Y

Vodiõ kroz usluge

FW? * E  347;' brze poãte

 

wwvu/ .euroexpressba

( 080051100 )

besplatni info telefon

j _ , ...
Sadríaj

2 O numa

Domaéi transport: 

3 -Pakavanje i slanje posiljki
5 -Adresiranje i popunjavanje tovarnog lista
6 -Doda...
O nama

EuroExpress je najpaíeljniji partner u pruíanju usluga brze paste na tríiãtu BiH. 0d 2007, godine da
donas, toko...
f. "

Pako vanje i slanje
Kaka b¡ bílí sigurní da ee vaãa posíljka stítfí na destínacíju i l j k i

u najboljem maguéem s...
Pakavanje posil/ ke u sapstvenu ambalaíu: 

Paken'

- lzaberite nekariãtenu kutiju ill u aliko ipak karisste k kunj aja je...
Adresíranie ipapuniavanje tavarnag lista

"Euro Express' . Tavnmi I¡

 

. upmmp n prlvllno pepunjlvnnh imune¡ um

  

...
Íi

Dodatne usluge

U z'elji da vam olakãamo paslovanje í kariãtenje usluge brze poste, omoguóili sma niz dodatníh
us/ ug...
I

Avio saabraáaj

0d 01.09.2014. kampanija EuroExpress pasta/ a je partner i generalni zastupnik kampanije FedEx
za terit...
U avionskam saabraóaju raz/ ikujemo nekalika vrsta pasiljaka, 1 ta: 
-FedEx kaverta; 

~FedEx pak í

-Sopstvena pakavanje...
Adresiranje ipopunjavanje FedEx tovumog lista

 International Ai! Waybíll

baum ›. .._4-. ._. .._. _-. ._. n.__

_u_
m. ....
l

Drumski saobraáaj

Kompanija EuroExpress vrs“i kapneni transport robe í
r od dokumenota, preko paíiljaka male teãine d...
Centralo
Jovono Duõíáo 23A, 78 000 Banjo Luko

+387 51 244 324

Kontakt telefoní po distributivnim entrimo: 

Banjo Luko ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Vodič kroz usluge EuroExpress brze pošte

948 visualizações

Publicada em

PDF brošure u kojoj se nalaze osnovne informacije o kompaniji EuroExpress brza pošta i uslugama koje nude, kao što su kurirske usluge slanja pošiljki na teritoriji BiH, međunarodni avio i kopneni transport, FedEx licencirani predstavnik za BiH, uvoz izvoz, špediterske usluge i dr.

Publicada em: Negócios
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
948
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
418
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
7
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Vodič kroz usluge EuroExpress brze pošte

