O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

268 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. แบบเสนอโครงรางโครงงานคอมพิวเตอร รหัสวิชา 433201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน ตะลอนทัวรปารีส ชื่อผูจัดทําโครงงาน1. นางสาวมินตรา หาญกลา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 เลขที่ 112. นางสาวนภัสรพี นุชหมอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 เลขที่ 21 ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. ใบงาน การจัดทําขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอรสมาชิกในกลุม1. นางสาวมินตรา หาญกลา เลขที่ 112. นางสาวนภัสรพี นุชหมอน เลขที่ 21ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย): ตะลอนทัวรปารีสชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ): Bonjour Parisประเภทโครงงาน: โครงงานประเภทเพื่อการศึกษาชื่อผูทําโครงงาน: 1.นางสาวมินตรา หาญกลา 2.นางสาวนภัสรพี นุชหมอนชื่อที่ปรึกษา: คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณระยะเวลาดาเนินการ: 8 สัปดาหที่มาและความสําคัญ: ในปจจุบันผูคนนิยมไปเที่ยวตางประเทศกันมากขึ้น ไมวาจะเปนญี่ปน อเมริกา แคนนาดา อิตาลี และในอีกหลายประเทศ ซึ่งสําหรับผูที่ตองการไป ุทองเที่ยวในตางประเทศ จะตองมีการศึกษาขอมูลใหดีเสียกอน โดยเฉพาะผูที่ไมมีความรูทางดานภาษา และเสนทางของประเทศนั้นๆ หนึ่งในประเทศนาเที่ยวนั้น ฝรั่งเศสมีความนิยมเปนอันดับตนๆ ซึ่งเปนประเทศที่ถือวาเปนศูนยกลางทางดานการทองเที่ยวที่ตั้งอยูในภูมิภาคยุโรปตะวันตกประกอบไปดวยเกาะ และดินแดนอื่นๆ ในตางทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผนดินใหญ
  3. 3. ทอดตัวตั้งแตทะเลเมดิเตอรเรเนียนจนถึงชองแคบอังกฤษ ทะเลเหนือ และจากแมน้ําไรนจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีกรุงปารีสเปนเมืองหลวงของประเทศ ประเทศฝรั่งเศส มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอยูมากมาย โดยเฉพาะปารีสที่เปนเมืองหลวงนั้นจะมีความสวยงามมาก และสวนมากจะเปนสถานที่ที่มีความสําคัญตอฝรั่งเศสอีกดวยวัตถุประสงค (สิ่งที่ตองการในการทําโครงงาน ระบุเปนขอ)1.เพื่อเปนการแนะนําใหแกผูที่สนใจในปารีส2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศฝรั่งเศส3.เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวอยากไปปารีสกันมากขึ้น ดวยขอมูลที่นาสนใจ4.เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาตอผูที่ไมมีความรูทางดานภาษาฝรั่งเศส เพราะขอมูลได แปลเสร็จเรียบรอยแลวขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและขอจํากัดของการทําโครงงาน)โครงงานตะลอนทัวรปารีสนี้ ประกอบดวย 4 สวนหลัก1.หนาตอนรับ/หนาแรก เปนสวนสําหรับแนะนําใหผูใชโปรแกรมเขาใจถึงจุดประสงคของการทําโปรแกรม รวมถึงรูปแบบ และวิธการใชงาน ีประกอบดวยตัวเลือก 2 ตัวเลือก ไดแก - เขาสูหนาหลัก - ออกจากโปรแกรม
