Palīdzi klientam gūt panākumus

FranklinCovey Latvia
FranklinCovey LatviaFranklinCovey Latvia

Konsultatīva FranklinCovey treniņa programma pārdevējiem, lielo klientu vadītājiem un pārdošanas vadītājiem, kas fokusējas uz pārrunu procesu, klienta vajadzību izziņu un izpratni, risinājuma veiksmīgu prezentāciju un pārdošanas sarunām, kā arī ilgtermiņa attiecību veidošanu ar klientu. Programma sniedz praktiskus instrumentus biznesa attīstībai. Šī programma jau daudzus gadus tiek vērtēta kā viena no Top 3 konsultatīvās pārdošanas apmācības programmām pasaulē, kā arī neatkarīgajā Training Industry, Inc. vērtējumā ir programmu Top 20 sarakstā jau no 2008. gada.

C  M  Y  CM  MY  CY CMY  K
     Pal¥dzi klientam
     gt panÇkumus


Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥buVeiksm¥gas
pÇrdo‰anas
sarunas
„Msu panÇkumi                 FranklinCovey programma Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas pal¥dz:
ir vienl¥dz¥gi ar                1. Iesaist¥t klientu god¥gÇ un atvïrtÇ dialogÇ.
                   Ieguvumi
msu klientu                  2. Strukturït sarunu, iegstot problïmas pierÇd¥jumus un ietekmi.
                        3. IemÇc¥ties klaus¥ties un patiesi izprast klienta situÇciju.
panÇkumiem.”
                        4. Uzdot grtus, bet nepiecie‰amus jautÇjumus.
- Mahans Khalsa
                        5. Rad¥t risinÇjumu klienta biznesa att¥st¥bai.
                        6. Piek∫t galvenajiem lïmumu pie¿ïmïjiem un saprast vi¿u vïlmes.                  IzaicinÇjums:
                  Vai jsu darbinieki spïj izprast klientu
                  patiesÇs vajadz¥bas?
                  Lielai da∫ai cilvïku pÇrdo‰ana saistÇs ar negat¥vÇm emocijÇm un bai∫u pilnÇm
                  attiec¥bÇm. Klienti baidÇs, ka pÇrdevïji vi¿us pierunÇs nopirkt ko tÇdu, kas tiem
                  nemaz nederïs. TÇpïc klienti neuzticas pÇrdevïjiem, slïpj un aizsargÇ btisku
                  informÇciju, kÇ ar¥ izvairÇs no personiska kontakta. TÇ rezultÇtÇ pÇrdevïji izsaka
                  daÏÇdus minïjumus, kas bieÏi vien izrÇdÇs k∫daini.
C  M  Y  CM  MY  CY CMY  K
Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu
RisinÇjums                                  Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas
PÇrdo‰ana noz¥mï to, ka jsu produkts vai pakalpojumus pal¥dz        Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas ir procesa Pal¥dzi klientam
klientiem atrisinÇt vi¿u problïmas vai ar¥ sasniegt jaunus rezultÇtus.    gt panÇkums pamatmodelis, kura laikÇ dal¥bnieki iegst
                                       zinljanas un praktiskas iema¿as, kÇ veidot atvïrtu dialogu.
Pal¥dzi klientam gt panÇkumus nav tikai skaists vÇrdu salikums       ·is modelis sastÇv no tr¥s posmiem:
dar¥jumu slïg‰anas apz¥mï‰anai. TÇ ir paradigma, modelis un
                                       • Objekt¥va iespïja – vai klientam ir nepiecie‰ams msu
metodoloÆija, kÇ sadarboties divÇm vai vairÇkÇm kompÇnijÇm, lai
                                        risinÇjums? (Kvantitat¥vi pierÇd¥jumi un vïrt¥ba.)
gtu kop¥gus panÇkumus un apmierinÇt¥bu. ·¥ metodoloÆija ir
balst¥ta uz daudziem pït¥jumiem un pÇrbaud¥ta vairÇku gadu          • Resursi – vai klients to ‰obr¥d var at∫auties? (Laiks,
garumÇ.                                    cilvïki un nauda.)
                                       • Lïmums par dar¥jumu – vai klients izvïlïsies msu
                                        produktu, pakalpojumu? (Lïmumu pie¿em‰anas so∫i un
                                        kritïriji.)
       Pal¥dzi klientam gt panÇkumus
                                       Uz principiem balst¥ta apmÇc¥ba
                                       Mode∫a Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas saturs ir izstrÇdÇts,
Iespïjas rad¥‰ana               Iespïjas pÇrvïr‰ana      lai btiski main¥tu dar¥jumu un attiec¥bu veido‰anu ar
                                       klientiem. Lai to paveiktu, jums jÇizprot noteikta
    Objekt¥va                   Efekt¥vs        pÇrdo‰anas filosofija un komunikÇcijas pamatprincipi.
    iespïja                    risinÇjums       Piemïram:

