O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Handvest Dwarsmerk

575 visualizações

Publicada em

Dwarsmerk: het merk voor producten en bedrijven die de sociale impact primair stellen.
In dit Handvest is nadere informatie over Dwarsmerk terug te vinden. Onder meer de voorwaarden en aanmeldingsprocedure.

Publicada em: Tecnologia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Handvest Dwarsmerk

  1. 1. Handvest Dwarswerk. Stg. Dwarswerk, Zutphen/Velp, 2012 (def. concept).Handvest DwarsmerkStg. Dwarswerk www.dwarswerk.nlRichard Tanke 06 193 89 055Gert Rebergen 06 517 30 119Zutphen/Velp, 2012. © Stg. Dwarswerk - 2012 1
  2. 2. Handvest Dwarswerk. Stg. Dwarswerk, Zutphen/Velp, 2012 (def. concept).Handvest DwarsmerkStg. Dwarswerk Zutphen/Velp, 2012==================================================================================Dwarsmerk is het merk waaronder Stg. Dwarswerk en partnerbedrijven innovatieve producten op demarkt brengen die principes van sociaal-maatschappelijk ondernemerschap representeren.In dit handvest is het label Dwarsmerk als raamwerk uitgewerkt.1. Preambule.► Dwarsmerk is een ‘social brand’ in een commerciële omgeving, dat functioneert als ‘house brand’.► Stg. Dwarswerk ontwikkelt het merk Dwarsmerk incrementeel. Dat wil zeggen dat in samenspraak met partnerorganisaties (cocreatie) het in dit handvest gepresenteerde raamwerk wordt uitgewerkt en gepositioneerd.► De ontwikkelverantwoordelijkheid voor het label Dwarsmerk ligt bij Stg. Dwarswerk.► Stg. Dwarswerk hanteert als omschrijving van sociaal-maatschappelijk ondernemen: ~ Bedrijf in de markt, ~ met een financiële + sociale doelstelling, ~ dat is ingericht op de sociale doelstelling, ~ en waarbij de acceptatie van de financiële doelstelling vooral afhankelijk is van het resultaat ten aanzien van de sociale doelstelling. ~ Dat de eigen continuïteit in de markt organiseert, ~ waarbij het principe ‘loon naar werken’ in het kader van de Arbeidswet zoveel mogelijk geldt, ~ en de winst wordt bestemd t.g.v. stakeholders: * in de directe omgeving van het bedrijf en/of * arbeidsbeperkte mensen.► Stg. Dwarswerk richt zich vanuit risicodragend ondernemerschap op de creatie van sociale winst in de sfeer van sociaaleconomische zekerheid, sociale cohesie, sociale inclusie en empowerment.2. Merkconcept.► Onder het label Dwarsmerk: a. worden innovatieve producten aangeboden. Het innovatieve karakter van het product is zichtbaar in het technisch concept en/of het design. b. produceren bedrijven innovatieve producten op basis van sociaal ondernemerschap.► De visie van Dwarswerk laat zich omschrijven als: design for manufacturing with disabled.► Dwarsmerk houdt zich bezig met maakproducten al dan niet in combinatie met services.► Dwarsmerk is een nieuw merk met ruimte voor lijnextenties, merkextenties en merkdiversificatie.► De kwaliteit van het merkproduct refereert aan vergelijkbare producten op de markt, niet aan enig sociaal kenmerk van het ontwerp- en/of productieproces.► De prijs-kwaliteitverhouding van het product is concurrerend in de markt.► De sociale meerwaarde van het merkproduct wordt uitgedrukt in het label Dwarsmerk.► Het merkproduct wordt in belangrijke mate, met inachtneming van de complexiteit van het productieproces in relatie tot competentieniveaus van betrokkenen, zowel in de ontwerp- als productie- en distributiefase, met mensen met beperkingen vormgegeven.► De rechtspersoon die het product in aanmerking wil laten komen voor het label Dwarsmerk, profileert zich in missie, visie, operatie en balansmanagement aantoonbaar als organisatie waarin principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in redelijkheid serieus worden genomen.► Toeleveranciers van Stg. Dwarswerk en partnerorganisaties respecteren – voor zover in redelijkheid constateerbaar – de mensenrechten, staan kinderarbeid niet toe, discrimineren niet, hanteren verantwoorde arbeidsvoorwaarden en dragen zorg voor het milieu.► Per product sluit Stg. Dwarswerk een partnerovereenkomst met (een) partnerorganisatie(s). © Stg. Dwarswerk - 2012 2
