O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

MAPEH2_2nd-Quarter-Exam.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Republic of the Philippines
Department of Education
Caraga Region
SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR
TABLE OF SPECIFICATI...
Republic of the Philippines
Department of Education
Caraga Region
SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR
Domain Objectives
AR...
Republic of the Philippines
Department of Education
Caraga Region
SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR
Domain Objectives
PH...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

MAPEH2_2nd-Quarter-Exam.docx

  1. 1. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR TABLE OF SPECIFICATION MAPEH SECOND QUARTERLY EXAMINATION S.Y. 2022-2023 Domain Objectives MUSIC No . of ite ms Type of test LOTS 50% MOTS 30% HOTS 20% Knowledge Process Understa nding Performa nce Remem bering Under standing Apply- ing Analy- zing Evalua- ting Creat- ing MELCs 1.Identifies the pitch tones; as high(so), low (mi), higher (la), lower (re) (MU2ME-IIa- 1) 2.Responds to ranges of pitch through body movements, singing or playing instruments (MU2ME-IIa-2) 1 1 3 Multiple choice 2 6,7 Multiple 3.Demonstrate melodic contour through a.)movement b.)music writing c.)visual imagery (MU2ME-IIc-6) (MU2ME-IIc- 7) 4.Demonstrate the beginning, ending and repeats of a song when movements, vocal sounds, instrumental sounds. (MU2FD-IId-2) 5.Creates melodic or rhythmic introduction and ending of songs (MU2FD- IIe-3) 5 4 3 7 Multiple choice Total 2 2 1 0 0 2 7
  2. 2. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR Domain Objectives ARTS No . of ite ms Type of test LOTS 50% MOTS 30% HOTS 20% Knowledge Process Understa nding Performa nce Remem bering Under standing Apply- ing Analy- zing Evalua- ting Creat- ing MELCs Describe the lines, shapes, color, texture and design seen in the skin coverings of different animals and sea creatures using visual arts, words, and actions. (A2EL-IIa) Designs with the use of drawing and painting materials the sea or forest animals in their habitats showing their unique shapes and features, variety colors and texture in their skin. (A2EL-IIb) 1,2,3 3 2 Multiple choice 4,5 Multiple Design an outline of a tricycle or jeepney on a big paper with lines, and shapes that show repetition, contrast and rhythm. (A2PR-IIg-2) 10 9 8 3 Multiple choice Total 0 5 0 1 1 1 8
  3. 3. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR Domain Objectives PHYSICAL EDUCATION No . of ite ms Type of test LOTS 50% MOTS 30% HOTS 20% Knowledge Process Understa nding Performa nce Remem bering Under standing Apply- ing Analy- zing Evalua- ting Creat- ing MELCs Describe movements in a location, direction, level, pathway and plane. (PE2BM-IIa-b-17) Moves in: forward, backward and sideward direction.(PE2BM-IIc-h-18 1 1 1 Multiple choice 2 Multiple Engages in fun and enjoyable physical direction. (PE2PF-IIa-h-2) Maintain correct posture and body mechanics while performing movement. (PE2PF-IIa-h- 14) 3 4,5,6, 7,8 6 Multiple choice Total 1 5 0 2 0 0 8
  4. 4. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR Domain Objectives HEALTH No . of ite ms Type of test LOTS 50% MOTS 30% HOTS 20% Knowledge Process Understa nding Performa nce Remem bering Under standing Apply- ing Analy- zing Evalua- ting Creat- ing MELCs Describes ways of caring for the eyes,ears,nose,hair and skin in order to avoid common childhood health conditions. (H2PH-lla—e-6) Describes ways of caring for the mouth/teeth. (H2PH-llfh-7 1,2 2 Multiple choice Multiple Displays self- management skills in caring for the sense organs. (H2PH-llij-8) Multiple choice Total 2 3 1 2 1 1 10