    Resursi      TurpinÇt?    JÅ                 • Nolks ir svar¥gÇks par tehniku
                           RezultÇti
                                        Jo god¥gÇka ir jsu vïlï‰anÇs pal¥dzït klientiem, jo
    Lïmums par                               lielÇkas iespïjas, ka vi¿i dal¥sies informÇcijÇ ar jums.
    dar¥jumu
               Nî                       • AtstÇjiet EGO aiz durv¥m
                                        Ja js aizstÇvaties vai demonstrïjat savu izcil¥bu,
                                        iespïjams, js kalpojat savÇm, nevis klientu vajadz¥bÇm.
      Atteik‰anÇs no risinÇjuma iesnieg‰anas                MÇka apvald¥t savu EGO dar¥jumu izstrÇdljanas
                                        situÇcijÇs jums sniegs emocionÇlu neatkar¥bu.
                                       • DzeltenÇs gaismas likums
                                        Sarunas laikÇ klienti gan verbÇli, gan neverbÇli jums
                                        signalizïs par savÇm izjtÇm un domÇm. DzeltenÇs
                                        gaismas likums pal¥dzïs ‰os signÇlus sajust un izvïlïties,
                                        kÇ uz tiem reaÆït.
Sniedziet katram darbiniekam zinljanas un instrumentus, kas vi¿iem nepiecie‰ami
Lai sa¿emtu vairÇk informÇcijas par FranklinCovey programmu Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas,
ldzu, sazinieties ar klientu attiec¥bu vad¥tÇju. TÇlr.: +371 67505795; e-pasts: office@franklincovey.lv
                              www.franklincovey.lv

Recomendados

6 iemesli, kāpēc uzņēmumiem būtu jāpadomā par klientu gandarījuma sajūtu. por
6 iemesli, kāpēc uzņēmumiem būtu jāpadomā par klientu gandarījuma sajūtu.6 iemesli, kāpēc uzņēmumiem būtu jāpadomā par klientu gandarījuma sajūtu.
6 iemesli, kāpēc uzņēmumiem būtu jāpadomā par klientu gandarījuma sajūtu.Rewalon
173 visualizações6 slides
Efektīvu vadītāju 7 paradumi por
Efektīvu vadītāju 7 paradumiEfektīvu vadītāju 7 paradumi
Efektīvu vadītāju 7 paradumiFranklinCovey Latvia
349 visualizações2 slides
9b ami por
9b ami9b ami
9b amimariacarrilloperez
529 visualizações9 slides
Paris factory por
Paris factoryParis factory
Paris factoryEric Morrow
530 visualizações27 slides
Disney Parks por
Disney ParksDisney Parks
Disney ParksCamiArbelais
231 visualizações6 slides
7 dicas para aumentares o tráfego do teu blog 01 por
7 dicas para aumentares o tráfego do teu blog 017 dicas para aumentares o tráfego do teu blog 01
7 dicas para aumentares o tráfego do teu blog 01carlosramos2013
114 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Assembly process.key por
Assembly process.keyAssembly process.key
Assembly process.keyclairwain
275 visualizações31 slides
Mongolia MDG implementation. the 4th national report eng por
Mongolia MDG implementation. the 4th national report engMongolia MDG implementation. the 4th national report eng
Mongolia MDG implementation. the 4th national report engOchir Consulting Ltd
2.1K visualizações160 slides
8 exercicios por
8 exercicios8 exercicios
8 exerciciosFisica-Quimica
1.4K visualizações3 slides
Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi por
Veiksmīgu cilvēku 7 paradumiVeiksmīgu cilvēku 7 paradumi
Veiksmīgu cilvēku 7 paradumiFranklinCovey Latvia
833 visualizações4 slides
Social Media Automation por
Social Media Automation Social Media Automation
Social Media Automation Michael Jones
4.8K visualizações37 slides
2013automatedelection por
2013automatedelection2013automatedelection
2013automatedelectionGtechmyk wozniak
1K visualizações64 slides

