O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

οδηγός καλωδίωσης απο την lergad

3.598 visualizações

Publicada em

μερικές συνδένσεις διακοπτών-ρελέ

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

οδηγός καλωδίωσης απο την lergad

 1. 1. t1legraπd Αλλέ-ρετούΥ φωτεινος διπλήςένδειξης Χρήση jZIΌταν ο φωτεινός αλλέ-ρετούρ συνδέεταl χωρίς ουδέτερο, τα λαμπάκι του λειτουΡΥεί συνεχώς Iένδειςηηροσονατολισμού). α αρ.κcιταλ.775826 jZlo φωτεινός ολλέ-ρετούρμε ουδέτερο,έχει λαμπάκικαιάΟΤG- σης λειτουργίαςτο 00010παραμέ- νει αναμμένοόσο χρόνοο δ,α- κόmnςείναικλειστός(θέαηΟΝ). Ν Ι ~ I Αλλέ-ρετούρφωτεινός,μεουδέτερο Ν Ι ~ ~.
 2. 2. L11egrand Ανιχνευτής, κινησης αρ. καταλ.775860 Χρήση ιΖ]Ενεργοποιεί το φωτισμό ενός χώρου όταν ανιχνεύει την παpoυσίaaτόμoυ, j,ι"JΤoπoθετείτoι OII! θέση ενός διακόπτη. Εγκατάσταση IΖ!Σύνδεοnχωρίς IΖ!lσχύς320 W. ~ ~ Ι Ν Ι ο ο =ο Εμβέλειαανιχνευτήγιαύψοςτοποθέτησης1,2m. max.12m H=1,2m 6m 6m 3m ο 3m 6m ο
 3. 3. Ν ..ι ... . . ο ο . ..... . t1legrand' Απλός, Αλλέ-ρετούρ αρ.καταλ.7758Olt06 Χρηση jZJΟ διaκόιιτηςμηορείνα yivtI φωτεινός με τΓΙ Βόα!! και 111 λυχνίααρ κοτσλ7758 94 ώστε γα διακρίνεταιστο σκοτάδΙ. Απλός διακόπτης(αρ.καταλ.775801) ~ ~~ ~ Ι Ν ι ""'~ "'-.'-- " Αλλέ-ρετούρ[aρ.κο'ολ.775806) ~ ~....
 4. 4. Αυτόματος κλιμακοστασίου με προειδοποιητή r::m:Dr::ιlegr.nci αρ.κατολ.04712 Χρήση ιΖ]Ρύθμισηχρόνου οπό 0,5 έως 12 min. ιΖ]Διάρκειaπροειδοποίησης20 sec μετάτο τέλος τουχρόνουρύθ. μισης με συ~oμεlώσεlς της φωιεινότητας, Εγκοτάατααη ιΖ]2000W για λαμnιnρεςπυρά- κτωοπς. lΖ1Σύνδεσημε 4 καλώδιο. ~.--'-" Σύνδεση με 4 καλώδια' ' , ι MΠOυTόν~ Ι j o oΑ2 oΒ Ι ,~'. ο Ασφάλε!α10Α αρ,καταλ.Ο3268 (πρoστooiα κuκλώμmος) o Α1 4 = '.' "10. ........... Ν
 5. 5. ..... Ι ΜΠΟlJTόν Ι Ν ...... o []!Σ!Β tιlegr.nd Αυτόματος κλιμακοστασίου αρ.καταλ.037ΟΙ Χρήση ΙΖΙΡύθμισηχρόνουαπό 0,5 έως 10 min. JZIΜε μεταγωγικόδιακόπτηγια αυτόματηή συνεχήλεlιουΡΥίο. ΙΖΙΜε διακόπτη εnlλΟΥnςστο nMI του μηχανισμούγια σύνδε- ση με 3 ή 4 καλώδια. Εγκατάσταση 1Ζ12000W για λομnιnρεςπυρά- κτωσης,1000νΑ για λαμπτήρες φθορισμού. ΙΖΙΔέχετσι απεριόριστο αριθμό μη φωτεινώνμηουτόνr max 50 φωτεινά μηουτόνμε λυχνία νέον 1 mA ~ Σύνδεσημε3 Kαλώδl~-;"'~- ΠρέnεlναγυρΙσετετOδιαKόmηεπιλοΥήςκαλωδίωσηςστηθέσηγιασύνδεση με 3 καλώδια,Για οΟνδεσημε4 KaλώδιαακολουθήστεΤVaχ.της σελ.13, ~... "ί'". . . .. -.,.o ΑΙ 4 = Ασψόλεια10Ααρ,κστω...Ο3268 (πpoσrασίσKυκλώματoς) '" ........... - , ...
