O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Folksamrapport: Varning för låg pension

713 visualizações

Publicada em

Syftet med denna rapport är dels att undersöka det faktiska pensionsutfallet för personer
som är födda i början 1940-talet och som invandrade till Sverige i slutet av 1960-talet.
Hur står sig deras pensionsnivåer gentemot riksgenomsnittet för motsvarande årskullar?
Dels göra en prognos för pensionsutfallet för personer som var mellan 25 till 30 år när de
invandrade till Sverige under perioden 1985 - 1994. Har de yngre invandrarna
förutsättningar att skaffa sig en motsvarande pension som de äldre och hur blir deras
pensioner jämfört med inrikesfödda personer födda mellan åren 1965 och 1974?
Vi har valt att studera tre grupper av personer som är födda utanför Norden och som har
invandrat till Sverige under olika perioder. Statistiska Centralbyrån (SCB) har på
Folksams uppdrag tagit fram uppgifter om inkomster, pensionsförmåner och
pensionsbehållning i respektive grupp. Undersökningen omfattar samtliga personer i
Sverige i varje grupp. Totalt 30 050 personer.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Folksamrapport: Varning för låg pension

 1. 1. Informationsklass = Öppen
 2. 2. Sid 2(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pension Varning för låg pension - En rapport om utrikesföddas pensioner.InledningOm mindre än fyra år kommer de första personerna som omfattas av det reformeradeallmänna pensionssystemet som infördes år 2000 kunna börja gå i pension. Och sedandröjer det inte mer än tre år förrän den sista årskullen från det gamla folk- och ATP-pensionssystemet går i pension.Det reformerade allmänna pensionssystemet är mycket enkelt i sin grundkonstruktion.Tjäna pengar genom arbete eller företagande, beskatta dem och från och med 61-Informationsklass = Öppen
 3. 3. Sid 3(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionårsdagen har man möjlighet att börja ta ut sina pensionspengar. Pensionens storlek avgörsalltså av hur mycket pengar vi har lyckats tjäna ihop och vid vilken ålder vi väljer ellertvingas att gå i pension.När statsmakten sjösatte det nya pensionssystemet var avsikten att det skulle ge minst enlika hög pension som det gamla, det vill säga en pension som motsvarar 55-65 procent avslutlönen. Flera studier visar att det kommer att bli svårt att infria denna avsikt. Folksamrapportserie Vad blev det för pension? visar att den allmänna pensionen för årskullarnafödda mellan 1938 och 1943 har minskat från 61 till 55 procent av slutlönen. Myckettalar för att pensionsnivån fortsätter att sjunka på grund av att medellivslängden stigersnabbare än vad som förväntades när det reformerade pensionssystemet infördes.Folksams studie, utgår i likhet med de flesta andra motsvarande studier, antigen frånsamtliga pensionärer eller antaganden om att samtliga pensionssparare kommer att varaaktiva på den svenska arbetsmarknaden under hela sitt yrkesverksamma liv. Men långtifrån alla blivande pensionärer kommer att lyckas med det. Det gäller särskilt personersom har invandrat till Sverige i vuxen ålder.Syftet med denna rapport är dels att undersöka det faktiska pensionsutfallet för personersom är födda i början 1940-talet och som invandrade till Sverige i slutet av 1960-talet.Hur står sig deras pensionsnivåer gentemot riksgenomsnittet för motsvarande årskullar?Dels göra en prognos för pensionsutfallet för personer som var mellan 25 till 30 år när deinvandrade till Sverige under perioden 1985 - 1994. Har de yngre invandrarnaförutsättningar att skaffa sig en motsvarande pension som de äldre och hur blir deraspensioner jämfört med inrikesfödda personer födda mellan åren 1965 och 1974?Vi har valt att studera tre grupper av personer som är födda utanför Norden och som harinvandrat till Sverige under olika perioder. Statistiska Centralbyrån (SCB) har påFolksams uppdrag tagit fram uppgifter om inkomster, pensionsförmåner ochpensionsbehållning i respektive grupp. Undersökningen omfattar samtliga personer iSverige i varje grupp. Totalt 30 050 personer.1Den första gruppen består av personer födda utanför Norden under åren 1939-1943 ochsom bosatte sig i Sverige under åren 1965-1969. Fortsättningsvis kommer vi kalla dennagrupp för utrikesfödda 40-talister. Den andra gruppen är de så kallade 60-talisterna somär födda under åren 1965-1969 och bosatte sig i Sverige under åren 1985 -1989. Och dentredje gruppen är utrikesfödda 70-talister som är födda under åren 1970-1974 och sombosatte sig i Sverige under åren 1990-1994.Vi har dessutom delat in respektive grupp i ytterligare två kategorier, dels personer sombor i så kallade LUA-områden, dels personer som inte bor i dessa områden. LUA-områden är stadsdelar i landets storstadskommuner som kännetecknas av lägresysselsättningsgrad, högre andel med långvarigt försörjningsstöd och lägre andel medhögre utbildning. Storstadskommunerna har ingått så kallade lokala utvecklingsavtal(LUA) med staten som syftar att bryta den hittillsvarande nedåtgående spiralen.Regeringens och riksdagens övergripande mål för storstadspolitiken är att gestorstadsregionerna goda förutsättningar för långsiktig hållbar tillväxt och bryta den1 Vår undersökning omfattar samtliga utrikesfödda som var folkbokförda i Sverige som hade invandrat till Sverige underde aktuella perioderna. Sammanlagt 30 050 personer, var av 4 752 stycken 40-talister, 12 570 stycken 60-taliser och 16 728stycken 70-talister.Informationsklass = Öppen
