Biologia PAU. Ecologia. La classificació dels éssers vius. CAT

Moty Martell
Moty MartellProfe em Campus 25
La classificació dels éssers vius
La biodiversitat Classificació taxonòmica
Moneres Protocists Fongs
Líquens
Vegetals
Briòfits Pteridòfits Espermatòfits
Animals
Mol·luscs
Equinoderms Cordats
Porífers Cnidaris Platihelmints,
nematodes i
anèl·lids
Artròpodes
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
Supervivència de les espècies en el temps  tamany mínim de
població  nombre crític (nombre mínim d’individus)
Espècie amenaçada: acostant-se al nombre crític
Espècie en perill d’extinció: per sota del nombre crític
Raons per a evitar la pèrdua de biodiversitat
Econòmiques i sanitàries: no es podran produir els
medicaments que surten de les espècies amenaçades
Ecològiques: estabilitat dels ecosistemes i selecció
natural
Ètiques: respecte a l’entorn que ens envolta
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Taxonomia: especialitat que classifica els éssers vius segons el
grau de parentesc evolutiu  anàlisi del DNA
Regne
Fílum Fílum Fílum
Classe Classe
Ordre Ordre Ordre
Família Família
Gènere Gènere
Espècie Espècie
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne moneres
Bacteris procariotes
Reproducció asexual
Gran varietat d’hàbitats
Reproducció i evolució molt ràpida
Fílums:
Arqueobacteris:
Membranes diferents a les de la resta
Bacteris extremòfils
Eubacteris:
Autòtrofs, heteròtrofs, fotòtrofs i quimiòtrofs.
Exemple: cianobacteris
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne protocists
Eucariotes unicel·lulars
Poden formar associacions de cèl·lules  NO pluricel·lulars
Reproducció asexual
Fílums:
Protozous:
Heteròtrofs
No patògens: paramecis i amebes
Algues
Autòtrofs fotosintètics
Ambients aquàtics
Paràsits: malaltia de la son, malària
Acolorides segons el pigment fotosintètic
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne dels fongs
Eucariotes
Unicel·lulars i pluricel·lulars
Heteròtrofs
Pluricel·lulars: “bolet” part reproductora
Hàbitats molt variats
Descomponedors al sòl
Paràsits
Simbionts
Fílums
Llevats
Floridures
Bolets
Liquen: alga + fong
Alga  aliment
Fong  humitat
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne vegetal
Eucariotes pluricel·lulars
Autòtrofs fotosintètics aerobis: CO2  O2
Vegetals
Briòfits Pteridòfits Espermatòfits
Molses Hepàtiques
Gimnospermes Angiospermes
Monocotiledònies Dicotiledònies
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne vegetal
Briòfits
Plantes molt senzilles i petites
No vasculars: no tenen conductes per a transportar les
substàncies
Escassa diferenciació cel·lular
Viuen en zones molt humides per a poder captar millor els
nutrients
Dues classes
Molses
Hepàtiques (plantes medicinals)
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne vegetal
Pteridòfits
Plantes més evolucionades
Vasculars
Cèl·lules diferenciades: arrels, tija, fulles
No tenen flors ni fruits  reproducció asexual per espores
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne vegetal
Espermatòfits
Plantes complexes
Tenen flors i / o fruits  reproducció sexual
Flor: òrgan femení i/o masculí amb diverses formes i colors
Subfílums
Gimnospermes (coníferes): flor no vistosa  sense fruit
Angiospermes: flors i fruits  llavor fecundada tancada
dins el fruit
Monocotiledònies: 1 cotiledó
Dicotiledònies: 2 cotiledons
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Eucariotes pluricel·lulars heteròtrofs
Disposen de sistema nerviós  sensibilitat al medi i actuar en
conseqüència (adaptat a cada hàbitat)
Evolució en dos sentits
Major complexitat cel·lular
Desenvolupament del sistema nerviós
Dos “subregnes”
Dipoblàstics:
Tripoblàstics: tres capes de cèl·lules a l’embrió
Animals més primitius (poca diferenciació cel·lular)
Dues capes de cèl·lules a l’embrió
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal Animals
Dipoblasts Tripoblasts
Porífers Cnidaris
Platihelmints
Nematodes
Anèl·lids
Artròpodes
Miriàpodes
Crustacis
Aràcnids
Insectes
Equinoderms
Mol·luscs
Bivalves
Gastròpodes
Cefalòpodes
Cordats
