O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
  Kas yra renesansas?  Svarbiausias renesanso bruoţas  Renesanso periodizacija  Europos renesanso tėvynė  Humani...
 Renesansas – Europos laikotarpis, (XIV – XVI amţius), kultūros judėjimas ir meno stilius, kuriam būdingas „beatodairiš...
 Mėginimas   atgaivinti antiką: imituoti  graikų ir romėnų  architektūrą, skulptūrą, orientuotis į  geriausius s...
Renesansiniai namai Kėdainių senamiestyje.
Renesansas tradiciškai skaidomas į tris laikotarpius: ankstyvasis (XIV a. vid. – XV a. pr.), susiformavęs  Florencijoje;...
  Renesanso tėvynė – Italija - Venecija, Florencija.  Antikos kaip sektino pavyzdžio, savotiško „aukso  amžiaus“ idė...
Florencija,renesansocentras
 Humanizmas yra plati etinių filosofijų kategorija, ţmogų laikanti pagrindine vertybe, jo gerovę – socialinių institutų...
  Sekuliarieji humanistai vertina mokslinį skepticizmą ir  mokslinį metodą, vengdami aklo tikėjimo bei perdėto  skep...
Mikelandţelas - ,,Adomo kūrinys”
 Renesanso humanizmas buvo Europos intelektualų sąjūdis, prasidėjęs Florencijoje XIV amţiaus pradţioje. Šiam sąjūdţiui...
Frančeskas Petrarka  Vitorinas Feltre  Fransua Rablė  Tomas Moras
 Italų poetas, mąstytojas, mokslininkas. Humanistinės renesanso kultūros pradininkas. Milţinišką autoritetą Petrarka i...
Petrarkosportretas,nutapytas1376 m.
  Įţymus antikinės filosofijos ţinovas humanistas.  Jis suorganizavo mokyklą, kurią pavadino  „Dţiaugsmo namais“. ...
Vitorinas Feltre
 Prancūzų rašytojas humanistas. Romano „Gargantiua ir Pantagriuelis“ autorius. Rablė pasisakė uţ mokymo vaizdumo, gyv...
FransuaRablė
  Anglų mąstytojas humanistas.  Pirmą kartą pareiškė mintį apie jaunosios kartos auklėjimą  darbu.  Jis iškėlė min...
TomasMoras
 1492 m. Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. 1498 m. Vaskas da Gama nuplaukė į Indiją. 1522 m. Fernando Magelano eksp...
 Reformacija - religinis sąjūdis XV-XVII a. Europoje, siekęs reformuoti Romos katalikybės doktriną, kultą, baţnyčią. R...
Reformacija davė pradţią protestantizmui ir krikščionybės  atšakoms: Liuteronybė – susikūrė 1517 m., jos pradininkas buv...
Martynas Liuteris
  Renesanso literatūra pasiţymi antropocentrizmu.  Pagrindinis jos kūrinių veikėjas yra ţmogus su visa savo  jausmų ...
  Frančeskas Petrarka -  ,,Afrika”, ,,Kanconjerė”.  Erazmas Roterdamietis - ,,Pagiriamasis ţodis  kvailybei”.  D...
Viljamas  Šekspyras
  I. Kanišauskaitė, M. Mikalajūnas, E. Patiejūnienė, N. Šivernikaitėm S.  Ţukas - ,,Literatūros vadovėlis”, 1 dalis; ...
Renesansas europoje
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Renesansas europoje

20.049 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Renesansas europoje

 1. 1.  Kas yra renesansas? Svarbiausias renesanso bruoţas Renesanso periodizacija Europos renesanso tėvynė Humanizmas Renesanso humanizmas Ţymiausi renesanso humanistai Paţangos amţius. Atradimai bei išradimai Reformacija Renesanso literatūra Ţymiausi renesanso literatūros atstovai ir jų garsiausi kūriniai
 2. 2.  Renesansas – Europos laikotarpis, (XIV – XVI amţius), kultūros judėjimas ir meno stilius, kuriam būdingas „beatodairiškas mėginimas atgaivinti kitą kultūrą, daugelyje sričių ir ţanrų imituoti Antiką“ (Peter Burke). Renesanso idėjos susiformavo Italijoje, vėliau išplito po visą Europą. Renesansas yra epocha tarp Viduramţių ir Naujų amţių, tai kelis šimtmečius trukęs periodas, kuriam būdingas daugelio modernios visuomenės pasaulėţiūros normų formavimasis.
 3. 3.  Mėginimas atgaivinti antiką: imituoti graikų ir romėnų architektūrą, skulptūrą, orientuotis į geriausius senosios Romos literatūros pavyzdţius. Renesansas kaip stilius pakeitė iki tol egzistavusią gotiką, po renesanso formavosi barokas.
 4. 4. Renesansiniai namai Kėdainių senamiestyje.