Destaque(9)

Assembly process.key por clairwain
Assembly process.keyAssembly process.key
Assembly process.key
clairwain275 visualizações
Mongolia MDG implementation. the 4th national report eng por Ochir Consulting Ltd
Mongolia MDG implementation. the 4th national report engMongolia MDG implementation. the 4th national report eng
Mongolia MDG implementation. the 4th national report eng
Ochir Consulting Ltd2.1K visualizações
8 exercicios por Fisica-Quimica
8 exercicios8 exercicios
8 exercicios
Fisica-Quimica1.4K visualizações
Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi por FranklinCovey Latvia
Veiksmīgu cilvēku 7 paradumiVeiksmīgu cilvēku 7 paradumi
Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi
FranklinCovey Latvia833 visualizações
Social Media Automation por Michael Jones
Social Media Automation Social Media Automation
Social Media Automation
Michael Jones4.8K visualizações
2013automatedelection por Gtechmyk wozniak
2013automatedelection2013automatedelection
2013automatedelection
Gtechmyk wozniak1K visualizações
7 exercicios por Fisica-Quimica
7 exercicios7 exercicios
7 exercicios
Fisica-Quimica11K visualizações
Empleo en el salvador por julio martínez
Empleo en el salvadorEmpleo en el salvador
Empleo en el salvador
julio martínez7.8K visualizações
Abs 497-entire-course por larsen ulysses
Abs 497-entire-courseAbs 497-entire-course
Abs 497-entire-course
larsen ulysses12 visualizações

Similar a Palīdzi klientam gūt panākumus

Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0. por
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.FranklinCovey Latvia
339 visualizações27 slides
Mainot savus un klientu ieradumus - Kārlis Andersons - Mobilly por
Mainot savus un klientu ieradumus - Kārlis Andersons - MobillyMainot savus un klientu ieradumus - Kārlis Andersons - Mobilly
Mainot savus un klientu ieradumus - Kārlis Andersons - MobillyInterneta Mārketinga Asociācija
722 visualizações15 slides
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā por
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā
12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanāInstitute for Corporate Sustainability and Responsibility
475 visualizações16 slides
Kā panākt, ka mājas lapa pārdod. por
Kā panākt, ka mājas lapa pārdod.Kā panākt, ka mājas lapa pārdod.
Kā panākt, ka mājas lapa pārdod.Kristaps Budrevics
495 visualizações58 slides
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris por
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembrisCēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembrisDavids Stebelis
382 visualizações17 slides
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošana por
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošanaJauna uzņēmuma mārketings un pārdošana
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošanaAddiction SIA
15.5K visualizações83 slides

Similar a Palīdzi klientam gūt panākumus(20)

Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0. por FranklinCovey Latvia
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.
Mārtiņš Martinsons: Kā pārdot klientam 2.0.
FranklinCovey Latvia339 visualizações
Kā panākt, ka mājas lapa pārdod. por Kristaps Budrevics
Kā panākt, ka mājas lapa pārdod.Kā panākt, ka mājas lapa pārdod.
Kā panākt, ka mājas lapa pārdod.
Kristaps Budrevics495 visualizações
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris por Davids Stebelis
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembrisCēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Davids Stebelis382 visualizações
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošana por Addiction SIA
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošanaJauna uzņēmuma mārketings un pārdošana
Jauna uzņēmuma mārketings un pārdošana
Addiction SIA15.5K visualizações
Pārdošanas iespēju radīšana un darījuma kvalificēšana por FranklinCovey Latvia
Pārdošanas iespēju radīšana un darījuma kvalificēšanaPārdošanas iespēju radīšana un darījuma kvalificēšana
Pārdošanas iespēju radīšana un darījuma kvalificēšana
FranklinCovey Latvia277 visualizações
Kā pārdot e-vidē. Pārbaudītas tehnikas un piemēri. por Kristaps Budrēvics
Kā pārdot e-vidē. Pārbaudītas tehnikas un piemēri.Kā pārdot e-vidē. Pārbaudītas tehnikas un piemēri.
Kā pārdot e-vidē. Pārbaudītas tehnikas un piemēri.
Kristaps Budrēvics407 visualizações
Kā iegūt lojālus klientus- kara laika mārketings por Kristaps Budrevics
Kā iegūt lojālus klientus- kara laika mārketingsKā iegūt lojālus klientus- kara laika mārketings
Kā iegūt lojālus klientus- kara laika mārketings
Kristaps Budrevics347 visualizações
Kā uzbūvēt pārdošanas procesu 1.daļa por CRMConsulting
Kā uzbūvēt pārdošanas procesu 1.daļaKā uzbūvēt pārdošanas procesu 1.daļa
Kā uzbūvēt pārdošanas procesu 1.daļa
CRMConsulting1.5K visualizações
Jēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgi por Edgars Petersons
Jēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgiJēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgi
Jēgpilna zīmolvedība – kā pelnīt un glābt pasauli vienlaicīgi
Edgars Petersons1.8K visualizações
Kā risināt komunikācijas problēmas digitālajā laikmetā por Kristaps Budrevics
Kā risināt komunikācijas problēmas digitālajā laikmetāKā risināt komunikācijas problēmas digitālajā laikmetā
Kā risināt komunikācijas problēmas digitālajā laikmetā
Kristaps Budrevics1.2K visualizações
Adwords Reklāma Google - Digital Marketing Group por Digital Marketing Group
Adwords Reklāma Google - Digital Marketing GroupAdwords Reklāma Google - Digital Marketing Group
Adwords Reklāma Google - Digital Marketing Group
Digital Marketing Group 360 visualizações
Efektīva pieeja jaunu pārdošanas iespēju radīšanai por FranklinCovey Latvia
Efektīva pieeja jaunu pārdošanas iespēju radīšanaiEfektīva pieeja jaunu pārdošanas iespēju radīšanai
Efektīva pieeja jaunu pārdošanas iespēju radīšanai
FranklinCovey Latvia254 visualizações
Izklaides industrijas vadība un producēšana prakses por Agita Ekmane
Izklaides industrijas vadība un producēšana praksesIzklaides industrijas vadība un producēšana prakses
Izklaides industrijas vadība un producēšana prakses
Agita Ekmane4.1K visualizações
Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā por FranklinCovey Latvia
Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā
Mārtiņš Martinsons: Efektīva pārdošanas sistēma ikdienā
FranklinCovey Latvia2.6K visualizações
6. modulis – Mārketinga menedžments por ToTCOOPiTech
6. modulis – Mārketinga menedžments6. modulis – Mārketinga menedžments
6. modulis – Mārketinga menedžments
ToTCOOPiTech71 visualizações
Kā uzņēmuma komandai ikdienā radīt pārdotspējīgus video / Video mārketings por Guntars Jansons
Kā uzņēmuma komandai ikdienā radīt pārdotspējīgus video / Video mārketings Kā uzņēmuma komandai ikdienā radīt pārdotspējīgus video / Video mārketings
Kā uzņēmuma komandai ikdienā radīt pārdotspējīgus video / Video mārketings
Guntars Jansons437 visualizações
Inspiring and Engaging Internal Communication (In Latvian) por Uldis Pavuls
Inspiring and Engaging Internal Communication (In Latvian)Inspiring and Engaging Internal Communication (In Latvian)
Inspiring and Engaging Internal Communication (In Latvian)
Uldis Pavuls705 visualizações