 4. 4. Sid 4(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionsociala, etniska och diskriminerade segregationen. Sammanlagt finns det 38 LUA-områden i 21 kommuner.Endast en mindre andel av de utrikesfödda invandrarna bor i LUA-områdena(folkbokförda i LUA-områden år 2009). Av 40-talisterna är det 9 procent som bor i dessaområden. Motsvarande andel för 60-talisterna är 17 procent och av 70-talisterna är det 18procent.Vi har undersökt vad de utrikesfödda 40-talisterna i och utanför LUA-områdena har fått itotal ålderspension och jämfört deras pensionsnivåer med vad samtliga 40-talister inomsamma årskullar har uppnått.2 Vi undersöker också i vilken utsträckning de utrikesföddapersonerna har tjänstepension, privat pension och bostadstillägg. Därutöver har vi tagitfram uppgifter genomsnittlig årsinkomst och intjänad pensionsrätt för utrikesfödda 60-och 70-talister. På grundval av dessa uppgifter har vi sedan prognostiserat deras framtidapensioner och jämfört med vad inrikesfödda personer inom samma årskullar kanförväntas få.Rapporten är skriven av Håkan Svärdman, välfärsanalytiker, på uppdrag av Folksamsmångfaldsansvarige Mikael Petersson.2 Total pension motsvarar allmän pension, tjänstepension och privat pension. Informationsklass = Öppen
 5. 5. Sid 5(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionDe utrikesfödda 40-talisternaAv de utrikesfödda 40-talisterna i LUA-områdena var 49 procent låginkomsttagare innande blev pensionärer .3 Andelen medelinkomsttagare uppgick till 46 procent och 6 procentvar höginkomsttagare. Av de utrikesfödda 40-talisterna som bor utanför LUA-områdenavar 34 procent låginkomsttagare innan de gick i pension, 52 procent varmedelinkomsttagare och 14 procent var höginkomsttagare. Andelen låginkomsttagarebland samtliga personer som tog ut hel ålderspension vid 65 år i årskullarna födda mellan1939-1943 var 26 procent. Andelen medelinkomsttagare var 53 procent och andelenhöginkomsttagare var 21 procent. Intressant att notera är att höginkomsttagarna blandutrikesfödda 40-talister hade lika eller högre slutlön än vad höginkomsttagare blandsamtliga 40-talister i Sverige uppnådde under sina sista yrkesår (se tabell 1 och 2).Sex av tio utrikesfödda i LUA-områdena hade sjukersättning innan de blevålderspensionärerHela 62 procent av de utrikesfödda 40-talisterna i LUA-områdena hade hel sjukersättninginnan de blev ålderspensionärer. Bland utrikesfödda 40-talister utanför LUA-områdenahade 47 procent sjukersättning innan de pensionerade sig. Motsvarande andel församtliga personer födda mellan åren 1939 och 1943 var 20 procent.3 Låginkomsttagare är pensionärer som har en inkomst som ligger under den första kvartilen för personermellan 24 – 64 år utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls pensionsår.Medelinkomsttagare är pensionärer som har inkomst som ligger mellan första och tredje kvartilen ochhöginkomsttagare ligger över den tredje kvartilen för personer mellan 24 – 64 år utifrån inkomsterna under defyra år som föregick respektive årskulls pensionsår.Informationsklass = Öppen
 6. 6. Sid 6(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell 1: Slutlön för utrikesfödda 40-talister i LUA-områdena jämfört med samtligapersoner i Sverige födda mellan 1939-1943.Inkomstgrupp Genomsnittlig slutlön, kr/år* Utrikesfödda 40- Jämfört med samtliga födda mellan 1939- talister 1943 Boende i LUA i% i krSamtliga 185 325 75 % – 63 062Kvinnor 168 621 77 % – 49 753Män 193 481 69 % – 88 682Låginkomsttagare 125 476 86 % – 20 416Kvinnor 124 245 85 % – 22 173Män 126 265 87 % – 18 234Medelinkomsttagare 222 406 92 % – 18 977Kvinnor 217 003 92 % – 18 793Män 224 479 91 % – 22 851Höginkomsttagare 400 421 100 % – 500Kvinnor 372 271 101 % 4 952män 407 458 98 % – 7 908*Inkomst i 2009 års priserTabell 2: Slutlön för utrikesfödda 40-talister boende utanför LUA-områdenajämfört med samtliga personer i Sverige födda mellan 1939-1943.Inkomstgrupp Genomsnittlig slutlön, kr/år* Utrikesfödda 40- Jämfört med samtliga födda mellan 1939- talister 1943 Ej boende i LUA i% i krSamtliga 221 404 89 % – 26 983Kvinnor 193 621 89 % – 24 753Män 238 757 85 % – 43 405Låginkomsttagare 122 790 84 % – 23 102Kvinnor 122 033 83 % – 24 385Män 123 580 86 % – 20 919Medelinkomsttagare 230 638 96 % – 10 745Kvinnor 222 344 94 % – 13 451Män 234 892 95 % – 12 438Höginkomsttagare 437 049 109 % 36 129Kvinnor 425 513 116 % 58 194män 440 677 106 % 25 311*Inkomst i 2009 års priserUtrikesfödda 40-talister – vad fick de i pension?Den genomsnittliga totala pensionen för utrikesfödda 40-talister boende i LUA-områdenuppgår till 13 420 kronor per månad år 2009. Det ger en pensionsnivå som motsvarar 87procent av deras genomsnittliga slutlön. Både män och kvinnor i dessa områden uppnårdenna pensionsnivå, men i kronor räknat så har kvinnorna 12 220 kronor och männen14 000 kronor per månad i pension.Den genomsnittliga pensionsnivån för utrikesfödda 40-talister utanför LUA-områdenauppgår till 15 350 kronor per månad år 2009, vilket motsvarar 83 procent av slutlönen.Männen får 16 450 kronor i pension per månad, vilket motsvarar 83 procent av derasInformationsklass = Öppen