 6. 6. L1legrand' ----- Αυτόνομος, μηχανισμος ελεγχουρολλών Χρήση ιΖ1Χρποιμοποlείτοlγια lrtvτan Ιρολλό. 0Δυνατότπτα αυτόματπς ri χε,- ΡοκίνnτnςλεΙΤΟUΡΥίοςμεδlοκό. πτπ 2 θέσεων, 121Σύνδεσπ με το kit αρ. καταλ- 495 04 ΙΖ!Μέγιστη ισχύς μοτέρ 500 W. Αυτόνομοςμηχανισμόςελέγχου(αρ.καταλ.775771 ~ ~......._............ Ι Ν Δ,aτσμήKaλωδίOυ: 1,5mm2 .ί. '" . . . . Μοτέρ . <:500VA Ανεμόμετρο! φωτόμετρο αρ,κοταλ49504 KOLΠί δ,aKλCιδωσης
 7. 7. Γενικός, αυτοματος, μηχανισμος ελέγχουρολλών αρ.καταλ.775772 Χρήση eIΓια τον γενικό αυιόματο ή χει. pOKivnιo έλεγχο 1rμναυτόματων μnχανισμών αρ. κοτολ 7757 79 ΙΖ!Συνδέεται 49504, ι::ι legrand ".. ._'Ψ' ~- rενικόςαυτόματοςέλεγχοςρολλών Ι Ν ,ι , ΓενIK6ςαιrrόμrnoς μηχανισμόςελtασ" oρ.Kcπιιλ.775772 ο .......... ...... ........................ ....,.. Aνεμ6μεrρo! φuπ6μετΡO .. aρ."ιπαλ,49504 ....Μοτέρ .<500VA , "..""""."""... ...:Μοτέρ ,<50QVA
 8. 8. αlegrand Θερμοστάτες, χωρου αρ.καταλ.775867168 Χρήση ΙΖΙΡύθμισιι θερμοκρασίας μετα- ~ύ +5~C και +30°C. IΖ!Δlaθέτει nεριστροφlκό μπου- ιόν με ένδειζηκαι όρια ΥΙΌ την ι;;nιλΟΥ,'iIΓΙς ελάχιστης και της μέγιστιις θερμοκρασίας. Σύνδεσησε συνδυασμόμεχρονΟδιακόπτηκαιρελέ. XΡOνOδιαKόmης αρ,καταλ,Ο3761 θερμοστάτης αρ.καταλ.775867 ''''αρ.Kaταλ,04()49 ο Θερμαντικό σώμα Ι Ν Ηλεκτρονικόςθερμοστάτηςχώρου(αρ.καταλ.775868) ι " Ν
 9. 9. t11egrand ~I Κομ-μυτατέρ, ΔιπΧός αλλέ-ρετούρ αρ.καταλ.775805/08 Χρήση eJ ο κομμυτατέρεnlτρέnεl τον έλεγχο δύο διαφορετικών κυκλωμάτων φωτισμού από έναν μόνοδιaκόητη lΖ1ο δ,nλός αλλέ-ρcτούρεπιτρέ- πει ιον έλεγχο δύο διαφορετι- κών κυκλωμάτωνφωτισμούαπό δίioσημείa. Κομμυτατέρ(αρ.καταλ.775805) ~...~..~ t N U : ι .. Διπλόςαλλέ-ρετούρ(σρ.καταλ.775808) Ν Ι . Ι. ~ ~
 10. 10. Μεσαίος αλλέ-ρετούρ, Διπολικος διακόπτης αρ.καταλ.775807t02 Χρήσπ ~o μεσαίος αλλέ-ρετούρεπι- τρέπει ιον έλεγχο ενός κυκλώ- μaιoς φωιισμoιJ από τpia δια- φορετικάσπμεία σε συνδυασμό με 2 αλλέ-ρετούρ- L1legran ιlIO διπολlκός διακόπτης επl- τρέπεl1ηSIOKonnτπς φάσηςκοι τουουδετέρου. Γ Μεσαίοςαλλέ-ρετούρ(αρ.κοταλ.775807) ~.......................................... Ν Ι ο ο ~~~"",",,"~,.- Δ,πολικόςlop.καταλ.775802) ~ I Ν . . ι ........,, ...
