O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Carregando em…3
×
1 de 27

NOFC

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) és un document que recull la normativa necessària i bàsica pensada i elaborada amb l'objectiu de facilitar el bon funcionament de l'escola, tenint en compte tota la comunitat educativa, escola, famílies, alumnes...

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

NOFC

 1. 1. 2 Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola El Vinyet Carrer Pedraforca,10 25280 Solsona Tel. 973 48 07 77 ceipelvinyet@xtec.cat http://www.xtec.cat/ceipelvinyet NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE TÍTOL I. PREAMBUL El present NOFC ha estat elaborat per l’equip de gestió del centre, amb l’aportació per part del claustre de criteris i propostes per a la seva elaboració, i aprovat pel Consell Escolar del Centre, d’acord amb la normativa vigent. Correspon al Director del centre vetllar pel compliment d’aquest NOFC, essent obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-lo i complir-lo. Entenem les NOFC com l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes que obliguen a tots aquells que participen en el procés educatiu dels alumnes del centre; que garanteix, al mateix temps, els drets que la legislació preveu. TÍTOL II. MARC DEL REGLAMENT L’escola El Vinyet és un centre obert a la població escolar, amb edat i capacitat per rebre l’educació i els aprenentatges corresponents a educació infantil i educació primària, sense cap tipus de discriminació de sexe, raça o creença. Volem formar persones en un marc pluralista i democràtic dins d’una formació integral i coeducadora, fomentant l’autoestima, el respecte als altres i a l’entorn. En un ambient relaxat on l’infant es pot sentir segur i, alhora motivat per l’aprenentatge, cercant com a objectiu principal que es senti valorat, com a persona. L’escola El Vinyet la formen persones que, tot realitzant diferents funcions, respecten i treballen seguint el propi projecte educatiu . Aquest reglament regula doncs les relacions de tota la comunitat educativa. TÍTOL III. L’ALUMNAT Els drets i deures dels alumnes d'aquest centre són els regulats pel Decret 279/2006 de 4 de juliol (DOGC 06.07.2006), en els termes que s’hi estipulen.
 2. 2. 3 Els drets dels alumnes que recull aquest Decret són: • dret a la formació. • dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. • dret al respecte de les pròpies conviccions. • dret a la integritat física i la dignitat personal. • dret de participació en el funcionament i la vida del centre. • dret de reunió i participació. • dret d’informació. • dret a la llibertat d’expressió. • dret a l’orientació escolar, formativa i professional. • dret a la igualtat d’oportunitats. • dret a la protecció social. • dret a la protecció dels drets de l’alumnat. Els deures dels alumnes que recull aquest Decret són: • deure de respecte als altres. • deure d’estudi • deure de respectar les normes de convivència del centre. El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents: a. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. b. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. c. Respectar el caràcter propi del centre d'acord amb la legislació vigent. d. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. e. Complir el reglament de règim intern del centre. f. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre. g. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre. h. Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.
 3. 3. 4 TÍTOL IV. ELS PARES DRETS DELS PARES MARES O TUTORS LEGALS Els pares del alumnes d'aquest Centre tindran els següents drets: 1. Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació del curs, sense cap marginació per creences, raça o religió. 2. Ser atesos pel professorat en els horaris fixats en la programació anual de centre. 3. Assistir a les reunions convocades segons la Programació anual del centre. 4. Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i conductual del seu fill. 5. Pertànyer a l'associació de pares d'alumnes segons els seus reglaments específics. 6. Escollir i ser escollit membre del Consell Escolar o d'altres òrgans amb representació dels pares. 7. Conèixer el PEC de l’escola a l’igual que la programació anual, les nofc,.... i la resta de documents de l’escola. Aquest apartat aniria lligat amb la carta de compromís de l’escola. DEURES DELS PARES MARES O TUTORS LEGALS Els pares dels alumnes d'aquest Centre tindran els següents deures: 1. Acceptar els objectius i els principis expressats en el Projecte Educatiu de l'escola i la normativa recollida en aquest reglament. 2. Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les activitats de l'escola. 3. Desenvolupar en els seus fills/es actituds favorables a l'escola. 4. Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, o altres òrgans del col·legi, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels seus fills. 5. Vetllar per la neteja personal i el vestit adequat del seu fill/a. 6. Comunicar a l'escola si el seu fill pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries. Evitar tenir contacte amb els companys de l'escola fins haver finalitzat el tractament. 7. Comunicar al centre sobre les possibles deficiències o alteracions psíquiques i/o físiques del seu fill/a. 8. Conèixer i complir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus representants. 9. Vetllar per la puntualitat i assistència del seu fill/a a l'escola. 10.Justificar adequadament les absències a classe, retards, sortides abans d'hora dels seus fills/es davant del seu tutor/a de classe.