 1. 1. Y Vodiõ kroz usluge FW? * E 347;' brze poãte wwvu/ .euroexpressba ( 080051100 ) besplatni info telefon j _ , _. : f” -f 1 í â ~ rf w- t' : :[7Uñ. ¡': f.. _,~' ¡WÊÀVK ' g brzaposta
 2. 2. Sadríaj 2 O numa Domaéi transport: 3 -Pakavanje i slanje posiljki 5 -Adresiranje i popunjavanje tovarnog lista 6 -Dodatne usluge Medunaradni transport: 7 -Avio saobraáaj 9 -Adresíranje i popunjavanje FedEx tovarnog lista 10 -Kopneni transport 10 -Carínsko posredovanje
 3. 3. O nama EuroExpress je najpaíeljniji partner u pruíanju usluga brze paste na tríiãtu BiH. 0d 2007, godine da donas, tokom godina razvoja s"¡riIi smo svoju d/ 'stributivnu mr Zu, postavIja/ i visoke standards kvuliteta kurirske usluge í ulagalí u struõne tim ve kaj¡ brinu o svim fazama usluíívanja nasih korísnika. Ve/ ¡kim trudom ipredanim zalaganjem pasta/ i sma vodeóa kompani/ 'a u kurirskoj dje/ atností u regianu. Timoví mladíh prafesionalaca usavrãili su struãne vjesYíne najef asn/ jím obukama, a svaja znanja kontinuírana prenose n vim kolegama kroz obuke ¡prakkriõne treninge, na naj vijim vozilima i savrernenaj oprerni. Ovakva struktura resursa, vazi/ a i kadrova abezbjeãuje nam 100% pakrivenost svíh mjesta i gradova u BiH za najbríe preuzímanje, distribucíju i dostavu vas/ h paketa. Teíeó¡ da odríimo poziciju kreativnog lidera u transportu paãi/ jki, natav/ jama sa razvojem inavativnih í uõin aavirih pr esa, prasírujemo se na nova tri/ Êta, uküuõujuái glabalnu Iagísisu í pozicíoniranje na regionalnoj skali. Prepnznajemo najbolja rjeãenja za vas bazirana na dubokom razumijevanju ¡posveóeností potrebama í zahitjevíma vaãeg bíznisa. 0d nas moíete oõekívan' ef asnost, sígurnast i pauzdanost, prikladnu crjenu ¡potpunu brígu o Vaíoj posV/ jci. Poãtovan¡ korisnici, vrhunsk¡ kvaliter usluge razlikuje nas od esta/ ih! Vas" EuroExpress
 4. 4. f. " Pako vanje i slanje Kaka b¡ bílí sigurní da ee vaãa posíljka stítfí na destínacíju i l j k i u najboljem maguéem stanju, u nastavku su preporuke i savjetí kaka da prípremite vas"u po§iljku za slanje. « Obratie paínju na dimenzije i teíínu paketa; - Kartan treba bin' Evrt i neoãteéen; - Nepapunjene kurije se magu uniãtiti; - Prepunjene kutíje magu puói; - Uklanite sve pastajeée naljepnice il¡ natpise; - Zapaljive, Iaka tapljive i Iako kvarljive stvari nemajte slari; - Sadríaj paãí/ jke prihvat/ jív za prevaz mara bin' u sk/ adu sa a s's't7'rn usvím paslovanja kampanije kaje moiete praõitan' na nasaji ternet stranici wwmeuraexpressba. Pakavanje paãiljke u EuroExpress ambalaíu EuroExpress vam je abezbüedía nekalíko veliõina odgavarajuzfe ambalaíe za slanje paãiljki. Ambalaia je napravljena ad visakakvalitetnag kartona sa odgovarajuõim punjenjem rad¡ zaãtíe paãi/ jki od asteóenja. U nastavku pagledajte specifikacije i izaberite odgavarajuéu kkuhjua svaja paãiljku. EuroExpress pakovanje Dlmenzlje Kutüa- ransopomlü 10kg 40a x 30a x 25o mm Kunja- ransapartna 25kg 500 x 420 x 320 mm Kunja- traLurge 425 x 66 X 330 mm Kutíja- Large 350 x 66 x 250 mm Kuti/ 'a- Medium 250 x 50 x 180 mm Kunja- Small 180 x 50 x 120 rnm *Pníiljke upukavanje u EuroExpress ambaM¡ su asigumne u vrljednosti naznalena] na tovarnom Ilstu III fakturl @É
