O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PREZANTIM-ISHTI-MBIKEQYRJA-E-TREGUT

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Seminar 3 Impiante Makanike
Seminar 3 Impiante Makanike
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

PREZANTIM-ISHTI-MBIKEQYRJA-E-TREGUT

 1. 1. SIGURIA TEKNIKE DHE MBIKEQYRJA E TREGUT PREJ ISHTI’T PRODUKTET – PAJISJET - IMPIANTET DHE INSTALIMET NE FUSHEN E INDUSTRISE JO- USHQIMORE PREZANTIM - MEI PRILL2016
 2. 2. BAZA LIGJORE PER MBIKEQYRJEN E TREGUT, DHE DETYRAT E ISHTI’T • LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” • LIGJI 10480/2011 I NDRYSHUAR, “PER SIGURINE E PERGJITHSHME TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE • LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” • LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TË NDRYSHUAR.” • LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE”.
 3. 3. LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” KY LIGJ PËRCAKTON PARIMET E PËRGJITHSHME TË INSPEKTIMIT, ORGANIZIMIN E INSTITUCIONEVE PUBLIKE, QË KRYEJNË FUNKSIONE INSPEKTIMI, STATUSIN E INSPEKTORËVE, RREGULLAT E PROCEDIMIT ADMINISTRATIV TË INSPEKTIMIT DHE KRIJIMIN E FUNKSIONET E INSPEKTORATIT QENDROR
 4. 4. LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” NENI 3 PËRKUFIZIME 2. “SUBJEKTI I INSPEKTIMIT” ËSHTË ÇDO PERSON FIZIK APO JURIDIK, PRIVAT APO PUBLIK, QË KA, SIPAS LIGJIT, DETYRIMIN TË RESPEKTOJË NJË KËRKESË LIGJORE. 3. “INSPEKTIM” ËSHTË ÇDO FORMË KONTROLLI QË ORGANI PUBLIK KRYEN PËR VERIFIKIMIN E RESPEKTIMIT TË KËRKESAVE LIGJORE NGA SUBJEKTI I INSPEKTIMIT. NENI 7 PARIMI I PROGRAMIMIT TË INSPEKTIMEVE NJË SUBJEKT MUND TË INSPEKTOHET VETËM NË ZBATIM TË PROGRAMIT TË INSPEKTIMIT. PËRJASHTIMISHT, NJË SUBJEKT MUND TË INSPEKTOHET JASHTË PROGRAMIT NË RASTET E
 5. 5. LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” NENI 10 INSPEKTORATET SHTETËRORE 1. FUNKSIONET E INSPEKTIMIT NË JURIDIKSIONIN E PUSHTETIT EKZEKUTIV TË QEVERISJES QENDRORE KRYHEN NGA INSPEKTORATET SHTETËRORE, QË JANË INSTITUCIONE QENDRORE PUBLIKE, NË VARËSINË E NJË MINISTRI PËRGJEGJËS. SI RREGULL, NJË INSPEKTORAT SHTETËROR ËSHTË PËRGJEGJËS PËR TË GJITHA FUNKSIONET E INSPEKTIMIT NË FUSHËN SHTETËRORE TË VEPRIMTARISË SË NJË MINISTRIE.
 6. 6. LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” • NENI 18 MARRËDHËNIET E INSPEKTORATEVE QENDRORE ME MINISTRINË PËRGJEGJËSE 1. MINISTRIA PËRGJEGJËSE MBËSHTET FUNKSIONIMIN EFEKTIV TË INSPEKTORATIT SHTETËROR NË VARËSI TË SAJ. KJO PËRGJEGJËSI NUK PËRFSHIN DREJTIMIN OPERACIONAL TË VEPRIMTARISË SË INSPEKTIMIT. 2. MINISTRIA PËRGJEGJËSE, ME MBËSHTETJEN METODOLOGJIKE TË INSPEKTORATIT QENDROR, PËRCAKTON: A. OBJEKTIVAT VJETORË DHE AFATMESËM STRATEGJIKË TË INSPEKTORATIT SHTETËROR; B. TREGUESIT SPECIFIKË TË EFEKTIVITETIT E TË CILËSISË SË VEPRIMTARISË SË INSPEKTIMIT DHE PUNËS SË INSPEKTORATEVE SHTETËRORE. 3. INSPEKTORATI SHTETËROR I PARAQET MINISTRIT PËRGJEGJËS DHE INSPEKTORATIT QENDROR RAPORTIN VJETOR TË INSPEKTIMIT. 4. MINISTRI PËRGJEGJËS KA TË DREJTË TË KËRKOJË RAPORTE, INFORMACIONE DHE DOKUMENTE PËR MENAXHIMIN INSTITUCIONAL E FINANCIAR TË INSTITUCIONIT DHE VEPRIMTARINË E INSPEKTIMIT NË PËRGJITHËSI APO PËR NJË ÇËSHTJE KONKRETE.
 7. 7. LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” • NENI 24 INSPEKTIMI I PROGRAMUAR 1. NJË INSPEKTIM KONKRET AUTORIZOHET, SI RREGULL, NË BAZË TË PROGRAMIT TË INSPEKTIMIT. 2. PROGRAMIMI I INSPEKTIMI HARTOHET NGA VETË INSPEKTORATI, BAZUAR NË METODOLOGJITË E VLERËSIMIT TË RREZIKUT DHE NË DETYRIMIN PËR INSPEKTIMIN PERIODIK NË RASTET E PARASHIKUARA NGA LIGJI I POSAÇËM. 3. PROGRAMI I INSPEKTIMIT TË INSPEKTORATIT SHTETËROR MIRATOHET NGA MINISTRI PËRGJEGJËS PAS MARRJES SË MENDIMIT KËSHILLIMOR NGA INSPEKTORATI QENDROR.
