O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Istraživanje Erste Banke o štednim navikama u Srbiji

1.786 visualizações

Publicada em

Istraživanje Erste Banke o navikama građana Srbije u pogledu štednje

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

Istraživanje Erste Banke o štednim navikama u Srbiji

 1. 1. ŠTEDNJA U SRBIJIReprezentativno istraţivanje populacije starije od 15 godinaSeptember 2012
 2. 2. Dizajn istraživanja SR 1 Izveštaj prikazuje rezultate istraţivavanja o štednji u Srbiji 2012. godine, istraţujući navike, stavove i brige ljudi u pogledu štednje, kao i temu finansijske pismenosti i monetarnog obrazovanja. Cilj istraţivanja Komparativna istraţivanja su sprovedena u sledećeim zemljama: Austrija, Češka republika, Slovačka, MaĎarska, Hrvatska, Rumunija, Ukrajina, Nemačka, Crna Gora, Poljska i Turska. Rezultati iz tih zemalja su predstavljeni u odvojenim izveštajima. • telefonski intervjui, na nacionalnom nivou Metod/Uzorak • reprezentativan za populaciju koja moţe da koristi bankarske usluge, stariju od 15 godina Veličina uzorka Ukupno, sprovedeno je 500 intervjua Vreme Intervjuisanje se odvijalo u avgustu i septembru 2012. godine Direktor istraţivanja Izvršni projektant Kontakt Ansgar Löhner Astrid Heinrich Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 208 Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 217 mob.: 0043/ 676 9164650 heinrich@imas.at loehner@imas.at
 3. 3. Važnost štednje SR 2Pitanje 1: “Najpre, koliko je lično vama vaţna štednja? Da li biste rekli da je štednja za vas...” Populacija u Srbiji starija od 15 godina % Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ godina godina godina (n=500) (n=240) (n=260) (n=120) (n=170) (n=210) Odvajanje novca je...- 37 40 Veoma vaţno- 1 44 43 52 49 26 Prilično vaţno- 2 28 34 29 24 30 22 Samo donekle vaţno- 3 16 15 16 18 10 Malo vaţno- 4 6 9 7 4 3 7 Nevaţno- 5 6 6 5 6 7 2 Prosek 2,0 2,2 1,8 2,0 2,0 2,0
 4. 4. Važnost štednje I SR 3 Pitanje 1: “Najpre, koliko je lično vama vaţna štednja? Da li biste rekli da je štednja za vas...” Populacija starija od 15 godina % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=900) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) Odvajanje novca je... 19 27 Veoma vaţno- 1 39 38 38 42 44 56 48 39 Prilično vaţno- 2 31 37 38 28 42 29 Samo donekle vaţno 3 19 19 19 13 16 16 8 7 9 9 Malo vaţno- 4 6 6 7 2 5 Nevaţno- 5 7 7 4 5 6 6 3 2 3 Prosek 2,0 2,3 2,3 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0
 5. 5. Važnost štednje II SR 4Pitanje 1: “Najpre, koliko je lično vama vaţna štednja? Da li biste rekli da je štednja za vas...” Populacija u Srbiji starija od 15 godina % Nemačka Poljska Turkska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) Odvajanje novca je... Veoma vaţno - 1 30 28 33 43 31 Prilično vaţno -2 43 44 39 31 Samo donekle vaţno - 3 19 14 8 Malo vaţno - 4 6 4 5 5 6 Potpuno nevaţno - 5 2 4 5 Prosek 2,1 1,9 2,1 2,3
 6. 6. Razvoj važnosti štednje SR 5Pitanje 2: “Da li je štednja novca za vas postala manje ili više vaţna nego što je bila pre nekoliko godina?" U poreĎenju s prethodnim godinama štednja je % Izgubila je na vaţnosti Nema razlike Postala je vaţnija 16 21 63 2012 Ukupno (n=500) Muškarci (n=240) 15 26 59 Ţene (n=260) 17 16 67 15 - 29 godina (n=120) 10 17 74 30 - 49 godina (n=170) 17 22 61 50+ godina (n=210) 19 22 59