Mais de FranklinCovey Latvia

Mārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgs por
Mārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgsMārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgs
Mārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgsFranklinCovey Latvia
1.1K visualizações3 slides
Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums? por
Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums?Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums?
Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums?FranklinCovey Latvia
1.6K visualizações55 slides
Efektīvu cilvēku 7 paradumi por
Efektīvu cilvēku 7 paradumiEfektīvu cilvēku 7 paradumi
Efektīvu cilvēku 7 paradumiFranklinCovey Latvia
583 visualizações2 slides
Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss. por
Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss. Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss.
Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss. FranklinCovey Latvia
961 visualizações54 slides
2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats por
2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats
2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskatsFranklinCovey Latvia
470 visualizações41 slides
Smalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskats por
Smalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskatsSmalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskats
Smalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskatsFranklinCovey Latvia
839 visualizações47 slides

Mais de FranklinCovey Latvia(20)

Mārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgs por FranklinCovey Latvia
Mārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgsMārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgs
Mārtiņš Martinsons — basketbola izlases sajūgs
FranklinCovey Latvia1.1K visualizações
Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums? por FranklinCovey Latvia
Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums?Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums?
Pārdošanas vadība – mokas vai piedzīvojums?
FranklinCovey Latvia1.6K visualizações
Efektīvu cilvēku 7 paradumi por FranklinCovey Latvia
Efektīvu cilvēku 7 paradumiEfektīvu cilvēku 7 paradumi
Efektīvu cilvēku 7 paradumi
FranklinCovey Latvia583 visualizações
Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss. por FranklinCovey Latvia
Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss. Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss.
Stīvs Peterss - Šimpanzes paradokss.
FranklinCovey Latvia961 visualizações
2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats por FranklinCovey Latvia
2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats
2015.04.09 FC klubs - Grāmatas "Great by Choice" apskats
FranklinCovey Latvia470 visualizações
Smalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskats por FranklinCovey Latvia
Smalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskatsSmalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskats
Smalkā robeža (The Slight Edge) - Mārtiņa Martinsona grāmatas apskats
FranklinCovey Latvia839 visualizações
Kartiņa ar 7 paradumiem un apņemšanās 2014. gadā por FranklinCovey Latvia
Kartiņa ar 7 paradumiem un apņemšanās 2014. gadāKartiņa ar 7 paradumiem un apņemšanās 2014. gadā