 7. 7. Sid 7(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionslutlön, medan kvinnorna får 13 590 kronor i pension per månad, vilket ger enpensionsnivå på 84 procent.Av tabell 3 framgår att utrikesfödda i LUA-områdena får en pension som motsvarar 79procent av den genomsnittliga pensionen för samtliga personer i landet födda under åren1939-1943. I kronor motsvarar det en skillnad på närmare 44 000 kronor per år. Ingeninkomstgrupp av de boende i LUA-områdena får högre pension än vad motsvarandegrupper bland samtliga 40-talister får i Sverige.Utfallet blev bättre för utrikesfödda 40-talister utanför LUA-områdena, som tangerade 90procent av den riksgenomsnittliga pensionsnivån, vilket är drygt 21 000 kronor mindreper år. Däremot får höginkomsttagarna bland de utrikesfödda 40-talisterna högre pensionän vad motsvarande grupp bland samtliga 40-talisterna i landet får.När vi jämför nivån på den allmänna pensionen mellan de utrikesfödda 40-talisterna ochsamtliga personer i landet födda under åren 1939-1943 är skillnaderna emellertidbetydligt mindre. Utrikesfödda 40-talister i LUA-områdena får en allmän pension sommotsvarar 93 procent av den genomsnittliga allmänna pensionen för samtliga personerinom samma årskullar. I kronor motsvarar skillnaden 9 700 kronor per år. Medanmotsvarade andel hos övriga utrikesfödda 40-talister uppgår till 96 procent, vilket betyderen skillnad på 5 900 kronor per år.Tabell 3: Total pension (kr/år) för utrikesfödda 40-talister boende i LUA-områdenjämfört med samtliga personer i Sverige födda mellan 1939-1943.Inkomstgrupp Total pension, kr/år* Utrikesfödda 40- Jämfört med samtliga födda mellan 1939- talister 1943 Boende i LUA i% i krSamtliga 160 984 79 % – 43 952Kvinnor 146 604 82 % – 32 751Män 168 005 72 % – 65 708Låginkomsttagare 132 415 89 % – 15 606Kvinnor 130 431 90 % – 13 766Män 133 686 84 % – 24 817Medelinkomsttagare 177 464 90 % – 19 329Kvinnor 165 476 89 % – 19 880Män 182 062 87 % – 26 898Höginkomsttagare 273 526 91 % – 27 517Kvinnor 206 948 78 % – 56 868Män 290 171 92 % – 26 885*Pension i 2009 års priserInformationsklass = Öppen
 8. 8. Sid 8(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell 4: Total pension (kr/år) för utrikesfödda 40-talister boende utanför LUA-områden jämfört med samtliga personer i Sverige födda mellan 1939-1943.Inkomstgrupp Total pension, kr/år* Utrikesfödda 40- Jämfört med samtliga födda mellan 1939- talister 1943 Ej boende i LUA i% i krSamtliga 184 242 90 % – 20 694Kvinnor 163 135 91 % – 16 220Män 197 425 84 % – 36 288Låginkomsttagare 135 211 91 % – 12 809Kvinnor 131 087 91 % – 13 110Män 139 511 88 % – 18 992Medelinkomsttagare 185 132 94 % – 11 661Kvinnor 173 438 94 % – 11 917Män 191 128 91 % – 17 832Höginkomsttagare 305 781 102 % 4 737Kvinnor 280 954 106 % 17 137män 313 588 99 % – 3 467*Pension i 2009 års priserTjänstepension och privat pensionAtt de utrikesfödda 40-talisterna generellt har lägre pension än riksgenomsnittet är eneffekt av flera orsaker. För det första har de utrikesfödda haft lägre slutlön. För det andraär det fler av de utrikesfödda som saknar eller har låg tjänstepension och privat pension.Av utrikesfödda 40-talister i LUA-områden är det 89 procent som har tjänstepension ochden utgör i genomsnitt 14 procent av deras slutlön. Något fler män än kvinnor hartjänstpension, 90 respektive 88 procent. Andelen med tjänstpension hos de utrikesföddasom bor utanför LUA-områdena uppgår till 92 procent och den utgör 18 procent avslutlönen i genomsnitt. Av kvinnorna är det 92 procent och av männen är det 91 procentsom har tjänstepension. Bland samtliga personer födda mellan 1939 och 1943 är det 92procent som tjänste pension och den utgör i genomsnitt 20 procent av slutlönen.Drygt 45 procent av samtliga personer i Sverige födda mellan åren 1939 och 1943 har enprivat pension och den utgör drygt 7 procent av deras slutlön. Av de utrikesfödda 40-taliserna i LUA-områdena har 22 procent en privat pension och den utgör 12 procent avslutlönen. Bland övriga utrikesfödda 40-talister har 33 procent en sådan pension och denutgör 15 procent av deras slutlön.BostadstilläggJämfört med samtliga ålderspensionärer som är födda under åren 1939 och 1943 är detmer än dubbelt så stor andel av de utrikesfödda 40-talister i LUA-områdena som fårbostadstillägg, 23 procent. Av övriga utrikesfödda 40-talister är det 13 procent som harbostadstillägg.Informationsklass = Öppen
 9. 9. Sid 9(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionVad blir pensionen för de utrikesfödda 60- och 70-talisterna?Vi har hittills visat att de utrikesfödda 40-talisterna har en sammanlagd pension somligger på en påtagligt lägre nivå än den genomsnittliga pensionen för samtliga personer ilandet inom samma årskullar. Detta gäller särskilt bland utrikesfödda personer som bor iLUA-områdena.Skillnaden mellan utrikesfödda 40-talister och samtliga som är födda mellan 1939 och1943 är emellertid mindre när vi jämför gruppernas allmänna pension. Det kan förklarasav en rad gynnsamma omständigheter. De kom till Sverige vid en tid då arbetsmarknadenformligen jagade efter arbetskraft. När pensionssystemet reformerades under 1990-taletfick den så kallade mellangenerationen där 40-talisterna ingår bibehålla betydandefördelar från det gamla ATP-systemet. Dessa omständigheter har sannolikt medverkat tillatt de utrikesfödda 40-talisterna inte har fått ännu sämre pension, särskilt med tanke påatt de kom till Sverige när de var mellan 25 och 30 år gamla. Hur ser då förutsättningarnaut för de utrikesfödda 60- och 70-talisterna att skaffa sig en pension som är jämförbarmed de inrikesfödda personerna i samma generation eller åtminstone jämfört med deutrikesfödda 40-talisterna? Vi har gjort en prognos för båda grupperna på grund val avuppgifter som SCB har tagit fram på Folksam uppdrag angående gruppernasgenomsnittliga inkomster och hittillsvarande intjänande pensionsrätter.Många med låga inkomster bland utrikesfödda 60-och 70-talisterVi har valt att beräkna de utrikesfödda 60- och 70-talisternas förvärvsinkomst som ettgenomsnitt av årsinkomsten för åren 2005 till 2009. Hälften av de utrikesfödda 60- och70 –talisterna som bor i LUA-områdena är låginkomsttagare, var fjärde ärmedelinkomsttagare och övriga är höginkomsttagare. För utrikesfödda i sammageneration som bo utanför dessa områden är det en tredjedel som är låginkomsttagare,hälften