O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2

420 visualizações

Publicada em

Cooperatie Laatste Wil komt op voor het belang van degenen die zonder tussenkomst van een derde (arts, hulpverlener, overheid) de gelegenheid voor zichzelf wil organiseren om het einde van het leven eigenstandig te bepalen. Voor meer informatie, ga naar de website laatstewil.nu.

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2

  1. 1. CLW Nieuws juli 2013 – pagina 1 Van het bestuur De coöperatie groeit gestaag door. In de 10 weken van ons bestaan zijn we de grens van 1600 leden ruim voorbij en iedere dag komen er nieuwe leden bij. We merken dat er vrij veel leden zijn die zich niet via het internet kunnen inschrijven en die een formuliertje willen hebben om zich schriftelijk aan te melden. Vaak gaan deze aanmeldingen gepaard met aangrijpende persoonlijke verhalen over de wens om het leven te (kunnen) beëindigen. En soms ook over de wens om over een dodelijk middel te kunnen beschikken. Helaas kunnen we daar nog niet veel in betekenen; we verwijzen dan meestal door. De minister heeft voor de coöperatie gunstige antwoorden gegeven op de Kamervragen van de Christen Unie. Zo vindt minister Schippers niet dat er nu sprake is van een strafbaar feit en heeft zij geen zorgen over het feit dat de coöperatie langs en mogelijk over de rand van het strafrecht gaat. De coöperatie is eind mei in de twee pagina tellend artikel prachtig over het voetlicht gebracht door Nico Hoffer in de bijlage Spectrum van De Stentor. De eerste contacten zijn gelegd met organisaties die de coöperatie nodig heeft om haar doelen te bereiken. Deze organisaties bevinden zich zowel in hetzelfde ondersteunende veld als de in de industrie. Juridisch gezien krijgen we steeds scherper wat wel en wat niet kan. De belangenbehartigende functie zullen we meer gaan inzetten; we zijn door één politieke partij uit de Tweede Kamer al uitgenodigd om mee te spreken over een voorbereidende discussie. Het overleg met toezichthouders en adviseurs is begin juni opgestart. In het activiteitenplan zijn de vervolgstappen zichtbaar. Inmiddels heeft een eerste inventarisatie plaatsgehad bij leden die zich actief willen inzetten. Het is bijzonder inspirerend te ervaren dat vele personen de coöperatie een warm hart toedragen en zich ervoor willen inzetten. Samen met de aangrijpende verhalen over wens en noodzaak is dat een geweldige stimulans om ons hiervoor in te zetten. Gezamenlijk komen we absoluut verder. Activiteitenplan 2013 Juni 2013: - raadpleging actieve leden - afstemming met NVVE, Stg. De Einder en SVL - overleg derden Juli 2013: - statutair verplichte reglementen opstellen - communicatieplan maken - voorbereiding regionale bijeenkomsten - overleg derden September/oktober 2013: - regionale bijeenkomsten - actieplan 2014 - personen benaderen voor interne overlegorganen December 2013: - algemene ledenvergadering Coöperatie Laatste Wil – Laarstraat 47 – 7201 CB Zutphen – www.laatstewil.nu – post@laatstewil.nu – 06-22576007 Verhaal van een lid Wel ben ik een ervaringsdeskundige. Na 12 jaar verzorging van demente ouders kan ik stellen dat ik ziek word van alle blije mededelingen over mantelzorg. Iets voor een ander over hebben, zorg geven, het klinkt zo vanzelfsprekend. De realiteit is anders. Je verzorgt, terwijl je weet dat dat in tegenspraak is met de wijze waarop ze geleefd hebben. De laatste woorden die mijn moeder nog verstaanbaar zei: "Als je niet anders durft, doe het dan met een steen". Daarna kon haar woede nog een tijd gezien worden in haar ogen en motoriek. Toen niets