Procordats
Vertebrats
MamífersAusRèptilsAmfibisPeixos
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Porífers (esponges)
Animals més primitius
Les seves cèl·lules formen
conductes oberts a l’exterior
Cèl·lules especialitzades en
captació de nutrients i reproducció
Cnidaris
Cèl·lules musculars, sistema nerviós senzill i cavitat digestiva
Alguns viuen fixos al fons marí  formen colònies unides per
estructures de carbonat de calci
Alguns suren a l’aigua i poden nedar
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Platihelmints, nematodes i anèl·lids
Cucs en general
Platihelmints:
Cucs plans
Sistema nerviós de ganglis i fibres connectats
Nematodes:
Cucs cilíndrics
Tub digestiu complert
Vida lliure o paràsita
Anèl·lids:
Cucs de vida terrestre
Poden estar fixos dins
tubs de carbonat de
calci o es poden
desplaçar
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Mol·luscs
Closca de carbonat de calci
Començament evolutiu de l’aparició del cap
Tres classes
Gastròpodes
Cefalització bàsica  antenes
Closca de carbonat de calci en espiral
Mol·luscs de vida terrestre
Bivalves
Dues closques que es poden obrir i tancar
Brànquies primitives per a respirar
Sistema nerviós no desenvolupat
Sedentaris  filtren aigua
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Mol·luscs
Tres classes
Cefalòpodes
Closca interna
Cap desenvolupat que fa de centre nerviós
Ulls – cervell – músculs per a caçar preses
Equinoderms
Simetria radial de cinc sectors
Molt diferents de la resta d’organismes
Aparell ambulacral: diferents funcions per circulació
d’aigua
Coberta externa de plaques calcàries (a vegades espines)
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Artròpodes
Cossos de blocs articulats d’on surten apèndix (potes, ales,
antenes, ...)
Pell dura de quitina o carbonat de calci
Quatre classes
Crustacis
Aquàtics
Cos en dos blocs recobert de carbonat de calci
Dos parells d’antenes i diferent nombre de potes
Insectes
Terrestres
Cos en tres blocs
Un parell d’antenes i sis potes
Alguns tenen un o dos parells d’ales
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Artròpodes
Quatre classes
Miriàpodes
Terrestres
Cos en dos blocs
Dues antenes i moltíssimes potes
Aràcnids
Terrestres
Cos en dos blocs
Quatre parells de potes i sense antenes
Tenen annexos en forma de punxa, alguns verinosos
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Cordats
Animals superiors
Esquelet intern amb eix a l’esquena (columna vertebral)
Procordats: vertebrats primitius, la majoria extingits
Vertebrats
Cefalització evident
Extremitats per a la locomoció
Sistema nerviós desenvolupat i protegit
La sang circula per un circuit tancat
Cinc classes
Peixos
Amfibis
Rèptils
Aus
Mamífers
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Cordats
Peixos
Aquàtics
Allargats, les extremitats són aletes
Respiren per brànquies
Dos tipus:
Peixos ossis: esquelet ossi
Peixos cartilaginosos: esquelet cartilaginós
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Cordats
Amfibis
Vida terrestre, però la fase embrionària és aquàtica
Quatre potes
Metamorfosi: diferència evident entre embrions, joves i adults
(brànquies  pulmons)
Tres tipus:
Anurs: amfibis sense cua
Urodels: amfibis amb cua
Àpodes: amfibis sense potes
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Cordats
Rèptils
Vida terrestre
Pell recoberta d’escates
Posta d’ous a terra (closca dura)
Quatre tipus:
Quelonis
Saures
Ofidis
Cocodrils
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Cordats
Aus
Dues extremitats en forma de potes i dues en forma d’ales
No totes poden volar
Posta d’ous a terra (closca dura)
Mantenen la temperatura corporal constant
Pell recoberta de plomes
Les aus voladores tenen el sistema nerviós molt desenvolupat
Classificació
éssers vius
1. La
biodiversitat
2. Classificació
taxonòmica
a) Moneres
b) Protocists
c) Fongs
d) Vegetals
e) Animals
Regne animal
Cordats
Mamífers
Fecundació interna: no ponen ous
Fecundació en placenta  excepte marsupials i ornitorincs
Glàndules mamàries a les femelles
Pell recoberta de pèl
1 de 24