medelinkomsttagare och resterande del höginkomsttagare. Bland de inrikesfödda60- och 70-talisterna är det endast en femtedel som är låginkomsttagare, hälften ärmedelinkomsttagare och en tredjedel är höginkomsttagare.I tabell 5 och 6 visar vi att de utrikesfödda 60-talisterna i LUA-områdena har enårsinkomst på 185 650 kronor, vilket endast motsvarar 60 procent avgenomsnittsinkomsten för inrikesfödda i samma årskullar. För utrikesfödda 60-talisterutanför LUA-områdena är årsinkomsten 232 371 kronor, vilket motsvarar 75 procent avgenomsnittinkomsten bland inrikesfödda 60-talister.Hos de utrikesfödda 70-talisterna i LUA-områdena är årsinkomsten 166 228 kronor, sommotsvarar 59 procent av de inrikesföddas inkomst. Utanför LUA-områdena kommer deutrikesfödda 70-talisterna upp i en årsinkomst på 212 868 kronor, vilket är 75 procent avinrikesfödds genomsnittsinkomst.Informationsklass = Öppen
 10. 10. Sid 10(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell 5: Genomsnittlig årsinkomst för utrikesfödda 60-talister boende i LUA-områdena jämfört inrikesfödda personer i samma årskullar.Inkomstgrupp Genomsnittlig inkomst för 60-talister år 2009, kr/år Utrikesfödda Jämfört med inrikesfödda mellan 1965-1969 Boende i LUA i% i kr InrikesföddaSamtliga 185 650 60 % – 122 642 308 292Låginkomsttagare 96 516 85 % – 16 495 113 011Kvinnor 94 936 79 % – 25 200 120 136Män 98 138 98 % – 2 311 100 449Medelinkomsttagare 242 244 94 % – 15 397 257 641Kvinnor 234 081 95 % – 13 614 247 695Män 250 250 92 % – 20 869 271 120Höginkomsttagare 417 958 86 % – 67 418 485 376Kvinnor 416 449 92 % – 35 476 451 925Män 418 368 84 % – 79 389 497 757Tabell 6: Genomsnittlig årsinkomst för utrikesfödda 60-talister utanför LUA-områdena jämfört inrikesfödda personer i samma årskullar. Inkomstgrupp Genomsnittlig inkomst för 60-tlister år 2009, kr/år Utrikesfödda Jämfört med inrikesfödda mellan 1965-1969 Ej boende i LUA i% i kr Inrikesfödda Samtliga 232 371 75 % – 75 921 308 292 Låginkomsttagare 100 327 89 % – 12 684 113 011 Kvinnor 106 374 89 % – 13 762 120 136 Män 93 468 93 % – 6 982 100 449 Medelinkomsttagare 249 474 97 % – 8 167 257 641 Kvinnor 242 602 98 % – 5 093 247 695 Män 258 108 95 % – 13 012 271 120 Höginkomsttagare 454 699 94 % – 30 677 485 376 Kvinnor 440 093 97 % – 11 832 451 925 män 461 836 93 % – 35 921 497 757Informationsklass = Öppen
 11. 11. Sid 11(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell 7: Genomsnittlig årsinkomst för utrikesfödda 70-talister i LUA-områdenajämfört inrikesfödda personer i samma årskullar. Inkomstgrupp Genomsnittlig inkomst för 70-talister år 2009, kr/år Utrikesfödda Jämfört med inrikesfödda mellan 1970-1974 Boende i LUA i% i kr Inrikesfödda Samtliga 166 228 59 % – 117 759 283 987 Låginkomsttagare 87 283 77 % – 26 801 114 084 Kvinnor 83 975 69 % – 37 335 121 310 Män 93 399 93 % – 6 535 99 934 Medelinkomsttagare 239 478 94 % – 14 866 254 344 Kvinnor 229 905 95 % – 12 066 241 971 Män 249 202 92 % – 20 293 269 494 Höginkomsttagare 394 251 86 % – 64 029 458 279 Kvinnor 390 172 91 % – 40 008 430 180 Män 395 454 85 % – 71 642 467 096Tabell 8: Genomsnittlig årsinkomst för utrikesfödda 70-talister utanför LUA-områdena jämfört inrikesfödda personer i samma årskullar. Inkomstgrupp Genomsnittlig inkomst för 70-talister år 2009, kr/år Utrikesfödda Jämfört med inrikesfödda mellan 1970-1974 Ej boende i LUA i% i kr Inrikesfödda Samtliga 212 868 75 % – 71 119 283 987 Låginkomsttagare 96 968 85 % – 17 115 114 084 Kvinnor 101 109 83 % – 20 201 121 310 Män 89 491 90 % – 10 443 99 934 Medelinkomsttagare 246 729 97 % – 7 615 254 344 Kvinnor 237 954 98 % – 4 018 241 971 Män 259 214 96 % – 10 280 269 494 Höginkomsttagare 418 318 91 % – 39 961 458 279 Kvinnor 408 489 95 % – 21 691 430 180 män 422 862 91 % – 44 234 467 096Informationsklass = Öppen
 12. 12. Sid 12(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionLåga inkomster ger mager pensionsbehållningUtrikesfödda 60-talister i LUA-områdena har en genomsnittlig pensionsbehållning på465 223 kronor.4 Utanför dessa områden har de utrikesfödda 60-talisterna fått ihop557 723 kronor, vilket kan jämföras genomsnittet för samma årskullar av inrikesföddasom har en pensionsbehållning på 788 559 kronor. De utrikesfödda 70-talisterna i LUA-områdena har fått ihop 325 995 kronor och utanför dessa områden har de utrikesföddatjänat in 422 085 kronor och de inrikesfödda i samma årskullar har tjänat in 637 638kronor. På grund val av ovanstående uppgifter om inkomst och pensionsbehållning harvi gjort en pensionsprognos på samtliga grupper av 60- och 70-talister. Vi har använt enprognosmodell som har stora likheter med den modell som Pensionsmyndighetenanvänder för det så kallade nolltillväxtalternativet i den personliga prognosen somsamtliga pensionssparare får i det Orangea kuvertet.5 Mer detaljer om prognosmodellenfinns i bilaga 2.Varning för låg pension för utrikesföddaUtrikesfödda 60-talister boende i LUA-områdena får en genomsnittlig allmän pension på107 375 kronor per år, vilket motsvarar 78 procent av den genomsnittliga allmännapensionen för inrikesfödda inom samma årskullar (se tabellerna 9 och 10) . I kronormotsvarar skillnaden 29 708 kronor per år. För utrikesfödda 60-talister utanför LUA-områdena beräknas den allmänna pensionen bli 117 786 kronor per år. Det motsvarar 86procent av vad de inrikesfödda i samma generation beräknas få. Eller 19 297 kronor lägrepension per år.Utfallet blir ännu sämre för de utrikesfödda 70-talisterna (se tabell 11 och 12). Av de sombor i LUA-områdena beräknas den genomsnittliga pensionen bli 108 140 kronor per år.Det motsvarar 76 procent av de inrikesföddas pension. Eller drygt 34 247 