Kartiņa ar 7 paradumiem un apņemšanās 2014. gadā
FranklinCovey Latvia244 visualizações
Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums? por FranklinCovey Latvia
Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums?Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums?
Cik efektīvs ir jūsu uzņēmums?
FranklinCovey Latvia583 visualizações
Džona C. Maksvela grāmatas The Five Levels of Leadership apskats por FranklinCovey Latvia
Džona C. Maksvela grāmatas The Five Levels of Leadership apskatsDžona C. Maksvela grāmatas The Five Levels of Leadership apskats
Džona C. Maksvela grāmatas The Five Levels of Leadership apskats
FranklinCovey Latvia642 visualizações
Heidi Grant Halvorson grāmatas Succeed: How We Can Reach Our Goals apskats por FranklinCovey Latvia
Heidi Grant Halvorson grāmatas Succeed: How We Can Reach Our Goals apskatsHeidi Grant Halvorson grāmatas Succeed: How We Can Reach Our Goals apskats
Heidi Grant Halvorson grāmatas Succeed: How We Can Reach Our Goals apskats
FranklinCovey Latvia332 visualizações
Uzdevumi grāmatā Succeed: How We Can Reach Our Goals apskats por FranklinCovey Latvia
Uzdevumi grāmatā Succeed: How We Can Reach Our Goals apskatsUzdevumi grāmatā Succeed: How We Can Reach Our Goals apskats
Uzdevumi grāmatā Succeed: How We Can Reach Our Goals apskats
FranklinCovey Latvia340 visualizações
Neil Fiore: neplāna paraugs por FranklinCovey Latvia
Neil Fiore: neplāna paraugsNeil Fiore: neplāna paraugs
Neil Fiore: neplāna paraugs
FranklinCovey Latvia234 visualizações
Neila Fiore grāmatas The Now Habit apskats por FranklinCovey Latvia
Neila Fiore grāmatas The Now Habit apskatsNeila Fiore grāmatas The Now Habit apskats
Neila Fiore grāmatas The Now Habit apskats
FranklinCovey Latvia401 visualizações
2013. gada rudens publisko kursu grafiks por FranklinCovey Latvia
2013. gada rudens publisko kursu grafiks2013. gada rudens publisko kursu grafiks
2013. gada rudens publisko kursu grafiks
FranklinCovey Latvia400 visualizações
5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšana por FranklinCovey Latvia
5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšana5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšana
5 izvēles izcilu rezultātu sasniegšana
FranklinCovey Latvia346 visualizações
Ārija Avota: Uztura ietekme uz atmiņu, garastāvokli un koncentrēšanās spējām. por FranklinCovey Latvia
Ārija Avota: Uztura ietekme uz atmiņu, garastāvokli un koncentrēšanās spējām.Ārija Avota: Uztura ietekme uz atmiņu, garastāvokli un koncentrēšanās spējām.
Ārija Avota: Uztura ietekme uz atmiņu, garastāvokli un koncentrēšanās spējām.
FranklinCovey Latvia1.1K visualizações
Domāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti: izdales materiāls por FranklinCovey Latvia
Domāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti: izdales materiālsDomāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti: izdales materiāls
Domāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti: izdales materiāls
FranklinCovey Latvia550 visualizações
Domāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti por FranklinCovey Latvia
Domāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaistiDomāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti
Domāšanas veids, kas vērsts uz darbinieka iesaisti
FranklinCovey Latvia583 visualizações

