Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a “Actitud digital en el nuevo paradigma educativo” - Jornada Menores y dispositivos móviles(20)

Anúncio

Mais de Fundació Bit(20)

Último(20)

Anúncio

“Actitud digital en el nuevo paradigma educativo” - Jornada Menores y dispositivos móviles

 1. ““Actitud digital en el nou paradigma educatiu."" MMoonnttssee GGuuiitteerrtt DDiirreeccttoorraa aarreeaa ddee CCaappaacciittaacciióó DDiiggiittaall UUOOCC ii ddeell MMààsstteerr ““DDiiggiittaall EEmmppoowweerrmmeenntt”” MMaalllloorrccaa 66 ooccttuubbrree 22001144
 2. Índex • Context: digitalització a la societat • Nou paradigma educatiu • Competències Digitals: actitud digital • Formar-se en competències digitals
 3. Digitalització a la societat http://blogs .elpais.com /.a/6a00d83 41bfb1653e f01a73d6d7 c2a970d-pi Context
 4. Digitalització a la societat Entrar en el món digital no es qüestió d’edat ni de coneixements tecnològics, sinó d’actitud. Suposa: http://blogs .elpais.com /.a/6a00d83 41bfb1653e f01a73d6d7 c2a970d-pi • Superar l’escletxa digital • Actualitzar-te constantment • Adaptar-te a nous perfils professionals • Adaptar-te a noves formes de comunicació • Treure el màxim partit a la tecnologia • Incorporar-te a nous mercats • Reinventar-te
 5. Predicció Digitalització 2025 Digital Life in 2025 Els experts prediuen que Internet esdevindrà «com l'electricitat», menys visible però més profundament arrelat en la vida de les persones, tant des del punt de vista positiu com negatiu "L'impacte més útil és la capacitat de connectar a la gent. A partir d'aquí, tot flueix” Dan Lynch, fundador de la Interop Pew Research Center’s Internet Project in association with Elon University’s Imagining the Internet Center
 6. Predicció Digitalització 2025 Un escrutini de 2.558 experts i constructors de tecnologia sobre on estarem en l'any 2025 : • Internet de les coses • Realitat augmentada • L'alteració dels models de negoci establerts al segle XX (finances, entreteniment, els editors de tot tipus i l'educació) • Etiquetatge, databasing i la cartografia analítica intel·ligent dels regnes físics i socials Pew Research Center’s Internet Project in association with Elon University’s Imagining the Internet Center
 7. Nou paradigma educatiu http://blogs .elpais.com /.a/6a00d83 41bfb1653e f01a73d6d7 c2a970d-pi Context
 8. Nou paradigma educatiu Educar persones per viure al segle XXI (Harasim et al., 2000; Resnick, 2002; Tiffin y Rajasimgham, 1997) Replantejar l’espai educatiu i dur a terme nous rols docents i discents (Lynch, 2002; Majó i Marquès, 2002; Richardson i Swan, 2003). “L'educació, com a procés basat en coneixement, comunicació i interaccions socials s'ha vist afectada de manera radical per l'emergència de la cultura digital ", la qual," ha transformat als seus actors, professors i estudiants, provocant la necessitat de canvis en les pròpies institucions educatives”. Freire (2009)
 9. Nou paradigma educatiu "En la societat de la informació el professor ja no pot ser considerat l'únic posseïdor d'un saber que només hauria de transmetre. Es converteix d'alguna manera en l'associat d'un saber col·lectiu que li toca d'organitzar-se, i situar-se decididament a l'avantguarda del canvi." Delors (1996) El professor ha de: suggerir, facilitar, orientar, dinamitzar, motivar, animar, avaluar i contribuir a crear les condicions que facin possible que els estudiants duguin a terme un procés d’aprenentatge. Això es possible si treballa col·laborativament amb altres docents
 10. Nou paradigma educatiu • Més autonomia i control sobre el seu propi procés d'aprenentatge • Aprendre a buscar, seleccionar i analitzar informació en les diferents fonts de consulta. • Construir el coneixement colaboratiu en interacció amb el seu context sociocultural. • Crear processos d'anàlisi i reflexió. • Ús intel·ligent dels múltiples recursos i mitjans de diversa naturalesa (de tipus imprès, audiovisual, informàtic). Estudiant proactiu: protagonista de les accions formatives
