O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

YENİYETMƏ HƏYAT KEYFİYYƏTİ.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

YENİYETMƏ HƏYAT KEYFİYYƏTİ.pptx

 1. 1. Yeniyetmələrin həyat keyfiyyətinin Fidan Rasulzadə 617a3 qiymətləndirilməsi
 2. 2. Həyat Keyfiyyəti İnsanın subyektiv salamatlıq göstəricisi olub: ● Fiziki və psixi sağlamlığından ● Fiziki əmək qabiliyyətindən ● İctimai fəallığından asılıdır. Həyat Keyfiyyətinin müxtəlif metodlarla qiymətləndirilməsi-klinik təbabətdə müxtəlif müalicə metodlarının və profilaktik proqramların effektivliyinin müqayisəli qiymətləndirilməsində istifadə edilir.
 3. 3. Gigiyenik kütləvi tədqiqatlarda sağlam insanın həyat keyfiyyəti göstəricisi normativ kimi şərh edilir. Standart Beynəlxalq Sorğular, həmçinin SF-36 digər tədqiqatlarla müqayisə edilə bilən nəticələr almağa imkan verir. İşçi orqanizminə vibrasiyanın təsirini, təhsilin şərtlərini, fiziki və emosianal gərginliyi, qidalanmanı, istirahəti, zərərli vərdişlərin öyrənilməsində bu sorğu məlumatlarından istifadə etməklə yeniyetmələrin tibbi-sosial adaptasiyasını qiymətləndirmək mümkündür.
 4. 4. Hazırkı tədqiqatlarda həyat keyfiyyətinin gigiyenik qiymətləndirilməsi vasitələri uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığına və gigiyenasına xidmət edir, bu isə həyat keyfiyyəti MOS-SF-36 sorğusu ilə tamamlanır. MOS-SF-36 sorğusu bir çox ölkələrdə yayılmış və kütləvi, eləcə də xüsusi tədqiqatlarda istifadə edilən sorğulardan biri sayılır.
 5. 5. 1 Təhsil müəssisələrində müxtəlif şərtlər altında təhsil alanların həyat keyfiyyətinə gigiyenik qiymət vermək Tədqiqat obyekti ilkin peşəkar təhsil alan yeniyetmələrdir. Qarşılaşdırılan obyektlər isə müxtəlif növ ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri ola bilər. Tədqiqatın məqsədi
 6. 6. Müstəsnalıq kriteriyaları Sağlamlığında məhdudiyyətlər olan yeniyetmələr və əlillər tədqiqatlarda iştirak etmir. (hərəkət pozğunluğu; əqli zəiflik; xüsusi növ məktəb məzunları) , (əgər əlillik aspektləri maraq doğurarsa, belə şəxslər də anket toplanmasından kənar edilməməlidir)
 7. 7. Tədqiqatın təşkili 1 Könüllü olaraq BPM-in təhsilin müxtəlif şərtlərini təqdim etmək (SES-lərin hansı qrupuna daxil olması) 2 3 5 You can describe the topic of the section here 6 You can describe the topic of the section here SUMMARIZE IMPROVE SKILLS Məktəbdə qidalanmanın təşkili (birdəfəli; ikidəfəli; ancaq sosial qrup üçün təşkil olunub və ya ümumiyyətlə təşkil olunmayıb). Daha böyük ixtisasçısı kütləsi seçmək, onların arasında könüllü olaraq ixtisası göstərmə, hansı istehsal faktoru ilə kompleks xarakterizə olunur (həmçinin metalişləmə , ictimai qidalanma, qaynaqçı, bənna və s)
 8. 8. Tədqiqatın həcmi 1 Hər məktəbə 2-3 ixtisas qrupu seçilir 2 5 You can describe the topic of the section here 6 You can describe the topic of the section here SUMMARIZE IMPROVE SKILLS Hər ixtisas qrupunda 1, 2, 3 kurs üzrə ən azı 25 nəfər olmalıdır. Tədqiqatın təşkili və aparılması Məktəb rəhbərliyini tədqiqatın aparılma məqsədi ilə məlumatlandırmaq; anketlə tanış etmək; tədqiqatın təşkilinə kömək göstərməyini xahiş etmək lazımdır. Sorğudan həqiqi məlumatların alınmasına yalnız cavabların səmimiliyi təsir göstərir. Məktəbliləri tədqiqatın məqsədi ilə bağlı məlumatlandırmaq lazımdır.