 11. 11. αlegrand' Μετάδοσηήχου αρ.καταλ.775722 Χρήση eJ ο ενlοχuτnςδέχεται τον nxo από JO στερεοφωνικό,το ραδιό- φωνο κ,λπ. και το μεταδίδει άλλους μέσω Γ " - "",' Μετάδοσηή~~υ ΤpoψoδoT"'ιj ~ρ, καται.. 7757 ~8 , , 230V, Πpίζαρεόμσroς οΡ,.ΟΤΟλ.770921 "':'" , , ..................... ΕVισχυτής<Lοόδο" αρ-"",,,λΠ5722 ο Ρ..λ.!τ/λ.οχ-'Ρ'ομ<Ι'; ΩP.."'αλ7ΊS726 Τροφοδοτι,ό αρ. Kcrmλ.77,7 ~8 , , 230V, Πρ(ζaΡ,U-ός αρ"σrαλ,775921 .~. ,, , ....................., Εvισχuτ/ς"σόδοu <ψ.""σΑ. 775722 Ρ,λέτ/>.εχ&lριομου <>p_I«I'r<>λ.775726 Επιτήρηση παιδικού δωματίου αρ.καταλ.775725 Χρήση jl] Με ιο στοιχείο εnlτnΡnοnς μnορούμεναέχοuμετnνaκου- OTlKn επιτt'iρnσnτου παιδικού L11egra .~- δωματίου ενώ Βρισκόμαστε ένα άλλο χώρο του σπιτιού. ο, Η σύνδεση τηλεφωνικό των μηχανισμώνγίνεταl με καλώδιο 3 ζευγών9/10, ΤόTIι;όςx"ρoσμό~ αρ.Kσrαλ,775723 "ο, Τοπ",ό,χ,φ,σμός op_t«<t<>λ.775723 ο ... Σ,aψlo,πιτ/ρησης αρ.,,,,,,,,-77~725 Μιο<ρό<ρ""", αρ..",αλ-775724 Τοπ",ό,χ"ριομός ορ.κατα>..775723 Τοπ"όςΧ"Ροσμός ορ..στα>.,?75723 ο ο ... " Ηχ'IΟ OΡ,Km""-775721 HX,io ορ..""".77ο721 H;(,io αρκαταλ.775721 Ηχ,", ap.,moλ.775721 ο . ,;12(]
 12. 12. Μετρητqς ηλεκτρικης, ενεΡΥειας ορ. καταλ.04671 Χρήση Il!Γιο ΤΠνμέτρησητης κοταναλι- οκόμενπς πλεκτρlκnς ενέργειας μοvοφασlκούκυκλώματος. Il! Με φωτεινΓι σnμανσπ ένδειξπς λεlτουργίας. Il! Οθόvn6 ψηφίων,1μονάδα'"lkWh. [DI!IDlegrond Εγκατάσταση Il! Τροφοδοσία 230 V.... ll1Απευθείας αύνδεσπ έως 32Α. ~ Μονοφασlκόςμετρnτής .Οθόνη6 ψηφίων ~rί.ιi ο (.i<)(i() 111111 kWh -"" ΘΘ ~~ , 32Α Ι Ι 230ν...~ --- ο Ο , ο ', , Ι ο., ., ' ΖΥ I/;Ι ι '- , Ι , , , , - - Ι
 13. 13. tllegran Μηχανισμοί τραβηχτοί αρ.καταλ.775809,775819 Εγκοτασταση jZIΔιακόπτης αλλέ-ρετούρ. Επι- τρέπειτον έλεγχο του φωτισμού οπόένοήδι:ίοοπμεία. ΙΖΙΜπουτάνμεταγωγικό. Για τον έλεγχο Π.χ. ιnλεχειριζόμεvου διακόπτη. Εnειδι'i το μηουτόν εiναl μεταγωγικό μπορούν να συνδεθούνδύο ΤΓΙλεχειριζόμε- νοl με εvαλλαγn στη λειιουρ. Υιοιους. Ι Ν , , 1& Μπουτόνμεταγωγικό(αρ.καταλ.7758 19) ο ο Ι Ν δ
 14. 14. 77χχ73 77χχ73 Τ7χ,73 77,,,73 77;<χ14 § § § § rn! j or:r49504! If j Ρύθμισηορίων j,::-::::", ,-:,::' ενεργοπο[ησης ο' ~~.o ο .~"ο j+ ο ",' '.' ,.Γ~.'. Uo ~ου ο ~ο ~~... .... ο .. ο . φ ~φ. . . NS ,-- ο ο'" ο 775713 775713 775713 775713 Μ1+Μ2+Μ3 775714 " "' "' Μ1+Μ2+Μ3 Ι -......-- N.LJ11 LJ11 LJ11 I1 -----230V,- 11 11 'Ι 'Ι -----Ι , , ----- Ι.. ...:$50m ..Ι Dlegrand' Dlegran Μqχανισμός ελεγχουρολλών SmartControl αρ.καταλ.775713 Χρ"οη ΙΖ!Μηχανισμός που επιτρέπει ΤΟΥ έλεγχα ενός ή περισσοτέρων ρολλώγ,Ο έλεγχος μπορεί να γίνει χεφοκiνnιαrαυτόματασε συνδυασμόμε το kit ανίχνευσης riλlου/οέρα,αρ- ~olαλ 495 04. ΙΖ!Συνδυάζεται με ιο πλακίδιο αρ. καταλ.777χ 73. Ρελέελέγχουρολλών(αρ.καταλ.775713) Ομαδικόςέλενχοςρολλών
 15. 15. Μηχανισμοί ελέγχουρολΧών αρ.καταλ.775804/14 Χρήση ΙΖ!Έλεγχος ρολλών, μπχανισμούς ίδιας με το υπόλοιπο υλικό. τεν,ών με οlaθπτlκιΊς δ,aκοnτικό αlegrand a..... '!' ,. ., " f Ι Ν- ... ..... . . . . . ~_..._... ~ Μποuτόνρολλών(αρ.κaταλ.7758 14) Ι Ν- ... . .. . . . . . . . . ~ ~......_.