Recomendados

WEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL por
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTALWEGENER I LA DERIVA CONTINENTAL
WEGENER I LA DERIVA CONTINENTALDepartament d'Educació
10.9K visualizações27 slides
El regne de les plantes (1ESO) por
El regne de les plantes (1ESO)El regne de les plantes (1ESO)
El regne de les plantes (1ESO)Margalida Colombàs
8.7K visualizações29 slides
CMC TECTÒNICA DE PLAQUES por
CMC TECTÒNICA DE PLAQUESCMC TECTÒNICA DE PLAQUES
CMC TECTÒNICA DE PLAQUESDepartament d'Educació
66.7K visualizações44 slides
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 08 - Les funcions vitals en els animals por
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 08 - Les funcions vitals en els animals1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 08 - Les funcions vitals en els animals
1r ESO - Biologia i Geologia - Tema 08 - Les funcions vitals en els animalsINS Escola Intermunicipal del Penedès
4.9K visualizações53 slides
fongs por
fongsfongs
fongsescolagirasol
7.9K visualizações11 slides
Els llevats por
Els llevatsEls llevats
Els llevatsPol Ortin
14.5K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

El medi intern por
El medi internEl medi intern
El medi internStela P. Romero
2.4K visualizações24 slides
Presentació fòssils i fossilització por
Presentació fòssils i fossilitzacióPresentació fòssils i fossilització
Presentació fòssils i fossilitzacióa8061142
4.5K visualizações20 slides
Po ctmait7estrat 2part11_12 por
Po ctmait7estrat 2part11_12Po ctmait7estrat 2part11_12
Po ctmait7estrat 2part11_12nuriamarti
2.4K visualizações21 slides
Els Ecosistemes (1ESO) por
Els Ecosistemes (1ESO)Els Ecosistemes (1ESO)
Els Ecosistemes (1ESO)Margalida Colombàs
3.4K visualizações16 slides
Po ctmait7estrat 3part11_12 por
Po ctmait7estrat 3part11_12Po ctmait7estrat 3part11_12
Po ctmait7estrat 3part11_12nuriamarti
3.6K visualizações28 slides
Regne animal por
Regne animal Regne animal
Regne animal gent3
4.4K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

El medi intern por Stela P. Romero
El medi internEl medi intern
El medi intern
Stela P. Romero2.4K visualizações
Presentació fòssils i fossilització por a8061142
Presentació fòssils i fossilitzacióPresentació fòssils i fossilització
Presentació fòssils i fossilització
a80611424.5K visualizações
Po ctmait7estrat 2part11_12 por nuriamarti
Po ctmait7estrat 2part11_12Po ctmait7estrat 2part11_12
Po ctmait7estrat 2part11_12
nuriamarti2.4K visualizações
Els Ecosistemes (1ESO) por Margalida Colombàs
Els Ecosistemes (1ESO)Els Ecosistemes (1ESO)
Els Ecosistemes (1ESO)
Margalida Colombàs3.4K visualizações
Po ctmait7estrat 3part11_12 por nuriamarti
Po ctmait7estrat 3part11_12Po ctmait7estrat 3part11_12
Po ctmait7estrat 3part11_12
nuriamarti3.6K visualizações
Regne animal por gent3
Regne animal Regne animal
Regne animal
gent34.4K visualizações
Els Ecosistemes (4ESO) por Margalida Colombàs
Els Ecosistemes (4ESO)Els Ecosistemes (4ESO)
Els Ecosistemes (4ESO)
Margalida Colombàs11.1K visualizações
Aparell circulatori por mireiaso
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatori
mireiaso1.4K visualizações
Teixitis característiques cèl·lules por CC NN
Teixitis  característiques cèl·lulesTeixitis  característiques cèl·lules
Teixitis característiques cèl·lules
CC NN1.3K visualizações
Classificacio i nomeclatura éssers vius por Anna Giro
Classificacio i nomeclatura éssers viusClassificacio i nomeclatura éssers vius
Classificacio i nomeclatura éssers vius
Anna Giro16.1K visualizações
Anèl·lids por Mprof
Anèl·lidsAnèl·lids
Anèl·lids
Mprof12.5K visualizações
Classificació taxonòmica dels fongs por aula20_2012
Classificació taxonòmica dels fongsClassificació taxonòmica dels fongs
Classificació taxonòmica dels fongs
aula20_201223.1K visualizações
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES por Departament d'Educació
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
Departament d'Educació195.3K visualizações
La Cèl·lula. por Sabahat Khawar
La Cèl·lula.La Cèl·lula.
La Cèl·lula.
Sabahat Khawar5K visualizações
T3 Els processos que transformen les roques por Sergi Meseguer Costa
T3 Els processos que transformen les roquesT3 Els processos que transformen les roques
T3 Els processos que transformen les roques
Sergi Meseguer Costa9.7K visualizações
El món de les plantes (1) por Sonia
El món de les plantes (1)El món de les plantes (1)
El món de les plantes (1)
Sonia2.2K visualizações
Mol·luscs por Mprof
Mol·luscsMol·luscs
Mol·luscs
Mprof15.1K visualizações

