Apologismos final

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
«Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα.»
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου ψηφίζωγιατηνπόλημου
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014
«Πετύχαμε πολλά.
Μπορούμε περισσότερα.»
Aγαπητές Συμπολίτισσες και Αγαπητοί Συμπολίτες,
Από το 2010 μέχρι σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση δοκιμάστηκε όσο ποτέ άλλοτε.
Οδήμοςμαςβρέθηκεμπροστάστηνπρόκλησητηςσυνένωσηςκαιτηςοικονομικήςεπιβίωσης,
όντας υποχρεωμένος ταυτόχρονα να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή και να σταθεί δίπλα
στην δύσκολη καθημερινότητα κάθε δημότη.
Μέσα στην οικονομική και κοινωνική δοκιμασία που περνάμε, καταφέραμε να σταθούμε
όρθιοισταπόδιαμας,ναενώσουμετουςδημότεςμας,ναείμαστεδίπλασεόσουςδοκιμάζονται
και να βάλουμε τις βάσεις για ένα σύγχρονο δήμο, μια ανθρώπινη πόλη. Χωρίς τυμπανοκρου-
σίεςκαιμεγάλαλόγια,σηκώσαμεταμανίκιακαιδουλέψαμεαθόρυβα,μεανθρωπιά,χαμόγελο
και ενότητα.
Στις γραμμές που ακολουθούν, εκθέτουμε στην κρίση σας όσα καταφέραμε να δρομολο-
γήσουμε και να υλοποιήσουμε μέχρι σήμερα.
Μαζί πετύχαμε πολλά. Στις 18 Μαΐου αποφασίζουμε να πετύχουμε περισσότερα.
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου
Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
«Διαφάνεια, εξοικονόμηση, αποτελεσματικότητα και συμμετοχή του δημότη»
• Κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης. Το επι-
χειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, τα ετήσια
προγράμματα δράσης, τα τεχνικά προγράμματα
και ο προϋπολογισμός καταρτίζονται έγκαιρα
και σωστά από τις δημοτικές μας υπηρεσίες.
• Πετύχαμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών
μέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις των επιτρο-
πών του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελε-
στική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Τοπικές
κοινότητες, επιτροπή ποιότητας ζωής, επι-
τροπή διαβούλευσης, κα).
• Αντισταθμίζουμε την μείωση του προσωπικού
της αυτοδιοίκησης λόγω των συνταξιοδοτή-
σεων και της μείωσης των προσλήψεων με συ-
στηματική συνεργασία όλων των διευθύνσεων
και των τμημάτων του Δήμου βάσει προγράμ-
ματος και καθημερινής εσωτερικής αξιολόγη-
σης.
• Επιμορφώνουμε και εξειδικεύουμε το προσω-
πικό μας, προσφέρουμε τα απαραίτητα μέσα
προστασίας στην εργασιακή τους καθημερινό-
τητα και κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να εξα-
σφαλίσουμε την τήρηση των υποχρεώσεών
μας προς τους δημότες.
• Διευρύναμε το ωράριο των ΚΕΠ, αξιοποιήσαμε το Γρα-
φείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων (προγράμ-
ματα ΤΟΠΣΑ, εκπαιδευτικές δράσεις, κτλ). Λειτουργούμε
τμήματα εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υποθέ-
σεων των πολιτών και στις δύο Δημοτικές κοινότητες για
να αποφύγουμε την ταλαιπωρία των κατοίκων με περιτ-
τές μετακινήσεις.
• Σχεδιάσαμε σύγχρονο οργανόγραμμα εσωτερικής λει-
τουργίας του Δήμου, πραγματοποιήσαμε συνεργασίες
για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, προσφέ-
ρουμε πιστοποιημένες και ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου με χρηστή διαχείριση και διαφάνεια.
• Παρέχουμε καθημερινή ενημέρωση με πλήρη διαφάνεια
των έργων, των προγραμμάτων και των δράσεων της
Δημοτικής Αρχής μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του
Δήμου και με δημόσιες ανακοινώσεις
2. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΧΑΜΕΝΟ
«Oργανώσαμε το δήμο, κερδίζοντας περισσότερες
υπηρεσίες και ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα»
• Κρατήσαμε σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς
τους πολίτες με τα νέα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που δημι-
ουργήθηκαν μετά τον Καλλικράτη.
• Μειώσαμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου σε ποσοστό πάνω
από το 1/3, χωρίς να υποβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες
μας προς τους πολίτες.
• Συντάξαμε, συντάσσουμε και υλοποιούμε αξιόπιστους προϋπο-
λογισμούς, προσαρμοσμένους στα νέα οικονομικά δεδομένα.
• Καλύψαμε και καλύπτουμε τις ανελαστικές υποχρεώσεις του
Δήμου σε μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις δανείων, κ.α.
• Μειώσαμε τις βραχυπρόθεσμες οφειλές του Ενιαίου πια Δήμου
κατά 80%. Στις 31/12/2010 το χρέος των οφειλών και των υποχρεώσεων των πρώην
Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου ήταν 6.700.000,00 €. Σήμερα το ποσό αυτό έχει μειωθεί
σε 1.336.000,00 €.
• Μειώσαμε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – δάνεια του Δήμου κατά 16,60%. Στις
31/12/2010 το υπόλοιπο του δανεισμού των πρώην Δήμων ήταν 10.900.094,10 €. Στις
31/12/2013 το ποσό έχει μειωθεί σε 9.090.347,00 €.
• Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου γίνεται από τους πόρους του
Δήμου, χωρίς περαιτέρω δανεισμό
• Αυξήσαμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα. Στις 31/12/2010, τα χρηματικά διαθέσιμα των
πρώην Δήμων ήταν 2.207.100,46 €. Στις 31/12/2013 με σωστή διαχείριση τα διαθέσιμα
του Δήμου μας έχουν αυξηθεί στο ποσό των 4.193.336,44 €, παρά την αποπληρωμή των
οφειλών παρελθόντων ετών και την μείωση των κρατικών εσόδων.
• Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 22% σε οικείες και 24% σε μικρές επιχειρήσεις, με πε-
ραιτέρω σημαντικές μειώσεις και μηδενικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας
• Μειώσαμε τις ετήσιες δαπάνες του Δήμου κατά 25%. Το 2010 το σύνολο των ετήσιων
δαπανών και για τους δύο Δήμους μαζί ήταν 32.762.584,46 €. Το 2013 το αντίστοιχο ποσό
δαπανών είναι 24.295.515,93 €.
• Δεν δανειστήκαμε, αλλά προχωρούμε σταθερά στη διεκδίκηση είσπραξης διαφυγόντων εσό-
δων από μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες.
• Αξιοποιήσαμε την περιουσία του δήμου εξοικονομώντας πόρους. Μεταστεγάσαμε υπηρεσίες
και δραστηριότητες του Δήμου από ενοικιαζόμενους σε ιδιόκτητους χώρους (πχ η αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η βιβλιο-
θήκη στον Ταύρο, κα),
• Αποπληρώσαμε τις οφειλές των πρώην σχολικών επιτροπών στις ΔΕΚΟ
• Λάβαμε θετική αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν ελέγχου για την λει-
τουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για την ορθότητα και την πληρότητα
των οικονομικών διαδικασιών της Δημοτικής Αρχής
3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
«Κάθε ευρώ έπιασε τόπο»
ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15.000.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
• Κατασκευή του αγωγού ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσο-
στόμου Σμύρνης, προϋπολογισμού 2.200.000€ (ΕΣΠΑ)
• Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Πάρ-
νηθος στο Μοσχάτο (προϋπολογισμού 2.130.000€).