  5. 5. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR MAPEH 2 Second Quarter PERIODICAL EXAM S.Y 2022-2023 Ngalan: ___________________________________Grado&Seksyon: II-_________ Eskwelahan:_____ __________________________Petsa: ____________ I. MUSIC A. Panudlo: Isulat ang letra sa hustong tubag sa blangko nga naa sa kilid sa numero. 1. Ang usa ka kanta o tugtog naglangkob ug taas o mubo nga tingog ug gitawag kini nga __. A. melody B. pitch C. ritmo D. nota 2. Ang ________ ug ________ nga tono mao ang 2 ka direksyon nga tingog sa kanta nga pwedeng sundan ug lain-laing lihok sa lawas. A. pataas C. pataas ug pamubo B. pamubo D. paatubang ug patalikod 3. Gamiton nato ang atong mga kamot ug lawas sa paghisgot sa lihok sa melodiya. Gitawag kini og _______. A. melodic contour C. rote methods B. body staff D. Melodic line 4. Unsa ang tawag sa lanog o tingog nga madungog kon kita mosinggit sa taas sa bukid o sa taas nga lugar. A. sound B. echo C. pitch D. melody 5. Unsa ang tawag sapausa-usang daloy sa magkasunod nga tingog mao ang nagporma og tono. A. pitch B. timbre C. melody D. sound
  6. 6. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR B. Panuto:Magdrowing og 2 ka instrumento sa musika nga naay taas o mubong tono. 6. 7. II. ARTS A.Direksyon: Tan – awa ang mga hulagway ug ihulagway ang linya o badlis nga makita sa tabon sa panit niini pinaagi sa pagdrowing og bitoon ( ) sa katugbang nga kolum niini. Linya o Baglit Patindog Pahigda Pahanday Pabawog- bawog Paikis-ikis 8. 9. 10
  7. 7. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR B. Butangi ug tsek ( / ) kon ang mananap nagpuyo sa yuta ug ekis ( X ) kong ang mananap nagpuyo sa dagat. 11. kabayo ______________________ 12. isda ____________________ C.Ilatid ang maong butang. Tubaga ang mga pangutana human kini maporma. 13. Unsa ang butang nga imong naporma ? a. dyip b. traysikol c. bisekleta d. motorsiklo 14. Unsa nga mga linya ang gigamit sa pagporma nimo sa usa ka hulagway? 15. Unsa nga hulagway ang makita sa bisekleta? a. b. c. d. PHYSICAL EDUCATION
  8. 8. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR Panuto: Basaha ang mosunod nga mga sitwasyon ug sabta kini. Pilia ang letra sa sakto nga tubag. 16. Ningrepresentar si Rudy sa region sa Palarong Pambansa sa kalayo nga paglukso. Giingnan siya sa iyang coach nga molukso sita sa saktong taas aron makab-ot ang pinakalayong direksyon. Asa ani ang mosunod nga dagway nga nagpakita nga gisunod niya ang iyang coach? A. B. C. D. 17. Giingnan sila sa ilang maestro nga maglukso-lukso padulong sa unahan. Kung usa ka ka estudyante, asa sa musunod ang imong buhaton? A. Ang batang lalaki sa hulagway A ay paingon sa likod sa likod. B. Ang batang lalaki sa hulagway B paingon sa wala. C. Ang batang lalaki sa hulagway C paingon sa unahan. D. Ang batang lalaki sa hulagway D paingon sa tuo. 18. Sa pagdagan, unsa nga direksyon nakatutok ang mga mata? A. sa taas B. sa kilid C. sa ubos D. sa direksyon sa padulngan 19. Unsa ang saktong posisyon sa siko samtang nagdagan? A. nakainat C. nakataas B. nakabawog D. wala sa pilianan PHYSICAL EDUCATION
  9. 9. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR Panuto: I-konekta ang linya gikan sa kolum A ngadto sa saktong hulagway sa kolum B. Kolum A Kolum B 20. Lukso pataas a. 21. Itaas ang duha ka kamot b. 22. Naglakaw og tulo ka lakang paingon sa unahan c. 23. Maghimog usa ka lakang pawala d. e. HEALTH Panudlo: Isulat ang letra sa hustong tubag sa blangko nga ana sa kilid sa numero. _____ 24. Gusto ka moadto sa dagat pero init kayo ang panahon?Unsa man ang imong gamiton? A. bukag B. kabo C.payong ______ 25. Gipabasa ka sa imong mama pero ngitngit kaayo imong kwarto. Unsa
  10. 10. Republic of the Philippines Department of Education Caraga Region SCHOOLS DIVISION OF SURIGAO DEL SUR kaha ang imong solusyon niini nga sitwasyon? A. Magbasa bisan ngitngit. B. Maggamit og kandila. C.Magpasiga sa suga. ______26. Unsa ang angay o insaktong buhaton kada human og kaon? A.magtoothbrush B.matulog diretso C.moinom og softdrinks ______27. Pag- abot ni Amy sa balay, gipakaon siya sa iyahang mama.Unsa man ang angay niyang buhaton? A.Dili maminaw. B.Mokaon dayon. C.Maghugas usa sa kamot. ______28.Gusto ka mokaon mopalit og snaks, nay baligya nga tsokolet kendi, softdinks ug saging. Unsa man ang angay paliton ni Amy? A.saging B.softdrinks C.tsokolet kendi Direksiyon: Isulat ang inyo tubag sa matag sitwasyon nga gihatag. 29. Kanunay nga maglimpyo sa iyang lawas si Mila. Angay ba nimo siya sundon? Oo o dili? Ngano man? ____________________________________________________________________ 30.__________________________________ ang lawas ni Gino kung kanunay siya moinom og gatas ug mukaon og mga gulay ug prutas. Prepared: JERLIE B. MONTENEGRO, T-III

×