 8. 8. LIGJI 10433/2011 “PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” • NENI 25 INSPEKTIMI JASHTË PROGRAMIT 1. PËRJASHTIMISHT, NJË INSPEKTIM KONKRET MUND TË AUTORIZOHET JASHTË PROGRAMIT TË INSPEKTIMIT NË RASTET KUR • SUBJEKTI I INSPEKTIMIT, QË DETYROHET TË PARAQESË NJË INFORMACION PERIODIK, SIPAS LIGJIT TË POSAÇËM, NUK E KA PËRMBUSHUR KËTË DETYRIM APO KA DYSHIME TË ARSYESHME PËR VËRTETËSINË E INFORMACIONIT TË PARAQITUR. • NGA MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA E KRYER LIND DYSHIMI I ARSYESHËM PËR SHKELJEN E KËRKESAVE LIGJORE DHE ARRIHET NË PËRFUNDIMIN SE ËSHTË I NEVOJSHËM FILLIMI I NJË INSPEKTIMI. • NGA INFORMACIONI I MARR NGA INSTITUCION PUBLIC KONSIDEROHET I NEVOJSHEM • NDODHJA E NGJARJEVE, AKSIDENTEVE APO INCIDENTEVE KANË CENUAR APO MUND TË CENOJNË JETËN A SHËNDETIN E NJERËZVE, KAFSHËVE APO MJEDISIN; • ME URDHER TE MINISTRIT SIPAS PIKES 5 TE NENIT 18 • INSPEKTIM JASHTË PROGRAMIT KONSIDEROHET EDHE INSPEKTIMI NË KUSHTET E FLAGRANCËS KUR KONSTATOHET NË FLAGRANCË NGA INSPEKTORI SHKELJA E NJË KËRKESE LIGJORE, BRENDA FUSHËS SË TË INSPEKTIMIT
 9. 9. LIGJI 10480/2011 I NDRYSHUAR, “PER SIGURINE E PERGJITHSHME TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE KY LIGJ PËRCAKTON TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PRODHUESVE E TË SHPËRNDARËSVE, ME QËLLIM QË PRODUKTET E KONSUMATORIT TË VENDOSURA NË TREG TË JENË TË SIGURTA, SI DHE KOMPETENCAT E STRUKTURËS PËRGJEGJËSE PËR MBIKËQYRJEN E TREGUT. DISPOZITAT E KËTIJ LIGJI ZBATOHEN PËR PRODUKTET, SIGURIA E TË CILAVE NUK ËSHTË E RREGULLUAR NGA LEGJISLACION I VEÇANTË. KUR PRODUKTET JANË OBJEKT I KËRKESAVE SPECIFIKE TË SIGURISË, QË RREGULLOHEN NGA LEGJISLACION I VEÇANTË, KY LIGJ ZBATOHET VETËM PËR ASPEKTET DHE RISQET OSE
 10. 10. LIGJI 10480/2011 I NDRYSHUAR, “PER SIGURINE E PERGJITHSHME TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE NENI 4 KËRKESA E PËRGJITHSHME E SIGURISË DHE PREZUMIMI I SIGURISË • NJË PRODUKT PREZUMOHET I SIGURT NËSE ËSHTË NË PËRPUTHJE ME NJË NDËR STANDARDET E HARMONIZUARA SHQIPTARE, QË MBULOJNË RISQET DHE KATEGORITË PËRKATËSE TË RISKUT TË PRODUKTIT NË FJALË. • NË MUNGESË TË RREGULLAVE SPECIFIKE DHE NË RRETHANA TË TJERA, PËRVEÇ NGA SA PËRCAKTOHET ME SIPER, KONFORMITETI I PRODUKTIT ME KËRKESËN E PËRGJITHSHME TË SIGURISË VLERËSOHET DUKE PASUR PARASYSH ELEMENTET E MËPOSHTME: A) STANDARDET VULLNETARE SHQIPTARE, QË TRANSPOZOJNË STANDARDET PËRKATËSE EVROPIANE, NË DALLIM NGA ATO TË HARMONIZUARA SHQIPTARE; B) STANDARDE TË TJERA SHQIPTARE APO STANDARDE TË TJERA KOMBËTARE TË ADOPTUARA NGA VENDE TE BE; C) KODE/UDHËZUES TË HARTUAR NGA AUTORITETE PUBLIKE APO ORGANIZATA PROFESIONALE PËR PRAKTIKAT MË TË MIRA PËR SIGURINË E PRODUKTEVE NË SEKTORIN PËRKATËS; Ç) REKOMANDIME TË KOMISIONIT EVROPIAN PËR VENDOSJEN E UDHËZIMEVE PËR VLERËSIMIN E SIGURISË SË PRODUKTEVE; D) PRITSHMËRINË E ARSYESHME TË KONSUMATORËVE PËR SIGURINË E PRODUKTIT;
 11. 11. LIGJI 10480/2011 I NDRYSHUAR, “PER SIGURINE E PERGJITHSHME TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE NENI 9 STRUKTURAT PËRGJEGJËSE PËR MBIKËQYRJEN E TREGUT MBIKËQYRJA E ZBATIMIT TË PËRPUTHSHMËRISË ME KËRKESAT E KËTIJ LIGJI KRYHET NGA STRUKTURAT PËRGJEGJËSE DHE MBËSHTETET NGA AUTORITETET DOGANORE SIÇ PARASHIKOHET NGA KY LIGJ. STRUKTURA PËRGJEGJËSE PËR MBIKËQYRJEN E TREGUT I USHTRON PËRGJEGJËSITË E VETA NË ZBATIM TË KËTIJ LIGJI, NË PËRPUTHJE ME LIGJIN NR. 10 433, DATË 16.6.2011 “PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”. PROCEDURAT STANDARDE OPERACIONALE TË VEPRIMTARISË SË MBIKËQYRJES SË TREGUT, MIRATOHEN ME URDHËR TË MINISTRIT.