 16. 16. L11egrancl - .... . '''''.~ Μποuτόναπλό, Μποuτόνφωτειν αρ.ΚQτcιλ.775811/13 Χρήση IΖΙΤσ μnουτόv εηlτρέηουΥ τον έλεγχο του αυιόματου κλιμακο- στασίου, JOυ τηλεχειριζόμενου διaκόnτnκ_λn. 121το απλό μηουτόν γίνεται φωτεινό με την ιψοσθΓΙΚΩ λυχνίας και βάσης. Έλενχοςαυτόματουκλιμακοστασίουαρ.καταλ.037 01. Σύνδεση με 4 καλώδια. ι o Aσlpάλι:ια10A αp,Kmαλ,03431 (προστασίσ KυllλώμmOς) o " , Θ:::0 ΑυτόμmοςκλιμaΚQοτaσίου αρ.Kaτaλ,037o1 Ν 1.0 "'- . .. ..;, ............
 17. 17. JΙ,~, 'Ν < σρ.Kατ'~ 05814 μ&ασφ~ιο32Ασρ.Κ 13332 m' rm:!!J1:/legr.nd Οικιακός, πινακας διανομής rm:!!1:/legr.nd Γεw<.όςδ'OK6mης40A~ αΡ,Kcπαλ,04307 ΕνδεU<τLκήλU;.Υla" αρ,καταλ,Ο44Β4 μεaσφaλεωoποζεuκτη αρ,καταλ,Ο5814 Κα/nσφ6λειaαρ,κατaλ,13:JΟ2 - <lPι:λi ~, ~. m'08629 <lΠρoστσrεuτu<όυπέρτασης αρ,καωλ,Ο3921. ΑσφαλίζεταιμεμικροαιπόματΟ40Α τ(mοuCαρ,καταλ,Ο6924, 1,5m"" ο o L o Κλέμιιαγειωσης. .---,,, """""Q"" ",οι.f,I' Ασψ<'ιλειεςτίιπου8 αρ.ι«παλOJ270 . Κλtμμα ου&τέρου Προστασια 0/κλοματισ"κοομε ασφάλε!ατύnαuC ap,KaToλ,r0386 .. Δια/ιόm<ςθερμοCFiφωνα "'''Τ)λεκτρικήςκουζίνας αρ-ι<ltrαλIJ4325 μεενδεu<tιl<tςλuχν;ες αρ.καταλCl44Β4 Acrψόλε,ες10Α ~ αρ-καταλ,Ο326Β "~-ooδι:τtpσu <ΙAσψΆΛΕU;Ιθέρμoσ(ιpωνα20A cιρ-"α/Όλ-03271 ,",ιηλι;κψικήςκοuζlνας25Α ,lρ-"ι;rroλ,03272 - IWII 11 ι lί;;j Προς ο<λέμμα ""~, Ι
 18. 18. Πίνακας mA DC 22ΚΗΖ ο.ν Returnedchannel 4-30 ΜΗΖ VHFl 47-68ΜΗΖ FM 87,5-10SMHz VHF3 120-470ΜΗΖ UHF 470-862ΜΗΖ 1F1 950.2150ΜΗΖ 1F2 2150-2400ΜΗΖ Απώλιια ατηδιεύλειιαπ , τεχνlκων , ΧαρακτηρισTlκων ηριζών τηλεόρασης .. .1.ι.1.'.8.1 .iJo'V."'.t',Jo1.".it] τν : SATR τν R τν R
 19. 19. L11egrand Πρίζατηλεόραση δορυφορικής λήψης TV+FM+SAT αρ.καταλ.775971 Χρήση ΙΖ!Πρίζα ,ηλεόρασης για λι'iψη δορυφορικού αιlμOTOς,επίγειο κοι FM. Κεραία δορυφορικής λήΨης ΚεραΙο τηλεόρασης Κεροlα ραδιοφώνου )
 20. 20. Πρίζ~ς πληροφορικης κατ.6 αρ.~αTαλ. 7758 28 t1legran Σύνδεσηηρίζαςμεκαλώδιοuτρ ο ή ~ ~
 21. 21. t11egrancl Πρίζες τη-λεφώνου Rj 45ISDN .------,%iΞ,., αρ.κατολ.775975 Χρήση IΖΙΕπlιρέηειτη σύνδεσηενός modem 010 δίκτυο, IZJΑφοδέκτες l/Δ nεριστροφnς ταχείας σύνδεσnς, χωρίς αηο- γύμνωσητου καλωδίου. Il!OI διπλοί ακροδέκτες εηlτρέ- πουν τη συνέχιση της εYKaιά- στασης aTnv εnόμενn ιηλεφωνl- KnaUOKtun. ΣύνδεσηπριζώνISDNσεσειρά Ρ1 , Ρ2 Ρ3 *10QΩ-Ο,5W-5% , , Μοβ , Ka~