Destaque

T6 biodiversitat por
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitatmontsejaen
5.3K visualizações27 slides
Unitat 7. les espècies, el seu origen i classificació por
Unitat 7. les espècies, el seu origen i classificacióUnitat 7. les espècies, el seu origen i classificació
Unitat 7. les espècies, el seu origen i classificacióClaraSarda
1.6K visualizações28 slides
Genetica de poblacions por
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacionsmontsejaen
4.1K visualizações33 slides
Els 5 regnes por
Els 5 regnesEls 5 regnes
Els 5 regnesLizaSmagina
32.1K visualizações8 slides
La classificacio dels essers vius por
La classificacio dels essers viusLa classificacio dels essers vius
La classificacio dels essers viusgeduga
31.7K visualizações8 slides
Els 5 regnes dels éssers vius por
Els 5 regnes dels éssers viusEls 5 regnes dels éssers vius
Els 5 regnes dels éssers viusSara Aguilera Molina
44.2K visualizações12 slides

Destaque(19)

T6 biodiversitat por montsejaen
T6 biodiversitatT6 biodiversitat
T6 biodiversitat
montsejaen5.3K visualizações
Unitat 7. les espècies, el seu origen i classificació por ClaraSarda
Unitat 7. les espècies, el seu origen i classificacióUnitat 7. les espècies, el seu origen i classificació
Unitat 7. les espècies, el seu origen i classificació
ClaraSarda1.6K visualizações
Genetica de poblacions por montsejaen
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
montsejaen4.1K visualizações
Els 5 regnes por LizaSmagina
Els 5 regnesEls 5 regnes
Els 5 regnes
LizaSmagina32.1K visualizações
La classificacio dels essers vius por geduga
La classificacio dels essers viusLa classificacio dels essers vius
La classificacio dels essers vius
geduga31.7K visualizações
Els 5 regnes dels éssers vius por Sara Aguilera Molina
Els 5 regnes dels éssers viusEls 5 regnes dels éssers vius
Els 5 regnes dels éssers vius
Sara Aguilera Molina44.2K visualizações
Classificació d'essers vius por Encarna Alcacer Tomas
Classificació d'essers vius Classificació d'essers vius
Classificació d'essers vius
Encarna Alcacer Tomas31.5K visualizações
Porquejades xavi i toni por gercarreras
Porquejades xavi i toniPorquejades xavi i toni
Porquejades xavi i toni
gercarreras1.1K visualizações
Els Invertebrats. Unitat 4 por África Moreno Vega
Els Invertebrats. Unitat 4Els Invertebrats. Unitat 4
Els Invertebrats. Unitat 4
África Moreno Vega816 visualizações
Classificació dels éssers vius por Jaumeplomer
Classificació dels éssers viusClassificació dels éssers vius
Classificació dels éssers vius
Jaumeplomer4.3K visualizações
Biologia i geologia 1r batx presentació por Biologia i Geologia
Biologia i geologia 1r batx presentacióBiologia i geologia 1r batx presentació
Biologia i geologia 1r batx presentació
Biologia i Geologia1.3K visualizações
Els éssers vius. Els vegetals por Victoria Sureda
Els éssers vius. Els vegetalsEls éssers vius. Els vegetals
Els éssers vius. Els vegetals
Victoria Sureda4.4K visualizações
Tema 1 bio1 la composició dels éssers vius power point por dexperimentals.an
Tema 1 bio1 la composició dels éssers vius power pointTema 1 bio1 la composició dels éssers vius power point
Tema 1 bio1 la composició dels éssers vius power point
dexperimentals.an6.8K visualizações
LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS por conchi
LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUSLA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS
LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS
conchi12.6K visualizações
Genètica i evolució 2nbat por montsejaen
Genètica i evolució 2nbatGenètica i evolució 2nbat
Genètica i evolució 2nbat
montsejaen6.6K visualizações
Biología PAU. Ecología. La clasificación de los seres vivos. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Ecología. La clasificación de los seres vivos. ESPBiología PAU. Ecología. La clasificación de los seres vivos. ESP
Biología PAU. Ecología. La clasificación de los seres vivos. ESP
Moty Martell8.2K visualizações
Els pteridòfits de catalunya (falgueres i equisets) por macarulles
Els pteridòfits de catalunya (falgueres i equisets)Els pteridòfits de catalunya (falgueres i equisets)
Els pteridòfits de catalunya (falgueres i equisets)
macarulles45.1K visualizações
NOMENCLATURA CATALANA PEIXOS por kruskis
NOMENCLATURA CATALANA PEIXOSNOMENCLATURA CATALANA PEIXOS
NOMENCLATURA CATALANA PEIXOS
kruskis24.6K visualizações
Els animals, els peixos por jnavarr9
Els animals, els peixosEls animals, els peixos
Els animals, els peixos
jnavarr926K visualizações