 12. 12. LIGJI 10480/2011 I NDRYSHUAR, “PER SIGURINE E PERGJITHSHME TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE NENI 10 TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STRUKTURËS PËRGJEGJËSE TË NDALOJË, ME URDHËR ME SHKRIM, VENDOSJEN NË TREG TË ÇDO PRODUKTI, I CILI ËSHTË I RREZIKSHËM OSE NUK PËRPUTHET ME DISPOZITAT E KËTIJ LIGJI APO AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM TË TIJ. TË NDALOJË ME URDHËR ME SHKRIM FURNIZIMIN E PRODUKTEVE KUR GJYKOHET SE EKZISTOJNË BAZA TË ARSYESHME SE PRODUKTI ËSHTË I RREZIKSHËM PËR AQ KOHË SA ËSHTË E NEVOJSHME PËR KRYERJEN E TESTEVE. TË MARRË MASA QË KONSIDEROHEN TË NEVOJSHME PËR TË ELIMINUAR OSE
 13. 13. LIGJI 10480/2011 I NDRYSHUAR, “PER SIGURINE E PERGJITHSHME TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE NENI 23 POLITIKA E MBIKËQYRJES SË TREGUT MINISTRI PËRGJEGJËS HARTON POLITIKAT E PËRGJITHSHME TË MBIKËQYRJES SË TREGUT PËR ZBATIMIN EFEKTIV TË KËTIJ LIGJI. PËRGJEGJËSITË KRYESORE JANË: MARRJA E MASAVE KOORDINUESE ME STRUKTURËN PËRGJEGJË SE PËR FUSHËN E MBIKËQYRJES SË TREGUT; MBLEDHJA E INFORMACIONIT PËR PRODUKTET E RREZIKSHME OSE POTENCIALISHT TË RREZIKSHME NGA STRUKTURA PËRGJEGJËSE; -VLERËSIMI PERIODIK I VEPRIMTARIVE TË MBIKËQYRJES SË TREGUT NJË HERË NË 6 MUAJ; - MONITORIMI I ZBATIMIT TË PROGRAMEVE TË MBIKËQYRJES SEKTORIALE, SIPAS KATEGORIVE TË PRODUKTEVE OSE RREZIQEVE DHE MONITORIMI I VEPRIMTARIVE TË MBIKËQYRJES, I GJETJEVE DHE REZULTATEVE; - RISHIKIMI PERIODIK DHE VLERËSIMI I VEPRIMTARIVE TË MBIKËQYRJES SË TREGUT, SI DHE EFEKTIVITETI I TYRE. MINISTRIA MUND TË PËRGATISË DHE TË PUBLIKOJË NJË LISTË, KU IDENTIFIKOHEN: - PRODUKTE TË CILAT JANË TË RREZIKSHME; - PRODHUESIT DHE SHPËRNDARËSIT E PRODUKTEVE TË TILLA; - ATA PRODHUES, SHPËRNDARËS APO PERSONA TË TJERË, PRAKTIKAT OSE VEPRIMTARITË E TË CILËVE NË LIDHJE ME PRODUKTE TË VEÇANTA MUND TË NDIKOJNË NEGATIVISHT NË INTERESAT E KONSUMATORËVE;
 14. 14. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 1 1. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E OPERATORËVE EKONOMIKË QË KUR VENDOSIN NË TREG, PRODUKTET/PAJISJET/INSTALIMET NEN PËRGJEGJËSINË E TYRE, TË GARANTOJNË DHE TË SIGUROJNË PËRPUTHSHMËRINË E KËTYRE PRODUKTEVE/PAJISJEVE/INSTALIMEVE ME KËRKESAT LIGJORE TË SIGURISË TEKNIKE. 2. DETYRIMET E PERSONAVE PËRGJEGJËS TË PRODUKTEVE, GRUP PRODUKTESH APO INSTALIMESH KUR ATO JANË VËNË NË SHËRBIM, QE TË JENE NË PËRPUTHJE ME KUSHTET E SIGURISË GJATE SHFRYTËZIMIT. 3. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E STRUKTURËS PËRGJEGJËSE PËR MBIKËQYRJEN E TREGUT (INSPEKTORATI SHTETËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL NEN VARËSINË E MEI), PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË KËTYRE DETYRIMEVE TË KUSHTEVE TË SIGURISË PREJ OPERATOREVE DHE PERSONAVE PËRGJEGJËS.
 15. 15. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 2 KY LIGJ ZBATOHET PËR TË GJITHA PRODUKTET JOUSHQIMORE, PËR TË CILAT NUK EKZISTON NJË KUADËR I VEÇANTË LIGJOR DHE INSTITUCIONAL, CKA DO TË THOTË PËR TË GJITHA PRODUKTET/PAJISJET/INSTALIMET QE NUK KANE NJE RREGULLIM LIGJOR NDRYSHE NGA AI I PARAQITUR NGA KY LIGJ. NENI 3 DISA PËRKUFIZIME SPECIFIKE TË RËNDËSISHME: "VLERËSIM I KONFORMITETIT" ËSHTË PROCESI QË PROVON NËSE JANË PËRMBUSHUR KËRKESAT E SPECIFIKUARA TË SIGURISË PËR NJË PRODUKT; "ORGAN I VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT" ËSHTË ÇDO ORGAN QË KRYEN VEPRIMTARI TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT, PËRFSHIRË KALIBRIMIN, TESTIMIN, CERTIFIKIMIN DHE INSPEKTIMIN; "INSPEKTIM" ËSHTË PROCESI I EKZAMINIMIT TË PROJEKTIMIT TË NJË PRODUKTI, VETË PRODUKTIT, PROCESIT APO INSTALIMIT, DHE PËRCAKTIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË TIJ ME KËRKESAT SPECIFIKE OSE, SIPAS GJYKIMIT PROFESIONAL, ME KËRKESAT E PËRGJITHSHME; "MBIKËQYRJE E TREGUT" JANË VEPRIMTARITË E KRYERA DHE MASAT E MARRA NGA STRUKTURA PËRGJEGJËSE E MBIKËQYRJES SË TREGUT (MË POSHTË "STRUKTURA PËRGJEGJËSE") PËR TË GARANTUAR PËRPUTHSHMËRINË E PRODUKTIT ME KËRKESAT LIGJORE NË LIDHJE ME TË, ME QËLLIM QË TË MOS RREZIKOHEN SHËNDETI, SIGURIA OSE ASPEKTE TË TJERA TË MBROJTJES SË INTERESIT PUBLIK; "PERSONI PËRGJEGJËS I PRODUKTIT/INSTALIMIT TË VËNË NË SHËRBIM PËR TË TRETËT APO PËR PUBLIKUN" ËSHTË TITULLARI I SË
 16. 16. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 4 3. OPERATORËT EKONOMIKË JANË PËRGJEGJËS PËR TË SIGURUAR QË I GJITHË INFORMACIONI QË ATA JAPIN PËR PRODUKTET E TYRE TË JETË I PLOTË, I SAKTË DHE NË PËRPUTHJE ME LEGJISLACIONIN PËRKATËS TË ZBATUESHËM NDAJ TYRE (KJO REFERUAR EDHE DETYRIMIT TË REGJISTRIMIT TË KËTYRE PRODUKTEVE/PAJISJEVE/INSTALIMEVE PRANË ISHTI, SI ELEMENT THELBËSOR PER NDJEKJEN PREJ ISHTI TË ZBATIMIT TË DETYRIMEVE PËR KRYERJEN E INSPEKTIMIT PERIODIK TË DETYRUESHËM PREJ PERSONAVE PËRGJEGJËS, REF. NENIT 16 – DET. E PERSONIT PËRGJEGJËS TË CITUAR KËTU ME POSHTË).
 17. 17. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 5 2. NGARKOHET KËSHILLI I MINISTRAVE PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE PËR PRODUKTET/ INSTALIMET, KU PËRCAKTOHEN: A) KËRKESAT THELBËSORE TË SIGURISË; B) PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT; C) KËRKESAT PËR MARKIMIN, INSTRUKSIONET E PËRDORIMIT DHE TË MIRËMBAJTJES. 4. RREGULLAT TEKNIKE PËR: Ç) METODAT E FABRIKIMIT/PRODHIMIT DHE/OSE TESTIMIT, KONTROLLIT TË CILËSISË, KLASIFIKIMIT, PAKETIMIT, MAGAZINIMIT, TRANSPORTIMIT DHE IMPAKTI NË MJEDIS PËRCAKTOHEN ME VENDIM TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE.
