O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ

Baixar para ler offline

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (6)

Anúncio

Semelhante a Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ (20)

Mais de Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji (20)

Anúncio

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje na školskom uzrastu u Republici Srbiji | Aleksandra Lakićević-Dobrić, GIZ

 1. 1. Sprovedeno od strane: 17.12.2013 Konferencija o KViS, Euroguidance centar, Srbija, 05.12.2013. Seite 1
 2. 2. Sprovedeno od strane: Činjenice o projektu Naziv: Profesionalna orijentacija u Srbiji Politički partner: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja(MPNTR), Ministarstvo omladine i sporta (MOS) Trajanje: 01/2011– 12/2013 (trenutna faza), produžetak jun 2015 Budžet: 3 milion EUR (do 12/2013) + 1 milion EUR (do jun 2015) Ciljna grupa: VII i VIII razred osnovne škole, uzrast srednje škole i mladi van školskog sistema Geografska Nacionalni projekat pokrivenost: sve osnovne škole i kancelarije za mlade Nacionalni centar za PO – Centar Inventiva 17.12.2013 XXX Seite 2
 3. 3. CILJ projekta Uspostavljen i funkcionalan sistem profesionalne orijentacije unutar školskog obrazovnog sistema i vanškolskog sistema, za mlade na prelasku iz osnovne u srednju školu, odnosno u svet rada na nacionalnom nivou. Indikatori: (1) Realizacija program profesionalne orijentacije prema petofaznom modelu; (2) udeo mladih, oba pola, dečaka i devojčica koji donose odluke o izboru škole ili zanimanja na osnovu pet različitih izvora informacija (3) Porast broja i stepen diferencijacije između željenih karijernih mogućnosti kod dečaka i kod devojčica; (4) razvijen i akreditovan program za profesionalno usavršavanje nastavnika, koordinatora lokalnih kancelarija za mlade i drugih aktera u oblasti profesionalne orijentacije; (5) opis procesa i standarda kvaliteta za sprovođenje programa profesionalne orijentacije u školama i lokalnim kancelarijama za mlade dostupan je za prenos na druge sektore obrazovanja odnosno u druge regione. 17.12.2013 XXX Seite 3
 4. 4. PO u osnovnim školama u brojkama UKUPAN BROJ ŠKOLA: 1097 UKUPAN BROJ OBUČENIH NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA/CA: 3048 MENTORSKE ŠKOLE: 86 PO TIMOVI sertifikovani u mentorskim školama: 461 profesionalaca/ki BAZIČNE ŠKOLE: 975 PO TIMOVI sertifikovani u bazičnim školama: 2534 profesionalaca/ki UČENICI: oko 90,000 Broj učenika iz osetljivih grupa: oko 9,000 Broj akreditovanih trenera: 94 (od toga 4 autorke programa) 17.12.2013 XXX Seite 4
 5. 5. PO u KzM u brojkama UKUPAN BROJ KzM sa uspostavljenim servisom Karijerni info kutak (KiK): 111 Broj studenata na praksi: 184 (27 studenata u školskoj 2013-2014) Broj srednjih škola uključenih u projekat studentske prakse: 60 Broj mladih uključenih u projekat: 31.000 korisnika KiK usluga Broj seminara sa mladima: 200 sa oko 5000 mladih na obuci Broj realnih susreta: 226 susreta za 8000 mladih 17.12.2013 XXX Seite 5
 6. 6. Okvir za profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje i savetovanje Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Nacionalna strategija za karijerno vodjenje i savetovanje Nacionalna strategija za mlade Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja 17.12.2013 XXX Seite 6