(ΕΣΠΑ)
• Επέκταση του 4ου
και 5ου
Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου
(προϋπολογισμού 1.200.000€- ΟΣΚ-ΕΣΠΑ)
• Μετά από επίμονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής,
αποδόθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών το
οικόπεδο της οδού Κλαζομενών στον Ταύρο, επιφάνειας
1.500 τ.μ. για την κατασκευή του 3ου
παιδικού σταθμού.
• Αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Ανοιχτού Δημοτι-
κού Σταδίου Μοσχάτου (προϋπολογισμού 467.000 €-
Περιφέρεια), αδειοδότηση σε όλα τα δημοτικά γήπεδα
και γυμναστήρια, βελτίωση του αρδευτικού ποτίσματος
στο Δημοτικό Γήπεδο Ταύρου «Σπύρος Γιαλαμπίδης», μέ-
ριμνα για το φωτισμό των γηπέδων, συντήρηση εξεδρών
και τεχνικές αποκαταστάσεις διάφορων ζητημάτων, όπως
μελέτες πυρασφάλειας, ράμπες ΑΜΕΑ, συντήρηση-βελ-
τίωση υποσταθμού Μ/Τα 20KV (προϋπολογισμού
6.765,00 €), εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού
(προϋπολογισμού 19.680,00 €)
• Πραγματοποιήσαμε τεχνικές εργασίες στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Τιμόθεος Ευγενικός» (ΑΙ-
ΟΛΟΣ) στον Ταύρο, στο Δημοτικό Γήπεδο του ΑΙΑΝΤΑ στον Ταύρο, στο Κλειστό Γυμναστήριο
της Λ. Ποσειδώνος και στο Κλειστό Γυμναστήριο της Καποδιστρίου στο Μοσχάτο (πυρασφά-
λεια, πυράντοχες πόρτες, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστικό δίκτυο, προμήθεια υλικού,
παροχή ΕΥΔΑΠ κ.α.)
• Έγινε τοποθέτηση νέων δαπέδων διαφόρων ανοιχτών γηπέδων στο Μοσχάτο και στον Ταύρο
(μπάσκετ, τένις) (προϋπολογισμού 44.153,56 €)
• Δημοπράτηση και κατασκευή πεζοδρομίων ‘Ηρας (προϋπολογισμού 118.735,00 €)
• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο
2ο
Λύκειο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 435.364,32 €-ΕΣΠΑ)
• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο
1ο
Γυμνάσιο και 1ο
Λύκειο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 503.362,31 €- ΕΣΠΑ )
• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο
3ο
Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 395.073,61 € - ΕΣΠΑ )
• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο
1ο
Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 249.811,28 € - ΕΣΠΑ )
• Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέρ-
γειας στο 1ο
Βρεφονηπιακό Σταθμό και 2ο
Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (προϋπολογι-
σμού 444.257,08 €- ΕΣΠΑ )
• Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση
της ενέργειας στο Δημαρχείο και στη Δημο-
τική Βιβλιοθήκη (προϋπολογισμού 381.000,00 €- -
ΕΣΠΑ )
• Πράσινα Δώματα στο 2ο
Βρεφονηπιακό Σταθμό Ταύ-
ρου (προϋπολογισμού 197.000,40 € - ΕΣΠΑ )
• Πράσινα Δώματα στο 2ο
Γυμνάσιο Μοσχάτου (προ-
ϋπολογισμού 156.196,73 € - ΕΣΠΑ )
• Εξοπλισμός αίθουσας πληροφορικής του 1ου
Δημο-
τικού Σχολείου Μοσχάτου
• Ανακατασκευή αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου (ΟΣΚ)
• Λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Μοσχάτο και τον Ταύρο (Πράσινο Τα-
μείο)
• Υποβολή πρότασης για εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο (προ-
ϋπολογισμού 700.000,00 € πλέον ΦΠΑ- JESSICA)
• Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ήρας στον Ταύρο
• Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ελ. Βενιζέλου στον Ταύρο
• Έγκριση της ανάπλασης της παιδικής χαράς της οδού Πυρρή στο Μοσχάτο (προϋπολογισμού
116.568 €)
• Κατασκευή νέου εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού – τοποθέτηση σιδηροϊστών στο πάρκο
Εν. Δυνάμεων του Ταύρου (ίδιοι πόροι), τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών (προϋπολογισμού
25.000,00 €)
• Ανακατασκευή νεοκλασικού κτιρίου οδού Αγ. Κωνσταντίνου στο Μοσχάτο για λειτουργία
ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αποστολή.
• Διαγραμμίσεις Οδών (προϋπολογισμού 10.000 €)
• Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο (προϋπολογισμού 200.000,00 € -Περιφέ-
ρεια)
• Δημοπράτηση και κατασκευή-συντήρηση έργων οδοποιίας (ενδεικτικά το 2013: κατασκευή
οδών-κρασπεδορείθρων-πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (προϋπολογισμού
118.735) και συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους Μοσχάτου και Ταύ-
ρου (προϋπολογισμού 150.000 €), συντήρηση και επισκευή φθορών δημοτικών οδών (προ-
ϋπολογισμού 200.000 €), κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το
δίκτυο αποχέτευσης (προϋπολογισμού 60.000 €), συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων που
παρουσίαζαν χρόνια προβλήματα, συνολικής επιφά-
νειας 1.530 τ.μ. (Αναξαγόρα, Μακρυγιάννη, Αγ. Σοφίας,
Πλ. Ατταλείας στον Ταύρο, Καποδιστρίου, Κεφαλλη-
νίας, Δερβενακίων στο Μοσχάτο και δημοτικών δρό-
μων συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. (Κοραή,
Ελευθερίας, Μενελάου, Τζαφέρη, Κονδύλη), διαγραμ-
μίσεις σε επικίνδυνες διασταυρώσεις και τοποθέτηση-
βελτίωση σημάνσεων οδών
• Δημοπρατήθηκε το έργο: «Μικροκλιματική Αξιολό-
γηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση- μερική ανά-
πλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του
βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», προ-
ϋπολογισμού 4.487.179,30 € (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-Ταμείο
Συνοχής & Εθνικοί πόροι).
