EMMFHMMEHHHHWÊH «MHmnmlngmmpnmMwn_Mm
müÊÊÍÚ@CEiiW. HK HRÉÍÍÍÉÍMÊHÍFEEMÉÉÍÍ
ÊÍÍÉÊ Wm| HÉü! ¡U 77ÍÉ¡§Í! H@@ÍÍFWHñH_U¡
NÚÍÉÊ ...
55
ííííímíííííññmíimíínim. 

 

› 7, ir ,  
. EHEHHIÍ. _EUMEEEEEWDÍÉWIMEEÍÍIÍWÉEEEEÉWÍÍ

ÍEEÊÍÉÉÍÉÉFiüñüüíümñuãhiwühiühl...
.i ill. ill. LI. ll ! Is LI H. ll'. IU _Il F. Fi i! IM. il P; H WI, UI. il LU, [Ii ill il D. ll. llli ill! ...
Ill LINE”. P P. “IJ Mi F1. _i i-i L! !! E'. LI! II! II. F. F. ll 1.', l. . il_ LI. l. . ! l llLll _i l- l-. ll l...
Ill IPM”. F ! JIJHTF-H_-1l! ,l! «!tl. “-! _._›_I-I1-J- ll_ ll

ÍÚWÊÍWMEHÍÍÍÍÍHHHÍHRMÍHÍ
FWÊÉHÉÍWÉÍWÍÉÍÊE
. WWÉÊÊWWHÉÊ , ...
l! [FIN-Í P. P. [DJU, F'. 1-4 i-x L L! !
ñmmiiigarw i

É
É
EEE

    
 

, gssg
: immmr
ànsmã

EEÉHHEEHÉ

  

E
Í...
l! [FIN-Í P. P. l! ! M; F'. 1'; l-x L. : 1'! LEX LW. II! II. P. . P. Il. (F1 l. . M_ II. II. I. LUI _l 1- ...
. . .UEMFHEHLEU! LEXPHIHI. F,HIIHFJIMFHU lllllLIllHIl-. Iwl ! llkllllilüllll
ímññiiiñiiñiimüiiiiiiñiññiññmñiii
rüüã. ÉÉÉÍQ...
ll' Ill IN. P. P. l! ! lllk FX t_ l-r L. : l! LEX LW. II! II. P. . P. Il_ (Fr l. . M Fr. l. , I. II. LI. LUI _...
Í
s: 
J
I

l! [FIN-Í P. P. lilellli F'. 1-: 1-' l-il. M. 1'( ll! l- P P. l'. 1-_ l. . ll . -3 l. l'. l- ll ll!...
'Â' [FIN-Í P. P. Ulluk FÉ L_ l-x ll! ! LEX LW. ¡Í! l. . P. P. Il. L-w l_ MF! l'. I. l-. l'. L-l _l 1- l-. II l...
IÚIFÍF'ÃF. F.UI. JUÍÊ FH_ l-L-LÍU' LEX . il-IF. Í-&L-x l-. ÍM-H_ -J-. IIÀ-[FH-l-. Il lWlLÍH-. FN-. I-Í
? ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ...
ÊÉEEH
EÍEWH
'ÉEÉHM

ÍWMÍÍ
ÊHÊÉÊ

_ , a DQSOdOIInIQSpnyHumoI 00m

r É
' "irregular w 
gama”

relil

    
 
  

! J
Í
E
...
ElFtF'-'. F.F. l!¡l! lkFtL-: t-»FLIULEXÍHÍ! IÍ. F.HIIntFrIUM_EIJHIlPIHH-l-. IIlllltlllit-. Ull-lglifllit! IWFÍHÊFÉIIII-llm...
, . 

Y Vi t
 -' 'u' n 8?'

Meu deus. o que tá acontecendo
com a internet da -nàndigaoi hoje? 
Não consigo nem ouvir min...
"Í
Í

   
 

. PAUL IEL-AIM.  _L . IiIIHlHHIlLF, II. LlHLI. lklllillllhllll_ l! l,lkll_llkl. ul. llllllll, l, Ulk ...
;Í

l! [Ft P”. P. P. Ill llll Fl. l_ l-i L. : l! LEX LW. ¡Í! l'. P. . P. Í-l (Fi l_ l! , Fl. l. . I. l. . l'. ...
v _ ssseslm
miiiímmnwmmamui ñmuummmimiumusíammmamm

  

MÉÍÊÉWWWÍHEÉÊÊÉÊÊÉ

¡Í¡ÉÉÉEWHÍim@mñN"'
ÊHÊÉEMEHHHFHHÊHHHH '

¡mwm...
ilmmnmmmu
LÉEEEÉWE
É ÉEEÉN

  
  
  
 
 
   
 
 

É
ÊÊÊÍÊÊEÉEÍÍE
'ÊVÊIÊÊXÊÍÉÉÊVÊÊÍÍÉ

   
 
  

   
 
 
 ...
,PEI

[ÍI

: WI

m

_ e _u u¡ . r . ^ .  o . . z . m. * "jm
¡Úr-¡K-_Illnggggqgllf-: g-P-_p _pI-_uT-¡---_-__ A 

 QÍLÍ...
_ . = ' umnmmmu
vmmüiermwmmuwwwm r üaamñmr

Éi¡. i; Ç'; _, éammwmwH%& I QÊÊÊEÊÊ
emitia: “ * * * *a *to : 8;Ltq: í5ãc3...
EMMFHMMMHHBMHMMHH! HMHMHDHHUHHPHMMMMHMMWMMMHHEMMMHPMHMMMMPHWMMP
Íi _ WÊÊÊMiiiíiíiíííñ¡içiâigêililíiillfízhfiiiñmbiiíñ[VHMÊ...
asanmasmmmmnmmmammsmxseaswrinmmmsmmmmmamsa
MHÊÉEÉEÉÉEÉÊEÍEÊÉÍEÍEEHHEÍÉÉÍÉEUÉÉÍHEÊÊÍMW
pñmigsãiüñííiiLãsiíiisniññisüinnsiiñ...
as@asmaaiãünmnãmssmgssssssnñmasssmaunismmssmmanmsñanssnñiiasnmüaãsz
EññÊñM@ñÉlWÉ¡WHW, Fm @HEEEEEEEEEÍÉ@EEEEEEBEDEEÊWÊHPHMW...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bruno Marco - Níveis de maturidade das empresas nas mídias sociais

335 visualizações

Publicada em

Apresentação sobre o modo como as empresas encaram as mídias sociais e como obter resultados de acordo com essa visão.