 7. 7. Ponašanje ljudi u pogledu finansija i štednje SR 6 Pitanje 3: “Sada ću vam pročitati različite stavove koji se tiču štednje novca. Molim vas da mi kaţete da li se svaka od ovih tvrdnji odnosi na vas ili ne. Molim vas da mi odgovorite jednostavno sa da ili ne. Da li se na vas odnosi tvrdnja – " Populacija u Srbiji starija od 15 godina % Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ godina godina godina (n=500) (n=240) (n=260) (n=120) (n=170) (n=210) Dva puta razmislim pre nego što 73 67 79 66 69 81 potrošim svaki dinar Štedim čim mi ostane nešto novca 71 68 75 74 73 69 Nekad više, nekad manje Imam naviku da redovno 55 56 61 56 52 55 ostavljam nešto novca sa strane Štedim samo kada imam nameru 42 47 37 49 43 36 da kupim nešto odreĎeno Veoma me interesuju izveštaji 53 49 56 43 53 59 medija o novcu i štednji Pomno slušam šta mi savetnik u 33 36 35 37 37 40 banci govori o novcu i štednji Ne znam mnogo o štednji novca 32 33 32 40 28 32 Nemam talenat za upravljanenovcem, novac mi prosto klizi iz ruku 33 26 32 30 27 29
 8. 8. Korišćenje proizvoda štednje SR 7Pitanje 4: "Koje od sledećih bankarskih usluga vezanih za štednju Vi lično koristite? Da li Vi lično koristite – “ Populacija u Srbiji starija od 15 godina % Proizvdi štednje lično koršćeni Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ godina godina godina (n=500) (n=240) (n=260) (n=120) (n=170) (n=210) Oročena štednja 12 10 14 13 11 12 Ţivotno osiguranje 11 8 13 6 17 8 Štednja po viĎenju 10 11 9 4 8 15 Penzioni fond 5 5 6 2 7 6 Aktivna štednja 2 2 2 1 3 3 Dečja štednja 2 1 3 2 4 1 Investicioni fond 0 0 1 0 1 0 Štednja u gotovini, u kući ili sefu 55 49 60 72 56 43 Ništa od ovog, ne štedim 27 33 23 20 24 34
 9. 9. Trenutno mesečno ušteđena suma SR 8Pitanje 5: "Koliko okvirno trenutno odvajate novca za štednju? Ukoliko nemate mesečni plan štednje, pokušajte otprilike da procenite koliko je to namesečnom nivou. Da li bi se moglo reći da trenutno mesečno uštedite - " Štediše u Srbiji %Trenutno mesečno odvajam Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ godina godina godina (n=334) (n=149) (n=185) (n=93) (n=114) (n=126) 0 RSD / ništa 12 12 12 7 12 15 Do 2.000 RSD 27 20 33 30 28 24 Od 2.001 do 4.000 RSD 21 17 24 24 23 17 Od 4.001 do 6.000 RSD 19 19 19 20 21 15 Od 6.001 do 12.000 RSD 14 19 10 13 12 17 Od 12.001 do 20.000 RSD 4 6 1 3 1 6 Više od 20.000 RSD 4 7 1 3 3 5 Prosek 4.777 RSD 6.434 RSD 3.444 RSD 4.586 RSD 4.064 RSD 5.563 RSD
 10. 10. Zadovoljstvo trenutnom količinom štednje SR 9Pitanje 6: Da li ste zadovoljni sumom koju ste trenutno u mogućnosti da uštedite? Da li biste rekli da ste –" Štediše u Srbiji % Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ godina godina godina (n=334) (n=149) (n=185) (n=93) (n=114) (n=126) Sa trenutnom ušteĎevinom - Vrlo zadovoljni - 1 6 5 5 5 9 11 Prilično zadovoljni - 2 9 14 13 17 15 16 11 Ni zadovoljni ni nezadovoljni- 3 14 15 15 17 17 31 26 Prilično nezadovoljni - 4 27 18 28 34 43 45 44 Veoma nezadovoljni - 5 38 33 22 Prosek 3,8 3,6 3,9 3,4 4,0 3,8