 5. 5. Pakavanje posil/ ke u sapstvenu ambalaíu: Paken' - lzaberite nekariãtenu kutiju ill u aliko ipak karisste k kunj aja je prethadno korísvtena, birajte anu kaja je u dabram stanju, bez ulegnuáa, asteéenih uglava í paqepanih dijelava; - Kada birate veliõlnu kutüe, ¡maje u vidu da gatava svaku pasiljkku treba dodatna osigurati, pa birajte kuaju aja je veta od predmeta kaj¡ saljete; r Odstranite bíla kakve prethodno zaljepljene bar kadave ílí adresníce, tamnim markerom precrtajte ispisane adrese ílí padatke kaj¡ su kariséení prilikam prethadnag karíséenja kunje a slanje poãiljke; - Osígurajte predmet od fiziãkih aãteéenja na naõín da advajite predmete kaka ¡edan ad drugag, tako i od uglava, strana, vrha í dna kunje (p íeljna je karisstítl erijal za asiguravanje predmeta od ñziõkih aãteóenja: papir, navine, ssrírap, zasastítní naj/ an sa mjehurióima duha ísI. ); Preparuõujema Vam da se prilikam pakavanja pasiljke astaví prastar ad 5cm sa unutraãnje strane kunje do sadraja koji se s"alje kaka bi se navecleni prostor ispunio vazdusnim jastuõióima/ puckalicama. Kaverte - Korístie kartonske koverte za slanje dokumentacije; - Karistie sígurnasne koverte (kaverte sa puckalicama) za slanje manjíh osjetljivlh pas'iljki (kompakr diskavi, mal¡ elektronski dije/ avi i s/ .); Teõnast¡ i pras' av¡ - Paãiljke koje sadríe teõnostv' i pras ave je patrebno prethadna zapakaovati u neprapusne vreée / kese kaka õak i u s/ uEaju asteáenia ¡z/ ¡veni sadríaj ne bi ostetia otal¡ sadría¡ paketa il¡ druge posi/ jke; - Paluteõan, mastan sadríaj mara bítí ab/ Íen papiram kaj¡ ne upíja masnaóe; Pakavanje pasiljke na paleta - Poííljke Eija je masa veóa ad 100 kg b¡ treba/ e bin' na pal eti; - Dimenzrje palete trebaju bit¡ 120x80x140 cm gdje je ma sima/ na teíína palete 600 kg; r Pazín' da pal ta zauzima sama jedna paletno mjesta, a laksu i asjetljiviju rabu sttavljati na vrh; - Karistiti treõfolíju (pa maguónosostí ne zirnu); › Paíe/ jna stabflna paleta za laks"u manipu/ acíju víljuskaram Ukalíko pakujete lamljivu pasiljku il¡ posiljku sa pasebnim uslavíma slanja, ad nasíh kuríra maíete zatrazvítí dadatni maerijal za pakavanje poput naljepnica "LOMUIVO" il¡ "EXPRESS DOSTAVA".
 6. 6. Adresíranie ipapuniavanje tavarnag lista "Euro Express' . Tavnmi I¡ . upmmp n prlvllno pepunjlvnnh imune¡ um &suntxpms --- "m" vem-mn¡ m- mtmm W" '-~- - 'w^l~| us' Q. .. . ... 1212 9522 mn-_. _m m. .., m. . a. .. m . .a m. . s. . D101¡ . ..nan . .m . .. Ydclmx “ã m. .., .-. me . ..numa nun. ..” S_ . ..m Vim! p. .. u. .. ma: .. a. . : :.. ..---. .:n. ... ... -__ ¡. .u.4:| ç. ... ... ... .-. __¡w. . . . vasuuam V. .- . .m . . . _ [ _-. ... ... .»¡: L.. .|: | Illliiuünll: vautnosnvlo: IIMAIAC. um. .,. ... ... .¡j Em, E, n_ . .. . ... . . a.. ... .,. .._, m . ._. .., .._ ILACAME. au n. m. . “l” m. E. . u( _W uma: : M. , e . .___ _, .._. .._. ._. ._, .. . _.. ._. _. 1. roéauuuc Polje"1" ; e pane u koje ppsinmc ppginke unos¡ svaja lilne podltke, !e podntke p mjesm sllnovan] - ares. , glad. ddava. Po§iljalac [e takode dulan da se pozpxse u pane naulaõena u. u. : "lme (potpls) ¡ da napiãe bm] te| elona na predvldenom . .nem . po| ]e "zeleron". 