O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Digitaalinen euro
Digitaalinen euro
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022

Baixar para ler offline

Finanssivalvonnan toimistopäällikön Markku Koposen 15.11.2022 pitämän rahamuseoluennon esitysdiat. Luennon aiheena oli "Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli?"

Finanssivalvonnan toimistopäällikön Markku Koposen 15.11.2022 pitämän rahamuseoluennon esitysdiat. Luennon aiheena oli "Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli?"

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022 (20)

Mais de Finanssivalvonta (20)

Anúncio

Mais recentes (12)

Rahamuseo: Verkkopankissa ongelma – mikä on valvojan rooli? 15.11.2022

 1. 1. Verkkopankissa ongelma - mikä on valvojan rooli Rahamuseo 15.11.2022 Markku Koponen Toimistopäällikkö Finanssivalvonta 14.11.2022 Julkinen 1
 2. 2. Finanssivalvonta • Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden alan yrityksien kanssa luottavaisin mielin • Noin 1 000 valvottavaa • Osallistumme sääntelyn valmisteluun ja autamme sääntelyn tulkinnassa • Valvontatyö, tarkastukset, valvottavien riskien arviointi • Toimiluvat ja rekisteröinnit • Päätöksenteossa itsenäinen viranomainen – hallinnollisesti osa Suomen Pankkia • Suurimpia luottolaitoksia valvotaan yhteistyössä EKP:n kanssa 14.11.2022 Julkinen 2 Laki Finanssivalvonnasta, 1 § Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan.
 3. 3. Tilastoja verkkopankin käytöstä 14.11.2022 Julkinen 3
 4. 4. Verkkopankin käyttö Euroopassa 2021 Julkinen 14.11.2022 4
 5. 5. Verkko- ja mobiilipankin käyttö Suomessa Julkinen 14.11.2022 5
 6. 6. Verkko- ja mobiilipankin käyttö Suomessa Julkinen 14.11.2022 6
 7. 7. Maksamiseen ja verkkopankkitoimintaan liittyviä lakeja, määräyksiä ja ohjeita 14.11.2022 Julkinen 7
 8. 8. Laki luottolaitostoiminnasta (8.8.2014/610) 9 luku 16§ • Luottolaitoksella on oltava riittävät, turvalliset ja toimintavarmat maksu-, arvopaperi- ja muut tietojärjestelmät. • Luottolaitoksella on oltava varautumis- ja jatkuvuussuunnitelmat liiketoiminnan vakaviin häiriöihin varautumiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä häiriötilanteissa aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseen. Julkinen 14.11.2022 8
 9. 9. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet • Valvottavan hallituksen on varmistettava, että valvottavalla on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt tietojärjestelmät. • Valvottavan yleisen tietoturvallisuuden tason ja eri tietojärjestelmien turvatasojen on oltava riittävät valvottavan toiminnan luonteeseen ja laajuuteen, tietojärjestelmien uhkien vakavuuteen sekä yleiseen tekniseen kehitystasoon nähden. • Maksujenvälitysjärjestelmien tulee olla toimintavarmoja ja turvallisia. Valvottavan tulee huolehtia, että maksujen välityksessä esiintyy mahdollisimman vähän häiriöitä ja viivästyksiä. Pankkien välisen maksuliikenteen hoitamiseksi on oltava riittävät varajärjestelyt. Julkinen 14.11.2022 9
 10. 10. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet • Valvottavan hallitus vastaa siitä, että valvottavan keskeisillä liiketoiminnoilla on ajantasaiset ja riittävät jatkuvuussuunnitelmat. • Valvottavan tulee kartoittaa ja priorisoida tärkeimmät liiketoimintaprosessinsa. Niille tulee määritellä toipumisajat eli pisin sallittu katko, joka ei vielä häiritse liiketoimintaa. • Priorisoiduille prosesseille on suunniteltava vaihtoehtoiset toimintamallit ja toipumismenettelyt toiminnan katkosten varalta. Erityisesti on varmistettava, että liiketoiminnan toipumisen kannalta tärkeät tiedot ovat palautettavissa ajan tasalle. • Tietojärjestelmille tulee laatia toipumissuunnitelmat, joissa kuvataan, kuinka eri tietojärjestelmät saadaan toimintakuntoon vakavassa häiriötilanteessa tai katastrofissa. Julkinen 14.11.2022 10