 11. 11. Motivacija za štednju SR 10Pitanje 7: "Sve u svemu, iz kojih razloga Vi štedite? Sada ću Vam pročitati različite razloge zbog kojih ljudi obično odvajaju novac za štednju. MolimVas da mi za svaki od njih kaţete da li je to i lično Vaš motiv za štednju.“ Štediše u Srbiji % Lična motivacija za štednju Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ godina godina godina (n=334) (n=149) (n=185) (n=93) (n=114) (n=126) Čuvanje novca Finansijska podrška, za hitne slučajeve 80 79 80 55 90 88 , Štedim da bih obezbedio/la finansijsku 30 30 30 11 30 44 rezervu za starost ili negu u starosti Kupovina: Da bih mogao kasnije nešto sebi da priuštim 56 54 57 71 59 42 Za manje ili veće nabavke, renoviranje 44 43 46 54 44 38 Za odmor/putovanje 33 33 32 49 36 17 Bez specijalnog razloga 5 5 4 5 3 5
 12. 12. Planirana štednja u narednih 5 godina SR 11Pitanje 8: "U odnosu na sadašnju situaciju, da li smatrate da ćete u sledećih pet godina biti u mogućnosti da uštedite nešto više, manje ili podjednakonovca?” Štediše u Srbiji % U poreĎenju sa danas, Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ štedeće u narednih 5 godina - godina godina godina (n=334) (n=149) (n=185) (n=93) (n=114) (n=126) Više 31 34 29 50 21 26 Jednako 33 33 35 32 30 35 Manje 36 31 40 20 43 41
 13. 13. Brige u vezi sa štednjom SR 12Pitanje 9: "Saznali smo da kod ljudi postoji mnogo briga i strahova u vezi sa štednjom. Sada ću Vam pročitati nekoliko rečenica koje se odnose natakve strahove, a Vi mi za svaku recite da li Vi imate slične strahove koji se tiču štednje."“ Štediše u Srbiji % Ukupno Muškarci Ţene 15 - 29 30 - 49 50+ Brige u vezi sa štednjom godina godina godina (n=334) (n=149) (n=185) (n=93) (n=114) (n=126) Slabljenje valute , moći kupovne, 65 64 67 59 68 67 visoka inflacija Uskoro više neću biti u stanju 56 49 63 40 66 59 da odvajam novac za štednju Strah da neću dovoljno uštedeti 52 45 58 47 60 48 za budućnosti Da će banke bankrotirati 40 32 46 30 36 50 Pad vrednosti fondova, pad trţišta 35 30 40 29 37 39 Štednja novca se sve manje isplati 25 25 25 15 29 28 12 14 10 16 9 10 Ništa od navedenog
 14. 14. Stavovi o investiranju SR 13Pitanje 10: "Jedno pitanje vezano za finansijska ulaganja, kao što su obveznice, akcije, fondovi itd. Koje je Vaše generalno mišljenje o ulaganju novcau obveznice, akcije itd? Da li je ono –" Populacija u Srbiji starija od 15 godina % 15 - 29 30 - 49 50+ Ukupno Muškarci Ţene godina godina godina (n=500) (n=240) (n=260) (n=120) (n=170) (n=210) Mišljenje o ulaganju u fondove, berzu, itd.- Veoma pozitivno - 1 5 5 5 4 6 5 Prilično pozitivno - 2 12 12 15 14 16 19 49 Neutralno - 3 55 52 58 68 54 Prilično negativno - 4 16 23 16 10 15 11 Veoma negativno - 5 10 13 11 11 6 5 Prosek 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 3,2
 15. 15. Razlozi za negativno mišljenje o investiranju SR 14Pitanje 10: "Jedno pitanje vezano za finansijska ulaganja, kao što su obveznice, akcije, fondovi itd. Koje je Vaše generalno mišljenje o ulaganjunovca u obveznice, akcije, sponzorstvo itd? Da li je ono–“Pitanje 18a: "Zašto je Vaše mišljenje o ulaganju u obveznice, akcije, fondove negativno?" Populacija u Srbiji starija od 15 godina M (n=500) % Ljudi sa negativnim mišljenjem o investiranju 26 (obveznice, akcije, fondovi) (26%=100%, n=126) Razlozi za negativno mišljenje : Previše rizično, prilično nesigurno 35 Nepoverenje u ovakav način investiranja 25 Loše iskustvo, izgubljeni novac (lično ili porodično) 17 Negativne vesti: Čuo sam mnogo loših stvari 8 Prevara 8 Nedostatak znanja – ne znaju ništa o tome 5 Zbog krize 5 Nemam dovoljno novca na raspolaganju 4 Nemam interesovanja 3 Više volim konzervativno ulaganje 0