 4. 4. 5 11. Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel professorat. TÍTOL V. ELS I LES MESTRES La participació, la professionalitat i la implicació dels mestres és la base fonamental pel bon funcionament de l’escola. L’horari de les activitats programades tindrà per als mestres la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de treball. La distribució de l’horari lectiu i no lectiu es recollirà anualment en les dades anuals. PERMISOS I SUBSTITUCIONS • Tot l’equip de mestres està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la programació general del centre i a assistir als claustres i altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general del centre i que siguin degudament convocades per l’equip de gestió. • Totes les absències es comunicaran , amb el màxim d'antelació que sigui possible a l’equip de gestió per tal que les aules puguin ser ateses. Caldrà també deixar escrit les tasques a fer aquell dia. Una vegada reincorporat al lloc de treball es presentarà el corresponent justificant. • Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís. Aquestes llicències i permisos es concediran en funció de la normativa del curs escolar que estiguin vigents. En casos de llicència i permís no cobertes pel Departament les aules quedaran cobertes entre els mestres. La cap d'estudis, farà un esquema dels dies que calgui substituir amb la distribució dels mestres que cobriran la llicència o permís. DRETS DELS MESTRES 1. Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la pròpia situació contractual. 2. Autonomia, dins el seu curs o àrea, adaptant-se sempre al PEC de l'escola. 3. Respecte a la seva dignitat personal i professional. 4. Ser informat de la gestió del centre per mitjà de l'equip de gestió. 5. Dret a lliure reunió, tant per tractar assumptes pedagògics com laborals, després d'haver-ho comunicat al director. 6. A assistir a totes les reunions de claustre, amb veu i vot. 7. A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de grup o comissions que li pertoquen, com també‚ a les dels altres òrgans del centre que li corresponguin, si és el cas. 8. A presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·lectius del centre.
 5. 5. 6 9. A portar sota la seva responsabilitat la formació del grup classe d'alumnes que li han estat encomanats. 10.A convocar els pares o tutors dels alumnes, individualment o col·lectivament, per tractar els temes propis de la seva educació. 11. A sancionar les faltes lleus en funció de l'article 34 del Decret de Drets i Deures dels alumnes. 12. Dret de vaga amb la obligatorietat de complir els serveis mínims. DEURES DEL PROFESSORAT 1. Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre. 2. Prendre part, juntament amb el seu grup d'alumnes, en les activitats aprovades en la programació anual. 3. Realitzar les funcions de coordinació i representació per a les quals va ser elegit ( si és el cas ). 4. Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats relatives a la funció docent. 5. Mantenir amb els infants i les famílies un clima de col·laboració amb assistència a les reunions o entrevistes periòdiques programades a aquest efecte. 6. Desenvolupar una avaluació contínua dels infants, i informar periòdicament a les famílies. 7. Autoavaluar periòdicament la seva activitat educativa. 8. Controlar l'assistència, puntualitat i comportament dels alumnes. 9. Actuar en conseqüència amb el projecte educatiu del centre. 10.Tenir molt present i actuar com diu al document que es dóna a inici de curs a tot el professorat i que està inclòs al final d’aquest document: “ Cal que” TÍTOL VI. PAS Amb caràcter general i si les determina la direcció del centre per raó de les necessitats i característiques d’aquest, les funcions i tasques concretes del personal, són les següents Funcions: 1. Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 2. Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències, etc. 3. Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre. Aquestes funcions comporten les tasques següents: 1. Arxiu i classificació de la documentació del centre.
 6. 6. 7 2. Organització de la correspondència: recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig, etc. 3. Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. 4. Gestió informàtica de dades; domini de l’aplicació informàtica corresponent (SAGA). 5. Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. 6. Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal: baixes, permisos, etc. 7. Comandes de material, comprovació d’albarans, etc., d’acord amb l’encàrrec rebut de la direcció o la secretaria del centre. 8. Manteniment de l’inventari. 9. Portar la comptabilitat de l’escola, juntament amb la secretària. 10. Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast: disposicions, comunicats, etc. TÍTOL VII. CONVIVÈNCIA APROVAT JA PER CONSELL ESCOLAR Mesures de promoció de la convivència Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el dret a facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. ( Decret 102/2010, article 23 ) En relació als/les mestres de l’escola El Vinyet Tots i totes els/les mestres de l’escola hauran de complir amb el seu horari. Hauran de vetllar perquè cada infant vagi sent cada vegada més competent i assoleixi amb seguretat les diferents competències i/o capacitats. Tutoritzar les famílies dels infants per tal d’aconseguir un treball conjunt casa- escola. Ser present a l’escola: el dia de jornada de portes obertes, als tallers/seminaris/grups de treball,.... que l’equip de gestió decideixi que es farà com a claustre. Notificar a l’equip de gestió amb antelació una falta d’assistència bé sigui llicència o permís. Ser responsable de tot el material comú: tenir-ne cura conservant-lo, endreçant- lo, Implicar-se en el projecte de l’escola, ser-ne un membre actiu/va. En relació als infants de l’escola El Vinyet
 7. 7. 8 Per tal que hi hagi bona convivència al centre, els infants hauran de seguir tot allò que li digui qualsevol adult del centre: bé sigui mestre o monitor. Caldrà també respectar les instal·lacions i el mobiliari de l’escola alhora que caldrà també mostrar-se ben educat en relació amb tothom. En relació als pares i mares de l’escola El Vinyet Hauran d’actuar en conseqüència en relació a allò que s’hauran compromès signant “ la carta de compromís “ ( moment de la matrícula ). Sempre que siguin convocats, procuraran assistir a les reunions generals de curs, a la recollida d’informes i sempre que siguin citats per part del/la tutor/a. Caldrà que facin efectiu la totalitat dels pagaments demanats per diferents motius: material, sortides,... abans de finalitzar el curs. Respectar i complir les fórmules entregades a cada família a començament de curs que ajuden al bon funcionament del centre: horaris i puntualitat, esmorzars, roba, la porta, les tutories,... Mesures correctores i sancionadores La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en que es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa la llei. ( Llei d’educació 12/2009, article 36 ) Correspondrà a l’equip de gestió i al professorat de l’escola, en exercici de l’autoritat que tenen conferida, i sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria, el control i l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. L’equip de gestió del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva. Es consideren irregularitats que afecten lleument la convivència: - Totes aquelles actuacions contràries esmentades a l’apartat anterior en relació als mestres, als infants i a les famílies. MESURA CORRECTORA: La mediació escolar constituirà el mètode principal. Un membre de l’equip de gestió juntament amb qui hagi comès alguna irregularitat arribaran a certs acords per la via del diàleg amb l’objectiu de propiciar que no es torni a repetir i poder-ho corregir.
 8. 8. 9 Si la falta és comesa per un infant, s’escriurà una nota a l’agenda per tal que la família n’estigui al corrent. - Les injuries, les ofenses, les agressions físiques, amenaces i/o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, si no són considerades greus. MESURA CORRECTORA: Es convoca un consell escolar d’urgència i s’explica el cas. A continuació es fa venir a la família al centre per explicar els fets ( tot això el mateix dia i el màxim de ràpid possible ). Quan es cregui oportú, qui hagi comès la falta s’haurà d’adreçar a la persona que ha rebut les agressions, les ofenses, injúries,... i demanar disculpes. Portar un control del comportament de la persona que ens ocupa al llarg d’un mes. Si es tracta d’una actitud persistent es tornarà a convocar el consell escolar i serà allà on es prendrà la mesura correctora pertinent. - El deteriorament de les dependències o els equipaments del centre ( amb intenció o negligència ), si no són considerades actuacions greus. MESURA CORRECTORA: Es convoca un consell escolar d’urgència i s’explica el cas. A continuació es fa venir a la família al centre per explicar els fets ( tot això el mateix dia i el màxim de ràpid possible ). Demanar que sigui substituït l’objecte deteriorat i que corri al seu càrrec la despesa econòmica. Treball social: Es farà al costat de l’adult i el treball a fer es determinarà en aquell moment. - Faltes i/o retards injustificats d’assistència. MESURA CORRECTORA: Serà el director/a qui parlarà amb la família i es recordarà que cal respectar la carta de compromís. - La presa de substàncies dins els Centre i que no siguin permès o bé que puguin ésser perjudicials per la salut, si no es considera una actuació greu. MESURA CORRECTORA: D’entrada es retira la substància que és motiu de falta. En el cas que es tracti d’un infant es posarà el fet en coneixement de la família i se li buscarà un treball social per fer al centre. Si es tracta d’un/a mestre/a se’n farà coneixedora a la inspecció. Si fos necessari, tant en un cas com en l’altre, es comunicarà a l’EAP. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència Tal i com clarament especifica el Decret 102/2010 de 3 d’agost s’actuarà de la següent manera en casos de faltes greus que afectin la convivència.