  3. 3. Handvest Dwarswerk. Stg. Dwarswerk, Zutphen/Velp, 2012 (def. concept). Bedrijven waarmee al een partnerovereenkomst bestaat, zijn desgewenst preferent.3. Kentekenen Dwarsmerk.► Het label Dwarsmerk is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en beschermd.► Dwarsmerkdrager verplichten zich om het gedeponeerde label met de daarin beschreven c.q. zichtbaar gemaakte kentekenen op aangeven van Stg. Dwarswerk te gebruiken.► De manier waarop het label wordt gebruikt, bepalen Stg. Dwarswerk en Dwarsmerkdrager in goed onderling overleg. Een en ander wordt vastgelegd in de Dwarsmerkovereenkomst.4. Eigenaarschap en gebruik.► De bestuurders van Stg. Dwarswerk zijn persoonlijk juridisch en economisch eigenaar van het label Dwarsmerk en uit dien hoofde gerechtigd om het label Dwarsmerk te vervreemden, onder de voorwaarde dat Dwarsmerkdrager per datum van de formele overdracht van het label Dwarsmerk het recht heeft om de Dwarsmerkovereenkomst eenzijdig op te zeggen.► Stg. Dwarswerk stelt na toetsing Dwarsmerk ter beschikking aan een rechtspersoon die een innovatief product op de markt brengt.► Een afdeling, een unit, een organisatieonderdeel of een bedrijf kan kandidaat Dwarsmerkdrager zijn. De aanmelding vindt plaats door de betreffende rechtspersoon.► De rechtspersoon die de aanvraag heeft verzorgd, is voor Stg. Dwarswerk de contractpartij.► Alle Dwarsmerkdragers worden geacht het label Dwarsmerk als kwaliteitsmerk te ondersteunen.5. Aanvraag.► Iedere organisatie c.q. elk bedrijf kan zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur van Stg. Dwarswerk als potentiële Dwarsmerkdrager. Daarbij zijn naast een verzoek een motivering met als onderbouwende documenten relevant: ~ naam, adres, telefoonnummer, mailadres, contactpersoon van de kandidaat Dwarsmerkdrager. ~ korte omschrijving van de organisatie c.q. het bedrijf (missie, visie, operatie). ~ een motivering van de aanvraag. ~ een beschrijving van dan wel uitgewerkt ontwerp van een innovatief product. ~ een eerste vormgevingsidee/-voorstel van het gewenste partnerschap. ~ een akkoordverklaring met de op aanvraag verkrijgbare kosten van de begintoets.► De aanvraag wordt door Stg. Dwarswerk vertrouwelijk behandeld. De aangereikte stukken worden geretourneerd, als de aanvraag geen vervolg krijgt dan wel de aanvraagprocedure wordt beëindigd.► De ontvangst van de aanvraag wordt per mail bevestigd.► Stg. Dwarswerk benadert ook zelf designers, producenten, bedrijven met het doel het gesprek aan te gaan over het label Dwarsmerk.6. Begintoets.► Bij voorkeur binnen veertien werkdagen na ontvangst wordt op basis van de documenten die bij de aanvraag zijn aangereikt, telefonisch afgestemd of het zinvol is om een begintoets te gaan uitvoeren.► De toetsingsprocedure begint met een startgesprek waarin onder meer wordt kennisgemaakt en de wijze waarop de toetsing zal worden uitgevoerd, geconcretiseerd.► Het toetsingskader bestaat uit de elementen van het merkconcept en de ‘goesting’ bij de direct betrokken partijen.► De toetsingsprocedure is interactief van aard en staat mede in het licht van de incrementele ontwikkeling van Dwarsmerk.► Uitgangspunt bij de toetsingsprocedure is de manier waarop en de mate waarin het merkconcept kan worden geconcretiseerd.► Bij de toetsingsprocedure wordt de kandidaat Dwarsmerkdrager direct en desgewenst met wederzijdse instemming een andere Dwarsmerkdrager direct of indirect betrokken. © Stg. Dwarswerk - 2012 3
  4. 4. Handvest Dwarswerk. Stg. Dwarswerk, Zutphen/Velp, 2012 (def. concept).► De toetsingsprocedure wordt door alle partijen in redelijke transparantie vormgegeven, met dien verstande dat de privacy en belangen van geen enkele partij worden geschaad.► Partijen leggen de toetsingsprocedure en het beoogde resultaat ervan schriftelijk vast in een gespreksverslag.► De resultaten van de uitgevoerde begintoets leiden tot: ~ of beëindiging van de aanvraagprocedure. ~ of uitstel van de afronding van de aanvraagprocedure. ~ of honorering door Stg. Dwarswerk van de aanvraag.► Na honorering van de aanvraag worden details over alle relevante zaken Dwarsmerk betreffende vastgelegd in de Dwarsmerkovereenkomst. De Dwarsmerkovereenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en ondertekend door Dwarsmerkdrager en Stg. Dwarswerk.7. Audit.► Jaarlijks stelt Dwarsmerkdrager met behulp van het instrument Social Return On Investment (SROI; conform de definitie van Stg. SROI-netwerk NL/VL) dan wel de Maatschappelijke Business case (MBc) een beknopt kwalitatief en kwantitatief evaluatierapport met eventuele verbeter-/ veranderpunten op terzake de producten die onder het label Dwarsmerk vallen. Desgewenst kan Stg. Dwarswerk tegen een redelijke vergoeding daarbij behulpzaam zijn.