 18. 18. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 7 1. KUR RREGULLAT TEKNIKE PARASHIKOJNË KRYERJEN E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT PËR NJË PRODUKT/GRUP PRODUKTESH APO INSTALIM TË CAKTUAR, PROCEDURAT QË PËRDOREN PËR VLERËSIMIN E KONFORMITETIT PËRZGJIDHEN NDËRMJET NJË OSE DISA MODULEVE 5. SHPENZIMET PËR VEPRIMTARITË E ORGANIT TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT MBULOHEN NGA SUBJEKTI QË KËRKON KRYERJEN E KËTIJ VLERËSIMI.
 19. 19. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 16 DETYRIMET E PERSONIT PËRGJEGJËS TË PRODUKTIT/INSTALIMIT NË SHËRBIM 1. PERSONI PËRGJEGJËS I PRODUKTIT/INSTALIMIT KA DETYRIMIN TË GARANTOJË SE PRODUKTI/INSTALIMI I VËNË NË SHËRBIM/NË PËRDORIM PËR TË TRETËT APO PUBLIKUN E GJERË VAZHDON TË JETË NË PËRPUTHSHMËRI ME KËRKESAT E SIGURISË SË PRODUKTIT/INSTALIMIT TË VËNË NË SHËRBIM GJATË GJITHË PERIUDHËS SË TIJ TË PËRDORIMIT. 2. PERSONI PËRGJEGJËS I PRODUKTIT/INSTALIMIT ËSHTË, GJITHASHTU, I DETYRUAR TË REGJISTROJË PRODUKTIN/INSTALIMIN DHE T'IA NËNSHTROJË ATË INSPEKTIMIT TË RREGULLT PERIODIK TË KRYER NGA ORGANET E MIRATUARA KOMPETENTE PËR KËTË QËLLIM. 3. REGJISTRIMI KRYHET PRANË STRUKTURËS PËRGJEGJËSE, NDËRSA INSPEKTIMI PERIODIK KRYHET NGA ORGANI I MIRATUAR, NË BAZË TË KËRKESËS SË PERSONIT PËRGJEGJËS DHE ME SHPENZIMET E TIJ. 4. PERSONI PËRGJEGJËS I PRODUKTIT/INSTALIMIT I SIGURON ORGANIT TË MIRATUAR TË GJITHË INFORMACIONIN DHE DOKUMENTACIONIN E NEVOJSHËM, SI DHE KRIJON/LEHTËSON KUSHTET PËR KRYERJEN E INSPEKTIMIT. 5. STRUKTURA PËRGJEGJËSE NGARKOHET PËR TË DETYRUAR ZBATIMIN E PËRPUTHSHMËRISË SË PRODUKTIT/INSTALIMIT TË VËNË NË SHËRBIM NGA PERSONI PËRGJEGJËS.
 20. 20. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 18 - ORGANET E MIRATUARA PIKA 1. GERMA B) LËSHON CERTIFIKATA OSE HARTON RAPORTE PËR TESTIMET DHE VLERËSIMIN E KONFORMITETIT, BAZUAR NË EKZAMINIMIN TEKNIK, DUKE NDJEKUR PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË PËRSHKRUARA NË RREGULLAT TEKNIKE/RREGULLAT E SIGURISË NË SHËRBIM, PER TË CILAT KËTO ORGANE JANË AKREDITUAR NGA DREJTORIA E AKREDITIMIT DHE MIRATUAR NGA MINISTRI I MEI. NENI 27 - STRUKTURA PËRGJEGJËSE E MBIKËQYRJES SË TREGUT • STRUKTURA PËRGJEGJËSE (ISHTI) PËR PRODUKTET E MBULUARA NGA LEGJISLACIONI PËRKATËS (PRODUKTET NË FUSHËN E PËRGJEGJËSISË SE MEI) SIGURON MARRJEN E MASAVE PËR NDALIMIN E TREGTIMIT OSE NDALIMIN APO KUFIZIMIN E BËRJES SË DISPONUESHME TË TYRE NË TREG KUR: • A) PRODUKTET NUK JANË NË PËRPUTHJE ME LEGJISLACIONIN E ZBATUESHËM NDAJ TYRE (NUK JANË TË PAJISURA ME DEKLARATE KONFORMITETI APO MARKIMIN CE TË KONFORMITETIT); OSE • B) RREZIKOHET SHËNDETI APO SIGURIA E PËRDORUESVE (PARAQESIN RISK POTENCIAL, SIPAS METODOLOGJISË SE VLERËSIMIT TË RISKUT)
 21. 21. LIGJI 10489/2011 I NDRYSHUAR, “PER MBIKEQYRJEN E TREGUT TE PRODUKTEVE JO USHQIMORE” NENI 31 - NDALIMI I PËRDORIMIT TË PRODUKTEVE/INSTALIMEVE NË SHËRBIM 1. STRUKTURA PËRGJEGJËSE (ISHTI) MUND TË VENDOSË TË NDALOJË PËRKOHËSISHT FUNKSIONIMIN E MËTEJSHËM TË PRODUKTIT/INSTALIMIT NË SHËRBIM OSE NË PËRDORIM, NË RASTET KUR: A) PRODUKTI/INSTALIMI NË SHËRBIM/PËRDORIM ËSHTË NË FUNKSIONIM I PAREGJISTRUAR (NE ISHTI), OSE NUK I ËSHTË NËNSHTRUAR INSPEKTIMEVE PERIODIKE TË DETYRUESHME, SIPAS PARASHIKIMEVE TË BËRA NË KËTË LIGJ (REF. DISPOZITAVE TË RREGULLAVE TEKNIKE NË FUQI, SIC ESHTE VKM 1062/2015, NË RASTET KUR NJE PRODUKT/PAJISJE/INSTALIM NUK ESHTE I PAJISUR ME DEKLARATEN CE TË KONFORMITETIT DHE ESHTE VENE NË SHFRYTËZIM PARA HYRJES NË FUQI TË KËTIJ VKM, DUHET TI NËNSHTROHEN INSPEKTIMIT TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT MENJËHERË, PËRNDRYSHE ISHTI MERR MASA PER PEZULLIMIN E PËRDORIMIT DERI NË KRYERJEN E KËTIJ INSPEKTIMI DHE LËSHIMIT TË CERTIFIKATËS PËRKATËSE TË KONFORMITETIT); 5. STRUKTURA PËRGJEGJËSE (ISHTI) VENDOS NDALIMIN E FUNKSIONIMIT TË MËTEJSHËM TË