• Δημοπράτηση και επισκευή πλακόστρωσης λόγω
φθοράς της πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Κ. Μοσχά-
του (προϋπολογισμού 17.612 €)
• Έργα αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης σε
σχολικά κτίρια του Δήμου. Ενδεικτικά: βιοκλιματικές πα-
ρεμβάσεις για τη βελτίωση σχολικών συγκροτημάτων
βάσει προγραμμάτων ΕΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ, αντικατά-
σταση υαλοστασίων στους χώρους των κλιμακοστασίων
στα σχολικά κτίρια (προϋπολογισμού 34.327 €), αντικα-
τάσταση υγρομόνωσης και ψευδοροφής και χρωματισμοί
σε σχολικά κτίρια (προϋπολογισμού 286.062 €), επι-
σκευή μονώσεων, ανακατασκευή WC 1ου
Γυμνασίου και
1ου
Λυκείου Μοσχάτου (ΟΣΚ), ανακατασκευή Α΄ορόφου
1ου Δημοτικού σχολείου Μοσχάτου- (ΟΣΚ), μελέτη για στατική επάρκεια Γυμνασίου και Λυ-
κείου Ταύρου (ΟΣΚ) απομάκρυνση ομίλου πάλης από το χώρο του 2ου
Δημοτικού Ταύρου,
στατική αποτύπωση του συγκροτήματος γυμνασίων-λυκείων Ταύρου και αποκατάσταση βλα-
βών και φθορών, συνολικής δαπάνης 100.000 €. (ΟΣΚ)
• Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα δημοτικών κτιρίων
• Κατασκευή νέου δικτύου (υπογείου), τοποθέτηση φωτιστικών και λοιπών εξαρτημάτων στην
οδό Μιαούλη στο Μοσχάτο, προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο, προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Αγ. Παν-
τελεήμονα στον Ταύρο
• Εγκατάσταση νέας παροχής ηλεκτροδότησης Αντλητικού Συγκροτήματος στο πηγάδι Σκαλτσά
στον Ταύρο
• Ανακατασκευή καταστημάτων πλατείας Αταλείας για εγκατάσταση κοινωνικών δομών του
Δήμου
• Διάνοιξη και διαπλάτυνση οδού Πολυκράτους (ΥΠΟΜΕΔΙ)
• Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας (προϋπολογισμού 37.970,10 €)
«Κάθε ευρώ έπιασε τόπο»
4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
«Προστασία περιβάλλοντος, περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι,
πολιτισμός, άθληση και στήριξη της νέας γενιάς»
• Δίνεται προτεραιότητα στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσοντας για χρη-
ματοδότηση μία σειρά μεγάλων βιοκλιματικών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και
αναπτύσσοντας πολιτικές και δράσεις προστασίας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Ενδει-
κτικά αναφέρεται η ολοκλήρωση του έργου «κατασκευή-βελτίωση της περιοχής Εσταυρω-
μένου στον Ταύρο», συνολικής δαπάνης 1.714,000 € και το έργο «διαμόρφωση χώρου
πρασίνου περιβάλλοντος χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών περιοχής 72» στον Ταύρο,
συνολικής δαπάνης 963,000 €, όπως και τακτικές δενδροφυτεύσεις σε Μοσχάτο και Ταύρο.
• Απομάκρυνση των παράνομων «σκραπατζίδικων» από τον Ταύρο και το Μοσχάτο και απο-
μάκρυνση παράνομης χωματερής από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ
• Αποτρέψαμε το ΠΔ του Ελαιώνα για την επιβολή μη αποδε-
κτών χρήσεων και απορρίψαμε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί
της οδού Πειραιώς και την αδειοδότηση πολυώροφου κτιρίου
πολλαπλών χρήσεων στο εργαστήριο δομικών υλικών του
ΥΠΕΧΩΔΕ στην οδό Πειραιώς
• Παρά τους μειωμένους πόρους και το μειωμένο εργατικό δυ-
ναμικό του Δήμου κατά 20%, η καθαριότητα και η προστασία
του πρασίνου και στις δύο δημοτικές ενότητες πραγματοποιείται
σε καθημερινή βάση, ενώ γίνεται προσπάθεια για άμεση αντα-
πόκριση στα αιτήματα των πολιτών
• Πραγματοποιούνται τακτικοί ψεκασμοί και καθαρισμοί στα
φρεάτια του Δήμου και καθαρισμοί σε μεγάλους χώρους,
όπως οικόπεδα, στις προσφυγικές εργατικές κατοικίες, κλπ
• Με ορθή διαχείριση κάνουμε οικονομία στο κόστος επι-
σκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, με επι-
σκευές στο συνεργείο του Δήμου. Επιτυχαμε εξοικονόμηση
καυσίμων με ορθή διαχείριση του στόλου των οχημάτων
• Διεκδίκηση για την αποφυγή της τριχοτόμησης του Ταύρου από τον Προαστιακό με την
κατασκευή ανισόπεδων κόμβων. Πετύχαμε τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου
στο Δήμο κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ομόφωνη απόφασή του.
Προσφύγαμε στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΥΠΕΚΑ
• Εκπόνηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της ενεργειακής αναθεώρησης σύμφωνα με
τα νέα δεδομένα (ΚΕΝΑΚ), της μελέτης του κτιρίου της οδού Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο
για να υποβληθεί προς χρηματοδότηση.
• Απομακρύνθηκαν οι επαγγελματικές διαφημιστικές πινακίδες από βασικούς οδούς του
Δήμου (πχ Πειραιώς, Χαμοστέρνας, κτλ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση
των πεζών και να υπάρξει αισθητική αναβάθμιση.
• Ολοκληρώσαμε μέσα από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις την κυκλοφοριακή μελέτη του
Ταύρου και τις άμεσες παρεμβάσεις στους 3 επικίνδυνους κόμβους (25η
Μαρτίου και Αναξα-
γόρα, Επταλόφου και Τιμοθέου Ευγενικού. Λεωφ. Ειρήνης και Μακεδονίας) καθώς και τη ση-
ματοδότηση στην περιοχή Εσταυρωμένου, έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα
• Επανασχεδιάσαμε τη διαδρομή και τα δρομολόγια
της δημοτικής συγκοινωνίας για να καλυφθούν οι
ανάγκες μετακίνησης και σύνδεσης των δύο ενοτήτων
Μοσχάτου και Ταύρου
• Επαναλειτούργησε με πρότυπη μορφή το Πάρκο Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής σε μία έκταση 10 στρεμμάτων
στο Πάρκο Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμ-
βολή της Κοινωφελούς Επιχείρησης
• Εγκαταστήσαμε και εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά 60
KW σε Μοσχάτο και Ταύρο
• Δημοπρατήθηκε ο ποδηλατόδρομος παραλίας Μοσχάτου-Μοσχάτο-Ταύρος-Αθήνα -Έργο
ΥΠΕΚΑ
• Προχωρήσαμε σε μία σειρά ενεργειών που αναβάθμισαν τις γειτονιές, όπως την αποβολή
του επαγγελματικού σταθμού παρκινγκ από το οικόπεδο Πασσά στον Ταύρο, την προώθηση
της ανάπλασης του οικοπέδου Μετζιδιέ, την ολοκλήρωση της μελέτης διαμόρφωσης της πλα-
τείας Λαού, προϋπολογισμού 1.150.000, την προμήθεια οργάνων και τάπητα για την παιδική
χαρά της οδού Βενιζέλου και την μελέτη για την παιδική χαρά της οδού Τεώ, καθώς και την
μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς, έμπροσθεν ΚΕΠ Δ.Κ. Ταύ-
ρου».
• Λειτουργούν τμήματα μαζικού αθλητισμού, ομάδες γυμναστικής, αθλητικές εκδηλώσεις με
μεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 1500 ενεργά μέλη κάθε χρόνο στα αθλητικά προγράμματα
του Δήμου που γίνονται και στο Μοσχάτο και στον Ταύρο. (Για παράδειγμα, το πρόγραμμα
των «αθλοδιακοπών» με τέσσερις περιόδους και στις δύο ενότητες και πάνω από 1500 εγ-
γραφές ανά έτος).
• Συμμετέχουν πάνω από 1500 άτομα κατ΄έτος στα ερασιτεχνικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια
του Πνευματικού Κέντρου
• Συνεχίζονται οι μεγάλες διοργανώσεις και τα φεστιβάλ του Δήμου, με μειωμένο κόστος και
αυξημένη συμμετοχή και από τις δύο περιοχές Μοσχάτου και Ταύρου. Το «Καρναβάλι», τα
«Ταύρεια», το «Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου», το «Μαθητικό Φεστιβάλ»,
επιτυχημένοι θεσμοί για τους οποίους κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης με τη συμμετοχή
ομάδων από τις δύο ενότητες του Δήμου.
