เนื้อหาบท3

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนกลาง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมอนามัย
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนภูมิภาค
• สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
• สานักงานเทศบาล
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต
• ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม
(ฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร)
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (ต่อ)
หน่วยงานของเอกชน
 "สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย"
ตั้งที่ 645/64 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร.653-6040-44 โทรสาร 252-5742
 มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค (Foundation for Consumers)
ในบทนี้จะเน้นหน่วยงานนี้เป็นสาคัญ
สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
OFFICE OF THE CONSUMER PROTECTION
BOARD
- 78 ถนนราชดาเนินนอก ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
- http://www.ocpb.go.th
เนื้อหาบท3
เนื้อหาบท3
เนื้อหาบท3
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้
- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
- กองนิติกร
- กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตัวอย่างผลการดาเนินคดีของ สคบ.
เนื้อหาบท3
สำคัญ !
ให้นิสิต ไปเปิ ดดูเวป ดังกล่าว
เพราะจะออกข้อสอบ ที่เวปนี้
ด้วย
สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ที่ตั้ง 88/24 ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
http://www.fda.moph.go.th
บทบาทและความรับผิดชอบ
บทบาทและความรับผิดชอบ (ต่อ)
ตัวอย่างหน้าเวปไซต์ อย.
การแบ่งหน่วยงานใน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
 กองควบคุมยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด
 กองควบคุมอาหาร
 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่น
 กองอื่นๆ
เนื้อหาบท3
ขอบเขตกฎหมายที่
อย. ดูแล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จะมีกลุ่มงานผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขหรือใช้ชื่อ
อื่น ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลเกี่ยวกับ อาหาร ยา
เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุ
อันตราย สถานพยาบาล และการแพทย์แผนไทย
ภายในจังหวัดนั้นๆ
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
(Foundation for Consumers)
 องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์เริ่มทางานตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2526 ในนาม คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการ
สาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) พัฒนาสาธารณสุขทั้งผลักดันนโยบาย
ห้ามผสมสารคาเฟอีนในยาแก้ปวดลดไข้ การรณรงค์ให้ชื่อสามัญ
ทางยาในฉลากเอกสารกากับยา ฯลฯ
 จึงจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิ ธิเพื่อผู้บริโภคขึ้นในปี พ.ศ. 2539 มี
วัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
อันพึงมีพึงได้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภค
ต่างๆ และส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค (ต่อ)
กิจกรรมสาคัญของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค เช่น นิตยสารฉลาดซื้อ
www.consumerthai.org
 การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ได้แก่ การตั้งศูนย์
พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จัดเวที “สภาผู้บริโภค”
 การรณรงค์ด้านนโยบายที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค เช่น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรา 57 ตามรัฐธรรมนูญ
 การรณรงค์และส่งเสริมด้านสิทธิ เช่น สิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ องค์การอิสระผู้บริโภค
 กิจกรรมรณรงค์ด้านอาหาร เช่น โครงการพัฒนากลไกการเฝ้ า
ระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคความมั่นคงด้าน
อาหาร
 กิจกรรมรณรงค์ด้านยา เช่น สิทธิบัตรยา
 กิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงาน เช่น นโยบายด้านพลังงานที่ยั่งยืน
 สถานที่ติดต่อ : ที่อยู่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน (ราชวิถี 7) แขวงถนน
พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-2483734-34 โทรสาร
02-2483733 Website : http://www.consumerthai.org
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค (ต่อ)
หากนิสิตหรือประชาชนมีปัญหา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ
สามารถร้องเรียน ได้ที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.) ที่ท่านอาศัยอยู่ได้
จบการนาเสนอ
1 de 25