 11. Nou paradigma educatiu • Oberts i flexibles • Diversitat de recursos fent servir les TIC i els mitjans digitals • Treball col.laboratiu • Resolució de problemes • Treballar casos • Treball per projectes • Resolució de problemes des d’una perspectiva multidisciplinar • Aplicació de coneixements a la pràctica Nous entorns d'aprenentatge amb noves metodologies
 12. Competències digitals: http://blogs .elpais.com /.a/6a00d83 41bfb1653e f01a73d6d7 c2a970d-pi actitud digital
 13. Ser competent digital "Competències digitals són un conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les TIC i els mitjans digitals per realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar-Tractar se, i gestionar informació, col·laborar, crear i compartir continguts, construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, elaborar de manera crítica, creativa, autònoma, flexible, ètica, reflexiva per al treball, l'oci, la participació, l'aprenentatge, la socialització, el consum i l‘empoderament” Anusca Ferrari 2012 Digital Competences in practice: An Analysis of Frameworks 2012
 14. Ser competent digital: Comissió Europea Adaptat de http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC73694.pdf Habilitats i coneixements funcionals TIC aconsegueix Persona competent digital Utilització de les TIC en el dia a dia Competència avançada pel treball i expressió creativa Comunicació i col·laboració a través de les TIC Processament i gestió de la informació Privacitat i seguretat té Aspectes ètics i legals Decidir quines són les TIC més apropiades Aprendre amb i de les TIC Comprensió i coneixement del rol de les TIC a la societat Equilibri entre tecnologia i actitud Autoeficàcia en l’ús de les TIC posseeix demostra desenvolupa utilitza aplica respecte gestiona té demostra practica
 15. Ser competent digital: ciutadania catalana ACTIC Tractar i elaborar
 16. COMPETÈNCIA ACTIC Actitud digital: ciutadania catalana C1.-Cultura, participació i civisme digital R1.1 Identificar els Recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat del coneixement i en xarxa R1.2 Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a traves d’Internet, interactuant amb proveïdors d’una manera segura. R1.3 Emprar eines de col·laboració per compartir informació, participar i col.laborar amb altres ciutadans. R1.4 Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC
 17. Actitud digital: educació obligatòria Primària Dimensió hàbits, civisme i identitat digital Tractar i elaborar Competència 9. •Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia. Competència 10. •Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostinibilitat i d’identitat digital
 18. Actitud digital: educació obligatòria Primària
 19. Actitud digital: educació obligatòria Primària Tractar i elaborar
 20. Actitud digital: educació obligatòria Secundària Dimensió ciutadans, hàbits, civisme i identitat digital Tractar i elaborar Competència 9. •Realitzar accions de ciutadans i de desenvolupament personal. Tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual. Competència 10. •Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l'ergonomia per a la prevenció de riscos. Competència 11. •Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat d’identitat digital.
 21. Tractar i elaborar Actitud digital: educació obligatòria Secundaria
 22. Secundaria Tractar i elaborar Actitud digital: educació obligatòria
 23. Secundaria Tractar i elaborar Actitud digital: educació obligatòria
 24. Tractar i elaborar Actitud digital: recursos Web Edu3 de al Generalitat que treballa que il·lustren diferents aspectes de situacions en als que no hi ha hagut una actitud digital cívica i les seves conseqüències aspectes La tutoria: informa pares Així de fàcil: xat
 25. Actitud digital: recursos Web Edu3 de al Generalitat que treballa que il·lustren diferents aspectes de situacions en als que no hi ha hagut una actitud digital cívica i les seves conseqüències aspectes Tractar i elaborar Facebook en la vida real 2