• Οι περισσότερες πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο, τα εργα-
στήρια του Δήμου με χαμηλά δίδακτρα και σημαντικές μειώσεις και δωρεάν συμμετοχή κατά
περίπτωση για τους ανέργους, τους πολύτεκνους, τους φοιτητές, κτλ. Στις μεγάλες εκδηλώσεις
συγκεντρώνουμε τρόφιμα και ιματισμό σε εθελοντική βάση για τους δοκιμαζόμενους συμ-
πολίτες μας.
• Λειτουργούν και οι δύο δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι «Σινέ-Κήπος» και «Σινέ Νέα Μα-
σκώτ» από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου με χαμηλό εισιτήριο, ταινίες Α΄ προβολής,
δωρεάν εισιτήρια για ανέργους, συνταξιούχους και ΑΜΕΑ. Έναρξη κινηματογραφικής λέσχης
και του καινοτόμου προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου».
• Πετύχαμε έτσι ώστε να δημοσιευθεί το ΠΔ όπου ορίζει το παραλιακό μέτωπο ως δημόσιο
χώρο αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ελεύθερη πρόσβαση και ταυτόχρονα σχε-
διασμό για υλοποίηση συγκοινωνιακών και αντιπλημμυρικών έργων. Με ενέργειές μας απο-
φύγαμε να γίνει η παραλία μας «λιμάνι κρουαζιέρας». Είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του
κελύφους πάνω από την μετατοπισμένη και βυθισμένη λεωφόρο Ποσειδώνος
5. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Κοινωνική πολιτική με έμπρακτη βοήθεια στις ευπαθείς
και ευάλωτες ομάδες»
• Λειτουργία ολοκληρωμένου πλαισίου δομών κάλυψης των κοινωνικών αναγκών του Δήμου
και των πολιτών: πρότυποι παιδικοί σταθμοί (πάνω από 1200 παιδιά την τριετία, χωρίς τρο-
φεία, μέσω ΕΣΠΑ), ΚΑΠΗ, σχολεία, Πνευματικό Κέντρο, αθλητικές δομές με στοχευμένες τι-
μολογιακές πολιτικές για τους οικονομικά ασθενέστερους, λειτουργία του «Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία», κτλ
• Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (801 οφελούμενες οικογένειες μεχρι τις αρχές του
2014) και του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (60 συμμετέχοντες τον πρώτο χρόνο λειτουρ-
γίας) σε συνεργασία με την “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” της Αρχιεπισκοπής
• Λειτουργία τράπεζας τροφίμων και ειδών για 587 οικογένειες του Δήμου μας για την κάλυψη
βασικών αναγκών τους, συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την υποστήριξη
οικογενειών του Δήμου μας (σε μηνιαία βάση εξυπηρετούνται 55 οικογένειες), συμμετοχή
στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων της Ευρωπαικής Ένωσης (88 οικογένειες οφελούμενες)
και λειτουργία της «Γωνιάς της Αλληλεγγύης» για παροχή ειδών ρουχισμού (150 οικογένειες
οφελούμενες και διάθεση 9.141 ειδών)
• Λειτουργία δικτύου εθελοντών ιατρών οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε
ανασφάλιστους και άπορους δημότες, πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιατρικές εξετάσεις
για τις ανάγκες της εγγραφής στα σχολεία και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου για τις
ανάγκες κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών, οι οικογένειες των οποίων δοκιμά-
ζονται από την κρίση
• Συνεργασία με ποικίλους ιατρικούς φορείς για δράσεις προαγωγής υγείας και προληπτι-
κής ιατρικής (Αιμοδοσία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, εμβολιασμοί, ψηφιακές μαστο-
γραφίες, εξετάσεις πρόληψης, μετρήσεις σκολίωσης, διατροφική παρακολούθηση, κα)
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας
(ατομική-συμβουλευτική υποστήριξη σε 1000 πολίτες και οικογένειες της πόλης μας ), 306
οφελούμενοι του προγράμματος “βοήθεια στο σπίτι”, σχολές γονέων και σεμινάρια, δράσεις
ευαισθητοποίησης για θέματα που προβληματίζουν τους νέους, εξειδικευμένες ημερίδες,
προγράμματα κοινωνικών υποτροφιών
• Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων για πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση ανεξαρτήτως
μορφωτικού επιπέδου, μέσα από τα προγράμματα του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης» του
Δήμου και του προγράμματος του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου».
• Πρόσβαση στην αγορά εργασίας οφειλομένων και εργοδοτών και πρακτική στήριξη των ανέρ-
γων μέσα από το «Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων» και συμμετοχή του
Δήμου σε εστιασμένα προγράμματα απασχόλησης (πχ «ανέργων ηλικίας 55-64 ετών», «προ-
γράμματα κατάρτισης ανέργων», «προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προγράμματα απασχόλησης ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ).
• Λειτουργία και δράση τοπικών συμβουλίων κοινωνικού περιεχομένου, όπως το «Τοπικό Συμ-
βούλιο Παραβατικότητας»
• Λειτουργία του προγράμματος «κουζίνα για όλους» με ποιοτικό φαγητό καθημερινά, σε χα-
μηλή τιμή
• Προσλήψεις με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας μέσω ΑΣΕΠ για 500 εργαζομένους ορισμέ-
νου χρόνου και συμβάσεων έργου στο Δήμο
Συνεχίζουμε το έργο μας με τη δική σας υποστήριξη.
Για ένα σύγχρονο Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο.
Συνεχίζουμε
με πρόγραμμα,
οργάνωση και τόλμη
να δημιουργούμε
ένα Δήμο ισχυρό,
κοντά στον πολίτη
και τις ανάγκες του!
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΜΟΣΧΑΤΟ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 89, ΤΗΛ: 210 4817109
ΤΑΥΡΟΣ: ΘΡΑΚΗΣ 21, ΤΗΛ: 210 3477012
email: info@αefthimiou.gr
www.aef th imio u. gr

Recomendados

Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...My Chersonissos
732 visualizações41 slides
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014 por
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νότιας Κυνουρίας 2014Leonidion
463 visualizações16 slides
Programma κoinotarxi lympion por
Programma κoinotarxi lympionProgramma κoinotarxi lympion
Programma κoinotarxi lympionakelympiwn
175 visualizações12 slides
Fyladio8selido por
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido24news
278 visualizações5 slides
Teyxos3 por
Teyxos3Teyxos3
Teyxos3dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Απολογισμός Συνδυασμου 2012 por
Απολογισμός Συνδυασμου 2012Απολογισμός Συνδυασμου 2012
Απολογισμός Συνδυασμου 2012Κωστής Σιμιτσής
179 visualizações40 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teyxos2 por
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2dimossikionion
2.9K visualizações16 slides
Teyxos4 por
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4dimossikionion
3K visualizações16 slides
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...PolisConference
456 visualizações4 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗKafeneio Megalopolis
148 visualizações2 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
188 visualizações20 slides
Topiki Autodoihkish por
Topiki AutodoihkishTopiki Autodoihkish
Topiki Autodoihkisheretrianews
299 visualizações14 slides

Mais procurados(18)

Teyxos2 por dimossikionion
Teyxos2Teyxos2
Teyxos2
dimossikionion2.9K visualizações
Teyxos4 por dimossikionion
Teyxos4Teyxos4
Teyxos4
dimossikionion3K visualizações
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por PolisConference
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
PolisConference456 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ por Kafeneio Megalopolis
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ
Kafeneio Megalopolis148 visualizações
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por ioannouyian
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
ioannouyian188 visualizações
Topiki Autodoihkish por eretrianews
Topiki AutodoihkishTopiki Autodoihkish
Topiki Autodoihkish
eretrianews 299 visualizações
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη por samostimes
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
καλεσμα για αυτοδιοικητική παράταξη
samostimes2.2K visualizações
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ... por Notis Mitarachi
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...