 5. 5. Renesansas tradiciškai skaidomas į tris laikotarpius: ankstyvasis (XIV a. vid. – XV a. pr.), susiformavęs Florencijoje; brandusis (XVI a. pr.) – visoje Italijoje, svarbiausiais kultūros ir meno centrais tapo Roma ir Venecija; vėlyvasis arba manieristinis (XVI a. vid. – XVII a. pr.), iš Italijos paplitęs po visą Europą.Europos (ne Italijos) renesansas taip pat skaidomas į tris periodus: ankstyvąjį (XV a. pab. – XVI a. 1 ketvirtis); klestėjimo/brandųjį (XVI a. 2-3 ketvirčiai); vėlyvąjį (XVI a. 4 ketvirtis – XVII a. pr.).
 6. 6.  Renesanso tėvynė – Italija - Venecija, Florencija. Antikos kaip sektino pavyzdžio, savotiško „aukso amžiaus“ idėją suformavo XIV – XV a. italų humanistai, tokie kaip Frančeskas Petrarka, Leonardas Bruni. Renesansinio humanizmo formavimąsi skatino, lotynų kalbos mokėjimą diegė viduramţiais susifomavusi švietimo sistema. Meno istoriko Henrio Todo poţiūriu, idėjinių renesanso šaknų taip pat reikėtų ieškoti šventojo Pranciškaus Asyţiečio inspiruotame religinio atsinaujinimo sąjūdyje, esą išlaisvinusiame ţmogaus individualizmą iš viduramţiškų dogmų nelaisvės.
 7. 7. Florencija,renesansocentras
 8. 8.  Humanizmas yra plati etinių filosofijų kategorija, ţmogų laikanti pagrindine vertybe, jo gerovę – socialinių institutų vertinimo kriterijumi, o lygybę, teisingumą, ţmogiškumą – trokštamais ţmonių santykių principais. Pagrindiniai tikslai, anot humanizmo, yra ţmonijos suklestėjimas, visų ţmonių gerovė ir geresnio pasaulio palikimas ateinančioms kartoms.
 9. 9.  Sekuliarieji humanistai vertina mokslinį skepticizmą ir mokslinį metodą, vengdami aklo tikėjimo bei perdėto skepticizmo. Stengiasi ieškoti tiesos racionaliais metodais, atmesdami misticizmą, tradiciją ir kitus dalykus, kurie nėra tiesioginis ir logiškas įrodymų nagrinėjimas. Humanizmas yra suderinamas su ateizmu ir agnosticizmu, bet ne visi ateistai ir agnostikai yra humanistai. Kai kurios didţiosios religijos taip pat buvo įtakotos šios filosofijos ir priėmė humaniškesnę poziciją. Kitas humanizmo bruoţas yra optimistinis poţiūris į ţmogaus gebėjimus.
 10. 10. Mikelandţelas - ,,Adomo kūrinys”
 11. 11.  Renesanso humanizmas buvo Europos intelektualų sąjūdis, prasidėjęs Florencijoje XIV amţiaus pradţioje. Šiam sąjūdţiui būdingas ţmogaus ir jo galimybių (ypač proto) išaukštinimas, tuo pačiu atsiribojant nuo scholastikos bei tradicinių Viduramţių krikščionybės idealų: kuklumo ir pasyvumo. Judėjimas gimė europiečių mokslininkams pradėjus iš naujo atrasti antikinius graikiškus ir lotyniškus tekstus. Renesanso humanistai groţį ėmė suvokti kaip tiesą ir vertybę bei būdą paţinti Dievą. Buvo atsigręţta į antikinę meno sampratą.
 12. 12. Frančeskas Petrarka Vitorinas Feltre Fransua Rablė Tomas Moras
 13. 13.  Italų poetas, mąstytojas, mokslininkas. Humanistinės renesanso kultūros pradininkas. Milţinišką autoritetą Petrarka išsikovojo visų pirma savo moksline−humanistine veikla. Jis sukūrė Europos humanistinę kultūrą, padėjo pagrindus mokslui, vėliau pavadintam klasikine filologija.
 14. 14. Petrarkosportretas,nutapytas1376 m.
 15. 15.  Įţymus antikinės filosofijos ţinovas humanistas. Jis suorganizavo mokyklą, kurią pavadino „Dţiaugsmo namais“. Mokykla buvo įkurta rūmuose, gamtos prieglobstyje. Visas pastatas buvo pertvarkytas mokyklos reikalams. Joje buvo daug šviesos ir oro. Daug dėmesio skirta fiziniam mokinių lavinimui. Pagrindiniai mokymo dalykai buvo klasikinės kalbos ir klasikinė literatūra, matematika, astronomija.
 16. 16. Vitorinas Feltre
 17. 17.  Prancūzų rašytojas humanistas. Romano „Gargantiua ir Pantagriuelis“ autorius. Rablė pasisakė uţ mokymo vaizdumo, gyvenimiškumo idėją. Jis suprato, kad mokymą reikia sieti su gyvenimu.