Palīdzi klientam gūt panākumus

 • 1. C M Y CM MY CY CMY K Pal¥dzi klientam gt panÇkumus Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas „Msu panÇkumi FranklinCovey programma Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas pal¥dz: ir vienl¥dz¥gi ar 1. Iesaist¥t klientu god¥gÇ un atvïrtÇ dialogÇ. Ieguvumi msu klientu 2. Strukturït sarunu, iegstot problïmas pierÇd¥jumus un ietekmi. 3. IemÇc¥ties klaus¥ties un patiesi izprast klienta situÇciju. panÇkumiem.” 4. Uzdot grtus, bet nepiecie‰amus jautÇjumus. - Mahans Khalsa 5. Rad¥t risinÇjumu klienta biznesa att¥st¥bai. 6. Piek∫t galvenajiem lïmumu pie¿ïmïjiem un saprast vi¿u vïlmes. IzaicinÇjums: Vai jsu darbinieki spïj izprast klientu patiesÇs vajadz¥bas? Lielai da∫ai cilvïku pÇrdo‰ana saistÇs ar negat¥vÇm emocijÇm un bai∫u pilnÇm attiec¥bÇm. Klienti baidÇs, ka pÇrdevïji vi¿us pierunÇs nopirkt ko tÇdu, kas tiem nemaz nederïs. TÇpïc klienti neuzticas pÇrdevïjiem, slïpj un aizsargÇ btisku informÇciju, kÇ ar¥ izvairÇs no personiska kontakta. TÇ rezultÇtÇ pÇrdevïji izsaka daÏÇdus minïjumus, kas bieÏi vien izrÇdÇs k∫daini.
 • 2. C M Y CM MY CY CMY K Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu RisinÇjums Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas PÇrdo‰ana noz¥mï to, ka jsu produkts vai pakalpojumus pal¥dz Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas ir procesa Pal¥dzi klientam klientiem atrisinÇt vi¿u problïmas vai ar¥ sasniegt jaunus rezultÇtus. gt panÇkums pamatmodelis, kura laikÇ dal¥bnieki iegst zinljanas un praktiskas iema¿as, kÇ veidot atvïrtu dialogu. Pal¥dzi klientam gt panÇkumus nav tikai skaists vÇrdu salikums ·is modelis sastÇv no tr¥s posmiem: dar¥jumu slïg‰anas apz¥mï‰anai. TÇ ir paradigma, modelis un • Objekt¥va iespïja – vai klientam ir nepiecie‰ams msu metodoloÆija, kÇ sadarboties divÇm vai vairÇkÇm kompÇnijÇm, lai risinÇjums? (Kvantitat¥vi pierÇd¥jumi un vïrt¥ba.) gtu kop¥gus panÇkumus un apmierinÇt¥bu. ·¥ metodoloÆija ir balst¥ta uz daudziem pït¥jumiem un pÇrbaud¥ta vairÇku gadu • Resursi – vai klients to ‰obr¥d var at∫auties? (Laiks, garumÇ. cilvïki un nauda.) • Lïmums par dar¥jumu – vai klients izvïlïsies msu produktu, pakalpojumu? (Lïmumu pie¿em‰anas so∫i un kritïriji.) Pal¥dzi klientam gt panÇkumus Uz principiem balst¥ta apmÇc¥ba Mode∫a Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas saturs ir izstrÇdÇts, Iespïjas rad¥‰ana Iespïjas pÇrvïr‰ana lai btiski main¥tu dar¥jumu un attiec¥bu veido‰anu ar klientiem. Lai to paveiktu, jums jÇizprot noteikta Objekt¥va Efekt¥vs pÇrdo‰anas filosofija un komunikÇcijas pamatprincipi. iespïja risinÇjums Piemïram: Resursi TurpinÇt? JÅ • Nolks ir svar¥gÇks par tehniku RezultÇti Jo god¥gÇka ir jsu vïlï‰anÇs pal¥dzït klientiem, jo Lïmums par lielÇkas iespïjas, ka vi¿i dal¥sies informÇcijÇ ar jums. dar¥jumu Nî • AtstÇjiet EGO aiz durv¥m Ja js aizstÇvaties vai demonstrïjat savu izcil¥bu, iespïjams, js kalpojat savÇm, nevis klientu vajadz¥bÇm. Atteik‰anÇs no risinÇjuma iesnieg‰anas MÇka apvald¥t savu EGO dar¥jumu izstrÇdljanas situÇcijÇs jums sniegs emocionÇlu neatkar¥bu. • DzeltenÇs gaismas likums Sarunas laikÇ klienti gan verbÇli, gan neverbÇli jums signalizïs par savÇm izjtÇm un domÇm. DzeltenÇs gaismas likums pal¥dzïs ‰os signÇlus sajust un izvïlïties, kÇ uz tiem reaÆït. Sniedziet katram darbiniekam zinljanas un instrumentus, kas vi¿iem nepiecie‰ami Lai sa¿emtu vairÇk informÇcijas par FranklinCovey programmu Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas, ldzu, sazinieties ar klientu attiec¥bu vad¥tÇju. TÇlr.: +371 67505795; e-pasts: office@franklincovey.lv www.franklincovey.lv