 22. 22. PERMBLEDHJE • NË RASTIN KUR NJE PRODUKT/PAJISJE/INSTALIM PRODHOHET DHE VENDOSET NË SHËRBIM, AI REGJISTROHET PRANË INSPEKTORATIT SHTETËROR PËRGJEGJËS (ISHTI) QË MBIKËQYR KETE PRODUKT/PAJISJE/INSTALIM (SIPAS PËRCAKTIMIT TË AKTIT NËNLIGJOR PËRKATËS / RREGULLIT TEKNIK), DHE INSPEKTOHET NË MËNYRË PERIODIKE NGA ORGANET E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT, TË CILAT NË PËRFUNDIM TË TESTIMIT LËSHOJNË AKT EKSPERTIMIN E PRODUKTIT/PAJISJES/INSTALIMIT, DHE E PAJISIN ME “CERTIFIKATEN E INSPEKTIMIT”, CKA DEMONSTRON PËRPUTHSHMËRINË ME KUSHTET E SIGURISË TË PËRCAKTUARA PËR KETE PRODUKT/PAJISJE/INSTALIM. KUSHTET E SIGURISË PËR PRODUKTIN/PAJISJEN/INSTALIMIN MIRATOHEN ME NJE AKT LIGJOR TË POSAÇËM, SIC ESHTE NJE URDHER MINISTRI I NXJERRE NË ZBATIM TË LEGJISLACIONIT QE E PËRCAKTON KETE, APO VENDIM TË POSAÇËM TË KESHILLIT TË MINISTRAVE. • PËRPARA SË PRODUKTI/PAJISJA TË BEHET E DISPONUESHME NË TREG, AJO PAJISET ME NJE “DEKLARATE CE KONFORMITETI” PREJ PRODHUESIT, NË TË CILIN PËRCAKTOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE STANDARDET MBI TË CILAT ËSHTË PROJEKTUAR E PRODHUAR, DHE KJO CERTIFIKATE KONFORMITETI SHËRBEN SI BAZE PËR KRYERJEN E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT GJATE FAZËS SË PËRDORIMIT/SHFRYTËZIMIT, PREJ ORGANEVE TË MIRATUARA TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT. • NË RASTET KUR PERSONI PËRGJEGJËS, QË E KA NË ZOTËRIM/PËRDORIM, NUK E KA REGJISTRUAR PRANË INSPEKTORATIT SHTETËROR PËRKATËS (ISHTI), DHE NUK KA KRYER INSPEKTIMET E DETYRUESHME PERIODIKE TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT, ATËHERË NË PERPUTHJE ME PËRCAKTIMET E KËTIJ LIGJI, KY INSPEKTORAT VENDOS PËR PEZULLIMIN E PËRDORIMIT DERI NË PLOTËSIMIN E KËTYRE KUSHTEVE. NË RAST SE PAS INSPEKTIMIT, REZULTON SE PRODUKTI/PAJISJA/INSTALIMI NUK ËSHTË NË PËRPUTHJE ME KUSHTET E SIGURISË, ATËHERË INSPEKTORATI VENDOS PËR HEQJEN PËRFUNDIMTARE NGA PËRDORIMI. • NË RASTET KUR INSPEKTORATI VËREN SE ME GJITHË REKOMANDIMET E DHËNA PËR ZBATIMIN E KËTYRE DETYRIMEVE LIGJORE, PERSONI PËRGJEGJËS NUK I ZBATON ATO, ATËHERË NDËRMERR EDHE MASA ADMINISTRATIVE DUKE E
 23. 23. SHEMBULL •PËR FUSHËN E MAKINERIVE, PËRCAKTIMET E KUSHTEVE TË SIGURISË QË DUHET TU NËNSHTROHEN, JEPEN NË VKM NR. 1060/2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA”.
 24. 24. VKM NR. 1060/2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA” • PIKA 1 PËRCAKTON QË FUSHA E ZBATIMIT TË KËTIJ RREGULLI TEKNIK JANË MAKINERITË, PAJISJE TË SHKËMBYESHME, KOMPONENTË SIGURIE, AKSESORË NGRITËS, ZINXHIRË, KAVO, RRIPA, PAJISJE TË ZMONTUESHME, TRANSMETIMI MEKANIK, MAKINERI PJESËRISHT TË KOMPLETUARA. • PIKA 4 PARASHIKON RASTET KUR STRUKTURA E MBIKËQYRJES SË TREGUT KUFIZON VENDOSJEN NË TREG/PËRDORIM TË MAKINERIVE SI DHE PËRCAKTOHET SE MAKINERITË E PARASHIKUARA PËR PËRDORIM NË INDUSTRI DO TË JETË NËN PËRGJEGJËSINË E STRUKTURËS SË MBIKËQYRJES SË TREGUT NË MINISTRINË PËRGJEGJËSE PËR INDUSTRINË. • PIKA 5 PËRCAKTON DETYRIMET DHE KUSHTET PËR REGJISTRIMIN E MAKINERIVE, DHE TË VENDOSJES NË TREG DHE/OSE SHËRBIM. • PIKA 6 PARASHIKON KËRKESAT QE DUHEN PLOTËSUAR PËR SIGURIMIN E JETËS DHE SHËNDETIT TË PERSONAVE PËR PËRDORIMIN E MAKINERIVE, SI GJATE INSTALIMIT TË TYRE PO ASHTU EDHE GJATE FAZËS SË SHFRYTËZIMIT/PËRDORIMIT TË TYRE. • PIKA 8 PARASHIKON KLAUZOLAT E SIGURISË, DHE PROCEDURAT QE NDIQET NGA STRUKTURA PËRGJEGJËSE PËR MBIKËQYRJEN E TREGUT KUR VËREHET SE MAKINERIA PËRBËN
 25. 25. VKM NR. 1060/2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA” • PIKA 11 PËRSHKRUAN ORGANET E MIRATUARA, DHE ROLIN E MINISTRISË PËRGJEGJËSE NË MBIKËQYRJEN E TREGUT PËR MAKINERITË. • PIKA 14 PËRSHKRUAN KËRKESAT THELBËSORE MBI SHËNDETIN DHE SIGURINË QE LIDHEN ME PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E MAKINERIVE, PËR TË GARANTUAR NJË FUNKSIONIM TË SIGURT DHE SHMANGIEN E RREZIKUT PËR PUNËMARRËSIT. NË KËTË PIKE PËRCAKTOHEN PARIMET MBI INTEGRITETIN E SIGURISË, MATERIALET DHE PRODUKTET QE PËRDOREN PËR NDËRTIMIN E MAKINERISË, NDRIÇIMI ME TË CILIN DUHET PAJISUR MAKINERIA, LEHTËSIA E MANOVRIMIT QE DUHET TË GARANTOJE, ERGONOMIA DHE VENDI I QËNDRIMIT DHE OPERIMIT TË MAKINERISË, SISTEMET E KONTROLLIT DHE MBROJTJES, MIRËMBAJTJA E MAKINERISË, INFORMIMI DHE SHENJAT PARALAJMËRUESE, INSTRUKSIONET E PËRDORIMIT, ETJ. • PIKA 20 PËRSHKRUAN DOKUMENTACIONIN TEKNIK QE DUHET TË KETË MAKINERIA, PËR TË DEMONSTRUAR SE ËSHTË NË PËRPUTHJE ME KËRKESAT E RREGULLIT TEKNIK.