 9. 9. 10 Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. Es recull a continuació allò que diu la LEC: Conductes i procediment sancionador. Article 37.1 (LEC). Conductes sancionables 1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents: a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. Procediment sancionador Coneixement dels fets Prescripció als 3 mesos de la seva comissió. El director/a acorda incoar expedient disciplinari, designa un/a docent la instrucció de l’expedient, n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. En incoar l’expedient el director/a pot aplicar, de manera excepcional, mesures provisionals L’instructor/a practica les actuacions que considera pertinents per l’esclariment dels fets així com per la determinació de les persones responsables. L’instructor/a elabora proposta de resolució provisional. L’instructor/a escolta l’alumnat afectat (i els pares o tutors legals, si escau) i els dóna vista de ‘expedient completat fins a la proposta de resolució provisional (tràmit de vista i audiència), per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que en l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. L’instructor/a formula proposta definitiva de resolució. El Director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui. El Director/a notifica a alumnat/pares la resolució adoptada. La família té dret a demanar una revisió al Consell Escolar. Possible presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els SSTT. AQUEST TÍTOL 4 ESTÀ APROVAT PER CONSELL ESCOLAR
 10. 10. 11 TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT GENERAL DE L'ESCOLA HORARIS, ASSISTÈNCIA I MATERIAL 1. El centre s’haurà d’ajustar al calendari i horari escolar aprovat pels Serveis Territorials. 2. Els infants surten de l’escola a l’hora establerta en aquest marc horari; en el cas que un infant marxi sol de l'escola caldrà tenir una autorització signada pel pare, per la mare, per la direcció de l'escola i per l'Ampa. 3. Tant els infants del grup de petits, com de mitjans i de grans entraran a l'escola acompanyats de les famílies o bé sols. 4. Una vegada dins el recinte escolar no està permesa la sortida per cap motiu si no vénen els pares o tutors a buscar-los. Cal que es comuniqui al mestre de referència mitjançant l'agenda, comunicació verbal i/o trucada telefònica. 5. A les hores de sortida, els infants hauran d'abandonar el centre excepte aquells que quedin sota la vigilància de monitors bé perquè es queden a canguratge o a menjador. Aquell infant que passats 10 minuts no l'hagin vingut a recollir es trucarà a la família i en cas de trobar a ningú s'avisarà a la policia local o als mossos d'esquadra. 6. El centre no es farà responsable dels objectes personals no relacionats amb l'activitat de l'escola. 7. El material per realitzar les activitats educatives és socialitzat, excepte al grup de grans que portaran el seu estoig amb llapis, bolígraf, goma i compàs. Cada final de curs es decidirà des de l'equip de gestió quina serà la quota que s'establirà pel proper curs. Es facilitarà a tothom la forma de pagament segons les seves possibilitats. 8. Per l'activitat d'educació física i/o psicomotricitat es demanarà que els infants portin roba i calçat còmode. 9. No es portarà bata per estar a l'escola, excepte en aquelles activitats que es requereixi: pintura, murals,... Edifici 1. No es pot córrer dins l'edifici escolar i s’intentarà de no fer gaire soroll quan hi ha moviment de canvi d’espais, especialitats,... 2. En cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència hauran d'abonar-se les despeses per part de les famílies o bé reposar l’objecte espatllat. 3. Cal fer un ús adequat del material i espais comuns: biblioteca, aula, passadissos, espai de psicomotricitat, menjador ( lloc de desdoblament ),... Esbarjo 1. L’estona d’esbarjo és un altre moment que també educa i per tant, els docents, serem curosos per observar els infants i ajudar-los a resoldre els conflictes que sorgeixin, si cal.
 11. 11. 12 2. El pati és un lloc de convivència de tots els infants de l’escola. Cal tenir un respecte als companys/es de les diferents edats, respectar els jocs de cada grup i l’espai que estiguin utilitzant. 3. Durant el temps d'esbarjo no es podrà realitzar cap activitat o joc que provoqui danys al pati o al seu entorn. 4. La tercera pista estarà només destinada a jugar a futbol, no s’hi podrà jugar fora d’aquest espai. 5. Entre tots, haurem de mantenir net el terra del pati i es respectaran les plantes i arbres que hi hagi. 6. Cada mes, al grup de mitjans i grans hi haurà una classe responsable de treure les papereres de plàstic i de orgànica; els mateixos infants seran qui després abocaran les restes orgàniques al compostador. 7. Es faran torns de vigilància de pati: un pel grup de petits i un pel grup de mitjans i grans. 8. Durant els dies de pluja ens quedarem a l’aula. Els mestres s’hi quedaran també i si alguna aula no està coberta serà algú de l’equip directiu qui es quedarà a la classe. Visites i tutories 1. Al començament de cada curs escolar es notificarà a les famílies els dies i les hores de tutories i de atenció de direcció. Les famílies hauran d’adaptar-se als horaris marcats. 2. No seran possibles visites ni trucades als mestres ni als infants dins de l’horari lectiu. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents 1. És responsabilitat de la família comunicar al mestre tutor qualsevol incidència considerada en el marc escolar: al·lèrgies, malalties que provoquen crisis com poden ser l’asma, epilèpsia, malalties cròniques,... malalties víriques o infeccioses susceptibles de ser encomanades als companys/es. 2. Si un infant té febre o una malaltia infecto-contagiosa es trucarà a la família perquè el vinguin a recollir. 3. En el cas que algun infant pateixi un accident durant el temps en què es troba a l’escola se li faran unes primeres cures i, si es considera oportú s’acompanyarà a l’infant al centre mèdic i des de l’escola s’intentarà notificar- ho a la família. S’actuarà tal i com està marcat al protocol en cas d’accident que cada família signa el primer any d’estar a l’escola. 4. Si l'infant necessita prendre una medicació en horari escolar o extraescolar ( menjador ), caldrà portar una autorització signada per part del pare/mare, adjuntant la prescripció mèdica corresponent i les indicacions d'ús. Sortides i/o colònies 1. Està aprovat per consell escolar que l’escola farà colònies amb els infants a final de cada grup: petits ( a P5 ) , mitjans ( a tercer ) i grans ( a sisè ).