Similar a Biologia PAU. Ecologia. La classificació dels éssers vius. CAT

Tema2.la diversitat de la vida por
Tema2.la diversitat de la vidaTema2.la diversitat de la vida
Tema2.la diversitat de la vidaavazqu23
2.7K visualizações18 slides
Unitat 3 b por
Unitat 3 bUnitat 3 b
Unitat 3 bRamon Batlle Pujals
3.1K visualizações21 slides
Classifiquem els éssers vius por
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers viusPEPESTEL
9.1K visualizações15 slides
La diversitat dels_essers_vius por
La diversitat dels_essers_viusLa diversitat dels_essers_vius
La diversitat dels_essers_viustxapisan
2.4K visualizações31 slides
Biologia moneres por
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneresernywarrior
645 visualizações6 slides
Biologia moneres por
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneresernywarrior
756 visualizações6 slides

Similar a Biologia PAU. Ecologia. La classificació dels éssers vius. CAT(20)

Tema2.la diversitat de la vida por avazqu23
Tema2.la diversitat de la vidaTema2.la diversitat de la vida
Tema2.la diversitat de la vida
avazqu232.7K visualizações
Classifiquem els éssers vius por PEPESTEL
Classifiquem els éssers viusClassifiquem els éssers vius
Classifiquem els éssers vius
PEPESTEL9.1K visualizações
La diversitat dels_essers_vius por txapisan
La diversitat dels_essers_viusLa diversitat dels_essers_vius
La diversitat dels_essers_vius
txapisan2.4K visualizações
Biologia moneres por ernywarrior
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneres
ernywarrior645 visualizações
Biologia moneres por ernywarrior
Biologia moneresBiologia moneres
Biologia moneres
ernywarrior756 visualizações
5 regnes por dafemu
5 regnes5 regnes
5 regnes
dafemu855 visualizações
5 regnes por dafemu
5 regnes5 regnes
5 regnes
dafemu464 visualizações
Els cinc regnes por sergi3006
Els cinc regnesEls cinc regnes
Els cinc regnes
sergi3006524 visualizações
Origen de la vida 2010 2011 por Maria del Mar lago
Origen de la vida 2010 2011Origen de la vida 2010 2011
Origen de la vida 2010 2011
Maria del Mar lago1.1K visualizações
1 esot5 art por lantonica
1 esot5 art1 esot5 art
1 esot5 art
lantonica1.1K visualizações
Regne Animal por Aurora
Regne AnimalRegne Animal
Regne Animal
Aurora302 visualizações
Jana moneres i invertebrats por escola juncadella
Jana moneres i invertebratsJana moneres i invertebrats
Jana moneres i invertebrats
escola juncadella910 visualizações
Essersvius evolucio biodiversitat_ecosistema_1_eso por bsaura2
Essersvius evolucio biodiversitat_ecosistema_1_esoEssersvius evolucio biodiversitat_ecosistema_1_eso
Essersvius evolucio biodiversitat_ecosistema_1_eso
bsaura2502 visualizações
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CATBiologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Biologia PAU. Ecologia. Els ecosistemes. CAT
Moty Martell2.3K visualizações
Ccnn2eso cat 002 por mvicensm
Ccnn2eso cat 002Ccnn2eso cat 002
Ccnn2eso cat 002
mvicensm2.9K visualizações
Tema 7 animals por Raquel Ibáñez
Tema 7 animalsTema 7 animals
Tema 7 animals
Raquel Ibáñez6.6K visualizações
Els éssers vius por meri76
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
meri765.2K visualizações
Treball naturals iris vargas i carles gasco por Carles5
Treball naturals iris vargas i carles gascoTreball naturals iris vargas i carles gasco
Treball naturals iris vargas i carles gasco
Carles5406 visualizações

