O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

PPT Urbanization ของนครขอนแก่นในปัจจุบัน และอนาคต

5.383 visualizações

Publicada em

PPT Urbanization ของนครขอนแก่นในปัจจุบัน และอนาคต

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

PPT Urbanization ของนครขอนแก่นในปัจจุบัน และอนาคต

 1. 1. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 1 พื้นที่ศึกษา และดำเนินการ โครงการฯ พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ทำ ก า ร ศึก ษ า ค ร อ บ ค ลุม ขอ บเ ข ตตา มผัง เ มือ ง ร ว ม จังหวัดขอนแก่น เขตผัง เ มือ ง ร ว ม ค ร อ บ ค ลุม พื้น ที่ ประมาณ 228.02 ตาราง กิโ ลเ มตร หรือ ปร ะ มา ณ 142,512.5 ไร่ สัญลักษณ์ขอบเขต ขอบเขต ตขำอบลเขตผังเมือง รวม เทศบาล ์ก ่า เทศบาลนครขอนแกเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองเกเทศบาลตำบลพระลับ องคารบริหารส่วน ่น ตำบลศิลา 1 2 2 3 4 5 1 3 4 5 1
 2. 2. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 2
 3. 3. แบบแผนย่า นที่อยู่อ าศัย จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น
 4. 4. • วิวัฒนาการการ พัฒนาเมือง ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การศึกษาศักยภาพที่โล่งสาธารณะ ประโยชน์ ในเขตเทศบาลขอนแก่น 16
 5. 5. • วิวัฒนาการการ พัฒนาเมือง 2542 17
 6. 6. 1 3 2 4 ปัจจัยด้านที่อยู่ อาศัยประเภท หอพักหลัง มหาวิทยาลัยฯ ่ง ปัจจัยดนที่อยู่ อาศัยประเภท ใกล้แหลงาน ้า ปัจจัยดนที่อยอาศัยประเภท หอพักหลัง มหาวิทยาลัยฯ ู่ ้า่ปัจจัยดนที่อ้ายอาศัยประเภท ใกล้แหลงงาน ู่ สัญลักษณ์ ้า การขยายตัวของ เมืองปัจจัย ทางด้านเศรษฐกิจ ตามถนนเส้นหลัก (ปัแนแนจจัวยตั้ง- วนทาอนง) ดนที่ อยู่อาศัย ถนนสายประธาน เส้นทางรถไฟราง คู่ 30
 7. 7. 2 อุทกภัย ประเด็นการพัฒนาระดับเมือง Disaster (ภัย ขอนแก่น พิบัติ) ข้อมูลวิเคราะห์จ าก สำนักงานโยธาธิ การฯ ด้านพื้นที่นํ้าท่วม แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงและอาณาเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ที่มา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น , การศึกษาศักยภาพที่โล่ง สาธารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลขอนแก่น 37
 8. 8. Disaster (ภัย พิบัติ) รายงาน:สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น 38
 9. 9. ประเด็นการพัฒนาระดับเมือง การขยายตัว ของเมือง ขอนแก่น าศัย ไปยังแหล่32 งงาน) โครงข่ายคมนาคม (การเดินทางระหว่างที่อยู่อ ถนนมิตรภาพ ตัดกับถนนศรี จันทร์ จ.ขอนแก่น 39
 10. 10. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ย่า น (Districts) ในเขตพื้นที่ศึกษา ย่า นพักอาศัยชุมชนเมืองเก่า 1 5
 11. 11. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ย่า น (Districts) ในเขตพื้นที่ศึกษา ย่า นพักอาศัยในพื้นที่ศูนย์2 กลางการค้า 6
 12. 12. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ย่า น (Districts) ในเขตพื้นที่ศึกษา ย่า 3 นที่พักอาศัยสวัสดิการข้าราชการ 7
 13. 13. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ย่า น (Districts) ในเขตพื้นที่ศึกษา ย่า 4 นที่พักอาศัยนักศึกษา 8
 14. 14. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ย่า น (Districts) ในเขตพื้นที่ศึกษา ย่า 5 นที่พักอาศัยที่มีบทบาทรองรับการขยายตัวของเมือง 9
 15. 15. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ย่า น (Districts) ในเขตพื้นที่ศึกษา ย่า 6 นพักอาศัยชุมชนแออัด / ชุมชนที่ต้องการการปรับปรุง 10
 16. 16. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 11
 17. 17. ่อ ประเด็่านที่สำคัญของ ยนที่อยูาศัย จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น
 18. 18. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ราคาประเมิน ที่ดิน ช่วงราคาที่ดินสูงกว่า 20,000 บาท/ตารางวา ์ร ู่ พบในบริเวณถนนศรีจันทร์ ถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนหลัง ถนนประชาสโมสรซึ่งเป็นเส้นถนนหลักของเมือง และมีสถานที่สำ คัญตั้งอยในบริเวณถนนดังกล่าว ได้แก่ สถาบันราชมงคล วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ศาลากลางจังหวัด ศูนยาชการ เทศบาล นครขชอ่นวแงกร่นา คเปา็น ต้น10,000 - 20,000 บาท/ตารางวา พบใน บริเวณถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ถนนมะลิวรรณ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ถนนขอนแก่น - ยางตลาด (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 209) และถนนขอนแก่น - เหล่านาดี (ทางหลวง แผ่น ดชิน่วหงมรายาเคลขา 251,3010) 0 - 10,000 บาท/ตารางวา พบบริเวณที่ดิน ์น ใกล้หมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ ติดถนนในหมู่บ้านพิมานบุรี โนนทัน 1และ โนนทัน 4 หมู่บ้านแก่นทองธานี หมู่บ้านแสนสุข หมู่บ้านกันยารัตน์ หมู่บ้านมิตรสัมพันธิเวศน์ 2 หมู่บ้านเรา หมู่บ้านพิมานชล และที่ดิน บริเวณถนนรอบบึงหนองแวชง่ วงเปร็นาตค้นาต่ำกว่า 5,000 บาท/ตาราง วา พบน้อยมากในเมืองขอนแก่น โดยจะพบบริเวณ ่รอบนบ ่ม อกเมือง ได้แก่ ที่ดินใกล้หมู่บานพิมานบุรีบ้าน ทุหมู้า นวันเพ็ญ เป็นต้น 13