 12. 12. 13 2. Les sortides que es faran al llarg del curs a les diferents aules aniran en funció del treball que s’estigui fent a l’aula i dels interessos dels infants; per aquest motiu no estan marcades al Pla anual les sortides que es faran al llarg del curs. Per aquest motiu es convocarà al consell escolar per notificar i aprovar les diferents sortides que vagin sorgint al llarg del curs. 3. Les sortides es faran amb un mínim de dos acompanyants, un dels quals haurà de ser necessàriament mestre/a. Sempre es respectaran les ràtios alumnes/mestres establertes al respecte en la normativa: Instruccions d’inici de curs. Servei de Menjador 1. L’AMPA de l'escola ofereix el servei de menjador. Totes les famílies, sòcies de l’Ampa, tenen dret al servei de menjador pels seus fills i filles. 2. Els infants podran utilitzar el menjador de manera fixa, o bé de manera esporàdica avisant al centre amb el temps oportú . La manca d’espai destinat al servei de menjador podrà ser causa objectiva de limitació d’usuaris del servei. 3. El servei de menjador es regirà pel seu Pla de Funcionament. 4. Tots aquells que utilitzin el servei de menjador hauran de respectar el monitoratge i el personal encarregat del funcionament del servei. 5. Els infants s’atendran a les normes d’higiene i d’ordre establertes. 6. No es podrà abandonar el recinte escolar sense autorització signada pels pares o tutors. Del retard en la recollida dels infants 1. La recollida de l’alumnat a la sortida del centre no haurà de fer-se més tard de 5 minuts després de l’hora de sortida establerta. 2. L’alumnat podrà esperar, dins les dependències del centre, les persones encarregades de recollir-lo. 3. Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, el mestre/a o tutor/a procurarà contactar amb la família. Un cop esgotats sense efecte els intents de comunicació amb la família i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins en aquell moment hagi estat encarregat de l’alumne/a comunicarà telefònicament la situació a l'Ajuntament de la localitat o als Mossos d'Esquadra i acordarà amb ells la fórmula per lliurar-lo a la seva família. 4. Les persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la recollida seran per ordre de preferència: • El mestre/a tutor de l’alumne • Algun membre de l’equip directiu 5. La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa família, en la mesura en què comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia
 13. 13. 14 dels menors que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà còpia arxivada al centre. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat 1. Quan es produeixi un cas d’absentisme escolar a l’etapa de primària, el mestre/a tutor/a de l’alumne es posarà en contacte amb els seus pares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills. 2. Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del centre realitzarà les actuacions següents en la mesura que siguin necessàries: • Convocar a la família i explicar-los-hi la obligatorietat d’assistir a l’escola i revisar la carta de compromís educatiu on es comprometen a portar al seu fill/a a l’escola. • Comunicar per escrit la situació als serveis socials del municipi. • Comunicar per escrit la situació a l’EAP i a la Inspecció Educativa, o bé a la direcció dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central. 3. En tot cas, les faltes injustificades d’assistència a classe podran ser considerades, d’acord amb el Decret que regula els drets i deures dels alumnes, com a conductes contràries a les normes de convivència del centre, i podran ser objecte de totes les mesures correctores que es contemplen a tal efecte en l’esmentat Decret regulador dels drets i deures dels alumnes. Associació de pares i mares 1. Els pares i mares dels infants tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu. 2. L’Ampa : - Col·labora amb les activitats de l’escola. - Promou la participació dels pares i mares al consell escolar. - Promou activitats de formació de pares i mares. -Vetllar per totes aquelles que reglamentàriament li siguin donades per la normativa d’associacions de pares i mares. 3. L'Ampa podrà utilitzar les instal·lacions del centre necessàries per al desenvolupament de les activitats extraescolars planificades i aprovades pel consell escolar, sempre i quan hi hagi un adult que se’n faci responsable. 4. Les associacions de pares seran responsables de les accions derivades de la realització de les seves activitats, així com de l’abonament de les despeses. Activitats extraescolars