  4. 4. 2.หนาเมนูหลัก เปนสวนสําหรับใหผูใชโปรแกรมเลือกเขาสูหนาถัดไปประกอบดวยตัวเลือก 10 ตัวเลือก ไดแก - การนั่งรถทัวรชมกรุง (Double Decker Bus Tour) - ชมทิวทัศนจากดานบนของหอไอเฟล (Eiffel Tower) - ลองเรือในแมน้ําเซน ชมพระอาทิตยตกดิน (Sunset River Cruise on the Seine) - โบสถนอทเทอรดัม (Notre Dame Cathedral) - โบสถแซงต ชาแปลล (Sainte Chapelle) - ถนนฌ็องเซลิเซ และประตูชัยนโปเลียน (Champs Elysees & Arc de Triomphe) - เลแซงวาลิด (Les Invalides Napoleons Tomb) - พิพธภัณฑออรเซย (Musee dOrsay) ิ - พิพิธภัณฑลูฟร (The Louvre) - มงตมารท (Montmarte & Sacre Couer Basilica)3.หนาของขอมูลความรู เปนสวนสําหรับแนะนําใหผูใชโปรแกรมไดเขาไปศึกษาความรูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ ของปารีส ประกอบดวยตัวเลือก 4 ตัวเลือก ไดแก - กลับสูเมนูหลัก - กอนหนานี้ - หนาถัดไป - ออกจากระบบ4.หนาปด เปนสวนสุดทายของโปรแกรม ประกอบดวยตัวเลือก 2 ตัวเลือก ไดแก - กลับไปหนาตอนรับ - ออกจากโปรแกรม
  5. 5. หลักการและทฤษฎี (ความรู หลักการ และทฤษฎีที่สนับสนุนการทําโครงงาน) การสรางโปรแกรมนี้ จะใชวิธีการสรางดวย Microsoft PowerPoint 2007 เปนโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสําหรับการจัดสรางงานนําเสนอขอมูล (Presentation) สําหรับนําไปประยุกตใชในงานไดหลายประเภท เชน การนําเสนอขอมูลสินคาและบริการ การจัดทํา Slide Show การออกแบบแผนพับ เปนตน สําหรับ หลักการทํางานของ Presentation ที่สรางจาก PowerPoint จะสรางออกเปน slide ยอยๆ แตละ slide สามารถใสขอมูล รูปภาพ ภาพเคลือนไหว หรือเสียง ่เพื่อสรางความนาสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกําหนดให Presentation ของเรา นําเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติไดโดยไมจําเปนตองมีการกดเลือกใหแสดงทีละ slide กอนเริ่มตนสราง Presentation ควรกําหนดรูปแบบของ Presentationของเรากอนวา ตองการใหแสดงออกในรูปแบบใด เชน ตองการใหสวนดานบน แสดงเปนชื่อหัวขอ ดานลางเปนชื่อบริษัท และฉากหลังใหแสดงเปนสีน้ําเงิน เปนตน แตถายังคิดไมออก สามารถเลือกรูปแบบจาก ตัวอยาง Themes (เวอรชั่นเกา เรียกวาTemplate) ที่โปรแกรมมีไวใหได เชนเดียวกันหลักการสรางโปรแกรมและขอจํากัดปุมการกระทําเปนปุมสําเร็จซึ่งคุณสามารถแทรกลงในงานนําเสนอของคุณและกําหนดการเชื่อมโยงหลายมิติได ปุมการกระทํามีรูปรางตางๆ เชน ลูกศรขวาและลูกศรซาย และสัญลักษณที่เขาใจไดทั่วไปเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป กอนหนา หนาแรก และหนาสุดทาย รวมทั้งสําหรับการเลนภาพยนตรหรือเสียง โดยปกติ ปุมการกระทํามักถูกใชในงานนําเสนอที่สามารถเรียกใชไดดวยตนเอง