meer, een triest takkenbosje. Dat daarna duurde zeven jaren. Onterende jaren, die maar niet van mijn netvlies willen. Mijn ouders werden verpleegd in een instelling dus ik hoefde geen handelingen te verrichten. Ik kon alleen maar er zijn en falen. In die tussentijd overleden vier van mijn zeer naaste familieleden door suïcide en één door de hulp van een uiterst begripvolle huisarts. Alleen bij de laatste voelde ik de juistheid, het recht om waardig te mogen sterven, een recht om zelf het moment te bepalen. Dat gebeurde na een lange zoektocht. Iedereen begreep het, maar niemand wilde handelen, alléén die éne huisarts. Ik denk nog dagelijks aan zijn durf. Het was eind jaren negentig. Ik ben nu zelf al lang een zoekende. Ik krijg soms wél begrip en ik krijg genoeg folders. En toen ik na een coma wakker werd waren ze er – de mantelzorgers. Ik ben nog nooit zo ontzettend onaardig geweest tegen mensen. Ik ben lichamelijk niet in staat een bijdrage te leveren. Geestelijk steek ik dagelijks de vlag uit voor uw initiatief. Met warme groet, (naam auteur bekend bij Coöperatie Laatste Wil) Moordeinde Geef mij maar een moordeinde in plaats van een wellicht schier eindeloze kwijning. Stelselmatig wordt in de media gesproken van zelfmoord als iemand zijn eigen leven beëindigt. Connotaties van dit woordgebruik zijn: - moord als iemand met voorbedachten rade om zeep helpen; - moord als iets verschrikkelijks (‘t is een moord); - moord als noodkreet om hulp (moord en brand schreeuwen). Permanent en dwingend disciplineren in deze connotaties tot in de meest minimale spleetjes het strafrecht & de christelijke goden & de asociaal-politieke angsthazen & de hoeders van de fundamentalistische levensmoraal & de aartstwijfelaars & de zwijgend instemmende meerderheden.
  2. 2. CLW Nieuws juli 2013 – pagina 2 Leeftijdcriterium Het leeftijdcriterium dat rond levensbeëindiging wordt gehanteerd, is arbitrair. Er zijn argumenten voor 70+ of 75+ (Uit Vrije Wil), voor 23+ (volgroeide hersenen), voor 18+ (wettelijke volwassenheid). De Coöperatie heeft het wettelijk argument van juridische volwassenheid genomen, omdat die leeftijd voor ons het best houdbaar en verdedigbaar is. Vier argumenten tezamen onderbouwen deze keuze, te weten: a. het ervarings- en door deskundigen onderschreven feit dat in verreweg de meeste gevallen een ervaring zoals liefdesverdriet niet zo hoog oploopt dat de stap van de gedachte over zelfdoding naar de uitvoering ervan, daadwerkelijk wordt gezet. Over het algemeen is de kloof tussen denken en doen inzake levensbeëindiging dermate groot dat het gelukkig bij de gedachte blijft. b. dat de jongeren die een ingrijpende ervaring hebben en daar niet zonder zelfdoding overheen kunnen komen, andere middelen voorhanden hebben, edoch middelen die in onze optiek in de categorie “niet humane dood” vallen. Zoals ophanging, van de flat springen, voor de aanstormende trein staan, overmatig drugsgebruik, pols doorsnijden. c. dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is dat jongeren (n.b. de Coöperatie weet de geboortedata van de leden) met een doodswens het lidmaatschap van de coöperatie achter de hand houden voor barre momenten. d. dat noch de trein, noch de treinproducent, noch het mes, noch de messenproducent, noch de flat, noch de architect, noch het touw, noch de touwslager, noch het laatstewilmiddel, noch de producent of distribuerende organisatie van het laatstewilmiddel verantwoordelijk kan worden gesteld voor het oneigenlijk gebruik van respectievelijk de trein, het mes, de flat, het touw of het laatstewilmiddel. Ook wij