 16. 16. Zadovoljstvo sopstvenom finansijskom situacijom SR 15Pitanje 11: "Molim Vas sada razmislite o svojoj finansijskoj situaciji. Koliko ste zadovoljni svojom finansijskom situacijom i poloţajem? Izrazite to naskali od 1 do 5, gde 5 znači da ste veoma zadovoljni, a 1 da uopšte niste zadovoljni." Populacija starija od 15 godina u Srbiji % 15 - 29 30 - 49 50+ Ukupno Muškarci Ţene godina godina godina (n=500) (n=240) (n=260) (n=120) (n=170) (n=210) Veoma zadovoljni - 1 4 5 4 3 5 4 2 10 8 7 9 13 17 31 41 40 3 42 43 62 22 21 20 4 19 18 34 Nezadovoljni u potpunosti - 5 25 27 27 23 13 5 Prosek 3,5 3,4 3,6 3,0 3,6 3,7
 17. 17. Stavovi o zaduživanju SR 16 Pitanje 12: „Ne moţe se uvek štedeti novac, ponekad se mora podići kredit i zaduţiti se kod banke, ili kompanije, npr. kompanije koje isporučuju kupljenu robu poštom, ili pozajmiti novac od prijatelja ili porodice. Ljudi imaju različita mišljenja o tome. Koji od navedena tri stava je najpribliţniji Vašem?" % "Ne bih nikako ţeleo/la da budem u dugovima, "U redu je zaduţiti se ukoliko Vam trenutno "Zaduţivanje se mora dobro razmotriti, radije ću smanjiti svoje troškove." nedostaje novca a ţelite da nešto priuštite sebi." Ja bih se zaduţio/la samo iz dobrih razloga.".2012 Ukupno (n=500) 51 11 38 Muškarci (n=240) 53 15 32 Ţene (n=260) 49 8 4315 - 29 godina (n=120) 43 10 4730 - 49 godina (n=170) 42 16 42 50+ godina (n=210) 62 8 30
 18. 18. Moguće svrhe kredita i pozajmica SR 17Pitanje 13: "Sada ću Vam pročitati neke proizvode i usluge. Molim Vas da mi kaţete za koje od njih biste podigli kredit ili ih otplaćivali u ratama.” Populacija u Srbiji starija od 15 godina % Da li biste uzeli kredit ili 15 - 29 30 - 49 50+ Ukupno Muškarci Ţene pozajmicu za kupovinu godina godina godina (n=500) (n=240) (n=260) (n=120) (n=170) (n=210) Stana ili kuće 53 53 54 69 57 41 Auta ili motora 26 24 28 44 29 14 Imanja ili zemlje 26 28 24 24 30 25 Putovanja 18 14 22 26 23 10 16 13 18 12 16 17 Televizora Kompjutera 14 14 13 18 16 9 Odeće i cipela 12 10 14 12 11 14 Poklona za prijatelje ili porodicu 9 9 9 15 8 5 Kupovina mobilnog telefona i Plaćanje računa za mobilni telefon 8 4 12 8 9 7 Preuzimanje sadrţaja na internetu i 2 1 2 1 4 0 I sa mobilnog telefona Izlasci i zabave 1 1 1 2 2 1
 19. 19. Pregled ekonomskog i finansijskog znanja imonetarnog obrazovanja SR 18Pitanja 19, 20, 21, 23, 24, 25 Finansijske i ekonomske teme: Oseća potrebu da unapredi sopstveno znanje Znanje prijatelje i Sopstveno znanje porodice veoma dobro - 1 5 10 14 2 Ne 22 27% 3 40 39 4 25 Da 73% 17 nedovoljno - 5 16 11 Uloga banke u monetarnom Monetrano obrazovanje obrazovanju za - u školi je Mlade ljude odrasle Dovoljno 13% Veoma bitno -1 39 47 Dosta bitno -2 28 25 Samo donekle bitno -3 20 19 Nedovoljno 5 Malo bitno -4 87% 7 4 Potpuno nebitno -5 4 Prosek 2,1 1,9

×