 26. 26. VKM NR. 1060/2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA” • PIKA 21 PËRSHKRUAN PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT ME KONTROLLET E BRENDSHME TË MAKINERISË. • PIKA 23 PËRSHKRUAN PROCEDURËN PËR VLERËSIMIN E KONFORMITETIT PËR SIGURIMIN E PLOTE TË SIGURISË. • PIKA 24 PËRSHKRUAN PROCEDURËN PËR VLERËSIMIN E KONFORMITETIT TË MAKINERIVE NË PËRDORIM, PËRGJEGJËSINË QE KANE PERSONAT PËRGJEGJËS PËR TUA NËNSHTRUAR PERIODIKISHT MAKINERITË, VLERËSIMIT TE KONFORMITETIT NE PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET E DHËNË PREJ PRODHUESIT DHE STANDARDEVE TE HARMONIZUARA QE JANË PJESE E RREGULLIT TEKNIK, PËR TE GARANTUAR SIGURINË E FUNKSIONIMIT TE TYRE, DUKE MBROJTUR
 27. 27. VKM NR. 1060/2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA” PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË MAKINERIVE NË PËRDORIM 24.1 PERSONI PËRGJEGJËS, REFERUAR PËRCAKTIMIT NË LIGJIN 10489/2011, I NDRYSHUAR, KA PËRGJEGJËSINË TIA NËNSHTROJË MAKINERINË VLERËSIMEVE VJETORE PERIODIKE TË KONFORMITETIT, NE PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET E DHËNA NGA PRODHUESI, DHE STANDARDET E HARMONIZUARA SIÇ REFEROHET NË PIKËN 2 TË KËTIJ VENDIMI. 24.2 MAKINERITË E VENA NE SHËRBIM/PËRDORIM PËRPARA HYRJES NE FUQI TE KËTIJ VENDIMI, TE CILAT NUK MBARTIN MARKIMIN CE TE KONFORMITETIT, DHE NUK JANË TE PAJISURA ME DEKLARATËN CE TE KONFORMITETIT PREJ PRODHUESIT, DO TE PREZUMOHEN SE JANË NE PËRPUTHJE ME DISPOZITAT E KËTIJ RREGULLI TEKNIK, PAS PAJISJES ME
 28. 28. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. NENI 22 Shteti organizon dhe ushtron kontroll në personat juridike që veprojnë në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. drejtimet kryesore të këtij kontrolli janë : - respektimi i treguesve cilësore i standardeve ligjore dhe dispozitave të tjera ligjore e nënligjore, në parandalimin e abuzimeve dhe falsifikimeve që mund të kryhen nga persona juridike; - respektimi i normave teknike dhe i masave të mbrojtjes nga zjarri në instalimet, impiantet dhe pajisje që përdoren nga persona juridike; - respektimi i dispozitave ligjore e nënligjore, lidhur me rezultatet financiare dhe plotësimit të detyrimeve fiskale të personave juridike ndaj shtetit.
 29. 29. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. PER REALIZIMIN E KETIJ OBJEKTIVI LIGJI PERCAKTON DETYRAT E INSPEKTORATI SHTETEROR PERGJEGJES dhe konkretisht: 1. Organi shtetëror, i specializuar për kontrollin e veprimtarisë së personave juridikë, të ushtruar në përputhje me dispozitat e këtij ligji, është Inspektorati Shtetëror Përgjegjës, që funksionon dhe varet nga ministri përgjegjës për hidrokarburet. ky inspektorat mbështetet në kryerjen e funksioneve të tij nga laboratorë të akredituar për fushën dhe testet përkatëse. këta laboratorë mund të jenë pjesë e këtij inspektorati ose jashtë tij. Për çdo rast testimi, duhet të ruhet fshehtësia e mostrës.". 2.a) Inspektorati Shtetëror Përgjegjës ka të drejtë dhe përgjigjet për: i.) kontrollin e zbatimit të normave dhe kushteve teknike në përdorimin e instalimeve, impianteve dhe pajisjeve përkatëse nga personat juridikë, që kryejnë veprimtari në përputhje me dispozitat e këtij ligji; ii) miratimin e kartave teknologjike të impianteve dhe instalimeve përkatëse; iii) kontrollin e zbatimit të kushteve të përcaktuara në licencat përkatëse, që u janë dhënë personave juridikë, përfshirë edhe kushtet teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe ruajtjen e mjedisit; iv) garantimin e së drejtës për informim të publikut dhe/ose subjekteve të interesuara mbi rezultatet e analizave të kontrollit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, sipas procedurave dhe afateve të përcaktuara në ligjin nr. 8503, datë 30.6.1999, “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”. rregullat për dhënien e informacionit për publikun dhe/ose subjektet e interesuara, miratohen nga ministri përgjegjës për hidrokarburet; v) kontrollin e respektimit të standardeve apo rregullave shtetërore për cilësinë e naftës dhe nënprodukteve të saj; vi) kryerjen e analizave në laboratorët e akredituar, sipas përcaktimit të pikës 1, për sasitë e naftës e nënprodukteve të saj të prodhuara në vend, të importuara, para zhdoganimit, si dhe për kontrollin periodik të detyrueshëm të subjekteve që kryejnë veprimtari në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
 30. 30. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. FUNKSIONIMI I TREGUT NE KETE SEKTOR REALIZOHET NEPERMJET (NENI 11) KLASIFIKIMIT SI VIJON A) RAFINERI NAFTE, QË USHTROJNË VEPRIMTARI TË PËRPUNIMIT TË NAFTËS BRUTO; B) NAFTËSJELLËS E GAZSJELLËS, QË USHTROJNË VEPRIMTARINË E TRANSPORTIMIT TË NAFTËS BRUTO DHE TË GAZIT NATYROR (KATEGORIA O); B/1) IMPIANTE TË PËRPUNIMIT C) SHOQËRITË E TREGTIMIT ME SHUMICË, QË USHTROJNË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT ME SHUMICË TË NAFTËS BRUTO, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE DHE LËNDËVE QË SHËRBEJNË SI LËNDË DJEGËSE; Ç) STACIONET E SHITJES SE KARBURANTEVE, QË USHTROJNË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË KARBURANTEVE PËR AUTOMJETE, GAZIT TË LËNGSHËM DHE VAJRAVE LUBRIFIKANTE; D) NJËSITË E SHITJES SË LËNDËVE DJEGËSE, QË USHTROJNË VEPRIMTARINË E TREGTIMIT TË TYRE PËR PËRDORIM NGA KONSUMATORËT FUNDORË.