Recomendados

เฉลยสอวนBio60 por
เฉลยสอวนBio60เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60Wichai Likitponrak
195.2K visualizações20 slides
Key bi oporn2562_kruwichaitu por
Key bi oporn2562_kruwichaituKey bi oporn2562_kruwichaitu
Key bi oporn2562_kruwichaituWichai Likitponrak
29.4K visualizações10 slides
Porns biology 2561 por
Porns biology 2561Porns biology 2561
Porns biology 2561Wichai Likitponrak
38.4K visualizações12 slides
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น por
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้นเฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้น
เฉลยแนวสอบIjsoชีววิทยาม.ต้นWichai Likitponrak
20.5K visualizações12 slides
เนื้อหาบท1 por
เนื้อหาบท1เนื้อหาบท1
เนื้อหาบท1Gawewat Dechaapinun
363 visualizações30 slides
การคุ้มครองผู้บริโภค por
การคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภค พัน พัน
24.5K visualizações51 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ) por
ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ)ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ)
ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ)Aom S
76.7K visualizações22 slides
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น copy por
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   copy1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   copy
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น copyKunlaya Kamwut
12.6K visualizações21 slides
Punmanee study 4 por
Punmanee study 4Punmanee study 4
Punmanee study 4Titi Chaipanha
89.9K visualizações13 slides
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม por
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมdnavaroj
154.2K visualizações5 slides
เซลล์กัลวานิก por
เซลล์กัลวานิกเซลล์กัลวานิก
เซลล์กัลวานิกkkrunuch
31.1K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ) por Aom S
ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ)ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ)
ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ (บันทึกอัตโนมัติ)
Aom S76.7K visualizações
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น copy por Kunlaya Kamwut
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   copy1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   copy
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น copy
Kunlaya Kamwut12.6K visualizações
Punmanee study 4 por Titi Chaipanha
Punmanee study 4Punmanee study 4
Punmanee study 4
Titi Chaipanha89.9K visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj154.2K visualizações
เซลล์กัลวานิก por kkrunuch
เซลล์กัลวานิกเซลล์กัลวานิก
เซลล์กัลวานิก
kkrunuch31.1K visualizações
ระบบนิเวศ por Supaluk Juntap
ระบบนิเวศระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
Supaluk Juntap13K visualizações
แบบเสนอประวัติและผลงาน "ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2557" por Pinmanas Kotcha
แบบเสนอประวัติและผลงาน "ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2557"แบบเสนอประวัติและผลงาน "ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2557"
แบบเสนอประวัติและผลงาน "ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2557"
Pinmanas Kotcha12.3K visualizações
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด) por dnavaroj
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj49.3K visualizações
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ por dnavaroj
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
dnavaroj200.5K visualizações
Key pat2 bio_61 por Wichai Likitponrak
Key pat2 bio_61Key pat2 bio_61
Key pat2 bio_61
Wichai Likitponrak17.6K visualizações
ระบบหายใจ (1-2560) por Thitaree Samphao
ระบบหายใจ  (1-2560)ระบบหายใจ  (1-2560)
ระบบหายใจ (1-2560)
Thitaree Samphao20K visualizações
ระบบหมุนเวียนเลือด por Thitaree Samphao
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบหมุนเวียนเลือด
Thitaree Samphao15.2K visualizações
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 por gchom
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
gchom83.6K visualizações
โครงงานไอเอส1 por Ocean'Funny Haha
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1
Ocean'Funny Haha222.8K visualizações
Bi opat2 onet2564_kru_wichai por Wichai Likitponrak
Bi opat2 onet2564_kru_wichaiBi opat2 onet2564_kru_wichai
Bi opat2 onet2564_kru_wichai
Wichai Likitponrak1.7K visualizações
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54 por RMUTT
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 54
RMUTT82.9K visualizações