  6. 6. 1.บนแท็บ แทรก ในกลุม ภาพประกอบ ใหคลิกลูกศรภายใต รูปราง แลวคลิกปุม เพิ่มเติม2.ภายใต ปุมการกระทํา ใหคลิกปุมที่คุณตองการเพิ่ม 3.คลิกตําแหนงที่ตั้งบนภาพนิ่ง แลวลากเพื่อวาดรูปรางสําหรับปุม4.ในกลองโตตอบ การตั้งคาการกระทํา ใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ - เมื่อตองการเลือกลักษณะการทํางานของปุมการกระทําเมื่อคุณคลิกที่ปุมการกระทํา ใหคลิกแท็บ คลิกเมาส - เมื่อตองการเลือกลักษณะการทํางานของปุมการกระทําเมื่อคุณยายตัวชี้ไวเหนือปุมการกระทํา ใหคลิกแท็บ เมาสอยูเหนือ5.เมื่อตองการเลือกวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณคลิกหรือยายตัวชี้ไวเหนือปุมการกระทําใหเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ - ถาคุณไมตองการใหเกิดอะไรขึ้น ใหคลิก ไมมี - เมื่อตองการสรางการเชื่อมโยงหลายมิติ ใหคลิก เชื่อมโยงหลายมิติไปยัง แลวเลือกปลายทางสําหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ - เมื่อตองการเรียกใชโปรแกรม ใหคลิกเรียกใชโปรแกรม แลวคลิกเรียกดูจากนั้นคนหาตําแหนงโปรแกรมที่คุณตองการเรียกใชวิธดําเนินงาน ี1. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับปารีส ขอมูลของสถานที่ตางๆ ตลอดจนเกร็ดความรูตางๆ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการทํางาน2. ศึกษาการใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบื้องตน และวิธีการเชื่อมโยงมิติ และปุมการกระทําตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชตามการออกแบบโปรแกรมที่วางไว3. ลองทดสอบโปรมแกรมวาสามารถนํามาใชไดจริงหรือไม
  7. 7. สวนประกอบของโปรแกรม 1.หนาตอนรับ/หนาแรก ใชกลาวเกริ่นกอนเริ่มใชโปรแกรม 2.หนาของเนื้อหาขอมูลความรู 3.หนาปด เครื่องมือและอุปกรณที่ใช Microsoft PowerPoint 2007 Adobe Photoshop CS3 งบประมาณ: 200 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงานลําดับ สัปดาหที่ ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 คิดหัวขอโครงงาน มินตรา 2 ศึกษาคนควาหาขอมูล นภัสรพี 3 จัดทําโครงรางงาน นภัสรพี 4 ปฏิบัติการสราง มินตรา โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ มินตรา 6 การทําเอกสารรายงาน นภัสรพี 7 ประเมินผลงาน มินตรา 8 นําเสนอโครงงาน มินตรา, นภัสรพี
  8. 8. ผลที่คา าจะไดรบ (ผลลัพ ที่ตองการใหเกิดขึนเมื่อสิ้นสุด าโค าดว รั พธ น ้ ดการทํ ครงการ)1. ทําใหผูใชโปรแ ห แกรมอยากกไปปารีสกันมากขึ้น2. ทําใหผูใชโปรแ ห แกรมมีควา าใจ แ สึกวาเนื้อหาที่ไดรับนั้นนาส ามเข และรู เ สนใจ3. ทําใหผูใชโปรแ ห แกรมสามา าไปใ ประโยช ในชีวิตจ งได ารถนํ ใช ชน จริสถานที่ดําเนินการ โรงเรียน พราชวิท ย ที นยุ ทยาลั าระการเรีย ที่เกี่ยวของ กลุมสกลุมสา ยนรู ข สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2 ต ศ(ภาษาฝ ่งเศส) ฝรัแหลงอางอิง (เอก กสารหรือแ งขอมูล างๆ ที่นามาใชในก าโครง แหล ลต า การทํ งงาน) - เยือนปารีส http p://travel.kapook.co om/view1 11359.htm ml - การวางแผ ่ยวและ ๋วในปารีส ผนเที ะตั รี http p://www.b bloggang..com/view wdiary.ph hp?id=kun nmae&mo onth=09- 20111&date= =19&grouup=2&gblo og=1 - เกร็ดความ มปลอดภัยสาหรับเที่ย ส สํ ยวปารี http p://www.h hoteltrave el.com/th//france/pa aris/paris-s safety-tips.htm 

×