 22. 22. L1legrand Πρίζεςτηλεόραση τν TV+FM TV+FM+SAT Χρπσπ ΙΖ!Όλες οι πρiζες τnλεόρασnς, γιο κόθε τύπο f;γκοτόσ,οσnς, για απλι'i λriψn τηλεόρασπς, για σύνθετη λriψn τnλεόρασnς και FM και για σύνθετπλriψπδορυ- φορ,κΩ, επίγεια και FM. "",",',','" ""","""',"'," Απλήσύνδεση Είσοδοςτουκαλωδίου Περιστροφήτης βίδας για σUΥl<ράτησητουκαλωδίου
 23. 23. Πρίζες ΤIjλεόρα<;Jης γιαεπιγειοσημα τν,αρ.καταλ.775965/66/67 TV+FM,αρ.καταλ.775968/69170 Χρήση eIΓια απλιi επίγεια λr'iΨΓI.Δυνα" τότητατοποθέτησηςμέχρι4 πρ'- ζ&lνσεσειρά, αlegrand eιΑηώλεlο διέλευσης 1,5 db, απώλεια προς την aUOKEunτης τηλεόρασης14db. αρ.καταλ.775967ή70 αρ. καταλ.775966 ήδ9
 24. 24. ΠρΟΥραμ- ματιζόιιενος θεριιοστατηςΙ χΡονο-διακόπτης ορ.καταλ.775716 Χρήση W Εμφόν,οΓΙτων ΓΙρΟΥρομμότων κοι των παραμέτρωνθερμοκρα- σίας r χρόνου σΤΓΙνοθόνη του ΓΙλοκ,δίου. ι:ιIegrand" e:lMio έζοδος 8 Α WH εnιλογnτης λειτουργίαςκαι ο ηρογραμματισμόςγίνονται μέσω του αντίστοιχουπλακιδίου. Σεσυνδυασμόμετο πλακίδιοαρ.καταλ.777χ67. Έξοδοςσε θερμαντικόσώμαμέσωρελέι'ιαπευθείαςσε καυστήρα. 0.- =:)""'Ο ''''ap,Kmoλ,0404!1 Ι Ν '" '";::::::, Β ~-~_Ξ:_Ξ_Ξ~ ....... " . ... ',"-"",---'-"'Ψ" ',"-'--'---""'-"'-""'--",-.',',.-,,"',,"''''''',''-'','', 0'0 ,-'.'",,'- ΠρΟΥραμματιζόμενοςχρονοδιακόnτnς Σεσυνδυασμόμετο πλακΙδlοαρ.καταλ.777χ68. '~o Ι Ν . . . . . . . :...
 25. 25. rm:!IIalegr.πd Προστατευτικό, υπερτασης, ισχυρ!,>ν ρευματων ορ.ιι.cιτcιλ.039 40/41/43,039 20121123 Προστασία lΖ1ΠροστατεύουνΤις ηλεκτρικές εγκαταστάσειςσε περιοχές με lδιαίτερnσυχνότητακεραυνών. jl] Μέγιστορεύμαδιαψιιγnς70 k.A. Χρήση IΖ1Με ενδεικτικά λειτουργίας: πρασινο: κaνΟΥIΚΠλειτουργίο πορτοκαλί:το στοιχείο προστα- σίας npintl να ανTlκατασταθεί 10mm' Προστασία μεαuτόμmη ααρόλεια40Α αρ,lαταλ,Ο6924 -- Θ ι~ Προστατευτικό υπέρτασης ι Ν . Προς καταναλώσεις
 26. 26. Προστατευτικό, υπερτασryς τηλεφωνικων, Υραμμων αρ.καταλ.03828129 Εγκατάσταση ΙΖ!Σε σειρά με την lπλεφωνlκn γραμμri. ΙΖΙο αρ. καταλ03828 είναι για ψηφιακήγραμμή και ο αρ- KQ- ταλ-038 29 για γρaμμπ ISDN. r::I!mQlegr.nd Χρήση IΖ!Με ενδεικτικά λειτουργίας πράσινο: κανονική λειτουργία πορτοκαλί:το στοιχείο προστα- σίας πρέπεινα αντικατασταθεί. ~ Γιαψηφιακήγραμμή:"~---"""':""-"",:"""~ 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eι ΟΙ . - - .
