O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

FAR Akademi - K3

665 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
 • People used to laugh at me behind my back before I was in shape or successful. Once I lost a lot of weight, I was so excited that I opened my own gym, and began helping others. I began to get quite a large following of students, and finally, I didn't catch someone laughing at me behind my back any longer. CLICK HERE NOW ★★★ https://tinyurl.com/1minweight
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

FAR Akademi - K3

 1. 1. Allmänt om Bokföringsnämndens normgivning och K3-reglerna www.farakademi.se
 2. 2. Utveckling av BFNs K-regelverk Hur avslutas räknespåret? BFNs kategori av regelverk Konsernredov. enl. LAS/IFRS (7 kap § ÅRL) K4 3) Årsredovisning (6 kap. 1§) K4 - IFRS K4 Årsbokslut (6 kap. 3 § första st.) K2 - ÅR K2 - ÅB 2) Årsredovisning (6 kap. 1§) K1Källa: www.bfn.se Frivilligt val för: 1)Enskilda näringsidkare, HB med fysiska ägare och ideella föreningar med en omsättning < 3 miljoner kronor 2) Mindre företag (se kap. 3 § ÅRL) 3) Koncerner
 3. 3. Dags att välja normgivning fr.o.m. 2014 K3K2
 4. 4. Lite bakgrund K3-reglerna bygger på International Financial Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Sized Entities (mindre och medelstora företag) Ramverket har en så kallad tillgångs-/skuld approach Avgör först om händelsen/transaktionen motsvarar definitionen av en tillgång eller skuld (se K3 p 2.18) Klassificering av händelser/transaktioner som intäkter eller kostnader är en direkt följd av om tillgångs- respektive skulddefinitioner är uppfyllda
 5. 5. Försiktighetsprincipen och innebörden av försiktighet Försiktighet enligt ramverket i K3: •Osäkerhet hanteras bl.a. genom upplysningar om dess natur och omfattning •Bedömningar under osäkerhet ska ske med rimlig försiktighet •Dock inte tillåtet med avsiktliga underskattningar av tillgångar eller intäkter… Enligt K3 Tidigare innebörd: Värdera hellre tillgångar lågt än för högt…
 6. 6. Övergången till BFNs K-regelverk Skillnad i krav mellan större och mindre företag vad avser omräkning av jämförelseåret 2013 2014 Tidpunkten för övergång Ingångsbalansräkning Jämförelseåret Första året med K3-tillämpning Exempelvis: Klassificering av utgifter som reparation och underhåll eller investering kommer sannolikt att påverka såväl resultaträkning som eget kapital för jämförelseåret!
 7. 7. Bl.a. följande är viktiga frågeställningar i BFNs K3-regelverk (BFNAR 2012:1) när det gäller fastighetsföretag: • Upplysning avseende verkligt värde på förvaltningsfastigheter • Uppskjuten skatt vid s.k. substansförvärv (indirekt fastighetsförvärv) • Nedskrivningar • Komponentavskrivning • Gränsdragning mellan underhållskostnad och investering
 8. 8. UPPSKRIVNINGAR (Obs! får ske) ÅRL 4 kap 6 § - Aktiebolag eller ekonomisk förening Materiella eller finansiella anläggningstillgångar •Tillförlitligt •Bestående •Väsentligt överstigande bokfört värde •Passerar ej resultaträkningen - uppskrivningsfond (bundet •eget kapital) eller ökning av aktiekapitalet via emission •Ingen portföljhantering - kvittning över- och undervärden
 9. 9. Nedskrivning skall ske om kriterierna för detta enligt ÅRL är uppfyllda ÅRL 4 kap 5 §: Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än bokfört värde skall tillgången skrivas ned, om det kan antas att värdened gången är bestående. Av helt avgörande betydelse hur man tolkar rekvisiten: •värde •Bestående i lagtexten
 10. 10. Hitta fler utbildningar på: www.farakademi.se

×