 19. 19. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การถือครองที่ดิน และครอบครองที่อยู่ อาศัย ประเภทกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของรัฐ 1. ที่ราชพัสดุ 2. สถาบันการศึกษาและโรงเรียน 3. ที่วัดและธรณีสงฆ์ 4. ที่สุสาน (สาธารณะและเอกชน) 5. ที่เทศบาล 6. ที่รัฐวิสาหกิจ 7. ที่สาธารณประโยชน์ 8. ที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร หรือโบราณสถาน 9. ที่ชลประทาน 10.ที่สวนสาธารณะ, สนามเด็กเล่นและ ที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ และทางทหาร 12. ที่เวนคืน 13. ที่การรถไฟ 14. แนวเขตปฎิรูปที่ดิน 15. แนวเขตจัดรูปที่ดิน 16. แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและวน อุทยาน 17. ที่ทางหลวงแผ่นดิน 18. ที่อื่นๆ การถือครองที่ดิน และ ครอบครองที่อยู่อ าศัยใน ขอบเขตผังเมืองรวม 14
 20. 20. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน มาตรา 59 ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อ ืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ่พื้น้ที่บริเวณที่ 1 ไดแก่ พื้นไ ่า่าป้ ้ที่ในระยะ 300 เมตร โดยรอบเขตทอากาศยาน ความสูงของอาป่าคาร สิ่ง ลูกสร้าง และายตงๆ ให้มีความสูงไดไมเกิน 12 เมตร พื้นที่บริเวณที่ 2 ไดแก่ พื้นที่ที่ขนานจากพื้นที่บริเวณที่ 1 ในระยะ 700 เมตร ความสูงของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และายตงๆ ่ให้มีความสูงไดมเกิน 18 เมตร ้ป้ ้่น พื้นที่lสนามบิน ทอายาน่ากาศ ขอนแกสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ย 16
 21. 21. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 20
 22. 22. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการบ้านพักอาศัยของส่วน ราชการ ความต้องการที่อยู่อ าศัยของข้าราชการนั้น พบว่า มีความต้องการอยู่อ ีกมาก และมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ การจัดสร้างที่อยู่อ าศัยของทางราชการ เพิ่มเติม การจัดสรรจำนวนผู้ รับสิทธิ์การเบิกค่าเช่า บ้านเพิ่มเติม นโยบายการให้เงินกู้ เพื่อผ่อ นชำระค่าที่อยู่ อาศัย นโยบายที่ภาครัฐจัดสร้างที่อยู่อ าศัยให้ผ่อ น ชำระทั้งซื้อ/เช่า ปัจจุบันบ้านพักข้าราชการในเมืองขอนแก่น มีการใช้งานและการจัดการโดยส่วน ราชการนั้นๆ อยู่แ ล้ว และไม่ไ ีโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักข้าราชการโดยเฉพาะ ด้ม จึงไม่ม ีอุปทานในส่วนนี้เหลืออยู่ แต่ยังคงมีความต้องการของหน่วยงานราชการที่ต้องการ ่อ ่่งบประมาณมาปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักของทางราชการที่มีอยูเดิม ให้อยูในสภาพที่ดีเหมาะสม แก่การอยูาศัย 21
 23. 23. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ์ที่ตั้จ งห้า ้า น่วยงาน่น ์ว ้า ราชการ ่น ้า ้า และ บ้านพักขราชการในเขต อำเภอเมืองขอนแกหน่วยงานราชการ บนพักศูนย่งเสริมเทคโนโลยี ้าสหกรณ์ บนพักสำนักงานส่งเสริม สหกรณี่ 8 บนพักสำนักงานปกครอง จังหวัด บนพักสำนั้า ้า ์ท ้า ์ส ้า ่กงานปลัดกระทรวง หมาดไทย บนพักสำนักงานที่ดิน บนพักสำนักงานประมงจังหวัด ขอนแกบนพักศูนยจัิยประมงน้ำจืด จังหวัดขอนแกบนพักสำนักงานปกครอง จังหวัด บนพักสำนักงานปศุสัน ตวังหวัด ์อ ้า ่น บนพักสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแกบนพักศูนยนามัย ้า บ้า นพักสำนักงานป้ องกัน ควบคุมโรคที่ 6 บ้า นพักสำนักงานถ่า ยทอด 22
 24. 24. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ลำดั บ ชื่อหมู่บ ้านจัดสรร จำนวน หน่วย 1 สายฝน 2 200 โครงการจัดสรร (ไม่ 2 ทราบชื่อ) 200 3 โครงการจัดสรร (ไม่ ทราบชื่อ) 250 4 โครงการจัดสรร (ไม่ ทราบชื่อ) 250 5 โครงการจัดสรร (ไม่ ทราบชื่อ) 70 6 โครงการจัดสรร (ไม่ ทราบชื่อ) 150 ์ร 7 พิมานชล 2 850 8 กัลยารัตนมิบึง 70 9 ริมบึงธานี380 โครงการจัดสรร (ไม่ 10 ทราบชื่อ) 150 11 ชัยพฤกษ์ว ิลล่า 220 12 โครงการจัดสรร (ไม่ ทราบชื่อ) 50 13 ชลพฤกษ์ว ิลล่า 70 14 โครงการจัดสรร (ไม่ ทราบชื่อ) 250 ์15 ราชก ์พฤกษ์ ม.ภาค 200 16 ศรีธานี70 17 ศุภาลัยวิลล์ มะลิวัลย์350 18 ศุภาลัยการเด้นวิลล์310 19 ชลพฤกษรีนวิล 270 20 สีวลี 400 21 เบสโฮม 2 มข. 200 รวมหน่วยบ้านจัดสรร 4,960 ลำดั บ ชื่อโครงการอาคารชุดพัก อาศัย จำน วน หน่ว ย ์ค 1 กัลปพฤกษ์ คอนโดมิเนียม 237 2 กัลปพฤกษ์ พาร176 ่น 3 กัลปพฤกษ์ เลควิว 237 4 The Base Height มิตรภาพ 983 5 The Base ขอนแก517 6 เดสตินีคอนโดมิเนียม * 56 7 กันยารัตน์ เลควิวล์ คอนโดมิเนียม 222 8 Piman Lakeside Condominium * 50 9 Terrace White Condo 70 10 Metro Condo (A,B,C,D,) (A 66 ยูนิต) * 400 11 North Park Condo (อาคาร 1 = 201 ยูนิต) 400 12 City Park Condo (อาคาร 1 = 74 ยูนิต) 480 13 DI Classe’ 69 14 จีนายน์ คอนโด ทาวน์ 156 15 Rivendell Green view โนนม่ว ง * 77 16 Rivendell Regent กังสดาล * 71 17 Rivendell Park view โนน ม่ว ง 79 18 Rivendell Absolute กังสดาล 77 19 City plus Condominium 78 20 Everest Condominium เอ เวอเรสต์ 630 21 The Great Resident Condominium 352 22 ดิ ไอซิส คอนโด (The Isis 23 Condo) 70 23 Ohana Condo บ้านโนน ม่ว ง 50 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ป ระเภทที่อยู่อ าศัย ของภาคเอกชน