 31. 31. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. NENI 12 - RAFINERITË E NAFTËS 1. Rafineritë e naftës janë persona juridike, të themeluara në formën e shoqerisë aksionare, të cilat me marrjen e licences se koncesionit, kryejnë veprimtari në përpunimin e naftës bruto, duke prodhuar nënprodukte të saj. rafineritë e naftës për tregtimin e produkteve të tyre kanë të drejtë të formojnë shoqëri tregtimi me shumicë të nënprodukteve të naftës apo të zotërojnë aksione në një shoqëri të tillë. në këto raste rafineritë e naftës duhet të respektojnë dispozitat lidhur me konkurrencën. 2. Rafineritë e naftës janë të detyruara të zbatojnë normat dhe kushtet teknike të projektit. ndryshimet në skemën dhe kartën teknologjike të funksionimit të rafinerive bëhen vetëm me miratim të ministrisë përgjegjëse për hidrokarburet. transferimi i licencës përkatëse të rafinerisë lejohet vetëm pas miratimit të ministrisë përgjegjëse për hidrokarburet, sipas kushteve dhe procedurës të parashikuar me vendim të këshillit të ministrave. 3. Rafineritë e naftës përgjigjen për markën e prodhimit dhe cilësinë e nënprodukteve të naftës të prodhuara prej tyre.
 32. 32. NENI 12/1 1. IMPIANTET E PËRPUNIMIT 1. Impiantet e Përpunimit janë persona juridikë, të krijuar sipas legjislacionit në fuqi, që ushtrojnë veprimtari në fushën e përpunimit të nënprodukteve të naftës. Ndërtimi dhe funksionimi i impianteve të përpunimit bëhet pasi ato të jenë pajisur me “licencë përpunimi”, të lëshuar nga ministria përgjegjëse për hidrokarburet, sipas procedurave dhe kushteve të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 2. Impiantet e përpunimit përgjigjen për markën e prodhimit dhe cilësinë e produkteve që prodhojnë. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR.
 33. 33. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. NENI 14 Shoqëritë e tregtimit me shumicë 1. Veprimtaria e tregtimit me shumicë të naftës bruto, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, të vendit a të importit, ushtrohet nga shoqëritë e tregtimit me shumicë. përjashtim nga ky rregull bëjnë: a. personat juridike që prodhojnë hidrokarbure në baze të ligjit nr.7746, datë 28.7.1993 "për hidrokarburet" (kërkimi dhe prodhimi), të cilët kanë edhe të drejtën e tregimit të prodhimit të tyre vetëm në rafineritë e naftës, eksport dhe të shoqëritë e pajisura me licencë tregtimi të page 8 of 17 kategorisë 0/a.; b. rafineritë e naftës të cilat do të tregtojnë prodhimet e tyre. c) impiantet e përpunimit që do të tregtojnë prodhimet e tyre. shoqëritë e tregtimit me shumicë kanë të drejtë ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre në të gjithë ose në një pjese të territorit të vendit. këto shoqëri disponojnë impiante për depozitimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tjera dhe përgjigjen për funksionimin e këtyre impianteve, në përputhje me normat teknike të miratuara nga ministria dhe masat e mbrojtjes nga zjarri (MNZ). 2. Shoqëria e tregtimit me shumicë përgjigjet për sasinë dhe cilësinë e ngarkesës gjatë transportit. 3. Futja në treg dhe përdorimi i pajisjeve nën presion, që shërbejnë për trajtimin dhe ambalazhimin e gazit të lëngshëm të naftës (GLN) nga shoqëritë e tregtimit me shumicë të këtij nënprodukti, bëhet vetëm kur ato plotësojnë kushtet teknike dhe kërkesat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Shoqëritë e tregtimit me shumicë të gazit të lëngshëm të naftës përgjigjen për kryerjen e kontrollit teknik dhe mbushjen e bombolave me GLN. Shoqëritë e tregtimit me shumicë, përpara futjes së bombolave në treg, bëjnë evidentimin e tyre për markën tregtare të
 34. 34. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. Ne zbatim te ligjit nr. 8450/1999, te ndryshuar jane miratuar VKM si me poshte: - VKM nr 19, datë 04.01.2015 “Për procedurat dhe kushtet për dhënien, transferimin dhe përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve të saj” - VKM nr 755, datë 12.11.2014 “Për përcaktimin e procedurave e të kushteve për dhënien e “Licencës së përpunimit” për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës” - VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”
 35. 35. LIGJI 8450/1999 “PËR PËRPUNIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E NAFTËS, GAZIT DHE NËNPRODUKTEVE TË TYRE”, TE NDRYSHUAR. Ushtrimi i detyrave nga ana e Inspektoriatit, ne zbatim te Ligjit nr. 8450/1999, te ndryshuar dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij realizohet edhe nepermjet: -Urdhërit te ministrit pergjegjes per hidrokarburet nr.76, datë 18.03.2015 “Për procedurat dhe tarifat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”. - Urdhërit te ministrit pergjegjes per hidrokarburet Nr. 6, Datë. 09.01.2015 “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”., I ndryshuar - Urdhërit te ministrit pergjegjes per hidrokarburet nr.392, datë 25.11.2014 "Për miratimin e rregullave për dhënien e informacionit për publikun dhe/ose subjektet e interesuara, lidhur me rezultatet e kontrolleve të ushtruara pranë personave juridikë që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre përpunimin, transportimin e tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj“ - Urdhërit te ministrit pergjegjes per hidrokarburet nr.415, datë 09.12.2014 "Për kriteret e sekretimit të mostrave përfaqësuese dhe pajisjes me certifikatë cilësie gjatë furnizimit nga shoqëritë e tregtimit me shumicë të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj“ - Urdhërit te ministrit pergjegjes per hidrokarburet nr.666, datë 30.08.2009 "Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të
 36. 36. LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i parimeve të përgjithshme që rregullojnë garantimin e sigurisë së njerëzve, të kafshëve shtëpiake ose të vlerave materiale nga rreziku elektrik.