 11. 11. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet • Valvottavan tulee tehdä ensi-ilmoitus Finanssivalvonnalle asiakkaille tarjotuissa palveluissa sekä maksu- ja tietojärjestelmissä esiintyneistä merkittävistä häiriöistä ja virheistä viipymättä niiden ilmaannuttua. • Maksujenvälityksessä ja korttimaksamisessa merkittäviksi häiriöiksi katsotaan esimerkiksi suurta määrää asiakkaita koskeva häiriö tai viivästys. Merkittävä häiriö on myös verkko- ja tietoturvallisuuteen liittyvä häiriö tai poikkeama sekä häiriö, jossa asiakastietoja on joutunut ulkopuoliselle taholle. • Finanssivalvonnalle tulee ilmoittaa viipymättä myös sellaiset häiriöt ja virheet, jotka haittaavat tai vaarantavat valvottavan kykyä jatkaa liiketoimintaansa tai vastata velvoitteistaan. Julkinen 14.11.2022 11
 12. 12. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet • Valvottavan tulee tehdä Finanssivalvonnalle täydentävä ilmoitus häiriön tarkemmista yksityiskohdista mahdollisimman pian ensimmäisen ilmoituksen tekemisen jälkeen ja loppuraportti, kun häiriön varsinainen syy on selvitetty. • Ilmoitus tulee tehdä ainakin seuraaviin ryhmiin kuuluvista häiriöistä: − murtautuminen tietojärjestelmään − tietojen paljastuminen asiattomille − tietoturvaloukkaus − haittaohjelman levittäminen tietojärjestelmään − palvelunestohyökkäys Julkinen 14.11.2022 12
 13. 13. Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet • Ilmoitus tulee tehdä myös seuraavista häiriöistä, jos ne vaikuttavat asiakkaiden saamaan palveluun: − ohjelmistovirhe − tietoliikennehäiriö − järjestelmän käyttökatkos − laiterikko − viivästykset maksujenvälityksessä Julkinen 14.11.2022 13
 14. 14. Millaisia häiriöitä verkkopankeissa ja maksujärjestelmissä voi olla ja mistä ne tyypillisesti johtuvat? 14.11.2022 Julkinen 14
 15. 15. Verkkopankeissa ja maksamisessa esiintyviä häiriöitä • Finanssivalvonnalle tulee vuosittain satoja häiriöilmoituksia • Ilmoituskynnys on matala, mikä on hyvä asia • Tyypillisiä häiriöilmoituksia − Maksujenvälityksessä lyhyehkö viive. Palkat, eläkkeet ja toistuvaissuoritukset myöhässä. − Verkko- tai mobiilipankkiin kirjautumisessa katko − Verkko- tai mobiilipankki on hidas − Tietosuojaongelma: esim. asiakkaalle tarkoitettu kirje mennyt väärään osoitteeseen tai ei ole tullut perille • Harvinaisempia tapauksia − Palvelunestohyökkäys (aiheuttaa hitautta tai kirjautumisen estymisen verkkopankissa) − Pidempi viive maksujenvälityksessä tai verkko- tai mobiilipankkiin kirjautumisessa − Vakava ohjelmistovirhe, joka aiheuttaa tietoturvaongelman Julkinen 14.11.2022 15
 16. 16. Syitä häiriöille, esim. • Kapasiteettiongelma jossain laitteessa (palvelin, tietoliikennelaite, tietokanta) • Inhimillinen virhe • Prosessivirhe, esim. tehtävien suorittaminen väärässä järjestyksessä tai eräajojen käynnistäminen kahdesti • Ohjelmistovirhe (sovellus- tai varusohjelmistovirhe) • Laiterikko • Palvelunestohyökkäys • jne. Julkinen 14.11.2022 16
 17. 17. Kuinka häiriöitä voi ehkäistä ennalta? 14.11.2022 Julkinen 17
 18. 18. Pankin toimet • Kriittisten komponenttien kahdentaminen, varajärjestelyt • Järjestelmien huolellinen testaaminen ennen niiden käyttöönottoa • Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien laatiminen ja testaaminen • Järjestelmiin ja toimintoihin liittyvä riskien arviointi ja riskin hallintakeinojen toteuttaminen • Tietoturva-auditoinnit ja huolellinen testaaminen • Tietoturvatestaukset • Huolellinen alihankkijoiden valinta ja niihin liittyvien riskien hallinta • Henkilöstön ohjeistus ja koulutus Julkinen 14.11.2022 18