Απόσπασμα πρακτικού της υπ` αριθμ. 29/2.11.2015 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συ...
Notis Mitarachi183 visualizações
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές por Παππάς Θανάσης
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και ΠροοπτικέςΘεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη Δράσεις και Προοπτικές
Παππάς Θανάσης187 visualizações
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ por Voula Zisopoulou
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
Voula Zisopoulou71 visualizações
Apologismos por 24news
ApologismosApologismos
Apologismos
24news275 visualizações
2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ por Drosia Primary School
2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ
2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ
Drosia Primary School143 visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη274 visualizações
04 07 por lylafyow
04 0704 07
04 07
lylafyow148 visualizações
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por OTS SA
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
OTS SA264 visualizações
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010 por Koukas George
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Koukas George102 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações

Similar a Apologismos final

απολογισμος έργων 2011-2012 por
απολογισμος έργων 2011-2012 απολογισμος έργων 2011-2012
απολογισμος έργων 2011-2012 dimossikionion
1.5K visualizações16 slides
Apologismos por
ApologismosApologismos
ApologismosΕλάχιστος Εαυτός
328 visualizações46 slides
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται.. por
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..KonstantinosKitsopan
66 visualizações68 slides
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED por
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTEDΠαρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTEDTheodora Zacharia
120 visualizações24 slides
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά por
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλάssuser9e6212
93 visualizações90 slides
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014 por
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014Theodora Zacharia
197 visualizações56 slides

Similar a Apologismos final(16)

απολογισμος έργων 2011-2012 por dimossikionion
απολογισμος έργων 2011-2012 απολογισμος έργων 2011-2012
απολογισμος έργων 2011-2012
dimossikionion1.5K visualizações
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται.. por KonstantinosKitsopan
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..
Το Αγρίνιο ξανασυστήνεται..
KonstantinosKitsopan66 visualizações
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED por Theodora Zacharia
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTEDΠαρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED
Theodora Zacharia120 visualizações
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά por ssuser9e6212
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
ssuser9e621293 visualizações
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014 por Theodora Zacharia
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014
Presentation Συμφωνο των Δημάρχων KEDE 10032014
Theodora Zacharia197 visualizações
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS por OTS SA
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
Κος Λιακόπουλος Θ. - Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS
OTS SA302 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης1K visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης335 visualizações
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ... por OTS SA
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ...Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ...
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά,  Γαβριήλ Κ...
OTS SA110 visualizações
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά por Gavriil Kouris
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά
Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Πλατανιά
Gavriil Kouris104 visualizações
04 - 07 por lylafyow
04 - 0704 - 07
04 - 07
lylafyow175 visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη220 visualizações
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε... por PolisConference
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
PolisConference958 visualizações
2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ por Drosia Primary School
2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ
2016 17 αειφόρος περιβαλλοντική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου δροσιας κβ
Drosia Primary School305 visualizações

Apologismos final

 • 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 «Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα.» Ανδρέας Γ. Ευθυμίου ψηφίζωγιατηνπόλημου
 • 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2011-2014 «Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα.» Aγαπητές Συμπολίτισσες και Αγαπητοί Συμπολίτες, Από το 2010 μέχρι σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση δοκιμάστηκε όσο ποτέ άλλοτε. Οδήμοςμαςβρέθηκεμπροστάστηνπρόκλησητηςσυνένωσηςκαιτηςοικονομικήςεπιβίωσης, όντας υποχρεωμένος ταυτόχρονα να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή και να σταθεί δίπλα στην δύσκολη καθημερινότητα κάθε δημότη. Μέσα στην οικονομική και κοινωνική δοκιμασία που περνάμε, καταφέραμε να σταθούμε όρθιοισταπόδιαμας,ναενώσουμετουςδημότεςμας,ναείμαστεδίπλασεόσουςδοκιμάζονται και να βάλουμε τις βάσεις για ένα σύγχρονο δήμο, μια ανθρώπινη πόλη. Χωρίς τυμπανοκρου- σίεςκαιμεγάλαλόγια,σηκώσαμεταμανίκιακαιδουλέψαμεαθόρυβα,μεανθρωπιά,χαμόγελο και ενότητα. Στις γραμμές που ακολουθούν, εκθέτουμε στην κρίση σας όσα καταφέραμε να δρομολο- γήσουμε και να υλοποιήσουμε μέχρι σήμερα. Μαζί πετύχαμε πολλά. Στις 18 Μαΐου αποφασίζουμε να πετύχουμε περισσότερα. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου
 • 3. 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ «Διαφάνεια, εξοικονόμηση, αποτελεσματικότητα και συμμετοχή του δημότη» • Κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης. Το επι- χειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, τα ετήσια προγράμματα δράσης, τα τεχνικά προγράμματα και ο προϋπολογισμός καταρτίζονται έγκαιρα και σωστά από τις δημοτικές μας υπηρεσίες. • Πετύχαμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών μέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις των επιτρο- πών του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελε- στική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Τοπικές κοινότητες, επιτροπή ποιότητας ζωής, επι- τροπή διαβούλευσης, κα). • Αντισταθμίζουμε την μείωση του προσωπικού της αυτοδιοίκησης λόγω των συνταξιοδοτή- σεων και της μείωσης των προσλήψεων με συ- στηματική συνεργασία όλων των διευθύνσεων και των τμημάτων του Δήμου βάσει προγράμ- ματος και καθημερινής εσωτερικής αξιολόγη- σης. • Επιμορφώνουμε και εξειδικεύουμε το προσω- πικό μας, προσφέρουμε τα απαραίτητα μέσα προστασίας στην εργασιακή τους καθημερινό- τητα και κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να εξα- σφαλίσουμε την τήρηση των υποχρεώσεών μας προς τους δημότες. • Διευρύναμε το ωράριο των ΚΕΠ, αξιοποιήσαμε το Γρα- φείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων (προγράμ- ματα ΤΟΠΣΑ, εκπαιδευτικές δράσεις, κτλ). Λειτουργούμε τμήματα εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υποθέ- σεων των πολιτών και στις δύο Δημοτικές κοινότητες για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία των κατοίκων με περιτ- τές μετακινήσεις. • Σχεδιάσαμε σύγχρονο οργανόγραμμα εσωτερικής λει- τουργίας του Δήμου, πραγματοποιήσαμε συνεργασίες για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, προσφέ- ρουμε πιστοποιημένες και ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χρηστή διαχείριση και διαφάνεια. • Παρέχουμε καθημερινή ενημέρωση με πλήρη διαφάνεια των έργων, των προγραμμάτων και των δράσεων της Δημοτικής Αρχής μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και με δημόσιες ανακοινώσεις