 14. 14. 15 1. Les associacions de pares i mares d'alumnes podran organitzar activitats complementàries a les docents, fora de l'horari escolar, així com realitzar les seves reunions i assemblees. 2. Haurà de notificar a la direcció l'horari d'aquestes activitats, així com els locals i materials del centre que empraran i les persones responsables de les activitats. 3. El material del Centre que hom utilitzi tant en les activitats d'aula com de fora d'aula haurà de retornar-se al seu lloc. Documentació Acadèmica: Expedients 1. Per tal de facilitar l’organització, cada infant disposarà d'un arxiu personal on s'aplegui tota la informació referida a la seva història escolar. 2. Aquesta informació quedarà sota custòdia del secretari del centre i al mateix temps serà accessible a aquells mestres que tinguin relació directa amb l'infant. 3. Aquest arxiu personal de l'infant recollirà: Documents obligatoris amb model i contingut prescriptiu. Expedient acadèmic. Informe d'avaluació individual (si escau). Registres i fulls de seguiment significatiu dels alumnes. Còpia dels informes a les famílies. Autoritzacions i carta de compromís Altres informacions: • Fitxa de dades bàsiques. • Informes d'especialistes. • Informes de serveis (Psicopedagògics, mèdics...) • Plans individualitzats • Altres informacions i documentació que el centre estableixi o l'administració indiqui com a necessaris (documentació procés matriculació, opció religiosa ...). 4. Sota la custòdia del centre, a disposició de les sol·licituds de l'administració educativa, restarà també la següent documentació: • Actes d'avaluació final de cicle. • Actes de les sessions d'avaluació. TÍTOL IX. ÒRGANS DE GOVERN ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN
 15. 15. 16 DIRECTOR, CAP D’ESTUDIS I SECRETARI 1. Tenir la representació del centre, representar l’administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 3. Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 4. Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 5. Acompanyar a tot el personal adscrit al centre. 6. Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar per l’article 127 d’aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 7. Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes. 8. Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat. 9. Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències. 10.Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives. 11.Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de professors i al consell escolar del centre. 12. Qualsevol altra que li encomani l’Administració educativa. La direcció i responsabilitat general de l'activitat escolar de l’escola d'educació infantil i primària correspon al director, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació al projecte educatiu i a la programació general. Correspon al director: a) Representar el centre i representar l'Administració educativa en el centre, sens perjudici de les competències de la resta d'autoritats de l'Administració educativa.
 16. 16. 17 b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre. c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del centre conjuntament amb l'equip directiu i vetllar per l'elaboració, aplicació i revisió, quan s'escaigui, del projecte curricular del centre i per la seva adequació al currículum aprovat pel Govern de la Generalitat. e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa. f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al col·legi. g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats del centre, visar les actes i executar els seus acords en l'àmbit de la seva competència. h) Tenir cura de la gestió econòmica del col·legi i formalitzar els contractes relatius a l'adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes de serveis i de subministraments, d'acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost del centre. i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. j) Designar el cap d'estudis, el secretari i el cap de residència, si n'hi hagués, i proposar el seu nomenament al delegat territorial corresponent del Departament d'Ensenyament. També correspon al director nomenar els òrgans unipersonals de coordinació. k) Vetllar pel compliment del Reglament de règim interior del centre. l) Assignar el professorat als diferents cicles, cursos i àrees en la forma més convenient per a l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada mestre i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, escoltat el claustre. m) Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals. n) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director de l’escola. Són funcions específiques del Cap d'estudis les següents:
 17. 17. 18 1. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el sí del propi centre com amb els centres públics que imparteixen l'educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també quan s'escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre. 2. Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 3. Substituir el director en cas d'absència. 4. Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular de centre i vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres del claustre en els grups de treball. 5. Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals d'àrea i d'etapa, i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi de cicle. 6. Vetllar per la coherència i l'adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen en el col·legi. 7. Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer- ne el seguiment. 8. Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s'escaigui. 9. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del col·legi, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit al col·legi, quan el director així ho determini. En particular, són funcions específiques del Secretari: 1. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin. 2. Tenir cura de les tasques administratives del col·legi, atenent la seva programació general i el calendari escolar. 3. Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el vistiplau del director.