 18. 18. FransuaRablė
 19. 19.  Anglų mąstytojas humanistas. Pirmą kartą pareiškė mintį apie jaunosios kartos auklėjimą darbu. Jis iškėlė mintį, kad teorinį mokymą reikia jungti su darbu. Moras, kaip politikas, kruopščiai analizavo savo meto socialinius įvykius, ieškojo analogijų praeityje, gilinosi į Antikos autorių raštus. Idealioje valstybėje – Utopijoje – visi ţmonės lygūs, nes ten nėra privatinės nuosavybės. Moras daug dėmesio teikė auklėjimui. Jis nurodė, kad „Utopijoje“ vienodas auklėjimas ir pradinis mokslas suteikiamas visiems vaikams. Mokoma gimtąja kalba skaitymo, rašymo, aritmetikos, geometrijos, astronomijos, m uzikos dialektikos, gamtos mokslų. Didelę reikšmę teikė fiziniam auklėjimui.
 20. 20. TomasMoras
 21. 21.  1492 m. Kristupas Kolumbas atranda Ameriką. 1498 m. Vaskas da Gama nuplaukė į Indiją. 1522 m. Fernando Magelano ekspedicija uţbaigia kelionę aplink pasaulį. 1543 m. Mikalojus Kopernikas paskelbė, kad Ţemė sukasi aplink savo ašį ir Saulę. 1440 m. J. Gutenbergas išrado mechaninį spausdinimą.
 22. 22.  Reformacija - religinis sąjūdis XV-XVII a. Europoje, siekęs reformuoti Romos katalikybės doktriną, kultą, baţnyčią. Reformacijos pradininku laikomas anglas Dţonas Viklifas. Jo veikla padėjo pamatus Martyno Liuterio mokymui po šimto metų. Reformacijos pradţia laikomi 1517 metai, kai Martynas Liuteris Vitenberge paskelbė savo garsiąsias 95 tezės, prikalęs jas prie baţnyčios durų.
 23. 23. Reformacija davė pradţią protestantizmui ir krikščionybės atšakoms: Liuteronybė – susikūrė 1517 m., jos pradininkas buvo Martynas Liuteris, kuris pripaţino tik du sakramentus (komunija ir krikštas), propagavo Biblijos skaitymą balsu, psalmių giedojimą, liturgiją liaudies kalba, komuniją su vynu ir duona. Liuteris neigė popieţiaus neklystamumą, indulgencijas, atsisakė celibato. Anglikonybė – susikūrė 1534 m., jos pradininkas buvo karalius Henrikas VIII, atskyręs Anglijos baţnyčią nuo katalikybės, taip protestuodamas prieš popieţiaus sprendimą neanuliuoti jo santuokos. Henrikas VIII konfiskavo baţnyčios turtą, panaikino celibatą. Kalvinizmas – susikūrė 1536 m., jo pradininkas buvo Ţanas Kalvinas, kuris propagavo predestinacijos doktriną.
 24. 24. Martynas Liuteris
 25. 25.  Renesanso literatūra pasiţymi antropocentrizmu. Pagrindinis jos kūrinių veikėjas yra ţmogus su visa savo jausmų ir išgyvenimų gama. Renesanso literatūrai būdingas ne tik lotynų, bet ir modernių, tautinių kalbų naudojimas. Daugelis autorių rašė keliomis kalbomis. Renesanso literatūra pasiţymi naujų arba atgaivintų, iki tol krikščioniškoje Vakarų civilizacijoje neţinotų arba nepopuliarių ţanrų įvairove, kurių dauguma suformuoti remiantis antikine raštija. Tai novelė, sonetas, epigrama, įvairios romano atmainos, esė. Vėlyvajame renesanse ypač populiaria tapo dramaturgija.
 26. 26.  Frančeskas Petrarka - ,,Afrika”, ,,Kanconjerė”. Erazmas Roterdamietis - ,,Pagiriamasis ţodis kvailybei”. Dţovanis Bokačas - ,,Dekameronas”. Fransua Rablė - ,,Gargantiua ir Pantagriuelis”. Migelis de Servantesas Saavedra - ,,Don Kichotas”. Viljamas Šekspyras - ,,Hamletas”, ,,Romeo ir Dţiuljeta”.
 27. 27. Viljamas Šekspyras
 28. 28.  I. Kanišauskaitė, M. Mikalajūnas, E. Patiejūnienė, N. Šivernikaitėm S. Ţukas - ,,Literatūros vadovėlis”, 1 dalis; http://lt.wikipedia.org/wiki/Renesansas; http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism#Renaissance; http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance; http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism; http://lt.wikipedia.org/wiki/Renesanso_humanizmas; http://lt.wikipedia.org/wiki/Humanizmas; http://lt.wikipedia.org/wiki/Reformacija; http://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Liuteris; http://lt.wikipedia.org/wiki/Tomas_Moras; http://en.wikipedia.org/wiki/Vittorino_da_Feltre; http://lt.wikipedia.org/wiki/Fran%C4%8Deskas_Petrarka; http://egzaminas.blogspot.com/2010/12/renesanso-pedagogai- humanistai.html; http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ekspyras.

×