Similar a เนื้อหาบท3

บท3 por
บท3บท3
บท3Gawewat Dechaapinun
303 visualizações25 slides
Primary Health Care System_Padkao T por
Primary Health Care System_Padkao TPrimary Health Care System_Padkao T
Primary Health Care System_Padkao TSchool of Allied Health Science of NPU
1.1K visualizações71 slides
บท1 por
บท1บท1
บท1Gawewat Dechaapinun
295 visualizações30 slides
บท1 por
บท1บท1
บท1Gawewat Dechaapinun
754 visualizações30 slides
Presentation Consumersouth por
Presentation ConsumersouthPresentation Consumersouth
Presentation Consumersouthguest78694ed
543 visualizações57 slides
กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย. por
กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย.กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย.
กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย.Utai Sukviwatsirikul
1.5K visualizações33 slides

Similar a เนื้อหาบท3(20)

Presentation Consumersouth por guest78694ed
Presentation ConsumersouthPresentation Consumersouth
Presentation Consumersouth
guest78694ed543 visualizações
กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย. por Utai Sukviwatsirikul
กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย.กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย.
กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค อย.
Utai Sukviwatsirikul1.5K visualizações
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014 por Chuchai Sornchumni
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
นโยบายด้านอาหาร ภูเก็ต 17 nov 2014
Chuchai Sornchumni1.5K visualizações
โครงสร้างหน่วยงานภูมิภาคสังกัด สปสธ. por nhs0
โครงสร้างหน่วยงานภูมิภาคสังกัด สปสธ.โครงสร้างหน่วยงานภูมิภาคสังกัด สปสธ.
โครงสร้างหน่วยงานภูมิภาคสังกัด สปสธ.
nhs034.6K visualizações
คู่มือให้บริการ รพสต por sivapong klongpanich
คู่มือให้บริการ รพสตคู่มือให้บริการ รพสต
คู่มือให้บริการ รพสต
sivapong klongpanich38.9K visualizações
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC por Chuchai Sornchumni
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHCนโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
นโยบายโรคเรื้อรังกับ UHC
Chuchai Sornchumni1.8K visualizações
Health care system 2018 por Thira Woratanarat
Health care system 2018Health care system 2018
Health care system 2018
Thira Woratanarat2.5K visualizações
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมคู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
Utai Sukviwatsirikul1.2K visualizações
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมคู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
Utai Sukviwatsirikul733 visualizações
การปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ por softganz
การปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพการปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
การปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
softganz14.4K visualizações
หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี por Utai Sukviwatsirikul
หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมีหนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
Utai Sukviwatsirikul7.1K visualizações
Dhsตำบลจัดการและสสม.2 por Utit Chitngern
Dhsตำบลจัดการและสสม.2Dhsตำบลจัดการและสสม.2
Dhsตำบลจัดการและสสม.2
Utit Chitngern134 visualizações
แนวทางการรักษาโรคอ้วน por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการรักษาโรคอ้วนแนวทางการรักษาโรคอ้วน
แนวทางการรักษาโรคอ้วน
Utai Sukviwatsirikul5.2K visualizações

Mais de Gawewat Dechaapinun

Chapter 5 glazes defects por
Chapter 5 glazes defectsChapter 5 glazes defects
Chapter 5 glazes defectsGawewat Dechaapinun
2.4K visualizações21 slides
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰ por
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰Gawewat Dechaapinun
811 visualizações70 slides
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰ por
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰Gawewat Dechaapinun
835 visualizações70 slides
งานนำเสนอ8 por
งานนำเสนอ8งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8Gawewat Dechaapinun
1.5K visualizações43 slides
งานนำเสนอ1 por
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Gawewat Dechaapinun
412 visualizações37 slides
Chapter 3 glaze manufacturing por
Chapter 3 glaze manufacturingChapter 3 glaze manufacturing
Chapter 3 glaze manufacturingGawewat Dechaapinun
486 visualizações7 slides

Mais de Gawewat Dechaapinun(20)