 18. 18. 19 4. Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost de l’escola. 5. Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 6. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 7. Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 8. Conferir i mantenir l'inventari del centre. 9. Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i equipaments d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 10.Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o lloguer de béns i als contractes de serveis i subministrament, d'acord amb la normativa vigent. 11. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l’escola o atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. Equip directiu del centre 1. Les reunions ordinàries seran les establertes en la corresponent programació general del centre. 2. La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec serà la que indiqui la normativa. 3. Seran funcions de la seva competència: • Elaborar el pla de treball anual, el PEC, el PCC • Elaborar la memòria de final de curs. • Afavorir la participació de la comunitat educativa. • Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. • Altres funcions que li puguin encomanar. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN CONSIDERACIONS GENERALS El funcionament genèric dels òrgans col·legiats s'ajustarà a l'establert a la Llei 13/89:
 19. 19. 20 1. La convocatòria de les reunions serà realitzada pel director/a, i haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de 48 hores ,llevat dels casos d’urgència, apreciada pel president, la qual s’haurà de fer constar en la convocatòria, i en tots els casos s’acompanyarà de l'ordre del dia. 2. En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió 1/2 hora després, en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d’assistents. 3. L'ordre del dia serà fixat pel director/a, tenint en compte, si fa el cas, les peticions dels altres membres formulades amb temps suficient i per escrit. 4. També convocarà reunió el director si ho sol·licita almenys un terç dels membres de l'òrgan col·legiat, sempre que es faci aquesta petició per escrit. En aquest cas el director/a reunirà l’òrgan en un termini no superior a 10 dies des de la recepció de la sol·licitud. 5. Quedarà vàlidament constituït un òrgan col·legiat encara que no s'haguessin complert els requisits de la convocatòria, quan estiguin reunits tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat. 6. El director/a o en absència d'aquest, qui presideixi la reunió, haurà d’assegurar el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada. 7. Per a la vàlida constitució de l'òrgan ("quòrum"), a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del president i del secretari o en el seu cas, de qui els substitueixi, i de la meitat almenys, dels seus membres (Art.26.1 Llei 30/92). 8. En segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de tres. 9. Els acords seran adoptats per consens i en cas de no ser possible, per majoria simple dels assistents, dirimirà els empats el vot de qualitat del president. 10.No podrà ser objecte de deliberació o d’acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, llevat que estiguin presents tots els membres de l’òrgan i en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta (Art.26.3 Llei 30/92). 11.De cada sessió se n’estendrà acta, que contindrà la indicació de les persones que han intervingut, així com les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de la deliberació, la forma i el resultat de la votació i el contingut dels acords. 12.Les actes aniran signades pel secretari amb el vist i plau del president i s'aprovaran en la mateixa o posterior sessió. El secretari, no obstant, podrà emetre certificació sobre acords específics que s’hagin pres, sense perjudici de la ulterior aprovació en acta. 13.Els membres de l’òrgan podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin, quedant així exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pogués derivar-se dels acords presos. No queden exempts del seu compliment.
 20. 20. 21 14.Quan es formulin propostes a altres òrgans de l'administració, els vots particulars dels membres de l'òrgan col·legiat es faran constar juntament amb l'acta. 15.En casos d'absència o malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificada, el director i el secretari seran substituïts pel cap d'estudis i pel vocal més jove, respectivament. Els òrgans col·legiats prendran els seus acords mitjançant els següents procediments: • Votació d'assentiment a la proposta formulada pel president, quan una vegada anunciada no presenti cap oposició. • Votació ordinària, aixecant el braç primer els qui l'aprovin, després els qui estiguin en contra, i per últim els qui votin en blanc. • Votació nominal, cridant el secretari a tots els components de l'òrgan, els quals respondran sí, no o en blanc. • Votació secreta mitjançant paperetes no identificables que es lliuraran als components a mesura que siguin nomenats pel secretari. Serà preceptiva en els casos contemplats en l’art. 34.1 de la llei 13/89 de 14 de desembre (DOGC 22.12.89). CONSELL ESCOLAR El consell escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels col·legis d'educació infantil i primària i l'òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El Consell Escolar estarà format per: • El director que en serà el President • El cap d'estudis • 3 mestres elegits pel claustre • 3 pares d'alumnes • 1 representant de l'Ajuntament • 1 representant de l'AMPA • El secretari del centre que actuarà com a secretari amb veu però sense vot • 1 representant del personal no docent Funcions del Consell Escolar: (Nota:en cas de contradicció recordem que per jerarquia normativa preval el que diu la LOE) 1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei.
 21. 21. 22 2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent. 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 4. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director. 5. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableixen aquesta Llei i les disposicions que la despleguin. 6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s’escau, les mesures oportunes. 7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 8. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3. 9. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 10.Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 11.Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat. 12. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa. Són competències del consell escolar a) Elegir el director i conèixer la seva proposta de nomenament de l'equip directiu. b) Proposar a la delegació territorial del Departament d'Ensenyament la revocació del nomenament del director, en la forma establerta a l'article 30.4 d'aquest Reglament. c) Aprovar la creació d'altres òrgans de coordinació del col·legi i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents. d) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, dins el marc de la normativa vigent.
