O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Магнетно Поле

3.575 visualizações

Publicada em

Магнетно Поле

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Магнетно Поле

 1. 1. Магнетно ПолеМагнетно Поле
 2. 2. Магнетно поле е механичко поле,Магнетно поле е механичко поле, кое се создава од честички сокое се создава од честички со ненулев магнетен момент или одненулев магнетен момент или од промената во времето напромената во времето на електричното поле.електричното поле.
 3. 3. Неговите главни карактеристики се неговата сила и насока, дефинирани од векторот на магнетната индукција, односно тоа е векторско поле.SI силата на магнетното поле се мери со тесли (ознака Т)
 4. 4. ● Сложената математика на магнетното поле на еденСложената математика на магнетното поле на еден објект обично е претставена преку силови линии. Овиеобјект обично е претставена преку силови линии. Овие така наречени линии се чисто математичка апстракцијатака наречени линии се чисто математичка апстракција и не постојат физички.и не постојат физички.
 5. 5. ● Магнетите дејствуваат еден на друг со сили.Магнетите дејствуваат еден на друг со сили. Електричната струја и во принцип на движење наЕлектричната струја и во принцип на движење на вчитани честички создава магнетно поле. Магнетнотовчитани честички создава магнетно поле. Магнетното поле на постојан магнет опстојува главно благодарениеполе на постојан магнет опстојува главно благодарение на електроните неповрзани во двојки.на електроните неповрзани во двојки.
 6. 6. Да се создаде магнетно полеДа се создаде магнетно поле потребна е енергија која сепотребна е енергија која се ослободува кога полето сеослободува кога полето се уништува. Електричните иуништува. Електричните и магнетните полиња се неразделномагнетните полиња се неразделно поврзани. Промената воповрзани. Промената во електричното поле создаваелектричното поле создава магнетно поле и промените вомагнетно поле и промените во магнетното поле создаваатмагнетното поле создаваат електрична енергијаелектрична енергија
 7. 7. Силата, дејствувајќи врз движењето во магнетното полеСилата, дејствувајќи врз движењето во магнетното поле се нарекува Лоренцова сила. Таа е пропорционална насе нарекува Лоренцова сила. Таа е пропорционална на наполнетоста на ова честичка и на векторско поле инаполнетоста на ова честичка и на векторско поле и брзината на движењете на ова честичка.брзината на движењете на ова честичка.
 8. 8. ПрименаПримена ● Магнетните полиња веќе долго време наоѓаат широка примена. Земјата има свое магнетно поле, што е важно за навигацијата, бидејќи северниот пол на компасите всушност е свртен кон јужниот магнетен пол на Земјата, кој се наоѓа во близина на северниот географски пол. Денес, ефектот на магнетните полиња е искористен во направи како електромоторите, трансформаторите, генераторите и многу други електрични уреди.
 9. 9. Кристијан ЃорѓиевКристијан Ѓорѓиев
 10. 10. Кристијан ЃорѓиевКристијан Ѓорѓиев

×