 37. 37. LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Neni 2 – Përkufizime 3. "Kontroll teknik" kuptohet inspektimi i organizuar në periudha të caktuara kohe, dhe kur del e nevojshme edhe jashtë këtyre periudhave, për verifikimin dhe plotësimin e kërkesave të sigurisë. 4. "Pajisje dhe instalime" kuptohen: Pajisje dhe rrjete me tension të mesëm dhe tension të lartë mbi 1000 volt. Pajisje elektrike të radiologjisë dhe të aparaturave për qëllime të tjera mjekësore. Instalime të tensionit të ulët, të projektuara për tension alternativ 50 - 1 000 volt dhe për tension të vazhduar 75 - 1 500 volt.". Pajisje elektrike për transport mallrash e pasagjerësh, si dhe pajisjet speciale për
 38. 38. LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Neni 3 – Kërkesat e sigurisë 1. Pajisjet, instalimet dhe rrjetet elektrike duhet të plotësojnë kërkesat e sigurisë, të përcaktuara në rregulloret në fuqi të projektimit, përdorimit, shfrytëzimit dhe vlerësimit të konformitetit (Rregullat Teknike) 2. Ngarkohet Këshilli i Ministrave të nxjerrë rregullat teknike në zbatim të pikës 1 të këtij neni. Neni 5 - Mbikëqyrja dhe heqja nga tregu Kur inspektori vëren se një pajisje ose instalim elektrik, rrezikon sigurinë e njerëzve dhekafshëve shtëpiake ose të vlerave materiale, merr masat urgjente të nevojshme për të hequr pajisjen ose instalimin nga tregu dhe nga shfrytëzimi, si dhe çdo masë tjetër urgjente, në përputhje me këtë ligj dhe ligjin nr. 10 433/2011 "Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë".
 39. 39. LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Neni 6 - Kontrolli teknik 2. Personi juridik, që përdor pajisje ose instalime elektrike, merr të gjitha masat për të kryer kontrollin teknik periodik të çdo pajisjeje ose instalimi, sipas afateve të përcaktuara në rregulloret e sigurimit teknik për pajisjet dhe instalimet elektrike të miratuara nga "Këshilli i Ministrave".
 40. 40. LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Neni 13 - Detyrat e Inspektoratit - Kryen inspektime në subjektet private ose publike, që kryejnë veprimtari me pajisjet dhe instalimet elektrike. Mban shënime për inspektimet e kryera, si dhe për avaritë e aksidentet e ndodhura me natyrë elektrike. - Jep miratimin për autorizimin nga Ministri Përgjegjëse për Sektorin Elektro-energjetik të trupave inspektues palë e tretë, për kryerjen e detyrave të përcaktuara në nenin 3 të këtij ligji.
 41. 41. LIGJI 8734/2001 I NDRYSHUAR“PËR GARANTIMIN E SIGURISË SË PUNËS SË PAJISJEVE DHE INSTALIMEVE ELEKTRIKE. Neni 14 - Të drejtat e Inspektoratit - Inspektorati ka të drejtë të hyjë në çdo kohë në prani të punëdhënësit, të administratorit ose të përfaqësuesit të tyre, në objekte ku ndodhen pajisje dhe instalime elektrike. - kur vëren shkelje të dispozitave të këtij ligji dhe të rregulloreve, ka për detyrë: - cakton detyra dhe afate - pezullon veprimtarinë për një periudhë të caktuar kohe ose e pushon atë përgjithmonë - të propozojë për largimin të punonjësve që nuk kanë njohuritë e duhura të rregullave të sigurimit teknik - të marrë masa administrative me gjobë dhe, për raste shkeljesh të rënda me pasoja për jetën e njerëzve, të kërkojë ndjekje penal
 42. 42. RREGULLORET EKZISTUESE • RREGULLORE PËR PROJEKTIMIN, VENDOSJEN, SHFRYTËZIMIN DHE RIPARIMIN E PAJISJEVE NËN PRESION – MIRATUAR NE 1984 • PER SIGURIMIN TEKNIK, M.N.Z. DHE MBROJTJEN E MJEDISIT NE NXJERRJEN, GRLMBULLIMIN E TRANSPORTIN E NAFTES DHE GAZIT – MIRATUAR NGA ALBPETROL SH.A. NE 2005 • RREGULLORE E TEKNIKES SE SIGURIMIT NE MONTIM-ÇMONTIMIN DHE SHPIMIN E PUSEVE TE NAFTES E TE GAZIT – MIRATUAR NGA MINISTRIA E ENERGJETIKES NE 1985 • RREGULLORE E SIGUR1MIT TEKN1K PER KALDAJAT E AVULLIT DHE TE UJIT TE NXEHTE - MIRATUAR NGA MINISTRIA E INDUSTRISE DHE MINIERAVE NE 1988 • RREGULLORE PER PERDORIM1N DHE KONTROLLIN TEKNIK TE BOMBOLAVE ME GAZE NEN PRESION - MIRATUAR NGA MINISTRIA E INDUSTRISE DHE MINIERAVE NE 1984 • RREGULLORE E PAJISJEVE NEN PRESION TE TRAJTIMIT TE GAZIT TE LENGEZUAR TE NAFTES (GLN) - MIRATUAR NGA MINISTRIA E EKONOMISE PUBLIKE DHE PRIVATIZIMIT • RREGULLORE SIGURIMIT TEKNIK RUAJTJES SE MJEDISIT DHE MASAT MBROJTESE NGA ZJARRI – DOKUMENT I ALBPETROL SH.A. • RREGULLORE SIGURIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TEKNIK PER IMPIANTET, INSTALIMET DHE PAJISJET ELEKTRIKE – PJESA E PARE, MIRATUAR NGA MINISTRIA E INDUSTRISE DHE MINIERAVE NE 1977, PJESA E DYTE MIRATUAR NE 1984 • MANUALI HIDROKARBUR – MIRATUAR NGA ISH-METE NE 2005
 43. 43. RREGULLAT E REJA TEKNIKE NE FUQI • VENDIM NR. 1060, DATË 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR MAKINERITË” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA. • VENDIM NR. 1061, DATË 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PЁR PAJISJET ELEKTRIKE TЁ PROJEKTUARA PЁR PЁRDORIM BRENDA DISA KUFIJVE TË TENSIONIT” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA. • VENDIM NR. 1062, DATË 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET DHE BASHKËSITË NËN PRESION” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA. • VENDIM NR. 1063, DATE 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “MBI EMETIMIN E ZHURMAVE NË AMBIENT NGA PAJISJET PËR PËRDORIM NË MJEDISE TË HAPURA”. • VENDIM NR. 1064, DATË 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR KЁRKESAT E EFIÇENCЁS PЁR BOJLERËT E UJIT QË PËRDORIN LЁNDЁ DJEGЁSE TЁ LЁNGЁT OSE TЁ GAZTЁ” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA. • VENDIM NR. 1065, DATE 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “ENËT E THJESHTA NËN PRESION ” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA. • VENDIM NR. 1066, DATE 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET DHE SISTEMET MBROJTЁSE PЁR PЁRDORIM NЁ AMBIENTE (ATMOSFERЁ) POTENCIALISHT SHPЁRTHYESE” DHE PЁRCAKTIMIN E LISTЁS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA. • VENDIM NR. 1067, DATE 23.12.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PЁR PAJISJET E GAZIT” DHE

×