 27. 27. Φ6οη Ι Ι Ν πριναπό τορελέ διαρροής , , o 0 00 Ρελέισχύοςμ.ε αθόρυβηλειτουργία, γιανυκτερ-ινο τιμολόγιο αρ.καταλ.04060 Χρήση lI Τροφοδοτείορισμένεςσυσκευ- ές με το νυκτερινότιμολόγιο (π.χ.θερμοσίφωνεςl. ΙΖΙΑθόρυβοκατάτη xpronτου, r:m:mι αlegr.n ΙΖ!Διακόπτηςελέγχου3 θέσεων: υποχρεωllκnλειτουργία,ουlόμοτΓΙ λειτουργίακοι μόνιμη δ,ακοπ (I-Auto-O). Ασφάλεια20Α αρ. κοταλ.03271 (προστασία κυκλώματος) ΟuδtτεροςvuχτερlνοιJ τιμολογ[οu(δενπερνό απότο ρελέ διαρροής) :~.,~
 28. 28. rm:Dl:llegrand Ρελέ , χΡονικης καθυστέρησης ορ.κατολ.04740/41/42/43 Χρήση ΙΖΙΓια τον έλεγχο της λειτουρ- γίας ΟΝ rQFF μίας αuακευιΊς (φωτισμού,εςοφισμού, συστη- μάτων ελέΥχοΙ)και σnμαvσnς) σε προκαθορισμένουςχρόνους από 0,1 sec έως 100 h. Εγκατάσταση ΙΖΙτόση τροφοδοσίας 12 έως 230 V-. AC/DC, έξοδος 8 Α 250 V-. συνφ-Ι ανά εnαφnεξό- δου. ΚaθυστtρησηστοκλείOlμο,αρ.καταλ.04740 Ι Έξαδοςπρος ελεγχόμενη συσκευή ο ''Ji:f'@ ,,' ~~~-, , Κυκλικήλειτουργία (1Iashing),αρ.ιι:οταλ.04742 Ι Έξοδοςπρος ελεγχόμενη συσκευή
 29. 29. ι:ιlegrand' Ό Ρυθμιστές, εντασης , φωτισμουγια αμπτήρες12V', αρ.καταλ.775903/05 Χρήση IΖ!Ρύθμισnμε ηφιστροφ" Βπμσ- ΤIKOύπλr'iKτρOυ ΙΖ!Δυνατότητα ρύθμισης της min ψωτεινότπτας. oΣύνδεσπ αλ/έ.ρετούρ- μ'ω, ΓιαηλεκτρονικόμεταοΧημιπlστή(αρ.καταλ.775903'1 ΛαμmήρεςlωδΙνης12Υ μεηλεκτρονικόΜΙΣΙως 420νΑ. Σύνδεσηκαιμεαλλέ-ρετούρ. ~ 230ν Ν '" L Ν ο ο ΓιαπΜκτρομ/κόμετασΧηματιστή(αρ.κοτaλ.775905! Λαμπτήρεςlωδίνης12V..μεηλεκτρομαΥνηTlκόΜ/Σ40έως 500VA.Σύνδεσηκαιμεαλλέ-ρετούρ. L Ν
 30. 30. Ρυθμιστές, , εντασηςφωτισΥου για λαμπτηρες 230Ύ', αρ.καταΑ.775906107/10 Χρήση ΙΖΙΡύθμισημε nερlOτροφnβημα- IIKoύηλr]Kτρoυ. ΙΖΙΔυνατότηταρύθμισης της min φωτε,νότηισς, "Σύνδεση αλ/έ-ρετούρ L1legran ", μ' ΛαμmήΡεςπυράκτωσηςκαllωδΙνης230 V'"60-600W. Ν Ι ~....................................... ο._c::::::)ισ-ο Λαμmήρεςφθορισμού500W μεηλεκτρονικόμπόλαστ. Σύνδεσηκαιμεαλλέ-ρετοίίρ. "'" ~ Ι
 31. 31. t:IIi:D αlegraπd Ρυθμιστής 1000W αρ. κaταλ.03464 Χρήση ιΖΙΡυ8μιστnςένΤOOΓlς φωτισμού για έλεγΧΟαπό aπόοτααπ. Εγκατάσταση jlI ΛαμΓΙlιΊρες πuράκτωσης r lωδίνης 230 V Ισχύς 100έως 1000 W. ιΖιΧειρισμόςαπό απόστασημε μη φωτεινό μπουτόν, .~., Π-υράκτωΙσπςή ιωδ'.ίνης2"103'O'"V' ~ ,.._" , ~o.'. ..l .... B~OO Ι ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~EJ Ν Ι .. . ~..... ' ......... ....
