunnddss tthhaatt yyoouu mmaayy nneeeedd iinn tthhee ffuuttuurree.. PPaasstt ppeerrffoorrmmaannccee iiss nnoott nneecceessssaarriillyy iinnddiiccaattiivvee ooff ffuuttuurree rreessuullttss.. AAnnyy ooppiinniioonnss,, ssuuggggeessttiioonnss,, bbrrookkeerrss,, ssyysstteemmss,, sseerrvviicceess,, ssooffttwwaarree,, rreevviieewwss,, pprroommoottiioonnss,, bboonnuuss,, rreebbaatteess,, lliinnkkss aanndd wweebb--ssiitteess mmeennttiioonneedd oonn tthhiiss eeBBooookk aarree pprroovviiddeedd aass ggeenneerraall mmaarrkkeett ccoommmmeennttaarryy,, aanndd ddoo nnoott ccoonnssttiittuuttee iinnvveessttmmeenntt aaddvviiccee iinn aannyy wwaayy.. OOtthheerr QQeexxppeerrtt..ccoomm PPuubblliiccaattiioonnss:: ►► FFoorreexx TTrraaddiinngg vv11..00 ►► BBiinnaarryy OOppttiioonnss TTrraaddiinngg GGuuiiddee vv11..00 FFoorreexx RRaattiinngg FFoorrmmuullaa vv44..00 eeBBooookk -- CCooppyyrriigghhtt ©© MMaarrcchh 22001144 GGeeoorrggee PPrroottoonnoottaarriiooss --AAllll rriigghhttss rreesseerrvveedd wwoorrllddwwiiddee DDiissttrriibbuuttiioonn bbyy QQeexxppeerrtt..ccoomm wwwwww..QQeexxppeerrtt..ccoomm

×