► Het evaluatierapport wordt aangeboden aan Stg. Dwarswerk en vervolgens onderling besproken.► Dwarsmerkdrager accepteert dat in opdracht van Stg. Dwarswerk een driejaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd tegen een marktconform basistarief om het Dwarsmerkdragerschap uitgebreid te evalueren. Het referentiekader is daarbij de gemeten maatschappelijke impact, bestaande uit gekwantificeerde en niet-gekwantificeerde, financieel-economische en sociale waardecreaties.► De kosten van de driejaarlijkse evaluatie komen ten laste van de Dwarsmerkdrager.8. Dwarsmerkberaad.► Stg. Dwarsmerk organiseert tenminste eenmaal per half jaar het zogenoemde Dwarsmerkberaad, waarbij alle Dwarsmerkdragers tijdig (3 weken voor datum) worden uitgenodigd aanwezig te zijn.► Het Dwarsmerkberaad brengt gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het bestuur van Stg. Dwarswerk betreffende het label Dwarsmerk.► Stg. Dwarsmerk en het Dwarsmerkberaad kunnen bij voldoende quorum besluiten een huishoudelijk reglement op te stellen.► Het huishoudelijk reglement van het Dwarsmerkberaad is geldig nadat het bestuur van Stg. Dwarswerk dat reglement formeel heeft geaccepteerd.► Het bestuur van Stg. Dwarsmerk verplicht zich om de van het Dwarsmerkberaad ontvangen adviezen nauwgezet kennis te nemen, zo mogelijk daaraan geheel of gedeeltelijk gevolg te geven dan wel gemotiveerd geheel of gedeeltelijk naast zich neer te leggen. Stg. Dwarswerk zal een en ander toelichten in een mondeling overleg met het Dwarsmerkberaad.9. Conflicthantering► In geval van een meningsverschil, interpretatieverschil dan wel (dreigend) conflict, doen partijen in redelijkheid alles er aan om er onderling uit te komen. Bestaande en additionele overlegsituaties worden daarbij met wederzijds goedvinden benut.► Met wederzijds goedvinden kunnen partijen besluiten gebruik te maken van Mediation.10. Beëindiging.► Als Stg. Dwarswerk of Dwarsmerkdrager de Dwarsmerkovereenkomst eenzijdig wil ontbinden, dient tenminste één van de volgende voorwaarden van toepassing te zijn: ~ Dwarsmerkdrager kan de continuering van de Dwarsmerkovereenkomst niet garanderen en weet geen oplossing te bieden die acceptabel is voor Stg. Dwarswerk. ~ Als de afgesproken kwaliteit of kwantiteit niet wordt nagestreefd en wordt geleverd. ~ Als de audit ernstige gebreken aan het licht brengt op basis waarvan continuering van de gehele © Stg. Dwarswerk - 2012 4
  5. 5. Handvest Dwarswerk. Stg. Dwarswerk, Zutphen/Velp, 2012 (def. concept). of delen van de Dwarsmerkovereenkomst niet verantwoord is. ~ Als Dwarsmerkdrager de eigen bedrijfsvorm dermate aanpast dat de kenmerken van het bedrijf niet meer passen bij het label Dwarsmerk. ~ Als Dwarsmerkdrager het merkconcept niet of in onvoldoende mate respecteert, bijv. door ongeoorloofde toeleveranciers te accepteren of zich jegens derden in negatieve zin uit te laten over het label Dwarsmerk. ~ Als de wederpartij wordt veroordeeld voor frauduleus handelen, ongewenste intimiteiten of andere strafbare feiten, die het beeld en imago van het label Dwarsmerk dan wel de wederpartij (kunnen) schaden.► De Dwarsmerkovereenkomst kan door één van de contractpartijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven inclusief een Voorstel tot Ontvlechting. In het Voorstel tot Ontvlechting is omschreven: ~ de reden van de gewenste ontvlechting. ~ een voorstel tot afhandeling van lopende zaken. ~ een voorstel tot afhandeling van financiële en niet-financiële verplichtingen. ~ een in redelijkheid gemotiveerde opzegtermijn.► Na de wederzijdse acceptatie van de wijze waarop de Dwarsmerkovereenkomst zal worden ontbonden, wordt de ontbinding geëffectueerd.► Tot aan het formele moment van de ontbinding van de Dwarsmerkovereenkomst blijven alle rechten en plichten gelden.► Partijen verplichten zich om de ontbinding van de Dwarsmerkovereenkomst met zo min mogelijk negatieve impact voor alle betrokken partijen, binnen- en buitenkamers, vorm te geven.► Partijen verplichten zich tot vijf jaar na datum ontbinding tot geheimhouding.Zutphen/Velp, 2012 © Stg. Dwarswerk - 2012 5

×