Mais de Moty Martell

Biología PAU. Inmunología. ESP por
Biología PAU. Inmunología. ESPBiología PAU. Inmunología. ESP
Biología PAU. Inmunología. ESPMoty Martell
3.5K visualizações22 slides
Biología PAU. Microbiología. ESP por
Biología PAU. Microbiología. ESPBiología PAU. Microbiología. ESP
Biología PAU. Microbiología. ESPMoty Martell
2.6K visualizações24 slides
Biologia PAU. Immunologia. CAT por
Biologia PAU. Immunologia. CATBiologia PAU. Immunologia. CAT
Biologia PAU. Immunologia. CATMoty Martell
5.7K visualizações22 slides
Biologia PAU. Microbiologia. CAT por
Biologia PAU. Microbiologia. CATBiologia PAU. Microbiologia. CAT
Biologia PAU. Microbiologia. CATMoty Martell
1.9K visualizações24 slides
Biologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CAT por
Biologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CATBiologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CATMoty Martell
1.3K visualizações10 slides
Biología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESP por
Biología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESPBiología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESP
Biología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESPMoty Martell
2.6K visualizações10 slides

Mais de Moty Martell(20)

Biología PAU. Inmunología. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Inmunología. ESPBiología PAU. Inmunología. ESP
Biología PAU. Inmunología. ESP
Moty Martell3.5K visualizações
Biología PAU. Microbiología. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Microbiología. ESPBiología PAU. Microbiología. ESP
Biología PAU. Microbiología. ESP
Moty Martell2.6K visualizações
Biologia PAU. Immunologia. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Immunologia. CATBiologia PAU. Immunologia. CAT
Biologia PAU. Immunologia. CAT
Moty Martell5.7K visualizações
Biologia PAU. Microbiologia. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Microbiologia. CATBiologia PAU. Microbiologia. CAT
Biologia PAU. Microbiologia. CAT
Moty Martell1.9K visualizações
Biologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CATBiologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Anabolisme. CAT
Moty Martell1.3K visualizações
Biología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESPBiología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESP
Biología PAU. Metabolismo. Anabolismo. ESP
Moty Martell2.6K visualizações
Biología PAU. Metabolismo. Catabolismo. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Metabolismo. Catabolismo. ESPBiología PAU. Metabolismo. Catabolismo. ESP
Biología PAU. Metabolismo. Catabolismo. ESP
Moty Martell1.6K visualizações
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CATBiologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Catabolisme. CAT
Moty Martell1.4K visualizações
Biologia PAU. Metabolisme. Introducció. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Metabolisme. Introducció. CATBiologia PAU. Metabolisme. Introducció. CAT
Biologia PAU. Metabolisme. Introducció. CAT
Moty Martell1.3K visualizações
Biología PAU. Metabolismo. Introducción. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Metabolismo. Introducción. ESPBiología PAU. Metabolismo. Introducción. ESP
Biología PAU. Metabolismo. Introducción. ESP
Moty Martell928 visualizações
Biología PAU. Bioquímica. Ácidos nucleicos. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Bioquímica. Ácidos nucleicos. ESPBiología PAU. Bioquímica. Ácidos nucleicos. ESP
Biología PAU. Bioquímica. Ácidos nucleicos. ESP
Moty Martell1.7K visualizações
Biologia PAU. Bioquímica. Àcids nucleics. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Bioquímica. Àcids nucleics. CATBiologia PAU. Bioquímica. Àcids nucleics. CAT
Biologia PAU. Bioquímica. Àcids nucleics. CAT
Moty Martell1.5K visualizações
Biología PAU. Bioquímica. Las proteínas. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Bioquímica. Las proteínas. ESPBiología PAU. Bioquímica. Las proteínas. ESP
Biología PAU. Bioquímica. Las proteínas. ESP
Moty Martell8.9K visualizações
Biologia PAU. Bioquímica. Les proteïnes. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Bioquímica. Les proteïnes. CATBiologia PAU. Bioquímica. Les proteïnes. CAT
Biologia PAU. Bioquímica. Les proteïnes. CAT
Moty Martell2.2K visualizações
Biologia PAU. Bioquímica. Lípids. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Bioquímica. Lípids. CATBiologia PAU. Bioquímica. Lípids. CAT
Biologia PAU. Bioquímica. Lípids. CAT
Moty Martell2K visualizações
Biología PAU. Bioquímica. Lípidos. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Bioquímica. Lípidos. ESPBiología PAU. Bioquímica. Lípidos. ESP
Biología PAU. Bioquímica. Lípidos. ESP
Moty Martell2.4K visualizações
Biología PAU. Bioquímica. Glúcidos. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Bioquímica. Glúcidos. ESPBiología PAU. Bioquímica. Glúcidos. ESP
Biología PAU. Bioquímica. Glúcidos. ESP
Moty Martell5.1K visualizações
Biologia PAU. Bioquímica. Glúcids. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Bioquímica. Glúcids. CATBiologia PAU. Bioquímica. Glúcids. CAT
Biologia PAU. Bioquímica. Glúcids. CAT
Moty Martell2.7K visualizações
Biologia PAU. Bioquímica. Bioelements i biomolècules. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Bioquímica. Bioelements i biomolècules. CATBiologia PAU. Bioquímica. Bioelements i biomolècules. CAT
Biologia PAU. Bioquímica. Bioelements i biomolècules. CAT
Moty Martell850 visualizações
Biología PAU. Bioquímica. Bioelementos y biomoléculas. ESP por Moty Martell
Biología PAU. Bioquímica. Bioelementos y biomoléculas. ESPBiología PAU. Bioquímica. Bioelementos y biomoléculas. ESP
Biología PAU. Bioquímica. Bioelementos y biomoléculas. ESP
Moty Martell1.7K visualizações