 7. 7. USPEŠNE PRIČE – program i organizaciona struktura Program obuke za PO (petofazni model) direktno odgovara na potrebe dece, mladih i njihovih roditelja, ima interesantan i primeren sadržaj i metod rada. Učešće učenika i mladih u programu tokom dve uzastopne godine povećava njihovu spremnost za informisano odlučivanje o daljem školovanju i budućem zanimanju. Izuzetan napredak u oblasti realnih susreta - poseta preduzećima, organizacijama/ustanovama i drugim školama. Poseban naglasak na rodno netipičnim zanimanjima doveo do uključenja značajnog broja učenika i učenica i mladih u ovu inicijativu! Izuzetno je značajna i kreativna uloga RuTIPO u veoma uspešnom razvoju projekta, umrežavanju aktera i saradnji Izuzetno plodan koncept PO usluga u osnovnim školama i kancelarijama za mlade omogućava podršku, razmenu i saradnju između aktera. 17.12.2013 XXX Seite 7
 8. 8. Program profesionalne orijentacije Program je integrisan u obavezna školska dokumenta i integrisan u proces razvoja nacionalnog okvira kurikuluma 17.12.2013 XXX Seite 8
 9. 9. Uspešne priče – školski sistem Program PO u funkciji vrednovanja kvaliteta rada ustanove - Pravilnik o standardima kvaliteta rada Ustanove, („Službeni glasnik RS“ broj 72/09) oblasti Oblast 1: Školski program i godišnji plan rada Oblast 2: Nastava i učenje Oblast 4: Podrška učenicima Oblast 5: Etos Oblast 7: Resursi Profesionalna orijentacija u funkciji stalnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja - Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, br. 13/2012 i 31/2012 od 12.04.2012.godine) Uspostavljen prostor za horizontalno učenje kroz stručne forume 17.12.2013 XXX Seite 9
 10. 10. Uspešne priče – mentorstvo i partnerstvo Razvijen mehanizam za mentorstvo i partnerstvo kroz usluge PO 86 mentor škola, podrška za prerastenje u model škole za PO program U Srbiji razvijeno 32 usluga PO, sa 1.804 korisnika usluga i ocenom 4.55 KATALOG PO usluga KALENDAR I BERZA USLUGA Centar Inventiva – udruženje koje okuplja profesionalce za KViS i PO POIS – informacioni sistem za PO - javna baza svih usluga karijernog informisanja i aktera koji pružaju ili učestvuju u njihovoj realizaciji. Namenjen mladima, školama, kancelarije za mlade, preduzećima i drugi akteri kako bi se informisali o dostupni uslugama ili pratili rezultate sprovođenja profesinalne orijentacije u lokalnim zajednicama. http://pois.profesionalnaorijentacija.org ili http://profesionalnaorijentacija.org/pois 11 PO usluga Centar Inventiva podržao u postupku akreditacije 17.12.2013 XXX Seite 10
 11. 11. USLUGE PO 1. Preduzetništvo iz školske klupe, OŠ „Rada Miljkovid”, Jagodina 2. Podrška učenicima iz osetljivih grupa u okviru programa PO, OŠ „Sonja Marinković”, Novi Sad 3. Roditelji – podrška deci za donošenje odluke o izboru škole i zanimanja, OŠ „Sreten Mladenović Mika” i OŠ „Čegar”, Niš 4. Unapredjivanje kompetencija odeljenjskih starešina za realizaciju i razvoj programa PO, OŠ „Kralj Petar I”, Beograd 5. PO darovitih učenika, OŠ „Dušan Radović”, Bor 6. PO u funkciji unapredjivanja kvaliteta rada škole, OŠ „Petefi Šandor”, Hajdukovo 7. Učitelji – ravnopravni partneri u realizaciji pragrama PO, OŠ „IV kraljevački bataljon”, Kraljevo 8. Unapredjivanje kompetencija nastavnika za korišćenje resursa škole i okruženja u realizaciji programa PO, OŠ „22. oktobar”, Beograd 9. Edukacija nastavnika za primenu filma I filmske animacije u PO, OŠ „Radica Ranković”, Lozovik 10. Planiranje PO u školskom programu , OŠ „Filip Filipović”, Beograd 11. IKT u realizaciji programa PO, OŠ „Selakovac”, Selakovac 17.12.2013 XXX Seite 11