kronor mindreper år. Utrikesfödda utanför LUA-områdena får en allmän pension på 120 906 kronor perår, vilket motsvarar 85 procent av de inrikesföddas pension. Omräknat i kronor betyderdet en skillnad på drygt 21 481 kronor per år.Till skillnad från de utrikesfödda 40-talisterna är det ingen inkomstgrupp bland deutrikesfödda 60- och 70-talisterna som får en allmän pension som tangerar elleröverstiger de inrikesföddas nivåer.Garantipensionen utgör en betydande del av den allmänna pensionen för de utrikesfödda60-och 70-talisterna. I LUA-områdena uppgår garantipensionen till drygt en tredjedel avden allmänna pensionen och för utrikesfödda utanför dessa områden är motsvarandeandel knappt en femtedel. Hos de inrikesfödda motsvarar garantipensionen mellan femtill sju procent av den allmänna pensionen beroende på årskull.4 Pensionsbehållningen är summan av respektive års pensionsrätt en individ har intjänat. Före år 1999 beräknas den årligapensionsrätten enligt följande: Årets pensionsgrundande inkomst ( PGI) x 18,5 % x årets inkomstindex = åretspensionsrätt. Efter år 1999 har pensionsrätten beräknats enligt följande: Årets PGI x 18,5 % x året arvsvinstfaktor x åretsinkomstindex x förvaltningskostnadsfaktor = årets pensionsrätt5  Arne Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten har bistått med värdefulla synpunkter och bidrag när rapportens prognosmodell togs fram.Informationsklass = Öppen
 13. 13. Sid 13(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell 9: Prognos för allmän pension (kr/år) för utrikesfödda 60-talister boende i LUA-områden jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1965-1969. Inkomstgrupp Pensionsprognos för 60-talister, kr/år* Utrikesfödda Jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1965-1969 Boende i LUA i% i kr Inrikesfödda Samtliga 107 375 78 % – 24 021 kr 137 083 Låginkomsttagare 98 083 99 % – 1 182 kr 99 265 Kvinnor 97 969 98 % – 1 807 kr 99 776 Män 98 199 100 % – 166 kr 98 365 Medelinkomsttagare 120 636 94 % – 7 121 kr 127 757 Kvinnor 117 997 95 % – 6 530 kr 124 527 Män 123 225 93 % – 8 910 kr 132 135 Höginkomsttagare 166 515 86 % – 27 701 kr 194 216 Kvinnor 163 974 91 % – 17 125 kr 181 099 Män 167 206 84 % – 31 865 kr 199 071 *pension i 2009 års priserTabell 10: Prognos för allmän pension (kr/år) för utrikesfödda 60-talister boende utanför LUA-områden jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1965-1969. Inkomstgrupp Pensionsprognos för 60-talister, kr/år* Utrikesfödda Jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1960-1969 Ej boende i LUA i% i kr Inrikesfödda Samtliga 117 786 86 % – 13 610 137 083 Låginkomsttagare 98 356 99 % – 909 99 265 Kvinnor 98 789 99 % – 987 99 776 Män 97 864 99 % – 501 98 365 Medelinkomsttagare 122 556 96 % – 5 201 127 757 Kvinnor 120 478 97 % – 4 049 124 527 Män 125 168 95 % – 6 967 132 135 Höginkomsttagare 177 796 92 % – 16 420 194 216 Kvinnor 171 329 95 % – 9 770 181 099 män 180 957 91 % – 18 114 199 071 *pension i 2009 års priserTabell 11: Prognos för allmän pension (kr/år) för utrikesfödda 70-talister boende i LUA-områden jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1970-1974. Inkomstgrupp Pensionsprognos för 70-talister, kr/år* Utrikesfödda Jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1970-1974 Boende i LUA i% i kr Inrikesfödda Samtliga 108 140 76 % – 34 247 142 387 Låginkomsttagare 100 094 97 % – 2 742 102 836 Kvinnor 99 756 96 % – 3 820 103 576 Män 100 720 99 % – 669 101 389 Medelinkomsttagare 128 025 94 % – 7 892 135 917 Kvinnor 125 028 95 % – 7 002 132 030 Män 131 068 93 % – 9 609 140 677 Höginkomsttagare 178 112 86 % – 28 146 206 258 Kvinnor 173 666 88 % – 22 700 196 366 Män 179 424 84 % – 33 880 213 304 Informationsklass = Öppen
 14. 14. Sid 14(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pension *pension i 2009 års priser Tabell 12: Prognos för allmän pension (kr/år) för utrikesfödda 70-talister boende utanför LUA-områden jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1970-1974.Inkomstgrupp Pensionsprognos för 70-talister, kr/år Utrikesfödda Jämfört med samtliga inrikesfödda mellan 1970-1974 Ej boende i LUA i% i kr InrikesföddaSamtliga 120 906 85 % – 21 481 142 387Låginkomsttagare 101 085 98 % – 1 751 102 836Kvinnor 101 509 98 % – 2 067 103 576Män 100 320 99 % – 1 069 101 389Medelinkomsttagare 130 326 96 % – 5 591 135 917Kvinnor 127 503 97 % – 4 527 132 030Män 134 342 95 % – 6 335 140 677Höginkomsttagare 188 276 91 % – 17 982 206 258Kvinnor 182 601 93 % – 13 765 196 366män 190 900 89 % – 22 404 213 304 *pension i 2009 års priser Vad får de utrikesfödda 60- och 70-talisterna i tjänstpension? Hur mycket de utrikesfödda 60- och 70-talisterna kommer att få i sammanlagd pension, allmän pension och tjänstepension tillsammans, är svårare att beräkna än den allmänna pensionen på grund av avsaknad av uppgift om deras eventuella tjänstepensionsförmåner. För att åstadkomma en sådan prognos är vi hänvisade till att göra ett antal antaganden. I nedanstående tabell har vi utgått från att den genomsnittliga utrikesfödda 60- och 70- talisten och de inrikesfödda i samma årskullar omfattades av ett tjänstepensionsavtal mellan åren 1999 och 2009. Under dessa år har de avsatt 4,5 procent av lönen i en premiebestämd tjänstepension. Samma premie kommer sedan att avsättas under deras kvarvarande yrkesår fram till 65-årsdagen. Av tabellen framgår att utrikesfödda 60- talister får en sammanlagd pension som uppgår till 74 procent av vad de inrikesfödda i samma årskullar beräknas få. Utrikesfödda utanför dessa områden får en sammanlagd pension på 84 procent. Det betyder att de utrikesfödda 60-talisterna uppnår en pensionsnivå som ligger fem till sex procentenheter under vad de utrikesfödda 40- talisterna har fått. De utrikesfödda 70-talisterna kommer att få en sammanlagd pensionsnivå som ligger mellan sju till nio procentenheter under 40-talisernas nivå. Det är emellertid vanskligt att utgå från att den yngre gruppen utrikesfödda har och kommer att ha tjänstepension i motsvarande grad som de äldre invandrarna. Vi har i tidigare studier visat att det är framför allt personer med låga inkomster som tenderar arbeta inom branscher där det är mindre vanligt med tjänstepension. För att kompensera skillnaden i sammanlagd pension har de utrikesfödda huvudsakligen två alternativ, som givetvis kan kombineras. Det första är att påbörja ett ganska omfattande privat pensionssparande, som kräver en sparhorisont på mellan 17 till 25 år Informationsklass = Öppen