 25. 25. ่อ ปัจจั่ายที่สำคัญของ ยนที่อยูาศัย จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น
 26. 26. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ ความต้องการที่อยู่ อาศัย ลางภูมิภาค 1 การขยายตัวของเมือง ศูนย์ก ์ก • การกำหนดแนวแกน East-west Economic Corridor โดยมีศูนยลางการ คมนาคมขนส่งอยู่ ที่ขอนแก่น ์• การก ่วางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ กำหนดให้ขอนแกนเป็นศูนยารขนส่ง สินค้าด้วยตู้ค อนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: ICD) ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เกิดจากความขาดแคลน ในปัจจุบัน 2พ ื้นที่เมืองขอนแก่นในปัจจุบันมีความต้องการด้านที่อยู่อ าศัยในหลายกลุ่ม คนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม หลัก คือ กลุ่ม ชุมชนแออัด กลุ่ม ประชากรในเมือง กลุ่ม ข้าราชการ และกลุ่ม นักศึกษา กลุ่ม แรก คือ กลุ่ม ชุมชนแออัด กลุ่ม ที่สอง คือ ความต้องการที่อยู่อ าศัยในตลาด อสังหาริมทรัพย์หรือ ตามกลไกราคาของ ระบบตลาด 25
 27. 27. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น กลุ่ม แรก คือ กลุ่ม ชุมชนแออัด จ า กกา ร ู่ สำ รวจข้อมูลชุมชนแออัด ของเทศบาลนครขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มี จำนวนชุมชน 12 ชุมชน มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 2,049 หลัง ผู้อยอาศัย ทั้งหมด 8,580 คน โดย พื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณริมทาง รถไฟซึ่งได้รับผลกระทบ จากโครงการรถไฟรางคู่ซึ่ง ต้องมีการรื้อย้ายไปสร้างใน ที่ดิน ใ ห ม่ทำ ใ ห้ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ด้า น ที่อ ยอ า ศัย ู่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัย ของการวางแผนพัฒนาที่อยู่ อาศัยของเมืองขอนแก่น ชุมชน จำนวนหลังคา เรือน จำนวน ครอบครัว จำนวน ประชากร เทพารักษ์ตอน 1 190 228 760 เทพารักษ์ตอน 2 110 132 657 เทพารักษ์ตอน 3 116 119 410 เทพารักษ์ตอน 4 106 127 480 เทพารักษ์ตอน 5 129 155 515 พัฒนาเทพารักษ์90 107 358 มิตรภาพ 193 232 772 หลักเมือง 133 160 620 หัวสะพานสัมพันธ์62 74 290 หลังสนามกีฬา 575 689 2298 โนนหนองวัด 2 230 276 960 เหล่า นาดี 12 115 138 460 รวม 2,049 2,437 8,580 ที่มา: ศูนย์ข ้อมูลข่า วสาร เทศบาลนคร ขอนแก่น (2555 26
 28. 28. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 27 กลุ่ม ที่สอง คือ ความต้องการที่อยู่อ าศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือ ตามกลไกราคา ลำดัชื่อโครงการ จำนวน ของระบบตลาด บ อาคารชุดพักอาศัย อาคาร จำนวน (หน่วย) ์ค 1 กัลปพฤกษ์ คอนโดมิเนียม 3 237 2 กัลปพฤกษ์ พาร2 176 ่3 กัน ลปพฤกษ์ เลควิว 4 237 4 The Base Height มิตรภาพ 1 983 5 The Base ขอนแก1 517 6 เดสตินีคอนโดมิเนียม * 1 56 กันยารัตน์ เลควิวล์ 7 คอนโดมิเนียม 1 222 8 Piman Lakeside Condominium * 1 50 9 Terrace White Condo 1 70 Metro Condo (A,B,C,D,) (A 10 66 ยูนิต) * 4 400 11 North Park Condo (อาคาร 1 = 201 ยูนิต) 2 400 12 City Park Condo (อาคาร 1 = 74 ยูนิต) 3 480 13 DI Classe’ 1 69 14 จีนายน์ คอนโด ทาวน์ 3 156 15 Rivendell Green view โนน ม่วง * 1 77 ลำดั บ ชื่อโครงการ อาคารชุดพักอาศัย จำนวน อาคาร จำนวน (หน่วย) 21 The Great Resident Condominium 4 352 22 ดิ ไอซิส คอนโด (The Isis Condo) 1 70 23 Ohana Condo บ้า น โนนม่วง 1 50 24 The Tana Condo 2 261 25 Luxury Condominium 1 78 26 El Cielo Condo (เอล ซิเอโร่ คอนโด) 1 79 27 Green Lake Condominium 1 59 28 More Condo Khon Kaen 1 22 29 เดอะเฮาส์ คอนโดมิเนียม 3 800 รวมหน่วยอาคารชุดพัก อาศัย 51 6,836 ที่มา: จากการสำรวจ และธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ * หมายถึงโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว
 29. 29. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น กลุ่ม ที่สอง คือ ความต้องการที่อยู่อ าศัยในตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือ ตามกลไกราคา ของระบบตลาด จากการศึกษาข้อ มูลจากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่มีการขยายตัวอย่าง มากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีโครงการที่เปิดในปี พ.ศ. 2554 -2555 ทั้งสิ้น 29 โครงการ ่มีจำนวม ์แ นหน่วยของที่อยู่อาศัยทั้งหมด 6,836 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.15 ของหน่วยที่อยู่ อาศัยทั้งหมดใน ปี พ.ศ. 2554 นอกเหนือไปจากนี้จากการสัมภาษณผนการตลาดของกลุที่อยู่ อาศัยประเภทดังกล่าวพบว่า มีโครงการที่วางแผนเปิดตัวในปี พ.ศ. 2556 อีกทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 12 โครงการ จำนวนหน่วยของที่อยู่อาศัย 2,354 หน่วย กลุ่ม คนทำงาน 31% กลุ่ม นักศึกษา มหาวิทยาลัยข อนแก่น 17% กลุ่ม ระดับบน 8% กลุ่ม ลูกค้า นักลงทุน ให้เช่าคอนโด 17% กลุ่ม บุคคลากร มหาวิทยาลัยข อนแก่น 14% กลุ่ม ชาวต่า งชาติ 8% กลุ่ม นักศึกษา แพทย์ ทันต แพทย์ 7% กลุ่ม เป้ าหมาย กลุ่ม ลูกค้าเป้ าหมายของโครงการ คอนโดมิเนียม จีนานย์ค อนโดทาวน์ ถ.หน้าเมือง หมู่ บ้านสีวลี ถนน ศรีจันทร์ ดิไอซีส คอนโด ถ. มะลิวัลย์ หมู่ บ้านพฤกษานารา บึงหนองโคตร 28
 30. 30. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 3 ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เกิดจากการขยายตัวของประชากร 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 จำนวนประชากร จำนวนบ้า น แผนภูมิแนวโน้มประชากรและจำนวนบ้านในพื้นที่ ศึกษา 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 จำนวนคน จำนวนบ้า น แผนภูมิอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรและจำนวน บ้านในพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ. จำนวน ประชากรตาม การขยายตัว ของประชากร จำนวน บ้าน ขนาด ครัวเรือน อัตราการ เปลี่ยนแป ลง ประชากร 2541 230,936 62,024 3.72 - 2542 233,608 64,432 3.63 1.16 2543 236,469 65,750 3.60 1.22 2544 230,180 64,531 3.57 -2.66 2545 233,083 66,852 3.49 1.26 2546 236,674 70,080 3.38 1.54 2547 237,874 73,836 3.22 0.51 2548 241,785 77,299 3.13 1.64 2549 218,919 68,301 3.21 -9.46 2550 204,503 66,106 3.09 -6.59 2551 207,256 68,039 3.05 1.35 2552 209,893 70,616 2.97 1.27 2553 187,242 65,719 2.85 -10.79 2554 161ท,9ี่ม6า:3 สำนักท5ะ6เ,บ2ีย2น5ท้องถิ่น2 .8เ8ทศบาล-13.50 นครขอนแก่น 29
 31. 31. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 4 จากการศึกษารายงานการตรวจสอบพื้นที่นํ้าท่วมในเขตเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. โดยสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดขอนแก่น พบว่า เมืองขอนแก่นมีชั้นระดับความสูงอยู่ ในระดับปลอดภัยที่เส้นระดับ 154.9 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยมีชุมชน ที่ได้ร ความรุนแรงของภัยพิบัติดนอุทุกภัยของ ประเทศและเมือง ้า1) ชุมชนบริเวณหมู่บ ้านทุ่ง ับผลกระทบจากนํ้าท่วม ดังนี้ เศรษฐี 2) ชุมชนบ้านสงเปลือย 3) ชุมชนบ้านฮ่องเดื่อ 4) ชุมชนบ้านเคียมห้วย 5) ชุมชนบ้านดอนบม 6) ชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฎขอนแก่น 7) ชุมชนบ้านโนนตุ่น 8) บริเวณเขตติดต่อกับ ตำบล ศิลา 9) บริเวณทางเลี่ยงเมืองทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งสิ้น 9 บริเวณ 30
 32. 32. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การเป็นศูนย์ก ลางการบริหารงานระดับภูมิภาคทำ ให้เกิดความต้องการของที่อยู่อาศัยในระดับ สวัสดิการ 5 สัญลักษณ์ ู่อ ่น ขอบเขตผังเมืองรวมเมือง ขถนอนนแกเส้นหลัก โครงการที่อยาศัยของ ภาครัฐ โครงการที่อยู่อ าศัยของ ภาคเอกชน โครงการที่อยู่อ าศัย บ้า นพักข้าราชการ โครงการที่อยู่อ กระทรวง จำนวน ข้าราชการ ข้าราชการ ต่ำกว่า ระดับ 5 ข้าราชการ สูงกว่า ระดับ 5 ศึกษาธิการ 2,633 11 2,622 กระทรวงเกษตร 333 105 228 และสหกรณ์ กระทรวง สาธารณสุข 800 N.A. N.A. ที่มา : รายงานข้า ราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นกรมส่งเสริมการเกสร,กรมสาธารณสุข รวม 3,766 116 2,850 าศัยของภาครัฐและเอกชน 31
 33. 33. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การคาดการณ์จ ำนวนที่อยู่อ าศัยเมืองขอนแก่น 32 ปี พ.ศ. การ คาดการณ์ จำนวน ประชากร ตามการ ขยายตัว ของพื้นที่ (1) ประชากรแฝง เป้ าหมาย ประชากร (1)+(2)+(3) = (4) ขนาด ครัวเรือน (คนต่อ ครัวเรือน ) (5) คาดการ ณ์ จำนวน ครัวเรือ น (4)/(5) = (6) ความต้องการด้านที่อยู่ อาศัย รวมความ ต้องการ ด้านที่อยู่ อาศัย ทั้งหมด (7)+(8)= (10) จำนวนที่ อยู่ อาศัย ซึ่งต้อง วางแผน รองรับใน อนาคต * แรงงาน 0.22 x (1) = (2) นักศึกษา (3) จากปัจจัย การขยายตัว ของเมืองใน อนาคต (6)/1.59 = (7) จากปัจจัย ข้าราชกา รใน หน่วยงาน หลัก (8) 2556 183,572 54,555 30,000 268,127 3.01 89,079 56,024 4,277 60,301 4,076 2557 180,093 55,339 30,000 265,432 2.95 89,977 56,589 4,196 60,785 4,560 2558 176,679 56,135 30,000 262,814 2.89 90,939 57,194 4,117 61,311 5,086 2559 173,330 56,942 30,000 260,272 2.84 91,645 57,638 4,039 61,677 5,452 2560 170,044 57,761 30,000 257,805 2.79 92,403 58,115 3,962 62,077 5,852 2561 166,821 58,592 30,000 255,413 2.73 93,558 58,841 3,887 62,728 6,503 2562 163,658 59,434 36,600 259,692 2.68 96,900 60,943 3,813 64,756 8,531 2563 160,556 60,289 36,600 257,445 2.63 97,888 61,565 3,741 65,306 9,081 2564 157,512 61,155 36,600 255,267 2.58 98,941 62,227 3,670 65,897 9,672 2565 154,527 62,035 36,600 253,162 2.53 100,06 4 62,933 3,600 66,533 10,308 2566 151,597 62,927 36,600 251,124 2.49 100,85 3 63,429 3,532 66,961 10,736 2567 148,724 63,831 36,600 249,155 2.44 102,11 3 64,222 3,465 67,687 11,462 2568 145,904 64,749 43,200 253,853 2.39 106,21 66,802 3,400 70,202 13,977 * นำจำความต้องการด้านที่อยู่อ 5 าศัยทั้งหมดหักลบกับจำนวนบ้า นในปี 2554 จำนวน