Biologia PAU. Ecologia. La classificació dels éssers vius. CAT

 • 1. La classificació dels éssers vius La biodiversitat Classificació taxonòmica Moneres Protocists Fongs Líquens Vegetals Briòfits Pteridòfits Espermatòfits Animals Mol·luscs Equinoderms Cordats Porífers Cnidaris Platihelmints, nematodes i anèl·lids Artròpodes
 • 2. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica Supervivència de les espècies en el temps  tamany mínim de població  nombre crític (nombre mínim d’individus) Espècie amenaçada: acostant-se al nombre crític Espècie en perill d’extinció: per sota del nombre crític Raons per a evitar la pèrdua de biodiversitat Econòmiques i sanitàries: no es podran produir els medicaments que surten de les espècies amenaçades Ecològiques: estabilitat dels ecosistemes i selecció natural Ètiques: respecte a l’entorn que ens envolta
 • 3. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Taxonomia: especialitat que classifica els éssers vius segons el grau de parentesc evolutiu  anàlisi del DNA Regne Fílum Fílum Fílum Classe Classe Ordre Ordre Ordre Família Família Gènere Gènere Espècie Espècie
 • 4. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne moneres Bacteris procariotes Reproducció asexual Gran varietat d’hàbitats Reproducció i evolució molt ràpida Fílums: Arqueobacteris: Membranes diferents a les de la resta Bacteris extremòfils Eubacteris: Autòtrofs, heteròtrofs, fotòtrofs i quimiòtrofs. Exemple: cianobacteris
 • 5. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne protocists Eucariotes unicel·lulars Poden formar associacions de cèl·lules  NO pluricel·lulars Reproducció asexual Fílums: Protozous: Heteròtrofs No patògens: paramecis i amebes Algues Autòtrofs fotosintètics Ambients aquàtics Paràsits: malaltia de la son, malària Acolorides segons el pigment fotosintètic
 • 6. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne dels fongs Eucariotes Unicel·lulars i pluricel·lulars Heteròtrofs Pluricel·lulars: “bolet” part reproductora Hàbitats molt variats Descomponedors al sòl Paràsits Simbionts Fílums Llevats Floridures Bolets Liquen: alga + fong Alga  aliment Fong  humitat
 • 7. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne vegetal Eucariotes pluricel·lulars Autòtrofs fotosintètics aerobis: CO2  O2 Vegetals Briòfits Pteridòfits Espermatòfits Molses Hepàtiques Gimnospermes Angiospermes Monocotiledònies Dicotiledònies
 • 8. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne vegetal Briòfits Plantes molt senzilles i petites No vasculars: no tenen conductes per a transportar les substàncies Escassa diferenciació cel·lular Viuen en zones molt humides per a poder captar millor els nutrients Dues classes Molses Hepàtiques (plantes medicinals)
 • 9. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne vegetal Pteridòfits Plantes més evolucionades Vasculars Cèl·lules diferenciades: arrels, tija, fulles No tenen flors ni fruits  reproducció asexual per espores
 • 10. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne vegetal Espermatòfits Plantes complexes Tenen flors i / o fruits  reproducció sexual Flor: òrgan femení i/o masculí amb diverses formes i colors Subfílums Gimnospermes (coníferes): flor no vistosa  sense fruit Angiospermes: flors i fruits  llavor fecundada tancada dins el fruit Monocotiledònies: 1 cotiledó Dicotiledònies: 2 cotiledons
 • 11. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Eucariotes pluricel·lulars heteròtrofs Disposen de sistema nerviós  sensibilitat al medi i actuar en conseqüència (adaptat a cada hàbitat) Evolució en dos sentits Major complexitat cel·lular Desenvolupament del sistema nerviós Dos “subregnes” Dipoblàstics: Tripoblàstics: tres capes de cèl·lules a l’embrió Animals més primitius (poca diferenciació cel·lular) Dues capes de cèl·lules a l’embrió
 • 12. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Animals Dipoblasts Tripoblasts Porífers Cnidaris Platihelmints Nematodes Anèl·lids Artròpodes Miriàpodes Crustacis Aràcnids Insectes Equinoderms Mol·luscs Bivalves Gastròpodes Cefalòpodes Cordats Procordats Vertebrats MamífersAusRèptilsAmfibisPeixos