 15. 15. Sid 15(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pension vid en månadspremie på 3 000 kronor ifall de önskar att gå i pension vid 65-årsdagen. Det andra alternativet som står till buds är att senarelägga ålderspensionen. Den allmänna pensionen ökar med 7,5 procent för varje extra yrkesår.6 Om vi även antar att tjänstepensionen ökar i samma omfattning måste de utrikesfödda 60-talisterna i LUA- områdena gå i pension vid 68-årsdagen för att uppnå en motsvarande sammanlagd pension som inrikesfödda 60-talister. Utrikesfödda 60-talister utanför dessa områden måste skjuta upp pensionen till 67-årsdagen. De utrikesfödda 70-talisterna i LUA- områdena måste däremot arbeta tills de fyller 69 år, medan utrikesfödda utanför dessa områden måste arbeta tills de fyller 67 år.Tabell 13: Sparbehov och senareläggning av pensionsåldern för att kompensera den lägrepensionsnivån för utrikesfödda 60- och 70-talistern jämfört med inrikesfödda. Inkomst Sammanlagd Utrikesfödda jämfört med Sparbehov vid Spartid vid en Alternativ 2009 pension inrikesfödda en förväntad årspremie på pensionsålder i% i kr livslängd på 36 000 kr,Generationsgrupp  17,59 år antal år760‐talister     Inrikesfödda  308 292  182 716  - - - - - 74 % (80  68 Utrikesfödda i LUA  185 650  135 967  %)*  – 46 749 kr  822 315 kr  22 Utrikesfödda ej i  67 LUA  232 371  153 574  84 % (89 %)  – 29 142 kr  512 608 kr  17  Sparbehov vid en förväntad livslängd på70‐talister  17,82 årInrikesfödda  283 987  201 769  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ Utrikesfödda i LUA  166 228  142 898  71 % (80 %)  – 58 871 kr  1 049 081 kr  25  69 Utrikesfödda ej i  67 LUA  212 868  165 414  82 % (89 %)  – 36 355 kr  647 846 kr  19  *Sammanlagd pension, det vill säga allmän pension och tjänstepension i 2009 års priser 6  Pensionsreformen i halvtid, Rapport från LO 2011. 7  Det privata pensionssparandet förväntas ha en real värdeökning på 3,5 procent årligen.  Informationsklass = Öppen
 16. 16. Sid 16(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionSammanfattning och reflektionerDe utrikesfödda 40-talisterna som invandrade till Sverige i slutet av 1960-talet får enallmän pension som är fyra procentenheter lägre än vad den genomsnittliga allmännapensionen är för personer födda mellan 1939 och 1943. Utrikesfödda 40-talister som bor iLUA-områdena ligger sju procentenheter under riksgenomsnittet. Den totala pensionen,det vill säga allmän pension, tjänstepension och privat pension, för utrikesfödda vardäremot väsentligt lägre än riksgenomsnitt. Utrikesfödda 40-talister i LUA-områdena hari genomsnitt 44 000 kronor längre pension per år än vad en genomsnittspensionär i deaktuella årskullarna har. Utrikesfödda 40-talister utanför dessa områden får en högrepension, men fortfarande lägre än riksgenomsnittet, nästan 21 000 kronor per år.De yngre invandrarna som är födda på 60- och 70-talet och som bosatte sig i Sverigeunder åren 1985 och 1994 har sämre förutsättningar att skaffa sig en pension i nivå medvad de utrikesfödda 40-talisterna har uppnått. Våra prognoser visar att de utrikesfödda60-talisterna i LUA-områdena får en allmän pension som motsvarar 82 procent av vadinrikesfödda i samma årskullar beräknas få. I kronor skiljer det 24 000 kronor per år.Utanför dessa områden beräknas de utrikesfödda 60-talisterna få en allmän pension somär 10 procentenheter, eller drygt 14 000 kronor mindre per år än vad inrikesfödda 60-talister får. Skillnaden mellan utrikesfödda och inrikesfödda 70-talister är ännu större.Utrikesfödda i LUA-områdena får 24 procentenheter lägre, eller 34 000 kronor mindreper år, i allmän pension än vad de inrikesfödda får. Utrikesfödda utanför LUA-områdenauppnår en allmän pension som motsvarar 85 procent av de inrikesfödas allmännapension, vilket ger ett pensionsgap på 21 000 kronor per år.Informationsklass = Öppen
 17. 17. Sid 17(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionVad de utrikesfödda 60- och 70-talisterna får i både allmän pension och tjänstepension ärdäremot vanskligare att beräkna på grund av stora svårigheter att få fram vederhäftigauppgifter om enskilda individers tjänstepensionsförmåner. Vår prognosmodell visar att deutrikesfödda 60-talisterna i LUA-områdena får en pension som motsvarar 74 procent avde inrikesföddas pension i samma årskullar. Motsvarande andel för övriga utrikesfödda60-talister är 84 procent. För de utrikesfödda 70-talisterna sänks pensionerna. I LUA-områdena uppgår pensionen till 71 procent och utanför dessa områden till 82 procent avde inrikesföddas pension i samma årskullar.Det betyder att en utrikesfödd 60-talist skulle behöva gå i pension mellan 67- och 68-årsålder för att kompensera skillnaden gentemot de inrikesfödda. De utrikesfödda 70-talisterna i LUA-områdena behöver lägga till ytterligare ett