 9. 9. Qeyd etmək lazımdır ki, fərdi məlumatlar məxfi saxlanacaqdır. Anketin tamamlanması könüllü olmalıdır. 14 yaşından yuxarı yeniyetmələr bunu sərbəst həll edə bilər. Bu yaşdan aşağı qrupda valideynlərinin razılığı mütləqdir. Praktika göstərir ki, qrupdan 1-3 şəxs anketi tamamlamaqdan imtina edir. Yeniyetmə sinifdə və tədqiqatçının yanında anketi müstəqil olaraq yerinə yetirir. Çünki suallar meydana çıxa bilər. Əgər siz yeniyetmələrlə individual məşğul olmayacqsınızsa yeniyetmə adı və soyadı göstərməyə bilər, əgər onlar özləri haqqında məlumat almaq istəyirlərsə - öz məlumatlarını göstərməkləri mütləqdir.
 10. 10. Əvvəlcədən anketin tamamlanmasına baxış aparılır, yalnız tamamlanmış anketlər yığılır - sual № - 11 (SF-36). Anketin təlimatı icazə verir ki, yalnız 1 sual olmasın (№7 va ya №8). №12-40 suallara münasibətdə yeniyetmələrin işləməsinə aid əgər onlar işləmirsə məlumatlar olmaya bilər. Tədqiq olunan hər bir qrup xüsusi forma ilə tamamlanır (şəxs, məktəb, SES qrupu, qidalanmanın təşkili, təhsil kursu, ixtisas). İlk qrafada yalnız sıra ilə anketin nömrəsi göstərilir. Məlumat formasında anketdə qeyd olunmuş cavablar göstərilir. Yeniyetmələrin sorğusunun məlumat formasının nümunəsi əlavə №4-də göstərilmişdir (analoji yaşda 100 nəfərdən az olmayaraq ). Anket nəticələrinin təqdim edilməsi
 11. 11. Nəticələrin istifadəsinin mümkünlüyü 1 Yeniyetmələrin həyat keyfiyyətinə təsir göstərən I-li amillərin ayrılması (məsələn, ailə həyatında; təhsil şəraitində; gigiyenik cəhətdən ixtisasın mənimsənilməsi; yeniyetmələrin həyat tərzi və s.) üçün. 2 Müxtəlif kontingentlərdən olan yeniyetmələrin həyat keyfiyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi.
 12. 12. Nəticələrin istifadəsinin mümkünlüyü 3 Həyat keyfiyyətinin normativlərinin-regional hazırlanmaları üçün. 4 Profilaktik proqramların hazırlanması və ya yeniyetmələrdə aparılmasını məsləhət görmək, yeniyetmələrə xidmət edən həkimlərin nəzarət xidməti üçün.
 13. 13. Hayat keyfiyyəti sorğusu həyat fəaliyyətinin sağlamlığa və özünü hiss etməyə təsirini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur, 8 şkalası var: 2 Fiziki durumla şərtlənən rollu funksiyalar(Role-Physical Functioning-RP), orqanizmin fiziki vəziyyətinin gündəlik fəaliyyətinə (iş, gündəlik vəzifələrini yerinə) təsirini əks etdirir. 1 Fiziki fəaliyyət göstərmə (Physical Functioning-PF) fiziki yükün (özünəxidmət, hərəkət, pilləkənlə qalxmaq, ağırlıq daşıma və s) yerinə yetirilməsinin məhdudlaşdırılmasında özünü göstərir. 3 Ağrılar intensivliyi (Bodily pain-P) evdən kənarda və evə üzrə işlərin yerinə yetirilməsi qabiliyyətinə ağrıların təsirini əks etdirir 4 Ümumi sağlamlıq (General Health-GH) şagirdlərə öz səhhətini indiki vəziyyətini və onun perspektiv qiymətləndirməsini əks etdirir.