2. vmMAuc u navedena palja pos' 'alac uplsule podatke asabe / preduzec'. kom ; ane posujku. Kna ¡ su. [e navedeno na s| ic¡ uplsuju se sledeél podazpn: ¡me primaoca, adresa. gm! , drlava, teleían. a. INFO o Posluu u polje 's' staviiale «se inlonnacíje p poâiljcí. Palrebna ie napísali sledeêe poema: am¡ paketa koje Éallete, leiulnu puma, volummnu. lspod . mr. podatikñ sa znlkom (x) amlõlle d¡ I¡ iellte "Pwrnl alpremnice' ma n naplaln pcuzeéem ¡ napiãile vrijedrwsl viãe paãílikz. n. vnsu uswa: u navedena polje . ..name vrileme m. . lente a. .. .sa paílljkn hude daslavijenn, n¡ niznaõíle "Ubrzanu doshivu". u avum poljulakode moíele naznaõírí d¡ I¡ ielite d. vaia pagan-Ia bude dasxavijenz subomm. 5. HÀÕNJE / OWARANJE PAKEÍÀ u ¡wom polju . ..amp pznaem da u se m. . ppglnk. smije olvnrill prllikom doslave. u pclje "Platank" omallle u. . plata poslnku: vosmalac, pdrnalac n¡ evenlualnotreóe llce. a «ABN puxam¡ Nnvedena polje slull da unesete . ..em na kaj¡ plaéate gatavlnsk¡ / mma. 7. NAPOMENA Pane napomena saddl mjeslo u polpls vonêa, pcnpls prlmanca. mjesm n oxnalnvanje d¡ Il [e meu": doslava i prestar u kame stavljate svolu napomenu np. : Lomlllv materilal ¡ sllõno.
 7. 7. Íi Dodatne usluge U z'elji da vam olakãamo paslovanje í kariãtenje usluge brze poste, omoguóili sma niz dodatníh us/ uga na asnovu kojih vi il¡ vaãa poéíljka imate posebne beneñte. Pamenule usluge su navedene i pojaãnjenje u nastavku. Express dastava Vremenski odredene posiljke i tenderi. Ova usluga podrazumjeva dastavu poíiljke narednag maguéeg dana da izabranag vremena, uz obaveznu prnvjeru sa Call Centrom. Brza dastava Vremensk¡ odredene pasiljke. Ova uslugu padrazumjeva dostavu posiljke narednog maguéeg dana do 12.00 san', Naplata pauzeéem Pasiljke sa atkupninom magu slati i pravna i fiz¡ a Iica, Primaoeu se uruõuje pas'iljka uz prethodnu naplatu otkupnog iznasa naznaõenog na tavarnam listu u korist pasiljaaca te posiljke. Otkupni iznos se isplaóuje paãiljaacu na njegavaj adresíjedan radni dan nakon dastave paãiljke. Povrat atpremnice Korisrie avu uslugu ukaliko uz paket íelite da paíaljete dokument kaj¡ prilikam dastave poíiljke prima/ ac treba da patpise, a kaj¡ vam EuroExpress vraõa na adresu sa koje ste paslali paket. Ovjeren dakument (otpremnica) se vraóa na adresu paãiljaoca dan nakon uruõenja pasíljke. Dostava subotam Posaljite pa§iljku u petak i birfe dastavljena sutradan. Patrebno je da prilikam popunjavanja tovarnag lista aznaõite po/ je "Dostava subotam". Dostava subotam je dadatna us/ uga EuroExpress-a ali se ne naplaíuje. Spisak mjesta kaja se rade, adnasna ne rade subotam maíete pronaéi na na§oj internet stranici u dadatnim uslugama. Osíguranje paííljke Sve E uroExpress pasiljke su automatsk¡ osígurane: - za korisnike kaj¡ nemaju ugovor a saradnji, do iznasa ad 100,00 KM; - za komitente kaj¡ imaju patpisan ugavar a saradnjí, da iznasa od 500,00 KM. Za vrijednasne pasíljke, vrijednasti pre a 1,000.00 KM, autamatsk¡ se napiaéuje asíguranje u iznasu 1% vrijednastí paãilj e. Pared uobíñajene pouzdanosn' aju padrazumijeva kurirska sluz'ba EuroExpress-a, preporuõujema vam karistenje EuroExpress pakavanja, jer je tada vaso posiljka u patpunosti asigurana na vrijednost navedenu u tavarnam Iístu il¡ fakturí.