Publicada em: Marketing
 • Seja o primeiro a comentar

Bruno Marco - Níveis de maturidade das empresas nas mídias sociais

 1. 1. EMMFHMMEHHHHWÊH «MHmnmlngmmpnmMwn_Mm müÊÊÍÚ@CEiiW. HK HRÉÍÍÍÉÍMÊHÍFEEMÉÉÍÍ ÊÍÍÉÊ Wm| HÉü! ¡U 77ÍÉ¡§Í! H@@ÍÍFWHñH_U¡ NÚÍÉÊ 1H7ÊÉH. ÚÉ, ÍÊÍÊÉÉEÊÊEÉEEMÉÉUE WWF Wi? ÊWHÊBHÉUÍÍÍMEWÉÊWH ÉHE! EWãã3EEE'EH . MEEÍEÍWÉIÚ ' . , ÊMÍ¡ÍÊÍmk. ñWsEE NWÍÉEÊÍMHI E UI¡ ! IH F3 ! l F'. ll. Ill. IU. LI. P I! ! ll. . E! l-l ll! ! ! H L- F. IM M1 Hi¡ : i ii Ê¡ mi EE¡ “A Ei_ Í¡ É Em k ímml¡§m@mm§mE_mmá É 'Í i É CHÊ. , gñnam ~ É I w' mmmlimmmmmñ wm*¡ »wm 34.2 “t . É_ Í É . n w¡m1F @MEME ! WMp; (. . DMÊHHEÊÉÊ ÀWÊÉÊ. ñʧ1Êk “”Z; EEhE§F@ÉH Ê@§EEW§§W, Êñ¡QBEHEEWÉEQÃWE EmÍÍ¡ñImIUWÍ| ÍÍIÍEFWÍÍÍLÍE EE ____í E ---W ñÊÊU= u NEW müiiimümlâmí'§¡iEmW@EHU&E mmiimmmwmnmwmñiíammmiaam, E ímiñimimmi iiíñíimãwiñimxi qmiíñññüiiiííiiiiihññííümã . _ . ññigiññiãmñ V4W; amm “ññ¡mÉ¡i2§¡ m: íSmmmL 4ÊP: mmQÇH! ÍF MÉÍHEEFÀ “vaummunii wnmãamar, :gmB$§m '_a mumnmum. lã ã; É __à _ggãiaã wñlMIÍ: :___EHíHL ÉÊÊT , ÊEÊÍHHF" mmlimmm ! !_, 4›»: ami' HJ t/ Í tmãüiíâiiñmiñ-; @E JE: ;iwñ mmnmgmmmmn -: EW ? 'iím @Ê @_㧠lP”% N I I E E É É M Ê F 'J W J, .Ê ÉHÍÍÍ Í lí! ! EEEE EEÉÉÉÍUEQEÉEWEEEV _lããiã “ >; MñÍ¡¡§¡ Éfüññil Éhgglgâ *ÊHÍM ÍLZÉ HF' , ÉÉÉEEEE QEEHÍUÉÊÊEÊ -gwaammmmEw~aã mganmmmggàa EEHEíP'ã§m m¡UEP2h1Ég¡: :Himi¡ ÚÉBEiEE§E_! §gí míiíimmmm” ÍÍÉ ÉÉ¡¡iiWñ¡§: ::âÉEÉ É ãüpmmimiiñmw @r, ..; @ Cdñããik : mgiiiii wuimimm igamüm H . ;.m W; 'Íí& %__ 14;mm§num@w ÁÍA ! EEHÊ Ê míuãñãñ mmmgaaagaãaamgmmmuzg miimmm MIME! mma ii¡ iE? 'iKüññÊ¡ ia¡ . _A HmE_ñ@ñ¡Eñ@ EEE iñãm | ññh㧧F' m É ; .Ê 5:3 - ~_ ; pm amnnmmmm ÍÊ , ñ& k mmü lk WE; lí. %hn *HEÊHÉÊEEE Egg 1_ HMMÉÉT §1§§¡í§ »JEÉQÉE @EEE . ?HW __ _J ÉEHEÉÉÉ, (f u _ “mmmi¡u: :ñ* ããããíñhnmngñnnmñmmhdañ Q ? NEE *Êñ§§Êɧ iiàâ Ju] _w n V %H¡¡WW _ . *ma¡Eüm@u Í fm EEEEE -í¡gm_¡mmmu Eãmüammmm -HWEEWWÍE = :mmnpmmm Tumaaiñü x mmmüñâmz $*“@FFEñ EE I u É u l IIIIÍEÍ 5MÊ'Í EWWIÍEÍÍ ÍWWWÍWÉUV qraxummw _ ; E 'ma' AI _Êü4H'iEüh@'J'. A@ . ñmWÍ&HWHMWÉ"«<EHE nsmwiüüii MÉWÊHÊEEE Mmññiiiii ãnmwiñmii _. §i¡EE _HEEEE aãaíññquü EHHÍUMÉIÍÚ íüü IÊHÚ : EEEÍEEÍÍI E_ gggzíümmãâ míañmn¡ EEÉEEÊEMEEU 'EEÍEEEEUE s HW HmÉÉÍñWHÉEh. ¡ 5 : mm¡¡mmm¡ümmm~@ . M ímmüímmaaañimmmümmmmauummmmmnnumg mmmigmamgmmm'@g§§EmmmaamE@m®§a§m, EEEEJMMDMENERFEHEEEEÉIEWEMEWÍIÍÉ mmmmiunmmmmmmlwugqmmmmnnmnmggmim ímm¡nmmmmmmuup¡Lxram_: m Muñ[ñEi A. ñiiññiüñüñâmñññãüíüümügmümüiñiñ Ê”ñíhñmññimümmñiãããHEFHEEHHÉHHÉÉM ã@mãñ@@ññEñEñmEm¡amñ@¡íñmümmiñíím mímmuimmmummwmmniimñmninmmmmmnanm IÍWEÍÍWRBÉWIWWUWEBWWWÉIÊWIWWWUÊÍW EÊEE ÊÊÉWÊWÍÊÊÊÊWÊVÉVÊÊIÉYÉ . M H E E ñçmñü W ¡. m~ m i¡mñ% E r ag¡ mgnlmmymm ñDhaE: .@E ÉRSEQEQÉH': í EEZEÉE ÍEEWÊÍÊÍÍÍÊÍÍ W ÉÉEÊQÉ _JHMUWÍMÊUÊEEEHEÚÚHE ÉEUEMAUWEÉEL inhãmimmmmmnñim ñiñmmiiiímmmim iiñímüiiiiimñññ EMHHHIÍJMHM HH QE ÍÍ É
 2. 2. 55 ííííímíííííññmíimíínim. › 7, ir , . EHEHHIÍ. _EUMEEEEEWDÍÉWIMEEÍÍIÍWÉEEEEÉWÍÍ ÍEEÊÍÉÉÍÉÉFiüñüüíümñuãhiwühiühlñbHHEEÍMÍÉ F"' ÉÉHÍWMEEBEEEHBÊ sÊÊÊÍÍWÍÍ¡ÉÉÍmÊÍ ÍÍÍÍÍWÉÍHHÉHMNI ÍÍÍÍÍWÍIÍWÉMMÍÍ ããnmmsãi mmmíimüñññümm ai ! mWhÊM®ÉhlMUM É _ EHHHHHBEEEEEHHLHEsmmmmüñããVÍMMEEÚREEMEMHH * ÍÍIMMWWÉFÊÊÊ_ÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÉÊH HÍÍWWÍWÍÉWÍWÍWWÚÍÊWÚÍÍWWÍW H Imwiimimñmimmmiinmiimmmm I! , ! à l". _l L_ l_ 1-: L- P: l-ll_ FH_. _íl! l1!lJ. -. EH W', “Í, i. . l'. [UI D¡ l_ PÉ! ! llÍr UI! l_ F. HU. Il l_ [UN P' ll* É É¡ F. ll IIUIJ L-. 1-. Il. l-l Vl [-141 [Il F". P P. [WHEN 1-. É Fl I! ll'. ll( 1¡ É zlHWHñEñ¡ÍiiñiÍHNÊÊÍWHÍÉMWHHWWWÍÊÍHWHENÍÍÍÊWWÊEÍHWHWWÍÊHWÍEEWÍÊH É . WWHEÉÉÍÍUÍÍÍÊWWÍHHWFÊMÊHÊMMWWÍHHÉMÊEMFÁHÊWWFÍHUHWÉHÉÍWMÚÍÉWÍÍH É EÊMÍ _ , ÉÉÉÉE@WEEÊÉEMMÉÉÉÉEEEWEÍEEQEÉMÉIÍ És xpE'u" , ,.. ÍÉWÉ@WWEÊÍEÊWMFÉÉHHEEEHÉEEEHFEEWÍ Q, _V ~ "› ÍÊÚWWUÍWÍÍHÊMHEEHEHEHMEEEEEÃEEEEi Wii . L Hhh#Ê' A «Am «WHIMMMI_NMWNMMIÍHÍEMÍÍÉÍWÍWÊÍÍMWHÊÉWWII ÉEE¡EmHWHWKHEÍHWÉWÊWEÉHWÉHÊÉÉÊÍWWWÍÉÉÉH@EWÍÉÉEWWMÍUMHMMNÍÍWWHIFWWll É@EEE@EmmaÊÊÊEÊÊÃHÊñÊÊÊEE@§@EEE@EWE§QQEÊEÉEEQEEEEÊÊHMÊÃÊÉEEÊÊÊÊEEHF ÉE553ÊÊÊÉÊÉÊÊEHHFEÊMFHHWEHBÊÊWHWWMFHÊHÉÊ@MEÍÉÊEHÊÊHÊHÊQÊÊHWÊÊEÊEEHÊ $gããgwgWüüüÊIÊHHÉHÉÊÊÍÊÉÉÉÉÉEHEWEEÉÊHEWÉÊÍEÉH¡EMUHHWÊÍÊMWHIEFÉÊÍ i _ *l r ' AvzWida l_ fl 1 , Í ííãâêm S? me Epvego . r JI . , o p o @E5532 _ L l ! ,i amarmcra. I m s neresses em os em resanans x nmenlarconla remnum ralis -l "Iii 7 ãíiiâím r; $;/ Q] , ' L4sz' V'““ Iñiññmu / "W o " › IÊÊÊ *E ¡rnrñiâriíirmr ¡QJ r “ . . z “ : mini-iram , *o / : sgssrr mmñâñím / yr , /ÍÍ/ “ rx(° 27, § ' IEEWÉWI míiiiñm V* **'~? ñ”"**m“m* vw *~s~ , Iiimmir ÊÊÊÊÊÊÊA t' “-"'_ É IÊÊÊÊÊÉ l¡ ~› r s T1111] ÍHIIÍWW” ; _ IWÍWWÍH ÊÊÊÊÊÊÊÊ ' IÊÊEÉÊÊ ma. , -_ = -; L ^ F M7' “Í u_; s_” '« 5% - 'WNW Í4 'V«'J ÉÍÊÊÊ l IÊFÊÊÊÉÊ . ssmm ~ w Ar__, ; ____IH mam: . _WH IÍ EEEF 4. IM IU EEW1 . ;:¡m IE iii . 'WH IE É A -WE IM E L WW IW T v' @É Hà É fjíüm Im i _Í; .H IE E WWÉÍÍWM F ! E Í a I rg I Í I ñUÍÉWÍÊÉÊÍÚWÊMÍWñi*: :; ññiüiiímmiiññiimm EÉEHEEÉÉEEÉEEÊEÊH É Í E Í n U ÉÊÉ É
 3. 3. .i ill. ill. LI. ll ! Is LI H. ll'. IU _Il F. Fi i! IM. il P; H WI, UI. il LU, [Ii ill il D. ll. llli ill! ll ! U mimmmimimñimmmnuññmñh . WEF§FiEãFÊ~ T na HE| na s-im- , ll Ill; t! ! l . hH i. 'H . Í Ê; iA as . if ii F ERHWH Iii ”“' Im im ÃLELH : m›> @É À_ W. ID 1 MMÍÍ HEÊÊHMQÃÊÉEÉ Eããññññ WÊÍHHWHWWÍÍ ÍÍEWÍE HWHWÊÊ HH¡ @mm _4¡ÊÊÉHE§ñ@ . iiim EÍIM UÊÉÉÍ ÊÉW , ELEJQJJQQBÍÀE 1.51:! ! mm mm EE E15¡ É Wii _ii i É É il E i2" . ÊÉÉ. müiñügmmmml . . gmmiml IÍUÉÉI . MUÊÍWI 1¡WWÍEI gññmiül WRHHÊEI LÉÍÉIW iii EÉÍEÊHÍEÍÍEEÊÉÍHIIM VE' _É I mñmiiâàíííiíi immíñmmm_ . .J ÉEEÍWE _s__i___ _ÍEEÊHÍ _ É 1 iimimgiggsgamggggzz ÉÉÉEÉÊJUMÊÊQHEEÊQ. V s? E_ÉÉBHÉ@ÊÉ@§ÊH§H¡ÊÉÊÊ As , ;'iEHEÍEWÚ! mKmmñÉEÉÍWHÊ _ __imÍÍMWWÍmEmmWÍUÍ¡ÍñÉ“'A . ,iHEÉHWHÉÉHEHÉHÉÍÍ¡W 1: Ígííññ_ E É É l É Í É Éñ EE. ; Íñ ÊÍ Í'1ÉÊÊÉ E Him) inúmmmm: mL_; ;_' ammmmmmmmmmss_ E É E_ E im m Jmíiim mmmnmm _mmnmmi Emílmn ÊÉÉÊÉÊÉ *ammamm 3 @E H Em _vííññímmímmnmaiímmniiaií iüñññ s. ãhãEɧ E ããâ _ii Em¡ -h**-'üaâazm uni¡ Êwññíí . __mÉ IPHMHMHMNPHHMHHHMU WWÊÊHMEEEWÍ Ê E E EÊÍEWÉ Es. : E5 E. 4 Ú ÊÊÊEE , EEEEEE WWÍÊÊHW WW ÍHWE WWÊHÉÉÉ @FEE @EEE Q, hmm¡ WM E : EHUÍEÉÉ mmgmmm EEHEEE HEHEEE mññmmmm mnmuümm mnmiimm mmüimu mmñimüm ñüiiiüi mmmmimm É <_: @m¡EmE EÉMÉF J _ _ i E sÉÊIÊd-'iji-nrmiisiáid : raíz: llfg E É E É E I E H W E . EH E I W Ê F E Í Í E E E E É sÇLñÊÉÊ¡; 'ÊñÉÉÉÉE"" _TLWWHEHHEMH il HEEEM*-ag: : Eiñ§? '"H uàvçaãñl mimuüiãjm gmammm mââñmààãmm -naniñijmñmí mmmmmñmmmmmi @EP2 , WIN¡-ãWHiWü EE Íiñh ÍÍMH f¡ [1 ÍÍÉh: ñÉUÍ IÍÍMIÉIUEUÊÍÍEÉÍÊÊÍÉÍÉI ãiñmñmiiñíñm iiimiiiíñim iíímiíiiñíms gzgnggnngm mnnmgguumnm ai : ím¡g¡íg: w_%___. u_ SÉ EE EE í¡u®mHV'_ Hi1 EE aa EEF " EÍL ? â Ílr ÉÊH iii¡ É Í¡ Í¡ QÉEHÉEQQÉÊ I w__ íÚÉEEEÊiEE; ê_: ,s ÍÍÍWÍÊÍÍÍÍÍÊÊÍÍÍ A ÊUÍHÊÍÊÉÊÍÚWÊMÍW ññiüiiímmiiññiim ÉÉÉHEÊÉÉEEÊEEÊEE íàdlílñ niíÉgiÊVãTíÉ -rÊ-hni-¡ÍÍIÊMAM-(Ilrni -XÊJEÊÉJIÉTÊEÊ
