O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (15)

Anúncio

Semelhante a Da195 (20)

Da195

  1. 1. Lêi nãi ®Çu Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu trong c¬ chÕ thÞ trêng diÔn ra hÕt søc phøc t¹p vµ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Trong khi ®ã, m«i trêng kinh doanh l¹i lu«n lu«n biÕn ®éng vµ cã nhiÒu bÊt cËp. ChÝnh v× vËy, kinh doanh xuÊt khÈu ®ßi hái nhµ th¬ng m¹i ph¶i lu«n t×m tßi, ®æi míi vµ s¸ng t¹o ®Ó ®¹t ®îc c¸i ®Ých lµ lîi nhuËn. Tríc nh÷ng ®ßi hái cña xu thÕ th¬ng m¹i ho¸ toµn cÇu vµ tríc m¾t lµ viÖc ra nhËp vµo tæ chøc AFTA, c¸c chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cµng trë nªn quan träng vµ bøc thiÕt. Do nh÷ng ®ßi hái ®ã th× viÖc nghiªn cøu nh÷ng ®Ò tµi vÒ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt nam lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i lµm ngay tõ lóc nµy ®Ó s½n sµng tr íc viÖc ra nhËp vµo tæ chøc AFTA cña ViÖt Nam. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu t liÖu cña C«ng ty DONIMEX, xuÊt ph¸t tõ bèi c¶nh trong vµ ngoµi C«ng ty, em chän ®Ò tµi: “C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c«ng ty DONIMEX” Nh÷ng néi dung ®· ®îc ®Ò tµi lµm râ bao gåm : 1-C¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ë C«ng ty 2-§¸nh gi¸ kÕt qu¶ xuÊt khÈu ë C«ng ty 3-C¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa ë C«ng ty DONIMEX. V× tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n, thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu nªn b¶n ®Ò ¸n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh, chu ®¸o cña thÇy gi¸o GS.TS NguyÔn Duy Bét vµ tËp thÓ c¸c b¹n trong líp TMQT − K29 ®· gióp em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
  2. 2. PhÇn I Lý luËn c¬ b¶n vÒ kInh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I.TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1. Kh¸i niÖm cña th¬ng m¹i Quèc tÕ: Ngµy nay khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng Quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u s¾c th× th¬ng m¹i Quèc tÕ trë thµnh mét qui luËt tÊt yÕu kh¸c quan vµ ®îc xem nh lµ mét ®iÒu kiÖn TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø cha nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu tù c« lËp m×nh kh«ng quan hÖ víi kinh tÕ thÕ giíi. Th¬ng m¹i quèc tÕ trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn v× nã cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu dïng cña d©n c mét quèc gia. Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã lµ h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng hãa riªng biÖt gi÷a c¸c quèc gia. 2. Vai trß cña kinh doanh xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp hãa ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, tríc m¾t chóng ta cÇn ph¶i nhËp khÈu mét sè lîng lín m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ bªn ngoµi nh»m trang bÞ cho nÒn s¶n xuÊt. Nguån vèn ®Ó nhËp khÈu thêng dùa vµo c¸c nguån chñ yÕu lµ: vay, viÖn trî, ®Çu t níc ngoµi vµ xuÊt khÈu. Nguån vèn vay råi còng ph¶i tr¶, cßn viÖn trî vµ ®Çu t níc ngoµi th× cã h¹n, h¬n n÷a c¸c nguån nµy thêng bÞ phô thuéc vµo níc ngoµi, v× vËy nguån vèn quan träng nhÊt ®Ó nhËp khÈu chÝnh lµ xuÊt khÈu. Thùc tÕ lµ, níc nµo gia t¨ng ®îc xuÊt khÈu th× nhËp khÈu theo ®ã còng t¨ng theo. Ngîc l¹i, nÕu nhËp nhiÒu h¬n xuÊt lµm cho th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i qu¸ lín sÏ cã thÓ ¶nh hëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.2. XuÊt khÈu ®ãng gãp vµo viÖc chuÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang thay ®æi v« cïng m¹nh mÏ. §ã lµ thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khã häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi lµ tÊt yÕu ®èi víi níc ta. Ngµy nay, ®a sè c¸c níc ®Òu lÊy nhu cÇu thÞ trêng thÕ giíi lµm c¬ së ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn: - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi. Ch¼ng h¹n, khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xuÊt khÈu sÏ t¹o c¬ héi ®Çy ®ñ cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt nguyªn liÖu nh b«ng hay thuèc
  3. 3. nhuém. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu còng cã thÓ kÐp theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp bao b× phôc vô nã. - XuÊt khÈu t¹o ra kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng tiªu thô, gãp phÇn cho s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt trong níc. 2.3. XuÊt khÈu cã vai trß kÝch thÝch ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng híng ra thÞ trêng thÕ giíi, mét thÞ trêng mµ ngµy cµng c¹nh tranh. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña hµng hãa xuÊt khÈu phô thuéc rÊt lín vµo chÊt lîng, gi¸ c¶ do ®ã phô thuéc rÊt lín vµo kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt chóng. §iÒu nµy thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp trong níc ph¶i lu«n lu«n t×m tßi s¸ng t¹o ®Ó c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt lîng c«ng nghÖ s¶n xuÊt. MÆt kh¸c, xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh cßn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ kinh doanh, ®ßi hái ph¶i n©ng cao tay nghÒ ngêi lao ®éng. 2.4. XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. Th«ng qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, víi nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau ®· thu hót hµng triÖu lao ®éng víi thu nhËp kh«ng thÊp. Gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò bøc xò nhÊt trong x· héi hiÖn nay. XuÊt khÈu cßn t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu nh÷ng vËt liÖu tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét phong phó h¬n cña nh©n d©n. 2.5. XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta. §Èy m¹nh xuÊt khÈu cã vai trß t¨ng cêng sù hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c n- íc, n©ng cao ®Þa vÞ vµ vai trß cña níc ta trªn th¬ng trêng quèc tÕ ..., xuÊt khÈu vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thóc ®Èy quü tÝn dông, ®Çu t, më réng vËn t¶i quèc tÕ ... MÆt kh¸c, chÝnh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i mµ chóng ta võa kÓ trªn l¹i t¹o TiÒn ®Ò cho viÖc më réng xuÊt khÈu. Cã thÓ nãi, xuÊt khÈu kh«ng chØ ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ mµ nã cßn cïng víi ho¹t ®éng nhËp khÈu nh lµ yÕu tè bªn trong trùc tiÕp tham gia vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thuéc néi bé nÒn kinh tÕ nh: vèn, kü thuËt, lao ®éng, nguån tiªu thô thÞ trêng ... §èi víi níc ta, híng m¹nh vÒ xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng trong ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, qua ®ã tranh thñ ®ãn b¾t th¬ßI c¬, øng dông khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, rót ng¾n sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ViÖt nam so víi thÕ giíi. Kinh nghiÖm cho thÊy, bÊt cø mét níc nµo vµ trong thêi kú nµo ®Èy m¹nh ®îc xuÊt khÈu th× nÒn kinh tÕ níc ®ã trong thêi gian ®ã cã tèc ®é ph¸t triÓn cao.

×