 34. 34. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น สรุปข้อมูลด้า นความต้องการที่อยู่อาศัยใน อนาคต สรุปข้อมูลด้านความต้องการที่อยู่อาศัยในอนาคต จำแนกตามระดับรายได้ ประเภทที่อยู่อาศัย และ33 กลุ่ม ที่ ระดับรายได้ ครัวเรือน (บาท/เดือน) ประเภทที่อยู่อ าศัย ร้อย ละ จำนวน จากการ คาดการ ณ์ (หน่วย) (1) จำนวน คงเหลือ (หน่วย) (2) จำนวนที่ ต้องการ ใน อนาคต (1)-(2) ความ หนาแน่ น (หน่วย ต่อไร่) ขนาด พื้นที่ ที่ ต้องการ เพื่อ รองรับ (ไร่) 1 ตํ่ากว่า 15,000 บาท/เดือน ์ที่อยูาศัท ยประเภท บ้านเช่า/หอพัก/ อพารเมนต์ ่อ39. 5 6,380 - 6,380 30-45 142- 213 2 15,001 – 25,000 บาท/เดือน ที่อยู่อ าศัยที่รัฐให้ การอุดหนุน เช่น บ้านเอื้ออาทร หรือโครงการของ เอกชนที่มีราคาไม่ สูงมากนัก คอนโดมิเนียม ราคาเบา 27. 7 4,474 - 4,474 10-20 224- 447 3 25,001 ขึ้นไป ที่อยู่อ าศัยทั่วไป ในตลาด คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร 32. 8 5,298 2,949 2,349 8-20 117- 294
 35. 35. ้ไ ป้ การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะ แนวทางการองกัน/แกขปัญหา และพัฒนาที่อยู่อ าศัย ชุมชน และ เมือง ของพื้นที่เป้ าหมาย : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 36. 36. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น สัญลักษณ์ ปี 2497 ปี 2511 ปี 2519 ปี 2542 การขยายตัวของเมือง ขอนแก่น (Urban Growth) 35
 37. 37. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ประเด็นปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของเมืองขอนแก่น สภาพปัญหาทาง กายภาพ ปัญหาด้านคมนาคม ขนส่ง ปัญหาด้าน สาธารณูปโภค ปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ ที่ดิน 36
 38. 38. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ศักยภาพของเมือง ด้าน กายภาพ ตะวันออกเฉียงเหนือ • มีบึงทุ่งสร้างเป็นศูนย์ก ลาง • มีตลาดบ้านดอน ตลาดหนองกุง เป็นศูนย์กลางพานิชยกรรมย่อย ของพื้นที่ • มีศูนย์กลางราชการเป็นแหล่ง งานหลัก ตะวันออกเฉียงใต้ • มีบึงแก่นนครเป็นศูนย์ก ลาง • มีย่านพาณิชยกรรมเดิมของเมืองหลาย แห่ง เช่น ตลาดบางลำพู ตลาด อ.จิระ ตลาดบ้านหนองใหญ่ ตลาดบ้านคำ ไฮ ตลาดโนนทัน ตลาดสดทศบาล ตลาดศรี เมืองทอง • มีย่านเมืองเก่าบริเวณนอบบึงแก่นนคร • มีม หา วิท ย าลัยเ ท คโ นโ ลยีร าช มงคล อีสา น ขอ น แ ก่น เ ป็น ศูน ย์ก ล า งข อ งสถ า บัน ก า ร ศึก ษา ์ก ตะวันตกเฉียงเหนือ • มีบึงหนองแวงตาชู เป็น ศูนยลาง • มีตลาดที่สำ คัญคือ ตลาด สามเหลี่ยม ตลาดบ้านโนน ม่วง • มีห้าง Lotus Extra เป็น แหลร้านค้าสมัยใหม่ • มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น พื้นที่แหลงานของพื้นที่ ่ง ่ง ตะวันตกเฉียงใต้ • มีบึงหนองโคตรเป็นศูนย์ก ลาง • มีตลาดที่สำ คัญคือ ตลาด หนองโคตร • มีห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ หลายแห่ง เช่น ตลาดต้น ตาล ห้าง Big C เป็นต้น • มีมหาวิทยาลัยภาคฯ เป็น 37
 39. 39. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ศักยภาพด้านสังคมและ ด้านสังคมและปปรระะชชาากกร รแ นวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและ ่า ้ประชากร ของพื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้าง ประชากร ไดแก่ จำนวนประชากรแฝง โดยเฉพาะชาวตงชาติที่เข้ามาค้าขาย และใช้แรงงาน รวมทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในเมือง ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 38
 40. 40. การดำเนินงานกิจกรรมนำร่อ งเพื่อการ ป้ องกัน/แก้ไขปัญหา และพัฒนาที่อยู่ อาศัย ชุมชน และเมือง : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 41. 41. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การพัฒนาพื้นที่นำร่องในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อ าศัยและแผน ป้ องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ในระดับชุมชนและเมือง พื้นที่นำร่อ ง สำนักงานประชาสัมพันธ์เ ขต 1 (สถานีโทรทัศน์ NBT) สำนักงานเทศบาลตำบลศิลา พื้นที่นำร่องระดับเมือง คือ พื้นที่ว่า งเปล่า บริเวณหลัง สถานีโทรทัศน์ NBT ศูนย์ราชการ 44