 32. 32. []!ΣD αlegr.πd Ρυθμιστής 500W ορ. KQTQλo03655 Χρήση ιΖ]Ρυθμιστnς Εγκατάσταση IΖ!Λαμnτnρες πυράκτωοπς n ιωδίνπς 230 V,," ΙΖ!Ισχύς 60 έως 500 W. 12!Χειρισμός με πλήκτρο στην πρόσοψπτου ρυθμισιt'i. Ι . D Ν Ι ,- ...... . . . -L - -, ' ............ ,
 33. 33. αlegrand' Ρυθμιστής, εντασης, φωτισμου αρ. καταλ.7759ΟΙ Χρήση Il! Ρύθμισημε nεριστΡοφril3πμα- IIKoύηλr1Kτρoυ, ΙΖ!Για λαμnτnρες φθορισμού (2)26 mm Εγκατάσταση IZJΜε ηλεκτρονικάμηάλαστ 1-10V IZJΣύνδεση κοι με διακόπτη αλ/ε-ρετούρ- --_...._. Γιαλαμητήρεςφθορισμού1-10V, g 26mm , Ι , EVG ', 1-10V -, Ι , ', EVG Ι- ; 1-10V - Ι Ν +_LN ....ιι.., " . Ι ο o_c=::)OU-"'O <fu '=- π:@ :D '0 ο" .' ,., .2 L-Ν Αλλέ-ρετούρ ο , ο
 34. 34. ................ ..L ......... MηφωτεινόμΠOUΤόν 50mAmaχ -,,,. '.~ Μπάλαστ. "- . .' '.lDV., ., . ~~~~,ΛαμmήρεςφθOρισμO 026Kαιeι16ή ) ι/Ι ι/Ι ι/Ι Ι/Ι ). λαμmήρεςol~oνoμlKOI / ι/ι ι/ι Ι/ι ι/ .. , - ., . Oll~:(~) .~ Μπόλαστ. .' 1.10V... . , . ~~OD .. 11 Ρυθμιστής λαμπτήρων φθορισμού 1500νΑ αρ.καταλ.03662 []!Σ!!Ι Dleg,on ~ Εγκατάστοσπ ΙΖ!Λoμπτι'iρες φθορισμού 1500ΥΑ με μπάλαοτ 1-10 ν- IZJΡύθμlοη φωιειvόιnιας από τον ρυθμισTι'i r'i από απόσταση με μπουτόν. Il! Δυνατότητα επέκτασης έως 5000 W. Χρήση ΙΖ!Ρuθμιοll'iς έντασης φωτιομού λομnτnρωvφθορισμού με niIt- κτρονlκόμπόλασι. Ν Ι
 35. 35. , B~BB ι ;/11//1/11// / ι/ι //1 /1/;/ Ο " U~~~:C~) ~~~o . ΝΙ ι ΙΜη φωτεινάμηουτόν ο.. Ρυθμιστής πολλαπλών, εφαρμογων 1000W αρ. καταλ.036 70 Χρήση IZIΡuθμιοτnςέντασης φωτισμού για έλεγχο από απόσταση Εγκατάσταση ΙΖΙΛαμπτπρες πυράκιωaπς ή ιωδiνπς 230 V"c, Ισχύς 100 έως 1000W. [:mmαlegr.nd ΙΖ!Λαμnτnρεςιωδίνης 12 ηλεκτρομαγνητικόΜΙΣ, 100 έως 1000νΑ IZIΔιινατό,πταχειρισμούοπό τον ρυθμlOτririanόanόσταση. ΙΖΙΔυνατότηταεπέκτασηςισχύος έως 5000 W v με Ισχύς " 'Πυράκτωσnς ή ιωδίνης230V~ Ι. ...... . .. ,.. ' ...........
 36. 36. [m!B alegr.nd Τηλεχειριζόμενος διακόπτης ap. Κοτολ.Ο4Ο15 Χρήση IIIΕπιτρέπειτον έλεγχο του φω- τισμούαπό πολλάσημεία. IlIΧρπσιμοποlείτalγlαλαμπτήρες πuράKτωoπς,ιωδίνΠς 230 V, και φθορισμού, IlIΧειρlομός εiτε από την ιψό- οοψπτουμηχανισμούείτε από μπουτόνσε απόσταση. r""""'--16 Α - 230V"v.M~' ι ..0 Aσ~IΩ10A αρ.καταλ.Ο3268 (προστασία κυκλώματος) , 00 ..'.."."."' . . . * ..0 "...~.."'" - Ν . .