 • 4. 2. ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΧΑΜΕΝΟ «Oργανώσαμε το δήμο, κερδίζοντας περισσότερες υπηρεσίες και ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα» • Κρατήσαμε σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες με τα νέα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που δημι- ουργήθηκαν μετά τον Καλλικράτη. • Μειώσαμε το λειτουργικό κόστος του Δήμου σε ποσοστό πάνω από το 1/3, χωρίς να υποβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους πολίτες. • Συντάξαμε, συντάσσουμε και υλοποιούμε αξιόπιστους προϋπο- λογισμούς, προσαρμοσμένους στα νέα οικονομικά δεδομένα. • Καλύψαμε και καλύπτουμε τις ανελαστικές υποχρεώσεις του Δήμου σε μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις δανείων, κ.α. • Μειώσαμε τις βραχυπρόθεσμες οφειλές του Ενιαίου πια Δήμου κατά 80%. Στις 31/12/2010 το χρέος των οφειλών και των υποχρεώσεων των πρώην Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου ήταν 6.700.000,00 €. Σήμερα το ποσό αυτό έχει μειωθεί σε 1.336.000,00 €. • Μειώσαμε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – δάνεια του Δήμου κατά 16,60%. Στις 31/12/2010 το υπόλοιπο του δανεισμού των πρώην Δήμων ήταν 10.900.094,10 €. Στις 31/12/2013 το ποσό έχει μειωθεί σε 9.090.347,00 €. • Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου γίνεται από τους πόρους του Δήμου, χωρίς περαιτέρω δανεισμό • Αυξήσαμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα. Στις 31/12/2010, τα χρηματικά διαθέσιμα των πρώην Δήμων ήταν 2.207.100,46 €. Στις 31/12/2013 με σωστή διαχείριση τα διαθέσιμα του Δήμου μας έχουν αυξηθεί στο ποσό των 4.193.336,44 €, παρά την αποπληρωμή των οφειλών παρελθόντων ετών και την μείωση των κρατικών εσόδων. • Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 22% σε οικείες και 24% σε μικρές επιχειρήσεις, με πε- ραιτέρω σημαντικές μειώσεις και μηδενικά τέλη σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας • Μειώσαμε τις ετήσιες δαπάνες του Δήμου κατά 25%. Το 2010 το σύνολο των ετήσιων δαπανών και για τους δύο Δήμους μαζί ήταν 32.762.584,46 €. Το 2013 το αντίστοιχο ποσό δαπανών είναι 24.295.515,93 €. • Δεν δανειστήκαμε, αλλά προχωρούμε σταθερά στη διεκδίκηση είσπραξης διαφυγόντων εσό- δων από μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες. • Αξιοποιήσαμε την περιουσία του δήμου εξοικονομώντας πόρους. Μεταστεγάσαμε υπηρεσίες και δραστηριότητες του Δήμου από ενοικιαζόμενους σε ιδιόκτητους χώρους (πχ η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η βιβλιο- θήκη στον Ταύρο, κα), • Αποπληρώσαμε τις οφειλές των πρώην σχολικών επιτροπών στις ΔΕΚΟ • Λάβαμε θετική αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν ελέγχου για την λει- τουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για την ορθότητα και την πληρότητα των οικονομικών διαδικασιών της Δημοτικής Αρχής
 • 5. 3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ «Κάθε ευρώ έπιασε τόπο» ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15.000.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ • Κατασκευή του αγωγού ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσο- στόμου Σμύρνης, προϋπολογισμού 2.200.000€ (ΕΣΠΑ) • Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Πάρ- νηθος στο Μοσχάτο (προϋπολογισμού 2.130.000€). (ΕΣΠΑ) • Επέκταση του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου (προϋπολογισμού 1.200.000€- ΟΣΚ-ΕΣΠΑ) • Μετά από επίμονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, αποδόθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών το οικόπεδο της οδού Κλαζομενών στον Ταύρο, επιφάνειας 1.500 τ.μ. για την κατασκευή του 3ου παιδικού σταθμού. • Αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Ανοιχτού Δημοτι- κού Σταδίου Μοσχάτου (προϋπολογισμού 467.000 €- Περιφέρεια), αδειοδότηση σε όλα τα δημοτικά γήπεδα και γυμναστήρια, βελτίωση του αρδευτικού ποτίσματος στο Δημοτικό Γήπεδο Ταύρου «Σπύρος Γιαλαμπίδης», μέ- ριμνα για το φωτισμό των γηπέδων, συντήρηση εξεδρών και τεχνικές αποκαταστάσεις διάφορων ζητημάτων, όπως μελέτες πυρασφάλειας, ράμπες ΑΜΕΑ, συντήρηση-βελ- τίωση υποσταθμού Μ/Τα 20KV (προϋπολογισμού 6.765,00 €), εργασίες αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού (προϋπολογισμού 19.680,00 €) • Πραγματοποιήσαμε τεχνικές εργασίες στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Τιμόθεος Ευγενικός» (ΑΙ- ΟΛΟΣ) στον Ταύρο, στο Δημοτικό Γήπεδο του ΑΙΑΝΤΑ στον Ταύρο, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λ. Ποσειδώνος και στο Κλειστό Γυμναστήριο της Καποδιστρίου στο Μοσχάτο (πυρασφά- λεια, πυράντοχες πόρτες, φωτιστικά ασφαλείας, πυροσβεστικό δίκτυο, προμήθεια υλικού, παροχή ΕΥΔΑΠ κ.α.) • Έγινε τοποθέτηση νέων δαπέδων διαφόρων ανοιχτών γηπέδων στο Μοσχάτο και στον Ταύρο (μπάσκετ, τένις) (προϋπολογισμού 44.153,56 €) • Δημοπράτηση και κατασκευή πεζοδρομίων ‘Ηρας (προϋπολογισμού 118.735,00 €) • Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 435.364,32 €-ΕΣΠΑ) • Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 503.362,31 €- ΕΣΠΑ ) • Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 395.073,61 € - ΕΣΠΑ ) • Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου (προϋπολογισμού 249.811,28 € - ΕΣΠΑ )