 42. 42. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ู่อ ประเภ่ทกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของรัฐ 1. ที่ราชพัสดุ 2. สถาบันการศึกษาและโรงเรียน 3. ที่วัดและธรณีสงฆ์ 4. ที่สุสาน (สาธารณะและเอกชน) 5. ที่เทศบาล 6. ที่รัฐวิสาหกิจ 7. ที่สาธารณประโยชน์ 8. ที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร หรือโบราณสถาน 9. ที่ชลประทาน 10.ที่สวนสาธารณะ, สนามเด็กเล่นและ ที่พักผ่อนหยอนใจ 11. ที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ และทางทหาร 12. ที่เวนคืน 13. ที่การรถไฟ 14. แนวเขตปฎิรูปที่ดิน 15. แนวเขตจัดรูปที่ดิน 16. แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและวน อุทยาน 17. ที่ทางหลวงแผ่นดิน 18. ที่อื่นๆ การถือครองที่ดิน และ ครอบครองที่อยาศัยใน ขอบเขตผังเมืองรวม 45
 43. 43. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ออกแบบพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดสรรที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ ประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น ่ขออ บเขตพื้นที่ นำรง 46
 44. 44. จุดสิ้นสุด โครงการ จุดเริ่มต้น โครงการ โครงการ รถไฟรางคู่ จังหวัดขอนแก่น แนวคิด ศูนย์กลางเมืองแบบเติบโต อย่า งชาญฉลาด ( TDZ ) : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการสถานีรถไฟ ยกระดับ 47
 45. 45. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การเลือกพื้นที่นำร่อ งระดับชุมชน การประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการที่ 2 เพื่อการระดมความคิดเห็นเลือกพื้นที่นำ ร่อง  ห น อ ง ยาว  ศูน ย์วิจัย ข้าว หนองยาว เทศบาลนครขอนแก่น ห น อ ง ยาว ศูนย์วิจัย ข้าว แนวถนนตัดใหม่ตามผัง เมืองรวม 48
 46. 46. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ู่อ ประเภ่ทกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของรัฐ 1. ที่ราชพัสดุ 2. สถาบันการศึกษาและโรงเรียน 3. ที่วัดและธรณีสงฆ์ 4. ที่สุสาน (สาธารณะและเอกชน) 5. ที่เทศบาล 6. ที่รัฐวิสาหกิจ 7. ที่สาธารณประโยชน์ 8. ที่ขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร หรือโบราณสถาน 9. ที่ชลประทาน 10.ที่สวนสาธารณะ, สนามเด็กเล่นและ ที่พักผ่อนหยอนใจ 11. ที่สงวนหวงห้ามของทางราชการ และทางทหาร 12. ที่เวนคืน 13. ที่การรถไฟ 14. แนวเขตปฎิรูปที่ดิน 15. แนวเขตจัดรูปที่ดิน 16. แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและวน อุทยาน 17. ที่ทางหลวงแผ่นดิน 18. ที่อื่นๆ การถือครองที่ดิน และ ครอบครองที่อยาศัยใน ขอบเขตผังเมืองรวม 49
 47. 47. การดำเนินงานด้านเสริมสร้างศักยภาพด้านการ วางแผนป้ ้าองกัน/แก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 48. 48. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น รายงานการศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่า ง และสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4-7 เดือน ตุลาคม 2555 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ ฟังบรรยายการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ชมโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัด พิษณุโลก ฟังบรรยายแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อรับการเปิดเขตการค้า เสรีอาเซียน จ.เชียงใหม่ โครงการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ จังหวัดลำปาง การบริหารจัดการถนนคนเดิน ตลาดกาดกองต้า เมืองลำปาง 50
 49. 49. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น รายงานการศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่า ง และสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ (ต่อ) ระหว่างวันที่ 4-7 เดือน ตุลาคม 2555 จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และสรุปการศึกษาดูงาน 51
 50. 50. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การจัดนิตรรศการและเสวนาวิชาการ "มหานครขอนแก่น : เติบโตอย่า งฉลาด ก่อ นก้าวพลาดไม่ท ันตั้งตัว" ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ลานกลางแจ้งตลาด ต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น สรุปประเด็น • Urban Management การจัดการร่วมกัน โดย การจัดการจังหวัดเอง โดย การปรับรูปแบบการบริหาร จัด ก า ร ข อ ง ห น่ว ย ง า น ราชการ และการลงทุน ร่ว มกัน • การพัฒนาเมืองนำร่อง 2 ระดับ คือ 1. โครงการรถไฟรางคู่ ชุมทางจิระ-ขอนแก่น 2 . ก า ร พัฒ น า เ มือ งใ น ระยะยาว 52
 51. 51. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาดูงานพัฒนาเมืองตัวอย่า ง และประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ฟังบรรยายการบริหารจัดการระบบรถไฟฟา BTS การดูงานการพัฒนาที่โดยรอบรถไฟฟ้ า (BTS) และชมเมืองกรุงเทพฯ โดยใช้บริการรถไฟฟ้ า (BTS,MRT) การฟังบรรยาย Urban Form Elements ในพื้นที่ศึกษาเมืองอย่า งยั่งยืน ฟังบรรยาย การพัฒนาชุมชนเจริญไชย ย่า นอนุรักษ์ม รดกวัฒนธรรมบนถนนเยาวราช 53