 4. 4. Ill LINE”. P P. “IJ Mi F1. _i i-i L! !! E'. LI! II! II. F. F. ll 1.', l. . il_ LI. l. . ! l llLll _i l- l-. ll l! l1 kill. l. . 1-, Vl, III lüllrl', IJIk IU! F' ! l l'. ll. lllllJ LI. P IU! ll. . UI [li LI! ! D11. I. - H IU M. II! P. P. Ill! ! ñmmm Émiíbiñâmmmüãmimimààiiiimi Íímâ ¡›_ _ MEU¡ÍÉMWÚÍÍMMHHWIÍIÍUMEEHÉK EHi¡HW@WiHE¡HEREWimW¡EÉÉEUWDMIIWMMMIUMWWWMÍÍHUEWÉBHÉW LUÊUWÉ . EEE . . ms 0 gãumsãwânâü «EEññM@ is EÉEÉÉ imminmmmmimmmi ME W¡ mm iiüü. . . _ mmmnnmM_. _u EmU! EEH. _s_ mmmzmmn . i WHHWEE ^““ 'im Eñíidãnñmhiiiiãâññiñüshai mms¡ QYÉÍVÉÊÊàtüÊlíilífniÊWÍiÉtl: MÊTÉÊÉÍTÍÍÊÍHÍVÉÉÍÊ ÊÊÊÊÊÊÊÉHHBigEmHEÊÊEPÊÊEÉÊEÊEÊggãggãEÉEEHÉÉHEÊEÊÉEEÉÊÉWEFFÊE_ " " "l v'ii^_ ', ' J . si. iy_. . “J . . ' “ . , ÉiiiEügãüêãgñuããâüàãgêãgaiÊimEimmmtsÊÊÊÊÊWEÊÊEÊEÊÊÉÊMÊÉÊÉÊÊÊ L . * ' › ' ' J tim I;4l, ..“, i_m_i. l'i ii '. ... ;L EEEF? ?mããüsããiãããããããÊÊÉEEPÊFÊÊEÊÊÊEÊÊÉÍÊEÊÊEÊÊFÊQÊÊÉÊEnEÊEÊÊÊ E¡¡¡m~¡¡n“; Eiiii inñmrms 'üíüümüimimiííiíí. .HBEEÉEi; ÉWÊNm. ¡EE@ ÊÉÉÉL »-; .Ê. ;. _Í, ,É 0”Eiüñüüüüiããáâiimñmáíiiâñm. ÉEâmüíi¡EE' gsm¡ _ : ›; m_m¡¡mu_unuss@i LmhümmñiiñsüÁEDHWÚHWQFEMEW, miimníñíññ . u, ›_›-. ~i: :.= . s '“ 1 , . *r 1 i i _mi immummmmimimiiímsim çmgnscxmnmmmismnlummngmmi ? À da 1. _s ? .is “s'i'i : Tri '- J m_; í;ía'. _ *sEmFÉã- a &Êâàwsããêââ *ÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊE Aim 'mms mqgasmiissssm añãl *“” mamas wgmmnññmmr ~im ima ', Q=EñEE¡E@ñE ; mil mmmmm; nmmmisüwm ; sm immr *“~ mmmiimmmi ; uai mmmmssiimmmñismn : im wma¡ HWEHERWHH THEN m mmiíñnsasügssi ss¡ “REI . msiismms : iii m. E mmüsssü sis vmar mmmüismam -iii mas EEEEEÊW . L, msm rss JEEÚÉEEHE ; iii mms _smmimir . . @sm mas gmmsgmsmm viii msm , gmnmsgr _Çiii ¡Í. .i. _ 1-. .Ín. ~ . ,. :«. r niuíilmi¡ ÊÊÊ @E âããsãã ÉÊ W râããããa? ããrgãümwmíiaâãmmmFãumü âââãââââ““ñããi“sã“isrê'm“ Eãããããâ# . _i n . JJ” _m« 1:3. › ÁÂÍ'i_Ã; I-”ÍW; ~=. W«“7*4. U'_. E ÂÍJ, ¡ñÉÉ_dHã§Í; ññÉà “ÊÊsü'ÊÊÊÊ~3:¡smasdañEÊÊÊÊiuêêãssãããsuÊÊÊÊgmsWEsss5 nmmnummmmsmmiminsimmunsmiã msñmmsññsssmnmimmmmnmummmmíisnmmmiimin ÊWWÉÉWWHNÉWIWÊHMÍEEWHHÉÉHÍ mm¡imñmhmmwmmmiimíggãsmêswg ñngãmgggíi mmmiwmwmmimmmsmminmmmmmsmm mmiissmnmmmmmmiimmss àniwl sims* ii
 5. 5. Ill IPM”. F ! JIJHTF-H_-1l! ,l! «!tl. “-! _._›_I-I1-J- ll_ ll ÍÚWÊÍWMEHÍÍÍÍÍHHHÍHRMÍHÍ FWÊÉHÉÍWÉÍWÍÉÍÊE . WWÉÊÊWWHÉÊ , , . ._g : EEEF----'EH ÉHÉH! PZáñ% EEE_ WWE É_¡7nm@RÊÊÊÉgÊÊʧmum E¡ ÉÍMÊHHFHEWPÍÍÍ _EFEÉÍÍÍWÊWÍ _ÊEÉEEÊEÉEEMMÉEE ÉBHE¡ V“: EE§§ãÊEÊÊEÊÊ5EEQ§¡ãE§§Eâã§ããE§EE@§ã= @KLM i¡Wñ_WíiñÊÊH”""'“"'“E W. .ÊÉÍ: dHn )UÚ@EMMA-Rm WmF'd¡EmmMFEHHHHEÉÊEEM Í . ..p WÍÍMEWÉEWH “IE ãgqããí EÉÊHÉHÊÊÉÉWWWWÉEWÊ « É-ELÉEÉÉEÊEHÊEÊÊEÉEHEÉEEE NME ÍML EEE ÉWÊÊ @Ê EEE; mm¡ mm¡ ÊÉEHSMÉÉÊWWHÍHH ímEmʧÊãÊãi@5ʧÊʧ§Êãg ÍÉÉ W h_' EHÊM1 5ÉHM| HHÊWV ÊÊIVà 'ÚÊMÊ Eümcimaüãmmgnnmmãmããwm iiimiñiímmmíiãmmmñiiüm iiñ ima ami uma . A : :;; WÚÍÍ_ÇWM iii¡ . ~ EHEIÉM mmnuum EHÍEÍW amar¡ ÉNÊEE mñmíi manta Wifi¡ muúin QEEÊHUMW Êããñíã E Í É É É É E É I É Í E Í . 'WF W. UEEÍÍWWWM 4. ÉWUEHEEEÚEÍWEMHAHIM_ E ana Iii EEF ÊÊÊEEQEÊEÊ ÉÊÊÊÉÊÉÊÊ* íñHHEEEEWÉWEWÊÉHÉÉEUNEMHI ímãnmiiimmmiümmhñêaümmãã'~ 'A Haãmmaanmmgiümminãmmmmmqmg ¡_m P: anHE¡mEn_IWWEÉñiñiññiüñimmññik; W mgimimmmmmiimmmiimumm umumümmmmmañimnmüimñm 4 imimamammmimmmmimam ÍWWWÍÍÊÉWWÉÊHEWHWWÊÊHM HHWmñ”"qÉÊWWʧ¡@W. ÊWÍÚÍWÍWÉÉHWWWWMÍÍÊW *umm *amu amññiiñmííññmmimíiüñ '¡Eín%”5:Ê@ÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ . L, r¡, ~1_ . h- . .«Í. ... 1.. .¡ L4-í* mmimmmmimmmmmmnnmm aiammmmimmmmmmummu ' ínmuümmmnmmmmmmmu EññmEÊ: §nñWñ¡mEmmg . .hlãñúüñmükldáiügñâ rãÊ@ÊÊÊÉÊW5ñÊ”¡”@5 ¡1Máñmwɧ§ÊüEããÊÊ m: í ~= E@mMU@Ê: :mH Í '** mmüñmm E F E E ÊÊ “É Wi @FÉ ñüíí mama? ÉHMÍÊ mimim EMM! ! Íñüiíñññigüüiüñ âmãañmaaügññüm jmñññmmminmmmm MWEEÉWWBÉEWEEÉ 'I m E@W¡¡WE@RH: §HH Eiãiimmü ME= ÉE= =mMñíiR@@EHEüE®u@ ímmiípwaiimmü ' íHHÉiEw¡¡¡Wi ÊEÉEÊH ' E @H H¡ HE Hi HW _ 7 ____ EÍÉÊ HÉHÉÉÍHÉÉ ÉEUÉEE ÉÍÉEE ÊEÉÉEEHWÍÊÉEHÉE ÊmÊÍEmÊ3“" ____ _-"QÍEEEÉEE Ê@ÊEF: à§E. EEÊ@ÉEÉH ; mmn:5ÍÉ@ nmrâmmmñ: ; . ..1rf_E: m*g Em/ ÊEMWEÉEE§gÉ$$g&É%gEE@Ê mmxiüng ímmsawàggÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊQÊÊÊEL ÍÍÊÍÍWHDÉmw__E= =§mHmÍiFÉÚ Em iiimmmiñnhnmñmmmümmñ ÊÊÉÉEÍ' EQfE“ ! EEE EEE IEEE âãã H @Ê EÉEEEQF Êñii ÉEÉEÊEE mma¡ mmanmnm mhãããã JÉE . _ . ~im@mnnmãmm _ ; mm; ã mmmnimmmmi ; mñg. gügmmum mmmiimmmmmiii ñmn_-JH§3ÊEEH&iBíEi@EE¡_ _ mmmiimmmimimmmaiiüñüiiñmmamüiiiE EEEEÉEMHiñEmEí¡iiEEE¡""""'¡m IEÍIUEÍÉ Í WE U EUEEIEÍEÊ AMEH Al . mWÍ¡ÍÍu' Éañmâ ÍÍÉÉW ÉWÊEÉ ÊÉEEH ÊÊÊÉÊ IÊÍWÊ @MEME gmiüm IEÉWW : MEME : ÊEEÊ Ém¡ÉÊ ÊÊÍÊÊ ÍRÃWÉ ÍHÉWM ÍÍÍWW EÍEEW EÊÍEE ÍREEE ÊEÉÊW WÍÍWW mmngm miau¡ ÊÊEEÊ WW mmüi lnmumnnmwmnnmwmmmmmnnmmmupwnwmmmunwuwunmmmu EmMiiÍÍEHWÍÉEHEHÊWÉÊHWHÉÉWEEE nvãviwivm_a_ummn_aàrnv'avzalnx_aúiããd. ÉÊÍÊHQEHEHÍUÉÉQEÊÍÍÊ ÍE MM HW @E E mmmüímmaaamimmmwz; .7_ ; ._ 1 . Em EUEEQHEÉEEEEwímüñmãüiuumummügun; !IEEEm(: E1MEIEFAEEEmliükhlmtfalmdmúlttüliíam q: mmmmiunmnmmrmmmgumnmmuummmumimi _r x. , 1.'. F . LÍJ ° ç, _, o êmãããâââãêêkãââãââãTÊÉEÊÉÉ-4 x_ÊEÉWWÉÉÉÉHMEÊÉEEHÊÉMÊÉHHÉ2 ÊÊÉÊHÉÊHÊÊÊHÉÊHÉEFÊWÊÍÉWÍDÊ M ÍE . Í . I iii WÊHÊMÉFÉMFÉÊÊHHHHHEÉÊZÉEÍÊÉÊ ÍWWÊÉWWÍNÉWIIÍHmÍEÉ¡HWÉÉHÍg§ ___¡ ÍHWÍWWWÉWÍWWIÍWÚÍDWWWHÊWÍÍ WWE¡ÍWWHMWMWmmníiññmñãããimmíiiíÍ ÚWEÍÍWEUÉEIWWUHIHWWWÉIÊWÊMWWÍÉÍW mmiim ÉWÉÉW EWMÉM ummmüngmnmmmmmg ÊÊÊÊÊÊÊÊÍNÊÉÍÊÊÉ
 6. 6. l! [FIN-Í P. P. [DJU, F'. 1-4 i-x L L! ! ñmmiiigarw i É É EEE , gssg : immmr ànsmã EEÉHHEEHÉ E ÍÊÊÉEÍÍWH? HÍEÍEÍÍH? E Ê E E E É E É M É É E Í Í ÊÉÊÊÊÊÉÉHMÍ ummu§gmmq§Emmn§E_i i Í I 133 Í E! il¡ . mmmmmpnmmw MÉÍÊÊWFÉHE. IE Ei _WJÊñh_údÉÊ Í Í Í ›mn_lmUmMpMnmMmmplm ÍÍEH E¡ É É @Í g Í E AÊÍ Wi¡ F Ê¡ HJ. ”¡ . É WE .41  . ,_ Àeãããg , ;gm3mmm. ._ cr-; .4mmmnnns: w _E , ;ããl as I W _ ÍÊUUÍÍ Ehnmmmíí EÊEEHÊÊWÍÍ MH Eb. _EEEÊEEQ W imíñ ! $131 Essa EMEB ZÊÊÊÍ saum? immmu gmmmniny- §mmmn: : Iiimm saszasiím âãàñr ciímnmm anus «mi¡ams¡m: -: '-HHQQEEF--W: Wííl L --mlmn Eaíüíãnm ímmmímmíüm ÍIWÊUWHÍHMLI mmmmmmmmmmr~ _Vga-r wmãumí : :- Amggggñmmmlngmmu gm- . @ãâmEià@k__L_ EQEEEEEH_ L _ #lã E É : UE wi @Ê ÍÍP . L. h' , ummmm mm ; ;aaüñÊMHMHÍiWmEMUl : __iwWÉIUÍDW 1 : num EFñ"" [T I F mnummummi _, and mmnmmsmmmnmmw-' _ __ zmnmzmmmmz . WHHEEHEWHW. WEüHE: :__-nwmmmííüEWWWMEÍHDEW ÉÉWWWWHWW' ÊÉHEHEHEÉHHEBÊHHEÉE É E @HHEEEEEHEEEÍHHÊEÊHEHHÊEHÊMÉÊEHHÊEHÊHEÊEÊÉÉÉÉÉÊH É H H . .l W U . ii ãssssqgsãmmsssàssssasmmsgs É QÊEÊQÉÊE 4 W. ~ Hi: A UMMl__. V _ÊÊÊÍEHÉ ÃEÊEÉHHHÉÉEE ÊHWÊÊWEHÉHWK EÍEÍÍWWHÊÉWÉ mmmiímmmiimm ÉHHÉ¡üw¡¡¡WM ÊEÉEÉH ÉÉEE ÊEÍÉÊÊ ÍÍÉEW _ÊWÊÍÉEÉÉHWW HEÊEÉEÊEHEEE ÍUWÍMEWHÍÊÉÍ ÉMMEWMWDEEMH ÉHMÊÊWEÉÊÉEÊ QHÉÉEEÊÉÉÉEE WÊÉÉÍÊÉÉÊÊÉE ÍÍÊÍÍEWÉÚÉÉE ÍÍWÊÍWWÍNÍWM É 1 -y ÍÊÍÍÍÍÉÍÍ ÊÍÍÊÍÍÍÍE Í ÍÍÉÍÍÍÍÊÊÊ añññãaãaam ÉHWÍWWWÉWÍWWMHHMIHWMHHIHIMIIUME¡IMEIUHHIMEIHHEWWMUIWHMWW *””””E I _s_. _.i . ÍWWHUÍEEEEEHUHMIJUL EMMEmMMEããããããããümãããããâããããñügEãmãã nm@EHEHuiiE, H§ÉãME§ 4 : ;¡ . ;, 4_ . 1iããiiiiiiiñíññããíãiñiiñiíi ímmmmmiímmsmmmmmmmlmmnmmmmm IEmEmMIIMIIEEEEEEEIEEEEÉEEÊÉ ÍUHÊÊÊÍÍÊÊ_ íiimm ínimm EBÉE@i_ mmimwín imngmmm @saiam @assaz nmiñmm WEEÉWW müimmn EÉEÉHM : ss Eñíidgnñmhiiiiãíñâiñüàhai mms¡ QVÉÍÍÍÍÉÍÊàtüÊlíilífnYÊWÍvÉtl: MÊTÉÊÉÍTÍÍÉÍHÍVÉÉÍÊ , Q ~m _ _Í mm¡ E F W E E @iii E E I EQ QQ
