Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on varaa maksaa korvaukset?(20)

Anúncio

Mais de Finanssivalvonta(20)

Último(20)

Anúncio

Rahamuseon yleisöluento 10.12.2019: Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on varaa maksaa korvaukset?

 1. Kuka valvoo, että vakuutusyhtiöillä on varaa maksaa korvaukset? Rahamuseo 10.12.2019 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 1
 2. Vakuutus & Sääntely & Valvonta  Mikä on vakuutus ja miksi vakuutustoimintaa valvotaan?  Keitä vakuutustoiminnan harjoittajat ovat?  Kuka valvoo?  Mitä osa-alueita valvotaan ja miten valvotaan? 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2
 3. Mikä on vakuutus ja miksi vakuutustoimintaa valvotaan? 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 3
 4. Vakuutus on riskien jakamista • Vakuutuksenottaja jakaa riskiä itsensä ja vakuutusyhtiön kesken − Yleensä pääosa riskistä siirretään vakuutusyhtiölle − Pieni osa voidaan jättää itselle, ns. omavastuu • Vakuutusyhtiössä riskiä jaetaan eri vakuutuksenottajien kesken − Kun riski on sattumanvarainen, se todennäköisesti ei toteudu kaikilla samaan aikaan • Vakuutusyhtiötkin voivat jakaa riskiä edelleen muille vakuutusyhtiöille 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 4
 5. Vakuutukset jaetaan pakollisin ja vapaaehtoisiin, henki- ja vahinkovakuutuksiin • Osa vakuutuksista on pakollisia, kuten − Työeläkevakuutus − Sairausvakuutus − Työttömyysvakuutus − Lakisääteinen tapaturmavakuutus − Liikennevakuutus • Valtaosa vakuutuksista on vapaaehtoisia, kuten − Kotivakuutus − Matkavakuutus − Henkivakuutus − Sairauskuluvakuutus 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 5
 6. Miksi vakuutustoimintaa pitää säännellä ja valvoa? • Asiakas maksaa ”tuotteesta” eli vakuutusturvasta vakuutusyhtiölle etukäteen − Mahdollinen vahinko tai vakuutustapahtuma voi tapahtua kymmenienkin vuosien kuluttua ensimmäisestä maksusta • Asiakkaan tulee voida luottaa, että korvaukset ja edut maksetaan oikein ja ajallaan 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 6 Siksi toiminta on säänneltyä Ja luvanvaraista
 7. Keitä vakuutustoiminnan harjoittajat ovat? 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 7
 8. Suomessa kotimaiset yhtiöt dominoivat, ulkomaisten toimijoiden osuus euroina pieni 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 8 10 henkivakuutusyhtiötä sijoitukset käyvin arvoin 54,3 mrd € 36 vahinkovakuutusyhtiötä sijoitukset käyvin arvoin 12,7 mrd € 18 Ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt /sivuliikkeet IF Suomen sivuliikkeen maksutulo n 800 milj. € 737 Ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt/vapaa tarj. 4337 Vakuutusedustajat • Yhtiön kotimaan valvoja valvoo yhtiön taloutta, hallintoa, vakavaraisuutta ja menettelytapoja • Sijaintipaikan valvoja vain menettelytapoja eli myyntiä ja markkinointia
 9. Vahinkovakuutusta hallitsevat OP, LähiTapiola ja Fennia sekä sivuliikkeitä If 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9
 10. Henkivakuutuksessa isoimpia Nordea, Mandatum, OP ja LähiTapiola 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 10
 11. 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11 Kuka valvoo?
 12. Laki määrittelee Finanssivalvonnan tavoitteet ja tehtävät • Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan. Laki Finanssivalvonnasta 1 § 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12
 13. Vakuutusyhtiölain 25 luvun 1 § määrittelee valvontatehtävät … tehtävänä on valvoa, että vakuutusyhtiöt noudattavat vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa. ….. valvonnan on perustuttava tulevaisuuteen suuntautuvaan ja riskilähtöiseen lähestymistapaan. Valvonnan on oltava säännöllistä. … Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa erityisesti, että vakuutusyhtiö täyttää vaatimukset, jotka koskevat: 1) … johtoa, hallintojärjestelmää, aktuaaritoimintoa ja vastuullista vakuutusmatemaatikkoa sekä sijoittamista; 2) … vastuuvelkaa; 3) … pääomavaatimusten täyttämistä ja kokonaisia tai osittaisia sisäisiä malleja; sekä 4) … oman varallisuuden laatua ja määrää. Finanssivalvonnan tehtävänä on arvioida myös vakuutusyhtiön kykyä selviytyä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavista epäedullisista muutoksista sekä menetelmiä, joilla yhtiö varautuu tällaisiin tilanteisiin. Lisäksi Finanssivalvonta valvoo vakuutusyhtiöiden markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä. 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 13
 14. Mitä sitten käytännössä valvotaan? 1. Hallintoa, hallintojärjestelmää ja riskienhallintaa − Vakuutusyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava vakuutusyhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. − Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, avainhenkilöiden ja koko muun henkilökunnan tulee olla päteviä ja luotettavia 2. Vastuuvelkaa − Yhtiön tulee kyetä laskemaan ja arvioimaan kuinka paljon se tulevaisuudessa maksaa korvauksia ja muita etuuksia − Tätä varten tulee kerätä riittävästi vakuutusmaksuja 3. Sijoitustoimintaa − Vakuutusmaksuista karttunut omaisuus tulee sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti ja maksuvalmius huomioon ottaen 4. Vakavaraisuutta − Tulevaisuudessa maksettavien korvausten ja muiden etuuksien yhteismäärän lisäksi yhtiön tulee varata riittävästi puskuria eli vakavaraisuuspääomaa − Korvauksia joudutaankin maksamaan odotettua enemmän tai sijoitustoiminta ei onnistu suunnitellulla tavalla 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14
 15. Talouden ja vakavaraisuuden valvonnassa keskitytään riskien valvontaan 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 15
 16. Kohtuullisuuden ja kohtuusperiaatteen valvonta • Finanssivalvonta julkaisee selvityksiä vuosittain − Mm. lakisääteisen liikennevakuutuksen ja tapaturma- ja ammattitautilain mukaisten vakuutusten vakuutusmaksujen kohtuullisuudesta ja turvaavuudesta − Henkivakuutuksen kohtuusperiaatteen toteutumisesta eli miten lisäetujen kokonaismäärä, vakuutusten tuottaman ylijäämän määrä ja muodostumistapa on otettu huomioon lisäetuja jaettaessa 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16
 17. Vakuutusyhtiön tulee myös kyetä kertomaan toiminnastaan • Tilinpäätöksessä • Vakavaraisuuskertomuksessaan • Myyntitilanteessa • Valvojalle säännönmukaisessa raportoinnissa 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 17
 18. Lisäksi valvotaan menettelytapoja – mm. laki vakuutusten tarjoamisesta ja vakuutussopimuslaki • Valvomme mm markkinointia, sopimus- ja vakuutusehtojen lainmukaisuutta ja korvausmenettelyä • Uutena vaatimuksena on mm. vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden hyvämaineisuus ja ammattipätevyys • Asiakkaan etu on ensisijainen! 8.12.2019 Teija Korpiaho / Julkinen / SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18 Finanssivalvonta ei kuitenkaan ratkaise yksittäisiä riitoja esim. korvausten määrästä!
Anúncio