 • 6. • Έργο αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέρ- γειας στο 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου (προϋπολογι- σμού 444.257,08 €- ΕΣΠΑ ) • Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο Δημαρχείο και στη Δημο- τική Βιβλιοθήκη (προϋπολογισμού 381.000,00 €- - ΕΣΠΑ ) • Πράσινα Δώματα στο 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ταύ- ρου (προϋπολογισμού 197.000,40 € - ΕΣΠΑ ) • Πράσινα Δώματα στο 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου (προ- ϋπολογισμού 156.196,73 € - ΕΣΠΑ ) • Εξοπλισμός αίθουσας πληροφορικής του 1ου Δημο- τικού Σχολείου Μοσχάτου • Ανακατασκευή αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου (ΟΣΚ) • Λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Μοσχάτο και τον Ταύρο (Πράσινο Τα- μείο) • Υποβολή πρότασης για εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο (προ- ϋπολογισμού 700.000,00 € πλέον ΦΠΑ- JESSICA) • Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ήρας στον Ταύρο • Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ελ. Βενιζέλου στον Ταύρο • Έγκριση της ανάπλασης της παιδικής χαράς της οδού Πυρρή στο Μοσχάτο (προϋπολογισμού 116.568 €) • Κατασκευή νέου εναέριου δικτύου ηλεκτροφωτισμού – τοποθέτηση σιδηροϊστών στο πάρκο Εν. Δυνάμεων του Ταύρου (ίδιοι πόροι), τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών (προϋπολογισμού 25.000,00 €) • Ανακατασκευή νεοκλασικού κτιρίου οδού Αγ. Κωνσταντίνου στο Μοσχάτο για λειτουργία ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την Αποστολή. • Διαγραμμίσεις Οδών (προϋπολογισμού 10.000 €) • Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο (προϋπολογισμού 200.000,00 € -Περιφέ- ρεια) • Δημοπράτηση και κατασκευή-συντήρηση έργων οδοποιίας (ενδεικτικά το 2013: κατασκευή οδών-κρασπεδορείθρων-πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου (προϋπολογισμού 118.735) και συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους Μοσχάτου και Ταύ- ρου (προϋπολογισμού 150.000 €), συντήρηση και επισκευή φθορών δημοτικών οδών (προ- ϋπολογισμού 200.000 €), κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης (προϋπολογισμού 60.000 €), συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων που
 • 7. παρουσίαζαν χρόνια προβλήματα, συνολικής επιφά- νειας 1.530 τ.μ. (Αναξαγόρα, Μακρυγιάννη, Αγ. Σοφίας, Πλ. Ατταλείας στον Ταύρο, Καποδιστρίου, Κεφαλλη- νίας, Δερβενακίων στο Μοσχάτο και δημοτικών δρό- μων συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. (Κοραή, Ελευθερίας, Μενελάου, Τζαφέρη, Κονδύλη), διαγραμ- μίσεις σε επικίνδυνες διασταυρώσεις και τοποθέτηση- βελτίωση σημάνσεων οδών • Δημοπρατήθηκε το έργο: «Μικροκλιματική Αξιολό- γηση και βιοκλιματική βελτιστοποίηση- μερική ανά- πλαση, οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του βορειοανατολικού τμήματος της Δ.Κ. Μοσχάτου», προ- ϋπολογισμού 4.487.179,30 € (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-Ταμείο Συνοχής & Εθνικοί πόροι). • Δημοπράτηση και επισκευή πλακόστρωσης λόγω φθοράς της πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Κ. Μοσχά- του (προϋπολογισμού 17.612 €) • Έργα αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικά κτίρια του Δήμου. Ενδεικτικά: βιοκλιματικές πα- ρεμβάσεις για τη βελτίωση σχολικών συγκροτημάτων βάσει προγραμμάτων ΕΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ, αντικατά- σταση υαλοστασίων στους χώρους των κλιμακοστασίων στα σχολικά κτίρια (προϋπολογισμού 34.327 €), αντικα- τάσταση υγρομόνωσης και ψευδοροφής και χρωματισμοί σε σχολικά κτίρια (προϋπολογισμού 286.062 €), επι- σκευή μονώσεων, ανακατασκευή WC 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Μοσχάτου (ΟΣΚ), ανακατασκευή Α΄ορόφου 1ου Δημοτικού σχολείου Μοσχάτου- (ΟΣΚ), μελέτη για στατική επάρκεια Γυμνασίου και Λυ- κείου Ταύρου (ΟΣΚ) απομάκρυνση ομίλου πάλης από το χώρο του 2ου Δημοτικού Ταύρου, στατική αποτύπωση του συγκροτήματος γυμνασίων-λυκείων Ταύρου και αποκατάσταση βλα- βών και φθορών, συνολικής δαπάνης 100.000 €. (ΟΣΚ) • Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα δημοτικών κτιρίων • Κατασκευή νέου δικτύου (υπογείου), τοποθέτηση φωτιστικών και λοιπών εξαρτημάτων στην οδό Μιαούλη στο Μοσχάτο, προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Μοσχάτο, προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών στην πλατεία Αγ. Παν- τελεήμονα στον Ταύρο • Εγκατάσταση νέας παροχής ηλεκτροδότησης Αντλητικού Συγκροτήματος στο πηγάδι Σκαλτσά στον Ταύρο • Ανακατασκευή καταστημάτων πλατείας Αταλείας για εγκατάσταση κοινωνικών δομών του Δήμου • Διάνοιξη και διαπλάτυνση οδού Πολυκράτους (ΥΠΟΜΕΔΙ) • Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας (προϋπολογισμού 37.970,10 €) «Κάθε ευρώ έπιασε τόπο»
 • 8. 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ «Προστασία περιβάλλοντος, περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι, πολιτισμός, άθληση και στήριξη της νέας γενιάς» • Δίνεται προτεραιότητα στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσοντας για χρη- ματοδότηση μία σειρά μεγάλων βιοκλιματικών παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και αναπτύσσοντας πολιτικές και δράσεις προστασίας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Ενδει- κτικά αναφέρεται η ολοκλήρωση του έργου «κατασκευή-βελτίωση της περιοχής Εσταυρω- μένου στον Ταύρο», συνολικής δαπάνης 1.714,000 € και το έργο «διαμόρφωση χώρου πρασίνου περιβάλλοντος χώρου προσφυγικών πολυκατοικιών περιοχής 72» στον Ταύρο, συνολικής δαπάνης 963,000 €, όπως και τακτικές δενδροφυτεύσεις σε Μοσχάτο και Ταύρο. • Απομάκρυνση των παράνομων «σκραπατζίδικων» από τον Ταύρο και το Μοσχάτο και απο- μάκρυνση παράνομης χωματερής από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ • Αποτρέψαμε το ΠΔ του Ελαιώνα για την επιβολή μη αποδε- κτών χρήσεων και απορρίψαμε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι- πτώσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Πειραιώς και την αδειοδότηση πολυώροφου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο εργαστήριο δομικών υλικών του ΥΠΕΧΩΔΕ στην οδό Πειραιώς • Παρά τους μειωμένους πόρους και το μειωμένο εργατικό δυ- ναμικό του Δήμου κατά 20%, η καθαριότητα και η προστασία του πρασίνου και στις δύο δημοτικές ενότητες πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ενώ γίνεται προσπάθεια για άμεση αντα- πόκριση στα αιτήματα των πολιτών • Πραγματοποιούνται τακτικοί ψεκασμοί και καθαρισμοί στα φρεάτια του Δήμου και καθαρισμοί σε μεγάλους χώρους, όπως οικόπεδα, στις προσφυγικές εργατικές κατοικίες, κλπ • Με ορθή διαχείριση κάνουμε οικονομία στο κόστος επι- σκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, με επι- σκευές στο συνεργείο του Δήμου. Επιτυχαμε εξοικονόμηση καυσίμων με ορθή διαχείριση του στόλου των οχημάτων • Διεκδίκηση για την αποφυγή της τριχοτόμησης του Ταύρου από τον Προαστιακό με την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων. Πετύχαμε τη στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Δήμο κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με ομόφωνη απόφασή του. Προσφύγαμε στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΥΠΕΚΑ • Εκπόνηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της ενεργειακής αναθεώρησης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (ΚΕΝΑΚ), της μελέτης του κτιρίου της οδού Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο για να υποβληθεί προς χρηματοδότηση. • Απομακρύνθηκαν οι επαγγελματικές διαφημιστικές πινακίδες από βασικούς οδούς του Δήμου (πχ Πειραιώς, Χαμοστέρνας, κτλ) προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών και να υπάρξει αισθητική αναβάθμιση. • Ολοκληρώσαμε μέσα από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις την κυκλοφοριακή μελέτη του Ταύρου και τις άμεσες παρεμβάσεις στους 3 επικίνδυνους κόμβους (25η Μαρτίου και Αναξα- γόρα, Επταλόφου και Τιμοθέου Ευγενικού. Λεωφ. Ειρήνης και Μακεδονίας) καθώς και τη ση- ματοδότηση στην περιοχή Εσταυρωμένου, έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα
 • 9. • Επανασχεδιάσαμε τη διαδρομή και τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας για να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης και σύνδεσης των δύο ενοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου • Επαναλειτούργησε με πρότυπη μορφή το Πάρκο Κυ- κλοφοριακής Αγωγής σε μία έκταση 10 στρεμμάτων στο Πάρκο Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων με τη συμ- βολή της Κοινωφελούς Επιχείρησης • Εγκαταστήσαμε και εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά 60 KW σε Μοσχάτο και Ταύρο • Δημοπρατήθηκε ο ποδηλατόδρομος παραλίας Μοσχάτου-Μοσχάτο-Ταύρος-Αθήνα -Έργο ΥΠΕΚΑ • Προχωρήσαμε σε μία σειρά ενεργειών που αναβάθμισαν τις γειτονιές, όπως την αποβολή του επαγγελματικού σταθμού παρκινγκ από το οικόπεδο Πασσά στον Ταύρο, την προώθηση της ανάπλασης του οικοπέδου Μετζιδιέ, την ολοκλήρωση της μελέτης διαμόρφωσης της πλα- τείας Λαού, προϋπολογισμού 1.150.000, την προμήθεια οργάνων και τάπητα για την παιδική χαρά της οδού Βενιζέλου και την μελέτη για την παιδική χαρά της οδού Τεώ, καθώς και την μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς, έμπροσθεν ΚΕΠ Δ.Κ. Ταύ- ρου». • Λειτουργούν τμήματα μαζικού αθλητισμού, ομάδες γυμναστικής, αθλητικές εκδηλώσεις με μεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 1500 ενεργά μέλη κάθε χρόνο στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου που γίνονται και στο Μοσχάτο και στον Ταύρο. (Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των «αθλοδιακοπών» με τέσσερις περιόδους και στις δύο ενότητες και πάνω από 1500 εγ- γραφές ανά έτος). • Συμμετέχουν πάνω από 1500 άτομα κατ΄έτος στα ερασιτεχνικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια του Πνευματικού Κέντρου • Συνεχίζονται οι μεγάλες διοργανώσεις και τα φεστιβάλ του Δήμου, με μειωμένο κόστος και αυξημένη συμμετοχή και από τις δύο περιοχές Μοσχάτου και Ταύρου. Το «Καρναβάλι», τα «Ταύρεια», το «Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου», το «Μαθητικό Φεστιβάλ», επιτυχημένοι θεσμοί για τους οποίους κερδίσαμε το στοίχημα της συνένωσης με τη συμμετοχή ομάδων από τις δύο ενότητες του Δήμου. • Οι περισσότερες πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο, τα εργα- στήρια του Δήμου με χαμηλά δίδακτρα και σημαντικές μειώσεις και δωρεάν συμμετοχή κατά περίπτωση για τους ανέργους, τους πολύτεκνους, τους φοιτητές, κτλ. Στις μεγάλες εκδηλώσεις συγκεντρώνουμε τρόφιμα και ιματισμό σε εθελοντική βάση για τους δοκιμαζόμενους συμ- πολίτες μας. • Λειτουργούν και οι δύο δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι «Σινέ-Κήπος» και «Σινέ Νέα Μα- σκώτ» από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου με χαμηλό εισιτήριο, ταινίες Α΄ προβολής, δωρεάν εισιτήρια για ανέργους, συνταξιούχους και ΑΜΕΑ. Έναρξη κινηματογραφικής λέσχης και του καινοτόμου προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου». • Πετύχαμε έτσι ώστε να δημοσιευθεί το ΠΔ όπου ορίζει το παραλιακό μέτωπο ως δημόσιο χώρο αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ελεύθερη πρόσβαση και ταυτόχρονα σχε- διασμό για υλοποίηση συγκοινωνιακών και αντιπλημμυρικών έργων. Με ενέργειές μας απο- φύγαμε να γίνει η παραλία μας «λιμάνι κρουαζιέρας». Είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του κελύφους πάνω από την μετατοπισμένη και βυθισμένη λεωφόρο Ποσειδώνος
 • 10. 5. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Κοινωνική πολιτική με έμπρακτη βοήθεια στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες» • Λειτουργία ολοκληρωμένου πλαισίου δομών κάλυψης των κοινωνικών αναγκών του Δήμου και των πολιτών: πρότυποι παιδικοί σταθμοί (πάνω από 1200 παιδιά την τριετία, χωρίς τρο- φεία, μέσω ΕΣΠΑ), ΚΑΠΗ, σχολεία, Πνευματικό Κέντρο, αθλητικές δομές με στοχευμένες τι- μολογιακές πολιτικές για τους οικονομικά ασθενέστερους, λειτουργία του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία», κτλ • Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (801 οφελούμενες οικογένειες μεχρι τις αρχές του 2014) και του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας (60 συμμετέχοντες τον πρώτο χρόνο λειτουρ- γίας) σε συνεργασία με την “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” της Αρχιεπισκοπής • Λειτουργία τράπεζας τροφίμων και ειδών για 587 οικογένειες του Δήμου μας για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την υποστήριξη οικογενειών του Δήμου μας (σε μηνιαία βάση εξυπηρετούνται 55 οικογένειες), συμμετοχή στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων της Ευρωπαικής Ένωσης (88 οικογένειες οφελούμενες) και λειτουργία της «Γωνιάς της Αλληλεγγύης» για παροχή ειδών ρουχισμού (150 οικογένειες οφελούμενες και διάθεση 9.141 ειδών) • Λειτουργία δικτύου εθελοντών ιατρών οι οποίοι προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε ανασφάλιστους και άπορους δημότες, πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιατρικές εξετάσεις για τις ανάγκες της εγγραφής στα σχολεία και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου για τις ανάγκες κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών, οι οικογένειες των οποίων δοκιμά- ζονται από την κρίση • Συνεργασία με ποικίλους ιατρικούς φορείς για δράσεις προαγωγής υγείας και προληπτι- κής ιατρικής (Αιμοδοσία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, εμβολιασμοί, ψηφιακές μαστο- γραφίες, εξετάσεις πρόληψης, μετρήσεις σκολίωσης, διατροφική παρακολούθηση, κα)
 • 11. • Συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας (ατομική-συμβουλευτική υποστήριξη σε 1000 πολίτες και οικογένειες της πόλης μας ), 306 οφελούμενοι του προγράμματος “βοήθεια στο σπίτι”, σχολές γονέων και σεμινάρια, δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα που προβληματίζουν τους νέους, εξειδικευμένες ημερίδες, προγράμματα κοινωνικών υποτροφιών • Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων για πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, μέσα από τα προγράμματα του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης» του Δήμου και του προγράμματος του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου». • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας οφειλομένων και εργοδοτών και πρακτική στήριξη των ανέρ- γων μέσα από το «Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων» και συμμετοχή του Δήμου σε εστιασμένα προγράμματα απασχόλησης (πχ «ανέργων ηλικίας 55-64 ετών», «προ- γράμματα κατάρτισης ανέργων», «προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προγράμματα απασχόλησης ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ). • Λειτουργία και δράση τοπικών συμβουλίων κοινωνικού περιεχομένου, όπως το «Τοπικό Συμ- βούλιο Παραβατικότητας» • Λειτουργία του προγράμματος «κουζίνα για όλους» με ποιοτικό φαγητό καθημερινά, σε χα- μηλή τιμή • Προσλήψεις με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας μέσω ΑΣΕΠ για 500 εργαζομένους ορισμέ- νου χρόνου και συμβάσεων έργου στο Δήμο Συνεχίζουμε το έργο μας με τη δική σας υποστήριξη. Για ένα σύγχρονο Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο.
 • 12. Συνεχίζουμε με πρόγραμμα, οργάνωση και τόλμη να δημιουργούμε ένα Δήμο ισχυρό, κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του! ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΤΟ: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 89, ΤΗΛ: 210 4817109 ΤΑΥΡΟΣ: ΘΡΑΚΗΣ 21, ΤΗΛ: 210 3477012 email: info@αefthimiou.gr www.aef th imio u. gr