 7. 7. l! [FIN-Í P. P. l! ! M; F'. 1'; l-x L. : 1'! LEX LW. II! II. P. . P. Il. (F1 l. . M_ II. II. I. LUI _l 1- t! !! lili kll Ill. , UI. !Il Illlll UI¡ IU! F3 ! í l'. ll. Ill! ! LI. F I! ! l! , U! [-1 ll! ! B”. l_- F. IM V111! ÍBWÊÍÊMEHÍÍÍÍÍHHÍÍUÊMÍH EFE FEME"EVE Em Pq m lim @Anal E'| El miñiaímmimñsaaiuiiwiñms, gmiavmr H news miga É . ram. F mHiE'à. IIr I IE . mI_r LIÊ úmum. ¡t g 2 (im E i mass nn¡ I'll us¡ _Im m= m u . mts» lll Im ylmgxx ; Iv 51m; Ii A uam; E LP n. jÍ: ¡ . E ogüí *É _. -_í _LI'ã2 IL as _EssñaasmaassñmñmaammmmñaiiHsmsiiamsmssasss QE, ECÉEÊEÊHEÊHÉEÉWÊEEEEH mi num mas uma HW ¡ E sã? ? : Fig -¡¡nm: ;._a wi Í : ..i , oi _”§h: i¡mm§¡ rQVÉ-ÍÍÍYÊÊítüÊlíilííavÊTVÍfiltl: MÊWÊÃÍTÍTÍÊVÊTÊÉÉÍÊ EHMEWÊHÊEWEÉHEÊHEH ÍÍW WÍÍÍEWFAW Vá . _rm _ m ÊÊÉàÉEâE25WãEÊÊâããNãã%5ãâE@ãã5ãEâããã É ÍÍBW ÍÍEW Í NÍ _EB . ?W . ãgmmgü 21g 1 ~mÊ3L Emmãã WWWWWÉHUEEÉÍHWÍÉWHWWÍÍW'IWWÉHÊÉWWÉÉ. E E E w _ m . Ai_ mmmgioiñ V E i . _m¡immñm¡ manuais” " É q _ / , _. =_, m _. ,. _:aE. mt. m¡@mmmg¡mm_¡m F %i~xJ§. 'nm-_w@mmmm@m LL¡E5LEÉ_- iimmanmmmuimmimmmamiüm m mimmmmm~mmum¡wwm EUÍWEEEÉEEMEIHRMF_“tàrízãi, WBHEEEMHÍHWEEDMIEEMÍEEMM¡ : xa wivw M g m! m i 1 Í IÍA M 5?? @E13 im q mmmwmn É, W ; À _ W A WÚíE_m TM mmmiim EEEIDM WE x“I. Í_ _Â; _d“u4.; 'i . Q, “.__* JÁ_ *”íiu sT' 'yu_. *? E5ÊÊÊÊHÉÊÉÉ5ÊÊHrw@naumm1míʧÊãÊÊ%ÊʧFFÊÊÉÊÊÊÊÊÊEÉÊ' _Ê1 _ñãgãs RÊEÊHQQHHÍEÊWÉFHE@EEHHHEWEÉPFHHWFÊEEUMMEÉHEÉ4 ski °EmâkgwâÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEÉÊÉÊÍÊÊÊÊÉÊIÊ5ÊÊãÊÊ @ÊQ'ÊÊÊ mi: .iiüíwiiüiimlümiiñümiÉñÉÉí$ÉÊdiMdÉÉnÉÉmmmgd *M n'*d miuai ãàmaãgm É ÍÍÍ . A @EE WEÍÍE Êgí a EE¡ ñííñ ÍÉÊÉÊ EÍNQEÍI EE M W E E É É gáãbñíjà §ÊÊÊÊÊ¡5Ê @ÉS Ê: o W, ,-_ à Íhümmdiüüññüñíãdññã &J. x Í É É H ssmssssss: ÊEÊÊÊEÊEÊÊÊÊEQ mmhmf mmmmm asim¡ Éñiiñ MEÉEÊE mimo¡ mwsmín mmwmín ÍMMHW ÊHMÊÊ ÍHÉÉE 4 ÍÊÉÉÍÊÊ ÍÍÊÍÍEW @EEE ímmiwwwimñmmnimiâimwii W , _ ~ i '®* », s« WEEEEÊE
 8. 8. . . .UEMFHEHLEU! LEXPHIHI. F,HIIHFJIMFHU lllllLIllHIl-. Iwl ! llkllllilüllll ímññiiiñiiñiimüiiiiiiñiññiññmñiii rüüã. ÉÉÉÍQHEÍWFEWÉÉEFEÊÍEWHHHFHHM mm. anãa a› avzmaamgqáâganairun 7 . imãLíllñ . r. WHLWLLELK. ' 515,13' eeeâãã”ãê§%ãêãm-Eêãããã%ê§ãàiããâ§íãêããií ãF. E§IUê§"E! ¡5ã5_= W§. EWÊÊTEÉA~g _ nas nim s3Wñ$'MÊÍEWE§s«_, T ÊBEEÊJ. QÊÊEWEÊÊEAÉÉEMÉFÉ7 . . W-14. Í¡ÍÍWEWÍÍÍEWEFEEEHEEMFHEÉ mamiíimíñ * s . “_ . . _ ix 1.4 J, .. “gm EEEEESE* e '; mmmmammmm: m. _“1 Mw 4 ~ ÊHEÍÉWÊÉÍEEWÉEÊÉÊHÊÊÉEEEÊ íiaim müaiimismí üimñiiii Êâããm %§ãÊÊFêÊE@““““m“““““i* ma¡immwnmEmm§w“ »V . , _ 4, ímgnmmmuuunumm ÉWHHEEEEWHHEWEÉHÉÉEUN HEEihmñÊmMMhñÊEÊA“ , EÉÊÉEEEEREFHÊEÊE WII MI E ze @Q LJEE¡ É yaaaggmugme EÊÉEÉÊÊEEÍÍ WUEã= @§ E Mai¡ zamiaznmmn F ñãíñ 4 ma. mñmqnm E aãaà uímmn W EE JE! SÉ ENE. . _ ! J E- : F . .._ _: __5mm- __r __ à _mnmmmaammmínünnm mgãüíñüguüímñíãñãããíñ mssaasaãgmma . rw míaisñm É É E Í E M Í mugtmmmummgnmngmmimm %EE@ÊE@m@à na _ ¡ñ4“ Ea É ' EE x P jà_ _ÊÍHEÊEHHÉHHEHÊHHQÉÍÍÍ '§EíÍHÊ¡E@ããã§; _§a 3., .~ , .i _: _ . ; _ _É - . .' É É É IÍEÍÍÍÍÊÍÉÍ l EE Í É E É É J_W H E É É Í É Ê E É É É T agñaa ¡ m mmlsaaaaig_ HEEÉEEEÉÁÍÕ . zaggamg : .. IBÊEHE É Í Í w; ÍÍEEW_ ÍEÉEE' ÍHÍÉÉ EEEFM . v ; ASPEUEYE_a-nrmmn_Ér-Wivzñav-x_AÉHEJEVEÉÉVZHEVJQÉC Éiñã EEÊÍÊEEÉÊÉEE ííüí J iÉ¡I! ;;. _. mgãüñíüãaíiimü MEEÍEEÍÍÍÍÉÊÉEÊ À “ vggggmmn 74% igmm aaaañmaañgññ gmñññmmminmm gmmiñmmmiimm mmmiimmaiima íHE¡iü»i¡¡ü› üaüãsa EEE E ÉEUEEE EEEEE mmminmmiiimmmpn mmmigumgnümmsai ÉUWÍMWWHÉÊEEMÍH mmmnmmwmmnmmnmg É . _.: : aaasmnml 42É. »f. §ñHEEEE em 1. ammsgaz n . mmmnuüs na Imm É . .iM_MAA§ãW ~aímm¡¡ag¡@ñ§ °maamsnmIm¡n 1 É É Í H_ É 7 A AHEMÍIUMÍIHH AE ÉEMÉEÉ U ÊÍÊÊÊÊ : aaimmr ¡ñíEíW“4 WiiEP*Lxu__, _ WE¡ ¡¡uJi; _ __. __ '~ t-7x *x/55¡ “_. - ~ . ' 'JÍÍÍÍ AÇ “-_ E _-mñmEHEWá@E_ ÊHEMÉEHHIEM É Íñ EEEF' , r EUN¡UÊÉEEV“ É ~____ . ¡ _/ › , , ag . ._› ' I s. _AÍF¡_v . . , __ . ~" EEHH amu ÍHMÊÊWEEÊEEWÊH, ÂHEÉEHÊÉHPMMEE WÊHÊWÊHFMHÊÊHÊE_ ÍÍÊÍÍEWÉÚÉÉÍÍWÍÍ « ÍÊWÉÍWWHNÍWWMÊHM, ÍEWÍWWWÊWÍWWHÍWÚ IEUUIIÍMI !1E~i ÊEMMF v- -Imrn . 0 ? Í . .J-›, _,_ r" _. _¡› íihãíimmümmnàímmm Eli ÍÉEEHÊÍ
 9. 9. ll' Ill IN. P. P. l! ! lllk FX t_ l-r L. : l! LEX LW. II! II. P. . P. Il_ (Fr l. . M Fr. l. , I. II. LI. LUI _l 1- l. . ! I llll ill ! E 1-, UI, !Il Ill'. ll UI¡ ! IU F3 ! í F'. ll. III. IU LI. F IU! ! l Ul l-l LI! ! LER, l- F, W eu: [W P P, IHU! B! U Emmiímmamiii¡imiiimmhmníiimmmhimmmbEmñwmwii; ññwmâiâmmgñmiññwigiññmr §gâãÊÊü@ÊHñÉÊÉÍHÍi@EÉɧ§aEEÊEEE! HÊE! !HWU~É TT! 1"wvgHHWÉ_q_¡. W Wgg ? mais f ' ' s b R k * mãe : :amem CVCFGIFO com NUÍÍO am 3 C OC . m¡ ÊÊÊÊÊ ~ e r 'EE J ' ° 1- “-'= ".§Í*-”* ! É -Roda Moinho Grito de Carnaval v: i L: E W x xa, ' Í mmiii »Nf r . ^' n Flu ¡u¡r¡¡¡¡¡°°“'§«7”›'9'°9, ' Dla x- . ezniíti ÍHWÉÊ “ , 'I' L_ XQQ mmmmmmMHmMmmmm$mw › W] Íímiññ JGHPO deãamba' / À @flw-Jam¡Elmrçp-citãlrwüehvitg--tz lavallunp Hill ¡ÃÉÊÊÍ , - Sábado avant¡ ; asplurnã ' _fffçàu (amam ~ pa¡ xx _ _ p _ y 1 ' . v _ K Qluiílr *Ê(': FÍEI! )IIÊIEIF1'__É_U: F uiélj-favhlrml-vãr ' ' ÊÊÀÊEÊ (jgã-"Qsâçék. 4GrQ0 de Carnaval 7 vw: Í ' . ' U'. u'. .. Wi -ni-w¡ -¡: '.¡; _â , . . r _vp Carmval (v: _ . __ ' ; lzf_llznlnlzilh| l|. lrku: r|mãt-nr _lzlnuuuarlgtlltlsh, ÍLÍ7Í, o "'« *'“ « . É _ e' . 1 5 . .id › o - ÔIVIITÍF “Rã-! Pllllhlâr 737,4' : Nlafàüálâfllvrlñ irmã¡ e. mamae Dra JÔ iii¡ às ' ^. "'"'“"ã'I: ~'u-1-. '¡› * x 'é' x* VJÉÍÍUIEüf-l! lÍIhIMnka-Thlrlük*'Íllãlglililcilillcrllnll " Í ' - . r n . -- 7, ' V? ” ¡Í- K¡ e 'I' 'ElI¡HLÊÊHÍíiêfílníllãlêñllwlrül? É ; . Eiíi Müwmww ~ ; « 77aí- -a ba * ~ . _ . __› 5 amou Pamzaiferémco T' - ' : eeemggzggnãarmamroas 216 'mm'"'*""'”'"'*'“3""' '*'"'"“""”'"'3° ¡Llííliiii . › . el . u¡ Í Ji ¡mmii Sábadod-ewàszzh ipi. ” EEMIE ' V [ [EMM ÍHEÍÉ . « , ,iiñü ÂÊÊEE "' ÊHWÊÊ a ~ e I 1›. L:«» anna omes -Emi¡-"* ~ . 3,555¡ e Rodadgísamba N EEUEÉ _ ! Uímii O melhor do Samba de Ranz e do Rock em Casa Branca. Emb-EEE , apob9ra grirmm¡ Convites e mesas limitadas lüllllllíll! Reservas: 8728-5735 - 3575-3183 restauranteabobora@gmaíl. com Restam-ame íêñlírãbíà iímmimBmiimiiimimmíemaaaaaaãâaaaaãaeaaaaaañm@¡¡ÉÉüÉiÉ¡¡imÉmÉ ÍHÍIÊ ÍIÍÍWÊÉÍIÊTWIÍNIÍITIEÍIÍEÍÍHIEÊIÍEÍÍIIÍÍÍÍÍÍFÍÉMIÍÍÉIEMÍÍÍÊÊÍIÍWWÍWIIFÍIIMIIHÍÍIIIÊWEÊIÍÊÍIEÍMIIIÊÉÉUÍÍÉWIÊ ÍIÍHÍTTÍIÍWWFÍWIÍEÍWIÍWIÍEÍDHÍWWÍÍIIÊVÍÍÉTÍIIÍÍWIÍIÍÍWIEÍ¡ÍIÍWIITÚIÍÍÍFIÍIHWIÍHÊBÍIÍEIEÍIIÍÍIIÍÍHÍIÍWM ííímmmnnmmmmmmnmn ¡ÊÉEEEEÍHÍÍWÊÉÉÍM 1 r . ããgããããââãããããâ. 4 à