 26. Tractar i elaborar Ser competent digital: implicació dels pares L’objectiu principal d’aquesta guia és orientar les famílies en l’educació digital dels seus fills i filles sense perdre de vista que l’aplicació de la lògica i del sentit comú és imprescindible a l’hora d’inculcar hàbits saludables i segurs a Internet.
 27. Tractar i elaborar Ser competent digital: implicació dels pares
 28. Tractar i elaborar Ser competent digital: adolescents La competencia digital implica el desarrollo de capacidades instrumentales, así como habilidades y actitudes y valores para el uso eficiente y responsable de las TIC. Es necesario saber navegar estratégicamente, evaluar la credibilidad de las fuentes de información y saber integrar informaciones diversas.
 29. Tractar i elaborar Ser competent digital: consells # Vigilar que no publiquin informació personal important i que mantinguin les seves dades i informació personal en privat. # Mantenir una comunicació oberta amb els joves perquè confiïn en nosaltres quan tinguin problemes a la xarxa. # Facilitar límits per discernir entre usos i abusos dels joves en relació a l'ús de les TIC. # Ajudar els joves a establir controls per evitar caure en situacions d'abús en relació a les TIC. # Desenvolupar el coneixement, ús i domini de dispositius i aplicacions TIC. # Assessorar els joves i fer un seguiment dels usos de les tecnologies per ajudar-los a entendre les conseqüències que poden tenir determinades accions en les seves vides.
 30. Tractar i elaborar Ser competent digital: consells # Compartir activitats que impliquin l'ús de dispositius i aplicacions TIC amb els joves. # Acompanyar els nostres nens/as en l'ús de la tecnologia en edats primerenques. # Ajudar que els nostres joves no només utilitzin les tecnologies com un mitjà de entreteniment, sinó també com una eina d'estudi i treball. # Col·locar els dispositius en llocs comuns de la casa per controlar l'ús que els donen. # Marcar límits i pautes fermes respecte a l'horari i moments d'ús, sinó utilitzar controls parentals. # Comprendre que l'espai virtual s'ha de regir per les mateixes actituds i normes de comportament que l'espai presencial.
 31. Formar-se en competències digitals http://blogs .elpais.com /.a/6a00d83 41bfb1653e f01a73d6d7 c2a970d-pi
 32. Digitalització a la UOC: evolució continua Àrea de Capacitació Digital de la UOC Ofimàtica Col·laboració Estratègies de treball i estudi en entorns virtuals Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional Innovació i transformació en l’àmbit professional 32 Formar en competències digitals
 33. Competències digitals a la UOC: nivells Màster Universitari: “Digital Empowerment” •Postgrau •Especialitzacions Expertesa digital TRANSFORMACIÓ Assignatures Competències TIC als Graus (Nivell intermig ACTIC) Digitalització bàsica ÚS PROFESSIONAL I ACADÈMIC Capacitació digital ÚS PERSONAL Tercera dimensió universitat: • Seminaris • Tallers • Cicles ... 33
 34. Tecnologies digitals Xarxes socials Mapes conceptuals Blocs Aplicacions mòbils Marcadors socials Wikis vídeo Iniciativa i autonomia Presentacions Ser competent digital: universitat màster Metodologies • Col·laboració en xarxa • Creació de coneixement col·laboratiu •Treball per projectes •Innovació i adaptació al canvi •Resolució de problemes des d’una perspectiva multidisciplinar •Aplicació de coneixements a la pràctica •Reutilització de recursos en obert, resultats, estratègies, ... •Análisi crítica i participativa del propi treball i del treball en grup •Aprenentatge al llarg de la vida Actituds Digital Empowerment Responsabilitat Creativitat Flexibilitat i adaptabilitat Ètica Crítica Efectiva i eficient
 35. Ser expert Digital Converteix-te en un professional 2.0 Converteix-te en un professional 2.0 Converteix el teu negoci Converteix el teu negoci en Empresa 2.0 en Empresa 2.0
 36. Ser docent Digital
 37. Per a més informació Màster digital empowerment Àrea de Capacitació Digital En Clau de TIC Montse Guitert mguitert@uoc.edu
Anúncio