 8. 8. I Avio saabraáaj 0d 01.09.2014. kampanija EuroExpress pasta/ a je partner i generalni zastupnik kampanije FedEx za teritoriju Basne i Hercegavine. Zahvaljujuói tam partnerstvu kampanija EuroExpress maíe Vam panuditi avia pr voz pasiljaka u vise ad 220 dríava siram svijeta. U avia saabraéaju nudima clvije usluge: -IP (International priority) í ›lPF (international priarityfreig t). IP (International priority) IP usluga je najõeséa usluga brze poste u avia transpartu. Ona padrazumijeva tranzitna vrijeme ad 2-4 radna dana za sve destínacije datave i maie da sadríí posiljku ad jednag paketa ili vise paketa a ukupan braj ne smije preõi 999 paketa. Najveáa pajedinaõna teíina svakog paketa moíe da bude do 68 kg a ukupna teíina jedne pasiljke ne maíe bit¡ ve a ad 1000kg. Dímenzije paketa u IP usluzi su agraniõene na najveóu dazvaljenu duãinu ívicejednag paketa kaja maíe da iznos¡ Z74cm i na abim pasiljke kaj¡ ne smije prelaziti 330cm (2 xsirina + Z x visina= abim). IPF (International priarityfreig t) IPF je usluga slanja pasiljke brzam postam za paketa teíine iznad 68kg. Maíe sadríaajedan glavni _ i vise prateéih paketa. Ograniõenja za dímenzije pasiljke . vaie kao i za lP uslugu. U avia transporta imama i uslugu carinskog pasredavanja za uvaz/ izvoz kao isama praéenje pasiljaka.
 9. 9. U avionskam saabraóaju raz/ ikujemo nekalika vrsta pasiljaka, 1 ta: -FedEx kaverta; ~FedEx pak í -Sopstvena pakavanje adnasna paket. FedEx kaverta FedEx kaverta padrazumijeva atpremu dakurnenata teíine da 0,50kg i veliãine do A4 formata. Jedna pasiljka padrazumijeva jednu kavertu kaja ide na jednu adresu. Za sve dakumente kaj¡ se salju u FedEx kaverti a padlíj z'u gare navedenaj kilaíi, cijena je ista. FedEx pak FedEx pak sluz'i za pakavanje uzaraka, katalaga, brasura, CD-ava, USB madema isliõníh raba teZine da 5kg. Maíe da sadríijedan glavni i vise prateóih paketa. Maksimalna maguóa deklarisana vrijednast je do 1003. Sopstveno pakavanje Sapstvena pakavanje abuhvata sve pasiljke kaka carínske taka i necarínske kaje su u sapstvenom pakavanju pasiljaaca. U avia saabraóaju kad otpreme paketa pastoj¡ volumetrüska teíina kaja se dabija pa formal¡ duíina x sírína x visína / 5000. Akoje valumetnjska teíina veda od stvarne teiine paketa, abraõunaõe se cijena pa valumetriji. Cjenavnik avia transporta je zasnavan na medunarndnim zonama ad 1 da 8 a spisak pripadajuóih zemalja svijeta maíete pranaái na nasaj internet stranici www. euraexpresba. ¡Fartrex
 10. 10. Adresiranje ipopunjavanje FedEx tovumog lista International Ai! Waybíll baum ›. .._4-. ._. .._. _-. ._. n.__ _u_ m. .. E P¡ @à à m. ... r,__ @O ". 'u*_'"-. ..L7:. '2:. 7' '7 7 ( 57|: FuCnwIncwImumnmmurIiüI-um m. .. : ::: :.. - 4 III HBD UEL M531 1.309 ua ›ÁÍMB›I. A . ... .;. -.__. .._. _.= _.. -__. _- unnsrvc IA PoPuulAvANJE FEBEX TovARNoG usrA N¡ um uma su osnwe popunnvznu FedEx cum-n¡ hm z¡ medumvodnl trlnsoovt. Gym osnwmh smjemla Moohodm , m xljedetr: rovmm usr POPUNI" luxo virmvmm sur-nm vowum sv¡ mu¡ ruvmsmn »u : uma: :mu: Pr! papumlvnnp¡ lmamoghsta mnnusu poúpqnne nd 1.9 Rubnh a se nam. na “uma . 533m1¡ se od sumos; 1 Dam. Damn¡ senna: Fetíxkwvm Number: Fvuunpv¡ Pedi¡ Sender: Name: Ime . prum: posmaon m. knnnkt usam u Imm) Phone: m¡ mkãcna cvmparrnNuh/ Íwme (m , a pnldjaoc mavno Inca] Address' ! dress mm¡ m. em Slate pruvume: :num primo Cnunzw: Drhv¡ ln¡ englesknm K um¡ and Herzegwml m u¡ »mx (nda: Pwâlansln um¡ aguçar; Name: um¡ pmnme pnmam (m man Mob: uílmu] Phone: m¡ telefona : www: Nazw «me tako ; e pnnuI-c pravna hu) Addrcss: mms¡ . m, my: em sm: Druvlnue: Savana¡ mm . s. nur. vfüW-Ku¡ u mm counxw: mm zw mu¡ toda: Poitanskn um¡ vnvmmcu. o pníllp¡ ma¡ pazwes- ukupan bm] ; uma Ymalwel¡ ima-stivmxukxuélcukg mM; dxmenzüe dutzna/ vlslna/ Anlinn . u »em nm ; mu x commoawy ducnptnm nam Ivovuunn mw Snmvmnm suwwu NA zususmm) Dokwnenl. uocwzuv, um Uzurak: saum: 4 _ mas ; uma Sema-usluga * UVUEKSTAVM X U vkvu Kutlcu Parkipvj-Paknvurue ¡nurm Up wanna. ; 1 saw! ! x u kuêwcvl ma. Envelopekmena Fenix »kim Othevwpstvmo plkwarue mm. plkmnnp pmávoütr! 