 10. 10. Í s: J I l! [FIN-Í P. P. lilellli F'. 1-: 1-' l-il. M. 1'( ll! l- P P. l'. 1-_ l. . ll . -3 l. l'. l- ll ll! !Il i- _ lili | |l ! H1 1-. 1_ ill 1.1 I'll LI, !Il ! Ill FJ _l F'. il» ill: ill' 1-. F l_ l. . U-i l-l II". LI”. _ 'Ci '” “'77 'à _' '_' r vá' ' "" r F_ ' '””"'* ' "" i 7 ' 'ñ ~ l ñññíííüüñ, 1 . »s, x»_ E . ~« « 0- . 1 mmiesaman §mi¡am@_§ç masmsmweme emiiiom r gama¡ @maes essas Emiii mmnii iiííí amam¡ ímiññ WEEEW amami ñiüii mami¡ null! I Êã. ÉE@ÊH@@ÉiíÍ EQÉÉÊÊHHÊHÊÊEÊ Ê_ÍüHÉE¡imÍBUE§ iimmmmíl üiiasaaa saiam E2 E EEHUEMIQUJUUH _EEÉEHÍÍÍIIIÉÍ IÍÍHW ÍÍÉE Em . i inda--uamumwmssmouú HE! !! EFFEEEHÉFÊHHHEWEEHÉPEERÉEEWMHFFHFHHMU= n. --------. i_. “.o-. ”.“. i_*. '_. :ii¡ iimmm ~ . i ÉÍÍJMÊHUHÍEÊÉÊÉÚÍÍWWÊÊEÍÍHÍHÉÍÚHÊUUU! Em UIEMEMUUUIUEEEEEEEIÊEEÊÊÊÊÊÉÊÊÍHEH 'Çgííiííaasaa§anamm§_ _zmamaiamams íiimm JÍÍÊÍÍÉÊÍ Guiana-feira, 17 de Julho de 2013 -19246 aaaaãmaasy gmñññmomih gmmiímmmih mmmiiamagh gmmíiamhug Ki' “pneu do consumuo( Quartaâeira_ 17 de Julho de 2013 - 20116 mmmiae“¡¡ 'SEIÊÍüUÍÍEIIJÂAE-LüiêiíihiiifiíliñíüiàíinIiiitíãiilâliiíiiilíjâlllííüítíkiêlüãlàt hen; mim Emmmmiããããããâããümãããã t! _iÍ M Í É É ÊÊWÉFW ? ____s___w_u_, 1 gmmgimmpgiammmmmmmmwmei 1 ÉUWÍEWWHÍÍ mmmnmmwmmis Ímmiiüñüñv _ uma¡ da Emmua Mmmnam padmm marta-feira, 17 de Julho de 2013 WÊÉÉÊÊÉÉÊÉ______________________________________________ gÊ%Eãg@ÉgL@amMMhmmmmmw 1 ÚHWÍWWWÉWH ' ÍUHÊÉÉÍÍE E E É É Í Í É ÍL. yÍ É É. . É; . ggggmnimmam
 11. 11. 'Â' [FIN-Í P. P. Ulluk FÉ L_ l-x ll! ! LEX LW. ¡Í! l. . P. P. Il. L-w l_ MF! l'. I. l-. l'. L-l _l 1- l-. II llll ill Fla. . UI l-l Ill-JI'. UI¡ ! W F3 ! í F'. ll. III. IU L. . F _Í II_ Ul _l ['15 LER. l. - F. N_ M11 _I F P, IHU! S! U aims¡ñmañimimaamiimmumníiimmmnimmmpEmñwmmainmsmmisñmmmñmiñmmmimmmnn gññiiímmñmãimiiiiimíñmñi-amami mmmmnimiimnanmmmnm mmíii mau gia: : ,4§nmm@n5F __. _m_mmmn um . um ¡mmmmm 1! . na Emi? :nv T « im" *~ ¡ E Viu manage j+vl «4/ A . na mmiii g »JL . c. '. mu mmmn¡ _ um susana¡ W § as "ÍVÊ , _ I QE ÀWÍÊÊM ÊÊÊ WWWÉÉÊQW imãs' 'DH mnmf¡ tmn¡ “ . _ çgiàl ÍWÍÍÍÍÍÚ” ' an'- main-Jg ' i E¡ . W É. l. l : .. «V» um' ~ mmiism IÉEÍÉ sssmmmmümamrimm iimmmímmiñsmmmisss ímañimmmmim: iimiimmmianmmimmmiíñwmiinmm. _munuuwmüummmmmm ímiñññiwiíñíiiiiiñ ianimgnimi WEMEÍEÉEÊHWÍÉÍHEHÉÉEÍEÊHW mmmnmm Eimmmnin¡ üniimwñmí immiñmmn ãiiñmmwinnnmmn wmiñimmmsimsisnni ii ñmmmmmimmmmmimmm m ñiñmmmsñmssmmmi í ç _ 1mm1i-r= 9? ¡w. m M¡Í. %â. À = .-= A_. ›~«Hmm¡¡m -~-m~-mm¡m¡üm» àmníâãúeãsiêüêaúãu mnmÊÊÊÊÊÉÊâEʧ§%E'Egâââãããmãmmimããàãnâ-mmimmmmm ãfããâbããmããâããfãããfãããâãâãâüããrã: EEEÊ: Eâã%: ãã§E%ñEEã§@%â5Ê %ãEE%E . . , .~l _z 2 ¡. ._ _W_ - ' &= . , ,_* 1._ L _ala 5 . u_; . ÊHÊÉÉPÊHWHEEEEEF¡EÉEÉÉEEEH@EHÉÍEHÊÉHi? EEEHÉHEÊEÊÉÍÉÉÉÍHEEWWÊÉÉÉÉÊ1 Hul . ;;Ç' ÍÍÊEÊÍÍÍÚ ÉNÊHFMMÊHH_EÊÉMHHEÊÊÉHÊEÉÊEMÉHÉEREÊEEEWEWEÍÉÊWWÊFEEÕEEÊ_Í5W@EFEÊÉ. MWWÍÍWÍÍÉÍ: ÍÍÍÍÍÍEÉEÉÊÍÉÊÊEÍHÉÍÍW ÊÉWWWÍWWÍÍÍÍWWÉÊÍÍEÍU ÍÍÉWÍÍÍWÍ R 4._ Í_ gââãgâãââãããã ínnnnnnnmmnm mnmmmaamaaggu nm; ÍÍÇ°TÍnmnmn¡ HEÉÉÍVÉÊÍÍÉÉÉJAHEíÉIQYÊÉVEÍíI1NÉÊÍÍ _1 É¡Êñ. HÉÉÉÉÉH ZÚEWÍWHWÉWWWEÉ E É Éãüliñm _ÉEEEEE . . EEUÉÉÊEÍÍÉEEHWÉ Í 1 H J ) EÊHÉÍÉ ÊÉñW@ñWÍNÊi_nl. .Tl; , MEÊEÉHW HEEEEEE B' ÊUmÍMWWHÍÊW'IÍÍ. Ê; EMMHWMWÉENMEEUH, ÍU ÍHEÊEWEEEEEÊÊHÉVEH nmmímnmnmpmmmnu, :Ê É D #Egg mi¡ ímm É -. .__. _._ _ _Q É_, =u jmmüímnaüümig fámwusmmmmmnuummmmwü . .QEEQHEEÇEDEE. EÉ4,ñmEummnm@MQu5Mmam@m m4.nmEmmmmumD&; Eañ Mm¡¡¡Wi'üii¡iñ¡Wmññ cmmmEn@m¡nmE_§E:4mmmü¡nm _mnnimmmmmm MUHUMHMEHE _EÉÉHEEEEEEM , QQEHEEEÊEEM »WHÉHMÊMÉHM »amam r“” “mma ¡mmmv. m mmuum uma m&sàÉÊm ¡iWmW¡“ÊWÉWWWÍiÍHEWM¡m ÊEÍÊÍ Í Í WÊÊÊWÊHPHHÊÉÊHÊÍ 'ÊlI_. Í Íl WÍÍWWHNÉW, mÍWW~' . . Çlñ . .HÊÉ _WE _4ÍmÍ TWWHÊWÍÍÍIÍÍI ããããâããâââàã EQÍÉ
 12. 12. IÚIFÍF'ÃF. F.UI. JUÍÊ FH_ l-L-LÍU' LEX . il-IF. Í-&L-x l-. ÍM-H_ -J-. IIÀ-[FH-l-. Il lWlLÍH-. FN-. I-Í ? ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ¡¡ÊãÊFÊ¡Êüm“FH¡ Êiíñíü a_u. ~ a. _; w. u, »I . ._íí s ^- " 1 í. ,I_ A . . ñiiümãsàãágáãgâgãg ~ _ÉÊFÊHHE ñmmmmmmmggmgammzaa miimm L H. H _ a WPEFEHEJEIHE EÍEÍÍILÍNÍQL M¡ LRMÉ( «ÀÃQÍNMIÍÊH vs. . WímímÍÍWWÍEEEÍMHEHMIÊWMMEELEIDMMIÍHMHWÍDWEEMIWÍÍM _. IQEIIIIHUMWIIEEÉMEHMBÉWWiuinhmímmhhñmmmilmlmmmlllm nsããñiñãmiñãñüññiñíñmñJññiiÊÍWÊEÊEWEHEEEEEEHÊÊÊE HBEHMEWÉEÊEEEEEHEHWM ÉÉÉEEEUFÍEÉQEEEQEE aaa p_ Wiiil rwmwww%~*““”” ÍÍEÍÉÍÉIÉ : um IPETHDIUI É mmnmgmaiunu EHWEWÍHÉM _ JÍÉÉÍZ ÍHWHWEHHF *'“ »fa ›-Mg ÃEÉW __ w; .W ÍÍÉ ¡H, _ ~ V, ,__. p, ííh¡HÉ¡¡¡Eñi _ Wiñimwiüüüí_ i ÊÉHUWÉFWÊÊÍD u~»; ¡m¡¡mimmmm . -imñiiñ JIMEE nmmnnlmuw_ EÊ¡[ÍÉiW_Á. ., mm¡ ÊÍEQÍ JprA E nnimmâi 'ÊYÊTÍÉÉÊÊ MÍEÍ ÉÍÍÍÉÍÉEÍÍÍÍÊEÍÉÍÍHWÍÍÍÍ ÍÍÍÊÊEÊÊÍÊÉÉÊÊÊÊÉÊWMÍ ÍEÍÚÍÍÊÊÊÍÍHÍÉÍEÊÍEÉ EE HEEEÉE M H ííííüííímmiíííñímííw . aííü U , nmmmnmiimmnnmi E . EEEEEHIÍÍÍU Í mmm¡mm; ,_ É íñmííüü ¡. :HlEíÉEmmq ÉÍÉÉEEÊÉEÊÉ E MEEÊEEEQQE ÍÉÍÊÊÍÊÊ HUUEEEHÉH É E u-_Ê _EEUÍMIUMIMIH EHÍMUMMWMH muqmnmuüúu _mmimmmhmau *, - 1d_ , HHQEREÉHEM ; JÊWÊÊFE Ííimiñâñihú -g. ,l, ,_, __ ~~íÍEWWÉ as mmmgimmna. WÍIHEM_ um EWWUUÉEEEEHHHÍEEHE, P' E m Í ÍMMEUEEEEEHI . EÊÍHEHEHEÊHHW ÊEHW çiiüüími ííiñíííí E E E EEÉÊÉÊMÊEÉQ EEE ÉEEÉÍEEÊÍÍÍHÊÉÍÊHÍE minimum _ mmmñimmíiimm ; ii EQÉEEEEEEEHEA 2_ '“ mjmñiimwínimm Em › ÍÍ i. ME T . .J, _'Iii ihil , .n4, . _ WWW . ÉWWWHÍÍÍ HHHHHHPÊ#ÊÊEÊHHR@Í Í E M = _!_ EEE_ W É LJ Í Í É É É É mmimnmñ¡: *'. _ inííííímííãããsããànsmmíg ¡¡__ 3 J I x ãagaãgmnmminu É 1 E m É _U, @Én níínmgmnnni, I'm* . k', '*E%, ., ÊÉÊE HJÊ m, Havan¡ Wñüü ÉHÍÊJ *GÍÉÊWÍEÍÍEIEE É! l E mm" W? mmkamnnmalmmnüm ÉÉÉEEÉE E 5 E -nã ãâiügàê_ . M_, ,_ _ F num; A, F 1 E- , EEF v1u=1:a 1 E T , J“@: .-ümm, . ? ima. .mmÊmÊk§gâÊ: iméÍih§ÉhÊ: ” F. §. M'tgÍHÉnÉímñmm¡n 34%. .-. " q, 'a 'a sk ' v n» ~. A V , ,.. , aâãâãm%ãâãàããaãããêãâããfdàãmããüêêímêmãã 2 _§â5§ãEêÊããɧEÊÊ . . __ í _4 ^. -'~-va"_': s._ç'^r__ *. - _Miu_ , ~_; "_ , __, _'-4 _' -___ ~_' EI_ , ._, ,,_. _,¡ ããâããâêãiiññ gaÊÊÊÊEÊÊEEÊÉEÊHÊEEÉÊÊÊEÊ”ÊÊEã¡á: @ÊE“'ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ gmmakámÉÊÊÊÊÊHÊMuiuíüwügsããwüggígmuâãgma@Ê guããá E nã »ÍEÍÍWWWÉEÉWH mmm: &dWB¡¡EmEmüiiqWmmüiii'M¡ümmWE%WW mmmmnninimmm mm w. E gnmiízmímummuyeng . .msm llêillajiflllãâlêñwíblífn _all-ê 'llgoIlitíf-HEÃISEEÉFEEDEE . ms w NEÉEÉELEÉHM ? _m¡ aigimmmmmmuimmmmmammgnu , _ , 'm w. _ gggãgmgggngt 2. iimmigimmmmãmmniggiggngimmmiugm ÊÉEFÉÍ lJ%» *NT , _ ", , ", _,, ;_ç, ., _, ,¡v _ _ _›_ il, .u4 nnmagím ÉÊmÉÊÉ, , ¡_ @#ʧ§ÊÊgÉÉúEÊ&sÉnÉQ@ÊÊʧm1'Z çg 2 M *Êɧ@ñ@¡iüi_mmÊFEÉÊEm$. gqgmguEQÊEÊEEEBEEEEÊÍHÊÊWÊggg Êgmmhm. Éàà. ãwãâããEggEããgiâãügããüãáêãgwãããêâããââãt °. nm@ãÊ¡ÊÊÊâÊÊãã w, ›_: › a _ 'm“, í1 ; .m”1 *, m: h*_' . v , »ET~›, n;: _ nx: ii» ãÊaÊü§§MÊ&ml:5EÊm¡mái@ÊsÊusaãgãnãiãuÊÊEEÉàJñuÊÊÊEmÊEE§mE@Est ímümnâmiui¡imanswnsssmmnñmmnammssanaiammmnñmminmsiüímm _Í ímimmiimmÉiñmiiññmimmmmñüÍññihmmímmniimÊWEEÉWIWMMEÉÉWEWEÉWÍF imimmumumumvmmmmmmim1mmm¡immmnmmmmmmiimmmnuammmmmnsimimmwmwn ÊHIHÍ ãããüüm