 19. 19. Finanssivalvonnan toimet • Sääntely: määräykset ja ohjeet: vaikuttaminen siihen että valvottavan toimintamallit ja riskienhallinta ovat asianmukaiset. • Valvottavien merkittävien uusien tuotteiden, palvelujen ja merkittävien järjestelmähankkeiden läpikäynti valvottavien kanssa. Huomioiden esittäminen läpikäynneissä. − Finanssivalvonta ei muodollisesti hyväksy uusia tuotteita, palveluja ja järjestelmiä, vaan vastuu näiden luotettavasta ja turvallisesta toiminnasta on pankilla itsellään. • Riskiarviot valvottavasta ja huomioiden esittäminen niissä. • Valvontakäynnit, tarkastukset, teema-arviot eri alueilla. • Omat jatkuvuussuunnitelmat valvottavien vakavien häiriöiden varalta. • Yhteistoiminta ja harjoittelu muiden finanssisektoria valvovien viranomaisten kanssa. • Valvojien EU-tason yhteistyö, yhteistyö EKP:n kanssa. Yhteistyöryhmät ja parhaiden käytäntöjen omaksuminen. Julkinen 14.11.2022 19
 20. 20. Toimintamallit ja vastuut häiriötilanteissa 14.11.2022 Julkinen 20
 21. 21. Pankin vastuut häiriötilanteessa • Häiriön aiheuttaneen ongelman korjaaminen • Varmistaa, että vastaavanlaista häiriötä ei enää tapahdu • Häiriöstä ja sen korjaamisen etenemisestä tiedottaminen asiakkaille • Häiriöstä ja korjaustoimenpiteiden etenemisestä ilmoittaminen pikaisesti Finanssivalvonnalle • Mediayhteydenottoihin vastaaminen • Vakavan tai pitkäkestoisen häiriön, sen syiden ja korjaustoimien läpikäynti Finanssivalvonnan kanssa • Asiakkailta tulleiden mahdollisten korvaushakemusten käsittely Julkinen 14.11.2022 21
 22. 22. Finanssivalvonnan tehtävät häiriötilanteessa • Häiriöilmoitusten vastaanottaminen ja läpikäyminen • Häiriöilmoituksen vaatiminen jos sitä ei ole oma-aloitteisesti lähetetty • Korjaustoimien etenemisen seuranta • Jos häiriö pitkittyy, säännöllisen raportoinnin edellyttäminen pankilta korjaustoimien etenemisestä • Mediayhteydenottoihin vastaaminen • Jos häiriö on pitkäkestoinen, koskee useaa toimijaa tai on erityisen vakava viestinnän koordinointi toimijan ja muiden viranomaisten kesken • Jos häiriö on ollut vakava tai pitkäkestoinen sen syiden ja korjaustoimien läpikäynti valvottavan edustajien ja tarvittaessa sen johdon kanssa • Jos häiriö on ollut erityisen vakava tarvittaessa sanktioharkinta Julkinen 14.11.2022 22
 23. 23. Mitä asiakas voi tehdä häiriötilanteessa? • Tarkista pankin tiedotteet sen omilta verkkosivuilta. Pankit myös ilmoittavat huoltokatkoista etukäteen eri kanavissa. • Yleensä katkot ovat lyhyitä ja verkko- tai mobiilipankki toimii jonkin ajan kuluttua. • Jos epäilet joutuneesi huijauksen kohteeksi, ota heti yhteyttä pankin asiakaspalveluun. • Älä mene verkko- tai mobiilipankkiin Googlen tai sähköpostilinkkien kautta ja pidä tarkkaa huolta verkkopankkitunnuksistasi – älä luovuta niitä muille. • Fine (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta) voi auttaa korvausasioissa ja tarjoaa muutenkin neuvontaa, jos on ongelmia pankin kanssa. Julkinen 14.11.2022 23
 24. 24. Yhteistoiminta muiden viranomaisten kanssa vakavissa häiriötilanteissa 14.11.2022 Julkinen 24
 25. 25. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa • Muiden finanssimarkkinoita valvovien viranomaisten kanssa on sovittu yhteistoimintamallista ja viestintäkanavista vakavissa kyber- tai maksujärjestelmiin liittyvissä tilanteissa. • Vakavia häiriötilanteita harjoitellaan muiden viranomaisten kanssa (mm. TIETO ja FATO- harjoitukset). • Finanssivalvonta on mukana huoltovarmuusorganisaation eri työryhmissä Julkinen 14.11.2022 25
 26. 26. Kiitoksia mielenkiinnosta! Kysymyksiä, kommentteja? 14.11.2022 Julkinen 26

×