Chapter 5 glazes defects por Gawewat Dechaapinun
Chapter 5 glazes defectsChapter 5 glazes defects
Chapter 5 glazes defects
Gawewat Dechaapinun2.4K visualizações
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰ por Gawewat Dechaapinun
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰
Gawewat Dechaapinun811 visualizações
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰ por Gawewat Dechaapinun
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰
เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธœเธฑเธเนเธฅเธฐเธœเธฅเน„เธกเน‰
Gawewat Dechaapinun835 visualizações
งานนำเสนอ8 por Gawewat Dechaapinun
งานนำเสนอ8งานนำเสนอ8
งานนำเสนอ8
Gawewat Dechaapinun1.5K visualizações
งานนำเสนอ1 por Gawewat Dechaapinun
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
Gawewat Dechaapinun412 visualizações
Chapter 3 glaze manufacturing por Gawewat Dechaapinun
Chapter 3 glaze manufacturingChapter 3 glaze manufacturing
Chapter 3 glaze manufacturing
Gawewat Dechaapinun486 visualizações
บทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร por Gawewat Dechaapinun
บทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรบทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
บทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
Gawewat Dechaapinun601 visualizações
บทที่ ๒ ศาสนาโบราณ por Gawewat Dechaapinun
บทที่ ๒ ศาสนาโบราณบทที่ ๒ ศาสนาโบราณ
บทที่ ๒ ศาสนาโบราณ
Gawewat Dechaapinun2K visualizações
บทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร por Gawewat Dechaapinun
บทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรบทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
บทที่ 8 แนวคิดและความเชื่อเรื่องผีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
Gawewat Dechaapinun433 visualizações
งานนำเสนอ7 por Gawewat Dechaapinun
งานนำเสนอ7งานนำเสนอ7
งานนำเสนอ7
Gawewat Dechaapinun148 visualizações
งานนำเสนอ6 por Gawewat Dechaapinun
งานนำเสนอ6งานนำเสนอ6
งานนำเสนอ6
Gawewat Dechaapinun195 visualizações
บทที่ 2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ por Gawewat Dechaapinun
บทที่ 2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์บทที่ 2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์
Gawewat Dechaapinun1.4K visualizações
งานนำเสนอ5 por Gawewat Dechaapinun
งานนำเสนอ5งานนำเสนอ5
งานนำเสนอ5
Gawewat Dechaapinun227 visualizações
งานนำเสนอ4 por Gawewat Dechaapinun
งานนำเสนอ4งานนำเสนอ4
งานนำเสนอ4
Gawewat Dechaapinun100 visualizações
Chapter 4 properties of glazes and control por Gawewat Dechaapinun
Chapter 4 properties of glazes and controlChapter 4 properties of glazes and control
Chapter 4 properties of glazes and control
Gawewat Dechaapinun2.2K visualizações
Chapter 3 glaze manufacturing por Gawewat Dechaapinun
Chapter 3 glaze manufacturingChapter 3 glaze manufacturing
Chapter 3 glaze manufacturing
Gawewat Dechaapinun205 visualizações
Chapter 3 glaze manufacturing por Gawewat Dechaapinun
Chapter 3 glaze manufacturingChapter 3 glaze manufacturing
Chapter 3 glaze manufacturing
Gawewat Dechaapinun422 visualizações
Chapter 2.3 glaze calculations por Gawewat Dechaapinun
Chapter 2.3 glaze calculationsChapter 2.3 glaze calculations
Chapter 2.3 glaze calculations
Gawewat Dechaapinun940 visualizações
Chapter 2.1 glaze classifications por Gawewat Dechaapinun
Chapter 2.1 glaze classificationsChapter 2.1 glaze classifications
Chapter 2.1 glaze classifications
Gawewat Dechaapinun1.4K visualizações
Chapter 1.3 properties of glass crystalline mixtures por Gawewat Dechaapinun
Chapter 1.3 properties of glass crystalline mixturesChapter 1.3 properties of glass crystalline mixtures
Chapter 1.3 properties of glass crystalline mixtures
Gawewat Dechaapinun667 visualizações

เนื้อหาบท3