 13. 13. ÊÉEEH EÍEWH 'ÉEÉHM ÍWMÍÍ ÊHÊÉÊ _ , a DQSOdOIInIQSpnyHumoI 00m r É ' "irregular w gama” relil ! J Í E nnmmmm1uu: ~% E -_E EEE um . .r Rsezgoa! $3P' › EU QUERO HHEEHMHE . . . Hill. _| _l. Vl&; E lr LI lljl. l-lll m1 ! Ill UI! , 11mm! Im ll”, I! H1 l ll! Lllumnllâ ll. . mu! !! L! ! I! HHIYWIQIIJIIÃHIL! .UI. MU Em' EEEEÉEÊEEEEEFFAEEÉÉÉÉEÉDÃÊEEEEEEEIEEEHEEEgÊÉEÊÊÊÊ sem wanna. . @EEE ÍMWÍEWÉHE HFÉH' ' 7@WÉFÉ@EÉE ÉÉEÊEEÉEB EHÉÉEEEHH 'ÊÊÊÊÊÊÊÊE . .anna *mmsmnsmmr _EEEH IEÉÉÊEEÊEE _ÉEEEÊ IEEÍHEEEEH uinmmn Immümhmmnr ÊÊÊÊÊÊ IÊEÊÊÊÊÊÊÊF 12°( _Lrl , u ¡ñmmíi I2 presentes exclusivos 'Hnimñüümn 7_ para eles c) para elas j_ A À _ ¡ÍIIÍÍÍÍHÍÍÊ UEM. .. , e EÊEÊÊÊ I e _ Ilnnían natura NÊNmQ I E. _-Eíññññ ummuum Swmwdua | ñgiããmgn I ÊÊÊÊÉÊÊÉ 3 A . , ; l L _N 1.'. . WWÍÍWHÍ¡ WÍÍÉWÊÍE . ” rÍmÍñamri-¡iãramsari ' WIÍÚÍÍÍÍÊÍÍÍIÍ_ ÇÀÚJI. .. HÚ . .Í~ WWW ' MÍÉÉEHÉE [WWW -' V HÍEÍWÍÍÍÍWH WMÍE - E mamona @Eb 'E ÊEÊÉÊÊH É* IÍSÉÊIEÍIÊ numa¡ u nessa: WWW” É ÊFÊÊHE É W Ê W EW E E 5 D, E É É Í unmmmnmnaunnumnmÍlnm7n¡ànmaaa¡¡s inannniinnnnigãsmnãsn dnwmmnwgaumuguñ n ¡ É nm nnannnsñsasãaa innmnnnnnmmnn mannnannmmnnmmn "í. fLf7* ÍÉ ÍÍWEEÉÍ mnnm E Lí1,; ÀS4 aasnnassaasasu, ,:lsr; ,.__ : ananás:
 14. 14. ElFtF'-'. F.F. l!¡l! lkFtL-: t-»FLIULEXÍHÍ! IÍ. F.HIIntFrIUM_EIJHIlPIHH-l-. IIlllltlllit-. Ull-lglifllit! IWFÍHÊFÉIIII-llm. . «MLIUIE , ,JUN ? EÊÊÊãdêãããgãããããfiêâããüít? 'PnEWMHWÊÉTEPÊÉÊÉÊÊÊÊDn t e * tram n. . _u_ um' . ..¡. !.. .. n n _ * nzLJÍL- n: .em. r. .., .. ' “' -r›" '1.'. .n . . m_ . . E aaressrnzr s“rÊÊÊ“Ê; e§ÉaÉ*ÊÊâ“Êsüããââ ~~s Ê a*“ EEE en qnnnpnnnanna EFE¡EEÊEÊÉÉÊEÊÊÉMÉÊÉÊÊHEEHHEEoHEmmmH rgunnunaun . nnmnun¡mtnninnnnnninunmnuumnmnaun! numaannuniinnnmnnimmnnnimnnu . nnmnnnnntnnnnumnnssnassnaamnarammnnnmhnamnnlnnnnunnnlnnnnnmmnn . Enasasssasnsnsmñnsnmnmsnímmnmranmnamasnamanesaasnusâannsnnmnnr nnmnimnnín "” *WW* 2 v= ~-a 77-_ríniinnnnnniimmimnmnnn anmnnnuuin . nmnnunnuníiauminnmnuu rmnmssnsnas ç nmssnssnnnasmminiümnn eüíññiñiiiñ *ZWWE¡¡¡WmWE¡ÍEWÊñEEñmí “ñíwiíüíiíir _. wnns¡ñnnnnííimn¡n¡m@n¡ n ninnnin~ r«nnmn§nnnnnn¡ñmn¡u¡mmnr _mn @amassar : nmaannannniimmmnnmnnr mnmnnnnníni . :nmiinnnnnniimmiminnnu xnnnnunuunnq. . , M . unminnnuuunzmminnmnnn _EEÚUEHEEÉUEÍWE › ÊJMÉEUÉKHHEEÉWEÍHKWMIM . sannmnsssniaamminw-~~w rgsnnsnnnmnsnaiaimnan ; ananmnninnnimnmnnn _anhnunannibmmñnwmnaa , mnnnmnuiãmnnnnmin _ÊFEEHEÊEEÍEWÊEFEEFHQ . nnn¡¡nn¡¡nnimn¡§m__, _W M _ . rW¡¡iimmm¡¡Í¡W¡i¡@íÍI ¡nnnnnnnmn¡¡mnmunu« ' - 'mmnnnnnnnninnanimmnr ÍEmUE¡HÍHWÍI¡ÍWWÚUHEHMMHHHMMEMHMWHWHUMHHHÍÍWÉÍWHWÍWEEÍMHÍÊÍWWÍE : innnnnnnnnniii iunnnanmnnumnnnumnnnnmaaaummnüum mnanmnmiiunnnu mní¡nmn. mnñn_m¡iu mn¡ mmimmnammnnmnnnnnninn mmninn . mniinmíiimnñi EIÉtWEV/ BÊWLQHW' nto. -= ǧFÍIE§Q , _ _ . ern=1e~. m'eaa: ›'¡ “ “aroma 'and Enhknnsaalnínmniimnminiinnínínín¡ nnmanünnu mznm naun nunes nuuuunnmnà. Enmnnzmmamnwmnaeammnnaannn nnmnifmmmãâggacnãnzñmgagma nuunnnmmnnnnnnanninnnninmnínninnmmnnnnír tw n . àuaâgluuàasaanmnnimniaunnnmnnnnnnnnnunnnnnmununlnnmngnnn na= Ê¡Ê“¡§““$5Ê“§Ê@ÉÉã%*““§“â৓§ÊÊ““@““ÉSÊHÊÊÊEHEEEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ e . v '. .-" «Qu 0.* m';5-›. '.ev”-_ . '-'~. '. 'Â. ^.. .-. “", ~ ~. ' "Í . ^'. ~.7 Í! ..›__Í. n.. _ : É:HÊÊÉÊÊEâ&EnE@3§maÊÊãsÊüsmguzkãíãggmgmgmz~2nʧ§¡n¡nn. nnHnnr ç 2 anauannqpnianmmanuunpnumnnnnunnunugnnnnnmmmnnnnnminiEínmnnimr I . ..~ _l_, _¡_¡ , _1K _. __| ._ _ V. ~_É__V. ›cn. .: ,. V.'. t_ lnn. '¡. ní_. t f: nnniiamuammameawümuannwmünz ramnmunninnmnnnuninmnisrnnmsaia: assinar íümíiü nümnnmnmiw nmmsminsn mawünmnnnnm nnníaaniai BMÍÍÍÍWEEEEÉHM gggãgammãgmnnmnnsg rnsniimaggâaiâgmâiman Êaggnmasa n, iÊ; on FÊÊEÊÉÊ __, . L4" 'jns ' n”- 'JT "tn n¡ 'l "É 7. r. I . ›_»< l , u nnnaÊãmühñãgãgâããígüããhmgâgsmmâmâmnmãggêdngiâ? ámmâãmlhdgwniaânnnnar nnnn§amBH H nnw“ñ m. nnn a. n. . na P . ~ nr: _mansa nnnuannnnunar Éumimmnúâgãgêââãhâãxggnaaa ÊÊÊÊÊÊÉÊÊügêãàênúaâghninmn ziniinímnnnín ã#EgngggngmgngnmiggmggggunInngggnnngnngnggnggnmnuggm uxnmnngg nilíÍ* . gfiwívñí ' : - um '›: <~ 'L*~Ê. A-'. V.. _v~: », ~'. ° rV-r: '~; v.; -> , a n-. uv §n@ãÊ? mEÊE$ʧ§ãããaÍ= amee§Ê§ã§u¡mÊÊÊàãÊnEsmu sãâíâaaa Ê' 7 . nãñ wnsehámnnsasnuaaamanns¡seusgmasmmmgumsnnnnuanmamu ; ;_. ;.sr nnminmmnmmummgnmuuwmmmxaeasngnàmnnwgmrY K__aaammnínmnnníninnnmiinin ÊÊWÊÉWWHMHWWIWENÉHMWNNMÊHEÊÉÊWÉWÉWn. E,, ,MH nammninmnnmnnaníannsnír nnnamnnnnimnnnnnnnnnnnnnmnnnnmmiinnmnmannnninnmmnanmnnnnnninimmwmar
 15. 15. , . Y Vi t -' 'u' n 8?' Meu deus. o que tá acontecendo com a internet da -nàndigaoi hoje? Não consigo nem ouvir minha músicas da lady gaga. sàLittleMonsterlndignado ; '-'Í: -'I"JLÍ. 'I-'y U1 É" : w Diga Oi! -I›'--I: tt_; ;nr_nn 'nn g_ ¡ õYagoVnctor_ Yago. ficar sem ouvir »Mother Monster não dá, ne? Diz ai: como está sua conexão agora? ' '33 V390 VÍCÍOI' *V113 ! :|'I'n"-'«n':1n: '_n. ' ? rt ¡ É @digam Ainda estou num Bad Romance aqui com essa intemel. Parou de cair mas tá lenta demais. w -UII Gin-Inn 2531!¡ . _- üYagovnctor_ Yago. já tentou reiniciar o modem? Só não vale ficar de poker face. hein? n' V390 VÍCÍOT n. Y.-1-a-3'n. "n: :t_r j? ! in t . @digam . na reiniciei, ja troquei o cabo do Telephone. Nada deu certo. HELP f” Diga O" ~Iv'ín-: ).1I' mr. 5 , üYagovictor_ Just u and i. Yago. faz assim: pode informar por DM nome e CPF do titular. n** O¡ e tel pra contato? Vetifncaremos sua conexão. ' Ya Wctor u veto : :cn g0 11__I: n r I . @digaoi Mando sim. Obrigado pela atenção. Appiause para vocês. um. ? Diga ÓÍI *-', '*n'_i: c;. =nru PíItn 3, . üYagoVictor_ Opa. Yago. A gente faz de tudo pra manter esse Loveüanne vivo <3