 14. 14. 7 Emosional durumla şərtlənən (R Emotional-RE) fəaliyyət, emosional vəziyyətin işlərin həyata keçirilməsinə və ya gündəlik digər fəaliyyətlərə (böyük vaxt sərf etməklə işlərin həcminin və keyfiyyətinin azalması və s) mane olduğunun dərəcəsinin qiymətləndirilməni əks etdirir. 5 Həyat fəallığı (Vitality-VT) qüvvə və enerjinin subyektiv vəziyyətini və ya əksinə, zəiflik və gücsüzlüyü tam əks etdirir. 6 Sosial fəaliyyət (Social Functioning- SF) fiziki və ya emosional vəziyyətdən asılı olaraq sosial fəallığın məhdudlaşma dərəcəsini göstərir. 8 Psixoloji sağlamlıq (Mental Health-MH), əhvali-ruhiyyəni, müsbət emosiyanın, həyəcan, depressiyanın ümumi göstəricisini xarakterizə edir
 15. 15. 35 sualı təyin edən qiymətləndirmə şkalası GÖSTƏRİCİ SUAL BALLAR BALIN YOLVERİLƏN DİAPAZONU 1 2 3 4 PF 3a,3b,3ç,3d,3e,3ə ,3f,3g,3ğ 10-30 20 RP 4a,4b,4c,4ç 4-8 4 BP 7,8 2-12 10 GH 1,11a,11b,11c,11ç 5-25 20 VT 9a,9d,9g,9ğ 4-24 20 SF 6,10 2-10 8 RE 5a,5b,5c 3-6 3 MH 9b,9c,9ç,9d,9e 5-30 25
 16. 16. 6,9a, 9d,9c,9ə,11b,11ç bəndlərində 6~, 9a~,9d~,9ç`,9ğ`,11b`,11ç` müvafiq əks hesablama aparılır. Məsələn: 6№li sualda (SF6)=2 olduqda , yenidən hesablanan bal (SF6)`=4 olur ki, bu da 6-cı sualda cəmi 5 cavabın olması ilə müəyyən olunur SUALIN KODLAŞDIRILMASI №6 Sualın balları №6,№11b,11ç 1 2 3 4 5 Hesablanmış ballar 6,11b,11ç 5 4 3 2 1 Sualın balları №9a,9d,9ç,9ğ 1 2 3 4 5 6 Hesablanmış ballar 9a,9d,9ş,9ğ 6 5 4 3 2 1
 17. 17. Sualın balları №1 1 2 3 4 5 Hesablanmış ballar 1' 5 4,4 3,4 2 1 7№li sualın balları 1 2 3 4 5 6 Hesablanmış ballar 7 6 5,4 4,2 3,1 2,2 1 8№li sualın balları 1 2 3 4 4 Hesablanmış ballar 8. Əgər BR7=1 olarsa və BR8=1 olarsa, onda BR8=6 olur. Əgər BR>1 olarsa, onda BR8=5 olur 5 4 3 2 Əgər hər iki suala cavab verilibsə
 18. 18. 7№li sualın balları 1 2 3 4 5 6 Hesablanmış ballar 7 6 5,4 4,2 3,1 2,2 1 Hesablanmış ballar 8 və 7 6 5,4 4,2 3,1 2,2 1 Əgər 7№li suala cavab verilib və 8№li suala cavab verilməyibsə: 8№li sualın balları 1 2 3 4 5 Hesablanmış ballar 7 6 4,75 3,5 2,25 1 Hesablanmış ballar 8 v 6 4,75 3,5 2,25 1 Əgər 8№li suala cavab verilib və 7№li suala cavab verilməyibsə:
 19. 19. Göstərici şkalasının qiymətləndirmə alqoritmi Hər şkala üzrə kodlaşdırılmamış və kodlaşdırılmış ballar toplanır, hər 1 şkala üçün cəm bal alınır. XX cəm. Əsas göstəricinin qiymətini almaq üçün cəm bal göstəricisi aşağıdakı açar üzrə qiymətləndirilir. Ümumi toplam fərqi və bu göstəricinin minimal həddi (cəd.1. sütun 3) onun yolverilən diapazonuna (cəd1 sütun 4) bölünür və 100-ə vurulur. bütun 8 şkala üzrə Nəticə verilir, alınan yüksək qiymat hayat keyfiyyətinin yüksək olduğunu göstərir. Göstəricilər hər şkala üzrə 0-dan 100-a qədər dəyişə bilər. Burada, 100 tam sağlam olmanı göstərir.
 20. 20. Əsas göstəriciləri hesablama texnikası: 1. PF=((PFsum-10)/20) 100, burada PFcəmi-PF30+PF36 +PF3c+PF3ç +PF3d +PF3e +PF33 +PF3f +PF3g +PF3ğ PF şkalası üzrə aşağı göstərici yeniyetmənin sağlamlıq vəziyyətinin onun fiziki fəallığını məhdudlaşdırdığını göstərir. 2. RP=((RPsum-4)/4)*100, burada RPsum=RP4a +RP4b +RP4c+RP4ç RP şkalası üzrə aşağı göstərici şagirdin fiziki vəziyyətini onun gündəlik fəaliyyətini məhdudlaşdırdığını göstərir. 3. BP ((BP7"+BP8" -2)/10)*100 BP şkalası üzrə aşağı göstərici ağrının yeniyetmənin fəallığını məhdudlaşdırdığını göstərir
 21. 21. 7.RE=((REsum-3)/3)*100, burada REsum-RESa +RESb +RESC RE şkalası üzrə aşağı göstərici yeniyetmənin emosional vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqədar gündəlik işinin məhdudlaşdığını göstərir. 8 MH-((MHsum-5)/25)*100 burada MHsum-MH9b+MH9c +MH9c" +MH9e +MH9g" MH şkalası üzrə aşağı göstərici yeniyetmədə depresiyanın, həyacanın, psixi pozulmanın olmasını göstərir.

×