 • 13. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Porífers (esponges) Animals més primitius Les seves cèl·lules formen conductes oberts a l’exterior Cèl·lules especialitzades en captació de nutrients i reproducció Cnidaris Cèl·lules musculars, sistema nerviós senzill i cavitat digestiva Alguns viuen fixos al fons marí  formen colònies unides per estructures de carbonat de calci Alguns suren a l’aigua i poden nedar
 • 14. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Platihelmints, nematodes i anèl·lids Cucs en general Platihelmints: Cucs plans Sistema nerviós de ganglis i fibres connectats Nematodes: Cucs cilíndrics Tub digestiu complert Vida lliure o paràsita Anèl·lids: Cucs de vida terrestre Poden estar fixos dins tubs de carbonat de calci o es poden desplaçar
 • 15. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Mol·luscs Closca de carbonat de calci Començament evolutiu de l’aparició del cap Tres classes Gastròpodes Cefalització bàsica  antenes Closca de carbonat de calci en espiral Mol·luscs de vida terrestre Bivalves Dues closques que es poden obrir i tancar Brànquies primitives per a respirar Sistema nerviós no desenvolupat Sedentaris  filtren aigua
 • 16. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Mol·luscs Tres classes Cefalòpodes Closca interna Cap desenvolupat que fa de centre nerviós Ulls – cervell – músculs per a caçar preses Equinoderms Simetria radial de cinc sectors Molt diferents de la resta d’organismes Aparell ambulacral: diferents funcions per circulació d’aigua Coberta externa de plaques calcàries (a vegades espines)
 • 17. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Artròpodes Cossos de blocs articulats d’on surten apèndix (potes, ales, antenes, ...) Pell dura de quitina o carbonat de calci Quatre classes Crustacis Aquàtics Cos en dos blocs recobert de carbonat de calci Dos parells d’antenes i diferent nombre de potes Insectes Terrestres Cos en tres blocs Un parell d’antenes i sis potes Alguns tenen un o dos parells d’ales
 • 18. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Artròpodes Quatre classes Miriàpodes Terrestres Cos en dos blocs Dues antenes i moltíssimes potes Aràcnids Terrestres Cos en dos blocs Quatre parells de potes i sense antenes Tenen annexos en forma de punxa, alguns verinosos
 • 19. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Cordats Animals superiors Esquelet intern amb eix a l’esquena (columna vertebral) Procordats: vertebrats primitius, la majoria extingits Vertebrats Cefalització evident Extremitats per a la locomoció Sistema nerviós desenvolupat i protegit La sang circula per un circuit tancat Cinc classes Peixos Amfibis Rèptils Aus Mamífers
 • 20. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Cordats Peixos Aquàtics Allargats, les extremitats són aletes Respiren per brànquies Dos tipus: Peixos ossis: esquelet ossi Peixos cartilaginosos: esquelet cartilaginós
 • 21. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Cordats Amfibis Vida terrestre, però la fase embrionària és aquàtica Quatre potes Metamorfosi: diferència evident entre embrions, joves i adults (brànquies  pulmons) Tres tipus: Anurs: amfibis sense cua Urodels: amfibis amb cua Àpodes: amfibis sense potes
 • 22. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Cordats Rèptils Vida terrestre Pell recoberta d’escates Posta d’ous a terra (closca dura) Quatre tipus: Quelonis Saures Ofidis Cocodrils
 • 23. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Cordats Aus Dues extremitats en forma de potes i dues en forma d’ales No totes poden volar Posta d’ous a terra (closca dura) Mantenen la temperatura corporal constant Pell recoberta de plomes Les aus voladores tenen el sistema nerviós molt desenvolupat
 • 24. Classificació éssers vius 1. La biodiversitat 2. Classificació taxonòmica a) Moneres b) Protocists c) Fongs d) Vegetals e) Animals Regne animal Cordats Mamífers Fecundació interna: no ponen ous Fecundació en placenta  excepte marsupials i ornitorincs Glàndules mamàries a les femelles Pell recoberta de pèl