 16. 16. "Í Í . PAUL IEL-AIM. _L . IiIIHlHHIlLF, II. LlHLI. lklllillllhllll_ l! l,lkll_llkl. ul. llllllll, l, Ulk Ill_ I! Illllllll¡ . I.FIl1Il. .U. lllHl! |.l! !l| I FIIIHILEIWEHIUUlJI U eí“i“¡“ AââêããâêzâaíiâgââaâüãgzãziiatEiaâãêãíââãtâãgzãzgazãñâãü ~ . 2,1' l " *! íI! ,.14Í"-- ! _._'. .1.. . '_, ._ *f Emi? ? zãâããããããããmãwêiãât_ _zaga Ê: aFt§“E~~ _um_ _ . .__1 _, ¡_¡_ _. É 'u_~. , i. M _ gmmaxm Eiãimiliáãjgbâü'§EÍWMml¡§HHEEEHEEMHHaS: EEmWE@EEagf*“É”gggíãlgââêããâããíãããtdãâããêã ãíãñs-íñãímññiâañm. ° L4 r s- ? Pñmimamszásgaagsmsãam gñummmWÉHÊHWHEMEBHEü? PFÊÉEi@@ÍHãEEEEEEñ@. E @FH E É É ã ÍÍÊÍÊÍÍÊÊEÊÉÍÊÉÉÊÊÊÊÉÊWMÍÊÍÍÍÍ Í Í ÉVETEV-'Iã _EIIM immmãm L. .. n A o. íwmimmm ñmimiiímíEmiiinmmiminnmíimi jim W¡ÍÍEWEEEFEÊEELÉÊEÉEEEEÊÍÊEFHÍÉIEW : umtmnmmmwiiümiñmmwiimmiiimimmmimñuüum ÊEWEWÉHENSÉF Em E _pg ¡Ím¡ÊHÉ7u“ @mma . Eñããñâiiiíí W É EH "ÍVÊ if_ ÉÉWEÉWÊE »Ep ÍWÍW m_ ããâ Í¡ _il ü¡iÉ¡¡EE¡EEEEE. ã% : 1 miiii im . . 5 u4r* E ; íñimñíiñi É E É mmnmmmmmnmn _EEUEEEEEME ÍHEHEHEÊHHM ÉÊÍÊQEWU_ ii _. ?P "” nuummmpümpmm. *À* iã! êEE§EE“ÉEÉʧ as . u! , 7» '- "-. ',. . . .. ›. M' *Em ' l , . É; asssvãñ@mmxgxoaamazwxgggãrwñ¡Heli ; gmrõifêêíizunnultgmmzxtxoragmwmaã' gmmaçamnmnmummmmnñmmmmsmsam amuimmsmmmmmümmmmammmühm mmEHEWWEãE§mã§Ei¡¡Eimiihuü1!HWEEHEEHHEMNÉQMUUEWWHUEE mmmiimwm 'm; m_h¡iwmmmü¡¡¡¡ mmíiinmmrmmm mmusimmmism ammíimmiiimmimiiiimmmmsiiiE im§H§mmH¡mmm. miH¡Ewm¡ü¡ . . . É . üEÉEñ$WÊñR '. %- “WXT ÍÊF Ê. -_E - E FWF¡" . 'KÉÉ' ! JE ; '_, A qu Wii Wm* qm 7A“0jyw ; g ; .u 2. . Jã; n . _4 N X : ammagmtmç-mj. aan-any ¡ÊÊÍ auiuâamcaama¡cñnüñãamganpzmugm; 4mm; ÊÍWÍNWWWHH RMÍEÍHMWÍÍÉÉÊÉM ÍEÊEJMMMHÉDÊÊÊÊÚÉWÊMÍÍÍWHW EMWÍÍMWÊÊÊÊÊÊRÊÉÍUWWÍÚÊEÊÍÍ ÚÚÍEÍHÊÚÍEÚUUÊÉQÍEWMÉÊHE ' ÍHÚÍÊWEHWIÉW Wfüüümüuuiimíiij ÍÍÍHWÚÉÉHÍWÍUÍÍWHUÉHE m&'TwI*_*-A . . nã, . ,.. -.. -,. i7. 1,. .iii . 17,. _ai_ IÉÃÊQ e "ÊFÊFÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDÀÊÊÊÂÊ ÊÊÊÊÊÊÉM ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊEÂÊÊÊÊÊÊÊÊ ' ÍÍÊIÍWWÊUÊÉÉÍWÍIÉD. MIÍFFÚÊÊ ñÊãñ@ÊÊiÊñÊHÊʧÍÊWÊÊ¡íK« ÍÍWÊÍWWÍWÉWWÍÍHWÊÍÍWRÍÉEHÍÉ_ mÍ¡ÍWñ¡_mmÍm__Í¡WÊWE¡¡ ÍÍWÍWWWÉWÍWWÍÍÍÚÍÚWWÍWEWÉÍilÍWÍÍÍWÊÍÉÍÊWWÍÍ E @Ê E É I 4 : M iíñíimiiñiiñiiíHííimñiüniíñlimi iími'EEÊÍEÚÊHÍÍHÊÉÍÊUÍEEÍÊEUEEÉ IÉÉÉEEÊEHWÊÉHÍMUMMWMU Í I E Í E Í E Iiiímiiíñíâiiiiííüm Eñãã Eñiiíããíâñmmññsp ÍÊIIIÊHÍÚEEÍÍ EIEÉÊEÊÊÂÉHEEEÊÊÉÉMEÃÉHÊÊHHãmã É Í É É É ñɧWÍWÍÍÍÍWÍÍÍg. E -E Q WWÍÍEEEE- si? :É ii¡ ÊWEÉEÊEEE ÍÊEHEIWIÍÊ_ EMÍIUEÍIH HE ElmEI§íñÊÊ. ;_. _ ãii . gmmmm ÍEÉEQQÊÍ ii E É Í Í__; ._E, .,. .1. ! ã!EâãÉâ§ã”“
 17. 17. ;Í l! [Ft P”. P. P. Ill llll Fl. l_ l-i L. : l! LEX LW. ¡Í! l'. P. . P. Í-l (Fi l_ l! , Fl. l. . I. l. . l'. LUI _l 1- l. . ! I [ill lll l. . l-. ll ! Il Ill'. l', IJIl ! W Fl ! l F'. ll. III. IU l. .. F IU! ll_ ll Ill LI! ! ! ll L- EEmiEWmmami¡iiaiiimühmníiimmmhimmmbinñwmmñinmiimiúimmmñmñ jññiimmmñmñiñíiiiiüiiiiizmmimiimmñmummmñmmnimiiüugmwmmñmi MUi: Emmmummmmmmnimmnnunimimmmiimmmiiniirrw s «rgin rúwir Wi" IPHONE VS GALAXY 6 l¡ W n. ñ í U! E¡ f¡ Il I u . v, WHERE ¡FIEÍÍ i . g p _W 3.313,3 "ÍTÍÊ F [Í l¡ É : É ss iss l "A35 *WE Ia l _HE pq Í EE mg “ Élfi ¡l! 7 lili m¡ l ' WE and¡ . e alii_ : ÍÉÉÊÊ " e a Éãisá? ? íñiíñ ; 'ns / *'/ / Essas sssss “ / Il. i . l mmmimííi: -________ mmmmi 934m1¡ IÍÍÍÊÍÍÍL! CtiiiidIiiuI'^'-' ¡iiigillgllg 'E : lífvlüeliléiíâls il saum: IÍlÍFÍÍIÍ mgmmm _1 giiíi-: uilàls ¡Wiñm l um. :num-ei _i_ *r : insira-Qi l Óigliíli -iççigglghlgtt-lr'qfrrtlÊ* ! Àãitlt-Iuhllel-ñ? IOM O “ *Ms EÍREH D p «VÍV mimar t: :lut-lüelelslízls murais Égswn ~ ÊÊÊÊF . llil__ -~›. ; . .null : mim p¡ il ligar: :?Emillia-rumoualsu-! uellç-zla@! lki mig¡ Emmim r. 'ul Fifàç__ _ç_g Eñílü lllllllllnlll *e , ea _. __ Heim. . : ÍÊFÍEIIHÍÕÍÍ-Íl* 11;_. «,›lg› yiuàtunhlgcrne ummii¡ i2** _íris ÀÊÊÊÉÊ _. rt- . ~ "4._. wmmmms'. til» -s _ . ll___ . _ b4s e u A i›¡ ÊÊÊÊÊ ______ __l%'%"âg§l _í ______________ _ÊÊÉÊÊ ÍIÍÍWÍÉÍIÍÍWÍNHÍIÍÍIIÊHWÊIÊIÍÊÍÍÊÍÉÊÍÍÍÍÍWYÍJÍÍÍWW¡ml¡WWWÍTÍÍHÍÊÉÍÍÍEÊÊNIÍWMUIÊÍÍTUÍÉWIÊÉIÍÍl¡ ÍHÊWÍÍÍWITWÍIÍIÍEÍWITÍWIÍEÍIÍWÍWÍTÍIÍÍWÍÍTÍIIÍÍWIÍIÍÍWIEÍEÍIÍÍÍÍHÍÍÍÍÍIÍIHWIÍWÍBÍÍÍEIBÍIIÍÍÍÍÍHÍÍÍWMÊÍIÍH
 18. 18. v _ ssseslm miiiímmnwmmamui ñmuummmimiumusíammmamm MÉÍÊÉWWWÍHEÉÊÊÉÊÊÉ ¡Í¡ÉÉÉEWHÍim@mñN"' ÊHÊÉEMEHHHFHHÊHHHH ' ¡mwmm¡¡mmw"'__, _~«~s ÉHEEEEEEQEEEQEEEEE EÚEIWWMV vç IUÍÍÍUUUHÊÍÉEÉMÍÍM EÚHUEHF W EMUIIMMMHHMIIIUIEUs_HHÉ¡Éí “ MWÉEÉÊEEEÊÊEEEQEEÉÉEÉÉÊÉHW V EESFÉÊÊBEEÊE; EEÍSEHEÉÉÚEEE Wt'i, ¡mmdL. _üEmsL_4wh§m_m ÉHEME * oiii¡ñmmñimiiimiimmmümmmmi ¡sssssssss V ÍHEHÊÊEMWÉÍEEEEÊ' v_ . _r ____________ __ _____- . x - " _tàài IQHAILJIMJLEÀH! 151515151442415 . d ! ÊEÊÉEEãÉÊãEã§ÉÊÊEÊÉE! É~v isesss
 19. 19. ilmmnmmmu LÉEEEÉWE É ÉEEÉN É ÊÊÊÍÊÊEÉEÍÍE 'ÊVÊIÊÊXÊÍÉÉÊVÊÊÍÍÉ 'É mmãmmmiiàs mmimmmiim ÊÊÊÊÊÉHÉHÊEEÉ Ç° A @ÍÚEMMW ÊHÊUHHWIM _ÊWHEÉÉMEE ii. E Ê ii H1 ___ME ÊWÍÍÊNMMÊÊ e: E M W É É É Ml l ÉUÍWWWÍÍ ÍHÍÍHHEI %REÉEEmÍÊ 7 É IA. r ÍEÍÉWER ÍEHMÊWF ÍEÉWÉHE -ÍUÉÉWHE . .ÉEHÍMHWMIM ÊÉWEEEEÉÉEÊ . ÉÉWÊÉEÉÉFÊF . úüãüãããüãññ Eis Emis . HHWÊÊÊÊHWUH E n E E _; sM «asma gmÊ; mimmmJnE%m%? ãmms¡ I m E É H7” à. . . ã_ = -Êu íâàç¡ L '. 6¡*Y . '@L . w *ñÊm¡d§@#dÍE§g. i @íümmnmm ? ÍÉÍÍÍHWWÍÍ mí I. : i 'mummmm¡mmm¡¡~ 4_ ssmnnnmnznmmni ; mminmnmmmmml sssasmaamass 'H ill¡ "i3 si. Í % 1n_, n.sw_ Junlmmmlm ¡1mnnnmmmn *: s:sssssssm: ss' ohzmnsmnnãmmmnm inmnã ñíãíí nasal É'Ís , ç. ãmmimsmn “-dim A A e É nagw_ , HEEIEE A %a r s s r . ;L__; -n -Í . .~ ! EMEB passava ¡m¡mms. mmragmma. nmummmmimãñms WUU¡¡iH@Hi§E. *Hl usam_ AÊEWÉEBWMFEBHEÉEE _ms mmmmmiimmmnmmmmmm “swf , ãããlditãl riiüjãã i_<a¡s ml ! M E; E .3i_ gñmp/ íüñíimã' 'msirjg J _sima mimíiümñ ¡L'§üH¡¡lRmEH¡F wmmímmmiimm. “EEÉEEHEUEV - MñE§E%üüüEL : :mmmmms -42 m m m ll na Ê rm _fs s @msm 4EEEL mmEE; m mÊ㧧§üÊmmmmÉ¡¡mmmpmmEmmmÊmÊ . __ . W E E E E iii H É H *amimnmig mñmlannnmng õimíimmmng snmiimmíis íñmiímmmil mmmllmmim íñsiñm @EEE . ME EEHHEE mlnmmr BÉÊEEE @musas RFFÊHE mmimmr mmimmv mhimmr müiiss EÊHMÊEE_ [il . I A , .Ê _ ~ . _ 7 #à 7. E_2_HMi@EEEE. ñHHE E . WHÊWEFWFWWWWW í . ¡ÊÍÍÍTÍIÍÍÍNÉKÍÉVÍV r WE¡ WÍI_ ÊDMEMEEEEMIEEÉ É É Í E É E . É a l ' Í¡ El HE É impãâs EEE nuns W E _ W EÊUÍÍWW ÚWMÍÍWW k k . É E E ís IEU1 üñííímiímmlüã Éiaff-'*ãüíüE QÉEÉEEEÊ : ..¡i¡mm¡sim . iismmiiim /4 H _EÍEEEÉEÉV : Ui . A *ñsmmñisr , anime É upar M -i*›-E@mm-. mmmDm§mmmmmn@v , .. I EDEEEMEMRi¡W¡MWH@Emü@ãE$§ÉW HÍMMHHMÊEMHHEIMMMKEEEEEQEEMQQEEEMMHM unmmmmvimanmgmmmmñ . 'iüíÉññíEñÉ¡HUH . añmmmmã gmmamsñmmaemmmsmñnñimñmññmmn ññmmmñm_amssmswñmhnnmmmssnññmumñsmsv mmmñsmmsmnammmmmñmmmmmuunñmmunmmr @HM _ ›_V q_p _“! ›Ã _ _ pw ÊÊÊÊEÊEEE¡Êããêããêíft-Êãüêíltãlãââãêãããíàüêl ããââããâüãilããí ÊEEEEEEEEÍÉEEÍ Í¡ Ê¡ Ii @V V dñ DE 1 E mmãmñzgm 'E ÉÊÉHÊÍEEEÉÉHHÊE E E IÍEEÉÊIÍE FH É mmmgmmmmmummümqm EEUEÉWEÉÊEÉWEWE @ss s mñññmmí ME msññsaã Ego Em uma mn mmmimg um, p¡m É É É li_ Is. ammmm¡ iÍ@@uÊÉÊHã§Mm, _JÍMEHHEEEÍWWW nmvwmminmumnmm E _W“~- . ;¡_ Ea? @Ê u EEE. ÊE HWEEMHU : pñ _Ê IWUM _W _W EUWÉ EH ÍW ÊÊ EÍUWW ãñãiü WE É
 20. 20. ,PEI [ÍI : WI m _ e _u u¡ . r . ^ . o . . z . m. * "jm ¡Úr-¡K-_Illnggggqgllf-: g-P-_p _pI-_uT-¡---_-__ A QÍLÍQBRwllM E9111¡ EMBMÀGEM A_ ~ ~~ ? '45 ç . ~ _ ç Tnanquilo, .temzar . . - nnaiumazsemanamínda @JF . - . z'_'*'wg§¡ U V I _ J l, ... x -. . , . v *' x , * ' ' : IÍKÀ COMO DEVERIAM SER ÉÉ “ . EEIÍ5-*'¡'¡I= °«ÍI: .'ÊEÍFI '_ A _ _ f¡ _. uma . .nzcñzzaamzmmaxaa . dh ar=1 _a_¡= r.= ¡ amada _ãámímààíãxvaíamâ