yrkesår för att komma isamma nivå som de inrikesfödda. Pensionsgapet kan även kompenseras med ett privatpensionssparande, men det kräver långa sparperioder på mellan 19 och 25 år vid enmånadspremie på 3 000 kronor, beroende på inkomst och årskull. Förvisso kan bådaalternativen kombineras, men det är långt ifrån ett alternativ för alla. Många utrikesföddahar redan i dag små ekonomiska marginaler i dag och stora svårigheter påarbetsmarknaden och det lär inte bli lättare när de blir äldre.Gapet mellan inrikes- och utrikesfödda fortsätter att vidgas även efter att de har gått ipension. Orsaken är att en betydande del av de utrikesföddas allmänna pension består avgarantipension som värdesäkras gentemot prisbasbeloppet, medan inkomstpensionenföljer löneutvecklingen.Den bästa pensionsförsäkringen för utrikesfödda är att sysselsättningen ökar ocharbetslösheten minskar, men för att kompensera de redan uppkomna pensionsförlusternaser vi två möjligheter som statsmakten bör utreda vidare. För det första låta löneindexeragarantipensionen och därmed förhindra att pensionsgapet vidgas ytterligare. För detandra bör skatteavdraget för privat pensionssparande för individer som riskerar lågallmän pension höjas. Det kan åstadkommas genom att avdragsrätten kopplas tillindividens pensionsbehållning. En sådan reform skulle dessutom göra det mer lönsamtför låg- och medelinkomsttagare att arbeta mera.Informationsklass = Öppen
 18. 18. Sid 18(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionBilaga 1Tabell grupp 1 Utrikesfödda 40-talister    Grupp 1 LUA-områden:          Personer folkbokförda i Sverige 2009 som är födda utanför Norden    åren 1939-1943 med senaste invandringsår 1965-1969      Medelvärde för samtliga grupper Allmän Inkomst mellan Deklarerad pension i Tjänstepension Antal 60 och 64 års pension i 2009 2009 års i 2009 årsBoende i LUA-områden 2009 personer ålder2 års priser priser priserMed hel ålderspension från och med65 år 442 185 325 160 984 131 410 23 749varav kvinnor 145 168 621 146 604 122 236 18 916varav män 297 193 481 168 005 135 889 26 109varav låg inkomst 215 125 476 132 415 116 660 14 310varav kvinnor 84 124 245 130 431 113 359 14 901varav män 131 126 265 133 686 118 776 13 931varav medelinkomst 202 222 406 177 464 141 467 28 376varav kvinnor 56 217 003 165 476 130 995 24 497varav män 146 224 479 182 062 145 484 29 863varav hög inkomst 25 400 421 273 526 176 998 67 545varav kvinnor 5 372 271 206 948 173 252 23 873varav män 20 407 458 290 171 177 934 78 463varav personer med helsjukersättning 273 162 239 152 923 129 453 20 771varav kvinnor 108 152 890 144 359 122 018 18 733varav män 165 168 359 158 529 134 319 22 104Informationsklass = Öppen
 19. 19. Sid 19(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pension      Annan Bostadstillägg pension för pensionärerBoende i LUA-områden 2009 2009 2009      Med hel ålderspension från och med65 å 4 862 4 903    varav kvinnor 2 724 7 306varav män 5 905 3 730  varav låg inkomst 972 8 673  varav kvinnor 962 10 525varav män 979 7 486varav medelinkomst 6 016 1 498varav kvinnor 4 735 3 130  varav män 6 507 872  varav hög inkomst 28 984 0  varav kvinnor 9 823 0  varav män 33 774 0  varav personer med hel sjukersättning 1 880 5 835  varav kvinnor 1 534 8 002  varav män 2 106 4 417     Informationsklass = Öppen
 20. 20. Sid 20(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionGrupp 1, ej boende i LUA-områden:        Personer folkbokförda i Sverige 2009 som är födda utanför Norden    åren 1939-1943 med senaste invandringsår 1965-1969      Medelvärde för samtliga grupper Allmän Inkomst mellan Deklarerad pension i Tjänstepension Antal 60 och 64 års pension i 2009 2009 års i 2009 årsEj boende i LUA-områden 2009 personer ålder2 års priser priser priserMed hel ålderspension från och med65 år 4 310 221 404 184 242 135 214 36 530varav kvinnor 1 657 193 621 163 135 120 993 28 079varav män 2 653 238 757 197 425 144 095 41 809varav låg inkomst 1 481 122 790 135 211 113 819 15 410varav kvinnor 756 122 033 131 087 107 977 16 352varav män 725 123 580 139 511 119 911 14 428varav medelinkomst 2 248 230 638 185 132 141 277 32 081varav kvinnor 762 222 344 173 438 128 591 29 050varav män 1 486 234 892 191 128 147 783 33 635varav hög inkomst 581 437 049 305 781 166 286 107 581varav kvinnor 139 425 513 280 954 150 133 86 541varav män 442 440 677 313 588 171 366 114 198varav personer med helsjukersättning 2 013 174 667 162 662 131 263 24 053varav kvinnor 921 160 945 150 873 120 638 22 129varav män 1 092 186 241 172 604 140 223 25 676Informationsklass = Öppen
 21. 21. Sid 21(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pension      Annan Bostadstillägg pension för pensionärerBoende i LUA-områden 2009 2009 2009      Med hel ålderspension från och med65 år 11 040 2 818    varav kvinnor 10 560 4 184varav män 11 339 1 965  varav låg inkomst 4 897 6 724  varav kvinnor 4 684 7 305varav män 5 119 6 119varav medelinkomst 10 215 969varav kvinnor 11 513 1 843  varav män 9 549 521  varav hög inkomst 29 887 16  varav kvinnor 37 294 38  varav män 27 558 9  varav personer med hel sjukersättning 6 028 4 275  varav kvinnor 5 295 5 628  varav män 6 646 3 134             Informationsklass = Öppen
