Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director, ADR Sud (20)

Anúncio

Mais de GIZ Moldova(20)

Atragerea investiţiilor şi crearea parteneriatelor - Maria Culeşov, director, ADR Sud

 1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor SudSud ATRAGEREA INVESTIATRAGEREA INVESTIȚȚIILOIILOR IȘR IȘ CCREAREA PARTENERIATELORREAREA PARTENERIATELOR ÎN REGIUNEAÎN REGIUNEA DE DEZVOLTAREDE DEZVOLTARE SUDSUD
 2. Regiunea de Dezvoltare Sud (Regiunea de Dezvoltare Sud (RDSRDS) acoperă) acoperă partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova,partea de sud şi sud-est a Republicii Moldova, învecinîndu-se cu România şi Ucraina.învecinîndu-se cu România şi Ucraina. Teritoriul RDS includeTeritoriul RDS include 88 raioane:raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni,Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi seCimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi se întinde pe o suprafaţă deîntinde pe o suprafaţă de 73797379 km2 sausau 22 %22 % din suprafaţa totală a ţării.din suprafaţa totală a ţării. Populaţia regiunii constituiePopulaţia regiunii constituie 543,1 mii543,1 mii dede persoane.persoane.
 3. Agenţiile de Dezvoltare Regională Sud, Nord i Centruș sunt instituţii publice necomerciale, subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale i Construcţiilor,ș create pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Regională şi a Planului Operaţional Regional. ADR Sud a fost lansată oficial la 20 aprilie 2010
 4. Misiune:  implicarea în programarea strategică a dezvoltării social- economice a regiunii;  gestionarea competentă şi eficientă a programelor/proiectelor finanţate din fondurile alocate pentru dezvoltarea regională;  iniţierea programelor pentru promovarea strategică a regiunilor. Rol:  de a contribui la dezvoltarea durabilă şi echitabilă a întreg teritoriului regiunilor Sud, Centru i Nord, urmărindș înlăturarea dezechilibrelor dintre zonele regiunilor în
 5. Activitatea ADR Sud este: coordonată de Consiliul Regional de Dezvoltare Sud, care întruneşte 32 membri, ghidată de Strategia de Dezvoltare Regională Sud. Strategia stabileşte 3 priorităţi de bază în dezvoltarea RDS : o Reabilitarea infrastructurii fizice; o Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat; o Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
 6. PARTENERIATE ÎN DEZVOLTAREAPARTENERIATE ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂREGIONALĂ Parteneriate pentru implementarea proiectelor regionale din FNDR: APL I și II, ONG-uri. rteneriate cu mass - media: Portalul StiriLocale.md, omedia-SRL, Curier de Cantemir, Contacte.md, etc eneriate în plan extern, pentru atragerea sti iilor: GIZ, EPTISA, BirdLife international, Agen iaț ț onală din Cehia, Ambasadele acreditate în RM,etc Parteneriate cu actori în Dezvoltarea Regională- ODIMM, BCI, Centrul PRO-Europa, Contact-Cahul, etc Parteneriate cu ministerele de resort: Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii,etc
 7.  ADR este nucleul parteneriatelor încheiate între diver i actori deș dezvoltare regională;  În proces de implementare se află 5 proiecte , în sumă de 124 068 200 lei, cu implicarea a peste 30 de parteneri;  Au fost finalizate 7 proiecte de dezvoltare regională, în sumă de 61 704 471 lei, cu implicarea a peste 20 de parteneri.
 8. În cooperare cu GIZ Moldova, au fost implementate 2 proiecte investi ionale în regiune:ț  “Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s.Roşu”; „Optimizarea capacităţilor operaţionale ale Î.M."Apă-Canal”, or. Cahul“. Valoarea totală este de peste 5 milioane de lei
 9. A fost semnat acordul de finan are Întreț MDRC iș GIZ conform căruia, cu suportul financiar al Agen iei Interna ionale deț ț cooperare a Germaniei (GIZ), în semestrul II al anului 2013 va fi ini iată implementarea a 2 proiecte de dezvoltare regională:ț „Construc ia sistemului de canalizare în s. Ro u” înț ș valoare de 720 000 euro; „Reabilitarea sta iei de tratare din or. Cahul”ț în valoare de 445 000 euro.
 10.  ADR a ini iat rela ii de parteneriat cu diverse organiza ii dinț ț ț RM: ODIMM, Centrul Contact Cahul, Pro-Europa, Camera de Comer din or. Hînce ti, Moldcell, .a.ț ș ș  În parteneriat au fost organizate activită i pentru dezvoltareaț capacită ilor, schimb de experien ă, vizite de studiu,ț ț elaborarea de strategii, studii de fezabilitate, instruiri pentru membrii CRD, APL I i II, ONG-uri, etc.ș
 11. PARTENERIATE ÎN IMPELEMENTAREA PROIECTELOR DIN FONDURI EUROPENE  A fost elaborată Strategia managementului de eurilor înș Regiunea Sud i constituirea Asocia iei managementuluiș ț de eurilor solide în cadrul proiectuluiș „Guvernarea deşeurilor în Republica Moldova” ;  Parteneriat în cadrul proiectului CO-WANDA privind managementul deşeurilor navale pe Dunăre;  Colaborare cu Asocia ia Bird Life International, filialaț Ucraina privind implementarea proiectului "Consolidarea instrumentelor economice i juridice pentruș conservarea biodiversită ii stepei, adaptarea laț schimbările climatice i atenuarea efectelorș acestora. (Biodiversitatea stepei)" (atrase surse financiare în RDS circa 11,8 mii Euro);  În parteneriat cu Corpul Păcii am ob inut finan are pentruț ț proiectul: „Cimişlia oraş curat, colectăm deşeurile separat” (surse financiare în valoare de 40,3 mii lei);
 12. PARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUIPARTENERIATE ÎN CADRUL FORUMULUI INVESTI IONALȚINVESTI IONALȚ În cadrul Forumului investiţional în Dezvoltare Regională ,,Crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Sud”, desfăşurat în perioada 25-26 octombrie 2012 au fost semnate acorduri de parteneriat:  Între Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) şi Provincia di Novara din Italia,care vine să stabilească un parteneriat de succes între ambele părţi şi să creeze mecanisme de facilitare a parteneriatelor bilaterale între agenţii economici şi comunităţi locale din Provincia di Novara, din Italia şi Regiunea de Sud, din Republica Moldova.  Al doilea acord de colaborare semnat între ADR Sud şi BirdLife International, filiala din Ucraina, vine să faciliteze crearea unei reprezentanţe BirdLife International în Republica Moldova.
 13.  ADR Sud este partener activ al ambasadelor acreditate în Republica Moldova (Polonia, Cehia)  ADR Sud mediator al selectării proiectelor finan ate de cătreț ambasada Poloniei (7 proiecte locale aprobate spre finan are de către ambasada Poloniei)ț  Agen a Na ională de Dezvoltare a Cehiei a contribuit laț ț actualizarea strategiei de dezvoltare a regunii Sud. În prezent, se lucrează asupra efectuării studiului de fezabilitate în domeniul managementului de eurilor .ș   Ambasada Cehiei este partener în proiectele de Dezvoltare Regională (primăria Cimi lia)ș
Anúncio