 52. 52. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาดูงานพัฒนาเมืองตัวอย่า ง และประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (ต่อ) ระหวงวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 และสรุปการศึกษาดูงาน ่า54
 53. 53. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาดูงานพัฒนาเมืองตัวอย่า ง และประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนมิถุนายน 2556 ณ อำเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น 55 การศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ าน้ำพอง พื้นที่ทิ้งขยะและบำบัดน้ำเสีย เมืองขอนแก่น
 54. 54. 1 หลัง NBT P จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาดูงานพัฒนาเมืองตัวอย่า ง และประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (ต่อ) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร สรุปประเด็น ที่ว่างเปล่า 600 ไร่ ่ท ่าข้อดี/จุดแข็ง ใกล้โครงสร้าง พื้นฐาน มีที่วงเยอะ นํ้าไม่ว ม หนาแน่นน้อย การสัญจรสะดวก อาคารเดิมน้อย ข้อเสีย/จุดอ่อ น การดำเนินการขอใช้ยาก ปริมาณหน่วยงานขอใช้สูง แต่ไ ม่ไ ด้ป ระโยชน์ ้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสูง ปัญหาเรื่องการยยโอนประชากร การจัดงบทุนโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ผู้ ศูนย์ราชการ พื้นที่นำร่อ ง 600 ไร่ ว่าราชการจังหวัด, พอช.,กรมพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ว ิจัยข้าว), การเคหะแห่งชาติ,พมจ. ธนารักษ์, เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลนครขอนแก่น , เทศบาลเมืองศิลา),ตัวแทนชุมชน O สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 ส(สำถนาักนงีโาทนรเททศัศบนา์ ลNตBำบTล)ศิลา 56
 55. 55. P จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาดูงานพัฒนาเมืองตัวอย่า ง และประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (ต่อ) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ์สรุร ปประเด็น ศูนยาชการ 2 เดิม ้ข้อท ดี/จุดแข็ง ใกลทำี่งาน ลดปัญหา การจราจร มีงานศึกษา รองรับ ข้อเสีย/จุดอ่อ น มีพื้นที่เหลือน้อย ใช้พื้นที่สิ้นเปลือง หวงแหนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ผู้ ศูนย์ราชการ พื้นที่นำร่อ ง 600 ไร่ ว่าราชการจังหวัด , หน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวข้อ ง, สำนักงานจังหวัด , ตัวแทนประชาชน O สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1 ส(สำถนาักนงีโาทนรเททศัศบนา์ ลNตBำบTล)ศิลา 57
 56. 56. P จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น การศึกษาดูงานพัฒนาเมืองตัวอย่า ง และประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (ต่อ) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร สรุปประเด็น 3 หนองยาว ่ข้อดีง ้/จุดแข็ง ใกลแหลงาน ผลกระทบเศรษฐกิจน้อย ใกล้โครงสร้างพื้นฐาน ้มีคอ วามสะดวก สิ่งแวดลมดี การสัญจรสะดวก พอช.มีการทำสัญญา MOU กับธนารักษ์ หน่วยงานใกล้เคียงมี แนวโน้มย้ายออก มีแนวเวนคืนเพื่อตัดถนน ข้อเสีย/จุดอ่อ น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ผู้ O ความแออัด หนาแน่น นํ้าท่วม ห น อ ง ยาว ศูน ย์วิจัย ข้าว แนวถนนตัดใหม่ตาม ผังเมืองรวม ว่าราชการจังหวัด, พอช.,การเคหะแห่งชาติ, พมจ., ธนา รักษ์, เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลนครขอนแก่น ,เทศบาลเมืองศิลา), ตัวแทนชุมชน 58
 57. 57. ผลการดำเนินงานกิจกรรมนำร่องเพื่อการป้ องกัน/ แก้ไขปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และ เมือง : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 58. 58. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น O สำนักงานประชาสัมพันธ์เ ขต 1 (สถานีโทรทัศน์ NBT) สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ที่ตั้งของพื้นที่นำร่อ งระดับเมือง และ สภาพ ปัจจุบันของพื้นที่ พื้นที่นำ ร่อง 59
 59. 59. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น O ผผัังแแสสดงแแนนวคววาามคคิิด 60
 60. 60. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น O ผังแสดงองค์ประกอบโครงการนำร่อ ง ระดับเมือง 61
 61. 61. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ผังแม่บทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น คอนโดมิเนียม 4 ชั้น O 62 3,520 ยูนิต 400 ยูนิต สนามกีฬา 28 ไร่ ที่สงวนสำหรับหน่วยงานราชการ528 ยูนิต 60 ไร่ อาคารสำนักงาน 20,000 ตร.ม. อาคารสำนักงาน 56,000 ตร.ม. อาคารพาณิขย์ 3 ชั้น 130 ยูนิต อาคารชุดพักอาศัยศาลจังหวัด ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น 265 ยูนิต สวนสาธารณะ 55 ไร่ คอนโดมิเนียม 7 ชั้น กลุ่ม อาคาร พาณิชย์ 140 ยูนิต 630 ยูนิต สวนสาธารณะ 10 ไร่ Community Mall 26,000 ตร.ม. คอนโดมิเนียม 12 ชั้น คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 1,130 ยูนิต 924 ยูนิต ชุมทางรถ TAXI และอาคารพาณิชย์ 80 ยูนิต
