Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Dezvoltarea regională: rezultate, provocări şi perspective - Igor Malai, Şeful adjunct al Direcţiei generale Dezvoltare regională, MDRC(20)

Anúncio

Mais de GIZ Moldova(20)

Dezvoltarea regională: rezultate, provocări şi perspective - Igor Malai, Şeful adjunct al Direcţiei generale Dezvoltare regională, MDRC

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale i Construc iilorș ț Dezvoltarea Regională în Republica Moldova Igor MalaiIgor Malai ef-adjunct, Direcia generalăȘef-adjunct, Direcia generalăȘ dezvoltare regionalădezvoltare regională
 2. Regiunile de dezvoltare  3 regiuni de dezvoltare sunt func ionaleț  Regiunea Nord - 970 mii locuitori (Nomenclator a unită ilor teritorialeț de statistica european - NUTS 2)  Regiunea Centru - 988 mii locuitori (NUTS 2)  Regiunea Sud - 524 mii locuitori (NUTS 3)  Consiliile Regionale pentru Dezvoltare i Agen iile de Dezvoltare Regionalăș ț sunt create i func ionale.ș ț
 3. Direcţiile fundamentale de dezvoltare regională în Republica Moldova  Obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova  Reducerea dezechilibrului nivelurilor de dezvoltare social-economică dintre regiuni şi din interiorul lor  Consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor  Susţinerea activităţii APL şi a colectivităţilor locale, orientate spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile/programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare
 4. Dezvoltarea regională Cadrul legal i regulatorș Legea privind dezvoltarea regională in Republica Moldova (№438 din 28.12.2006) Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (HG №127 din 08.02.2008)  Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale  Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare  Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională  Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională
 5. Strategia Na ională de Dezvoltareț Regională – aprobată în martie 2010. Strategiile de dezvoltare regională: RD Nord, RD Sud, RD Centru – aprobate în martie 2010. Planul Opera ional Regional Nord, Centruț i Sud – aprobate 201ș 2. Manualul Opera ional al FNDR - aprobat înț aprilie 2010. . Dezvoltarea regională Cadrul legal, regulator şi strategic
 6. Cadrul instituCadrul instituțționalional șși financiari financiar Nivel na ionalțNivel na ionalț  Consiliul Na ional de Coordonare ațConsiliul Na ional de Coordonare aț Dezvoltării Regionale (CNCDR)Dezvoltării Regionale (CNCDR)  Direc ia generală dezvoltare regională ațDirec ia generală dezvoltare regională aț MDRCMDRC  Fondul naţional pentru dezvoltare regionalăFondul naţional pentru dezvoltare regională Nivel regionalNivel regional  Consiliile regionale de dezvoltare (CRD)Consiliile regionale de dezvoltare (CRD)  Agen iile de dezvoltare regională (ADR)țAgen iile de dezvoltare regională (ADR)ț
 7. Implementarea politicii de dezvoltare regională Crearea cadrului instituţional, strategic şi regulator al DR Ini ierea procesului de corelare i implicareaț ș ministerelor de resort şi APC în DR Implementarea proiectelor în cele 3 regiuni: Nord, Centru şi Sud Dezvoltarea unor importante cooperări cu partenerii şi donatorii externi Extinderea politicii de DR către celelalte regiuni Revizuirea cadrului legal-normativ în conformitate cu experienţa acumulată şi politicile existente în UE Dezvoltarea cooperării inter-comunale şi intensificarea parteneriatului la nivel inter-ministerial Implementarea politicii oraşe-poli de creştere Prima etapă: Stabilirea şi instituţionalizarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova (2010-2012) A doua etapă: Dezvoltarea şi extinderea procesului de DR (2013-2015)
 8. Implementarea politicii de dezvoltare regională Etapa I: 2010-2012  Crearea şi consolidarea capacităţilor Direc iei Generaleț Dezvoltare Regională, CRD şi ADR Nord, Centru i Sudș .  Elaborarea, aprobarea şi implementarea SNDR 2010- 2012, SDR 2010-2016 (prima etapă).  Elaborarea proiectului SNDR 2013-2015.  Ini ierea procesului de corelare i implicare a ministerelorț ș de resort şi APC în implementarea strategiilor sectoriale la nivel local/regional în managementul deşeurilor, eficienţă energetică, apă şi canalizare, infrastructura drumurilor, agricultură şi servicii rurale, ÎMM-uri, turism.