 12. 12. Uspešne priče – PO i inkluzija Jačanje kapaciteta zaposlenih u školama za proces uključivanja dece iz osetljivih grupa i posebno ssa smetnjama u intelektualnom razvoju u procesu realizacije programa PO, mentorksa usluga IOP u okviru programa PO – mentorska usluga „Radivoj Popović“, Sremska Mitovica Smernice za timove u redovnim školama za sprovođenja PO radionica sa decom sa smetnjama u intelektualnom razvoju Unapređenje programa – kreiranjem radionice za bazičnu obuku 17.12.2013 XXX Seite 12
 13. 13. Uspešne priče – Kancelarije za mlade Servis KiK u KzM – mladi srednjoškolskog uzrasta Usluge prilagođene mladima za mlade: • Karijerno informisanje putem brosura sa mapiranim uslugama u lokalnoj zajednici,KIK table i brošure o programu, web site-a www.mojaposla.rs – bazična usluga kroz pružanje relevantnih i praktičnih informacija o dostupnim uslugama karijernog informisanja i PO koje pružaju različite institucije na lokalu, mogućnostima daljeg formalnog i neformalnog obrazovanja, prilikama za praksu, vrsti poslova koje se nude u lokalnim firmama i dr. • Realni susreti sa svetom rada • Radionice profesionalne orijentacije i upravljanja karijerom - namenjene srednjoškolcima, učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje skole, a realizuju beogradske KzM kroz saradnju sa Centrom Inventiva. Usluga se realizuje kroz program stručne prakse za studente Filozofskog fakulteta (smerovi psihologija, pedagogija i andragogija) i studente Fakulteta politickih nauka (smer socijalni rad). Svaki KIK formira svoj Katalog i Kalendar usluga preko kog informiše svoje 17.12.2013 Seite 13 XXX korisnike o aktuenim uslugama i aktivnostima.
 14. 14. Uspešne priče – TiPO na lokalu TiPO - mehanizam za saradnju svih relevantnih aktera na lokalu, omogućava njihovo umrežavanje i medjusobnu podršku u procesu onsaživanja mladih, prati i podržava razvoj i implementaciju PO TiPO pruža podršku za uspostavljanje funkcionalnog sistema PO kroz izgradnju kapaciteta u lokalnoj zajednici za mentorstvo i partnerstvo škola, KzM i drugih institucija. Koristi alatke kao sto su katalog i kalendari PO i KviS usluga, sastanci, organizacija događaja. Sastav: Treneri i mentori PO programa, koordinatori školskih timova, iz bazičnih i mentor skola, predstavnik: direktora OŠ, SŠ, LS, NSZ, KzM, roditelja, privrede, RC, ŠU U 2013-2014 TiPO uspostavljen u 32 grada sa Beogradom, u 3 grada, Požarevac, Kikinda i Kanjiža, imamo institucionalizovan TiPo sa potpisanim Memoranudima o saradnji izmedju lokalne samouprave i ostalih aktera 17.12.2013 XXX Seite 14
 15. 15. Uspešne priče – realni susreti sa svetom rada • KLUB 500+ - preduzeća koja realizuju usluge realnih susreta za mlade u učenike • Girls Day / Boys Day – upoznavanje sa rodno netipičnim zanimanjima, usluga institucionalizovana, višestruko veće brojke u odnosu na prošlu godinu! • preko 1500 učenika/ca, kao i mladih van školskog sistema • 130 preduzeća širom Srbije, veliki broj gradova 17.12.2013 XXX Seite 15
 16. 16. Usluge realnih susreta - KLUB 500+ 17.12.2013 XXX Seite 16
 17. 17. Sprovedeno od strane: Kao nemačko savezno preduzeće, GIZ podržava nemačku Vladu u ostvarivanju ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. Odgovorno lice: Martin Welte U izdanju: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Autor: Aleksandra Lakićević Dobrić Sedišta: Bonn and Eschborn, Nemačka “Profesionalna orijentacija u Srbiji” Kursulina 33, Beograd T +381112445545 F +381112431552 E boss@giz.de I www.giz.de I www.profesionalnaorijentacija.org U saradnji sa: 17.12.2013 XXX Seite 17

×