 62. 62. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 63 ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น 265 ยูนิต
 63. 63. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 64 พื้นที่นันทนาการกลาง ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น 265 ยูนิต
 64. 64. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 65 โครงการนำร่อ งระดับเมือง สวนสาธารณะ 55 ไร่
 65. 65. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 66 โครงการนำร่อ งระดับเมือง สวนสาธารณะ 55 ไร่
 66. 66. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง คอนโดมิเนียม 4 ชั้น 3,520 ยูนิต กลุ่มอาคาร พาณิชย์ 140 ยูนิต 67
 67. 67. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 68 ชุมทางรถ TAXI และอาคาร พาณิชย์ 80 ยู นิต สนามกีฬา 28 ไร่ Community Mall 26,000 ตร. ม.
 68. 68. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 69 คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 1,130 ยูนิต
 69. 69. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 70 คอนโดมิเนียม 7 ชั้น 630 ยูนิต
 70. 70. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 71 Community Mall 26,000 ตร.ม.
 71. 71. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับเมือง 72 อาคารสำนักงาน 56,000 ตร.ม. สวนสาธารณะ 10 ไร่
 72. 72. โครงการนำร่องระดับพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น
 73. 73. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ์แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ยนศูนยกลางการขนส่ง (Transit Development Zone) ่า73
 74. 74. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ์แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ยนศูนยกลางการขนส่ง (Transit Development Zone) ่า74 ถนนสายหลัก สถานีรถไฟฟ้ า BTS เส้นทางรถไฟ รางคู่ สวนสาธารณะใจ กลางเมือง เส้นทาง รถ BRT สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ
 75. 75. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ์แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ยนศูนยกลางการขนส่ง (Transit Development Zone) ่ารถประจำทาง 75
 76. 76. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ฟ้ ์แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ยนศูนยกลางการขนส่ง (่าTransit Development Zone) รถไฟา BTS 76
 77. 77. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ์แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ยนศูนยกลางการขนส่ง (Transit Development Zone) ่ารถไฟความเร็วสูง 77
 78. 78. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ์แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ยนศูนยกลางการขนส่ง (Transit Development Zone) ่าสวนสาธารณะ 78
 79. 79. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ที่ตั้งของพื้นที่นำร่อ งระดับพื้นที่ และ สภาพ ปัจจุบันของพื้นที่ ห น อ ง ยาว ศูน ย์วิจัย ข้าว แนวถนนตัดใหม่ตามผัง เมืองรวม 79
 80. 80. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ผผัังแแสสดงแแนนวคววาามคคิิด 80
 81. 81. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ผังแสดงองค์ประกอบโครงการนำ ร่อ งระดับพื้นที่ 81
 82. 82. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น ผังแม่บทโครงการนำร่อ ง ระดับพื้นที่ 82 ย่า นพัก อาศัย ประเภท คอนโดมิเ นียม หนองยาว พื้นที่ Mix Use - ห้างสรรพสิน ค้า - สำนักงาน - ที่พักอาศัย - โรงเรียน (TDZ) สวนสาธา รณะ ลาน วัฒนธรร ม พื้นที่ กิจกรรม และตลาด ถโรนงนแรคม นเดิน ศูนย์แสดง สินค้า สถานีขนส่ง ตลาด สถานี รถไฟฟ้ า
 83. 83. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ 83 สวนสาธารณะ หนองยาว
 84. 84. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ สวนสสาาธธาารณณะะ 84
 85. 85. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 85 โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ ย่านพักอาศัย ประเภท คอนโดมิเนียม
 86. 86. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ พื้นที่ Mix Use 86
 87. 87. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ 87 พื้นที่ Mix Use
 88. 88. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น 88 โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ บรริิเเววณสถถาานนีีขนสส่่ง
 89. 89. จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น โครงการนำร่อ งระดับพื้นที่ พื้นที่กิจกรรม ตลาด ถนนคนเดิน และ 89 โรงแรม
 90. 90. จบกกาารนนํำาเเสสนอ.... จังหวัดขอนแก่น : พื้นที่ศึกษาเมืองขอนแก่น

×