 37. 37. Χρήση jl] ΑνόΒεl σε nnς ρεύμστος. ι:ιlegrand Φωτισμός ασφαλείας αρ.κατσλ.775941 jl] Δυνατότnτααφαίρεσηςαπό Tn Βόσητου ώστε νο χρησιμοποιη- θεί σσν φaκός, !""""'ψ-'-r Φωτισμόςασφαλείας L Ν Διακόπτηςδύοθέσεωνκαιενδεικτικόλειτουργίας. ""-'--, , " -', " "", "- , ',- - " :,-,'ι': ~ ,- "'-, ',-, ,-~', ', ",- " <IIDDI)i) ~ .~o '.' .'''Όr.J 'O,Γil . W ."'W Ο .00 .',',-, ο ,.. , , πχ-Κανονικήλειτοuργ(ο230ν", ΔιaKσπτηςστηθέσηAUTO, εVδεllτικόαναμμένα,φόΡΤιση μπαταριaς, , -- ."Γil -:ocw.'ι' 00.
 38. 38. []!1!Β alegrand Χρονοδιακόπτες αναλογικοί με,ωρολογιακούς δεικτες ορ.καταλ.03752153/55 Χρπση ιli Δυνατότητασυνεχούς rί προ- ΥρομμΟIlζόμενηςλειτουργίας. ιli Οι δείκτες στρέφονται και προςTlςδύοκοτευθύνσεις. Εγκατόστασπ jlJΡύθμισn της ώρας με περι- στρεφόμενουςδείκτες. IΖ1Επ,λΟΥ"των προγραμμάτων με τη Borίθειoτων ακίδων του δίσκου, Παρόδειγμα:φωτισμός ι o Ασφάλειa10Α αp.Kαrαλ.03268 .. .r.~..Μί.φ~...8 Ι.... Ν Πρόγραμμα ημερπσιο ΙΖΙΑρ- κοτολ-037 52, χωρίς εφε- δρεία. ΙΖΙΑρ. καταλ.037 53, με εφε- δρεία >100h. ΙΖΙΕλάΧιστος χρόνος ηρογραμ- μαΤΙσμού30 min, [:m:Dalegran ΠρόγρQμμClεβδομοδιαίο ΙΖΙΑρ- καταλ-037 55, με εφε- δρεία >100h. ΙΖ!ΕλάΧιστος χρόνος προγραμ- ματισμού4 h. Ι , Έλεγχοςαπό16Α έως20 A-ιf!fJ!!If!!' ι Ι Ι ι Ν Ασφάλεια1ΒΑ (yιoπρoσrασίαρελέ KO()(POνOδιαKόπrη) αρ.Kατaλ.03270 Ασφάλε(ο20Α αρ,καταλ,Ο3271 Ρελέ20Α αρ.καταλ,Ο4049 Θ Θερμαντικόσωμα 20Amaχ
 39. 39. [:J!mDlegrand Χρονοδιακόπτης αναλογικός 1στοιχείου ap.καταλ.03740,03730 Χρήση eIΜε διaκόnτn δύο θέσεων γιο auvtxn ή προγραμματιζόμενη λειτουργία. Eγιcατάσταση ΙΖΙΠρόγραμμαnμερnσιομε ελά. χιστο χρόνο "ρογραμματισμού 15 min ΙΖΙΑρ. ιcaταλ-037 40, με εφε- δρεία >100h. ΙΖΙΑρ, κοτολ-037 30, χωρίς εφε- δρείο- L Ασφάλεια16Α αρ,καταλ,Ο3270 Ν Ι Θερμαντικόσώμα 16Amax
 40. 40. o "0000 rn ;, ~Ι/ -/-_/j 2Γ->I-Ί4 (0000) .Ν Ψηφιακός χΡονοδιακόπτης ημερήσιος/ εβδομαδιαίος αρ. ΚΟΤΩλ.037 61, 037 71 Χρήση eI rIα εζοlκονόμησπ ενέΡΥεlας κοι άνεση οτη λεnΟLlΡΥίατων συσκευών. r:m:mι tllegr.n -~ t'i._.-- EYKOTqaTaan eιΕφεδρείσ10έτη IΖ!Έναπρόγραμμααποτελείια από τηνώρα έναρξηςκαι την ώρα λπξπς και γίνεται για κάθε Γψέρα της εΒδομάδας. / 230ν~ 1 έξοδο,10Α ι Θερμαντικόσώμα 10Amax. ο

×