hopen dat dergelijke jongeren in hun omgeving door familie, vrienden, deskundigen op zo’n manier worden opgevangen dat ze het definitieve besluit over de uitvoering van de doodswens niet nemen. Ook wij willen voorkomen dat het laatstewilmiddel oneigenlijk gebruikt zal gaan worden. Ook wij willen het laatstewilmiddel niet bij de supermarkt vrij verkrijgbaar laten zijn. Ook wij willen niet dat ons de verdenking van aanzetten tot moord of zelfdoding voor de voeten wordt geworpen. Het is niet aantoonbaar dat het verbieden van het gebruik van humane laatstewilmiddelen een significante bijdrage levert aan de reductie van het aantal suïcides onder jongeren met een doodswens. Ook is niet bewezen dat de gereglementeerde c.q. gecontroleerde introductie van humane laatstewilmiddelen aan een relatief klein en overzichtelijk deel van de Nederlandse volwassenen het aantal suïcides onder jongeren doet toenemen. Wel weten we dat een significant aantal Nederlanders de aperte wens heeft om over een humaan laatstewilmiddel te kunnen beschikken op het voor desbetreffende geëigende moment; zonder tussenkomst van een vetohoudende arts. Voor dat belang komt Coöperatie Laatste Wil op. Coöperatie Laatste Wil – Laarstraat 47 – 7201 CB Zutphen – www.laatstewil.nu – post@laatstewil.nu – 06-22576007 Moordeinde (vervolg) Dat je jezelf met voorbedachten rade om zeep kunt helpen, daar naar uit kunt zien en juist dat intense genoegen van de daken wilt blèren, komt eerder op bij het begrip zelfdoding dan bij zelfmoord. In samenstellingen kunnen we in het denken meer kanten op met het woorddeel moord-. Verreweg de meeste samenstellingen zijn negatief geconnoteerd. Denk maar aan moordaanslag, moordbijl, moordbok, moordbrand, moordbrigade, moordfantasie, moordhoek, moordlust, moordwapen of moordzwaard. Maar wie kent niet een moordvent, een moordwijf, een moordfilm, een moordgriet of een moordjong? Moord- als eerste lid van samengestelde woorden, kan ook aangeven dat wat erna volgt erg aardig, erg mooi of erg fijn is. Het voorvoegsel ‘moord-‘ duidt dan in positieve zin wat de spreker/schrijver van het navolgende vindt. Bij linguïst hoort moordtaal. Bij muziekminnaar horen moordmelodieën, moordharmonieën en moordakkoorden. Bij liefde horen moorddaden om niet. Bij boezemvriendschap hoort moordvertrouwen. Bij lijden aan het leven hoort moorddoding. En bij voltooid leven hoort een moordeinde. Toeleven naar sterven Helaas, mijn activiteitsvelden verkleinen, mijn kritische gedachten houd ik steeds meer voor mij. De leeftijd van 87 jaar gaat steeds meer knabbelen aan mijn strijdlust. Ik kan met genoegen in NRC NEXT kritische stukjes lezen, en soms reageer ik daar ook op. Wat ik in De Gelderlander lees is vrijwel nimmer iets waar ik op wil reageren maar ik doe het nog wel. Op mijn leeftijd krijg je een zekere vermoeidheid, een uitstelneiging en daardoor een afstelbesluit. Een deel van mijn tijd besteed ik aan het opruimen van een deel van mijn archieven, wetende dat die voor een ander niet meer interessant zijn. Gelukkig is de werking van mijn hersens nog vrij goed alhoewel in mijn noodzakelijke dagelijkse onderwerpen nog al eens een sluis dicht gaat en het dan ook vergeet. Het stroomt niet altijd door. Het verschijnsel van ouder worden, van het zicht krijgen op het open water, het sterven, is fascinerend. Niet dat ik dat nu van plan ben maar ik leef er ongewild toch naar toe. Folkert Colofon CLW Nieuws is een uitgave van Coöperatie Laatste Wil en verschijnt 4 à 6 keer per jaar. TEKSTREDACTIE: G.R. Rebergen & J. van Wijk OPMAAK: S.M. Rebergen VORMGEVING: Banster

×