5 0'! Osman Bruno Paynxenbvlaanje Semanal¡ Dlxz poillpo( aecwuemkn plaõ uma. : FedEK Aut. No (PW: enzyme¡ bro) ratunz aka p Ima (namiwv alto uma Dnmnlzchd mar¡ da se uvvrsel Osnla atesta-mu da su¡ durmana nm [ma] drug¡ mo pod 7), m uvljtk x 1km. . Rwpnen( 0mm¡ puma mv
 11. 11. l Drumski saobraáaj Kompanija EuroExpress vrs“i kapneni transport robe í r od dokumenota, preko paíiljaka male teãine do paleta- dírektnirn Iinrjama sa Srbijom I Hrvatskom, kao i arganizovanim transportam poíiljaka u, i i1 ostolih zemalja, regiono i : ele Evrope. usluga prevoza je express dostava od vrata do vrato, so rokam ísparuke 2-6 radnih dona, bez teíinskih ograniãenja. Pared transporta vrãímo i usluge carínskog posredovanja pri izvozu/ uvozu_ Osnovn¡ preduslov¡ za funkcíona/ an drumski l - tronspartje adekvotno upakovano robo uz íspravnu prateóu dokumentaciju kaka so podacima poãiljooca, tako i primaoca. Prije somog preuzímonjo robe, poíiljalac (izvozník) je obavezan da pain/ je konaõnu fakturu na provjeru i uvid spediteru. Uz usluge drumskog transporta pruíamo i usluge carinskog posredovanja í fpedícíje pri uvozu/ ízvozu. Carinsko posredovanje iãpedicija EuroExpress ãped, praia usluge carinskog posredovanja pri uvozu i izvozu roba, kao i u svim drugim carinskim postupcimo zastupanja pred carinskím organima. Nose kance/ orije na/ aze se a Sarojevu i Banjoj Luci, a Carinsko zastupanje vríimo na svim corinskim prelazirna i CI oerodrom Sarajevo. vrhunsk¡ rim astupniko, kroz svoje znanje i iskustvo obezbjeãuju da se Carinsko praceduro zavrãova eñkasno, u nojkraóem moguéem roku i u skladu sa propisima. Nose struõna osablje pruíiáe vom sve patrebne ¡nformacije o uvozu r' izvozu robo, toriñranju roba ¡ dr, Nasim komitentíma je dotupno skladiíte za privremeni smjeátoj rabo na CI oerodromu Sarajevo u klímatiovanom, narnjenski izgradenom objektu. Aíurnirn praéenjem propiso, svajim k/ ijentimo prenosimo aõne i pouzdane ínformacije, neaphadne rad¡ uspjeãnog izvrãenja pos/ a kao i smanjenja troãkava poslovanja noãíh klijenato. Za viãe ¡nformacija o us/ ugama carinskog posredovanja í samim postupcíma zostupanja pazavite broj +387 57 310 710 (Sarajevo), +387 51 244 326 (Banjo Luka) ílí nos kontaktiroje puem e-mail adrese eespedcñeuroexpressba . K _n V _ . Rama; 5:1' a 'as g sped 10 t:
 12. 12. Centralo Jovono Duõíáo 23A, 78 000 Banjo Luko +387 51 244 324 Kontakt telefoní po distributivnim entrimo: Banjo Luko +387 51 244 300 Sarajevo +387 57 310 630 Bijeljino +387 55 255 334 Doboj +387 53 244 003 Mostor +387 36 283 123 Zeníco +387 32 244 260 Tuzlo +387 35 215 205 Brõko +387 54 861 263 Bihuí +387 65 484 455 Prijedor +387 52 912 507 Kontakt telefoni zo medunorodni transport: Banjo Luko +387 51 244 331 Sarajevo +387 57 310 710 inotronsport@euroexpress. bo Sluíbo komercijolnih pos/ ovo: Banjo Luko +387 51 244 308 Sarajevo +387 33 522 122 komercijoloéãeuroexpress. bo . euroex ressfb . ~ '

×