 22. 22. 23 e) Resoldre els conflictes i imposar els correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina d'alumnes, d'acord amb les normes que regulen els seus drets i deures. f) Establir les directrius per a l'elaboració del projecte educatiu del col·legi, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment. g) Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació. h) Aprovar el Reglament de règim interior del centre. i) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s'escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d'alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l'execució. j) Avaluar i aprovar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l'equip directiu. k) Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre. l) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de pares. m) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives. n) Promoure l'optimització de l'ús de les instal·lacions i el material escolar i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació. o) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i elaborar un informe que s'inclou a la memòria anual. p) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d'Ensenyament. Funcionament del consell escolar del centre 1. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l'inici i al final del curs. 2. Hom procurarà que les decisions en el si del consell escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada. 3. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb l’antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d'aprovació. 4. La convocatòria de claustre amb l’ordre del dia es farà via correu electrònic
 23. 23. 24 CLAUSTRE DE MESTRES El claustre de mestres és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i la planificació educatives del col·legi. Està integrat per la totalitat dels mestres que hi presten serveis i és presidit pel director. Les reunions ordinàries se celebraran mensualment. Es preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar. Serà obligatòria l'assistència dels mestres a totes les reunions sempre que se'ls hagi convocat reglamentàriament. En casos de força major la direcció excusarà la falta de presència del professor/a. Les funcions del claustre de mestres seran les establertes a la normativa vigent: (Nota: en cas de contradicció recordem que per jerarquia normativa preval el que diu la LOE). El claustre de mestres té les competències següents: 1. Formular a l’equip directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual. 2. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual. 3. Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes. 4. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre. 5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director en els termes que estableix aquesta Llei. 6. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 7. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 8. Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. 9. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 10.Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 11. Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i funcionament respectives. Són funcions del claustre de mestres : a) Participar en l'elaboració del projecte educatiu del centre. b) Informar i aportar propostes al consell escolar del centre i a l'equip directiu sobre l'organització i la programació general del centre i per al
 24. 24. 25 desenvolupament de les activitats escolars complementaries i de les extraescolars. c) Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions posteriors. d) Elegir els seus representants al consell escolar del centre. e) Informar el nomenament dels mestres tutors. f) Informar favorablement la proposta de creació d'altres òrgans de coordinació, abans que el director no la presenti al consell escolar del centre. g) Fixar i coordinar criteris sobre el treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. h) Fixar i coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. i) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i investigació pedagògiques i en la formació del professorat de l’escola. j) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. k) Aportar a l'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d'estudis del centre, la utilització racional de l'espai escolar comú i de l'equipament didàctic en general. l) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats dels candidats. m) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament d'Ensenyament. Funcionament del claustre de mestres • El claustre es reuneix preceptivament una vegada al mes amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs escolar. • L'assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. • El secretari del centre aixeca acta de cada sessió del claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. • La convocatòria de claustre amb l’ordre del dia es farà via correu electrònic. • Un cop tancada l’acta l’enviarem també per correu electrònic. ÒRGANS DE COORDINACIÓ COORDINADOR D’INFORMÀTICA (coordinador TIC) Són funcions del coordinador d'informàtica:
 25. 25. 26 1. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d'assistència tècnica. 2. Aquelles altres que el director de l'escola li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir . COORDINADOR DE LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL Són funcions del coordinador LIC: 1. Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l'assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l'educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe. 2. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l'entorn, per potenciar la cohesió social mitjançant l'ús de la llengua catalana i l'educació intercultural, afavorint la participació de l'alumnat i garantint-ne la igualtat d'oportunitats. 3. Col·laborar en la definició d'estratègies d'atenció a l'alumnat nouvingut i/o en risc d'exclusió, participar en l'organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 4. Participar, si s'escau, en les comissions de treball derivades del Pla Educatiu d'Entorn. 5. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la direcció del centre. 6. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació al projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament COORDINADOR DE RISCOS LABORALS 1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 2. Col·laborar amb la direcció del centre en l'elaboració del Pla d'Emergència, i en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres d'evacuació. 3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d'emergència, amb la finalitat d'assegurar la seva adequació i funcionalitat. 4. Vetllar perquè es facin les revisions als extintors, quan toqui. 5. Promoure actuacions d'ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 6. Emplenar el full de notificació d'accidents i trametre'l als Serveis Territorials. 7. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixen en el centre educatiu així com en l'evacuació i el control dels riscos generals i específics del centre.
 26. 26. 27 8. Coordinar la formació dels treballadors de centre en matèria de prevenció de riscos laborals. 9. Col·laborar, si s'escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l'alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. El nomenament i cessament del coordinador d'informàtica, del coordinador LIC i del coordinador de riscos laborals l'efectua el director. ORGANITZACIÓ DELS MESTRES EL MESTRE TUTOR La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els mestres que formen part del claustre d'un centre poden exercir les funcions de mestre tutor quan correspongui. Cada unitat o grup d'alumnes té un mestre tutor, amb les funcions següents: (art. 46 ROC): a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. b) Coordinar la coherència de les activitats d’ensenyament - aprenentatge i les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes. c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o representants legals dels alumnes. e) Dur a terme la informació i l'orientació acadèmica dels alumnes f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels infants o representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars. g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats de l'escola. h) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament d'Educació.
 27. 27. 28 COMISSIONS Segons les necessitats de cada moment o ens obligui la normativa, podran establir-se diferents comissions integrades per membres del Claustre de mestres encarregades de la planificació, organització i funcionament d'algun aspecte concret. Solsona, a 2 de juny de 2014 M. Teresa Arderiu i Sabata El Director/a de l’escola i president/a del Consell Escolar Diligència per fer constar que el present NOFC ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre en la seva reunió de data 29 de maig de 2014.

×