 21. 21. _ . = ' umnmmmu vmmüiermwmmuwwwm r üaamñmr Éi¡. i; Ç'; _, éammwmwH%& I QÊÊÊEÊÊ emitia: “ * * * *a *to : 8;Ltq: í5ãc3°aã°; ?àê§af§5ai , z' mirim rir ¡ÍÉEÊEE N t "ny ¡f! u** f' 'y u: Í' 'HH' V' ~ doem cotamentodasbatatas Assim / ÉÉEmE-H" Ímiinm NJ" N "U i 'u' ' ""' y v i oarajplfdaapresemraformaeo ' z/ ¡ÍEWÍÍE . -. . , , Inlwnlmagz-¡nzwmra--zuundin-r! ncízniarhmxtrazrer'Hfirrzrlü-; ev- l Saw, nãompomowmanm / / sem o air' e í . a _ z “ “bmw Z : ' - í u i a “ E e « i; / ”"°m9”m9W imhümmc . W' ¡ ¡ "*» _ ~ ¡ Hlmwdür Eñimmmu . W , ¡ né? ÉÉÉEWEH mi / ,»WN, 3 EEÉEBWE . . ' - , i) ' a i 5 ÊÊÊÊÊÊE *E%“ ' i . m ? “"W““ E P* E imummmn “ Eowewmm x ' TXX Todas btatash"dolataã EEE-Wim¡ : Eâsmmwmmmm “vñ ea . ea WSPW giühmüññ “E Ermmmmmwm , p? mF? m%? wWñ5 iüñañññ É kntEÍr°Wach$raJtémê _ r “as, rageiseque : meio ci. E _Émiiñ i7¡ ' É eduranteotranspofte. ;fun-l _' ' ' emoanvo: valcomp: : É “ÚWWWLVÍÍ «E - É osobe-caixa-desce-carxa q um pacãaego mem Ê _uimmia JE poderia quebrar todas elas. e ; ãgríêdom E T ¡Hasnãoioardopacoteesíá _- z as a . Sm as; ¡EÍEÍÍÍÍÍLÉÍ ; mÉ: uwmmmmwm z' Wemw iñummün i_mM§ i '”““ mnimmme WWÍÍWFÉÉN . _ . W. mllilmli¡ ' ¡ÉÊEÍÉW IEEÊEÍF a É¡ -aaaz 'Batatas chips Fritas industrializadas : Ea: EWMÍÍ_ díñññii¡ aiñíiüm: íEE,5E 5 *ig* E . k _ / X x_ _ , xx i _ A 11mm de negar a r x¡ ¡gi. w'. ^*_ São 3 Fábrlcas no País e 45 produtores a J ¡/ / , , fornecendo 500 toneladas de batata por dlal ímmmimiímí mam ââÉ; ~A. - t' / É! IJ ÊEUÊHEEHIH É! Depois de selecionadas e lavadas, pasar por avaliação no iaboratorio e entram na linha de produção E¡ ; QQ . ..uh , 985 ctz/ Ê_ m Í 1 m3 514;¡ 2012 - E! ! EE¡ É¡ 'É AI descasca, esquenta, fatia, ima, tempere, embala 73.33 e começa me caminho que você acabou de ver. "*~ li. Í! ! ÍE E Í] ÊÍEEEÊÊÍTEEIÉÊÊHÉEEÊ ii i1¡ mnmmmmnnm _ümmmiíiím íííñüü. E2232 E! ÊÍ
 22. 22. EMMFHMMMHHBMHMMHH! HMHMHDHHUHHPHMMMMHMMWMMMHHEMMMHPMHMMMMPHWMMP Íi _ WÊÊÊMiiiíiíiíííñ¡içiâigêililíiillfízhfiiiñmbiiíñ[VHMÊÍÍÍEÊIÍÃÍÉÉÍÍÍÍÍEEIYÊWÉEHWÊHÉ i, Hi iu * r i ' _J ñ; . “ i. F_›, :'. -_ V. "i yüñujuzm' 'hj F É r. - rírír * r . o nmmaàaañasm ea üñamEhH¡ÚjñH ÚHWÍWMWÉWÊWIIÍ mmmmmmmñmumm íiñingin Tlñãlãíhdãfvíñfê-imrlztín_ÊIQVTÉVÊNSWcI_MÊHÉdFEVÍIÊÊYÊ_ liíâ gmninmnm H EEE n ÊÊÊÊÊVÊNÊVÉÊÉYÊÉ um ÊVÉÉW
 23. 23. asanmasmmmmnmmmammsmxseaswrinmmmsmmmmmamsa MHÊÉEÉEÉÉEÉÊEÍEÊÉÍEÍEEHHEÍÉÉÍÉEUÉÉÍHEÊÊÍMW pñmigsãiüñííiiLãsiíiisniññisüinnsiiñiiiñui MEPEIEEEIÍÍEÉEJÊEÉEEÉÊÍEEEFEDFFPÍÉÉE. ÕEDEÉ _smp_semmnermmgesmsEmsmsssaummmmsmmummnmas_ , _e QEiWNHEEEEEENÊEEHEEWWEÉEÍEEEÍEEE Í. ., p,. .EÍHÊEWEÊEEWÊÊÍQÍÍÍÍÍÊÍÍÍÊÊÍÊEÊÍ MÍÍÍÍEEÊÍÉLIÊÍIÉÉEÉEFÉÊÉÊÊIIÍÉWEÊWÊEÊÍÍÚMEÉÍÉ F F t¡ iiííiiíãiiiiíiíñ ÉÉÉÉEEÊÉ! Íü É Í Í ÉÍÍÍF ÍÍÊ É Í ' ÊÉÉÉÉ . ÊEEÉÉEHÉEÉÉHMÊ zmgmmñmmm. É às @ma ÍÉÍÍMUMÍÍ . _se: ms¡m¡wammme¡mmsmmm __ asmmemmmmmmmmwmmmmme o EMEEEWÉEUEHHEEEFEI _: ..IÉE¡i¡EñÍEã¡¡ÉiÊE¡ _. EIEHí n . ,_í: .I_lã_ E É EÉ. E _memmsamrmuesuxsmrsaeamsmsmssmwmssmemmewsemii em mmimlssmmimmmummmmísmsmísübmimmmíiriiñmmsswíí EEÉ mmmeiip mH. LEKMEEWEñEEWEE_¡¡ñE , , MWÉ uma. WWMJWWMEEWEEEEHÉÉ, EJÉEFUHEIEEÉÍÍ gi! mma. nmasunmsumssssmssaaimmmmam . . i, i i @UE wii, ümmemwumgmümmmmisâwmsímnsmmmmamwaemmmümmm uma mam mnueamnanammseemmmenai e , usem _ii li; ÉUDUÉEÍHMEÊHÉÊÍQDÊÉÍIÉÍÍÍEEÍMHBWÉÉEBIE a “mamae _nsaamaawwa Lnmmsimí an_ u ami _u 3 . i . c_ . r. ea. :_J_. ___, _ mananuâãgm¡ tam_ It. ..i. i »ÍA . es, ., Êr. _, __. I . .i , ._ _, , . mEmsEEasmmasmmsmammñeumsamamñn , ,i . _uumüsmm uma _mmmmssmmaessegazn a, mesmas¡ ; t. mm@mmm@. ., : mam _m¡p¡wsm¡smsmwaaamsas. mesmas¡ ; _,_mmmmmes, _ . _E¡E _H m wmmmmññmsw H@ÊEãWmÊiHHE. ,, : awmm¡mm, a, mmm nu_ mmHimnu¡msF, .__ _ mmmsa; aW¡ñmmEEEUi , .mul um , c,smmuuwnimm¡¡s ÊÊ¡HiÇ. uR¡p§ÉEÉI§. . , _m§I mhz! !mvwi¡m5¡B¡i¡I¡ñH4a¡§ñ¡¡m , .¡mm@@nmmmmmmíEsmm aamamenmmmmammsuummsenemsmmsm___nimwmaememsmsseew nhimüüíüiñdüíüña. MEÊUÉMEEEÉÉEÉFEEHDEÉEEEEEEEEÉEMH MFEEELWHÉEEEREHHJIÉÊHJEÉERWÉEÉ_IHUEÊÉEBMÚHHHHÍHEI _is_Eniiiimãíüsszmsñíxiishsãümairiiiipammnñiiiiüm _smm: ma¡¡mga¡, .aaissmwmwsumseaMmniuiisseiemmispaz _emmmm¡mmmm@m__ _mme›. ammmmmam_msmmmmmmmmame_enem aemumrmmmmram_aW. mammamwsmwwsznmanainssurzmaiissn pmisâms ¡: ¡mirFR ÍEEILÉEEÍÍÉÊEPÍÊÍÍÍÉEEÍEÊÊWÍÊEÊI pmsemaw. mman¡mans¡Hsa: wmsuaamsmmsmmemmmmmmnmmammm wa-, mmxmmmasmma. .mms_: misnmaeswmmrmmmmmmeeawmampm pma. uawm¡¡ aims _MEME mmmmwswmmwemmmeeemwmeeeemeu ua¡_¡§ã. ií. Ei¡sE5¡sHH_imñsisiãmíiñímmümmmsmmmmmmm _Baguim EEMÊü§ÉMúN§FÉrIMEUÉEEHEEÉKEEEÉEEEHEÉEEEDH _¡meemm-mmmsmmeuumw, jammEmsmmswmmmmmmmmmmsswwsssu “memeaswwswwmmamummawummsmmmemm mmmmsmeeemimiemmm uÉW®mKMEÉñê_EHHÊEÍÍNÊEEEÊÊWEW , .§ñNEül! MíüEW¡Et wmmewmmmmmremmmmuwesmsmme mmszmnsuissmsnu piÉÉlrhÊ¡lÍLEÍEñ iiãaziisiiííüriñüiiiimmm. , M . mmmmmu-mmmMummWH: mms. ammsmmmmmmmummiúpamsmüñsiümn _mesma. sm¡smmmaramsma. e¡s¡rmn er mwmsmgmammmammmm miiemssmiíñmmlwsziiñeziüiiiiria mmmmmeuuwememuww mmmimñsmmñwsmmuw mais Hüüñüüñüüi, ÉÊEEEÉEEMEMÉEQHE mñwmmuliñm - Eunumñhnnmíüiiüññlímiiiñañmsaiñaínum mmmmmamemmentr. . eaeaamesmmmmmmmsmmmamgmmsmmaspms mamae . mwmmamew. zwmmazmamawwmsmaammmmmmmmsmmmamme niiílm iiííãilaeaiiilaiísñiiiimuñmnñsmmwmsümammmm -¡i¡i@a¡¡ñ%5¡nHm2¡nmsziiiiiímihlniiimiinnsiisigii Mñimímlwim, UEMHÍEÍEÉHEHEEÍÍEÍÊMWEÍÍWMMIEÉÊEWEÊEÍI wmmmmnummmujmmmm mmñm«. EmímEmmEmmmmms MEBWEÉMHÊ ummmmmmm sr É, . eméññimñmñmmmmmms uzümmmmmã mmmmmrnñ ¡i§¡, _ . gíJ3m¡sñmümühmmWiEmmmüasnmsímmm mmümaumw W , _ c . Erzmiñiñüiñmñmiiiipñmmgñmsin _ , .. n , mmmm W m H @FEE E E E _io E E E a_ Í E , í m_ mñsmmmsmmismau alí. __q. mi. i.m_mimn§m . Ínllmmí
 24. 24. as@asmaaiãünmnãmssmgssssssnñmasssmaunismmssmmanmsñanssnñiiasnmüaãsz EññÊñM@ñÉlWÉ¡WHW, Fm @HEEEEEEEEEÍÉ@EEEEEEBEDEEÊWÊHPHMWHWWWÊÍHWHPFEHF §mE¡EQmDÊEWE¡EHi'*. manhasmn@sinnanaHnmwsnumuimmmninümmimiimmminnwn mmm¡; ã_¡¡¡msEma¡ mmüiimmmm/ 'iínnnimnw mmusimmiismmmmsiiinmmüimnn Hans *qüiiüüímiñi mmsiümmim »W WHEEEE. ñiñíñíüiiim; BNEÍÍÍWIHÉEEHM ' @ÊÊÊÊÊÊEEEEÉÍÉ“mÊEÉEÊÊÊÊÊ/ áb/ ÉÊÉÉÉÊEÍEEEÊEÉÉÊÍÊÊEÊE 'ÉÃUÉMÉÊÊÊÊÊ _L_ L? H ' . a JW À¡ E! l . a 'g . ' A _ . $51.47 Í_ , . ñümizíüiáãñãããgêünmiüãêgiiíñ5_ âÊ<tHÉHÉEÉEE3EEã§EãMgJdnaE4 ããmnñmim umaEgmmgnnnnnmnunnmmununnngnnnmngmnmgnnnnnngnummnnnnnnnnnggnn mania Emmimnnmiimmmmmiimmmnmmnmngnmnmnnnmnnnngnnnsnmmmmuimm'mmiuimímmhmuu ÉÉMIV _mmnmnnnmmiummmnmnnnI¡mmmminnmnnnnmnngnmmmüinm nmnqqimgmmmmmu gs? // /EEEEHEHHHÊEHÊEEEÉHÇÍ¡ÍEEEEWMÚÉÉBEUEU§¡M%@E@iÉiEEi§iEH@HE§EIE 9% / «ñgggmggnnñu Emmmgmih@Ê¡$q§Ê§gg%FñggiãgããhwãyggâãâglÊEÊÉÊÉHQÊÊ , Iii 4/ . n a¡ a . .a-lim *map _›_› (LA __ i3." , _ rm o_ g _ 'à : kn mm'4âÊnéÉmÊ&ã§gê Êgããasãàgsaswasmãms $mÊ#ÊÊmmma âágâmmmnmàgmn Em_iümmmmnmmmimmimmmmmmmiiinímssmmnñimnñmiñiimñwnsnmmmmmnsnmímüimín mmmimmwmmimmmimminmmmmmmmmmummmiimnmnmmmmnmiimmwmuimmmmmniimimmwmín

×