 9. Agen iile de Dezvoltare RegionalățAgen iile de Dezvoltare Regionalăț (ADR)(ADR) 3 Agen ii de Dezvoltare Regională:ț ADR Nord – mun. Bălţi, Piaţa Vasile Alecsandri, 8; www.adrnord.md ADR Centru – or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33; www.adrcentru.md  ADR Sud – or. Cimi lia, bd. tefan celș Ș Mare 12; www.adrsud.md
 10. Lansarea ADR Sud – 20 aprilie 2010
 11. Lansarea ADR Nord – 23 aprilie
 12. Lansarea ADR Centru – 27 aprilie
 13. Priorită ile de finan areț ț  Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice  Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale  Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
 14. Rezultatele implementării proiectelor  Au fost construite: 2 sta iț i de tratare a apei potabile şi 1 sta ie de epurare, 100,3ț km re ele de apeduct i 23,7ț ș km re ele de canalizare, 2ț poligoane iș 870 platforme pentru amplasarea containerelor de colectare a DMS.  Procurate 3700 containere, 700 urne stradale iș 20 unită i de tehnicăț specializată.  Au fost reabilitate sediile incubatorului de afaceri din c.Larga, Briceni, ÎM din Cahul, oldăne ti, Coste ti,Ș ș ș spitalului regional din or.Orhei şi dotate cu tehnică de calcul, mobilier iș echipamente; construit drumul de acces către Zona Economică Liberă Băl i şiț infrastructura de apă/canal.
 15. Rela ii de colaborare în DRț Denumirea partenerului Comisia Europeană Agenții de Cooperare Internațională: Suedia, Germania, SUA, M. Britanie Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Ambasade în RM şi ministere omoloage: Germania, Polonia, Letonia, România, SUA, Fran a, Cehia, Estonia, Ucraina,ț Federaţia Rusă Companii private din ţară şi peste hotare care manifestă interes faţă de DR şi PPP Domenii proiecte pilot în DR: statistică şi planificare regională, asistenţă tehnică, proiect twining. eficienţă energetică, apă canalizare, deşeuri, planificare regională şi asistenţă tehnică. dezvoltare locală, biomasă şi eficienţă energetică. asistenţă tehnică şi schimb de experienţă în planificare strategică, cooperare inter- comunitară, achiziţii publice, managementul proiectelor, PPP, etc. managementul deşeurilor, apă şi canalizare, centre de transfer tehnologic, dezvoltare economică locală.
 16. Principalele provocări ale DR  Insuficienţa fondurilor de dezvoltare fa ă de necesită ileț ț locale i regionaleș  Capacită ile APL slab dezvoltate în elaborarea iț ș implementarea proiectelor regionale  Nivel redus de cooperarea dintre APC şi APL la implementarea strategiilor sectoriale şi a proiectelor  Lipsa indicatorilor de monitorizare a dezvoltării regionale dezagrega i pe regiuni de dezvoltareț  Mecanisme neclare pentru implementarea politicilor sectoriale naţionale la nivel regional/ local.
 17. Perspectivele DR pentru etapa II (1)  Reevaluarea şi revizuirea legii privind DR în baza experienţei acumulate la etapa I i în conformitate cu principiileș /tendinţele existente în UE.  Aprobarea proiectului SNDR pentru perioada 2013-2015 şi asigurarea unui sistem adecvat de monitorizare a implementării ei.  Extinderea prevederilor politicii DR în celelalte 3 regiuni - UTA Găgăuzia, mun. Chi inău i Transnistria.ș ș  Promovarea şi facilitarea realizării planificării integrate iș participative pentru procesul de implementare a politicilor sectoriale la nivelul RD.
 18. Perspectivele DR pentru etapa II (2)  Asigurarea unei coordonări inter-ministeriale eficiente în implementarea strategiilor sectoriale şi a proiectelor investiţionale din diferite surse.  Implementarea proiectelor din DUP 2013-15 (61 proiecte la o valoare de 1,46 mlrd. lei).  Perfecţionarea mecanismului de evaluare, finanţare şi implementare a proiectelor DR.  Dezvoltarea statisticii regionale i stabilirea mecanismelor deș men inere a ei pentru asigurarea bazeț i informaţionale aprobării/evaluării impactului implementării politicilor/proiectelor DR.
 19. Mecanisme inovative pentru DR clusterizarea serviciilor în domenii interconectate observatorul teritorial diferite forme de parteneriate în realizarea proiectelor regionalizarea serviciilor de utilitate publică cooperarea inter- ministerială şi comunitară planuri strategice integrate Diminuarea disparită ilor locale, inter iț ș intra-regionale
Anúncio