 22. 22. Sid 22(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell grupp 2 Utrikesfödda 60-talisterGrupp 2 LUA-områden:      Personer folkbokförda i Sverige 2009 som är födda utanför Nordenåren 1965-1969 med senaste invandringsår 1985-1989  Medelvärde för samtliga grupper Genomsnittlig  summerad  Antal Inkomst 2005- pensionsrätt/behållning  1Boende i LUA-områden 2009 personer 2009 1985‐2009  185 650 465 223Samtliga 2 146varav låg inkomst 1 042 96 516 277 875varav kvinnor 528 94 936 239 620varav män 514 98 138 317 172varav medelinkomst 931 242 244 599 288varav kvinnor 461 234 081 555 380varav män 470 250 250 642 355varav hög inkomst 173 417 958 872 167varav kvinnor 37 416 449 834 894varav män 136 418 368 882 307Grupp 2 ej boende i LUA-områden:      Personer folkbokförda i Sverige 2009 som är födda utanför Nordenåren 1965-1969 med senaste invandringsår 1985-1989  Medelvärde för samtliga grupper Genomsnittlig  summerad  Antal Inkomst 2005- pensionsrätt/behållning  1Ej boende i LUA-områden 2009 personer 2009 1985‐2009  232 371 557 723Samtliga 10 424varav låg inkomst 3 635 100 327 304 221varav kvinnor 1 932 106 374 302 605varav män 1 703 93 468 306 054varav medelinkomst 5 016 249 474 624 053varav kvinnor 2 793 242 602 591 924varav män 2 223 258 108 664 421varav hög inkomst 1 773 454 699 889 794varav kvinnor 582 440 093 847 908varav män 1 191 461 836 910 262Informationsklass = Öppen
 23. 23. Sid 23(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionTabell grupp 3 Utrikesfödda 70-talisterGrupp 3 LUA-områden:      Personer folkbokförda i Sverige 2009 som är födda utanför Nordenåren 1970-1974 med senaste invandringsår 1990-1994  Medelvärde för samtliga grupper Genomsnittlig  summerad  Antal Inkomst 2005- pensionsrätt/behållning  1Boende i LUA-områden 2009 personer 2009 1985‐2009  166 228 325 995Samtliga 3 082varav låg inkomst 1 644 87 283 177 101varav kvinnor 1 067 83 975 159 038varav män 577 93 399 210 504varav medelinkomst 1 280 239 478 471 260varav kvinnor 645 229 905 438 649varav män 635 249 202 504 384varav hög inkomst 158 394 251 698 411varav kvinnor 36 390 172 644 784varav män 122 395 454 714 236Grupp 3 ej boende i LUA-områden:      Personer folkbokförda i Sverige 2009 som är födda utanför Nordenåren 1970-1974 med senaste invandringsår 1990-1994  Medelvärde för samtliga grupper Genomsnittlig  summerad  Antal Inkomst 2005- pensionsrätt/behållning  1Ej boende i LUA-områden 2009 personer 2009 1985‐2009  212 868 422 085Samtliga 13 646varav låg inkomst 4 930 96 968 214 031varav kvinnor 3 173 101 109 212 830varav män 1 757 89 491 216 200varav medelinkomst 7 106 246 729 497 025varav kvinnor 4 173 237 954 464 520varav män 2 933 259 214 543 271varav hög inkomst 1 610 418 318 728 406varav kvinnor 509 408 489 688 990varav män 1 101 422 862 746 628Informationsklass = Öppen
 24. 24. Sid 24(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionInrikesfödda 60‐talister   Medelvärde för samtliga grupper Genomsnittlig  summerad  Antal Inkomst pensionsrätt/behållning  personer 2005-2009 1985‐2009  308 292 788 559Samtliga 539 541varav låg inkomst 86 379 113 011 413 984varav kvinnor 55 116 120 136 421 595varav män 31 263 100 449 400 566varav medelinkomst 278 304 257 641 754 594varav kvinnor 160 138 247 695 700 602varav män 118 166 271 120 827 765varav hög inkomst 174 858 485 376 1 027 655varav kvinnor 47 236 451 925 961 534varav män 127 622 497 757 1 052 128                     Inrikesfödda 70‐talister   Medelvärde för samtliga grupper Genomsnittlig  summerad  Antal Inkomst pensionsrätt/behållning  personer 2005-2009 1985‐2009  283 987 637 638Samtliga 510 700varav låg inkomst 97 693 114 084 341 374varav kvinnor 64 667 121 310 357 593varav män 33 026 99 934 309 616varav medelinkomst 271 583 254 344 632 902varav kvinnor 149 498 241 971 590 263varav män 122 085 269 494 685 115varav hög inkomst 141 424 458 279 851 386varav kvinnor 33 777 430 180 798 080varav män 107 647 467 096 868 112Informationsklass = Öppen
 25. 25. Sid 25(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pension              Bilaga 2Följande antagande har vi gjort pensionsberäkningenInkomstpensionen: Lön x 14,88 % (inkomstpensionsavgift)x 1,07 (arvsvinst)x 0,9995 (administration) x antalkvarvarande år till pension + faktisk pensionsbehållning/årskullarnas genomsnittliga delningstal vid 65 år.Premiepensionen: Lön x 0,02325 (premiepensionsavgift)X 1,07 (arvsvinst)x 0,999 (administration) x antalkvarvarande år till pension x avkastningsfaktorn/årskullarnas genomsnittliga delningstal vid 65 år.Exempel för genomsnitts 60-talisten i LUA-områdena:Genomsnittlig årslön  185 650            PGI  172 655            Pensionsbehållning  465 223            Antal år kvar till 65  23 Snitt för födda 1965‐1969       Delningstal  17,59             1 144 727,26Pensionsbehållning vid 65   kr        Inkomstpension per år  65 078,30 kr        Premiepensionsbehållning   234 110,19 kr Avkastningsfaktor 2,2061 används för dessa årskullar Premiepension per år  13 309,28 kr        Sammanlagd statlig pension  78 387,58 kr                         Prisbasbelopp 2009  42800        Garantipension 2009  91164        Basnivåavdrag  53928      inkomstpensionsreducering  71 111,24 kr  48 % avdraget  8 247,96 kr  Garantipensionstillägg  28 988,04 kr    Slutlig pension  107 375,62 kr    Garantipensionstak  131 396 kr    Informationsklass = Öppen
 26. 26. Sid 26(26) Datum Beteckning 2011 Varning för låg pensionExempel för genomsnitts 70-talisten i LUA-områdena: 166 228ÅrslönPGI 154 592 325 995PensionsbehållningAntal år kvar till 65 28 Snitt för födda 1970-1974Delningstal 17,82Pensionsbehållning vid 65 1 066 678,70 krInkomstpension per år 59 858,51 krPremiepensionsbehållning 303 088,90 kr Avkastningsfaktor 2,6202 används för dessa årskullarPremiepension per år 17 008,36 krSammanlagd statligpension 76 866,87 krPrisbasbelopp 2009 42800Garantipension 2009 91164Basnivåavdrag 53928inkomstpensionsreducering 66 349,76 kr48 % avdraget 5 962,44 krGarantipensionstillägg 31 273,56 krSlutlig pension 108 140,43 krGarantipensionstak 131 396 krInformationsklass = Öppen

×